Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)"

Transkript

1 Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Návěsný překopávač kompostu hydraulicky sklápěný - TPK Pro ENERGREEN Projekt, s. r. o. zhotovil:

2 Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele. MPBP je soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ při provozu, obsluze, údržbě, opravách a kontrolách návěsného překopávače kompostu TPK podle platných právních a ostatních předpisů České republiky. Tento MPBP je neoddělitelnou součástí průvodní dokumentace - návodu k použití. MPBP je vydán jako organizační opatření v oblasti prevence rizik podle ustanovení 102 odst. 1 a 5 písm. j) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 3 a 4 NV č. 378/2001 Sb

3 Obecná výstražná značka upozorňuje na důležité informace týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví uvedené v návodu k použití a na bezpečnostních značkách na návěsném překopávači kompostu TPK (dále jen překopávač kompostu). Uvidíte-li tuto výstražnou značku, uvědomte si, že hrozí nebezpečí úrazu s různým stupněm závažnosti podle použitého signálního slova (pokud je použito). Pokyny označené touto obecnou výstražnou značkou musí být vždy dodrženy. NEBEZPEČÍ (DANGER) upozorňuje na nebezpečí s vysokým stupněm rizika, které, pokud mu není zabráněno, končí vážným poraněním nebo smrtí. VÝSTRAHA (WARNING) upozorňuje na nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud mu není zabráněno, může způsobit vážné poranění nebo smrt. VAROVÁNÍ (CAUTION) na nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud mu není zabráněno, může způsobit lehčí nebo středně těžké poranění. MPBP - pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí podle platných právních a ostatních předpisů České republiky je neoddělitelnou částí návodu k použití překopávače kompostu. Výčet požadavků a pracovních postupů uvedený v tomto souboru požadavků není vyčerpávající a musí být doplněn o požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP ) stanovené na základě analýzy rizika konkrétního typu překopávače kompostu a jeho pracovního nasazení. Nikdy nepodceňujte ani nezanedbávejte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto MPBP. Před prvním uvedením překopávače kompostu do provozu prostudujte návod k použití. Při práci dodržujte všeobecně platné požadavky BOZP, požadavky bezpečnosti práce uvedené v návodu k použití překopávače kompostu a požadavky BOZP konkrétního pracoviště. Obezřetnost je nejlepší zárukou proti jakémukoli riziku nehody. Návěsný překopávač kompostu je podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných nařízení vlády 1), stanoveným výrobkem a podléhá posouzení shody. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce (dovozce) strojních zařízení stanovených k posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích nařízení vlády, musí zajistit před jejich uvedením na trh nebo do provozu posouzení shody, vystavit ES prohlášení o shodě a opatřit strojní zařízení označením CE. 1) NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV č. 229/2012 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES, kterou se mění směrnice 2006/42/ES). Do MPBP jsou zapracovány harmonizované české technické normy ČSN EN ISO :2013 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a ČSN EN ISO :2010/Oprava 1:2011/Oprava 2:2011 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy, které se vztahují k technickému předpisu NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 OBSAH: 1. Požadavky na bezpečný provoz a používání překopávače kompostu Předpokládané použití překopávače kompostu Zakázané činnosti při provozu, údržbě a opravách překopávače kompostu Řízení provozu překopávače kompostu systém bezpečné práce Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání překopávače kompostu v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným pracovním zařízením podle NV č. 378/2001 Sb Specifické požadavky na bezpečný provoz a používání překopávače kompostu jako pojízdného zařízení podle NV č. 378/2001 Sb Požadavky na zajištění bezpečnosti pracoviště na pozemní komunikaci nebo bezpečnosti v blízkosti pozemní komunikace za silničního provozu Požadavky bezpečnosti práce při údržbě, seřizování a opravách překopávače kompostu Požadavky na změny v konstrukci Požadavky na vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Specifické požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (osamocená práce) při používání stroje podle NV č 28/2002 Sb Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání chemických látek a chemických směsí Požadavky na způsobilost osob zabezpečujících obsluhu a provoz překopávače kompostu Odborná způsobilost Zdravotní způsobilost Školení obsluhy Základní povinnosti osob zabezpečujících obsluhu a provoz překopávače kompostu Požadavky ochrany zdraví při práci Obecné požadavky ochrany zdraví při práci Specifické požadavky ochrany zdraví při práci Požadavky na ochranu zdraví při manipulaci s provozními látkami Požadavky na ochranu zdraví při nebezpečí poštípání hmyzem Požadavky na ochranu zdraví při práci na venkovních pracovištích při dlouhodobém pobytu na slunci Požadavky na ochranu zdraví při zátěži chladem Požadavky požární bezpečnosti Obecné požadavky požární bezpečnosti Požadavky na hasicí přístroje Specifické požadavky požární bezpečnosti Požadavky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti pro nakládání a přepravu Obecné požadavky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Specifické požadavky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Zvláštní užívání pozemní komunikace Požadavky bezpečnosti pro nakládání a přepravu Provozování dopravy dopravními prostředky Požadavky ochrany životního prostředí Povinnosti při nakládání s odpady Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními Povinnosti při zajišťování zpětného odběru některých výrobků Povinnosti při ochraně povrchových a podzemních vod Požadavky na nakládání s provozními látkami z hlediska ochrany životního prostředí Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů Požadavky na skladování a používání hnojiv a statkových hnojiv Povinnosti při skladování hnojiv a statkových hnojiv Povinnosti při skladování hnojiv a statkových hnojiv ve zranitelných oblastech Povinnosti při používání hnojiv a statkových hnojiv Povinnosti při používání hnojiv a statkových hnojiv ve zranitelných oblastech Požadavky na hnojiva Povinnosti výrobce, jeho zplnomocněného zástupce, dovozce a distributora Povinnosti zaměstnavatele (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) Výjimky a sankce

5 12. Souhrnné tabulky zdrojů nebezpečí a zásad bezpečné práce Souhrnná tabulka zdrojů nebezpečí a zásad bezpečné práce pro návěsné překopávače kompostu Souhrnná tabulka zdrojů nebezpečí a zásad bezpečné práce vztahující se k provozu, obsluze, údržbě, opravám a kontrolám překopávačů kompostu Právní a ostatní předpisy vztahující se k provozu překopávače kompostu platné ke dni Bezpečnostní značky a bezpečnostní značení pro překopávač kompostu Přílohy Příloha č. 1 - Rozsah činností při kontrole překopávače kompostu před uvedením do provozu Příloha č. 2 - Rozsah činností při následné kontrole bezpečnosti provozu překopávače kompostu prováděné nejméně jednou za 12 měsíců Příloha č. 3 Výstražné symboly a štítky pro označování a balení chemických látek a chemických směsí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/ MPBP - stanovených na základě hodnocení rizik u konkrétního typu překopávače kompostu a jeho pracovního nasazení pokyny provozovatele POZNÁMKY ZÁZNAMOVÉ LISTY O PROVEDENÉM ZAŠKOLENÍ A OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ 5

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

p-2.indd

p-2.indd 2 第 一 篇 睽 違 1342 年, 陳 元 光 終 於 回 到 老 家 開 漳 聖 王 陳 元 光 回 老 家 活 動, 是 開 漳 聖 王 聖 像 自 台 灣 啟 程 回 固 始 老 家, 讓 1342 年 自 固 始 出 發 前 往 閩 南 漳 洲, 其 後 英 靈 飄 洋 渡 海 來 到 台 灣 的 開 漳 聖 王, 再 回 到 原 始 出 生 地 固 始, 形 成 一 個 圓 滿 的 迴

Více

工程设计资质标准

工程设计资质标准 工 程 设 计 资 质 标 准 为 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 发 展, 根 据 建 设 工 程 勘 察 设 计 管 理 条 例 和 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定, 结 合 各 行 业 工 程 设 计 的 特 点, 制 定 本 标 准 一 总 则 ( 一 ) 本 标 准 包 括 21 个 行 业 的 相 应 工 程 设 计 类 型 主 要 专 业 技 术 人 员

Více

Modern Ideas of Government Reform ...

Modern Ideas of Government Reform ... 现 代 政 府 改 革 理 念 与 澳 门 公 共 行 政 改 革 周 谭 陈 瑞 莲 澳 门 回 归 后, 市 民 对 澳 门 公 共 行 政 改 革 的 要 求 强 烈, 希 望 通 过 改 革 重 建 政 府 公 务 员 与 整 个 行 政 架 构 的 运 作 效 率, 使 社 会 走 向 开 放 与 透 明 政 府 也 希 望 通 过 公 共 行 政 改 革 赢 回 市 民 的 信 心 回

Více

4 办 公 室 工 作 实 务 ( 第 3 版 ) 第 1 单 元 单 位 组 织 的 有 效 运 作 离 不 开 办 公 室 工 作 情 景 案 例 左 景 被 宏 达 商 业 集 团 公 司 录 用 为 秘 书, 试 用 期 间, 只 能 在 办 公 室 打 杂, 有 时 工 作 稍 有 差 错

4 办 公 室 工 作 实 务 ( 第 3 版 ) 第 1 单 元 单 位 组 织 的 有 效 运 作 离 不 开 办 公 室 工 作 情 景 案 例 左 景 被 宏 达 商 业 集 团 公 司 录 用 为 秘 书, 试 用 期 间, 只 能 在 办 公 室 打 杂, 有 时 工 作 稍 有 差 错 模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 3 模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 学 习 目 标 知 识 目 标 : 了 解 办 公 室 工 作 的 性 质 作 用 和 职 能 理 解 办 公 室 工 作 的 原 则 性 与 灵 活 性 认 识 办 公 室 秘 书 应 具 备 的 职 业 素 养 能 力 目 标 : 培 养 办 公 室 秘 书 的 工 作 悟 性 完 善 办 公 室 秘 书 的 能

Více

(35 )

(35 ) 2004 20 2004 19 2004 22 2004 21 2004 2656 2004 1973 (35 ) 2004 72 2005 29 ()() 2005 983 2005 23 2005 31 2005 28 2004 1927 2005 76 () 2005 1392 2005 907 2004 164 2004 27 2004 20 2004 7 16 1 2 3 4 5 6 7

Více

nbqw.PDF

nbqw.PDF 2002 2002 3 3 4 6 8 11 13 14 26 28 32 60 2002 2003 1 18 2002 2002 5 31 3100001006917 310115739764252 310115739764252 312,377,217.73 360,048,073.09 360,048,073.09 204,681,114.81 204,681,114.81 2,253,777.58

Více

nbqw.PDF

nbqw.PDF 2002 2 2002 3 2002 4 2002 5 2002 2002 497,436,769.87 398,874,507.07 359,317,320.34 1,009,717,057.82 6,259,557.58 331,224,008.07 78,162,839.02 82,594,331.83 5,455,590.95 742,195,671.99-28,879,459.87 6 2002

Více

High Voltage High Voltage High Voltage 2003 8368 25

High Voltage High Voltage High Voltage 2003 8368 25 24 2003 8368 High Voltage High Voltage High Voltage 2003 8368 25 26 2003 8368 G CE European Communities CE ISO The International Organization for Standardization CNSCNS 27 2003 8368 F-15 ONOFFblack tea

Více

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展 利 尔 化 学 - 1. 草 铵 膦 简 介 草 铵 膦 由 赫 斯 特 公 司 于 80 年 代 开 发 成 功, 属 广 谱 触 杀 型 除 草 剂, 内 吸 作 用 不 强, 与 草 甘 膦 杀 根 不 同, 草 铵 膦 先 杀 叶, 通 过 植 物 蒸 腾 作 用 可 以 在 植 物 木 质 部 进 行 传 导, 其 速 效 性 间 于 百 草 枯 和 草 甘 膦 之 间 主 要 用 于 果

Více

腰部酸痛保健法

腰部酸痛保健法 識 臨 都 老 年 勞 不 不 理 不 便 了 療 離 狀 力 力 易 拉 狀 勞 裂 類 老 年 刺 滑 不 良 六 尿 列 類 說 裂 神 神 見 勞 滑 不 烈 兩 來 暴 力 勞 裂 刺 神 神 狀 見 勞 見 臨 度 降 年 連 都 類 淋 刺 刺 不 勞 易 老 不 不 若 神 神 行 力 不 良 了 不 良 立 年 女 老 年 度 度 度 勞 見 老

Více

, , %

, , % [] [] [] 280,000 8235 71 2009 341,000 2013569,000 13.7% 20092013 60 50 40 34.1 40.2 47.3 51.9 56.9 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 2013 72 2009269,000 2013345,000 6.4%15,200 20092013 400 350 300 250

Více

untitled

untitled 3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5 3-1-6 3-1-7 3-1-8 3-1-9 3-1-10 3-1-11 1 2 3 98%2,300 73.5% 3-1-12 4 520052007 23.52%24.83%28.75%2008 1 19979123,000199799 97130 3,0001,0002,000 200112001116 200102820011 16

Více

AR b.DOC

AR b.DOC 00 2 3 4 5 6 2003 8 21 [2003]100 9 1 40000 100 5 9 16 125936 7 8 9 10 2004 3 1 2,264,000 190,952 0.566% 397736000 3 2,470 11 12 MBA 13 14 15 16 17 2003 8 126044480 74.94% 00 00 00 00 00 2004 5 22 2004

Více

• 镇 江 市 创 建 国 家 环 境 保 护 模 范 城 市 工 作 报 告 镇 江 是 一 座 有 着 3000 多 年 历 史 的 国 家 历 史 文 化 名 城 在 历 史 上, 镇 江 以 其 江 河 交 汇 的 独 特 区 位 优 势 和 城 市 山 林 的 良 好 生 态 环 境, 承 南 北 文 化 之 交 融, 启 锦 绣 江 南 之 先 声, 成 为 长 江 下 游 的 重 要 商

Více

39 5 188 44 7 33 100% 5 16 ISO 9001 5 11 30 1920 11 15 800 1 6 9 30 3

39 5 188 44 7 33 100% 5 16 ISO 9001 5 11 30 1920 11 15 800 1 6 9 30 3 2013 16 2020 2013 2020 96 85. 6 8% 67 66 59 2258 8 23 33 30 60 39 5 188 44 7 33 100% 5 16 ISO 9001 5 11 30 1920 11 15 800 1 6 9 30 3 40 6 4 2 19 2013 25 3 13 2013 2014 5 2013 2013 2013 6 1 24 3 1 500 7

Více

untitled

untitled 1 2 3 4 9 2007 5 6 7 8 9 2009 3,016,983 13.41% 157,507 54.13% 158,437 55.48% 77,094 70.79% 10 ISO MBA 2008 14 11 12 % 13 % % % 14 15 16 17 18 19 20 21 2009 22 2009-06-30 2008-12-31 2009-06-30 2008-12-31

Více

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌 华 北 农 学 报 ( ): - 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化, 李 海 青, 柳 絮, 王 庆 国,, 姚 方 印, 刘 炜 (. 山 东 省 农 业 科 学 院 高 新 技 术 研 究 中 心, 山 东 省 作 物 遗 传 改 良 与 生 物 技 术 重 点 实 验 室, 山 东 济 南 ;. 农 业 部 黄 淮 海 作

Více

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸 www 综 述 h C d H bpg V Bu M d H D h mb w h m u h d m d A D m ASFT SHT hhc A h d m d d b w h d d h u m AmJC O MWD KM A h M m k DSS h d m d w h u m d G w h b m k O G u ud G O L M u F Th d m d du d F C A u

Více

Microsoft PowerPoint - 103-2會計學系選課規定(含重補修)

Microsoft PowerPoint - 103-2會計學系選課規定(含重補修) 103 學 年 度 第 2 學 期 會 計 學 系 暨 研 究 所 選 課 相 關 規 定 會 計 學 系 暨 研 究 所 選 課 規 定 選 課 請 同 學 自 行 上 網, 依 第 一 階 段 選 課 依 教 務 處 規 定 日 期 上 網 選 課 ; 第 二 階 段 選 課 依 教 務 處 規 定 日 期 上 網 選 課 ( 不 分 年 級 順 序 ), 學 生 所 選 課 程 不 得 超 過

Více

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药 世界科技研究与发展 第 卷 第 期 年 月 页 WORLDCI TECH R D V N J 盐酸小檗碱结肠定位包衣片的制备工艺和体外释放研究 刘 欣 薛红梅 王建明 高月娟 黑龙江中医药大学药学院 哈尔滨 摘 要 目的 用丙烯酸树脂水分散体包衣技术制备 H敏感 时间控释型盐酸小檗碱结肠定位包衣片 评价其体外释药特性 方 法 采用滚转包衣机多层薄膜包衣技术制备结肠定位包衣片 以羟丙甲纤维素 HPMC作为隔离层

Více

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR 研究论文 www 基于细胞色素 P 的左金丸体外药物相互作用研究 龚睿林 吕春明 石美智 郭澄 韩永龙 上海交通大学附属第六人民医院药剂科 上海 摘 要 目的 探讨左金丸对人肝细胞色素 P 的 CYPA C C C D A亚型的体外抑制作用 方法 左金丸 黄连和吴茱萸的水提物分别与 CYPA C C C D A A亚型的 种混合探针底物在人肝微粒体中共同孵育后 串联质谱法 LC MS MS同时测定这

Více

南方建材股份有限公司

南方建材股份有限公司 1 2 3 17,154,942.48 16,884,735.31 12,108,724.06 9,525,132.99 23,043,839.15-270,207.17-285,267,186.82 22,646,713.97 917,376.96 100,000.00-19,863,221.05-1,457,353.32 2,343,516.56 764,679.57-1,004,754.08

Více

(此页无正文,为《国盛证券有限责任公司关于推荐山东金山地质勘探股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告》的签章页)

(此页无正文,为《国盛证券有限责任公司关于推荐山东金山地质勘探股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告》的签章页) 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 推 荐 汉 中 珑 津 茶 油 科 技 股 份 有 限 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 股 转 公 司 ) 下 发 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务

Více

<4D F736F F D20BDF8B3F6BFDACDE6BEDFBCECD1E9BCE0B6BDB9DCC0EDB0ECB7A82E646F63>

<4D F736F F D20BDF8B3F6BFDACDE6BEDFBCECD1E9BCE0B6BDB9DCC0EDB0ECB7A82E646F63> 进 出 口 玩 具 检 验 监 督 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 进 出 口 玩 具 的 检 验 监 管 工 作, 加 强 对 进 出 口 玩 具 的 管 理, 保 护 消 费 者 人 身 健 康 和 安 全, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 商 品 检 验 法 及 其 实 施 条 例 和 国 务 院 关 于 加 强 食 品 等 产 品 安 全 监 督

Více

SL137BML

SL137BML 韩青辰 毕业于南京大学中文 系 中国作家协会会员 出版长篇小说 LOVE 天 长 地 久 爱 就 爱 了 山 诱 水 印 守 口 如 瓶 飞翔 哪怕翅膀断了心 等 曾获冰心儿童文学新作 奖大奖 陈伯吹儿童文学奖 新世纪儿童文学奖 儿 童 文 学 小 说 奖 少 年 文 艺 好作品奖等奖项 蓝星传奇 班长上台 最后一个灵魂 芦花小旗 野鸽子 著 我们之间 韩青辰 童年的云彩 / 门缝里的童年 并非青梅竹马

Více

KAI Japanese Language School

KAI Japanese Language School KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL www.kaij.jp KAI KAI 200 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KAI 1 KAI 2 3 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 BN 1 BN 2 BN 3 BN 4 1 2 3 4 5 S-1 S-2 S-3 S-4

Více

Ch8.PDF

Ch8.PDF 8.1 a) b) c) 8.2 8.2.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.2 8.2.2 a) 7.1 b) 8.2 ( ) 8.2 ( ) 4.2.4 8.5.2 CNS 13351-1 CNS 13351-2 CNS 13351-3 ( ) ( ) / / (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) ( ) (3) ( ) (4) 1. 2. ( ) ISO 8.2

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136303430312D30363330AECAA662A473A6E8A1E3B874A661A4ADBB4FA473A142B6B3A9A3A5DBB85DA142B3FDA466C272A5ACA142A5ADBBBBA56AABB0B54CC1CAAAABA44BA4E94D55>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136303430312D30363330AECAA662A473A6E8A1E3B874A661A4ADBB4FA473A142B6B3A9A3A5DBB85DA142B3FDA466C272A5ACA142A5ADBBBBA56AABB0B54CC1CAAAABA44BA4E94D55> 晉 在 山 西 ~ 聖 地 五 臺 山 雲 岡 石 窟 壺 口 瀑 布 平 遙 古 城 無 購 物 八 日 山 西 晉 商 繁 榮 輝 煌 的 榮 耀, 是 精 雕 細 刻 的 大 院 文 化, 走 進 山 西, 走 進 歷 史, 走 進 文 化 ; 黃 河 水 的 奔 騰, 五 臺 山 的 佛 國 傳 奇, 鐵 打 般 的 古 堡, 風 情 萬 種 的 晉 祠, 晉 北 長 城 的 朱 顏 改,

Více

目 录 医 药 要 闻 3 产 业 动 态 9 市 场 信 息 18 企 事 业 动 态 27 海 外 信 息 39 医 药 综 述 文 献 43 国 内 外 医 药 信 息 快 报 2015 年 18 卷 第 15 期 Vo1.18 NO.15 信 息 出 处 : 国 家 食 品 药 品 监 督

目 录 医 药 要 闻 3 产 业 动 态 9 市 场 信 息 18 企 事 业 动 态 27 海 外 信 息 39 医 药 综 述 文 献 43 国 内 外 医 药 信 息 快 报 2015 年 18 卷 第 15 期 Vo1.18 NO.15 信 息 出 处 : 国 家 食 品 药 品 监 督 2015/15 2015 年 第 18 卷 第 15 期 Vo1. 18 NO.15 四 川 省 中 药 研 究 所 主 办 中 医 药 文 献 信 息 研 究 所 主 编 1 目 录 医 药 要 闻 3 产 业 动 态 9 市 场 信 息 18 企 事 业 动 态 27 海 外 信 息 39 医 药 综 述 文 献 43 国 内 外 医 药 信 息 快 报 2015 年 18 卷 第 15 期 Vo1.18

Více

广东冠昊生物科技股份有限公司2014年年度报告摘要

广东冠昊生物科技股份有限公司2014年年度报告摘要 证 券 代 码 :300238 证 券 简 称 : 冠 昊 生 物 公 告 编 号 :2015-005 广 东 冠 昊 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 到 指 定 网 站 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 网 站 地

Více

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, )

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, ) (CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : 430074 : (027 )87542624 : : : : 850 1168 1/ 32 : : : 2001 1 : 2001 1 : I SBN 7 5609 : (, ) 50,, 50 50,,,,,,, 50, 50, : 1999 10 50 50 50 :,,,,,,,,,, 50,,,, 50, 50,, 50,

Více

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - -

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - λ - - - - μ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

God's Masterpiece- the Cross

God's Masterpiece- the Cross 神 的 杰 作 基 督 的 十 字 架 介 绍 内 住 在 里 面 的 罪 / 肉 体 / 自 我, 不 亚 于 一 个 肮 脏 的 暴 君 给 我 们 命 令 去 遵 行 对 于 许 多 信 徒 来 说, 这 所 有 的 事 实 已 经 成 为 了 多 年 来 一 个 继 续 不 停 的 问 题 我 们 为 此 而 挣 扎 而 斗 争 我 们 曾 在 无 价 值 的 努 力 去 摆 脱 我 们 自

Více

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论 领 袖 训 练 初 级 课 程 第 一 课 神 为 何 呼 召 我 们 起 来 带 领 我 们 要 照 着 我 们 的 形 象, 按 着 我 们 的 样 式 造 人, 使 他 们 管 理 ( 创 1:26) 感 谢 主, 让 您 我 生 在 这 个 世 代, 这 个 世 代, 每 一 天 决 志 信 主 归 入 三 一 真 神 名 下 的 信 徒 人 数, 比 人 类 有 历 史 以 来 任 何 一

Více

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 (

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 ( 城 市 名 称 地 址 电 话 北 京 北 京 北 佳 兴 科 科 贸 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 外 南 郎 家 园 1 号 大 北 写 字 楼 309 室 和 311 室 010-65660406 北 京 北 京 冬 雪 天 地 数 码 科 技 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 苑 20 号 楼 豪 威 家 园 B 座 14 层 400-810-1526 北

Více

34 670,900, % 435,700, ,700, ,300, %

34 670,900, % 435,700, ,700, ,300, % SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED 00829 435.7 670.9 219.4 368.3 188.2 329.3 (34.5) (51.0) 153.7 278.3 4.67 8.37 4.67 8.37 50.3% 54.9% 35.3% 41.5% 1 34 670,900,000 35.1% 435,700,000 153,700,000 278,300,000

Více

摘 要 本 鎮 近 數 年 來, 在 政 府 的 經 費 補 助 及 指 導 下, 各 項 經 濟 建 設 均 有 所 成 長, 惟 為 通 盤 考 量 開 發 本 鎮 成 為 文 化 生 態 及 經 建 均 衡 發 展 的 城 鄉, 已 無 法 閉 門 造 車, 故 欲 利 用 本 次 出 國 實

摘 要 本 鎮 近 數 年 來, 在 政 府 的 經 費 補 助 及 指 導 下, 各 項 經 濟 建 設 均 有 所 成 長, 惟 為 通 盤 考 量 開 發 本 鎮 成 為 文 化 生 態 及 經 建 均 衡 發 展 的 城 鄉, 已 無 法 閉 門 造 車, 故 欲 利 用 本 次 出 國 實 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 考 察 奧 地 利 捷 克 市 政 及 觀 光 建 設 業 務 服 務 機 關 : 新 竹 縣 新 埔 鎮 公 所 姓 名 職 稱 : 蕭 淑 玲 課 長 等 8 人 派 赴 國 家 : 奧 地 利 捷 克 出 國 時 間 :102 年 4 月 4 日 至 102 年 4 月 13 日 報 告 日 期 :102 年 6 月 3 日 摘 要 本 鎮

Více

青藏鐵路8天

青藏鐵路8天 南 疆 神 秘 大 峽 谷 博 斯 騰 湖 塔 克 拉 瑪 干 大 沙 漠 和 田 卡 拉 庫 里 湖 喀 什 13 日 本 行 程 2013.05.01 起 適 用 揹 起 歡 喜 行 囊, 迎 接 璀 璨 陽 光! 行 程 特 色 行 程 內 容 最 豐 富 一 次 看 完 新 疆 奇 境 美 景 完 全 不 會 留 下 遺 憾 暢 遊 庫 車 - 天 山 神 秘 大 峽 谷, 壯 麗 的 景

Více

untitled

untitled 002196 ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD. 24 1030 (www.cninfo.com.cn) 27 ,, [2007]414, 2,000 () (),, 400, 1,600, 7.48 / ([2007] 195 ),,,002196 1,600 2007 12 12 (www.cninfo.com.cn),, 1 22007 12 12 3 4002196

Více

2012-2015年中国维生素行业市场投资盈利研究报告

2012-2015年中国维生素行业市场投资盈利研究报告 /wepdwukltuyot 2012-2015 年 中 国 维 生 素 行 业 市 场 投 资 盈 利 研 究 报 告 联 系 购 买 电 话 :010-82863480 公 司 名 称 : 佐 思 信 息 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 院 长 远 天 地 大 厦 A2 座 1008-1 室 (100080) 2012-2015 年 中 国 维 生 素 行 业

Více

Microsoft Word - C-THE DAY AND THE TIME.doc

Microsoft Word - C-THE DAY AND THE TIME.doc 目 錄 第 一 篇 審 判 要 從 神 的 家 起 首 第 二 篇 凡 向 祂 有 這 指 望 的 人 就 潔 淨 自 己 第 三 篇 誰 有 權 利 赴 羔 羊 的 婚 筵 第 一 篇 審 判 要 從 神 的 家 起 首 讀 經 : 耶 穌 在 橄 欖 山 上 坐 著, 門 徒 暗 暗 地 來 說 : 請 告 訴 我 們, 甚 麼 時 候 有 這 些 事? 你 降 臨 和 世 界 的 末 了 有

Více

07HT2.mps

07HT2.mps 第 3 章 监 理 工 程 师 和 工 程 监 理 企 业 3 畅 1 监 理 工 程 师 3 畅 1 畅 1 监 理 工 程 师 的 执 业 特 点 监 理 工 程 师, 准 确 地 说 应 称 为 注 册 监 理 工 程 师, 是 指 经 全 国 监 理 工 程 师 执 业 资 格 统 一 考 试 合 格, 取 得 监 理 工 程 师 资 格 证 书, 并 按 规 定 注 册, 取 得 注 册

Více

8.2 十名优秀校友简介

8.2 十名优秀校友简介 8.2 十 名 优 秀 校 友 简 介 校 友 指 级 以 后 的 本 专 业 本 科 生 ( 新 设 专 业 以 专 业 设 置 时 间 为 准 ), 每 人 简 介 限 500 字 以 内, 需 填 写 校 友 的 出 生 本 专 业 入 学 和 毕 业 时 间, 着 重 说 明 优 秀 校 友 对 社 会 的 贡 献 度 对 学 科 与 专 业 发 展 的 贡 献 度 对 与 本 专 业 紧

Více

新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公

新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 关 于 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 (2015 年 7 月 01 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 辅 导 机 构 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通

Více

一 人 力 资 源 管 理 准 则 二 员 工 的 义 务 和 权 利 三 考 核 与 评 价 四 人 力 资 源 管 理 的 主 要 规 范 第 五 章 基 本 控 制 政 策 一 管 理 控 制 方 针 二 质 量 管 理 和 质 量 保 证 体 系 三 全 面 预 算 控 制 四 成 本 控

一 人 力 资 源 管 理 准 则 二 员 工 的 义 务 和 权 利 三 考 核 与 评 价 四 人 力 资 源 管 理 的 主 要 规 范 第 五 章 基 本 控 制 政 策 一 管 理 控 制 方 针 二 质 量 管 理 和 质 量 保 证 体 系 三 全 面 预 算 控 制 四 成 本 控 华 为 基 本 法 全 文 华 为 基 本 法 是 根 据 任 正 非 的 思 维 因 果, 用 统 一 的 语 言 集 中 作 的 一 次 梳 理, 是 中 国 企 业 第 一 个 完 整 系 统 地 对 其 价 值 观 的 总 结, 对 中 国 的 企 业 文 化 建 设 起 到 很 大 推 动 作 用 1994 年 11 月, 华 为 从 一 个 默 默 无 闻 的 小 公 司 一 跃 成 为

Více

00 00 00 3 5 7 9 12 15 18 25 27 30 59 2 00 00 1 Jiangsu Huaxicun CO., LTD. 2 3 0510-6217188 0510-6217149 0510-6217177 chinahuaxi@263.net 4 214420 http://www.chinahuaxi.com 5 http://www.cninfo.com.cn 6

Více

untitled

untitled ISBN 7 6924 8803 3/F 323 5.00 A B C D A (1) (2) ( ) (3) (4) (5)! (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 5 (7) ) (8) I (9) (10) (11)!! (1) (2) (3) ? ?? (1812 1854) 1848 (1851 ) 1853 () ( ) 1852 ? ( ) 1854 ( ? (1)

Více

广东省2010年“三下乡”活动和“千会服务千村”行动项目汇总表

广东省2010年“三下乡”活动和“千会服务千村”行动项目汇总表 省 直 部 门 省 级 学 会 省 科 协 直 属 单 位 1 2 3 2016 年 广 东 省 文 化 科 技 卫 生 三 下 乡 暨 千 会 服 务 千 村 行 集 中 服 务 广 东 科 普 大 讲 堂 --- 领 导 干 部 和 公 务 员 健 康 科 普 知 识 讲 座 茶 树 主 要 病 虫 害 及 其 综 合 治 理 的 宣 讲 与 调 研 省 委 宣 传 部 省 科 协 省 卫 计

Více

目 录 第 1 章 招 标 公 告... 3 第 2 章 招 标 内 容... 6 第 3 章 投 标 须 知... 7 3.1 总 则... 7 3.2 投 标 人 资 格... 8 3.3 招 标 文 件 的 澄 清 和 修 改... 9 3.4 投 标 文 件 的 编 制 要 求... 9 3

目 录 第 1 章 招 标 公 告... 3 第 2 章 招 标 内 容... 6 第 3 章 投 标 须 知... 7 3.1 总 则... 7 3.2 投 标 人 资 格... 8 3.3 招 标 文 件 的 澄 清 和 修 改... 9 3.4 投 标 文 件 的 编 制 要 求... 9 3 政 府 采 购 招 标 文 件 投 标 前 请 认 真 阅 读 本 文 件 项 目 名 称 : 毕 节 市 卫 生 学 校 整 体 实 验 室 采 购 项 目 编 号 :BJZC-2014-044 号 采 购 方 式 : 公 开 招 标 毕 节 市 公 共 资 源 交 易 中 心 二 一 四 年 五 月 1 目 录 第 1 章 招 标 公 告... 3 第 2 章 招 标 内 容... 6 第 3

Více

Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ Ⅲ μ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1

Více

广 东 东 莞 虎 门 镇 服 装 服 饰 产 业 集 群 年 可 持 续 发 展 报 告 创 新 虎 门 责 任 发 展 魅 力 虎 门 1 /

广 东 东 莞 虎 门 镇 服 装 服 饰 产 业 集 群 年 可 持 续 发 展 报 告 创 新 虎 门 责 任 发 展 魅 力 虎 门 1 / 报 告 说 明 本 报 告 是 中 国 广 东 省 东 莞 市 虎 门 镇 纺 织 产 业 集 群 发 布 的 第 二 份 可 持 续 发 展 报 告, 报 告 系 统 披 露 了 虎 门 镇 推 进 集 群 内 企 业 社 会 责 任 体 系 建 设 工 作 的 实 践 和 绩 效 我 们 希 望 藉 此 报 告, 更 好 地 总 结 企 业 社 会 责 任 建 设 成 果, 指 导 未 来 工

Více

股份公司1999年度报告_全_.PDF

股份公司1999年度报告_全_.PDF 1 28 2 28 http://www.cninfo.com.cn 1999 1998 1998 ( ) ( ) 1997 1 462349897.42 412915734.28 412915734.28 416985857.65 2 77489405.99 58737824.93 63309505.5 64278644.56 3 1032802692.21 560319600.34 564891280.91

Více

連江縣議會第三屆第六次定期大會第三會次會議記錄

連江縣議會第三屆第六次定期大會第三會次會議記錄 連 江 縣 議 會 第 三 屆 第 六 次 定 期 大 會 第 一 會 次 會 議 紀 錄 日 期 : 九 十 三 年 十 一 月 九 日 議 程 : 一 議 長 致 開 會 詞 二 縣 長 施 政 報 告 暨 說 明 三 縣 長 對 議 決 案 執 行 情 形 報 告 暨 說 明 主 席 : 陳 議 長 振 清 紀 錄 : 鄭 麗 慧 陳 主 任 秘 書 : 本 會 第 三 屆 第 六 次 定 期

Více

An b.PDF

An b.PDF 1 1 SHANDONG SHENGLE CO., LTD. SLCL 2 3 6 0539 3221280 3178 0539 3221510 shengle@ly-public.sd.cninfo.net 4 6 276300 http://www.shenglegroup.com shengle@ly-public.sd.cninfo.net 5 http://www.cninfo.com.cn

Více

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的 SB141 ( 問 題 編 號 :1009) (2) 防 火 工 作 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 212 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :42): 消 防 安 全 ( 建 築 物 ) 條 例 ( 第 572 章 ) 是 針 對 火 災 的 危 險, 向 某 些 種 類 的 綜 合 用 途 建 築 物 及 住 用 建 築 物 的 佔 用 人 使 用 人 和 訪

Více

1912 1985 ( ) ( ) ( ) (486 75 ) (1) (6) (39) (41) (45) (45) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (57) (62) (62) (62) (64) (68) (73) (75) (75) l (76) (78) (81) (82) (83) (83) (83) (84) (84) (85) (85) (85)

Více

Microsoft Word - Executive Summary _Chi_ V_6.doc

Microsoft Word - Executive Summary _Chi_ V_6.doc 合約編號 CE532009 TT 金鐘交通研究 摘要 二零一二年八月 合 約 編 號 目 金 錄 鐘 交 通 研 究 CE532009 簡 介 目 主 摘 方 要 法 的 與 結 流 究 檢 要 現 有 的 問 交 題 通 和 及 限 運 制 時 交 行 調 通 人 狀 輸 數 交 設 立 通 模 基 準 型 年 建 立 計 年 份 規 劃 土 狀 模 地 況 即 車 及 行 人 交 通 表 現 發

Více

Untitled

Untitled 339_1 339_2 339_3 cd 1 2 339_4 339_5 339_6 339_7 339_8 3 339_9 339_10 4 5 339_11 fh fi ze fu 339_21 339_22 339_23 339_24 6 339_25 339_26 7 339_27 339_28 8 339_29 9 339_30 339_31 10 339_32 339_33 11 339_34

Více

目 录 一 人 才 培 养 工 作 的 现 状 1 ( 一 ) 学 院 概 况 1 ( 二 ) 人 才 培 养 目 标 定 位 3 ( 三 ) 人 才 培 养 工 作 主 要 成 效 3 二 人 才 培 养 质 量 的 分 析 5 ( 一 ) 以 四 合 作 为 主 线, 创 新 校 企 合 作 体

目 录 一 人 才 培 养 工 作 的 现 状 1 ( 一 ) 学 院 概 况 1 ( 二 ) 人 才 培 养 目 标 定 位 3 ( 三 ) 人 才 培 养 工 作 主 要 成 效 3 二 人 才 培 养 质 量 的 分 析 5 ( 一 ) 以 四 合 作 为 主 线, 创 新 校 企 合 作 体 常 州 机 电 职 业 技 术 学 院 人 才 培 养 质 量 报 告 (2011 年 度 ) 二 一 二 年 一 月 目 录 一 人 才 培 养 工 作 的 现 状 1 ( 一 ) 学 院 概 况 1 ( 二 ) 人 才 培 养 目 标 定 位 3 ( 三 ) 人 才 培 养 工 作 主 要 成 效 3 二 人 才 培 养 质 量 的 分 析 5 ( 一 ) 以 四 合 作 为 主 线, 创 新

Více

产 科 麻 醉 指 南 推 荐 剖 宫 产 常 规 采 用 椎 管 内 麻 [ ] 醉, 全 身 麻 醉 (, ) 用 于 产 科 易 发 生 胎 儿 窒 息, 所 以 目 前 主 要 用 于 有 椎 管 内 麻 醉 禁 忌 证 的 产 妇 全 麻 产 科 中 新 生 儿 的 安 全 问 题 一 直

产 科 麻 醉 指 南 推 荐 剖 宫 产 常 规 采 用 椎 管 内 麻 [ ] 醉, 全 身 麻 醉 (, ) 用 于 产 科 易 发 生 胎 儿 窒 息, 所 以 目 前 主 要 用 于 有 椎 管 内 麻 醉 禁 忌 证 的 产 妇 全 麻 产 科 中 新 生 儿 的 安 全 问 题 一 直 中 国 病 理 生 理 杂 志, ( ): - [ 文 章 编 号 ] - ( ) - - 全 身 麻 醉 对 脐 血 乳 酸 以 及 胎 盘 体 视 学 的 影 响 段 善 娥, 张 清 德 ( 暨 南 大 学 附 属 第 一 医 院 麻 醉 科,, 彭 雪 梅, 高 雪 松 产 科, 广 东 广 州 ) [ 摘 要 ] 目 的 : 通 过 研 究 全 身 麻 醉 ( ) 与 腰 硬 联 合 麻

Více

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 1999 1 2 3 4 6 9 10 18 19 21 47 47 2 Shenyang Neu-alpine Software Co., Ltd. :NEU-ALPINE 84 :024-23783000 :024-23783375 investor@neu-alpine.com 3 11 :110006 3 http://www.neu-alpine.com investor@neu-alpine.com

Více

untitled

untitled NB, NBG, NK, NKG 1. 3. 6 7 9 11 1 13 1 1 3. 16 16 17 17 1 1. 19 19. 3 36 6. NB, NBG, NK, NKG 1 3 NB, NBG, NK, NKG 1 NB -pole, z Cast Iron 9 7 6-31 -31 6-31 -31-31 3- - - 6- - - 1-1-31 1-31.1 3-.1 3- -

Více

校园之星

校园之星 ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing

Více

Microsoft Word - 第二次香港培?班新?稿_reduced_

Microsoft Word - 第二次香港培?班新?稿_reduced_ 香 港 委 员 会 成 功 培 养 首 100 位 GBL Manager 2011 年 11 月 6 日, 由 中 国 城 市 科 学 研 究 会 城 科 会 绿 色 建 筑 与 节 能 专 业 委 员 会 城 科 会 绿 色 建 筑 研 究 中 心 和 中 国 绿 色 建 筑 与 节 能 ( 香 港 ) 委 员 会 共 同 举 办 的 第 二 期 绿 色 建 筑 宣 贯 培 训 香 港 特 区

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BC6FB1F3AAABC2B2B3B93936A7F3A5BFAAA92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BC6FB1F3AAABC2B2B3B93936A7F3A5BFAAA92E646F63> 行 政 院 環 境 保 護 署 廢 棄 物 清 理 專 業 技 術 人 員 訓 練 簡 章 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 民 族 路 3 段 260 號 5 樓 報 名 諮 詢 : 請 逕 洽 各 訓 練 機 構 開 班 查 詢 網 址 :www.epa.gov.tw 再 點 選 環 保 訓 練 0 行 政 院 環 境 保 護 署 廢 棄 物 清 理 專 業 技 術 人 員 訓 練 班 報 名

Více

(Microsoft Word - \274o\261\363\252\253\302\262\263\27195.doc)

(Microsoft Word - \274o\261\363\252\253\302\262\263\27195.doc) 行 政 院 環 境 保 護 署 廢 棄 物 清 理 專 業 技 術 人 員 訓 練 簡 章 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 民 族 路 3 段 260 號 5 樓 報 名 諮 詢 : 請 逕 洽 各 訓 練 機 構 開 班 查 詢 網 址 :www.epa.gov.tw 再 點 選 環 保 訓 練 0 行 政 院 環 境 保 護 署 廢 棄 物 清 理 專 業 技 術 人 員 訓 練 班 報 名

Více

导 出 席 论 坛 ; ( 二 ) 大 会 拟 邀 请 以 下 嘉 宾 演 讲 : 1. 整 合 医 学 主 讲 : 樊 代 明 院 士 2. 医 疗 改 革 的 深 层 问 题 主 讲 : 秦 伯 益 院 士 3. 医 院 科 室 运 营 管 理 主 讲 : 翁 文 能 院 长 4. 医 院 支

导 出 席 论 坛 ; ( 二 ) 大 会 拟 邀 请 以 下 嘉 宾 演 讲 : 1. 整 合 医 学 主 讲 : 樊 代 明 院 士 2. 医 疗 改 革 的 深 层 问 题 主 讲 : 秦 伯 益 院 士 3. 医 院 科 室 运 营 管 理 主 讲 : 翁 文 能 院 长 4. 医 院 支 粤 医 协 会 2014 36 号 关 于 2014 年 中 南 六 省 ( 区 ) 和 港 澳 台 三 地 医 院 院 长 高 峰 论 坛 的 通 知 各 级 医 院 协 会 专 委 会 ( 分 会 ): 为 进 一 步 探 讨 医 院 改 革 中 面 临 的 问 题 和 对 策, 适 应 国 家 医 药 卫 生 体 制 改 革, 完 善 医 院 运 行 机 制, 促 进 医 院 可 持 续 发

Více

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc 语 文 试 题 一 古 代 诗 文 阅 读 (27 分 ) ( 一 ) 默 写 常 见 的 名 句 名 篇 (6 分 ) 1. 补 写 出 下 列 名 句 名 篇 中 的 空 缺 部 分 (6 分 ) (1) 入 则 无 法 家 拂 士,, 国 恒 亡 ( 孟 子 生 于 忧 患, 死 于 安 乐 ) (2) 师 者, ( 韩 愈 师 说 ) (3) 宁 溘 死 以 流 亡 兮, ( 屈 原 离 骚

Více

汉王PDF转换RTF文档

汉王PDF转换RTF文档 天 长 市 377 品, 多 次 获 得 省 部 级 优 质 产 品 称 号, 产 品 远 销 日 本 韩 国 马 来 西 亚 等 国, 也 是 旅 游 购 物 佳 品 日 月 牌 贡 品 保 健 粉 丝 原 为 明 洪 武 年 间 宫 廷 御 膳 精 品, 现 为 国 家 认 证 的 绿 色 食 品, 其 特 点 是 久 煮 不 煳, 复 煮 不 碎, 晶 莹 透 明, 柔 韧 爽 口, 具 有

Více

曲师大校友办.indd

曲师大校友办.indd 校 友 通 讯 ( 第 一 期 ) 校 友 通 讯 ( 第 一 期 ) 3 4 学 校 简 介 4 本 期 院 系 5 7 分 会 传 真 7 曲 阜 师 范 大 学 首 期 干 训 班 东 营 市 同 学 联 谊 会 成 立 7 刘 新 生 副 书 记 走 访 看 望 潍 坊 校 友 8 学 校 召 开 全 校 校 友 联 络 员 工 作 会 议 8 教 育, 这 一 人 类 生 存 发 展 的

Více

日期

日期 第 1 頁 共 11 頁 使 用 說 明 : 1. 請 定 期 ( 每 週 / 每 月 ) 針 對 遊 戲 場 環 境 及 場 內 設 施 進 行 檢 核 維 護 管 理 工 作 2. 每 半 年 應 繳 交 遊 戲 場 檢 核 表 給 主 管 機 關 存 查 3. 請 依 校 內 遊 戲 場 現 有 遊 具 種 類 進 行 檢 核, 若 無 該 項 則 勾 選 / 材 料 基 本 資 料 學 校

Více

廖建强先生均鉴:

廖建强先生均鉴: 80 21 80 1. 1920 Miss Mary Elizabeth Wood, 1861~1931 1884~1977 1 60 1920 ~ 1976 1920 ~ 1937 1938 ~ 1949 1950 ~ 1966 ~ 1976 4 1947 80 20 4 1.1. 1977 ~ 1982 1976 1977 6 2 15 1 1.1.1. 1978 8 2 1979 4 1979

Více

新光綜合醫療保險附約條款樣本

新光綜合醫療保險附約條款樣本 新 光 人 壽 綜 合 醫 療 保 險 附 約 條 款 樣 本 ( 本 條 款 僅 供 參 考 )( 本 附 約 須 附 加 訂 約 始 生 效 力 ) 主 要 給 付 項 目 :1. 住 院 保 險 金 2. 手 術 保 險 金 本 商 品 經 本 公 司 合 格 簽 署 人 員 檢 視 其 內 容 業 已 符 合 一 般 精 算 原 則 及 保 險 法 令, 惟 為 確 保 權 益, 基 於 保

Více

董事会议案

董事会议案 2002 2002 OO 1 2002 2002 2003 5 21 2002 2002 2002 2003 2002 2 2002 2002 OO 18,737.75 2001 5.38% 10,016.33, 32.86% 5,059.31 18.73% GMP 1999 60 GMP 2000 2002 1 4 2002 8 2002 9 GMP ISO14001 ISO14001 1,348.88

Více

_付_中认协注_2007_118号1.doc

_付_中认协注_2007_118号1.doc 1 2006-2-CQ00009 2 3 4 2006-1-CQ00005 2006-1-CQ00733 2006-1-CQ00002 5 2006-1-CQ00360 6 7 8 9 10 2006-1-CQ00358 2006-1-CE00114 2006-1-CQ00359 2006-1-CE00066 2006-1-CQ00185 11 2006-1-CE00212 12 13 14 15

Více

總論.PDF

總論.PDF 187 8-1 956 21,250 905 21,540 145 5,229 3,400 128,891 1,435 61,390 46 2,149 6,887 240,449 ( 127) 89 188 89 6 5,536 8-2 8-2 3,842 59 519 237 300 505 20 54 5,536 1,313,346 8,285 117,731 59,369 19,142 141,733

Více

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的 报 告 周 期 : 报 告 类 别 : 4 月 17 日 专 题 / 调 研 分 析 师 信 息 : 刘 潇 闫 伟 021-65227130 期 货 走 基 层 之 湖 南 有 色 调 研 记 调 研 时 间 :2012 年 4 月 9 日 -4 月 13 日 一 前 言 2012 年 是 中 国 期 货 市 场 发 展 之 路 上 的 又 一 个 大 年, 新 品 种 推 出 与 创 新 业 务

Více

解说词

解说词 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 社 会 责 任 报 告 公 司 简 介 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 是 一 家 致 力 于 电 力 电 子 技 术 及 其 应 用 领 域 集 研 发 制 造 销 售 服 务 于 一 身 的 高 科 技 上 市 公 司 ( 股 票 代 码 :600405) 是 国 内 电 源 行 业 首 家 上 市 企 业, 是 国 家 人

Více

Microsoft PowerPoint - edukacia _TK

Microsoft PowerPoint - edukacia _TK EDUK磷IA PACIENTA S ARTERI簇NOU HYPERTENZIOU PRED PREPUSTEN泏 DO DOM磷EHO LIE淳NIA Mgr. Bil嫜ov Jana EDUKA淇 PL篾 T幦a: ARTERI簇NA HYPERTENZIA Forma eduk塶ie: skupinov Met鏚y eduk塶ie: opis, vysvetovanie, rozhovor,

Více

北京市隆安律师事务所

北京市隆安律师事务所 北 京 市 隆 安 律 师 事 务 所 关 于 山 东 创 通 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 补 充 法 律 意 见 书 ( 一 ) 二 〇 一 四 年 十 一 月 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 21 号 北 京 国 际 俱 乐 部 188 室 电 话 :(8610)65325588

Více

: 12 (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 0180 ( ) 20 (2002) (2002)

: 12 (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 0180 ( ) 20 (2002) (2002) [2002 ]9 2002 3 :112002 3 () 212002 3 312002 3 () 412002 3 () 2 :2002 3 1 (2002) 0162 : 2 (2002) 0163 : 3 (2002) 0164 : 4 (2002) 0165 5 (2002) 0166 ( ) ( ) 6 (2002) 0167 ( ) ( ) 7 (2002) 0168 8 (2002)

Více

untitled

untitled 2010 () 1. () (2000)062920001225 310106000113265 10012922 220118 2. 3. 4. 4.1 2009112006215 4.2 111231 4.3 4.4 4.5 1 2010 () 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.2 4.6 4.7 4.7.1 4.7.1.1 4.7.1.1.1 4.7.1.1.2 4.7.1.1.3 4.7.1.1.4

Více

标题

标题 2014 ~2015 年 深 圳 市 卫 生 事 业 发 展 现 状 趋 势 与 展 望 3 2014 ~ 2015 年 深 圳 市 卫 生 事 业 发 展 现 状 趋 势 与 展 望 李 创 王 建 中 摘 要 : 2014 年, 深 圳 市 医 疗 卫 生 改 革 发 展 成 效 显 著, 基 层 医 疗 服 务 能 力 进 一 步 提 升, 公 立 医 院 改 革 在 一 些 深 层 次 矛

Více

層負責明細表

層負責明細表 行 政 科 103 年 6 月 19 日 府 授 人 企 字 第 1030112693 號 函 查 項 目 內 容 承 人 股 長 一 警 察 制 度 一 警 察 制 度 之 釐 訂 及 解 釋 事 項 二 警 察 職 權 之 調 整 及 解 釋 事 項 副 會 機 關 二 警 察 服 制 一 有 關 警 察 服 制 事 項 擬 審 核 審 核 核 定 二 有 關 駐 衛 警 察 服 式 管 理 事

Více

財務委員會 審核二零一六至一七年度開支預算 管制人員的答覆

財務委員會 審核二零一六至一七年度開支預算 管制人員的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 六 至 一 七 年 度 開 支 預 算 管 制 人 員 的 答 覆 局 長 : 保 安 局 局 長 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :SB-2-c1.docx 答 覆 編 號 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 SB156 1823 陳 恒 鑌 70 (1) 入 境 前 管 制 SB157 719 陳 鑑 林 70 (4) 個 人 證

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAECB6B9BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC8DA3230313530363034A3A8B8FCD0C2A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAECB6B9BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC8DA3230313530363034A3A8B8FCD0C2A3A9> 集 团 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 报 告 评 级 结 果 : 主 体 长 期 信 用 等 级 :AA 评 级 展 望 : 稳 定 本 期 短 期 融 资 券 信 用 等 级 :A-1 本 期 短 期 融 资 券 发 行 额 度 :5 亿 元 本 期 短 期 融 资 券 期 :1 年 偿 还 方 式 : 到 期 一 次 性 还 本 付 息 发 行 目 的 : 补

Více

PR1.S72

PR1.S72 第 三 章 蔬 菜 类 原 料 教 学 目 标 : (1) 了 解 蔬 菜 类 原 料 的 概 念 品 质 要 求 及 常 用 蔬 菜 类 原 料 品 种 的 名 称 产 地 产 季 和 上 市 季 节 (2) 理 解 蔬 菜 类 原 料 的 化 学 成 分 蔬 菜 类 原 料 品 种 与 蔬 菜 制 品 的 性 质 特 点 (3) 掌 握 蔬 菜 类 原 料 的 分 类 方 法 和 烹 饪 运 用

Více

循环经济发展战略及近期行动计划⤊⽃牥慴楯湄慴攠⡄㨲〱㌰㈲㘲㈵㌵㘫〸✰〧⤊⽐牯摵捥爠⡐䑆汩戠㜮〮㌠⡃⬫⽗楮㌲�

循环经济发展战略及近期行动计划⤊⽃牥慴楯湄慴攠⡄㨲〱㌰㈲㘲㈵㌵㘫〸✰〧⤊⽐牯摵捥爠⡐䑆汩戠㜮〮㌠⡃⬫⽗楮㌲� 循 环 经 济 发 展 战 略 及 近 期 行 动 计 划 前 言 发 展 循 环 经 济 是 我 国 的 一 项 重 大 战 略 决 策, 是 落 实 党 的 十 八 大 推 进 生 态 文 明 建 设 战 略 部 署 的 重 大 举 措, 是 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式, 建 设 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 社 会, 实 现 可 持 续 发 展 的 必 然 选 择 近 年

Více

49 赵令时   四首

49 赵令时   四首 01 5 02 7 03 8 04 10 05 11 06 15 07 17 08 24 09 26 10 35 11 37 12 38 13 40 14 41 15 xiong4 43 16 yi3 46 17 47 18 48 19 xun2 49 20 53 21 55 22 60 1 23 62 24 jing3 73 25 75 26 82 27 85 28 86 29 88 30 96

Více

forcast report.PDF

forcast report.PDF [2001]526 2001 9 30 2000 12 31 1999 12 31 1998 12 31 2001 19 2000 1999 1998 2001 19 2000 2001 9 30 2000 12 31 1999 12 31 1998 12 31 2001 19 2000 1999 1998 2001 19 2000 12001 9 30 2000 12 31 1999 12 31

Více

行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點修正草案

行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點修正草案 屏 東 縣 政 府 公 務 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 :) 屏 東 縣 政 府 辦 理 大 陸 地 區 第 五 屆 海 峽 兩 岸 ( 福 州 ) 合 唱 節 參 賽 暨 參 訪 演 藝 廳 場 館 計 畫 服 務 機 關 : 屏 東 縣 政 府 職 稱 : 文 化 處 處 長 姓 名 : 徐 芬 春 職 稱 : 文 化 處 表 演 藝 術 科 科 長 姓 名 : 游 靜 敏 職 稱 :

Více

SB All Chinese_ITMU

SB All Chinese_ITMU SB240 ( 問 題 編 號 :2380) (000) 運 作 開 支 據 綱 領 指, 消 防 處 由 2015 年 3 月 31 日 預 算 設 有 的 10 245 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 2016 年 3 月 31 日 的 10 390 個, 增 幅 為 145 個, 相 關 新 聘 請 的 職 位 類 別 及 工 作 性 質 為 何? 同 時, 現 有 消 防 處 設 有

Více

Microsoft Word - 8845056803E94C4C48257F420027EC6ABODY.doc

Microsoft Word - 8845056803E94C4C48257F420027EC6ABODY.doc 中 认 协 培 2016 15 号 关 于 公 布 2015 年 12 月 QMS EMS 审 核 员 标 准 转 版 考 试 合 格 人 员 名 单 的 通 知 各 相 关 机 构 及 人 员 : 依 据 管 理 体 系 审 核 员 标 准 转 版 考 试 安 排,CCAA 于 2015 年 12 月 5-6 日 在 北 京 天 津 上 海 广 州 沈 阳 福 州 西 安 武 汉 济 南 南 京

Více

目 j8 司 h 4 活 活 現 蹟 添 色 f\ \ -/ 位 與 新 界 百 歷 史 內 政 部 同 文 依 文 化 資 列 級 蹟 清 代 灣 任 武 最 高 位 階 者 相 他 所 飛 黃 騰 皆 父 必 敬 絕 佳 所 庇 蔭 必 敬 位 太 市 頂 仔 堆 據 那 個 絲 線 吊 銅 鐘

目 j8 司 h 4 活 活 現 蹟 添 色 f\ \ -/ 位 與 新 界 百 歷 史 內 政 部 同 文 依 文 化 資 列 級 蹟 清 代 灣 任 武 最 高 位 階 者 相 他 所 飛 黃 騰 皆 父 必 敬 絕 佳 所 庇 蔭 必 敬 位 太 市 頂 仔 堆 據 那 個 絲 線 吊 銅 鐘 目 j8 司 h 4 活 活 現 蹟 添 色 f\ \ -/ 位 與 新 界 百 歷 史 內 政 部 同 文 依 文 化 資 列 級 蹟 清 代 灣 任 武 最 高 位 階 者 相 他 所 飛 黃 騰 皆 父 必 敬 絕 佳 所 庇 蔭 必 敬 位 太 市 頂 仔 堆 據 那 個 絲 線 吊 銅 鐘 理 官 拜 爵 理 師 滿 對 他 漠 視 心 破 壞 乃 囑 需 父 掘 溝 官 階 才 再 繼

Více

Microsoft Word - 調査02周群英.doc

Microsoft Word - 調査02周群英.doc 調 査 報 告 爨 底 下 村 民 生 育 习 俗 调 查 报 告 1 周 群 英 引 言 自 古 我 国 妇 女 生 产 后, 就 需 要 静 养 一 段 时 间, 期 间 起 居 饮 食 很 特 殊, 民 间 俗 称 坐 月 子 现 代 医 学 定 义 为 产 褥 期, 即 产 妇 自 胎 儿 及 附 属 物 娩 出 至 生 殖 器 官 恢 复 或 接 近 正 常 未 孕 状 态 所 需 时 间,

Více

长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 ( 此 规 则 经 2015 年 年 度 股 东 大 会 (2016 年 5 月 17 日 ) 通 过 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 确 保 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的

长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 ( 此 规 则 经 2015 年 年 度 股 东 大 会 (2016 年 5 月 17 日 ) 通 过 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 确 保 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 長

Více