Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele."

Transkript

1 Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti hydrostatiky, statiky a měření povrchu materiálů - Kompetenční centrum Kuřim dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným v 1. Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o riziko nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. Veřejný zadavatel může vymezit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky V odůvodnění nedošlo k žádným změnám oproti skutečnostem (dle 1 vyhlášky) uvedeným ve formuláři Předběžné oznámení, kterým je veřejný zadavatel povinen uveřejnit svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Pro účely zajištění řádného plnění závazků dodavatele byly zadavatelem v obchodních podmínkách stanoveny smluvní pokuty, k jejichž úhradě je dodavatel povinen v případě prodlení s plněním předmětu veřejné zakázky. Dále je v obchodních podmínkách definováno, kdy již prodlení dodavatele představuje podstatné porušení smlouvy a zadavateli tím vzniká právo bez dalšího od uzavřené smlouvy odstoupit. Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Bez vybavení Kompetenčního centra Kuřim potřebným speciálním zařízením a vybavením nemůže toto centrum plnit funkci centra pro výzkum a vývoj ve výše zmíněných oblastech. požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle 3 odst. 1 vyhlášky. Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky požadavku na předložení seznamu významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných dodávek, jejichž požadovaná finanční hodnota v součtu činí minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 1

2 minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky) požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.) požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. požadavku na předložení vzorků, popisů a fotografií zboží určeného k dodání. požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. Zadavatel nepožaduje předložení seznamu techniků či technických útvarů. Zadavatel nepožaduje předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti ani popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. Zadavatel nepožaduje provedení kontroly výrobní kapacity dodavatele ani kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, popisů a fotografií zboží určeného k dodání. Zadavatel nepožaduje předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby dle 4 vyhlášky Obchodní podmínky Odůvodnění obchodní podmínky Zadavatel v obchodních podmínkách nestanovil delší lhůtu splatnosti než 30 dnů. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dní. Odůvodnění obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané ceny. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5% ceny veřejné zakázky. Zadavatel v obchodních podmínkách nestanovil požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané ceny. Zadavatel v obchodních podmínkách nestanovil požadavek na bankovní záruku. Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel v obchodních podmínkách nestanovil požadavek 2

3 podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktury vyšší než 0,05 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. záruční lhůty delší než 24 měsíců. Zadavatel v obchodních podmínkách nestanovil smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. Zadavatel z důvodu vyváženosti smluvních podmínek a zachování rovnosti smluvních stran v obchodních podmínkách stanovil požadavek na výši smluvní pokuty za prodlení zadavatele s úhradou faktury na 0.1 % za každý den prodlení, tj. ve stejné výši jako stanovil výši smluvní pokuty za prodlení dodavatele s dodáním předmětu koupě. Zadavatel v obchodních podmínkách stanovil povinnost dodavatele při prodlení s odstraněním vad předmětu koupě bezplatně zapůjčit zadavateli náhradní zařízení splňující technické parametry předmětu koupě. Zadavatel stanovil tento požadavek z důvodu nemožnosti kompetenčního centra plnit funkci centra pro výzkum a vývoj bez speciálního zařízení a vybavení, které je předmětem plnění této veřejné zakázky. Zadavatel v obchodních podmínkách dále stanovil povinnost dodavatele po celou dobu plnění smlouvy a po dobu trvání záruk k předmětu koupě mít uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku s pojistným plněním za pojistnou událost ve výši alespoň 1 resp. 2 mil. Kč. Zadavatel stanovil tento požadavek z důvodu zajištění úhrady případné náhrady škody vzniklé v souvislosti s vadou zařízení. Tato škoda by s ohledem na předpokládanou celkovou hodnotu vybavení kompetenčního centra mohla dosahovat značného rozsahu. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle 6 vyhlášky Hodnotící kritérium Odůvodnění Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné bylo zvoleno základní hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena dle 78 odst. 1 nejnižší nabídková cena. Při písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. 3

4 Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele Zařízení pro statickou zkoušku Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky Komponent Popis Odůvodnění Snímač pro měření síly Min. rozsah měření 0 až 630kN Vyhodnocovací jednotka Směr zatěžování- Tlak Min. rozsah provozní teploty -5 C až 190 C Min. stupeň krytí IP 65 Kompatibilní s propojovacím kabelem a vyhodnocovací jednotkou Citlivost snímače vetší něž 2 pc/n Linearita snímače menší než +- 1% měřeného rozsahu Kompatibilní s propojovacím kabelem i snímačem síly Min. rozsah měření v 0-630kN Rozsah měření je dán požadavky na měření tuhosti nosných částí velkých obráběcích strojů Vychází z principu zatěžování a měření statické tuhosti obráběcích strojů Testování komponent uvnitř mechanismu při zvýšených teplotách Stupeň krytí je dám podmínkami testování Zajišťuje propojení měřící části Zajišťuje dostatečnou přesnost měření Zajišťuje dostatečnou přesnost měření Zajišťuje propojení měřící části Rozsah měření je dán požadavky na měření tuhosti nosných částí velkých obráběcích strojů Min. rozsah provozní teploty 0 až 45 C Pracovní rozsah je zvolen pro vytipovanou teplotou okolí u OS Napěťový výstupní signál Požadavek pro další zpracování naměřených dat Zobrazení aktuální hodnoty Je vyžadováno mít k dispozici aktuální hodnotu zatížení Propojovací kabel Minimální délka kabele 3m Vytipováno z předpokládaných měření Pracující v min. rozsahu provozních teplot -5 až 190 C Kompatibilní se snímačem síly i zařízením pro okamžité vyhodnocení velkých obráběcích strojů Testování komponent uvnitř mechanismu při zvýšených teplotách Nezbytné pro funkčnost měřícího systému Hydraulický válec Nosnost min. 50t Nosnost je dána požadavky na zatížení obráběcích strojů Zdvih min. 58mm Vychází z požadavků na přístupnost měření Max. hmotnost 12kg Vychází z požadavků na mobilitu a manipulovatelnost Možnost vložit podpěrné nástavce Vychází z požadavků na přístupnost měření 4

5 Ruční pumpa Tlak Min. 680 bar Tlak je dán požadavkem na zatížení obráběcích strojů Hmotnost max. 8 kg Vychází z požadavků na mobilitu a manipulovatelnost Hydraulická hadice Délka hadice min. 2,2m Vytipováno z předpokládaných měření velkých obráběcích strojů Tlak porušení hadice min. Bezpečnostní požadavek 1200 bar (1400) Manometr Rozsah stupnice manometru min. 0 až 680 bar Rozsah je dán požadavkem na vyvození potřebného tlaku Rozsah stupnice manometru min. 0 až 50 t Rozsah je dán požadavkem na vyvození potřebného zatížení Bezpečnostní ventil Funkce uzavíracího ventilu Funkce škrtícího ventilu Funkce pojistného ventilu proti přetížení válce Bezpečnostní požadavek Bezpečnostní požadavek a možnost jemného nastavování potřebného tlaku/zatížení Bezpečnostní požadavek Nádrž Hydraulické čerpadlo Agregát pro testování řídících prvků hydrostatického vedení Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky Olej vhodný pro hydrostatické vedení - Médium Hydraulický olej zvýšená deemulgační schopnost a obsahuje ISO G 68 přísady proti vzniku trhavých pohybů (stickslip) Odpovídá standardním pracovním teplotám Pracovní teplota kapaliny 5 45 C stroje Odpovídá el. připojení v místě, kde se bude Možnost el. připojení na 3x400V/5 zařízení provozovat Odpovídá frekvenci v místě, kde se bude Frekvence 50 Hz Třída čistoty hydraulického oleje 9 podle NAS 1638 Barevný nátěr zařízení Celkové rozměry nesmí přesáhnout 1200 mm x 2000 mm 2200 mm (délka x šířka výška) Velikost min. 40 l - max. 100 l Výstup vnitřní závit 3/8 Vstup vnitřní závit 3/4 Tlak nastavitelný manuálně min. rozsah nastavení 2 16 MPa zařízení provozovat Třída čistoty vhodná pro užité prvky (regulační čerpadlo, řídící prvky pro hydrostatiku) Některé části zařízení mají standardně barevný nátěr (nádrž, chladící jednotka, atd.), požadavek z důvodu sjednocení těchto nátěrů Rozměry jsou nutné dodržet z důvodu jednoduché manipulace se zařízením Vyplývá z požadavků na zkoušky řídících prvků hydrostatického vedení Specifikace pro připojení testovacího (určuje max. průtok), v případě potřeby je možné jednoduše redukovat na menší závit Specifikace pro připojení testovacího (určuje max. průtok), v případě potřeby je možné jednoduše redukovat na menší závit Rozsah je určen požadavky plánovaných zkoušek 5

6 Elektromotor 6 pólový Filtr Kompresorov é zařízení na chlazení a elektrické topné těleso na vyhřívání Rám Ovládací panel Příslušenství Průtok nastavitelný manuálně (průtok odpovídá nastavenému tlaku, max. hodnota tlaku odpovídá min hodnotě průtoku) min. rozsah nastavení 2,4 12,5 l/min Blokace chodu čerpadla při minimální hladině Blokace zapnutí čerpadla při znečištění filtru Dvojitý filtr na výstupu z agregátu, filtrační schopnost filtru 5 μm Regulace výstupní teploty oleje z agregátu během provozu rozmezí min C V průběhu provádění měření nesmí být změna výstupní teploty z agregátu větší než +- 1 C Mobilní kovový rám na kolečkách s pracovní deskou, pro umístění elektromotoru, čerpadla, nádrže filtru, chladiče, kompresorového zařízení včetně jejich propojení a ovládacího panelu Ovládací a nastavovací prvky zařízení (zapnutí/vypnutí čerpadla,regulace teploty s displejem, teplota oleje v nádrži, signalizace min. hladiny oleje, signalizace znečištění filtru) Manometr na měření tlaku rozsah shodný min. s rozsahem tlaku čerpadla Náhradní filtrační vložky Hydraulický olej ISO G 68 (např. Shell Tonna S3M68) Rozsah je určen požadavky plánovaných zkoušek Ochrana čerpadla - aby nedošlo k nasávání vzduchu a tím k poškození čerpadla Ochrana hydraulických prvků aby vlivem nečistot nedocházelo k poškození jak samotného zařízení, tak i testovaných řídících prvků Nižší hlučnost/vibrace čerpadla (1000 ot/min) Dvojitý filtr z důvodu kontinuálního provozu čerpadla. Jemnost filtrace vyplývá z požadavku řídících prvků. Možnost simulovat reálné pracovní podmínky při teplotě okolí cca 20 C vychází z požadavků plánovaných zkoušek Vychází z požadavků plánovaných zkoušek s teplotou se mění viskozita, což výrazně ovlivňuje výsledky zkoušek Zařízení musí umožňovat transport Uživatelské rozhraní pro ovládání a signalizaci zařízení Pro vizuální kontrolu nastavení čerpadla Filtrační vložky pro cca 2 roky provozu Olejová náplň pro zařízení Měřící a záznamové zařízení včetně měřících senzorů Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky Olej vhodný pro hydrostatické vedení - Médium Hydraulický olej zvýšená deemulgační schopnost a obsahuje ISO G 68 přísady proti vniku trhavých pohybů (stick-slip) odpovídá standardním pracovním teplotám Pracovní teplota kapaliny 5 45 C stroje odpovídá el. připojení v místě, kde se bude Napětí 230 V zařízení provozovat 6

7 Frekvence 50 Hz Třída čistoty hydraulického oleje 9 podle NAS 163 Samostatné přenosné zařízení s LCD displejem a baterií,rozhraní CJ nebo AJ Vnitřní paměť min. 128 MB Min. 4 analogové vstupy (vstupní parametr proud 0 20mA, 4 20mA, napětí 0 10 V) Přesnost analogového vstupu +- 0,15% a lepší přesnost z výsledné hodnoty Min. 2 frekvenční vstupy (vstupní parametr frekvence 0,25 Hz 10kHz) Přesnost frakvenčního vstupu+- 0,05% a lepší přesnost z měřené hodnoty Výstup pro komunikaci s PC - USB Expertní software pro vyhodnocení a export výsledků měření, plně kompatibilní s Windows XP, Windows 7 a Windows 8 Objemový průtokový senzor I 1 ks Objemový průtokový senzor II 1 ks Objemový průtokový senzor III 1 ks Tlakový senzor 2 ks Teplotní senzor 2 ks Příslušenství Propojovací kabely (mezi měřící zařízení a senzory) 8 ks Odpovídá frekvenci v místě, kde se bude zařízení provozovat Třída čistoty vhodná pro užité prvky u prvního zařízení Možnost měření a kontroly výsledků bez nutnosti připojení k PC Možnost uchování naměřených dat Standardní rozhraní pro připojení analogových snímačů Určuje přesnost celého měření Standardní rozhraní pro připojení digitálních snímačů určuje přesnost celého měření Nejrozšířenější rozhraní pro připojení k PC Nutné pro zpracování naměřených dat Měřící rozsah min. 0,025 1 l/min a širší Frekvenční výstup kompatibilní s frekvenčním vstupem do měřícího zařízení Měřící rozsah 0,05 5 l/min a širší Frekvenční výstup kompatibilní s frekvenčním vstupem do měřícího zařízení Měřící rozsah 0,2 30 l/min a širší Frekvenční výstup kompatibilní s frekvenčním vstupem do měřícího zařízení Měřící rozsah 0 60 bar Analogový výstup kompatibilní s analogovým vstupem do měřícího zařízení Měřící rozsah C a širší Analogový výstup kompatibilní s analogovým vstupem do měřícího zařízení Nabíječka + adaptér ANO Délka min. 2,5 m Obecná specifikace zařízení 3D optické měřicí zařízení pro měření tvaru a drsnosti vč. SW a příslušenství Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky bezkontaktní, optické, 3D Osvětlení - bílé LED koaxiální světlo, s vysokým Požadovaný způsob měření Požadovaný způsob osvětlení pro předpokládané aplikace 7

8 Přesnost Schopnost vyhodnocení abraze, vad, únavy Možnosti měření v pracovním prostředí Údržba HW Požadavky na měřené vzorky Objektiv - zvětšení 2,5x výkonem, ovladatelné, polarizace Otočná hlavice s objektivy - 6 objektivů, dle popisu níže Velikost snímané oblasti - 100x100x100mm Hmotnost zařízení max. 100kg Velikost měřicího zařízení - max. 800x600x900mm Teplotní rozsah - kalibrované pro C, možná kalibrace v rozsahu C Měření drsnosti - U=25nm při Ra=100nm U=40nm při Ra=500nm Měření výšky - dovolená chyba (MPE) z=300nm při z=10µm MPE z=400nm při z=100µm MPE z=500nm při z=1000µm Plošné měření drsnosti Záznam v pravdivých barvách Analýza únavy porovnáním dvou datových souborů Nezávislé na okolních vibracích při běžných výrobních podmínkách strojírenského podniku Nezávislé na okolním světle Mechanická údržba HW - bezúdržbové Nutnost kalibrace po výměně objektivů Min. měřitelná struktura povrchu - Ra>10-15nm, Lc=2µm Max. hmotnost - 30kg Max. velikost - 30cm Měření strmých stěn - do 80 Vertikální rozlišení na strmých stěnách 10nm - 2μm Horizontální rozlišení µm Nejlepší vertikální rozlišení - Požadovaný způsob ovládání výměny objektivů, uživatelsky přívětivé pro obsluhu Předpokládané typické rozměry nebo obrobených ploch Požadovaná mobilita zařízení Požadovaná mobilita zařízení Předpokládaný teplotní rozsah měření Požadovaná přesnost měření a její nejistota Požadovaná přesnost měření a její nejistota Požadavek pro měření kvality opracování Podmínka věrohodnosti snímaných barev jako znaků např. teplotního ovlivnění Předpokládaný komparační způsob měření nebo vyhodnocení Nutná podmínka pro aplikace ve výrobním zařízení Nutná podmínka pro provoz Podmínka pro provoz Podmínka pro provoz Požadovaný rozsah měření Požadovaný rozsah měření (např. frézovací nástroje) Požadovaný rozsah měření např. pro nástrojovou sestavu Požadovaný rozsah měření např. pro vyměnitelné břitové destičky Požadované rozlišení např. pro vyměnitelné břitové destičky Požadovaný rozsah měření ve svislém 8

9 Objektiv - zvětšení 5x Objektiv - zvětšení 10x Objektiv - zvětšení 20x Objektiv - zvětšení 50x 2500nm Pracovní vzdálenost 8,5mm 7200nm (Ra) 3700nm (Sa) Min. měřitelný radius 22µm Horizontální rozlišení 4-23µm Nejlepší vertikální rozlišení 450nm Pracovní vzdálenost 23mm 1300nm (Ra) (Sa) 700nm Min. měřitelný radius 12µm Horizontální rozlišení 2-11,5µm Nejlepší vertikální rozlišení 100nm Pracovní vzdálenost 17mm 400nm (Ra) 160nm (Sa) Min. měřitelný radius 10µm Horizontální rozlišení 1-8,5µm Nejlepší vertikální rozlišení 50nm Pracovní vzdálenost 13mm 160nm (Ra) 80nm (Sa) Min. měřitelný radius 8µm Horizontální rozlišení 0,7-6µm Mejlepší vertikální rozlišení 20nm Pracovní vzdálenost 10mm 70nm (Ra) 40nm (Sa) Min. měřitelný radius 5µm 9 Požadovaný rozsah měření od povrchu Požadovaný rozsah měření drsnosti Požadovaný rozsah měření ve svislém Požadovaný rozsah měření od povrchu Požadovaný rozsah měření drsnosti Požadovaný rozsah měření ve svislém Požadovaný rozsah měření od povrchu Požadovaný rozsah měření drsnosti Požadovaný rozsah měření ve svislém Požadovaný rozsah měření od povrchu Požadovaný rozsah měření drsnosti Požadovaný rozsah měření ve svislém Požadovaný rozsah měření od povrchu Požadovaný rozsah měření drsnosti

10 Objektiv - zvětšení 100x Měřicí moduly a funkce Příslušenství Horizontální rozlišení 0,5-4µm Nejlepší vertikální rozlišení 10nm Pracovní vzdálenost 3mm 40nm (Ra) 20nm (Sa) Min. měřitelný radius 1,5µm Měření profilu a tvaru Měření profilu a drsnosti Měření struktury povrchu Měření objemu 3D Editor Simulace odebírání materiálu 3D měření tvaru Měření rozdílu Měření kontur Měření břitu: analýza kruhových a eliptických křivek břitu Editor scriptů dálkové uživatelské rozhraní 2D obraz a 3D zobrazení ve vysokém rozlišení Grafická databáze Export do STL a VMRL formátu Import datových souborů CAD s STL Export QDAS Uživatelské prostředí v jazykové verzi min AJ Motorická rotační jednotka pro měření v rozsahu rotační osy 360 Etalon drsnosti Kalibrační nástroje pro vertikální a horizontální přesnosti Kalibrační nástroj pro Požadovaný rozsah měření ve svislém Požadovaný rozsah měření od povrchu Požadovaný rozsah měření drsnosti Požadavek pro měření vlnitosti a tvaru Požadavek pro měření kvality opracování Požadavek pro měření kvality opracování Požadavek pro měření změny objemu pro vyhodnocování např. objemového otěru Prostorový popis měřených těles Požadavek pro měření změny objemu pro vyhodnocování např. objemového otěru Požadavek pro měření tvaru- pro vyhodnocování přímosti ostří, rovinnosti ploch Požadavek pro komparační měření Požadavek pro měření obrysových hran Požadavek pro měření zaoblení ostří Požadavek na editaci scriptů a postscriptů dálková diagnostika, servis Požadavek zejména pro měření povlakovaných a kompozitních materiálů Podmínka pro grafické zpracování obrazu Podmínka pro export souborů do požadovaných formátů Podmínka pro import souborů do požadovaných formátů Podmínka pro export souborů do požadovaných formátů pro další zpracování Soudobý celosvětový technický jazyk, obvyklý standard Nutný požadavek pro měření rotačních a vzorků Nutný požadavek pro kalibraci měření přístroje Nutný požadavek pro kalibraci měření přístroje ve svislém a horizontálním Nutný požadavek pro kalibraci měření 10

11 odvození tvarů Upínací čelisti pro břitovou destičku Upínací čelisti pro břitovou destičku s možností naklonění Rotační čelisti Upínací sada základních geometrických tvarů Nutný požadavek pro upínání břitových destiček Nutný požadavek pro upínání a polohování břitových destiček Nutný požadavek pro měření rotačních a vzorků Nutný požadavek pro měření různých druhů a vzorků 11

Část II. zadávací dokumentace technická specifikace

Část II. zadávací dokumentace technická specifikace Část II. zadávací dokumentace technická specifikace Předmětem veřejné zakázky jsou zařízení vztahující se ke zkušebnictví a měření v oblasti statiky,ke zkušebnictví a měření v oblasti hydrostatiky, a ke

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) čj. KřÚ 80086/2014 Zadavatel: Pardubický kraj Sídlo: Pardubice,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

Armádní Servisní, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 Dejvice Ing. Martin Lehký, ředitel IČO 604 60 580

Armádní Servisní, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 Dejvice Ing. Martin Lehký, ředitel IČO 604 60 580 Zadavatel Armádní Servisní, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 Dejvice Jednající Ing. Martin Lehký, ředitel IČO 604 60 580 Veřejná zakázka: Zateplení obvodového

Více

ECOLINE. Agregát pro servis olejů UM 045 / UMP 045 / UMPC 045

ECOLINE. Agregát pro servis olejů UM 045 / UMP 045 / UMPC 045 Agregát pro servis olejů ECOLINE UM 045 / UMP 045 / UMPC 045 Jednoduché plnění, čištění a přečerpávání Ergonomicky nepřekonatelný, optimální manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení přenosným

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 VZ032/2015 - Nákup sedacího nábytku pro Český rozhlas

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 VZ032/2015 - Nákup sedacího nábytku pro Český rozhlas Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava IČ: 61988987. Veřejná zakázka: Dodávka oční kamery II.

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava IČ: 61988987. Veřejná zakázka: Dodávka oční kamery II. Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava IČ: 61988987 Veřejná zakázka: Dodávka oční kamery II. zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení 27 zákona o veřejných zakázkách,

Více

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c Zpětné sací filtry E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 00 l/min 0.80-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený okruh) a pracovní

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným podle 1. a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Pardubický kraj Sídlo: Pardubice, Komenského

Více

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Název veřejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo ke změně b) v popisu předmětu veřejné

Více

232/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 9. ze dne 25. června 2012. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

232/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 9. ze dne 25. června 2012. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 232/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012 o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 159 odst. 3 zákona č.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Veřejná zakázka Název: VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly Druh: stavební

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20.

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20. Zpětné sací filtry E 8 E 98 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G½ nebo SAE jmenovitý průtok do 600 l/min 0.95-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený

Více

Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu Rozvoj centra pokročilých technologií a materiálů, reg.č. NPU I, LO1305

Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu Rozvoj centra pokročilých technologií a materiálů, reg.č. NPU I, LO1305 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Dílčí část 1 Analyzátor výfukových plynů zážehových motorů a přístroje pro měření kouřivosti vznětových motorů 1 ks Kombinovaný přístroj určen pro kontrolu emisí

Více

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE SE SNÍMAČEM POLOHY PRM4-06 HC 5107 6/000 D n 06 p max 3 MPa Q max 40 dm 3 min -1 Kompaktní konstrukce Neřímořízený proporcionální rozváděč k řízení směru a velikosti průtoku kapaliny

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Azylové domy - jednotlivci - Hradecko

Azylové domy - jednotlivci - Hradecko Azylové domy - jednotlivci - Hradecko odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Filtrační jednotka FC Mobilní filtrační jednotka - průtok do 82 l/min.

Filtrační jednotka FC Mobilní filtrační jednotka - průtok do 82 l/min. Filtrační jednotka FC Mobilní filtrační jednotka - průtok do 82 l/min. Ideální pro hydraulické kapaliny ISO VG22 až ISO VG68 Pro filtraci nových kapalin při plnění nádrží a systémů Pro čištění kapalin

Více

Zadavatel: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, 142 00

Zadavatel: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, 142 00 Název veřejné zakázky: Zařízení pro přípravu vzorků Část 1 veřejné zakázky: Zařízení pro automatizovaný proces in situ hybridizace Část 2 veřejné zakázky: Rotační mikrotom pro ultratenké řezy Zadavatel:

Více

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA POUŽITÍ Progresivní blokové rozdělovače řady BVA jsou mazacím prvkem centrálních tukových mazacích systémů, které jsou následně nazývány jako obvody s progresivními rozdělovači.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec

Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Zlepšení

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006, SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY vypracované pro účely splnění povinnosti zadavatele dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Identifikační údaje

Více

Snížení energetických ztrát pavilonu B

Snížení energetických ztrát pavilonu B 407/2013/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Snížení energetických ztrát pavilonu B ZADAVATEL: Ústřední

Více

Zpětné filtry - lightline. FR 043 FR 072 pro vestavbu do nádrže / do potrubí připojení pro hadici do LW 19 jmenovitý průtok do 70 l/min. 20.

Zpětné filtry - lightline. FR 043 FR 072 pro vestavbu do nádrže / do potrubí připojení pro hadici do LW 19 jmenovitý průtok do 70 l/min. 20. Zpětné filtry - lightline FR 4 FR 7 pro vestavbu do nádrže / do potrubí připojení pro hadici do LW 9 jmenovitý průtok do 7 l/min.5-4c Popis Použití Ve zpětném systému hydraulických zařízení. Funkce ochrana

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), postupem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný

Více

SIGMATEST 2.069. Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů.

SIGMATEST 2.069. Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů. SIGMATEST 2.069 Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů. Určování fyzikálních a technologických vlastností materiálů Sledování stavu vysoce namáhaných dílů

Více

PŘEHLED STROJÍRENSTVÍ

PŘEHLED STROJÍRENSTVÍ PŘEHLED STROJÍRENSTVÍ ČERPADLA Zubová čerpadla - řada KF pro tlaky do 25 barů průtok 0,5 až 630 cm 3 /ot max. otáčky 3000 ot/min - řada KP pro tlaky do 350 barů průtok 1 až 300 cm 3 /ot max. otáčky 4000

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

Odůvodnění veřejné zakázky a účelnosti veřejné zakázky Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže zóna Jihovýchod

Odůvodnění veřejné zakázky a účelnosti veřejné zakázky Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže zóna Jihovýchod Odůvodnění veřejné zakázky a účelnosti veřejné zakázky Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže zóna Jihovýchod podle požadavků vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

BURAN Kondenzační sušička stlačeného vzduchu

BURAN Kondenzační sušička stlačeného vzduchu BURAN Kondenzační sušička stlačeného Kompaktní design Pro stlačený vzduch se dělá více, než že se pouze stlačuje Stlačený vzduch je nepostradatelný zdroj provozního a zpracovatelského výkonu ve všech oblastech

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ), resp. dle 1, písm. a) d) vyhlášky č. 232/2012 Sb. Identifikace zakázky:

Více

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popisu předmětu veřejné zakázky.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popisu předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Ověřování skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Nákup ventilátoru, monitorů, kolonoskopu, velkoobjemové centrifugy a dalších zdravotnických přístrojů

Nákup ventilátoru, monitorů, kolonoskopu, velkoobjemové centrifugy a dalších zdravotnických přístrojů ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nákup ventilátoru, monitorů, kolonoskopu, velkoobjemové centrifugy a dalších zdravotnických přístrojů I. VEŘEJNÁ ZAKÁZK A DLE ZÁKO NA 137/2006 SB. O VEŘEJNÝC H ZA K ÁZK ÁC H,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Linka práškového lakování s průběžným tryskáním s chemickou předpřípravou a nanotechnologií" Zadavatel:

Více

Zpětné filtry E 212 E 222. pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1¼ jmenovitý průtok do 220 l/min. 20.40-6c

Zpětné filtry E 212 E 222. pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1¼ jmenovitý průtok do 220 l/min. 20.40-6c Zpětné filtry E E pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G¼ jmenovitý průtok do l/min.-6c Popis Použití Ve zpětném systému hydraulických zařízení. Funkce Ochrana mechanizmů proti opotřebení:

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01 Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále i VZ ) na dodávky

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ. Vlnová délka vhodná pro plánované aplikace.

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ. Vlnová délka vhodná pro plánované aplikace. Název ve ejné zakázky: Laserový mikroobráb cí systém pro fotovoltaické aplikace Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní LASER: Pulzní laser

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v

Více

úprava vzduchu AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

úprava vzduchu AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody ÚPRAVNÉ JEDNOTKY PUMA Úpravné jednotky PUMA určeno pro použití v řemeslných dílnách a menších

Více

HA 80/320 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.04

HA 80/320 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.04 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 80/320 426 2.98.04 Použití Hydraulický

Více

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 by Palazzani KOLOVÝ NAKLADAČ PL 1105.2 Emisní norma 97/68 CE TIER 3 Model Perkins 1104D-E44TA Max. výkon 109 kw (148,5 koní) Při otáčkách motoru 2200 ot/min. Počet válců

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Zpětné filtry. E 443 E 453 E 463 E 643 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 2 jmenovitý průtok do 680 l/min. 20.

Zpětné filtry. E 443 E 453 E 463 E 643 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 2 jmenovitý průtok do 680 l/min. 20. Zpětné filtry E E 5 E 6 E 6 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE jmenovitý průtok do 68 l/min.5-7c Popis Použití Ve zpětném systému hydraulických zařízení. Funkce Ochrana mechanizmů

Více

ES 134 ES 144 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 1 / jmenovitý průtok do 130 l/min. 10.50-3c

ES 134 ES 144 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 1 / jmenovitý průtok do 130 l/min. 10.50-3c Ve s t a v n é s a c í f i l t r y ES 134 ES 144 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 1 / jmenovitý průtok do 130 l/min 1 10.50-3c 2 Popis Použití Pro montáž do sacího potrubí čerpadel

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

AGRALL zemědělská technika a.s.

AGRALL zemědělská technika a.s. Mobilní nádrž na motorovou naftu s výdejním zařízením TruckMaster Typ nádrže Výbava Napájení TM 200 TM 420 TM 900 Volitelné příslušenství digitální průtokoměr K24 4m flexibilní výdejní hadice automatická

Více

Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172

Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 K č. j. 1011/2012 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hlavního města

Více

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 59, 586 33 Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 59, 586 33 Jihlava Odůvodnění významné veřejné zakázky na služby POSKYTOVÁNÍ SMLUVNÍHO SERVISU PRO TECHNOLOGII ZOBRAZOVACÍCH METOD NEMOCNICE JIHLAVA

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení VZ

Více

MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw

MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw Rotační šroubové kompresory MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Přehled kompresorů MSM Mini MSM Mini 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw Řešení pro všechny potřeby zákazníků Samostatné kompresory Určené

Více

Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Zadavatel veřejné zakázky: Podpora sociální integrace v Bruntále Město Bruntál Nádražní

Více

Příloha C zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Přístroje a dentální simulační jednotky pro zubní lékařství

Příloha C zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Přístroje a dentální simulační jednotky pro zubní lékařství Příloha C zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Přístroje a dentální simulační jednotky pro zubní lékařství TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Část I - Přístroje pro zubní lékařství

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER - MaraMeter. Ukazovací měřicí přístroje CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER Nejaktuálnější informace k produktům MARAMETER naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz,

Více

OPVK/2014: Externí paměťová média a další elektronika V.

OPVK/2014: Externí paměťová média a další elektronika V. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006, SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ: OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ dle ust. 27 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Podlimitní

Více

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.20

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

We measure it. Tlakoměry. Pro plynoinstalatéry a vodoinstalatéry. hpa. bar

We measure it. Tlakoměry. Pro plynoinstalatéry a vodoinstalatéry. hpa. bar Tlakoměry Pro plynoinstalatéry a vodoinstalatéry hpa bar C testo 312-2 / testo 312-3 Tlakoměry pro měření tlaku u plynového topení, plynovodů a vodovodů testo 312-2 Testo 312-2, tlakoměr pro jemné tlaky

Více

Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic.

Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic. Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic. testo 380: inovativní a komplexní řešení pro měření na spalovacích zařízeních pro pevná paliva, olej a plyn. testo 380

Více

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel : Město Nové Město na Moravě Sídlo: Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 osoba oprávněná jednat za zadavatele: Michal Šmarda, starosta města Odůvodnění veřejné zakázky

Více

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 50/120 426 2.98.12 Použití Hydraulický

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Systém pro kompletní vertikální elektroforézu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Systém pro kompletní vertikální elektroforézu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém pro kompletní vertikální elektroforézu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Nabídka platná od 01.09. do 31.10.2011. Diagnostické zařízení Navigator TXT Truck

Nabídka platná od 01.09. do 31.10.2011. Diagnostické zařízení Navigator TXT Truck 09-10 11 Díly a príslušenství na nákladní automobily Nářadí Vybavení dílny Nabídka platná od 01.09. do 31.10.2011. Diagnostické zařízení Navigator TXT Truck Zařízení určené pro diagnostiku elektronických

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Zadávací řízení: Otevřené řízení podle 27 zákona

Více

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Výkon chlazení: 5 až 17,5 kw Výkon topení: 6 až 19 kw Využití Tepelné čerpadlo vzduch/voda AQUALIS 2 je ideální pro klimatizaci a vytápění rodinných

Více

Bez dalších informací

Bez dalších informací Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného

Více

Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák. Model QD Serials

Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák. Model QD Serials Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák Model QD Serials VAROVÁNÍ - POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ 1. Pro použití pouze školeným personálem, který si přečetl a pochopil pokyny v uživatelské

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

MOBILITA BEZ KOMPROMISŮ NOVINKA

MOBILITA BEZ KOMPROMISŮ NOVINKA MOBILITA BEZ KOMPROMISŮ NOVINKA Detaily tvoří kvalitu mobilní kompresory UniMaster Jsme v pohybu! Nové mobilní kompresory UniMaster Standard 2 Novinky mobilní kompresory UniMaster TŘI HLAVNÍ DŮVODY Výkonný

Více

Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů. Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby

Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů. Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby Spolehlivé, špičkové erozivní stroje pro mnohostranné použití Vysoká výkonnost i u

Více

1 BALJER ZEMBROD nový třídící a rozvážecí vozík kulatiny (stavebnicová konstrukce se systémovými vlastnostmi)

1 BALJER ZEMBROD nový třídící a rozvážecí vozík kulatiny (stavebnicová konstrukce se systémovými vlastnostmi) CRZč.3310/2012/LSR KUPNÍ SMLOUVA č. 101/LSR/2012 I. Smluvní strany 1. Kupující: LESY Slovenskej republiky, státní podnik Nám. SNP 8 975 66 Banská Bystrica v zastoupení: Ing. Igor Viszlai, generální ředitel

Více

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky v rámci projektu Zdravé klima školy reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 Strana 1 (celkem 10) 1. Zadávací

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky Zadavatel Měřící přístroje pro fyziku Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb Položka 1 Stanoviště pro práci s teplotou Počet kusů 6 6 chemicky

Více

Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace

Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, (DÁLE JEN ZÁKON )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, (DÁLE JEN ZÁKON ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADAVATEL: Středočeský kraj Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Jednající: MVDr. Josef Řihák, hejtman

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 102/LSR/2011 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 102/LSR/2011 I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. 102/LSR/2011 I. Smluvní strany 1. Kupující: LESY Slovenskej republiky, státní podnik Nám. SNP 8 975 66 Banská Bystrica v zastoupení: Ing. Igor Viszlai, generální ředitel IČO: 36038351

Více