Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"

Transkript

1 ZÆhlav A5 oranzove.qxd :50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 1 Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Návod k zavedení systému řízení BOZP Praha 2003

3 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český úřad bezpečnosti práce, 2003 ISBN

4 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 3 Obsah Úvod Zkratky, termíny a definice Systém řízení BOZP - základní prvky systému Zásady a principy systému řízení BOZP Postup při zavádění systému řízení BOZP Politika BOZP Plánování Zavedení a provoz Kontrola, měření a hodnocení Přezkoumání vedením organizace Neustálé zlepšování Realizace principů a zásad národní příručky v praxi Závěr

5 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 4

6 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 5 Úvod Prosazování systémového přístupu k řízení organizací, který by pokrýval jak oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i ochrany životního prostředí, se ve všech vyspělých zemích postupně stává nebo již je součástí státní politiky. Přebíráním právních předpisů, postupů a metod uplatňovaných v zemích Evropské unie a naplňováním požadavků Úmluv a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO), včetně principů a zásad tzv. "Správné praxe v řízení zdraví, životního prostředí a bezpečnosti při práci v průmyslových a jiných podnicích" (dále jen "Správná praxe"), se Česká republika postupně přizpůsobuje podmínkám jaké platí v těchto zemích. Proto je požadavek na uplatňování systémového přístupu při řízení organizací a vytváření ze strany státu odpovídajících podmínek pro zavádění systémů řízení BOZP v organizacích zakotven i v zásadách Národní politiky BOZP pro Českou republiku. Metodický návod k zavedení systému řízení BOZP, uvedený v této národní příručce, vychází nejen z požadavků a trendů uplatňovaných a prosazovaných v souvislosti se systémy řízení BOZP a životního prostředí jak ze strany EU, tak i ILO, ale odpovídá zároveň i požadavku, aby se zvyšování úrovně péče o BOZP a ochranu životního prostředí stalo nedílnou součástí politiky státu, jejímž cílem by mělo být i předcházení úrazům a poškození zdraví včetně zabránění zbytečným škodám na majetku a poškozování životního prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především systémový přístup k řízení BOZP a ochrany životního prostředí, který bude managementem organizací zohledňován v rámci řídících aktů a opatření, přijímaných v souvislosti s prevencí vzniku mimořádných (nehodových) událostí, při současném vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody. Zásady a principy systému řízení BOZP zde uvedené, které odpovídají těmto požadavkům, jsou tak zároveň v souladu i s "Novou strategií Evropské unie v oblasti BOZP na léta 2002 až 2006". Národní příručka je základním rámcovým dokumentem pro zpracování podnikových příruček, poskytujících návod k implementaci prvků systému řízení BOZP do stávajících systémů řízení uplatňovaných v dané organizaci. Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení BOZP není pro organizace v ČR zákonnou povinností, vychází tato příručka z principu dobrovolnosti - dobrovolného přístupu managementu a ostatních zaměstnanců organizace k plnění požadavků zde uvedených, realizovaných prostřednictvím podnikových příruček k zavedení systému řízení BOZP. Svým provedením umožňuje v souladu s požadavky 5

7 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 6 příručky ILO - OSH 2001 a "Správná praxe", vypracovat podnikové příručky, které budou s přiměřenou flexibilitou shodné s národní příručkou a zároveň mohou konkrétněji reagovat na určitá specifika daného oboru činností včetně nových trendů (doporučení), stanovených pro oblast BOZP v budoucnu. Zpracování podnikových příruček, které budou vycházet z principů a zásad zde uvedených, je také předpokladem pro větší rozšíření systémového přístupu k řízení BOZP v organizacích. Zavedení efektivního systému řízení BOZP bude ale vždy záviset na schopnostech managementu organizace získat ke spolupráci na plnění bezpečnostní politiky a stanovených cílů všechny zaměstnance a zapojit je do aktivit, vedoucích ke zvyšování úrovně BOZP (v souvislosti s tím zajistit plnění požadavků předpisů a zásad bezpečné práce v každodenní praxi). Trvalým zvyšováním úrovně BOZP v organizacích lze dosáhnout nejen větší ochrany zdraví při práci a s tím souvisejícího snížení počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání a ztrát na životech a majetku, ale také vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody. Zvyšování úrovně péče o bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, je také nezbytnou podmínkou k dosažení větší prestiže organizace a její úspěšnosti v rámci obchodních aktivit, nebo organizace, která splňuje požadavky na zajištění bezpečnosti nejen v rámci svého provozu, ale i vůči svému okolí, je pozitivně a příznivě vnímána jak obchodními partnery, tak i okolní veřejností. Harmonizací českých právních předpisů s předpisy Evropské unie a jejich postupným uváděním do praxe jsou naše organizace připravovány na přechod do výrazně konkurenčního tržního prostředí EU s tím, že tyto předpisy kladou na naše organizace obdobné požadavky, jaké jsou kladeny na podniky v okolních evropských zemích. Proto i tato národní příručka obsahuje požadavky, které kladou důraz na řízení organizace ve shodě s předpisy k zajištění BOZP a s předpisy vztahujícími se k prevenci havárií. Zkušenosti z havárií a z šetření pracovních úrazů dokladují, že většině z nich je možné zabránit vhodnou prevencí, která je na základě zákonné podpory od organizací také důsledně vyžadována. Tyto zkušenosti a poznatky jsou proto zohledněny i v požadavcích na zavedení systému řízení, které obsahuje tato národní příručka a které v rámci systému řízení upřednostňují prevenci a preventivní opatření, umožňující předcházet škodám vyplývajícím z mimořádných událostí, a tím snižovat i náklady státu spojené s jejich odstraňováním. 6

8 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 7 K respektování a naplňování zásad, doporučení a dalších aktivit, uvedených v závěrečných dokumentech z jednání na mezinárodní úrovni, zabývajících se bezpečností při práci, ochranou zdraví a ochranou životního prostředí, se přihlásila i vláda ČR svým usnesením č. 706 z roku Z těchto mezinárodních dokumentů mimo jiné vyplývá i požadavek vytvářet ze strany státu podmínky pro větší zapojení managementu a všech zaměstnanců organizací na zvyšování úrovně BOZP a ochrany životního prostředí v souvislosti s provozem organizací, nebo je především v zájmu společnosti snižovat náklady a výdaje, které se na stát přenášejí z organizací v důsledku vzniklých mimořádných událostí. K tomu by měly napomoci jednak příručky obsahující návody k zavedení systému řízení BOZP, vypracované pro organizace příslušnými státními orgány a zároveň větší osvětové působení na organizace, např. formou různých kampaní zaměřených na dosažení vyšší úrovně péče o BOZP v konkrétní oblasti nebo oboru činností. Výběr je přitom třeba orientovat především na oblasti nebo obory činností, které vykazují vyšší hodnoty úrazových ukazatelů nežli je celostátní průměr a výrazně tak ovlivňují výsledky dosažené na úseku pracovní úrazovosti v rámci celé ČR. Příkladem vhodného přístupu k řešení této záležitosti byla státními orgány vyhlášená a podporovaná kampaň "Společně bezpečně", zaměřená na management malých a středních stavebních firem a na jejich zaměstnance. Tato a obdobně cílené kampaně tak mohou v budoucnu, vedle příruček k zavedení systému řízení BOZP, rovněž ovlivňovat chování a přístup zaměstnanců malých firem k bezpečnosti práce, a to jak z pozice zaměstnavatele, který odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců, tak i z pozice zaměstnance, který je odpovědný nejen za bezpečnost svou, ale i svých spolupracovníků. Tato národní příručka vychází ze zásad stanovených pro systémy řízení BOZP příručkou ILO - OSH 2001, při současném respektování principů a zásad normalizovaných systémů řízení (systému řízení jakosti a systému environmentálního řízení) včetně požadavků stanovených v OHSAS Není podrobným návodem, nebo k tomu jsou určeny podnikové příručky. Obsahuje základní principy a zásady pro zavedení systému řízení BOZP v organizacích (se stručným popisem jak při jejich naplňování postupovat), ze kterých by měly vycházet podnikové příručky zpracované na jejím základě. Svým provedením zároveň umožňuje budoucí aktualizaci, a to s ohledem na poznatky a zkušenosti z realizace jejích principů a zásad, které budou prostřednictvím podnikových příruček uplatňovány v organizacích. Umožňuje rovněž i přizpůsobení se novým požadavkům a trendům v oblasti BOZP a životního prostředí v budoucnu. 7

9 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 8 Zkratky, termíny a definice Pro účely této příručky platí následující zkratky, termíny a jejich definice: BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OŽP - Ochrana životního prostředí PO - Požární ochrana (požární zabezpečení) EU - Evropská unie ILO - Mezinárodní organizace práce EMS - Environmentální systém řízení (řízení životního prostředí) QMS - Systém řízení jakosti ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí HZS - Hasičský záchranný sbor ČÚBP - Český úřad bezpečnosti práce IBP - Inspektorát bezpečnosti práce IZS - Integrovaný záchranný systém TRINS - Transportní informační a nehodový systém OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky audit systematický, nezávislý a dokumentovaný proces, vedoucí k získání důkazů a jejich objektivnímu hodnocení, s cílem stanovit v jakém rozsahu jsou splněna definovaná kritéria bezpečnost stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na přijatelnou úroveň cíle na úseku BOZP celkové cíle týkající se úrovně BOZP, které vyplývají z politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro jejíž realizaci se organizace sama rozhodla, a které jsou, je-li to prakticky možné, kvantifikovány cílová hodnota podrobný, konkrétně a přesně definovaný požadavek, pokud možno kvantifikovaný, týkající se organizace, který vyplývá z cílů v oblasti BOZP a který musí být splněn, aby bylo dosaženo stanovených cílů dodavatel právnická nebo podnikající fyzická osoba, poskytující organizaci své produkty, služby nebo informace (ve smluvním vztahu - smluvní strana) efektivnost systému řízení BOZP rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované cíle (výsledky) dosaženy 8

10 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 9 hodnocení rizika komplexní proces určení velikosti rizika na základě analýzy možných následků uvažované / předpokládané mimořádné události a pravděpodobnosti jejího vzniku; součástí hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko přijmout nebo je omezit na přijatelnou míru (souhrnný proces zjištění velikosti rizika a rozhodnutí, zda riziko je či není přijatelné - akceptovatelné) identifikace nebezpečí proces zjišování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění integrovaný systém řízení systém řízení, sjednocující prvky systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systému environmentálního řízení a systému řízení jakosti způsobem, umožňujícím vzájemné sladění a provázání požadavků těchto systémů a vytvoření tím efektivního systému řízení, který pokrývá všechny tyto oblasti kultura práce (firemní kultura) souhrn základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné (souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných) mimořádná událost neplánovaná událost vyvolaná činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, která způsobí úraz či jinou škodu na zdraví člověka nebo na majetku nebo poškození životního prostředí nebezpečí zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz nebo onemocnění osob, škoda na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace, např. možnost stroje, strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny atd., způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku (nebezpečí je zdrojem rizika) neustálé zlepšování proces soustavného zlepšování systému řízení BOZP, kterým se dosahuje zvyšování celkové úrovně BOZP v souladu s politikou a cíli organizace na úseku BOZP odborná způsobilost (kvalifikace) doložitelná (prokazatelná) schopnost vykonávat určitou činnost, získaná na základě vzdělání, znalostí a zkušeností, případně i osobních schopností a provozní praxe (konkrétní požadavky na odbornou způsobilost pro výkon určité práce zpravidla stanoví příslušný předpis) 9

11 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 10 ohrožení stav, ve kterém je objekt / subjekt vystaven působení nebezpečí (nebezpečné vlastnosti, zdroji rizika) organizace právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která svoji podnikatelskou činnost realizuje svými zaměstnanci na základě pracovní smlouvy (v pracovněprávním vztahu podle zákona), která je zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) oficiální vyjádření (vyhlášení) vrcholového vedení organizace o svém závazku a záměrech, které je zapotřebí splnit v zájmu zvyšování úrovně BOZP, které zároveň vytváří rámec pro stanovení cílů, úkolů a opatření, na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovní podmínky, pracovní prostředí soubor podmínek, za kterých se práce na daném pracovišti provádí, které zahrnují fyzikální, chemické, biologické, sociální a psychologické faktory, ovlivňující bezpečnost zaměstnance při práci pracovní pohoda stav fyzické, duševní a sociální pohody na pracovišti, který je předpokladem kvalitní práce a bezpečného chování při práci (podmíněný vhodnou organizací práce, odpovídajícími pracovními, hygienickými a mikroklimatickými podmínkami včetně ergonomicky řešeného pracovního místa a celkově příznivými vzájemnými vztahy na pracovišti), ovlivňovaný do určité míry i úrovní firemní kultury předpisy předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví přezkoumání systému řízení BOZP pravidelné a systematické hodnocení vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti systému řízení BOZP, s ohledem na politiku BOZP a stanovené cíle přijatelné riziko (akceptovatelné) riziko snížené na úroveň, která může být organizací tolerována, s přihlédnutím k zákonným povinnostem a její politice BOZP 10

12 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 11 riziko kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité nebezpečné události (riziko souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohrožení; je kombinací pravděpodobnosti, že se "něco" stane a následku s jakým se "něco" stane) řízení rizik (omezování rizik) přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení velikosti rizika na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň, s ohledem na účinnost opatření; proces vyloučení nebo minimalizace rizik skoronehoda (nebezpečná událost) neplánovaná událost vyvolaná činností člověka nebo přírodními vlivy, která může vést k ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo majetku systém řízení BOZP část celkového systému řízení organizace, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, procesy (postupy) a zdroje při vývoji, uplatňování, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, a tím přispívá k řízení rizik BOZP, která jsou spojena s činností organizace úroveň BOZP měřitelné výsledky, tj. dosažené parametry, hladiny, ukazatele, které byly stanoveny jako měřítko úspěšnosti zavedení systému řízení BOZP a které byly stanoveny organizací na základě její politiky, cílů a cílových hodnot na úseku BOZP zainteresované strany dodavatelé, odběratelé, subjekty působící v pronajatých prostorách nebo objektech organizace, zákazníci (v případech stanovených předpisy i obce, kraje, státní orgány) zdravotní péče zajištění zaměstnavatelem závodní preventivní péče pro zaměstnance v rozsahu stanoveném předpisy včetně sledování jejich zdravotního stavu (způsobilosti k práci), za účelem zjištění jeho změn způsobených expozicí nebezpečí, kterému jsou při práci vystaveni zůstatkové riziko riziko, které nebylo odstraněno v etapě projektu a montáže zařízení a bývá uváděno v návodu pro obsluhu životní prostředí (environment) prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy 11

13 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 12 Systém řízení BOZP - základní prvky systému Pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které byly v průběhu uplynulých let zatím zpracovány v různých provedeních a formách (příručky, normy) je příznačné, že jejich zavedení v organizacích je přínosné a efektivní jen tehdy, pokud se stanou integrální součástí celkového systému řízení uplatňovaného v dané organizaci. Většina z nich vychází ze všeobecného modelu řízení Dr. Edwarda Deminga (Demingova zlepšovacího cyklu) a principu neustálého zlepšování. V těchto návodech k zavedení systému řízení BOZP jsou uplatňovány též zásady a principy používané u systému řízení jakosti a systému environmentálního řízení. Z nich vychází i dokument zpracovaný v podobě normy a uváděný pod označením OHSAS 18001, který sice nebyl jako norma (standard) oficiálně schválen, přesto je používán jako jeden z návodů k zavedení systému řízení BOZP, přičemž více odpovídá normalizovaným systémům řízení než dříve používaná britská norma BS Přestože se některé základní prvky systému řízení BOZP, uváděné v různých příručkách (normách), mohou svým označením částečně lišit, shodují se zpravidla svým obsahem. Pro tuto národní příručku bylo použito následně uvedené pojmenování základních prvků systému řízení, které svým obsahem vychází z osvědčeného přístupu uplatňovaného u systémových norem ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001 a OHSAS Při zpracování příručky byl sledován také záměr vytvořit podmínky pro následné zpracování podnikové příručky, která by byla návodem pro zavedení integrovaného systému řízení, zahrnujícího požadavky na systémové řízení jak bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i ochrany životního prostředí a jakosti. Svými požadavky tato příručka zároveň respektuje a naplňuje i trend prosazovaný Mezinárodní organizací práce v příručce ILO - OSH 2001 a zásady "Správné praxe", směřující k zavedení systémů řízení v organizacích, které se zabývají jak řízením BOZP, tak i ochranou životního prostředí. V souvislosti se současnými požadavky a trendy je v rámci principů a zásad systému řízení BOZP zde uvedených, kladen důraz i na pracovní podmínky, pracovní prostředí a vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody. Výchozím krokem při zavádění systému řízení BOZP je stanovení a vhodné zformulování politiky BOZP managementem dané organizace. 12

14 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 13 Z politiky BOZP by měly vycházet další kroky vedoucí k jejímu naplnění, kterými jsou plánování, zavedení a provoz, kontrola, měření a hodnocení, přezkoumání (zahrnující opatření k neustálému zlepšování), přecházející v neustálé zlepšování. Tyto postupně realizované kroky organizace v rámci jejich cyklického průběhu upravuje a zpřesňuje, a to na základě výsledků monitorování a přezkoumávání funkčnosti, účinnosti a výkonnosti systému řízení BOZP a vhodnosti bezpečnostní politiky. Přitom poslední krok tohoto cyklu, zahrnující opatření ke zlepšování, je výchozím podkladem pro stanovení nových cílů politiky BOZP na kvalitativně vyšší úrovni a zároveň také výchozím krokem k absolvování dalšího cyklu. Tímto nepřetržitým procesem je naplňován princip neustálého zlepšování systému řízení. Základní prvky systému řízení BOZP Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení Zavedení a provoz 13

15 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 14 Zavedení systému řízení BOZP následně spočívá v realizaci výše uvedených základních prvků systému řízení BOZP a jeho implementaci do systému řízení uplatňovaného v dané organizaci. Zavést systém řízení BOZP je pouze prvním krokem, který musí vedení organizace v zájmu zvyšování úrovně BOZP učinit. Pouhé zavedení systému řízení není ale zárukou, že bude funkční. Systém řízení BOZP musí být chápán a realizován jako dynamický proces, navazující na ostatní systémy řízení v dané organizaci, který zároveň umožňuje i jeho neustálé zlepšování. Uplatňování principu neustálého zlepšování je také zárukou trvalé funkčnosti, efektivnosti a zvyšování výkonnosti systému řízení BOZP. Zavedení systému řízení BOZP a jeho integrace se systémem řízení uplatňovaným v organizaci umožní minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech, minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí, dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude v rámci provozu organizace zajištěna v souladu s předpisy, dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celé organizace, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit i větší ochrany jejich zdraví, zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti, zvýšit úroveň kultury práce, dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie, zvýšit prestiž organizace a tím i její úspěšnost při obchodních jednáních (snazší získání zakázek, výhodnější podmínky pro jednání se zahraničními partnery), zvýšit celkovou bezpečnost organizace včetně jejího okolí a tím zlepšit její image v očích veřejnosti i obchodních partnerů. 14

16 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 15 Důsledné naplnění požadavků stanovených pro zavedení systému řízení BOZP touto příručkou, by mělo rovněž napomoci ke zvýšení odpovědnosti jednotlivců za plnění jim stanovených povinností a k zajištění i většího zapojení (osobní angažovanosti) managementu a ostatních zaměstnanců organizace na plnění bezpečnostní politiky a stanovených cílů. Zároveň by mělo vytvořit podmínky pro preventivní předcházení mimořádným událostem a tím i ke snížení úrazovosti a nákladů organizace spojených s jejich likvidací. Zásady a principy systému řízení BOZP Zavedení systému řízení BOZP spočívá v realizaci následujících principů a zásad 1. Stanovit bezpečnostní politiku, obsahující základní záměry a strategii organizace, prezentující především závazek managementu organizace přijatou politiku prosazovat a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci ji také plnit a usilovat o neustálé zlepšování úrovně BOZP a ochrany životního prostředí. 2. Stanovit cíle, které jsou v souladu s bezpečnostní politikou organizace a které jsou měřitelné a reálné. 3. Stanovit a udržovat v rámci plánování postupy identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, vyplývající z prováděných činností, výrobků a služeb, které organizace řídí včetně činností, výrobků a služeb dodavatelů a jiných zainteresovaných stran. 4. Zajistit a poskytnout zdroje (materiální i lidské), potřebné k zavedení, udržování a neustálému zlepšování systému řízení BOZP. 5. Řídit organizaci tak, aby se zvyšovala úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran včetně veřejnosti a úroveň ochrany životního prostředí. 6. Dávat při řízení organizace stejnou prioritu bezpečnosti, ochraně zdraví a s tím související i ochraně životního prostředí, jako ekonomickým hlediskům a usilovat o zvyšování úrovně kultury práce a celkové pohody při práci. 7. Uplatňovat v rámci řízení organizace integraci řízení BOZP s ostatními řídícími akty a přijímat rozhodnutí týkající se výrobních i jiných činností, vždy s ohledem na zajištění BOZP při práci. 15

17 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka Klást důraz především na prevenci a přijímat preventivní opatření k zamezení vzniku mimořádných událostí včetně opatření k ochraně životního prostředí, a to i mimo areál organizace. 9. Zahrnovat hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví do všech oblastí činnosti organizace (od vývoje, projektování, konstrukce, výroby, údržby, služeb, až po likvidaci provozů) včetně pracovních podmínek a pracovního prostředí; bezpečnostní hlediska uplatňovat již při výběru a nákupu technických zařízení, nářadí a OOPP včetně zavádění nových technologií. 10. Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a motivovat je ke spolupráci na zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Za tím účelem také zlepšovat pracovní podmínky a pracovní prostředí. 11. Informovat orgány (obce, kraje atd.), zaměstnance, dodavatele, zákazníky a veřejnost o rizicích způsobených prováděnými výrobními činnostmi a o přijatých bezpečnostních opatřeních. 12. Poskytovat zákazníkům informace, jak bezpečně nakládat s dodávanými produkty. 13. Spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí v regionu. 14. Respektovat a plnit požadavky předpisů vztahujících se k bezpečnému provozu organizace, prosazovat jejich plnění u všech zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran a zohledňovat při výběru dodavatelů jimi dosaženou úroveň BOZP. 15. Zajistit v rámci systému řízení BOZP tok informací mezi vedením organizace, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně zpětné vazby, umožňující provádění potřebných změn a úprav stávajícího systému řízení. 16. Určit potřeby v oblasti výcviku a odborné způsobilosti a zajistit provádění činností odborně způsobilými osobami. 17. Dokumentovat systém řízení BOZP (postupy, procesy, změny), monitorovat a kontrolovat činnost systému a přijímat opatření k nápravě, s ohledem na stanovenou bezpečnostní politiku, cíle a vlastní provoz organizace. 18. Provádět změny a přijímat potřebná opatření, na základě výsledku přehodnocení (přezkoumání) vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti systému řízení BOZP. 19. Usilovat o neustálé zlepšování systému řízení BOZP zavedeného v organizaci s tím, že prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílné součásti sociálního systému péče o zaměstnance, je v zájmu nejen dané organizace, ale i celé společnosti. 16

18 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka Porovnávat dosaženou úroveň BOZP a efektivnost systému řízení s výsledky dosaženými jinými organizacemi (porovnání provádět zejména se stavem na úseku: pracovní úrazovosti, prevence, realizovaných bezpečnostních opatření, havarijního zabezpečení, pracovních podmínek, pracovního prostředí a zdravotní péče). V souvislosti s tím prosazovat uplatňování těchto principů a zásad také u dodavatelů, subjektů působících v pronajatých objektech organizace atd. včetně sdílení zkušeností a poznatků z uplatňování těchto principů a zásad s ostatními organizacemi, které již mají zaveden systém řízení BOZP, případně se zavedením systému řízení BOZP zabývají. Postup při zavádění systému řízení BOZP I. Politika BOZP Vedení organizace (management) stanoví a vhodným způsobem vyhlásí politiku BOZP a zajistí, aby s ní byli seznámeni všichni jichž se dotýká. Politiku BOZP vypracuje písemně, s uvedením data a podpisu statutárního zástupce organizace (případně jím pověřeného pracovníka), který je členem vrcholového vedení organizace. Vyhlášením bezpečnostní politiky management organizace zveřejňuje svůj záměr a závazek prosazovat a realizovat systém řízení BOZP v celém rozsahu činností prováděných organizací a jejích dalších aktivit včetně zajištění ochrany životního prostředí, a to jak v areálu organizace, tak i v jejím okolí. Politiku BOZP stanoví vedení organizace tak, aby splňovala následující požadavky: byla specifická pro danou organizaci a odpovídala povaze a rozsahu prováděných činností a z nich vyplývajících rizik, byla rovnocennou a integrální součástí celkové politiky a strategie organizace, byla v souladu s celkovou politikou organizace a s dílčími politikami (politikou jakosti a environmentální politikou), 17

19 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 18 obsahovala konkrétně a jasně vyjádřený závazek managementu organizace přijatou politiku prosazovat a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci naplnit, byla srozumitelná a pochopitelná pro všechny zaměstnance organizace, dodavatele a ostatní zainteresované strany, obsahovala závazek plnit požadavky předpisů a prosazovat jejich plnění jak u svých zaměstnanců, tak i u dodavatelů a ostatních zainteresovaných stran, obsahovala závazek pravidelného přezkoumávání vhodnosti a přiměřenosti samotné politiky BOZP, obsahovala závazek k neustálému zlepšování (zlepšování výkonnosti systému řízení BOZP) a v souvislosti s tím k vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody, byla dokumentována, realizována a udržována, s ohledem na výsledky přezkoumání její vhodnosti a přiměřenosti, datována a podepsána statutárním zástupcem organizace. Organizace politiku BOZP zpřístupní všem zainteresovaným stranám, kterých se týká. Při zpracování politiky BOZP vychází management organizace z výsledků úvodního posouzení (přezkoumání) současného stavu na úseku BOZP a vezme do úvahy zejména politiku a cíle významné pro podnikání organizace jako celku, identifikovaná nebezpečí poškození zdraví spojená s činnostmi prováděnými v organizaci a požadavky předpisů vztahujících se na činnosti prováděné organizací, účinnost a efektivnost stávajících zdrojů určených pro řízení BOZP, příčiny mimořádných událostí, ke kterým v organizaci došlo, stávající úroveň péče o BOZP v organizaci, potřebu vytvořit podmínky pro spoluúčast zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran na plnění bezpečnostní politiky organizace, potřebu zajistit odpovídající zdroje (materiální, finanční i lidské) k realizaci bezpečnostní politiky a k zavedení, udržování a neustálému zlepšování systému řízení BOZP. Takovýto přístup ke zpracovaní politiky BOZP vytváří předpoklady i pro její soulad s celkovou strategií organizace. Zároveň umožňuje její následné doplnění a přizpůsobení potřebám organizace v zájmu omezení vzniku, případně snížení počtu mimořádných událostí a tím i dosažení vyšší prosperity organizace. 18

20 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 19 Management organizace v rámci realizace bezpečnostní politiky následně provádí v pravidelných intervalech přezkoumání její vhodnosti a přiměřenosti společně s dalšími prvky systému řízení BOZP, stanoví potřebná opatření, provádí změny a v případě potřeby ji aktualizuje. II. Plánování Organizace plánuje provádění své bezpečnostní politiky a plnění cílů stanovených v zájmu dosažení vyšší úrovně BOZP. Vlastnímu plánování předchází počáteční přezkoumání stávajícího systému řízení BOZP uplatňovaného v organizaci, a to z hlediska jeho rozsahu, přiměřenosti a účinnosti. Na základě výsledku přezkoumání stanoví cíle, cílové hodnoty a měřitelné ukazatele úrovně BOZP. V rámci plánování stanoví termíny, odpovědnosti, pravomoci a zdroje k dosažení cílů a cílových hodnot, priority a tam kde je to možné i kvantifikaci cílů. Plánovací proces zahrnuje stanovení postupů k soustavné identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, vyplývajících z prováděných činností, výrobků a služeb řízených nebo jinak ovlivňovaných organizací včetně činností, výrobků a služeb prováděných nebo poskytovaných dodavateli a ostatními zainteresovanými stranami, jejich průběžnou aktualizaci a stanovení priorit v oblasti BOZP, stanovení postupů k identifikaci a zpřístupnění požadavků předpisů a jiných požadavků souvisejících s BOZP (jako je oblast ochrany životního prostředí, požární ochrany atd.) a jejich průběžnou aktualizaci, stanovení cílů a cílových hodnot, které jsou v souladu s bezpečnostní politikou organizace a závazkem k neustálému zlepšování a stanovení zdrojů k jejich dosažení, stanovení měřitelných ukazatelů úrovně BOZP, vytvoření programů k dosažení cílů a cílových hodnot, ve kterých jsou určeny odpovědnosti za splnění stanovených cílů a cílových hodnot pro každou příslušnou funkci a úroveň v organizaci (včetně pravomocí) a jejich aktualizaci při změnách činností, výrobků nebo služeb, případně změnách provozních podmínek. 19

21 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 20 Počátečním přezkoumáním stávajícího systému řízení pověří organizace k tomu kompetentní osoby, s cílem zejména identifikovat nebezpečí a posoudit rizika vyplývající pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců z pracovního prostředí a z prováděných činností, identifikovat existující platné předpisy týkající se oblasti BOZP a požadavky jiných předpisů vztahujících se k činnostem v organizaci (související s ochranou životního prostředí, požární ochranou atd.), určit, zda plánované nebo stávající kontroly a přijatá opatření v rámci řízení rizik dostatečně vylučují ohrožení života a zdraví zaměstnanců, analyzovat údaje získané ze zdravotních prohlídek zaměstnanců k zamezení vzniku nemocí z povolání a jinému poškození zdraví, stanovit, zda poskytované zdroje odpovídají potřebám k zavedení, následnému udržování a neustálému zlepšování systému řízení BOZP. Případně se posoudí další ukazatele, které umožní přesněji definovat stávající úroveň systému řízení uplatňovaného v organizaci. Výsledek tohoto přezkoumání je zároveň výchozím podkladem pro následné měření (porovnávání) dosažené úrovně BOZP, které dokladuje, zda u dané organizace dochází k neustálému zlepšování či nikoli. Vedení organizace stanoví cíle a termíny jejich splnění tak, aby byly dosažitelné a reálné, v souladu s předpisy a zaměřené k neustálému zlepšování. Za tím účelem také stanoví periodicitu jejich vyhodnocování a aktualizace. III. Zavedení a provoz Realizace tohoto prvku systému řízení BOZP spočívá ve stanovení organizací: úkolů, odpovědností a pravomocí jak svým zaměstnancům, tak i dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám, poskytnutí zdrojů potřebných k zavedení, udržování a zvyšování výkonnosti (zlepšování) systému řízení BOZP, jmenování zástupce vedení odpovědného za splnění požadavků stanovených pro zavedení systému řízení BOZP a podávání zpráv o fungování systému, stanovení způsobu spolupráce mezi zaměstnanci při plnění politiky BOZP a cílů, stanovení odpovědností a pravomocí pro zadávání, přejímání a zastavení práce, pro odevzdání pracoviště a pro kontrolu funkčnosti systému řízení BOZP, 20

22 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 21 potřeb v oblasti školení a výcviku vzhledem k požadované (stanovené) odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon činností prováděných v organizaci včetně stanovení rozsahu školení BOZP s ohledem i na další požadavky předpisů, které se na organizaci vztahují např. z oblasti ochrany životního prostředí, PO, a to i ve vztahu k dodavatelům a k ostatním zainteresovaným stranám včetně postupů k udržování požadované úrovně odborné způsobilosti, postupů pro zajištění komunikace mezi svými zaměstnanci na různých úrovních a funkcích a pro zajištění komunikace s ostatními zainteresovanými stranami pro případ nežádoucí události (pro včasné hlášení mimořádných událostí, skoronehod, identifikovaného nově vzniknuvšího nebezpečí apod.), zásad a postupů pro dokumentování systému řízení BOZP, které budou popisovat základní prvky systému řízení a jejich vzájemnou součinnost a poskytovat odkazy na související návaznou dokumentaci včetně požadavků na příručku BOZP, postupů pro řízení dokumentů a záznamů, které zajistí že budou snadno identifikovatelné ve vztahu k činnostem, výrobkům nebo službám, kterých se týkají (čitelné, datované a podepsané), dostupné na místech kde mají být používány, přístupné všem kterých se týkají, schvalovány před vydáním odpovědnými a k tomu kompetentními zaměstnanci, pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, v případě neplatnosti vyřazovány a zabezpečeny proti neúmyslnému chybnému použití a chráněny proti poškození, znehodnocení nebo ztrátě, identifikaci dokumentů a záznamů externího původu a řízení jejich distribuce, vyhodnocování záznamů, s cílem stanovit potřebná preventivní a nápravná opatření, vhodné označování archivních dokumentů a záznamů, uchovávaných pro právní účely a pro zachování znalostí, v rámci řízení provozu postupů pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik, a to i ve vztahu k životnímu prostředí mimo areál organizace, včetně postupů pro informování zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran o výsledcích těchto činností a o přijatých nápravných a preventivních opatřeních, která se jich týkají, 21

23 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 22 postupů pro hodnocení zdravotního rizika vyplývajícího pro zaměstnance z prováděných činností, zajištění stanovených pracovních podmínek a vybavení a uspořádání pracoviš s ohledem na bezpečnostní požadavky a hygienické limity stanovené pro pracovní prostředí, postupů pro řízení procesů, popisujících uvádění do provozu, normální provozní stav a odstavení z provozu včetně přijetí odpovídajících opatření před zavedením změn a zajištění informovanosti všech zaměstnanců a zainteresovaných stran o změnách a rozhodnutích, které se jich týkají, postupů pro nakupování a smluvní vztahy, které stanoví požadavky a podmínky pro nakupování služeb nebo zboží vůči smluvním partnerům, týkající se: BOZP (zejména z hlediska plnění požadavků předpisů), výběrových řízení mezi dodavateli a jeho vyhodnocení včetně definování odpovědností a pravomocí určených vlastních zaměstnanců pro oblast BOZP vůči smluvním partnerům, postupů pro nakládání s odpady a nebezpečnými látkami (přípravky) v souladu s předpisy k zajištění BOZP a ochrany životního prostředí, postupů k identifikaci možností vzniku havarijních situací a situací havarijního ohrožení a pro reakce na tyto události, postupů pro prevenci vzniku havarijní situace včetně prevence na úseku PO, pro likvidaci požáru, evakuaci zaměstnanců a zajištění lékařské pomoci včetně řešení spolupráce s externími subjekty (IZS, TRINS apod.). K naplnění bezpečnostní politiky organizace (management) 1. Stanoví konkrétní cíle a měřitelné ukazatele úrovně BOZP, které podávají informaci o stavu v době jejich posuzování (např. dosažené snížení hodnot úrazových ukazatelů, počet nahrazení méně bezpečných technologií a technických zařízení bezpečnějšími apod.). Zpracuje registr předpisů, který by měl zahrnovat také přehled konkrétních ustanovení předpisů, které se vztahují k činnostem prováděným v dané organizaci a program, ve kterém uvede, jakým způsobem splní stanovené cíle. 2. Zabezpečí potřebné zdroje (lidské, materiální a finanční) a stanoví úkoly, odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP svým zaměstnancům a ostatním zainteresovaným stranám (dodavatelům, subjektům působícím v pronajatých prostorách nebo objektech organizace apod.). 22

24 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka Zajistí školení a výcvik zaměstnanců v souladu s požadavky stanovenými pro jednotlivé odborné způsobilosti, v rámci kterého zaměstnance informuje o výsledku identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a o opatřeních, přijatých k ochraně před těmito riziky, o bezpečných pracovních postupech a zásadách bezpečné práce, o poskytování první pomoci, o používání a údržbě OOPP atd. 4. Zvolí způsob komunikace tak, aby umožňoval nejen přenášení informací a požadavků ze strany managementu organizace směrem k řadovým zaměstnancům (s cílem dosáhnout lepšího pochopení strategie a záměrů organizace všemi jejími zaměstnanci), ale aby také opačným tokem informací od zaměstnanců směrem k managementu zajišoval jeho informování o podnětech a návrzích zaměstnanců, jak zlepšit stávající systém řízení BOZP. 5. Zajistí vyhotovení dokumentace včetně stanovení postupů pro řízení dokumentů a záznamů s ohledem na potřeby organizace, její strukturu a prováděné činnosti a pravidelně ji aktualizuje. 6. Vychází při identifikaci nebezpečí především z přehledu prováděných činností, z analýzy příčin vzniku mimořádných událostí a jejich následků včetně skoronehod, z informací a upozornění od zaměstnanců, dodavatelů a ostatních zainteresovaných stran, z výsledků kontrol provedených kontrolními orgány atd. V souvislosti s tím zajistí, aby se identifikace nebezpečí prováděla komplexně, s ohledem na návaznost jednotlivých pracovních operací a procesů s tím, že bude zahrnovat veškeré okolnosti související s danou činností, tj. včetně okolností, které negativním způsobem ovlivňují pracovní pohodu na pracovištích organizace, jako jsou např. stresové situace vznikající nevhodnou organizací práce, pracovním tempem, nevhodným postojem při práci; nepříznivně mohou působit i mikroklimatické podmínky (vysoké nebo nízké teploty) atd. Následně zhodnotí veškerá rizika spojená s každým identifikovaným nebezpečím. Pokud není riziko přijatelné, rozhodne jaká opatření přijmout k jeho odstranění nebo alespoň omezení na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň. Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik a jejich výstupy jsou základem systému řízení BOZP. Z toho důvodu je nutné, aby bylo zřejmé odpovídající propojení mezi identifikací nebezpečí, hodnocením rizik a řízením rizik s ostatními prvky systému řízení BOZP. Za tím účelem organizace provádí přezkoumávání identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik v předem určených 23

25 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 24 termínech nebo obdobích, stanovených v rámci plánovacího procesu nebo stanovených vedením a vždy, kdy nově vzniklé podmínky v provozu organizace představují vznik nového nebezpečí (rizika). Organizace pověří stanovením postupů pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik a jejich prováděním jen k tomu kompetentní pracovníky, kteří mají odpovídající znalosti o činnostech prováděných v dané organizaci. V souvislosti s tím zajišuje také dokumentování postupů a výsledků identifikace nebezpečí a hodnocení rizik. 7. Provede kategorizaci prací na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jejich ochrany, vede evidenci zaměstnanců vykonávajících rizikové práce a provádí přehodnocení této kategorizace. Postupuje přitom v souladu s požadavkem snižovat počet případů rizikových prací jejich nahrazením pracemi, které nebudou ohrožovat zdraví nebo život zaměstnanců organizace. Současně s tím plní další bezpečnostní požadavky a hygienické limity, stanovené pro pracovní podmínky a pracovní prostředí příslušnými předpisy. 8. Stanoví pro nákup služeb nebo zboží požadavky k zajištění BOZP vůči svým dodavatelům a dalším smluvním partnerům, informuje je o těchto požadavcích a kontroluje jejich dodržování. Zároveň zajistí informování svých smluvních partnerů o identifikovaných nebezpečích, o rizicích a opatřeních přijatých v rámci prevence a řízení rizik. Provádí výběrová řízení mezi dodavateli a stanoví požadavky pro jejich hodnocení, do kterých zahrne také jimi dosaženou úroveň BOZP. Následně na hodnocení jimi dosažené úrovně BOZP klade v rámci výběrového řízení mezi dodavateli stejný důraz jako na ostatní hodnotící kritéria. 9. Stanoví postupy pro nakládání s odpady a nebezpečnými látkami (přípravky), vznikajícími z její výrobní činnosti nebo které používá a v nich uvede požadavky na zařazování odpadů, ověřování jejich nebezpečných vlastností a nakládání s nebezpečnými odpady včetně vedení evidence o odpadech. Vyhotoví a udržuje přehled o používaných nebezpečných látkách (přípravcích), jejich možném způsobu šíření do vody, půdy, ovzduší a stanoví u používaných nebezpečných látek (přípravků) postupy k identifikaci nebezpečí, které představují pro zdraví osob a pro životní prostředí a postupy pro jejich skladování a přepravu. 24

26 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka Stanoví v rámci havarijní prevence postupy zahrnující organizační, technická a administrativní opatření, vedoucí ke snížení (omezení) možnosti vzniku havarijních situací a další s tím související kroky včetně prevence na úseku PO. Zpracuje havarijní plán v souladu s příslušnými předpisy a procvičuje se zaměstnanci postupy pro zvládání a likvidaci havárií, a to i ve spolupráci s externími subjekty, které se na likvidaci havárie podle havarijního plánu podílejí. Organizace havarijní plán a postupy přezkoumává z hlediska jejich vhodnosti a funkčnosti, zvláště po vzniku havarijní situace nebo havárie. Je-li organizaci stanovena zákonná povinnost vyhotovit bezpečnostní program prevence závažné havárie nebo bezpečnostní zprávu, vypracuje tyto dokumenty rovněž v souladu s požadavky příslušných předpisů a ve stanovených termínech. IV. Kontrola, měření a hodnocení Monitorování a měření Organizace zabezpečí k zajištění funkčnosti systému řízení BOZP systematické prověřování stavu systému jeho monitorováním a kontrolou včetně přijetí potřebných opatření k nápravě zjištěných nedostatků a ověřování jejich plnění. Za tím účelem stanoví a udržuje postupy monitorování a měření výkonu systému - zejména klíčových znaků provozu a činností, které mohou být příčinou vzniku mimořádné události, případně mohou mít výrazný dopad na životní prostředí a průběžně vyhodnocuje účinnost těchto postupů. V postupech organizace stanoví rovněž požadavky na vedení záznamů a dat výsledků monitoringu a měření, umožňujících přijetí nápravných a preventivních opatření a požadavky na uchovávání záznamů. Současně stanoví odpovědnosti a pravomoci k monitorování, pro různé úrovně řízení. Monitorování výkonu a měření zahrnuje jak aktivní, tak i reaktivní monitorování. Aktivní monitorování zahrnuje zejména monitorování, do jaké míry je plněna bezpečnostní politika, cíle a stanovená výkonnostní kritéria, systematickou inspekci pracovních systémů, pracovních prostor, strojů a zařízení, monitorování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek včetně organizace práce, 25

27 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 26 monitorování zdravotního stavu zaměstnanců v rámci preventivní péče (s ohledem na prevenci poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání), monitorování shody prováděných činností a postupů s požadavky stanovenými předpisy, ověření provádění stanovených kontrol a auditů, jejich počtu a účinku na zlepšování systému řízení, ověření splnění nápravných opatření, přijatých v souvislosti s výsledky monitorování, s výsledky kontrol a auditů, ověření poskytování informací o povolených expozicích škodlivinám včetně sledování používání OOPP atd. Reaktivní monitorování zahrnuje zejména monitorování mimořádných událostí a jejich ohlášení včetně skoronehod, jiných ztrát (škod na majetku), nedostatečného výkonu v oblasti BOZP a selhání systému řízení, monitorování nebezpečného jednání, nebezpečných pracovních podmínek, monitorování nedostatků zjištěných vlastní kontrolou včetně nedostatků zjištěných příslušnými kontrolními orgány, stížnosti zaměstnanců a zainteresovaných stran, monitorování nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti z důvodu onemocnění (včetně nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu poškození zdraví nemocí, která vznikla z vykonávané práce). Organizace v souladu s výše uvedeným stanoví postupy monitorování expozic pro všechny používané nebezpečné látky a činnosti a stanoví rozsah a termíny kontrol: stavu používaných technických zařízení, dodržování pracovních postupů, dodržování předpisů k zajištění BOZP, předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a požární ochrany (které se na ni vztahují), používání OOPP a dokumentuje výsledky těchto kontrol včetně výsledku kontrol realizace stanovených nápravných a preventivních opatření. K ověření funkčnosti a výkonnosti systému řízení BOZP a jeho jednotlivých prvků stanoví rozsah a termíny kontrol systému včetně stanovení kritérií pro vyhodnocení jeho účinnosti a dokumentuje jejich výsledky. Těmito kontrolami průběžně a ve stanovených termínech ověřuje zejména, zda je plněna politika BOZP a stanovené cíle a zda jsou plněny požadavky předpisů. 26

28 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 27 Organizace na základě požadavků předpisů také monitoruje a zaznamenává zdravotní stav zaměstnanců vystavených určitým nebezpečím, s následným možným poškozením zdraví (nemocí z povolání, onemocněním způsobeným vykonávanou prací atd.) a zavede vhodný systém kontroly. Za tím účelem stanoví, kterých prací prováděných v organizaci a kterých zaměstnanců se bude tato činnost týkat. Současně se zabezpečením preventivní péče zajistí vedení dokumentace o zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci, stanovení a dokumentování osob určených k poskytnutí první pomoci a míst poskytnutí lékařského ošetření v případě vzniku mimořádné události. S výsledky provedených kontrol seznámí odpovědné osoby a stanoví opatření a termíny k odstranění zjištěných neshod. Jednou z kontrol, kterou se prověřuje efektivnost a účinnost systému řízení BOZP v celém jeho rozsahu, je audit systému řízení. Audit systému řízení BOZP Organizace stanoví a udržuje program a postupy pro provádění periodického auditu systému k ověření, zda je systém řízení BOZP funkční a jeho prvky vhodné a adekvátní pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Audit systému provádí odborně způsobilé osoby (auditoři), nezávislé ve vztahu k předmětu auditu (tj. nezávislé na osobách s přímou odpovědností za kontrolované oblasti). Pravidelnými audity systému řízení BOZP organizace ověřuje, zda je systém řízení zaveden a udržován v souladu s politikou BOZP, stanovenými cíli a celkovou strategií organizace a zda je efektivní a učinný s ohledem na závazek neustálého zlepšování. Organizace stanoví program auditu včetně časového rozvrhu tak, aby vycházel především z výsledků hodnocení rizik vyplývajících z prováděných činností a z výsledků předchozích auditů (součástí každého auditu je přezkoumání výsledků předchozích auditů). Postupy pro provádění auditu zpracuje tak, aby pokrývaly rozsah, četnost, metodologie a odbornosti, odpovědnosti, požadavky na vedení auditu a hlášení výsledků z auditu. 27

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD ISPEKCE PRÁCE Bezpečný podnik verze 2005 B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech

Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech Ing. Hana Valdhansová, Ing. Jiří Valdhans VRV a.s. Co jsou systémy managementu? jedná se o systémy řízení organizací,

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Číslo: NPK 16 Číslo vydání: 1 Strana: 1 Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Celkem stran: 19 Verze 2011 Platnost od: 4. 8. 2011 Počet příloh: 5 KONEČNÝ NÁVRH Národní

Více

Základní informace k programu Bezpečný podnik

Základní informace k programu Bezpečný podnik Základní informace k programu Bezpečný podnik Program Bezpečný podnik, který vyhlásil ministr práce a sociálních věcí ČR v roce 1996, má za cíl zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Státní úřad inspekce práce BEZPEČNÝ PODNIK. Politika BOZP. Plánování. Přezkoumání a zlepšování MANUÁL. Kontrola, měření a hodnocení.

Státní úřad inspekce práce BEZPEČNÝ PODNIK. Politika BOZP. Plánování. Přezkoumání a zlepšování MANUÁL. Kontrola, měření a hodnocení. Státní úřad inspekce práce BEZPEČNÝ PODNIK Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování MANUÁL Plánování Kontrola, měření a hodnocení Zavedení a provoz 1 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Tschechisch-deutsches Seminar Erfahrungsaustausch in der öffentlichen Verwaltung Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro

Více

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ Novotného Lávka 5, 116 68 Praha1 IČ: 70929432 Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ a) množina kategorií

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009-2010 Schváleno Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Více

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Ing. Jan Pavlík České centrum pro energetickéřízení EMPRESS office@empress.cz Vznik metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

PRŮZKUM APLIKACE ETICKÝCH KODEXŮ

PRŮZKUM APLIKACE ETICKÝCH KODEXŮ PRŮZKUM APLIKACE ETICKÝCH KODEXŮ V rámci dlouhodobě probíhající spolupráce organizace Transparency International - Česká republika (TIC) s Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) provedli studenti kurzu

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více