PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547"

Transkript

1 Sídlo: Amforová 1925/7, Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, Praha 2 Tel./fax: (+420) PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Objednatel: Oprava elektroinstalace Poděbradská , Praha 9 SVJ Poděbradská Praha 9 Datum: Zpracoval: Odpovědný projektant: Ing. Jiří Feřt Ing. Martin Bureš OBSAH: 1. Projektové podklady 2. Rozsah projektovaného zařízení 3. Bezpečnost a ochrana zdraví 4. Údaje o provozních podmínkách 5. Technický popis 6. Seznam dokumentace

2 List/listů: 2/16 1. Projektové podklady 1.1 Prohlídka a posouzení stávajícího stavu elektroinstalace 1.2 Požadavky investora 1.3 Výkresy původní dokumentace elektroinstalace, zprac. Státní ústav pro projektování Hl. města Prahy, 6/ Revizní zpráva č. 17/11 ze dne , zprac. Vacek Otto 1.5 Katalogové listy a dokumentace navržených přístrojů a zařízení 2. Rozsah projektovaného zařízení 2.1 Dokumentace řeší výměnu hlavního domovního vedení (stoupačky) v osmi samostatných vchodech bytového domu instalaci nových přívodů k bytům a nebytovým prostorům silnoproudé rozváděče (patrové elektroměrové, rozváděč vlastní spotřeby domu) výměnu svítidel ve společných prostorech výměnu stávajících rozvodů domovního telefonu, bez výměny komunikačního tabla a bytových stanic 2.2 Dokumentace neřeší napájení objektu (TN-C, 400/230 V, 50 Hz) z rozvodné sítě PREdistibuce, a.s. (přípojka a hlavní pojistkové skříně stávající) hromosvod a uzemnění objektu (stávající beze změny) rozvody uvnitř bytů a nebytových prostor změny slaboproudých rozvodů (Dom. telefon, JTS, kabelová TV UPC, rozvody TV signálu STA ) 3. Bezpečnost a ochrana zdraví 3.1 Použité předpisy a normy Projekt je zpracován dle platných norem ČSN, zejména: Označení normy Název normy ČSN Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik ČSN , ed.3 Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 470: Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem ČSN ČSN ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy

3 List/listů: 3/16 Označení normy ČSN ČSN , ed. 2 ČSN Název normy Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny Vnitřní elektrické rozvody Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení Systémy nouzového únikového osvětlení Ochrana před bleskem ČSN ČSN , ed. 2 ČSN EN 1838 ČSN EN ČSN EN ČSN , změna Z1 Obytné budovy Vyhláška č.268/2011sb. Technické podmínky požární ochrany staveb 3.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Dle ČSN a ČSN : automatickým odpojením od zdroje (v soustavě TN-C, TN-S, 400/230 V, 50 Hz) proudovým chráničem 30 ma (v soustavě TN-S, 400/230 V, 50 Hz) doplňkovým ochranným pospojením Instalace el. zařízení a zásuvek v prostoru koupelen a v okolí umyvadel musí být provedena v souladu s ČSN , ed. 2 a ČSN , ed. 2. V místnostech vyznačených na dispozičních výkresech (zejména prostor výměníkové stanice, strojovny výtahu, výtahové šachty, prádelny, žehlírny, hl. uzávěrů vody a plynu) musí být provedeno doplňkové ochranné pospojení vodičem Cu 4 mm 2, resp. vodičem Cu 6 mm 2 (pro připojení k přípojnici PEN v podružném rozváděči). V rozváděči RE 0 v přízemí domu bude umístěna HZP (Hlavní zemnící přípojnice), která bude připojena izolovaným vodičem CY 25 zel/žl. k obvodovému uzemnění domu (potenciál PEN v přípojkové skříni). Dále budou izolovaným vodičem CY 25 z/žl propojeny PZP (patrové zemnící přípojnice) umístěné v patrových rozváděčích měření. K HZP budou připojena veškerá potrubí vstupující do domu (plyn, voda, kanalizace), stínící pláště slaboproudých kabelů a pojezdy výtahů (CY 1 x 6 z/žl). K PZP budou připojena ochranná pospojování v bytech (bude položen společně s novým napájecím vedením vodič CY 1 x 6 z/žl). 3.3 Ochrana před účinky nadměrného napětí Instalace je navržena v souladu s požadavky ČSN a ČSN /2.2, ČSN EN (369071) a ČSN EN (369072). Ochrana proti účinkům SEMP: Svodiče přepětí 2. stupně (třída T2) budou případně osazeny v bytových nebo v podružných rozvodnicích. Pro případnou ochranu jednotlivých spotřebičů (např. PC) se předpokládá použití individuálních přepěťových ochran 3. stupně (třída T3) dle potřeby uživatelů jako adaptéry v zásuvkách, příp. prodlužovacích šňůrách.

4 List/listů: 4/16 Ochrana proti účinkům LEMP: vnější ochrana hromosvodná instalace vnitřní ochrana vyrovnáním potenciálů 3.4 Požadavky na elektrická zařízení z hlediska požární bezpečnosti Opravou stávající elektroinstalace nedochází ke změně požární klasifikace prostor ani ke změně dělení požárních úseků. Použité kabely jsou měděné s plastovou izolací plášťů i jader (analogicky typu CYKY), které splňují požadavky požárně technických charakteristik dle zkušební normy ČSN EN Elektroměrové rozváděče (skříně, zákryty a konstrukce šachet) budou osazeny na původní místa a budou opět obezděny. Svislé kabelové trasy budou vedeny stávajícími trasami po vytažení stávajících HDV (za elektroměrovými rozváděči). Každý průchod podlažím ve stoupací šachtě, příp. každý jiný průchod kabelové trasy hranicí požárního úseku, musí být protipožárně utěsněn ucpávkami certifikovaného systému (např. INTUMEX). Elektroinstalační krabice musejí být z důvodů revizí a příp. oprav umístěny v přístupných místech (v horní neplombované části rozváděčů RE). 4. Údaje o provozních podmínkách 4.1 Napěťová soustava TN-C, 400/230 V, 50 Hz TN-C-S, 400/230 V, 50 Hz TN-C-S, 400/230 V, 50 Hz TN-S, 400/230 V, 50 Hz hlavní domovní vedení a elektroměrové rozváděče RE 0, RE 1 až RE 4 bytové rozvodnice a RS 01 (napájení spol. prostor domu) RS 01.1 (napájení stávajících zařízení prádelny a žehlírny v obj.č.p. 540 a č.p. 546) veškeré navazující silnoproudé rozvody ve spol. prostorách domu 4.2 Základní charakteristiky vnější vlivy dle ČSN prostory uvnitř objektu chráněné před atmosférickými vlivy: AB4, AD1 prostory normální prostory uvnitř objektu (č.p. 540 a č.p. 546) ve dvou prádelnách: AD2 prostory zvlášť nebezpečné venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy: AB8 (v rozsahu teplot -35 C až +40 C), AD4 prostory nebezpečné (pokud se zařízením manipulují osoby bez odborné kvalifikace zvláště nebezpečné) technické místnosti, vnitřky elektrických rozváděčů: BA4 (schopnost osob - osoby poučené)

5 List/listů: 5/16 Instalace el. zařízení a zásuvek v prostoru koupelen a v okolí umyvadel musí být provedena v souladu s ČSN , ed. 2 a ČSN , ed Kompenzace jalového výkonu Veškerá svítidla a drobné spotřebiče budou individuálně kompenzovaná. 4.4 Instalované příkony V každém z osmy vchodů bytového domu je 18 bytů, celkem tedy 144 bytů V současnosti je z celkového počtu 144 bytů v elektrizaci kategorie A 144 bytů v elektrizaci kategorie B 0 bytů. Oprava je uskutečňována i s ohledem na předpokládané zvýšení počtu bytů v elektrizaci B, a to až na 2/3 všech bytů, tj. 96 (12 na vchod). Všechny odbočky od elektroměrů k bytům jsou pro rezervu provedeny trojfázově, kabely CYKY-J 4 x 10 (rozvody a stoupací vedení jsou s výhledem dimenzované na výpočtový max. soudobý příkon jednoho bytu 7,5 kw. Do nových elektroměrových rozváděčů budou při rekonstrukci osazeny hlavní jističe a elektroměry původních proudových hodnot dle individuálních smluv nájemníků (jednofázové B16A/1, B20/1 nebo 25/1). Bude přemístěn elektroměr s předřazeným jističem napájení výměníkové stanice, nyní osazen v samostatné skříni v suterénu domu č. 541 a č Bude přemístěn elektroměr s předřazeným jističem napájení ZS mobilního operátora T-mobile, nyní osazen ve skříni slaboproudých rozvodů v 5. patře domu č. 542 a č Elektroměry s jističi budou přemístěny vždy do 3. patra příslušného domu. Elektroměry pro byty v 5. patrech domů budou přemístěny do 4. patra do společného velkého rozváděče měření RE 4. V 5. patrech bude osazena pouze skříň (ozn. R) kde budou pouze stávající slaboproudá zařízení (UPC a STA) do kterých nebude nijak zasahováno. Budou zrušeny veškeré nefunkční el. rozvody (pro zrušené vybavení prádelny, sušárny, mandlu apod., mimo č.p. 540 a č.p. 546) Bude přepojen napájecí vývod pro výtah, který bude veden společně s HDV. Bude zrušen samostatný jednofázový elektroměr pro osvětlení domu. Režie domu bude sloučena se stávajícím měřením výtahu a prádelen (hodnota jističe bude navýšena na 3x25A. Osazení elektroměrových míst viz schéma výk. č , -011, -021, -031, -041, -051, -061 a -071.

6 List/listů: 6/16 Dimenzování stoupačky (s ohledem na možnost zvětšení odběru): počet bytů vč. rezerv (s uvažovanou soudobostí 0,39) 18 režie domu (výtahy, osvětlení, sklepy, sušárna, výměníková stanice, ZS) Celkem 53 kw Průřezy vodičů Cu 3 x Odpovídající max. hlavní pojistky 3 x 80 A 4.5 Měření spotřebované energie Všechny elektroměry (pro byty, vlastní spotřebu domu, výměníkovou stanici a ZS mob. operátora) budou umístěny ve volně přístupných prostorách chodeb domu v patrových rozváděčích RE 0, RE 1 až RE Technický popis 5.1 Napájení objektu Každá část bytového domu je napájena z kabelové rozvodné sítě PREdistribuce,a.s. hlavním domovním vedením (3xAG35+25). Domovní vedení je společné pro bytovou i nebytovou část, stávající jištění v přípojkové skříni SP 5 je pojistkami 3 x 80A/gG. Nové HDV bude samostatnými izolovanými vodiči 3xCYA50+1xCYA35 vedenými stávající trasou po vytažení stávajících vodičů. Před montáží nového HDV bude proveden průzkum navržené trasy a možnost její realizace. Možné zásahy do zateplení domu a do stavebních konstrukcí budou před započetím prací konzultovány se zástupcem investora. Pokud nebude možno využít stávající trasu HDV budou nové vodiče od SP 5 vedeny po povrchu v kabelovém žlabu s víkem. Vodiče budou souvisle založeny (pro ztížení nedovoleného odběru) do chrániček typu KOPOFLEX D90 (uchycených v drátěném žlabu s víkem pod stropem). Víko bude ke žlabu přišroubováno a opatřeno plombami. Vedení bude volně přístupným prostorem pod vstupním schodištěm do domu až do prostoru pod RE 0, kde bude uloženo do původní stoupací trasy. Vodiče HDV budou bez přerušení připojeny do patrových elektroměrových rozváděčů. Na původní místa patrových elektroměrových rozváděčů budou osazeny rozváděče nové. Spodní a horní prostor okolo skříní rozváděčů bude po montáži zazděn nebo zakryt SDK zákryty. Nové hlavní domovní vedení bude provedeno dle požadavků a předpisů dodavatele el. energie platných v době montáže Bytová část domu Stávající patrové elektroměrové rozváděče budou nahrazeny novými oceloplechovými skříněmi zapuštěných elektroměrových rozváděčů. Volný prostor okolo rozváděčů bude zakryt SDK zákryty nebo bude dozděn.

7 List/listů: 7/16 Do patrových elektroměrových rozváděčů budou osazeny stávající elektroměry bytů vč. předřazených jističů osazených dle individuelních smluv nájemníků. V horní části elektroměrových rozváděčů budou osazeny přístroje pro ovládání osvětlení společných prostor, přístroje pro domácí telefon, svorkovnice JTS apod. Hodnoty předřazených jističů před elektroměry, počty obvodů a hodnoty jističů viz tabulky ve v.č až -05, až -015, až -025, až -035, až -045, až -055, až -065 a až Všechny odbočky od elektroměrů k bytům jsou provedeny trojfázově, kabely CYKY-J 4 x 10, současně bude položen vodič pospojování CY 1 x 6 zel/žl (připojen na PZP). Schéma napájení objektu viz výkres č , -011, -021, -031, -041, -051, -061 a Nebytová část domu Z rozváděče RE 0 v přízemí je mimo byty (č. 1 až č. 3) napájen rozváděč RS 01 pro obvody ve společných prostorách domu vč. výtahu a domě č. 541 a 545 výměníková stanice v suterénu. Z rozváděče RS 01 v suterénu domu budou napájeny a ovládány veškeré obvody domu vč. výtahu, tj. osvětlení chodeb domu, osvětlení vstupu, osvětlení ve strojovně výtahu, osvětlení chodeb sklepů, sušárny, bývalé prádelny, prostoru mandlu, dílny apod. Zásuvky 1x16A/230V a 3x16A/400V) pro potřeby údržby domu jsou v rozváděči RS 01 v suterénu domu. V rozváděči RS 01 je možno ručně přepnout automatické osvětlení chodeb na trvalé svícení. Napájecí vývody pro osvětlení a zásuvky v pronajímaných suterénních prostorách některých domů jsou podružně měřeny digitálními elektroměry umístěnými v příslušném rozváděči RS 01 společně s jističi (chrániči) vývodů. V domě č.p. 540 a č.p. 546 jsou pro stávající zachované prádelny a žehlírny určeny rozváděče RS 01.1, které jsou napojeny smyčkou s rozváděči RS 01. Z rozváděčů budou napojeny stávající pračka, ždímačka a mandl. Zařízení jsou připojena přes nástěnné spínače. Pračka a ždímačka se jimi přímo spouští. Spínač pro mandl je se signalizací zapnutého stavu. Veškerá zařízení v prádelně a v žehlírně bude pospojováno izolovaným vodičem CY 6z/žl) a připojeno k ochranné přípojnici v napájecím rozváděči. 5.2 Rozváděče RE Elektroměrové rozváděče jsou řešeny jako zapuštěné, s neprůhlednými dveřmi a vnitřními krycími panely s výřezy v místě číselníku elektroměrů. Jsou umístěny na chodbách v místech původních stoupaček a rozváděčů. Hlavní a režijní stoupací vedení, ostatní kabeláž a slaboproudé rozvody (kabely a ohebné trubky) budou přístupně uloženy za rozváděči na stěně. Rámy rozváděčů, kovová konstrukce výtahové šachty a kabelové trasy budou v každém podlaží připojeny na přípojnici PZP (patrová zemnící přípojnice).

8 List/listů: 8/16 Vybavení rozváděčů a koncepce provedení stoupacích šachet viz přehledová schémata výstroje, výkresy č až -05, až -015, až -025, až - 035, až -045, až -055, až -065 a až Hlavní kabelové rozvody Veškeré kabelové trasy ((odbočky k bytům, vedení ke světlům apod.) budou vedeny v drážkách pod omítkou. Stávající lištový rozvod STA a UPC bude zrušen, kabely budou uloženy do drážek pod omítku. Vedení kabelových tras viz dispoziční výkresy č a -009, a -019, a -029, a -039, a -049, a -059, a -069, a Elektroinstalace v bytech Dle požadavku investora nebude do instalace v bytech zasahováno. Nové napájecí vedení pro byty bude zapojeno do stávajících bytových rozváděčů RB. Protože je většina vnitřních bytových elektroinstalací původní, bude ponechána dostatečná rezerva nových přívodních vodičů pro možné budoucí změny v osazení bytových rozváděčů. 5.5 Výměna elektroinstalace ve společných prostorách Nadzemní podlaží Vzhledem k požadavku investora na ekonomičtější způsob osvětlení chodeb a schodišť jsou pro osvětlení chodeb, schodiště a vstupní chodby navržena přisazená stropní LED svítidla ovládaná IR + MW senzory. Osvětlení každého prostoru je ovládáno samostatně příslušným čidlem. Svítidla na patře a na podestě mezipatra jsou na samostatně jištěných okruzích stejné fáze (okruh 1A a okruh 1B). Použitá svítidla jsou osazena LED světelnými zdroji (vhodné pro časté spínání) a vestavěným pohybovým čidlem. Pohybové čidlo je nutno individuelně nastavit tak, aby nedocházelo k reakci při pohybu osob v bytě nebo při průjezdu výtahu. Protože jsou v mezipatrech na chodbách okna, je třeba nastavit necitlivost čidel při denním světle. Dále je třeba nastavit dobu svícení. Osvětlení pater a vstupní chodby je plně automatické čidly ve svítidlech. Osvětlení je možno trvale vypnout (jističem FA1.1, FA1.2 a FA2 v RS 01) nebo přepnout do trvalého svícení (přepínač SA1.1 a SA2.1 RS 01). V patrových rozváděčích RE jsou umístěna relé potřebná pro oddělení jednotlivých pater při automatickém provozu a při trvalého svícení. Svítidla před hlavním i zadním vstupem do domu budou s IR pohybovým čidlem Suterén Chodba před výtahem a podesta mezipatra zadního vstupu do domu je řešena shodně s ostatními patry domu. V rozváděči RS 01 je možno osvětlení trvale zapnout nebo vypnout.

9 List/listů: 9/16 Osvětlení hlavní chodby ve sklepě (pravá a levá část) je samostatně ovládáno tlačítky a časovým relé (po nastavené době zhasne). Odbočky ke sklepním kójím jsou osvětleny samostatně ovládanými spínači (je třeba při opuštění prostoru zhasnout). Osvětlení samostatných prostorů (prádelny, mandlu, WC, dílny, sušárny apod.) je samostatnými svítidly spínanými u vstupů do daných prostorů. Svítidla jsou osazena na stropě případně na stěnách. Přesné umístění svítidel bude řešeno na místě dle dispozic potrubí. Ovladače (tlačítka a vypínače) jsou navrženy ve vyšším krytí s větší mechanickou odolností a budou montovány ve výšce 120 cm nad podlahou. Tlačítka budou s orientační doutnavkou. V prostoru kanceláře SVJ bude instalace provedena v krytí IP20 jako v bytovém prostoru (zásuvky budou dvojnásobné) Střešní nástavba-strojovna výtahu Osvětlení v prostoru strojovny výtahu zůstane stávající, budou pouze vyměněny kabely za třížilové Venkovní osvětlení Svítidla před hlavním i zadním vstupem do domu budou s IR pohybovým čidlem. U hlavního vstupu bude svítidlo reflektorové osazené na zdi nad komunikačním tablem dom. telefonu. U zadního vstupu bude svítidlo osazeno pod balkónem Stávající svítidla Stávající svítidla budou demontována. 5.6 Výměníková stanice Do elektroinstalace v prostoru výměníkové stanice (dům č. 541 a č. 545) nebude zasahováno. Stávající elektroměry s předřazenými jističi B 16A/3, které jsou umístěny v samostatných skříních v suterénu, budou přemístěny do společného rozváděče měření RE 0 v přízemí. Práce na napájecím vedení a potřeba vypnutí zařízení je nutné projednat s majitelem dotčeného zařízení a získat jeho souhlas. 5.7 Základnová stanice mob. operátora T-mobile Na střeše domu č. 542 a č. 547 je umístěna ZS mob. operátora. Napájení ZS je měřeno samostatný elektroměrem umístěným v rozváděči v 5. patře domu. V domě č. 547 je elektroměr s předřazeným jističem skryt ve společné skříni se zařízením STA a UPC. Protože v 5. patře žádného z domů nebude osazen rozváděč měření a elektroměry pro byty budou umístěny v rozváděči RE 4 ve 4. patře, bude elektroměr s příslušným předřazeným jističem osazen na volnou pozici v rozváděči RE 3 ve 3. patře. Do ZS bude přiveden nový napájecí kabel CYKY-J 4x10 a zemnící izolovaný vodič CY 16 zel/žl. Práce na napájecím vedení a potřeba vypnutí zařízení je nutné projednat s majitelem dotčeného zařízení a získat jeho souhlas, případně přepojení provede majitel zařízení sám.

10 List/listů: 10/ Ostatní technologie Výtah Pro výtah bude do strojovny ve střešní nástavbě přiveden nový napájecí kabel z rozváděče vlastní spotřeby domu RS 01. Měření odebrané el. energie výtahem bude společné s vlastní spotřebou domu (odběry budou sloučené) STA a UPC Ve skříni nad stávajícím rozváděčem měření bytů v 5. patře každého domu jsou umístěna zařízení rozvodu STA a UPC. Do zařízení nebude zasahováno, bude pouze vyměněna skříň za typ, jako jsou ostatní elektroměrové rozváděče v domě. Skříň pro zařízení STA a UPC je označena jako R. Stávající rozváděč měření pro byty v 5. patře bude zrušen a elektroměry budou přemístěny do skříně měření RE 4 ve 4. patře. Skříň STA v domě č. 544 bude napoje na okruh č. 10 v příslušném rozváděči RS 01. Práce na napájecím vedení a potřeba vypnutí zařízení je nutné projednat s majitelem dotčeného zařízení a získat jeho souhlas Pronajímané prostory Napájecí vývody pro osvětlení a zásuvky v pronajímaných suterénních prostorách některých domů jsou podružně měřeny digitálními elektroměry umístěnými v příslušném rozváděči RS 01 společně s jističi (chrániči) vývodů Prádelna a žehlírna (mandl) V domě č.p. 540 a č.p. 546 jsou pro stávající zachované prádelny a žehlírny určeny rozváděče RS 01.1, které jsou napojeny smyčkou s rozváděči RS 01. Z rozváděčů budou napojeny stávající pračka, ždímačka a mandl. Zařízení jsou připojena přes nástěnné spínače. Pračka a ždímačka se jimi přímo spouští. Spínač pro mandl je se signalizací zapnutého stavu. 5.9 Slaboproudé rozvody Pevná telefonní síť (JTS) Stávající rozváděče JTS, které jsou v suterénech domů musí zůstat nedotčené, vč. stávajících tlf. rozvodů. Rekonstrukci rozvodů do připravených tras může provádět pouze majitel sítě (O 2 Telefónica). Po dohodě se správcem sítě může být odstraněna původní nefunkční plechová skříň. Případně může být požádáno o výměnu stávající plastovou svorkovou skříň za menší typ Rozvod televizního signálu (STAa UPC) Stávající zařízení je umístěno v 5. patře každého domu, viz bod této TZ. Stávající lištový rozvod STA a UPC bude zrušen, kabely budou uloženy do drážek pod omítku Domácí telefon (DT) Stávající systém se zvonkovým tablem u vchodu bude zachován. Napájení bude pouze přepojeno do nového rozváděče měření RS 01.

11 List/listů: 11/16 Do bytů bude do bytové stanice přivedeno nové vedení dom. telefonu. Vedení bude pro analogový systém bez videosignálu. Hlavní signálové vedení bude do svorek v horní neplombované části patrového rozváděče RE. Dále bude od venkovního komunikačního tabla do každého patra veden kabel s vyzváněcím signálem (3 byty na patře). Do bytu bude pak mezi RE veden kabel s komunikačními signály a s příslušným vyzváněcím signálem. Použity budou kabely typu SYKFY 3x2x0,5, v kabelech je uvažováno s rezervou žil v případě poruchy Hromosvod a uzemnění Hromosvod i uzemnění zůstávají výměnou elektrorozvodů nedotčeny. Bude provedena celková revize hromosvodu a opraveny případné zjištěné závady. V místnostech vyznačených na dispozičních výkresech (zejména prostor výměníkové stanice, strojovny výtahu, výtahové šachty, dílny, místnosti úklidu, sušárny, prostor hl. uzávěrů plynu a vody) musí být provedeno doplňkové ochranné pospojení vodičem Cu 6 mm 2. V rozváděči RE 0 v přízemí domu bude umístěna HZP (Hlavní zemnící přípojnice), která bude připojena izolovaným vodičem CY 25 zel/žl. k obvodovému uzemnění domu (potenciál PEN v přípojkové skříni). Dále budou izolovaným vodičem CY 25 z/žl propojeny PZP (patrové zemnící přípojnice) umístěné v patrových rozváděčích měření. K HZP budou připojena veškerá potrubí vstupující do domu (plyn, voda, kanalizace), stínící pláště slaboproudých kabelů a pojezdy výtahů (CY 1 x 6 z/žl). K PZP budou připojena ochranná pospojování v bytech (bude položen společně s novým napájecím vedením vodič CY 1 x 6 z/žl) Všeobecně Nedotčené prostory Výměna elektroinstalace se netýká bytů, strojovny a šachty výtahů a prostoru výměníkové stanice a ZS na střeše. Nové napájecí vedení pro byty bude zapojeno do stávajících bytových rozváděčů RB. Protože je většina vnitřních bytových elektroinstalací původní, bude ponechána dostatečná rezerva nových přívodních vodičů pro možné budoucí změny v osazení bytových rozváděčů. Demontáže V průběhu prací musí být ve všech dotčených prostorách demontována původní elektroinstalace. Jedná se zejména o povrchové rozvody na schodištích a v suterénu, různé skříně s pojistkami již nefunkčních obvodů a odstraněných zařízení. Opatrně je nutné přistupovat k rozvodům, které zůstávají funkční a nesmějí být poškozeny, tj. zejména rozvody JTS, vč. hlavního telefonního rozváděče, rozvody STA, UPC, strojovny výtahů a rozvodů pro ovládání výtahů, výměníkové stanice a ZS mob. operátora.

12 List/listů: 12/16 Způsob montáže hlavních stoupaček Montáž hlavních stoupaček a slaboproudých systémů musí probíhat takovým způsobem, aby přerušení provozu bytů (zejména silové napájení) bylo co nejkratší. Hlavní stoupací vedení je ze stavebních důvodů vedeno ve stejných místech jako původní, proto je nutné provizorně uložit nová vedení ve starých šachtách a byty postupně přepojovat na novou stoupačku. Po demontáži původních vedení a po vytvoření nových elektroměrových šachet mohou být teprve nové svislé rozvody přeloženy do definitivních tras. Začišťování, malování, úklid Součásti výměny elektrických rozvodů je uvedení prostor do původního stavu. Všechny kabelové drážky a okraje krabic zahloubené ve stěnách musejí být začištěny, stejně jako zbytky po demontovaném zařízení a SDK zákryty hlavních kabelových tras. Malování společných prostor domu dotčených rekonstrukcí bude provedeno po dohodě s investorem. Zajištění součinnosti Zahájení prací je třeba oznámit, případně si vyžádat souhlasné stanovisko DOSS a dodavatele el. energie. U zařízení, u kterých dochází pouze k přepojení do nových elektroměrových nebo napájecích rozváděčů nebo jen k výměně napájecích kabelů a je potřeba vypnutí zařízení, je nutné projednat to s majitelem dotčeného zařízení a získat jeho souhlas. Po skončení i dílčích prací je nutno uvést rozvody do bezpečného provozuschopného stavu vč. zaplombování příslušných částí Revize Dodávající vybraná firma musí být držitelem oprávnění k montáži v síti dodavatele el. energie (PREdistribuce, a.s.) Součástí dodávky elektroinstalace musí být výchozí revizní zpráva. Veškerá použitá zařízení a materiály musí být schválena pro použití v ČR příslušnou certifikací. Montážní práce smí provádět pouze oprávněná firma za dodržení všech platných bezpečnostních předpisů a norem Platnost dokumentace Tato dokumentace je zpracována na základě znalostí a podkladů platných k Je určena pro provedení el. rozvodů v objektu, pro zadání výroby rozváděčů RE, RS 01 a RS 01.1, zapojení napájených obvodů a jako technické požadavky na svítidla (krytí, zdroje apod.) a tech. požadavky na některá zařízení. Detailní řešení jsou závislá na skutečně použitém materiálu a na předpisech výrobců. Zpracovatel v žádném případě nepřebírá jakékoliv záruky za případné vzniklé škody způsobené použitím dokumentace k jinému účelu než je určena.

13 List/listů: 13/ Upozornění Veškeré umístění vývodů elektro (polohové a výškové) bude před prováděním prací konzultováno s investorem nebo TDI na místě stavby. V žádném případě nebude umístění odměřováno na výkrese!!! 6. Seznam výkresů Schéma napájení dům č.p.540/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 540) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 540) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 540) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 540) rozváděč R (5. patro č.p. 540) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 540) rozváděč RS 01.1 (suterén č.p. 540) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 540) Dispozice elektrozařízení suterén (č.p. 540 a 541) Schéma napájení dům č.p.541/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 541) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 541) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 541) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 541) rozváděč R (5. patro č.p. 541) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 541) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 541)

14 List/listů: 14/16 Schéma napájení dům č.p.542/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 542) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 542) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 542) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 542) rozváděč R (5. patro č.p. 542) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 542) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 542) Dispozice elektrozařízení suterén (č.p. 542 a 543) Schéma napájení dům č.p.543/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 543) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 543) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 543) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 543) rozváděč R (5. patro č.p. 543) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 543) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 543) Schéma napájení dům č.p.544/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 544) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 544) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 544) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 544) rozváděč R (5. patro č.p. 544) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 544) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 544)

15 List/listů: 15/16 Dispozice elektrozařízení suterén (č.p. 544 a 545) Schéma napájení dům č.p.545/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 545) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 545) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 545) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 545) rozváděč R (5. patro č.p. 545) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 545) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 545) Schéma napájení dům č.p.546/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 546) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 546) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 546) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 546) rozváděč R (5. patro č.p. 546) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 546) rozváděč RS 01.1 (suterén č.p. 546) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 546) Dispozice elektrozařízení suterén (č.p. 546 a 547) Schéma napájení dům č.p.547/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 547) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 547) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 547) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 547)

16 List/listů: 16/16 rozváděč R (5. patro č.p. 547) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 547) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 547)

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva Identifikační údaje zakázky Číslo zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD PRO-019-13-P NISOU, Husova 490, 46802

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

Popis. Obsah. 230,00 Kč. Číslo: 22 209,09 Kč bez DPH

Popis. Obsah. 230,00 Kč. Číslo: 22 209,09 Kč bez DPH 22. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (šesté - aktualizované vydání) (rok vydání 12/2015) 230,00 Kč 1 Číslo: 22 209,09 Kč bez DPH Popis Ing. Karel Dvořáček Svazek 22, edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA

Více

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Objekt: Město Moravský Krumlov letní koupaliště nám. Klášterní 125 Sídliště 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov okr. Znojmo okr. Znojmo Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Elektroinstalace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény Příloha A 1 PŘÍLOHA A Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení Počet minimální v souladu s ČSN 33 21 30 Zvýšený Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00 Soupis materiálu Zak.č. 014/15, Oprava elektroinstalace, Poděbradská 540-547, 198 00 Praha 9 Specifikace byla vypracována na základě projektové dokumentace zak. č. 014/15 ze dne 25. 6. 2015, která je její

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

MIROSLAV ŠAROUN - Projekce elektro ČKAIT-0601764 Komenského n. 1041, LITOMYŠL Akce : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY A.č. 362-/101 NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY Z.č. 362-06 k.ú. Sádek u Poličky, st.p.č. 8/5,

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1. Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1

INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1. Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1 INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1 STAVBA : Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1 OBJEKT : Smuteční síň Bílovec Projektová dokumentace pro rekonstrukci

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č.

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č. LaD projekt, s.r.o. - 1- A.č. HJ120801 Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Z.č. HJ120801 A.č. HJ120801 Textová část F.1.4.g zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

iisel Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech www.iisel.com (třetí aktualizované vydání) Ing. Karel Dvořáček KNIŽNICE SVAZEK 96

iisel Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech www.iisel.com (třetí aktualizované vydání) Ing. Karel Dvořáček KNIŽNICE SVAZEK 96 KNIŽNICE Ing. Karel Dvořáček Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí aktualizované vydání) SVAZEK 96 www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel 22

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A PROST s.r.o. HODONÍN, Brněnská 3497, tel.: 518 354 726, 341 288, fax: 518 341 287,E-mail : prost.hodonínsro@ iol.cz A.3.7.1. 01 - T E CH N I C K Á Z P R Á V A Projektová dokumentace elektroinstalace dle

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Toufar Karel Pospíšil VYPRACOVAL: Zdeněk Zámečník Palackého 23 769 01 Holešov INVESTOR: Statutární město Brno,

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy

DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy DOKUMANTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Stavebník: STŘEDOČESKÝ KRAJ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 DOMOV DŮCHODCŮ Elektroinstalace 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. SEZNAM DOKUMENTACE...

Více

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ Jiří Květoň Slezská 30 Nový Jičín, 741 01 IČO: 73758906 DIČ: CZ8601265728 Tel.: 777 164 388 Email: jirka.kveton@post.cz INVESTOR : STAVBA : Správa železniční dopravní cesty s.r.o. Rekonstrukce budovy RZZ

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Kanalizace Dřevnovice A.č.: C06/E/001 A.č.: CO6/E/001 Z.č. : 160044 Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. Stavebník : Obec Dřevnovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Identifikační údaje projektanta Zpracovatel dokumentace :, IČO: 28785550 Zodpovědný projektant : Ing. Renata Novotná, mob. 603 308 647 Číslo autorizace : ČKAIT 0601416,

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06

Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06 Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06 Projekt Technická zpráva Elektroinstalace- D-1.4.3. Seznam dokumentace Textová část: 1. Technická zpráva.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C OBSAH DOKUMENTACE 1. Textová část 1.1. Příl. č. 01 - Technická zpráva + specifikace materiálu 6 A4 2. Výkresová část 2.1. Výkr. č. 1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky silnoproudé rozvody 4.NP-sekce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice dokumentace pro realizaci stavby DATUM: 11/2014 ATELIER A02 s.r.o. Stránka: 1/13 1. ÚVOD Projekt

Více

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě Ing. Karel Dvořáček knižnice e elektro edice dílenská příručka svazek 22 Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (šesté aktualizované vydání) www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část 01.4.1. Protokol o určení vnějších vlivů (Díl 3. zdravotní technika) Výkresová část 01.4.2. 2NP

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 : 482 720 472, mobil : 604 665 735 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva ELEKTROINSTALACE

Více

1. Podklady pro řešení projektu

1. Podklady pro řešení projektu PROJEKT / PROJECT REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU parc.č. 289/2, 289/3 k.ú. Braník Jeremenkova 959/80, Praha 4 INVESTOR / CLIENT Hana Kovářová, Otín 279, Jindřichův Hradec, Otín, 377 01 Radek Kupka, Havírna

Více

Karlovy Vary, Základní škola Školní 9A, Modernizace hlavních rozvodů silnoproudé elektroinstalace ZŠ Školní 9A, Karlovy Vary TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary, Základní škola Školní 9A, Modernizace hlavních rozvodů silnoproudé elektroinstalace ZŠ Školní 9A, Karlovy Vary TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy ve Školní ulici čp.310 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno oddělení úředního měření

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Ing. Jana Dvořáková Libuše SVOLINSKÁ Zdeněk HLOŽANKA Obec Pstruží, Pstruží 93 Stavební úpravy ZŠ Pstruží SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.50 Prosinec 2014 ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí Vnitřní elektrické rozvody Low-voltage electrical installations Internal electric distribution lines

Více

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Výchozí revize č 08-E Datum zahájení revize: 4.prosince 2008 Podle normy: ČSN 33 10 Datum ukončení revize: 5.prosince 2008 ČSN 33 2000-6-61 d.2 Datum vypracováni revize:

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE:

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt je napájen ze stávajícího distribučního rozvodu

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : B. Souhrnná technická zprava Zodp. proj.

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více