01/U/PŠ/ /42, , IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/U/PŠ/2015 2.1 700 390/42, 128 00 2, IČ"

Transkript

1 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace o přijatých usneseních z 13. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. dubna 2015 v kanceláři starostky Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení 2. OK 2.1 Kupní smlouva - obraz 3. ORŽP 3.1 PD Zateplení jídelny školského areálu Zahradní č. p. 1080, Šluknov 3.2 PD Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov 4. OSM 4.1 Žádosti občanů 4.2 Nebytové prostory 4.3 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č Odškodnění úrazu 4.5 Pozemky 4.6 VZMR na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov - rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky 5. OVS 5.1 Určení kritérií pro pravidelné hodnocení práce ředitelek ZŠ a MŠ 6. OKS 6.1 Smlouva o odvozu a ukládání fekálií a kalů pro objekt kompostárny 7. OE 7.1 Návrh Směrnice č. 2/2015 Podpisové vzory 7.2 Poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok Informace starostky 9. Diskuze 1. Kontrola plnění usnesení Usnesení č. 1/13R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 18/12R/2015. Usnesení nepřijato 2. Odbor kultury (OK) 2.1 Kupní smlouva obraz Usnesení č. 2/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje kupní smlouvu č. 01/U/PŠ/2015 týkající se nákupu obrazu Starý mlýn v hodnotě 700 Kč mezi městem Šluknov a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastoupeným Ing. Karlem Pekárkem, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , dle předloženého návrhu. 3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 3.1 PD Zateplení jídelny školského areálu Zahradní č. p. 1080, Šluknov Usnesení č. 3/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 15/2015 na akci Zateplení jídelny školského areálu Zahradní č. p. 1080, Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, Okrouhlá, IČ , za cenu Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 1

2 3.2 PD Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov Usnesení č. 4/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP16/2015 na akci Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, Okrouhlá, IČ , za cenu Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 4. Odbor správy majetku (OSM) 4.1 Žádosti občanů Usnesení č. 5/13R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje nevyhovět žádosti XXX, a neproplatit jí část nákladů vynaložených na nákup kuchyňské linky. 4.2 Nebytové prostory Usnesení č. 6/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 382 m 2 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov (městský stadion ve Šluknově). Usnesení č. 7/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 242 m 2 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov (městský stadion ve Šluknově). Usnesení č. 8/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 140 m 2 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov (městský stadion ve Šluknově). 4.3 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č Usnesení č. 9/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společnosti pod číslem , jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031, Praha 1, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864, dle předloženého návrhu. 4.4 Odškodnění úrazu Usnesení č. 10/13R/2015: Rada města Šluknov zamítá žádost o náhradu škody XXX ze dne Pozemky Zveřejnění záměru pronájmu pozemků Usnesení č. 11/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze svého majetku níže uvedené pozemky. P. p. č. 1665/4, katastr: Království, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: m 2 p. p. č. 1665/5, katastr: Království, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: m 2 účel: sekání trávy, pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m 2 /rok Ukončení nájemní smlouvy Usnesení č. 12/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 19/NP-2012 ze dne ke dni Výpůjčka pozemku Usnesení č. 13/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje vypůjčení části níže uvedeného pozemku na dobu určitou 5 let, nejdéle však do , Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, Dubí 3, za účelem stavby Rekonstrukce silničního mostku ev. č přes Lesní potok ve Šluknově Království. 2

3 P. p. č. 2802/7, katastr: Šluknov, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 4 m 2 z celkové 42 m 2 účel: stavba Rekonstrukce silničního mostku ev. č přes Lesní potok ve Šluknově - Království, cena: bezplatně Usnesení č. 14/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Šluknov a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, Dubí 3, za účelem stavby Rekonstrukce silničního mostku ev. č přes Lesní potok ve Šluknově Království na p. p. č. 2802/7 v k. ú. Šluknov, výměra: 4 m 2 z celkové 42 m 2, bezúplatně, dle předloženého návrhu Pronájem pozemků Usnesení č. 15/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 3/NP-2012 mezi městem Šluknov a XXX, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o další pozemky v k. ú. Království (p.p.č. 519/14, 175/2, 111/3, 648/2 a 648/3) za účelem pastvy skotu a zvyšuje částka nájemného, dle návrhu Zřízení věcného břemene Usnesení č. 16/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 2721/9 trvalý travní porost o výměře dle GP (výměra cca 10 bm), p. č. 2721/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 5 bm) a p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 5 bm)v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění a provozování vodovodní a kanalizační sítě pro nový RD na p. p. č. 2721/20 v k. ú. Šluknov, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za Kč bez DPH, ve prospěch XXX Zveřejnění záměru prodeje pozemků Usnesení č. 17/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek. P. p. č. 1219, katastr: Císařský, druh pozemku: zahrada, výměra: 131 m 2 účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku, kauce: Kč Zveřejnění záměru prodeje pozemků Usnesení č. 18/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky. Část st. p. č. 148, katastr: Císařský, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: dle GP (cca m 2 z m 2 ) p. p. č. 1006, katastr: Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 234 m 2 část p. p. č. 2782, katastr: Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 100 m 2 ze 144 m 2 ) účel: stavba RD (dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce účinných od , čl. 4 (podporovaný prodej pozemků pro výstavu RD), minimální cena: dle znaleckého posudku, kauce: Kč Nezveřejnění záměru prodeje pozemků Usnesení č. 19/13R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky. P. p. č. 1217, katastr: Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 522 m 2 St. p. č. 183, katastr: Císařský, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 183 m 2 účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku. 3

4 4.5.9 Zveřejnění záměru směnit pozemek Usnesení č. 20/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek. P. p. č. 1063/9, katastr: Šluknov, druh pozemku: zahrada, výměra: 49 m 2 účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku Nezveřejnění záměru směnit pozemky Usnesení č. 21/13R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek. Část p. p. č. 2564/1, katastr: Království, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP cca m 2 účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku Nezveřejnění záměru směnit pozemky Usnesení č. 22/13R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek. p. p. č. 2936/1, katastr: Království, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: m 2 účel: přístup k pozemkům, minimální cena: dle znaleckého posudku. 4.6 VZMR na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov - rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky Usnesení č. 23/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (Příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne Usnesení č. 24/13R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma ELGO CZ, s. r. o., se sídlem Újezd 1400, Česká Lípa, IČ za cenu ,67 Kč bez DPH. Usnesení č. 25/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a firmou ELGO CZ, s. r. o., se sídlem Újezd 1400, Česká Lípa, IČ , na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov za cenu ,67 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 5. Odbor vnitřní správy (OVS) 5.1 Určení kritérií pro pravidelné hodnocení práce ředitelek ZŠ a MŠ 6. Odbor komunálních služeb (OKS) 6.1 Smlouva o odvozu a ukládání fekálií a kalů pro objekt kompostárny Usnesení č. 26/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o odvozu a likvidaci fekálií a kalů pro objekt kompostárny Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov, IČ , dle předloženého návrhu. 4

5 7. Odbor ekonomický (OE) 7.1 Návrh Směrnice č. 2/2015 Podpisové vzory Usnesení č. 27/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2015 Podpisové vzory s účinností od dle předloženého návrhu. 7.2 Poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 Usnesení č. 28/13R/2015: Rada města Šluknov projednala žádost a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozhodnout o poskytnutí účelové dotace spolku SK PLASTON Šluknov se sídlem Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 29/13R/2015: Rada města Šluknov projednala žádost a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 30/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR se sídlem T. G. Masaryka 974, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 31/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR se sídlem T. G. Masaryka 974, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 32/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 33/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 34/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Veteranklub Sever se sídlem Vilémov 278, Vilémov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 35/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Veteranklub Sever se sídlem Vilémov 278, Vilémov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 36/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o neposkytnutí účelové dotace občanskému Sdružení přátel města Šluknova pro rozvoj kultury a sportu se sídlem Nové Hraběcí 78, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 z důvodu výpovědi nájemní smlouvy na pronájem pozemků. Usnesení č. 37/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Klub vojenské historie VICTORIA NORD se sídlem Obecní 62, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 38/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Klub vojenské historie VICTORIA NORD se sídlem Obecní 62, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. 5

6 Usnesení č. 39/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Klub cyklistiky Krásná Lípa se sídlem Smetanova 22, Krásná Lípa, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 40/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Klub cyklistiky Krásná Lípa se sídlem Smetanova 22, Krásná Lípa, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 41/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 42/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 43/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Český červený kříž se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 44/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Český červený kříž se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 45/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Český rybářský svaz místní organizace Šluknov se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 46/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Český rybářský svaz místní organizace Šluknov se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 47/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Občanskému sdružení přátel motocrossu pro rozvoj mládeže Šluknov se sídlem Lužická 662, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 48/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením přátel motocrossu pro rozvoj mládeže Šluknov se sídlem Lužická 662, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 49/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 50/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 51/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šluknov se sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. 6

7 Usnesení č. 52/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šluknov se sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 53/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Občanské sdružení radost dětem Šluknov se sídlem Rumburská 717, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 54/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Občanské sdružení radost dětem Šluknov se sídlem Rumburská 717, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 55/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku WHITE LIGHT I. se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 56/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem WHITE LIGHT I. se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 57/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace příspěvkové organizaci Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov se sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 58/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy s příspěvkovou organizací Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov mezi městem Šluknov a sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 59/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Svazu tělesně postižených v České republice, místní organizace Šluknov se sídlem B. Němcové 456, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 60/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Svazem tělesně postižených v České republice, místní organizace Šluknov se sídlem B. Němcové 456, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 61/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě Ivano Gatta se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 62/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou Ivano Gatta se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 63/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace církevní právnické osobě Teen Challenge International ČR se sídlem Na Bendovce 7

8 103/24, Praha 8, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 64/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a církevní právnickou osobou Teen Challenge International ČR se sídlem Na Bendovce 103/24, Praha 8, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 65/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Občanskému sdružení za rozvoj obce Rožany se sídlem Rožany 156, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 66/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením za rozvoj obce Rožany se sídlem Rožany 156, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 67/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě Petr Přibyl se sídlem B. Němcové 386, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 68/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou Petr Přibyl se sídlem B. Němcové 386, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 69/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Seveřan Šluknov se sídlem Karlova, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 70/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Seveřan Šluknov se sídlem Karlova, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 71/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení KČT ŠLUKNOV se sídlem Dr. M. Horákové 200, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 72/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením KČT ŠLUKNOV se sídlem Dr. M. Horákové 200, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 73/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Kormidlo Šluknov, o. p. s. se sídlem Na Příkopě 130, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 74/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kormidlo Šluknov, o. p. s. se sídlem Na Příkopě 130, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 75/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Český kynologický svaz, základní organizace Šluknov se sídlem Císařský, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 76/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Český kynologický svaz, základní 8

9 organizace Šluknov se sídlem Císařský, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 77/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX, z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 78/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 79/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Občanskému sdružení rančů Šluknovského výběžku se sídlem Království 264, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 80/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením rančů Šluknovského výběžku se sídlem Království 264, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 81/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 82/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 83/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku SK VIKTORIE, z. s. se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 84/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem SK VIKTORIE, z. s. se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 85/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Hokejový klub Arnošt Šluknov se sídlem E. Beneše 409, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 86/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanskému sdružení Hokejový klub Arnošt Šluknov se sídlem E. Beneše 409, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. 8. Informace starostky 9. Diskuze Mgr. Eva Džumanová, v. r. starostka města 9

Informace o přijatých usneseních ze 44. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. dubna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor vedení města

Informace o přijatých usneseních ze 44. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. dubna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor vedení města Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. února 2019 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 7. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. února 2019 v kanceláři starostky Program jednání: Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení nepřijato. 2. Odbor komunálních služeb (OKS)

Usnesení nepřijato. 2. Odbor komunálních služeb (OKS) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 112. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. srpna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 112. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. srpna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 73. schůze Rady města Šluknov konané dne 15. dubna 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 73. schůze Rady města Šluknov konané dne 15. dubna 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 72. schůze Rady města Šluknov konané dne 3. dubna 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 72. schůze Rady města Šluknov konané dne 3. dubna 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení 2. ORŽP 2.1 Smlouva o dílo na akci Úprava bývalého hřbitova na Fukově

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení 2. ORŽP 2.1 Smlouva o dílo na akci Úprava bývalého hřbitova na Fukově Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 3/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov

Usnesení č. 3/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 19. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. června 2019 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 19. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. června 2019 v kanceláři starostky Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Odbor vnitřní správy (OVS)

2. Odbor vnitřní správy (OVS) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 93. schůze Rady města Šluknov konané dne 4. prosince 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních z 93. schůze Rady města Šluknov konané dne 4. prosince 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 10. schůze Rady města Šluknov konané dne 3. dubna 2019 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních z 10. schůze Rady města Šluknov konané dne 3. dubna 2019 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. června 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor kultury

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. června 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor kultury Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 71. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. března 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 71. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. března 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 66. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. ledna 2017 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních z 66. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. ledna 2017 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 9. schůze rady města dne dle předloženého návrhu. 1

Usnesení č. 1/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 9. schůze rady města dne dle předloženého návrhu. 1 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 41. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. března 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 41. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. března 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 38. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. ledna 2012 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 38. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. ledna 2012 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o usneseních ze 106. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. května 2018 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor kultury

Informace o usneseních ze 106. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. května 2018 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor kultury Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 62. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. listopadu 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 62. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. listopadu 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 96. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. ledna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor kultury

Informace o přijatých usneseních z 96. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. ledna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor kultury Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 30. dubna 2012 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 30. dubna 2012 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše.

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 6. schůze Rady města Šluknov konané dne 6. února 2019 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních z 6. schůze Rady města Šluknov konané dne 6. února 2019 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 48. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. června 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 48. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. června 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 64. schůze Rady města Šluknov konané dne 3. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 64. schůze Rady města Šluknov konané dne 3. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 42. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. března 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 42. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. března 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov konané dne 9. ledna 2019 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov konané dne 9. ledna 2019 v kanceláři starostky Program jednání: Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

XXX,

XXX, Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Šluknov na rok 2014 Název organizace Způsob úhrady Název akce Kontaktní osoba Telefon e-mail Požadovaný příspěvek (v Kč) Schválený příspěvek v

Více

Informace o přijatých usneseních z 12. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. dubna 2019 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 12. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. dubna 2019 v kanceláři starostky Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s.

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 48. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. května 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 48. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. května 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 17. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 17. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení 2. OVS Koncepce prevence kriminality

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení 2. OVS Koncepce prevence kriminality Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 16. schůze rady města dne dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.

Usnesení č. 1/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 16. schůze rady města dne dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4.

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4. Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více