SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1

2 SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A Seznam příloh a technická zpráva Tabulky místností Tabulky zařízení Tabulky požárních klapek Půdorys 1.PP Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Půdorys 3.NP Půdorys 4.NP Půdorys 5.NP Řezy 5.NP Půdorys 5.NP-strojovna vzt Výkaz výměr Technické standardy 14 Celkem 298 A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod 2. Podklady a zadání 3. Systém vzduchotechnických zařízení 4. Seznam zařízení 5. Popis zařízení 6. Energie 7. Protihluková opatření 8. Protipožární opatření 9. Potrubí, izolace, nátěry 10. Konstrukční a montážní připomínky 11. Návaznost na ostatní profese 12. Požadavky na stavbu 13. Požární odolnost prostupů stavebními konstrukcemi 14. Závěr 1. Úvod Obsah projektu: - stupeň projektové dokumentace dokumentace pro provedení stavby - projekt obsahuje: technickou zprávu tabulky zařízení tabulky místností tabulky požárních klapek výkaz výměr technické standardy výkresovou část měřítko 1:50 - Členění na jednotlivá zařízení viz. odst. 4 Projektová dokumentace vzduchotechniky řeší větrání a chlazení prostor domova pro seniory. Budova je rozdělena na část A a B, se společnou spojovací částí. V 1.PP části B je prádelna, dílna údržby, šatny zaměstnanců a kuchyně. V 1.NP části B je centrální jídelna, 2

3 salónek a kaple. V 2.NP v části B jsou pokoje klientů a fitness. V 3. a 4.NP části B jsou pokoje klientů. V 1.NP části A jsou administrativní místnosti, centrální hygienická zařízení a pokoje klientů. Ve 2.NP až 4.NP části A jsou umístěny pokoje klientů s hygienickým zázemím, jídelna klientů, centrální hygienická zařízení a společenská místnost a sesterna. V půdním prostoru obou částí jsou rozvody vzduchotechniky. Ve střední části mezi půdami obou části A a B je venkovní prostor, kde jsou umístěna vzduchotechnická a chladící zařízení. V objektu jsou chráněné únikové cesty typu B. Předmětem návrhu vzduchotechnických zařízení je řešení větrání a vytváření požadovaného mikroklimatu. Součástí vzduchotechniky jsou rovněž zařízení pro odvětrání sociálních zařízení, větrání technických místností, větrání požární a cirkulační chlazení. 2. Podklady a zadání Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z dokumentace pro stavební povolení z Dále se vycházelo, ze stavebních výkresů, projektu požárního zabezpečení, z výkresů technologického vybavení gastronomického provozu a prádelny a technologie slaboproudu. Jednotlivé požadavky a technické řešení systémů vzduchotechniky byly konzultovány na technických radách. V průběhu zpracování byla projektová dokumentace průběžně koordinována se stavební částí. Projektová dokumentace je v souladu s platnými českými normami, směrnicemi a následujícími předpisy: - ČSN Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení - Předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví se zaměřením na budovy a parametry vnitřního prostředí: - Nařízení vlády č.361/2007sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, včetně nařízení 68/2010Sb. a 93/2012, kterým se nařízení vlády č.361/2007sb mění - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - Vyhláška č.6 /2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb - Vyhláška č.268 /2009 o technických požadavcích na stavby, včetně č.20/2012, kterou se výše uvedená vyhláška mění - Zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v pozdějším znění zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. - Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných č. 137/2004, včetně její změny vyhláškou 602/2006 Sb. - ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení - ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty. - ČSN Požární bezpečnost staveb Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. - ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení, včetně změny Z1 a Z2. - ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů - ČSN Šatny, umývárny a záchody - G Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kw - ČSN Kotelny se zařízením na plynná paliva - ČSN EN změna Z1 Větrání budov stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov - Typizační směrnice pro projektování zdravotnických staveb Zdravoprojekt 1985, 1991 Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu dílčí směrnice TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA 3

4 V rámci vzduchotechnických zařízení budou zajištěny následující funkce odpovídající výše uvedeným podmínkám a požadavkům investora: Zajistit a celoročně garantovat požadované parametry vnitřního prostředí s ohledem na teplotu a výměnu vzduchu v jednotlivých místnosti v souladu s hygienickými směrnicemi. - Větrání pokojů ( V.č. 268/2009, V.č. 20/2012, ČSN EN ) - Varna ( NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb, V.č. 137/2004 včetně 602/2006) - Větrání jídelny ( V.č. 6 /2003, V.č. 268/2009 ) - Větrání centrálních koupelen - Větrání prostor fitness - Větrání šaten ( ČSN , NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) - Větrání rehabilitace ( TS Zdravoprojekt ) - Větrání prádelny ( NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) - Přirozené větrání kotelny - Odvětrání hygienických zařízení - Chlazení chladného skladu potravin - Chlazení kanceláří a pracoviště sester (NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) - Chlazení prostor fitnes - Chlazení místnosti pro zemřelé - Chlazení místností zaměstnanců (NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) - Chlazení prádelny ( NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) Základní výpočtové údaje Jako výpočtové hodnoty byly uvažovány následující údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů: zeměpisná šířka 50 o s.š. normální tlak vzduchu 100 kpa Teploty a hydrometrie vzduchu: Parametry Zima Léto Teplota suchého teploměru -12 C 30 C Teplota vlhkého teploměru -12 C 20 C Entalpie vzduchu -8,8 kj.kg -1 57,8 kj.kg -1 Relativní vlhkost vzduchu 98% 40% Parametry zasklení: Součinitel prostupu tepla: U = 1,3 W/m2K, stínící součinitel zasklení Sc = 0,8, použití vnitřních žaluzií Sc = 0,56, tzn. výsledný Sc= 0,8*0,56 = 0,45 venkovní žaluzie Sc = 0,15, tzn. výsledný Sc= 0,8*0,15 = 0,12 Požadované parametry místností : Rozsah a specifikace požadavků jsou uvedeny v souvislosti s požadavky jednotlivých provozů. Údaje jsou uváděny v zóně pobytu osob, limitovaných rovinou podlahy a rovinou uvedenou ve výšce 1,8m. Parametry místností jsou uvedeny v tabulce místností příloha Tepelné zisky osvětlení 20 W / m² ( tepelné zisky z osvětlení se nezapočítávají současně s externími) Tepelné zisky osoby 70 W / osobu Tepelné zisky technologie ( např. PC ) 250W / ks 4

5 Dimenzování zařízení pro odvod znehodnoceného vzduchu: Místnost množství vzduchu - WC 50 m 3 h -1 /mísu - umývárny 150 m 3 h -1 /sprchu - umývárny 30 m 3 h -1 /umyvadlo - pisoáry 25 m 3 h -1 /stání - šatny 20 m 3 h -1 /skříňku - úklidová komora 5x h -1 Dimenzování zařízení pro větrání pokojů seniorů: Na základě ČSN EN /Z1 bylo zvoleno následující větrací množství vzduchu pro trvalé větrání: - - pro jednolůžkový pokoj přívod do pokoje 50 m 3 h -1 odvod 50 m 3 h -1 přes sociální zařízení - - pro dvoulůžkový pokoj přívod do pokoje 70 m 3 h -1 odvod 70 m 3 h -1 přes sociální zařízení Maximální hodnoty hladin hluku (od vzduchotechniky) Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikající provozem vzduchotechniky a klimatizace, jsou navržena opatření (včetně použití odpovídajících elementů) snižující i vnější hluk. Místnost Hladina hluku db (A) Pokoje seniorů 40 den / 30 noc Jídelna 55 Kanceláře 50 Sociální zařízení 65 Limitní hodnoty rychlosti vzduchu pro sedící osoby 0,2 ±0,05 m.s -1 pro stojící osoby s mírným pohybem 0,25 ± 0,05 m.s -1 Požární větrání Zajištění požadované 20x výměny vzduchu a požadovaný přetlak v chráněných únikových schodištích a vstupní hale Chod vzduchotechniky je závislý na dalších profesích: - elektroinstalace - rozvody tepla - měření a regulace M+R - zdravotně technické instalace ZTI - stavba 3. Systém a dimenzování A/ Vzduchotechnická zařízení jsou členěna na tyto systémy: - Teplovzdušné větrání s chlazením [ TVCH ] zařízení pracuje s teplotně upraveným vzduchem v zimním a letním období. - Teplovzdušné větrání [ TV ] zařízení pracuje s teplotně upraveným vzduchem v zimním období. - Cirkulační chlazení [ CCH ] zařízení pracuje s cirkulačním chlazeným vzduchem. - Větrání [ V ] vzduch je v zimě i létě bez teplotní úpravy. - Odsávání [ O ] náhradní vzduch je přisáván z velkých prostor spojených s venkovním ovzduším, nebo z prostor do kterých je přiváděn vzduch jiným zařízením. 5

6 B/ Dimenzování Množství vzduchu je dimenzováno s ohledem na: a/ tepelné zátěže b/ škodliviny c/ dávky čerstvého vzduchu dle hygienických předpisů d/ technologické požadavky 4. Seznam zařízení 1 Větrání pokojů seniorů 2 Větrání kuchyně 3 Větrání jídelny 4 Větrání zázemí 1.NP 5 Větrání prostor fitness 6 Větrání šaten zaměstnanců 7 Větrání centrálních hygienických provozů 7a Větrání místností podložních mís 7b Větrání WC 8 Větrání prádelny 8a Větrání prádelny odtah od sušiče T9/1 8b Větrání prádelny odtah od sušiče T9/2 8c Větrání prádelny odtah od sušiče T16 8d Větrání prádelny odtah od žehliče I e Větrání prádelny odvod z jednotlivých místností 9 Větrání kotelny 10 Chlazení fitness 11 Chlazení prádelny 12 Chlazení kanceláří a pracoven 13 Chlazení chladného skladu 14 Chlazení místnosti zemřelých 15P Požární větrání schodiště - budova B 16P Požární větrání schodiště budova A 17 Chlazení stanoviště UPS 5. Popis zařízení 5.1 Charakteristika a koncepce navrhovaného systému vzduchotechniky Strojovna vzduchotechniky Vzduchotechnická zařízení jsou umístěna na střeše ve venkovním prostoru nad spojovací části mezi budovami A a B. V tomto prostoru jsou umístěny rovněž venkovní jednotky chladících zařízení. Vnitřní jednotky chlazení jsou umístěny v jednotlivých chlazených místnostech. Ventilátory pro větrání únikových schodišť jsou umístěny pod podestou v nejnižší části schodišť. Technické údaje jednotlivých větracích jednotek a ventilátorů jsou uvedeny v příloze tabulky zařízení. Princip vzduchotechnických zařízení Vzduchotechnická zařízení větrají dané prostory čerstvým upraveným vzduchem. Úprava přiváděného vzduchu je prováděna ve větracích jednotkách. Jednotky jsou sestaveny z jednotlivých komor, nebo jako kompakty. V jednotkách je přívodní vzduch filtrován a ohříván v kapalinovém výměníku, nebo chlazen ve výměníku přímého chlazení. Upravený vzduch je nasáván ventilátorem jednotky a vyfukován do potrubního rozvodu. Odváděný vzduch z větraných prostor je radiálním ventilátorem vyfukován mimo budovu. Zařízení pro přívod vzduchu pracují se 100% čerstvého vzduchu a využívají systém zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu, kromě zařízení č.8-větrání prádelny. 6

7 Regulace vzduchového výkonu sestavných větracích jednotek je v závislosti na zanášení filtrů zajištěna řízením otáček ventilátorů pomocí elektromotorů s frekvenčními měniči. Teplonosné medium pro ohřívače vzduchu je voda 70/50 C ze zdroje tepla. Teplonosné medium pro chladiče vzduchu je ekologické chladivo zchlazené v kompresorových a kondenzačních jednotkách. Tepelné ztráty místností jsou hrazeny ústředním vytápěním. Přívodní a odvodní potrubí od vzduchotechnických jednotek budou ze strojoven vedena do příslušných větraných místností. Ve vzduchovodech budou osazeny tlumiče hluku pro zamezení šíření hluku do prostoru větraných místností. Na rozhraní požárních úseků budou osazeny požární klapky, resp. bude vzduchotechnické potrubí procházející více požárními úseky požárně izolováno. Vzduch bude v jednotlivých místnostech distribuován anemostaty s vířivou vyústkou, obdélníkovými vyústkami a talířovými ventily. Potrubní rozvody jsou ze strojovny vedeny do větraných prostor samostatnými instalačními jádry, v některých případech, v instalačních jádrech pokojů seniorů. Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu Do větracích jednotek je z důvodu energetické úspornosti zařazen deskový rekuperátor zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. (zařízení č.1, 2, 3, 5, 6, 7 ). 5.2 Popis jednotlivých zařízení Zařízení č.1 Větrání pokojů [ TV ] Zařízení zajišťuje přívod čerstvého teplotně upraveného vzduchu do jednotlivých pokojů seniorů a odtah vzduchu z jejich sociálních zařízení. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a veden potrubím do jednotlivých pokojů. Na požární hranici, při výstupu z instalačních jader jsou instalovány požární klapky s dálkovým uzavíráním od signálu EPS. Distribuce přívodního vzduchu je řešena pomocí dvouřadé vyústky osazené v čele sníženého podhledu na hranici předsíňky před sociálním zařízením a pokojem. Vyústka je napojena na centrální rozvod přes přeslechový tlumič hluku a vsuvný regulátor konstatního průtoku vzduchu. Odvod vzduchu je zajišťován přes talířový ventil umístěný v podhledu sociálního zařízení, který je napojen na centrální rozvod opět přes ohebný tlumič hluku SONODEC a vsuvný regulátor průtoku vzduchu. Zařízení č.2 Větrání kuchyně [ TVCH ] Zařízení zajišťuje větrání a chlazení varny a jejího příslušenství. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku, případně chlazen a vzduchovodem dopravován do větraných místností. Distribuce přívodního vzduchu je obdélníkovými vyústkami. Odpadní vzduch z varny je odsáván převážně akumulačním kuchyňským zákrytem osazeným nad varným zařízením. S ostatních místností je odvod vzduchu přes odlučovače tuku osazených na odsávacím potrubí. Odváděný vzduch je vodotěsným potrubím veden do jednotky, ve které je filtrován kovovým tukovým filtrem, dále kapsovým filtrem a vyfukován nástřešní výfukovou hlavicí do venkovního prostředí. Zdrojem chladu pro chlazení přímého chladiče je jednotka přímého chlazení. Jednotka je vybavena kompresorem s invertorem, který ve spojení s elektronickým řízením vede ke stabilním výkonu, vyšší účinnosti a ekonomickému provozu s maximálními energetickými úsporami. Jednotka je umístěna vedle větrací jednotky, se kterou jsou propojeny Cu-potrubím s náplní chladiva. Zařízení č.3 Větrání jídelny [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání jídelny, která je rovněž využívána jako společenská místnost a výdej jídel. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a veden potrubím do větraného prostoru. Distribuce přívodního vzduchu je obdélníkovými vyústkami osazenými v kruhovém potrubí vedeným pod stropem. Odvod vzduchu je obdobný jako přívod vzduchu. Odvod vzduchu přes obdélníkové vyústky osazenými v kruhovém potrubí vedeným pod stropem. Zdrojem chladu 7

8 pro chlazení přímého chladiče je jednotka přímého chlazení. Jednotka je vybavena kompresorem s invertorem, který ve spojení s elektronickým řízením vede ke stabilním výkonu, vyšší účinnosti a ekonomickému provozu s maximálními energetickými úsporami. Jednotka je umístěna vedle větrací jednotky, se kterou jsou propojeny Cu-potrubím s náplní chladiva. Zařízení kompenzuje tepelnou zátěž v extrémně teplých dnech přibližně z poloviny. Z prostorových důvodů není možné osadit přídavné chladící zařízení přímého chlazení. Zařízení č.4 Větrání zázemí v 1.NP [ O ] Zařízení zajišťuje větrání nuceným odvodem vzduchu. V jednotlivých místnostech pod stropem je potrubní rozvod s odsávacími ventily. Přes ventily je odpadní vzduch odsáván, veden vertikálním potrubím nad střechu, kde je osazen odsávací ventilátor, který odsávaný vzduch vyfukuje mimo budovu. Náhradní vzduch za odsávaný je přisáván mřížkami z okolních prostor. Zařízení č.5 Větrání prostor fitness [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání místnost fitness, šaten, rehabilitace a masáže. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a vzduchovodem dopravován do větraných místností. Distribuce přívodního vzduchu je anemostaty s vířivou vyústkou a obdélníkovými vyústkami osazenými v přívodním vzduchovodu. Odpadní vzduch je odsáván vyústkami umístěnými na odsávacím vzduchovodu. Chlazení vybraných místností je zařízením č.10. Zařízení č.6 Větrání šaten [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání šaten zaměstnanců. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a vzduchovodem dopravován do prostoru šaten. Distribuce přívodního vzduchu je obdélníkovými vyústkami na přívodním vzduchovodu. Odvod vzduchu je přes sociální zařízení, kde jsou na odsávacím potrubí osazeny odsávací vyústky. Zařízení č.7 Větrání centrálních hygienických provozů [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání místností rehabilitace, centrálních koupelen a sociálních zařízení v jednotlivých podlaží. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a vzduchovodem dopravován do jednotlivých místností. Distribuce přívodního vzduchu je anemostaty s vířivou vyústkou, obdélníkovými vyústkami, nebo talířovými ventily napojenými na přívodní vzduchovod. Odvod vzduchu je z jednotlivých místností a přes sociální zařízení, kde jsou na odsávacím potrubí osazeny odsávací vyústky, nebo talířové ventily. Zařízení odvětrává i čajovou kuchyňku v 1.NP. Potrubí z kuchyňky je napojeno na odsávací potrubí přes samočinnou zpětnou klapku, která se automaticky uzavře, když zařízení není v provozu, aby nedocházelo k samovolnému proudění vzduchu mezi ostatními místnostmi. Zařízení č.7a Větrání místností podložních mís [ O ] Místnosti jsou v jednotlivých podlažích nad sebou. Jednotlivé místnosti jsou odsávány talířovými ventily umístěnými pod stropem a napojenými na odsávací potrubí. Potrubí jsou napojena na vertikální vzduchovod, které je vedeno v instalačním jádru do půdního prostoru, kde je napojeno na odsávací ventilátor, který vyfukuje odpadní vzduch nad střechu budovu. Náhradní vzduchu je přisáván z větraných chodeb přes požární stěnový uzávěr. Zařízení č.7b Větrání místností WC [ O ] Místnosti jsou v jednotlivých podlažích nad sebou. Jednotlivé místnosti jsou odsávány talířovými ventily umístěnými pod stropem a napojenými na odsávací potrubí. Potrubí jsou napojena na vertikální vzduchovod, které je vedeno v instalačním jádru do půdního prostoru, kde je napojeno na odsávací ventilátor, který vyfukuje odpadní vzduch nad střechu budovu. Náhradní vzduchu je přisáván z větraných chodeb přes mřížky ve dveřích-dodávka stavby. 8

9 Zařízení č.8 Větrání prádelny [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání místnosti prádelny a jejího příslušenství. Zařízení sestává z přívodní jednotky, kde je vzduch filtrován a ohříván a dopravován do prostoru prádelny, kde je pomocí obdélníkových vyústek vyfukován do větraných prostor. Pro odvod vzduchu jsou použity samostatné ventilátory zařízení č.8a, 8b, 8c, 8d, 8e. Zařízení č.8a má vazbu na sušič T9/1. Zařízení č.8b má vazbu na sušič T9/2. Zařízení č.8c má vazbu na sušič T16. Zařízení č.8d má vazbu na žehlič I Zařízení č.8e má vazbu na přívodní jednotku je s ní současném provozu. Když nejsou sušiče a žehlič v provozu jsou v chodu všechny ventilátory 8a až 8d. Když se spustí sušič T9/1 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8a a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. Když se spustí sušič T9/2 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8b a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. Když se spustí sušič T16 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8c a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. Při vypnutí chodu příslušného stroje se uzavře příslušná klapka a spustí se příslušný ventilátor a otevře se jeho klapka. Ventilátor 8d je v trvalém provozu. Na jeho odsávacím potrubí jsou dvě uzavírací klapky. Jedna je na potrubí na které je napojen žehlič I33-160, druhá je na potrubí s vyústkami. Když je žehlič v chodu je jeho klapka otevřena a klapka na potrubí s vyústkami uzavřena. Když je žehlič mimo provoz je jeho klapka uzavřena a klapka na potrubí s vyústkami otevřena. Ze sušičů je horký vlhký vzduch vyfukován (max. 90.C) do vodotěsného tepelně izolovaného potrubí, které je v nejnižším místě vybaveno odvodem kondenzátu. Ze žehliče je odváděn vzduch o teplotě až 130 C. Celé potrubí je opět vodotěsné, tepelně izolované, vyspádované do nejnižšího místa kde je odvod kondenzátu. Pro výfuk vzduchu jsou použita dvě výfuková potrubí, která odvádějí vzduch nad střechu budovy. Zařízení č.9 Přirozené větrání kotelny [ V ] Pro přirozené větrání, které zajišťuje 0,5 násobnou výměnu vzduchu v prostoru kotelny za hodinu za všech provozních režimů, kromě odstávky, kdy je uzavřen hlavní uzávěr plynu do kotelny, je osazena protidešťová žaluzie u podlahy kotelny. Odvodní potrubí pro přirozené větrání je vedené z prostoru pod stropem kotelny nad střechu. Spalovací vzduch si kotle sami nasávají samostatně z venkovního prostředí. Zařízení č.10 Chlazení fitness [ CCH ] Kompenzace tepelné zátěže místností a zajištění požadovaných parametrů je klimatizačními jednotkami s přímým chlazením. Jedná se o systém VRF, který umožňuje na jednu venkovní kompresorovou jednotku připojit více vnitřních jednotek. Kompresorová venkovní jednotka je vybavena kompresorem s invertorem, který ve spojení s elektronickým řízením klimatizace vede ke stabilním teplotám místností, vyšší účinností a ekonomickému provozu s maximálními energetickými úsporami. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a pracují s cirkulačním vzduchem. Vzduch z místnosti je nasáván mřížkou v horní části jednotek a po úpravě je vyfukován zpět do místnosti. Vzduchem chlazená kondenzační a kompresorové jednotka je umístěna ve venkovním prostoru strojovny vzduchotechniky. Propojení vnitřních a vnějších jednotek je Cu-potrubím se speciálními rozbočkami, náplní chladiva a el.ovládacím kabelem. Chladící jednotka je provozována s ekologickým chladivem R410A. Ovládání každé vnitřní jednotky a nastavení požadovaných parametrů je kabelovým ovladačem. Propojení jednotek je komunikačními kabely. Zařízení č.11 Chlazení prádelny [ CCH ] Zařízení č.13 Chlazení chladného skladu [ CCH ] Zařízení č.14 Chlazení místnosti zemřelých [ CCH ] Zařízení č.17 Chlazení stanoviště UPS [ CCH ] Odvedení tepelné zátěže z jednotlivých místnosti je zařízením přímého chlazení split systém. Venkovní kompresorová a kondenzační jednotka slouží pro jednu vnitřní jednotku. Vnitřní jednotka je propojena s venkovní jednotkou potrubím chladiva a komunikačním kabelem. Zařízení č.11, 13, 17 je vybaveno sadou pro zimní provoz, která umožňuje celoroční provoz 9

10 chlazení. Potrubní systém je naplněn chladivem R410A. Vnitřní jednotka je umístěna v chlazené místnosti, venkovní je umístěna ve venkovním prostoru strojovny. Zařízení č.12 Chlazení jednotlivých místností [ CCH ] Kompenzace tepelné zátěže jednotlivých místností (kanceláře, sesterny) a zajištění požadovaných parametrů je klimatizačními jednotkami s přímým chlazením. Jedná se o systém VRF, který umožňuje na jednu venkovní kompresorovou jednotku připojit více vnitřních jednotek. Kompresorová venkovní jednotka je vybavena kompresorem s invertorem, který ve spojení s elektronickým řízením klimatizace vede ke stabilním teplotám místností, vyšší účinností a ekonomickému provozu s maximálními energetickými úsporami. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a pracují s cirkulačním vzduchem. Vzduch z místnosti je nasáván mřížkou v horní části jednotky a po úpravě je vyfukován zpět do místnosti štěrbinou v dolní části jednotky. Vzduchem chlazená kondenzační a kompresorové jednotka je umístěna ve venkovním prostoru strojovny vzduchotechniky. Propojení vnitřních a vnějších jednotek je Cu-potrubím se speciálními rozbočkami, náplní chladiva a el.ovládacím kabelem. Chladící jednotka je provozována s ekologickým chladivem R410A. Ovládání každé vnitřní jednotky a nastavení požadovaných parametrů je kabelovým ovladačem. Propojení jednotek je komunikačními kabely. Zařízení č.15p Požární větrání schodiště - budova B [ V ] Zařízení č.16p Požární větrání schodiště - budova A [ V ] Zařízení je určené pro větrání únikového schodiště. Schodiště je chráněná cesta typu B. Zařízení zajišťuje 20ti násobnou výměnu vzduchu a požadovaný přetlak v únikovém prostoru. Přívod vzduchu je větrací jednotkou osazenou pod podestou a vyfukuje čerstvý vzduch do prostoru schodiště. Odvod vzduchu je v nejvyšší části schodiště přes přetlakovou klapku, která je navíc opatřena uzavíratelnou klapkou, která je elektricky ovládaná schodem přívodního ventilátoru, pro zamezení komínového efektu v době, kdy zařízení není v provozu. 5.3 Ovládání, měření a regulace a/ zásada měření a regulace regulované veličiny - regulace topného výkonu ohřívače vzduchotechnických jednotek zař.č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dle teploty přívodního vzduchu - ( zař.č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ) - regulace chladicího výkonu přímého chladiče vzduchotechnických jednotek zař.č. 2, 3, 5 dle teploty přívodního vzduchu - (zař.č. 2, 3, 5 ) 1 okruh ON/OFF provést spřažený chod přívodních a odvodních ventilátorů jednotek - zař.č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 s 7a - zař.č. 8 s 8a, 8b, 8c, 8d, 8e - ovládat pomocí servopohonu klapku by-passu u rekuperačních výměníků jednotek: 1, 2, 3, 5, 6, 7 - ventilátory zař.č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 jsou vybaveny frekvenčními měniči pro přesné zaregulování, jejich řízení bude prováděno na základě potřebného statického tlaku na přívodu, resp. na základě potřebného statického tlaku na odvodu. - protimrazová ochrana ohřívačů vzduchu ( zař.č.1; 2; 3; 5; 6; 7; 8 ) - signalizovat tlakovou diferenci na filtrech jednotek, signalizace pro výměnu filtrů při 2/3 max. tlakové ztrátě ( zař.č.1; 2; 3; 5; 6; 7; 8 ) - s chodem VZT zařízení ovládat uzavírací klapky pomocí servopohonu na sací a výtlačné straně jednotek a ventilátorů ( zař.č.1; 2; 3; 5; 6; 7; 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e ) 10

11 - s chodem VZT zařízení ovládat uzavírací klapky pomocí servopohonu na sací straně jednotek a ventilátorů zař.č.15p, 16P a na klapkách v horní části schodiště zař.č.15p, 16P. Každé zařízení má dvě klapky zajišťuje profese elektro. - u zařízení č. 8 jsou pro odvod použity ventilátory 8a, 8b, 8c, 8d, 8e. Zařízení č.8a má vazbu na sušič T9/1. Zařízení č.8b má vazbu na sušič T9/2. Zařízení č.8c má vazbu na sušič T16. Zařízení č.8d má vazbu na žehlič I Zařízení č.8e má vazbu na přívodní jednotku je s ní současném provozu. Když nejsou sušiče a žehlič v provozu jsou v chodu všechny ventilátory 8a až 8d. - Když se spustí sušič T9/1 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8a a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. - Když se spustí sušič T9/2 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8b a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. - Když se spustí sušič T16 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8c a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. Při vypnutí chodu příslušného stroje se uzavře příslušná klapka a spustí se příslušný ventilátor a otevře se jeho klapka. - Ventilátor 8d je v trvalém provozu. Na jeho odsávacím potrubí jsou dvě uzavírací klapky. Jedna je na potrubí na které je napojen žehlič I33-160, druhá je na potrubí s vyústkami. Když je žehlič v chodu je jeho klapka otevřena a klapka na potrubí s vyústkami uzavřena. Když je žehlič mimo provoz je jeho klapka uzavřena a klapka na potrubí s vyústkami otevřena. - zařízení č.15p, 16P zapínat při zkoušce z rozvaděče, pokynem z EPS, bezpečnostními tlačítky na každém podlaží, zařízení jsou napájena i z náhradního zdroje el.energie. - zařízení č. 4 spínáno časovým programem a ručně pomocí tlačítka s nastavitelným doběhem ( 0 20 min.) regulátor doběhu je součástí dodávky ventilátoru - zařízení č. 7b spínáno společně s osvětlením s nastavitelným doběhem ( 0 20 min.), regulátor doběhu je součástí dodávky ventilátoru - řízení vnitřních chladicích jednotek je součástí dodávky VZT a je provedeno následovně: Každá vnitřní jednotky má svůj kabelový ovladač, který je s vnitřní jednotkou propojen elektrickými kabely: zař.č. 10 pomocí kabelových nástěnných ovladačů v místnosti fitness a vyšetřovny zař.č. 11 pomocí kabelového nástěnného ovladače v místnosti prádelny zař.č. 12 pomocí kabelového nástěnného ovladače v chlazených místnostech zař.č. 13 pomocí kabelového nástěnného ovladače v místnosti chlazeného skladu zař.č. 14 pomocí kabelového nástěnného ovladače v místností zemřelých zař.č. 17 pomocí kabelového nástěnného ovladače v místností stanoviště UPS - žádané hodnoty jsou signalizovány do systému M+R - signalizace teploty v místnosti 0.41 sklad chlazených potravin, v případě překročení nastavené teploty je signalizována do MaR systému porucha - signalizace teploty v místnosti 2.03 stanoviště UPS, v případě překročení nastavené teploty je signalizována do MaR systému porucha - při signalizaci požáru budou signálem ze systému EPS kompletně vypnuta VZT zařízení, mimo zařízení 15P, 16P 11

12 - při požáru v některé části budovy uzavřít požární klapky v příslušném požárním úseku, dle signálu EPS. Požární klapky jsou vybaveny servopohony na 230V, s termoelektrickým spouštěním a signalizací polohy - při požáru v některé části budovy spustit signálem EPS požární větrání 15P, 16P Servopohony uzavíracích klapek jsou dodávkou profese MaR. Servopohony uzavíracích klapek zař.č. 15P, 16P, které jsou připojeny nehořlavými kabely a ovládány z náhradního zdroje elektrické energie, jsou dodávkou vzt. Servopohony požárních klapek jsou součástí jejich dodávky UPOZORNĚNÍ: Veškeré připojovací body profesí slaboproud a silnoproud budou na zařízení vzt připojeny přes elektromontážní krabice se svorkovnicí (např. protipožární klapky, uzavírací klapky), (pokud vzt zařízení neumožňuje napojení na vlastní svorkovnice) b/ signalizace do systému M+R - signalizace chodu ventilátorů ( zař.č.1; 2; 3; 4, 5, 6, 7, 8 ) - signalizace polohy klapek - signalizace působení protimrazové ochrany - signalizace poruchy VZT zařízení - ukazování měřených a regulovaných veličin - signalizace polohy protipožárních klapek - signalizace překročení teploty v místnostech 0.41 a Energie Požadavky na energie, tepelné a elektrické příkony, množství přívodního a odsávaného vzduchu, typy zařízení a jejich umístění jsou uvedeny v tabulkách zařízení - příloha Topné médium: jednotky - voda 70/50 C Elektrická energie 400/230V; 50Hz 7. Protihluková opatření V projektu jsou použity k tlumení hluku mezi ventilátorem a místností a mezi ventilátorem a venkovním prostorem tlumiče instalované v potrubí. Jsou navrženy buňkové tlumiče pro hranaté potrubí a kruhové tlumiče pro kruhové spiro potrubí. Přívodní i odsávací anemostaty a odsávací ventily jsou na potrubí napojeny přes pružný tlumič hluku. Opatření proti vibracím je pružným uložením strojů a jejich podložení rýhovanou pryží před jejich osazením na základy, nebo závěsy. Potrubí při průchodu stěnou jsou obaleny tlumícím materiálem-plstí. 8. Protipožární opatření Na hranici požárních předělů jsou instalovány v potrubí protipožární klapky v kombinaci s požární izolací (s odolností do 45 minut), otvory bez potrubí jsou opatřeny stěnovými požárními uzávěry, dle pravidel požárních předpisů ČSN Protipožární klapky jsou typu odolnosti 90 minut se spouštěním termoelektrickým pomocí servopohonu se signalizací polohy zavřeno Požární stěnové uzávěry jsou rovněž se servopohony. Skladba protipožární izolace v provedení dle atestu. Prostupy pro vzduchotechnické potrubí v požárně dělících konstrukcí budou po montáži potrubí utěsněny požárními ucpávkami viz kapitola 13. V případech, kdy požární klapka není osazena přímo v požárně dělící stavební konstrukci je nutné část potrubního rozvodu od stavební konstrukce k požární klapce opatřit protipožární izolací ve skladbě a odolnosti, která odpovídá izolaci a skladbě izolace dle certifikátu požární klapky. 12

13 9. Potrubí, izolace, nátěry Pro rozvod vzduchu je použito čtyřhranné potrubí skupiny I. a kruhové potrubí spiro. Potrubí budou uložena na typových závěsech zhotovených při montáži. Vzdálenost závěsů je 2 až 3 m. Potrubí ve venkovním prostoru strojovny vzt jsou opatřeny tepelnou izolací tloušťky 100mm včetně oplechování pozinkovaným plechem. Izolace je graficky vyznačena na výkrese. Požární izolací s odolností do 45 minut jsou opatřena potrubí v prostoru krovu a ve vertikálních šachtách. Izolace je vyznačena na výkresech graficky, nebo textovou poznámkou. Přívodní potrubí teplotně upraveného vzduchu i v letním období (chlazení) bude opatřeno tepelnou izolací včetně oplechování o tloušťce 40mm až k distribučnímu elementu, jedná se o přívodní potrubí zařízení č.2 v prostoru kuchyně. Případným nátěrem může být opatřeno oplechování izolace ve venkovním prostoru. 10. Konstrukční a montážní připomínky - závěsy potrubí systémem pružného uložení a zavěšení - vzduchotechnické jednotky podložit dvěma vrstvami rýhované pryže před uložením na podlahu, nebo základy - potrubí na závěsech podložit gumou - potrubí obalit plstí při průchodu stěnou 11. Návaznost na ostatní profese a/ rozvody tepla napojit ohřívače větracích jednotek na teplonosné médium. b/ elektroinstalace napojení vzduchotechnických elementů na el.energii. zajistit ovládání dle kapitoly 5.3 v koordinaci s MaR c/ měření a regulace zajistit ovládání dle kapitoly 5.3 v koordinaci s elektroinstalací d/ EPS dle kapitoly 5.3 e/ ZTI odvod kondenzátu od větracích jednotek, vnitřních jednotek přímého chlazení, dále osadit sifony s vodní i suchou uzávěrkou do nejnižších bodů potrubí zař. 8a, 8b, 8c, 8d a odsávacího potrubí zařízení č Požadavky na stavební část stavební připravenost - prostor strojovny vzduchotechniky - plovoucí podlahy a základy v prostoru strojovny vzduchotechniky - prostupy na střeše pro osazení vzduchotechnických elementů nástřešní výfukové hlavice - prostupy pro potrubí - mřížky, nebo podříznuté dveře pro přívod náhradního vzduchu pro sociální zařízení - vertikální šachty pro potrubí - montážní otvory pro montáž potrubí - revizní otvory pro přístup k požárním klapkám 13. Požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi Prostupy vzduchotechnického potrubí: Vzduchotechnické potrubí v prostupech bude protipožárně izolováno nehořlavým izolačním materiálem. Kombinací minerální vlny a protipožárního tmelu nebo nátěru, nebo systém 13

14 protipožární izolace obložením potrubí, jejichž stálá pružnost zamezí vzniku zvukových mostů a splní protipožární funkci. Prostup VZT plechového potrubí izolovaného nehořlavou izolací z minerální vlny je nutno doplnit požárně ochranným lemem z obou stran dělící konstrukce. 14. Závěr Tato dokumentace je zpracována se znalostmi ke dni a obsahuje veškeré náležitosti, které jsou ze strany české legislativy na ni kladeny. Zároveň obsahuje i veškeré požadavky investora. Dokumentace je sestavena z textové, tabulkové a výkresové části. Tyto části tvoří jeden celek. Bezpečnost a organizace výstavby viz. samostatné část dokumentace. 14

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M Obsah dokumentace : 1 ) Technická zpráva 2 ) Technická specifikace Výkaz výměr 3 ) Výkresová dokumentace K-01 KLIMATIZACE ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP A STŘECHY OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A P15 P126 REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY C BRNO, ŠUMAVSKÁ 519/36, VZT, CHL, VYT, ZTI DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Z.č. D.1.4.c.101-00 Počet stran: 17+9 T E C H N I C K Á Z P R Á V A D1.

Více

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ Poláčkova Brno-Líšeň Oddělení pro děti předškolního věku Brno květen 2012 Souprava č. Příloha č. F.1.4 c 1. OBSAH

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 CHLAZENÍ Dokumentace pro provádění stavby Zodp. projektant části PD : Ing.Marcel

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: Fyzikální

Více

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C,

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, Investor : ing. Luboš Frank Vypracoval : L. Sokolík

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA KLIMAKOM spol. s r.o. Ing. Peter Podoliak Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice Strana: 1(5) Obsah 1 Úvod 3 2 Vstupní parametry 3 2.1 Místo stavby, popis objektu..............................

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1 O B S A H Technická zpráva..... A.3.3.1 Výkaz výměr..... A3.3.2 Výkresy PŮDORYS 1.NP, ŘEZY A-A, B-B, C-C A.3.3.11 1.) Úvod 2.) Popis a funkce jednotlivých zařízení 3.) Energetické údaje 4.) Protihluková

Více

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ ##### ZAŘÍZENÍ PŘÍVOD VZDUCHU ODVOD VZDUCHU Ventilátor Ohřívač Chladič Ventilátor Číslo Název Umístění Typ Q v p ext P 1 U I 1 t 1 t 2 Q t t w1 t w2 M wt p w DN t

Více

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace Hala Mektec Vzduchotechnika Obsah A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace B) Výkresy D.1..4.c 2 půdorys 1.NP D.1..4.c.3 řezy 1 D.1..4.c.4 řezy 2 D.1..4.c.5 řezy 3 D.1..4.c.6 půdorys 2.NP Technická zpráva

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p.

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. Objekt: Vestavba operačních sálů Investor: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín Místo zakázky: Stupeň projektu: Projektant: Zodpovědný projektant: Revize: Areál Uherskohradišťské nemocnice,

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Tel. 596637037 SANACE ATLETICKÉHO TUNELU 2747 SO 05 dle PD OSA PROJEKT D.1.4.6-01 Místo zakázky Investor Stupeň projektu HIP Projektant Vedoucí zakázky OSTRAVA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. DPS Tomáš Pavlík Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010 ÚPMD Praha - opatření na ÚSPOfu energií - modernizace energetického hospodářství Příloha č. 1 POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010 Základní údaje: Popis vnitřních

Více

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus. Portfolio návrhu Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE Návrh přetváří stávající administrativní budovu na moderního reprezentanta transparentní státní správy. Dominantu radnici vtiskne symbolika nárožní věže

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva Akce: Stupeň PD : SP+VD (dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele) VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Obsah: 01. Úvod 02. Popis stávajícího stavu 03. Návrh řešení a technické údaje 04. Ochrana

Více

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

- KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech

- KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech - KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech Stupeň dokumentace: Technická pomoc zahrnující činnosti a výkony umožňující vyhodnocení nutného rozsahu rekonstrukce budovy zámku - Doksy Objednatel:

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁST D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA OBSAH : 1.1 SEZNAM DOKUMENTACE 01 Technická zpráva 02 Specifikace 03 Půdorys strojovny + Řezy 1.2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice dokumentace pro realizaci stavby DATUM: 11/2014 ATELIER A02 s.r.o. Stránka: 1/13 1. ÚVOD Projekt

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

Technická zpráva PAVILON B ETAPA III. Vzduchotechnika. Objednatel : Nový domov, p.o. U Bažantnice 1564/15 Karviná Nové Město, 735 06

Technická zpráva PAVILON B ETAPA III. Vzduchotechnika. Objednatel : Nový domov, p.o. U Bažantnice 1564/15 Karviná Nové Město, 735 06 Technická zpráva Vzduchotechnika PAVILON B ETAPA III Objednatel : Nový domov, p.o. U Bažantnice 1564/15 Karviná Nové Město, 735 06 Akce : Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Vypracoval

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Úprava WC v kulturním domě Libice nad Cidlinou Investor: Obec Libice nad Cidlinou Projekt pro provádění stavby F.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh: F.1.4.c 01

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY I. ÚVOD II. VÝCHOZÍ PODKLADY A DATA III. POPIS A PRINCIP FUNKCE VZT ZAŘÍZENÍ IV. ENERGETICKÁ ČÁST V. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE VI. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ VII.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12 Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 1 Akce

Více

001. TECHNICKÁ ZPRÁVA

001. TECHNICKÁ ZPRÁVA 001. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Ostrava - Radnice Svinov Doplnění chlazení kancelářských prostor Přímé chlazení a navazující profese Ing. Zdeněk Říha Kontroloval: Archívní číslo: P16P067

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY T E C H N I C K Á Z P R Á V A RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1 1 Úvod Navržené zařízení je určeno k větrání a částečnému

Více

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah :

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah : Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5 Obsah : 1. Úvod 2. Koncepce větracích zařízení 3. Energetické nároky zařízení 4. Ekologie 5. Požární ochrana 6. Požadavky na související

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více