Upravený zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upravený zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany"

Transkript

1 Č.j.: MUOS/02112/2017 Upravený zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Majetek města 4. Různé 5. Diskuse 1. Zahájení Jednání zastupitelstva města Oslavany zahájil v 18:00 hod. starosta p. Vít Aldorf a konstatoval, že je přítomno 18 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech členů a tím je zastupitelstvo ve všech bodech jednání usnášeníschopné. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zápis z posledního zastupitelstva byl řádně ověřen, vyvěšen na úřední desce a doručen všem členům zastupitelstva. Proti zápisu nebyla vznesena připomínka. Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva jmenoval starosta paní Jitku Sobotkovou. Současně přivítal vedoucí finančního odboru Ing. Renatu Zezulákovou, vedoucího majetkového odboru Luďka Krobota, DiS., vedoucího oddělení majetkové správy Ing. Bc. Milana Hoška MSc DiS. a vedoucího stavebního úřadu Ing. Vladimíra Lapeše Ověřovatelé zápisu Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Svatopluka Staňka a MVDr. Václava Vaněčka. Hlasování: přítomno: 18 pro: 18 proti: 0 zdržel se: 0 Usnesení č. 1/4/2017: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Svatopluka Staňka a MVDr. Václava Vaněčka. V 18:02 hod. se dostavil p. Jan Schmuk, čímž se počet zastupitelů zvýšil na Schválení programu jednání zastupitelstva Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje program jednání zastupitelstva tak, jak byl předložen a projednán.

2 2 Usnesení č. 2/4/2017: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje program jednání zastupitelstva tak, jak byl předložen a projednán. 2. Náměty a připomínky občanů p. Josef Aldorf: Přednesl svůj názor na prodej pozemků k výstavbě bytového domu na náměstí v Oslavanech, který v písemné podobě předal jednotlivým zastupitelům včetně korespondence s ministerstvem vnitra ČR ze dne Majetek města Zápis z jednání majetkového výboru č. 4/2017 Výbor majetkový, investičně stavební a územně plánovací se sešel na svém zasedání č. 4/2017 dne , k projednávaným materiálům neměl připomínky. Zastupitelstvo vzalo zápis z jednání majetkového výboru č. 4/2017 na vědomí Prodej pozemků Prodej pozemků "Oslavany - byty" v k.ú. Oslavany; č.j. MUOS/01855/2017 Žadatel: Winning steel s.r.o., IČO , DIČ CZ , se sídlem Botanická 12, Brno k.ú. Oslavany parc. č. 671/1 (ost. plocha, jiná plocha)... o výměře m2 parc. č. 671/2 (zast. plocha a nádvoří; součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba) o výměře 300 m2 parc. č. 671/3 (ost. plocha, jiná plocha).. o výměře 160 m2 parc. č. 671/4 (ost. plocha, jiná plocha).. o výměře 156 m2 parc. č. 671/5 (zast. plocha a nádvoří; součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba) 446 m2 parc. č. 671/6 (zast. plocha a nádvoří; součástí je stavba bez čp/če; zemědělská stavba) 160 m2 parc. č. 671/11 (ost. plocha, manipulační)... o výměře 27 m2 parc. č. 671/19 (ost. plocha, manipulační)... o výměře m2 parc. č. 671/20 (ost. plocha, manipulační) o výměře 225 m2 Pozemky se nacházejí v lokalitě nového náměstí - Nám. 13. prosince v Oslavanech a jsou určeny k výstavbě a nabízeny jsou jako celek. Záměr o prodeji č.j. MUOS/01855/2017 byl vyvěšen na úřední desce od do Původní záměr vystavět na těchto pozemcích DCHB Oslavany nebyl zrealizován a společnost OVEREUS, s.r.o., Brno, od záměru odstoupila - odstupní smlouvu včetně úhrady prodejní ceny schválilo ZM č. 2/2017. Znaleckým posudkem o ceně obvyklé č /2017 byla celková cena pozemků stanovena ve výši ,- Kč. Cena kupní byla stanovena ve výši původní kupní ceny a to ,- Kč + DPH 21% ve výši ,- Kč. Dalšími náklady je za projektovou dokumentaci částka ve výši ,- Kč, za zpracování ZP č /2017 částka 3.500,- Kč + DPH 21% ve výši 735,- Kč a za úhradu správního poplatku za návrh na vklad do KN 1.000,- Kč (celkem ,- Kč). V současné době byla přijata žádost o prodej daných pozemků od společnosti Winning steel s.r.o., IČO , DIČ CZ , se sídlem Botanická 12, Brno; pod č.j. MUOS/01982/2017. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemků v k.ú. Oslavany: parc. č. 671/1 (ost. plocha, jiná plocha).... o výměře m 2 parc. č. 671/2 (zast. plocha a nádvoří; součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba) 300 m 2 parc. č. 671/3 (ost. plocha, jiná plocha)... o výměře 160 m 2

3 3 parc. č. 671/4 (ost. plocha, jiná plocha)... o výměře 156 m 2 parc. č. 671/5 (zast. plocha a nádvoří; součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba) 446 m 2 parc. č. 671/6 (zast. plocha a nádvoří; součástí je stavba bez čp/če; zemědělská stavba) 160 m 2 parc. č. 671/11 (ost. plocha, manipulační) o výměře 27 m 2 parc. č. 671/19 (ost. plocha, manipulační)... o výměře m 2 parc. č. 671/20 (ost. plocha, manipulační).... o výměře 225 m 2, společnosti Winning steel s.r.o., IČO , DIČ CZ , se sídlem Botanická 12, Brno, za celkovou cenu ve výši ,- Kč + DPH 21% ve výši ,- Kč s tím, že kupující současně uhradí za projektovou dokumentaci částku ve výši ,- Kč, za zpracování ZP č /2017 částku 3.500,- Kč + DPH 21% ve výši 735,- Kč a za úhradu správního poplatku za návrh na vklad do KN 1.000,- Kč (celkem ,- Kč). Kupní smlouvu včetně návrhu na vklad zpracuje město Oslavany. Hlasování: přítomno: 19 pro: 17 proti: 2 zdržel se: 0 Usnesení č. 3/4/2017 Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemků v k.ú. Oslavany: parc. č. 671/1 (ost. plocha, jiná plocha).... o výměře m 2 parc. č. 671/2 (zast. plocha a nádvoří; součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba) 300 m 2 parc. č. 671/3 (ost. plocha, jiná plocha)... o výměře 160 m 2 parc. č. 671/4 (ost. plocha, jiná plocha)... o výměře 156 m 2 parc. č. 671/5 (zast. plocha a nádvoří; součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba) 446 m 2 parc. č. 671/6 (zast. plocha a nádvoří; součástí je stavba bez čp/če; zemědělská stavba) 160 m 2 parc. č. 671/11 (ost. plocha, manipulační)... o výměře 27 m 2 parc. č. 671/19 (ost. plocha, manipulační)... o výměře m 2 parc. č. 671/20 (ost. plocha, manipulační).... o výměře 225 m 2, společnosti Winning steel s.r.o., IČO , DIČ CZ , se sídlem Botanická 12, Brno, za celkovou cenu ve výši ,- Kč + DPH 21% ve výši ,- Kč s tím, že kupující současně uhradí za projektovou dokumentaci částku ve výši ,- Kč, za zpracování ZP č /2017 částku 3.500,- Kč + DPH 21% ve výši 735,- Kč a za úhradu správního poplatku za návrh na vklad do KN 1.000,- Kč (celkem ,- Kč). Kupní smlouvu včetně návrhu na vklad zpracuje město Oslavany. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje Smlouvu o úschově mezi AK ROTT s.r.o. IČ: , se sídlem Křížová 96/18, Brno, městem Oslavany a společností Winning steel s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Botanická 12, Brno, tak, jak byla předložena a projednána. Hlasování: přítomno: 19 pro: 17 proti: 2 zdržel se: 0 Usnesení č. 4/4/2017 Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje Smlouvu o úschově mezi AK ROTT s.r.o. IČ: , se sídlem Křížová 96/18, Brno, městem Oslavany a společností Winning steel s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Botanická 12, Brno, tak, jak byla předložena a projednána.

4 Prodej částí pozemků parc. č. 662/57, parc. č. 662/62 a parc. č. 665/15, v k.ú. Oslavany; č.j. MUOS/01925/2017 Žadatel: PROFAG Ivančice, s.r.o., IČ , DIČ CZ , se sídlem Palackého nám. 8, Ivančice, k.ú. Oslavany parc. č. 662/57 (orná).... o výměře cca 350 m 2 parc. č. 662/62 (orná) o výměře cca 50 m 2 parc. č. 665/15 (ost. plocha, sportoviště, rekreační plocha)... o výměře cca 400 m 2 Žadatel má zájem na části těchto pozemků postavit 20 až 25 řadových garáží. Následný geometrický plán pro oddělení jednotlivých částí pozemků určených k prodeji uhradí žadatel na svoje náklady. Záměr o prodeji č.j. MUOS/01928/2017 byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Znaleckým posudkem č byla kupní cena stanovena ve výši 500,- Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej částí pozemků v k.ú. Oslavany: parc. č. 662/57 (orná).... o výměře cca 350 m 2 parc. č. 662/62 (orná) o výměře cca 50 m 2 parc. č. 665/15 (ost. plocha; sportoviště, rekreační plocha) o výměře cca 400 m 2 společnosti PROFAG Ivančice, s.r.o., IČ , DIČ CZ , se sídlem Palackého nám. 8, Ivančice, za cenu 500,- Kč/m 2 (+ DPH, pokud bude stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem bude hradit kupující (zpracování geometrického plánu, kupní smlouvy, návrhu na vklad včetně úhrady správního poplatku ve výši 1.000,- Kč a za zpracování ZP č částku ve výši 1.364,- Kč). Usnesení č. 5/4/2017 parc. č. 662/57 (orná)..... o výměře cca 350 m 2 parc. č. 662/62 (orná) o výměře cca 50 m 2 parc. č. 665/15 (ost. plocha; sportoviště, rekreační plocha).... o výměře cca 400 m 2 společnosti PROFAG Ivančice, s.r.o., IČ , DIČ CZ , se sídlem Palackého nám. 8, Ivančice, za cenu 500,- Kč/m 2 (+ DPH, pokud bude stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem bude hradit kupující (zpracování geometrického plánu, kupní smlouvy, návrhu na vklad včetně úhrady správního poplatku ve výši 1.000,- Kč a za zpracování ZP č částku ve výši 1.364,- Kč) Výkup pozemku Výkup podílového vlastnictví (1/2) k pozemku parc. č. 840/13 v k.ú. Oslavany; č.j. MUOS/01926/2017 Žadatelé: Manželé F. z Oslavan k.ú. Oslavany parc. č. 840/13 (ost. plocha, ost. komunikace). o výměře 129 m 2 Majitelé nabízí městu Oslavany spoluvlastnický podíl na pozemku ve výši ½, za cenu ,- Kč. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje výkup spoluvlastnického podílu (podíl ve výši ½) na pozemku parc. č. 840/13 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 129 m 2,

5 5 v k.ú. Oslavany, od manželů F. z Oslavan, za celkovou částku ,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem bude hradit město Oslavany (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad včetně úhrady správního poplatku ve výši 1.000,- Kč). Usnesení č. 6/4/2017: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje výkup spoluvlastnického podílu (podíl ve výši ½) na pozemku parc. č. 840/13 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 129 m 2, v k.ú. Oslavany, od manželů F. z Oslavan, za celkovou částku ,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem bude hradit město Oslavany (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad včetně úhrady správního poplatku ve výši 1.000,- Kč). 4. Různé 4.1. Nový prapor Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje pořízení slavnostní vyšívané vlajky města tak, jak bylo předloženo a projednáno. Usnesení č. 7/4/2017 Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje pořízení slavnostní vyšívané vlajky města tak, jak bylo předloženo a projednáno. 7. Diskuse p. Radim Prát: Zastupitelstvo města Oslavany schválilo na svém minulém zasedání příspěvek pro městský pivovar. Proč se tedy netočí na akcích města výhradně jen naše pivo a nabízí se i další piva od jiných výrobců? Byl by to větší finanční přínos do pokladny pivovaru a větší propagace našeho piva. místostarosta Ing. Svatopluk Staněk: Jelikož většina akcí města je pro občany bezplatná, musíme občanům nabídnout různé občerstvení. Starosta města p. Vít Aldorf nabídl p. Radimu Prátovi místo v dozorčí radě pivovaru, ale tento musel odmítnout z důvodu své velké pracovní vytíženosti. p. Ivan Ostružka: Byly vyčleněny jiné pozemky na výstavbu domu chráněného bydlení, když původní záměr na výstavbu DCHB v Oslavanech nevyšel? Dále sdělil, že byl zkontrolovat stav hřišť v Oslavanech a navrhl vybrat jedno z nich a toto upravit tak, aby splňovalo veškeré podmínky, tzn. perfektní povrch, oplocení, včetně vedlejších ploch apod. starosta p. Vít Aldorf: Ne, jiné pozemky vyčleněny nebyly, nikdo se touto možností nezabýval. Dále požádal, aby se návrhem p. Ostružky zabýval majetkový výbor zastupitelstva a své vyjádření následně na jednání zastupitelstva předložil. Po ukončení diskuse vyzval starosta města jednatele společnosti Winning steel, s.r.o., Brno, Ing. Sebastiana Wagnera (budoucího majitele pozemků pro výstavbu bytového domu viz usnesení zastupitelstva č. 3/4/2017), ing. arch. Veselou a ing. Vágnerovou, aby seznámili přítomné zastupitele s návrhem projektu výstavby bytového domu na novém náměstí.

6 6 K danému se vyjádřili jak starosta města p. Vít Aldorf, PhDr. Ivan Kocáb, p. Radim Prát, MVDr. Oldřich Rumreich, tak p. Josef Aldorf a další. Jednání zastupitelstva ukončil starosta v 19:08 hod. ověřovatelé: starosta Vít Aldorf... zapsala: Jitka Sobotková Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upravený zápis. z 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. z 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 1 Upravený zápis Č.j. MUOS/02272/2018 z 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 25.06.2018, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis. ze 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. ze 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 1 Upravený zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany Č.j. MUOS/03689/2017 konaného dne 13.11.2017 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 1 Č.j.: MUOS/00319/2018 Upravený zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 29.01.2018, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Č.j. MUOS/04075/2017 Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 18.12.2017 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Č.j. MUOS/03785/2016 Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 19.12.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany MUOS00240971 Upravený zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 30.01.2017 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 1 U p r a v e n ý z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany Č.j. MUOS/01989/2017 konaného dne 12.06.2017, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů

Více

Upravený zápis z jednání zastupitelstva města č. 4/2013

Upravený zápis z jednání zastupitelstva města č. 4/2013 Č.j: MUOS/02303/2013 M Ě S T O O S L A V A N Y Upravený zápis z jednání zastupitelstva města č. 4/2013 Datum konání: 09.09.2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Oslavany Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany, konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany, konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Č.j.: MUOS/04177/2018 Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany, konaného dne 10.12.2018, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Č.j. MUOS/00237/2016 Upravený zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 25.01.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Upravený zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Č.j. MUOS/01225/2017 Upravený zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 19.04.2017, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

z 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany

z 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany Č.j.: MUOS/02575/2015 U p r a v e n ý z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 21.09.2015, v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis. z 6. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne Oslavany, zasedací místnost

Upravený zápis. z 6. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne Oslavany, zasedací místnost Č.j. MUOS/03125/2016 Upravený zápis z 6. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 19.09.2016 Oslavany, zasedací místnost Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 25.8.2016 Přítomni: Omluveni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Václav, Soukupová Jitka Poukar Radim Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva města č. 2/2009

Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva města č. 2/2009 M Ě S T O O S L A V A N Y Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva města č. 2/2009 Datum konání: 04. 03. 2009 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Oslavany Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne konaného dne 17. 6. 2019 Místo konání: Čas zahájení jednání: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Přibice 18:00 hod. Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí): Miroslav Effenberger, Věra Ficková, Petr

Více

Pan Mikmek konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený.

Pan Mikmek konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený. Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve čtvrtek 26.7.2018 od 18,00 hod. Zasedací místnost Obecního úřadu Slatinice Přítomno: 10 zastupitelů (viz. prezenční listina).

Více

Upravený zápis z jednání zastupitelstva č. 1/2014

Upravený zápis z jednání zastupitelstva č. 1/2014 Č. j.: MUOS/00316/2014 M Ě S T O O S L A V A N Y Upravený zápis z jednání zastupitelstva č. 1/2014 Datum konání: 20.01.2014 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Oslavany Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , , Zápis č.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice Den konání: 21.6.2019 Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 19:30 hodin 21:00 hodin Ing.

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS 9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves

ZÁPIS 9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves ZÁPIS 9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves Místo konání: Datum konání: Číslo jednací: Přítomni: velká zasedací místnost OÚ 27. června 2019 v 19:00 hodin NOVA-587/2019 Ing. Jan Dobrovolný Karel

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 10.11. 2016 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne v h. v kulturním sále hostinci Na Klokočné

Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne v h. v kulturním sále hostinci Na Klokočné Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 29. 9. 2014 v 18.00 h. v kulturním sále hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, PhDr. P. Dvořák, Mgr.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: , ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: ,   ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.06/16 ve Vysokém konaného dne 21.10.2016

Více

Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice

Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 6.11.2017 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice Přítomni: dle listiny přítomných (přítomno 13 členů) 1) Jednání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/2017. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 1/2017. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 16. 2. 2017, od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 16. 2. 2017 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis č. 10/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 10/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 10/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 6.10. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. jednání datum konání: 04.10.2016 Přítomni: Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann Mgr. Ivana Ambrusová Mgr. Bohumil Florián MUDr. Jindřich Florián Mgr. Bc. Oldřich Hluško MVDr. Libor

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

ZÁPIS. 3. Zrušení bodu 9-Smlouva o poskytnutí některých informací s firmou MARIUS PEDERSEN,a.s.

ZÁPIS. 3. Zrušení bodu 9-Smlouva o poskytnutí některých informací s firmou MARIUS PEDERSEN,a.s. ZÁPIS z 33. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 19.6.2014 od 18,00hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva.

Více

Obec Kestřany Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kestřany č.24 konaného dne od 17,00 hodin v Zasedací místnosti OÚ Kestřany

Obec Kestřany Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kestřany č.24 konaného dne od 17,00 hodin v Zasedací místnosti OÚ Kestřany Obec Kestřany Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kestřany č.24 konaného dne 25.1.2017 od 17,00 hodin v Zasedací místnosti OÚ Kestřany Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 11.8.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Zapisovatelka: Předkladatel návrhů usnesení : Ověřovatelé zápisu

Více

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne 24.11.2016 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lipov (dále též jako zastupitelstvo ) zahájil v 19.00 hodin

Více

Z Á P I S SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Z Á P I S SCHVÁLENÍ PROGRAMU MĚSTYS DRNHOLEC KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83 Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DRNHOLEC KONANÉHO DNE 21. LEDNA 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j.: Kyselka/237/17/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne v hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne v hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.2.2016 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomni byli všichni členi

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 14.12. 2017 v OÚ obce Bezkov Starosta obce zahájil 28. zasedání ZO Bezkov v 19.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č. 1) Technicky

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 18. prosince od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 18. prosince od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 18. prosince od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.12.2018, zápis č. 2/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 19 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva:

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 19 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 25.07.2016, od 19 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne

Zápis 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne Zápis 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne 26.04.2018 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lipov (dále též jako zastupitelstvo ) zahájil v 19.00 hodin starosta

Více

USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016

USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na vyhlášení záměru na

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Obec Hospříz * * * * * *

Obec Hospříz * * * * * * Obec Hospříz Hospříz 28 IČ: 00246751 tel.: 384397117 377 01 Jindřichův Hradec DIČ: CZ00246751 e-mail: hospriz@iol.cz Naše značka: HOSP/607/2018 Vyřizuje: Martin Míka Dne: 21.09.2018 Z á p i s z 27. zasedání

Více

Zápis č. 5/2018 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2018 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2018 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 6. 2018 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Vlastimil Krejčí,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne na obecním úřadě Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne 23.6. 2015 na obecním úřadě Zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Horní Krupá. Přítomni: zastupitelé

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 26.10.2017 v OÚ obce Bezkov Starosta obce zahájil 27. zasedání ZO Bezkov v 19.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č. 1) Technicky

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 42 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni:

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni: O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 9. 2018 Přítomni: Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Josef Lakatoš

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 12.12.2018 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: starosta místostarosta členové zastupitelstva omluven hospodářka obce

Více

ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora

ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora konaného dne 23.2.2017 Místo konání: zasedací místnost úřadu městyse Začátek zasedání: 17:00 hod. Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Miloš Bílý,

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.3.2018 v 18.00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluven 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov, konaného dne 24. dubna 2018

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov, konaného dne 24. dubna 2018 Obec Chotíkov Zastupitelstvo obce Chotíkov Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov, konaného dne 24. dubna 2018 Zahájení zasedání Zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov bylo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20.4.2017 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu třicátého čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 07.07.2009 v 19.00hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 26.8.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne OBEC JANSKÁ Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 24. 06. 2011. Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis č. 21 ze zasedání Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice

Zápis č. 21 ze zasedání Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice Zápis č. 21 ze zasedání Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 12.5. 2017 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice Přítomni: dle listiny přítomných (přítomno 12 členů) 1) Jednání Zastupitelstva

Více