P l a t n é z n ě n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P l a t n é z n ě n í"

Transkript

1 P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů s v y z n a č e n í m n a v r h o v a n ý c h z m ě n : ZÁKON č. 311/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) Změna: 575/2006 Sb. Změna: 107/2007 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje a) požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot, 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice č. 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.

2 - 2 - b) prodej a výdej pohonných hmot, c) registraci prodejců pohonných hmot, c)d) evidenci čerpacích stanic pohonných hmot. V tomto zákoně se rozumí 2 Vymezení pojmů a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny, biopalivo, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní plyn a alternativní palivo, zejména vodík, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla, b) vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, c) zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj, používané zejména v zemědělství a stavebnictví, d) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen "čerpací stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota prodává nebo vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla do palivové nádrže vozidla nebo do přenosné nádrže na pohonné hmoty; čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu, e) výdejem bezúplatné přemístění pohonných hmot ze skladovací nádrže do palivové nádrže vozidla, f) provozovatelem čerpací stanice osoba, která je vlastníkem pohonných hmot prodávaných nebo vydávaných na čerpací stanici; pokud vlastník čerpací stanice neprokáže, kdo je vlastníkem pohonných hmot prodávaných nebo vydávaných na čerpací stanici, má se za to, že provozovatelem čerpací stanice je její vlastník, g) dovozem přeprava z území jiného státu na území České republiky, g) prodejcem pohonných hmot osoba, která nakupuje a prodává pohonné hmoty za účelem jejich dalšího prodeje s výjimkou prodeje pohonných hmot na čerpací stanici. h) vývozem přeprava z území České republiky na území jiného státu.

3 - 3-3 Pohonné hmoty (1) Pohonné hmoty lze prodávat nebo vydávat, pouze pokud splňují požadavky na jejich jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy 2) a českými technickými normami. (2) Výrobce nebo dovozce, který uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo který dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie (dále jen dodavatel motorových benzinů nebo motorové nafty ) je povinen a) zajistit, aby jím prodávaný sortiment motorových benzinů obsahoval do 31. prosince 2013 také benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových, b) informovat při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty odběratele o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě. (3) Výrobce, dovozce a prodejce biopaliv je povinen a) pro dopravní účely prodávat pouze biopaliva, která splňují požadavky na jejich jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem a českými technickými normami, a která splňují kritéria udržitelnosti pro biopaliva v dopravě stanovená zvláštním právním předpisem, b) vydávat při prodeji biopaliv pro dopravní účely odběratelům písemné potvrzení 1. o výši emisí skleníkových plynů prodávaných biopaliv, 2. o tom, že prodávaná biopaliva splňují kritéria udržitelnosti pro biopaliva v dopravě stanovená zvláštním právním předpisem. (4) K pohonu motoru vozidla lze používat pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem tohoto motoru nebo vozidla, nebo jejichž použití bylo předepsáno při schvalování technické způsobilosti vozidla. (5) V rámci pilotního projektu 14) lze k pohonu motoru vozidla po stanovenou zkušební dobu použít pohonnou hmotu, jejíž použití nebylo dosud výrobcem vozidla předepsáno. (2)(6) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na složení a jakost pohonných hmot, a způsob sledování a monitorování jejich složení a jakosti. 2) 14) Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 3 písm. p) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

4 - 4-4 Evidence pohonných hmot (1) Výrobce, dovozce, vývozce a prodejce pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot jím vyrobených, dovezených, vyvezených, nakoupených nebo prodaných v předchozím kalendářním roce. Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které musí být v souhrnné zprávě obsaženy. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na čerpací stanice, na kterých se prodávají nebo vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil 3), vozidel základní složky integrovaného záchranného systému 15) nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb 4). 4a Registrace prodejců pohonných hmot (1) Prodejce pohonných hmot je povinen se před zahájením své činnosti zaregistrovat u místně příslušného celního úřadu. Vzor žádosti o registraci a vzor registrace stanoví prováděcí právní předpis. (2) V návrhu na registraci podnikající fyzická osoba uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, daňové identifikační číslo, u zahraniční osoby také adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, daňové identifikační číslo přidělené v zahraničí, bylo-li přiděleno, zmocněnce v tuzemsku pro doručování, nemá-li zahraniční osoba na území České republiky povolen pobyt nebo umístěnu organizační složku. (3) V návrhu na registraci právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, daňové identifikační číslo, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku v České republice, pokud ji zřizuje, daňové identifikační číslo přidělené v zahraničí, bylo-li přiděleno, zmocněnce v tuzemsku pro doručování, nemá-li zahraniční osoba na území České republiky umístěnu organizační složku. (4) Osoba je povinna spolu s návrhem na registraci předložit úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřený výpis z živnostenského rejstříku, který nesmí být starší více než 30 kalendářních dní k datu podání návrhu na registraci. (5) Celní úřad osobu nezaregistruje a návrh na registraci zamítne, pokud osoba 3) 15) 4) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5 - 5 - neuvedla údaje podle odstavce 2 nebo odstavce 3, nebo nepředložila spolu s návrhem na registraci doklady podle odstavce 4. (6) Prodejce pohonných hmot je povinen oznámit celnímu úřadu, který o registraci rozhodl, každou změnu údajů uvedených v registraci a ukončení své činnosti do 10 dnů ode dne, kdy změna nebo ukončení činnosti nastaly. (7) Celní úřad registraci zruší, pokud prodejce pohonných hmot ukončí svoji činnost. 4b Registr prodejců pohonných hmot (1) Generální ředitelství cel vede registr prodejců pohonných hmot (dále jen registr ). Registr je veřejný a je veden v elektronické podobě; údaje v něm zapsané se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup. (2) Do registru se zapisují a) údaje uvedené v 4a odst. 2 a 3, b) datum vzniku registrace, c) datum změny v registraci, d) datum zániku registrace. (3) Postup vedení registru a postup pro zápis a výmaz údajů v registru stanoví prováděcí právní předpis. 5 Prodej a výdej pohonných hmot (1) Prodej nebo výdej pohonných hmot je povolen z čerpací stanice, která a) je stavbou, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy 5) a českými 5) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících

6 - 6 - technickými normami 6) a její provoz byl povolen kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, nebo b) není stavbou a její provoz je povolen rozhodnutím podle odstavce 2. (2) Stavební úřad na žádost vlastníka čerpací stanice vydá podle odstavce 1 písm. b) písemné povolení jejího provozu, pokud žadatel a) doloží, že není umístěna v ochranném nebo bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení, ropovodu, produktovodu nebo zařízení elektrizační soustavy bez souhlasu vlastníka příslušného chráněného zařízení, nebo není umístěna v záplavovém území, ochranném pásmu vodního díla, vodního zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zvláště chráněném území, na pozemku sousedícím s korytem vodního toku, na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebo na zemědělském půdním fondu bez souhlasu orgánu nebo organizace vykonávající pro příslušnou oblast státní správu, b) prokáže, že zařízení není umístěno v rozporu se stavebním zákonem, c) prokáže zajištění dostatečné ochrany před bleskem a účinky statické elektřiny, d) prokáže zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou v množství postačujícím pro zajištění 7) první pomoci a teplou tekoucí vodou, e) prokáže zajištění nepropustnosti manipulačních ploch a jejich vyspádování do záchytné jímky o objemu nejméně 5 m 3, nebo jiným technickým řešením zajistí zachycení nebo zneškodnění závadných vod podle písmene f), f) prokáže zajištění zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění, g) prokáže zajištění vybavení čerpací stanice rekuperací benzinových par I. a II. stupně v případě prodeje a výdeje motorového benzinu, h) prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako celek, je zajištěna přiměřená protipožární ochrana 9 )a ochrana života a zdraví osob,jejich majetku a životního prostředí, i) prokáže zajištění nepřetržité ostrahy dostatečné k zabránění neoprávněnému nakládání s čerpací stanicí; v prodejní době musí být zajištěna přítomnost fyzické osoby starší 18 let zajišťující obsluhu čerpací stanice nebo prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako bezobslužná. j) prokáže, že plán opatření pro případy havárie byl schválen příslušným vodoprávním úřadem, 8) 6) 7) 8) ČSN Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice 94/9/ES.

7 - 7 - k) prokáže, že nadzemní nádrže čerpací stanice jsou provedeny z nehořlavých hmot odolných proti chemickým účinkům pohonných hmot, konstruovány a vyrobeny s přihlédnutím na přirozený úbytek materiálů (např. korozí) a dostatečně chráněny před poškozením, l) prokáže zajištění nasazení potřebného počtu sil a prostředků k uhašení požáru a ochraně okolí v časovém pásmu 7 minut nebo instalaci obdobně účinného požárně bezpečnostního zařízení 9). (3) Stavební úřad zruší rozhodnutí o povolení provozu čerpací stanice podle odstavce 1 písm. b), pokud při jejím provozu nejsou splněny požadavky podle odstavce 2. 4) Ustanovení odstavců 1 a 3 se nevztahují na prodej nebo výdej pohonných hmot do 10) palivové nádrže vozidla základní složky integrovaného záchranného systému a vozidla ozbrojených sil 3 ), na výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle 2 písm. d) a na prodej nebo výdej stlačeného zemního plynu. (5) Na čerpací stanici je zakázáno plnění mobilních tlakových nádob zkapalněnými ropnými plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných plynů do pevně zabudovaných palivových nádrží motorových vozidel. (6) Provozovatel čerpací stanice, v níž je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, je povinen zajistit, aby v této čerpací stanici byly prodávány nebo vydávány též aditivační přísady, které umožní spolehlivý provoz motoru, který je konstruován pro použití olovnatého motorového benzinu, nebo bezolovnatý motorový benzin s těmito aditivačními přísadami. Aditivační přísady a jejich dávkování stanoví prováděcí právní předpis. (7) Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat k pohonu motoru vozidla je zakázáno. (8) Vlastník čerpací stanice podle odstavce 1 písm. b) je povinen zajistit, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí. (1) Prodej nebo výdej pohonných hmot je povolen z čerpací stanice, která 5 Prodej a výdej pohonných hmot a) je stavbou, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy 5) a českou technickou normou 6) a její provoz byl povolen kolaudačním souhlasem podle stavebního zákona, nebo 9) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a například ČSN , ČSN ) Zákon č. 359/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění

8 - 8 - b) není stavbou, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy 7), je umístěna v souladu s územním rozhodnutím nebo územním souhlasem podle stavebního zákona a jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2. (2) Vlastník čerpací stanice podle odstavce 1 písm. b) je povinen zajistit a) certifikaci čerpací stanice jako celku b) protipožární ochranu čerpací stanice 8), 9 ), c) zásobování čerpací stanice pitnou vodou v množství postačujícím pro zajištění předlékařské pomoci, d) vybavení čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin, rekuperací benzinových par I. a II. stupně, e) zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění, f) nepropustnost manipulačních ploch a jejich vyspádování do záchytné jímky o objemu nejméně 5 m 3, nebo jiným technickým řešením zajistit zachycení nebo zneškodnění závadných vod podle písmene e), g) přítomnost fyzické osoby starší 18 let zajišťující obsluhu čerpací stanice v prodejní době nebo prokázat, že čerpací stanice je certifikována jako bezobslužná, h) aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí. (3) Vlastník čerpací stanice podle odstavce 1 písm. b) je povinen oznámit umístění čerpací stanice do 10 dnů ode dne, kdy byla čerpací stanice umístěna, místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, oblastnímu inspektorátu práce a inspektorátu České obchodní inspekce a České inspekci životního prostředí. 6) 7) 8) 9) pozdějších předpisů, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb. ČSN Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice 94/9/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

9 - 9 - (4) Ustanovení odstavce 1 a 3 se nevztahuje na čerpací stanice, na kterých se prodávají nebo vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil 3), vozidel základní složky integrovaného záchranného systému 15) nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb 4). (5) Na čerpací stanici je zakázáno plnění mobilních tlakových nádob zkapalněnými ropnými plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných plynů do pevně zabudovaných palivových nádrží motorových vozidel. (6) Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat k pohonu motoru vozidla je zakázáno. Prodávat nebo vydávat bezolovnaté motorové benziny s obsahem kovových aditiv nad 6 mg na jeden litr benzinu, s výjimkou aditiv na bázi draselné soli, je zakázáno. (7) Provozovatel čerpací stanice je povinen a) zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot obchodním názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a příslušnou českou technickou normou, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty, b) zajistit, aby byl na čerpací stanici spotřebitel informován 1. o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a o jejich nebezpečných vlastnostech 10), 2. o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém benzinu a o použití jednotlivých druhů prodávaných nebo vydávaných motorových benzinů, 3. o obsahu biopaliva, zejména o obsahu methylesterů mastných kyselin, v prodávané nebo vydávané motorové naftě, c) zajistit, aby na čerpací stanici byly uchovávány dodací listy o dodávkách pohonných hmot nebo jejich kopie, a to po dobu dvou měsíců ode dne uskutečnění dodávky pohonných hmot; v případě bezobslužné čerpací stanice je povinen uchovávat uvedené doklady po stanovenou dobu její provozovatel, a to v sídle nebo místě podnikání; v případě dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty musí být v dodacích listech uveden obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových, a v případě dodávek zkapalněných ropných plynů musí být v dodacích listech uvedena ČSN EN 589 a oktanové číslo stanovené výpočtem na základě složení dodaných zkapalněných ropných plynů, d) zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu informací o obsahu ethanolu v motorovém benzinu, e) zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, též prodej nebo výdej aditivačních přísad, které umožní spolehlivý provoz motoru, který je konstruován pro použití olovnatého motorového benzinu, nebo 10) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10 bezolovnatý motorový benzin s těmito aditivačními přísadami. Aditivační přísady a jejich dávkování stanoví prováděcí právní předpis. (8) Provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin, je povinen zajistit, aby na této čerpací stanici byl do 31. prosince 2013 prodáván nebo vydáván také benzin s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových a s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních. (9) Provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány nebo vydávány zkapalněné ropné plyny, je povinen zajistit, aby na čerpací stanici byl na vstupu do skladovací nádrže zkapalněných ropných plynů změřen podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, objem každé dodávky zkapalněných ropných plynů. (10) Vlastník čerpací stanice je povinen označit trvale a zvenčí viditelně čerpací stanici evidenčním číslem čerpací stanice. 6 Evidence čerpacích stanic (1) Ministerstvo vede evidenci čerpacích stanic. Evidence čerpacích stanic je neveřejná a je vedena v elektronické podobě; údaje z ní se zpřístupňují ostatním správním orgánům, a to v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, k němuž jsou požadovány. Evidence čerpacích stanic je vedena v elektronické podobě. Ministerstvo zveřejňuje seznam čerpacích stanic, na kterých se prodávají pohonné hmoty, a který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. c) a e). Ostatní údaje z evidence čerpacích stanic jsou neveřejné a zpřístupňují se ostatním správním orgánům v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, k němuž jsou požadovány. (2) Do evidence čerpacích stanic se zapisují a) údaje o vlastníku čerpací stanice a údaje o provozovateli čerpací stanice, není-li zároveň jejím vlastníkem, a to 1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, 2. u fyzické osoby jméno a, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky, bylli jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, b) typ nebo stručný popis čerpací stanice, c) adresa čerpací stanice, v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu čerpací stanice,

11 d) datum uvedení čerpací stanice do provozu a datum ukončení provozu čerpací stanice., e) evidenční číslo čerpací stanice. (3) Vlastník čerpací stanice je povinen ministerstvu a) před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až c), b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až c). (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na čerpací stanice, ve kterých se prodávají nebo vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil 3), vozidel základní složky integrovaného záchranného systému 10)15) nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb 4). (5) Ministerstvo do 30 dnů ode dne oznámení údajů podle odstavce 3 přidělí čerpací stanici evidenční číslo a vydá vlastníku čerpací stanice písemné potvrzení o zápisu čerpací stanice do evidence čerpacích stanic. (1) Ministerstvo 7 Státní správa a státní dozor a) vede evidenci čerpacích stanic, a zpřístupňuje údaje z této evidence ostatním správním orgánům a zveřejňuje seznam čerpacích stanic podle 6 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup, b) předkládá Komisi Evropských společenství každoročně zprávu o jakosti motorového benzinu a motorové nafty na území České republiky za předchozí kalendářní rok a zprávu o celkovém množství motorového benzinu a motorové nafty uvedených na trh na území České republiky 11). (2) Česká obchodní inspekce kontroluje a) složení a jakost pohonných hmot u výrobce, prodejce, dovozce, vývozce a u provozovatele 12) čerpací stanice, a to i během přepravy, podle zvláštního právního předpisu a sleduje a monitoruje složení a jakost pohonných hmot v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle 3 odst. 26; provádění rozborů je zajišťováno prostřednictvím akreditovaných 11) 12) Čl. 8 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES, a Rozhodnutí Komise č. 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o jednotném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech. Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

12 osob 16), b) plnění povinností podle 3 odst. 1 a 5 odst. 2, 5, 6 a 7, b) plnění povinností podle 3 odst. 1 až 3, 5 odst. 2 písm. a) a g) a 5 odst. 5, 6 a 7 písm. a), b), d) a e) a 5 odst. 8 a 10. c) ve spolupráci s orgány správního dozoru podle zvláštních předpisů plnění povinnosti podle 5 odst. 1 a 8 odst. 1, odst. 2 písm. h) a odst. 3. (3) Celní úřady kontrolují plnění povinností podle 4a odst. 1 a 6 a 5 odst. 7 písm. c) a odst. 9. (4) Hasičské záchranné sbory kraje kontrolují plnění povinností podle 5 odst. 2 písm. b). (5) Oblastní inspektoráty práce kontrolují plnění povinností podle 5 odst. 2 písm. c). (6) Česká inspekce životní prostředí kontroluje plnění povinností podle 5 odst. 2 písm. d) až f). (3)(7) Česká obchodní inspekce je povinna vždy do patnáctého dne kalendářního měsíce předat ministerstvu zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní měsíc. Česká obchodní inspekce je povinna každoročně do 31. března předat ministerstvu souhrnnou zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok. Zprávu podle předchozích vět předává Česká obchodní inspekce též elektronicky. Bližší vymezení obsahu těchto zpráv a souhrnných zpráv stanoví prováděcí právní předpis. (4) (8) Stavební úřad rozhoduje o udělení povolení provozu čerpací stanice podle 5 odst. 2 a o jeho zrušení podle 5 odst. 3. Správní delikty 8 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle 3 odst. 1, 16) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13 b) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle 3 odst. 1, c) prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla, nebo prodá nebo vydá bezolovnatý motorový benzin s obsahem kovových aditiv nad 6 mg na jeden litr benzinu, s výjimkou aditiv na bázi draselné soli, v rozporu s 5 odst. 7 6, d) jako vlastník čerpací stanice, nejde-li o čerpací stanici uvedenou v 6 odst. 4, v rozporu s 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v rozporu s 6 odst. 3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice a nebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c), nebo e) naplní na čerpací stanici zkapalněným ropným plynem mobilní tlakovou nádobu v rozporu s 5 odst. 5. nebo f) jako vlastník čerpací stanice v rozporu s 5 odst. 10 neoznačí trvale a zvenčí viditelně čerpací stanici evidenčním číslem čerpací stanice. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do Kč. 9 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba 13) se dopustí správního deliktu tím, že a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu v rozporu s 5 odst. 1, b) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle 3 odst. 1, c) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici stanici pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle 3 odst. 1, d) prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla, nebo prodá nebo vydá bezolovnatý motorový benzin s obsahem kovových aditiv nad 6 mg na jeden litr benzinu, s výjimkou aditiv na bázi draselné soli, v rozporu s 5 odst. 7 6, e) jako provozovatel čerpací stanice v rozporu s 5 odst. 5 umožní plnění mobilních tlakových nádob zkapalněnými ropnými plyny, 13) 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

14 f) jako provozovatel čerpací stanice v rozporu s 5 odst. 6 odst. 7 písm. e) nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad do motorového benzinu, g) jako vlastník čerpací stanice, nejde-li o čerpací stanici uvedenou v 6 odst. 4, v rozporu s 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v rozporu s 6 odst. 3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice a nebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c), h) jako výrobce, dovozce, vývozce nebo prodejce pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice, nejde-li o čerpací stanici uvedenou v 4 odst. 2, nepředá souhrnnou zprávu podle 4 odst. 1, nebo i) jako vlastník čerpací stanice podle 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s 5 odst. 8 odst. 2 písm. h) nezajistí, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí., j) jako vlastník čerpací stanice podle 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. a) nezajistí certifikaci čerpací stanice, k) jako vlastník čerpací stanice podle 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. b) nezajistí protipožární ochranu čerpací stanice, l) jako vlastník čerpací stanice podle 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. c) nezajistí zásobování čerpací stanice pitnou vodou v množství postačujícím pro zajištění předlékařské pomoci, m) jako vlastník čerpací stanice podle 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. d) nezajistí vybavení čerpací stanice rekuperací benzinových par I. a II. stupně, n) jako vlastník čerpací stanice podle 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. e) nezajistí zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění, o) jako vlastník čerpací stanice podle 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. f) nezajistí nepropustnost manipulačních ploch a jejich vyspádování do záchytné jímky o objemu nejméně 5 m 3, nebo jiným technickým řešením nezajistí zachycení nebo zneškodnění závadných vod, p) jako vlastník čerpací stanice podle 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. g) nezajistí přítomnost fyzické osoby starší 18 let zajišťující obsluhu čerpací stanice v prodejní době nebo neprokáže, že čerpací stanice je certifikována jako bezobslužná, r) jako vlastník čerpací stanice podle 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s 5 odst. 3 neoznámí umístění čerpací stanice místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje nebo oblastnímu inspektorátu práce nebo inspektorátu České obchodní inspekce a nebo České inspekci životního prostředí,

15 s) jako provozovatel čerpací stanice v rozporu s 5 odst. 7 písm. a) nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot obchodním názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot nebo příslušnou českou technickou normou, t) jako provozovatel čerpací stanice v rozporu s 5 odst. 7 písm. b) nezajistí, aby byl na čerpací stanici spotřebitel informován o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot nebo o jejich nebezpečných vlastnostech nebo o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém benzinu nebo o použití jednotlivých druhů prodávaných nebo vydávaných motorových benzinů a nebo o obsahu biopaliva, zejména o obsahu methylesterů mastných kyselin, v prodávané nebo vydávané motorové naftě, u) jako provozovatel čerpací stanice v rozporu s 5 odst. 7 písm. c) nezajistí, aby na čerpací stanici byly uchovávány dodací listy o dodávkách pohonných hmot nebo jejich kopie a nebo v případě bezobslužné čerpací stanice neuchová uvedené doklady v sídle nebo místě podnikání, v) jako provozovatel čerpací stanice v rozporu s 5 odst. 7 písm. d) nezajistí označení příslušného výdejního stojanu informací o obsahu ethanolu v motorovém benzinu, w) jako provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin, v rozporu s 5 odst. 8 nezajistí, aby na této čerpací stanici byl do 31. prosince 2013 prodáván nebo vydáván také benzin s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových a s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních, x) jako provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány nebo vydávány zkapalněné ropné plyny, v rozporu s 5 odst. 9 písm. a) nezajistí, aby na čerpací stanici byl na vstupu do skladovací nádrže zkapalněných ropných plynů změřen podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, objem každé dodávky zkapalněných ropných plynů, nebo y) jako vlastník čerpací stanice v rozporu s 5 odst. 10 neoznačí trvale a zvenčí viditelně čerpací stanici evidenčním číslem čerpací stanice. (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba 13) se dopustí správního deliktu tím, že a) jako dodavatel motorových benzinů nebo motorové nafty v rozporu s 3 odst. 2 písm. a) nezajistí, aby jím prodávaný sortiment motorových benzinů obsahoval do 31. prosince 2013 také benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových, b) jako dodavatel motorových benzinů nebo motorové nafty v rozporu s 3 odst. 2 písm. b) neinformuje při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty odběratele o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě,

16 c) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliv prodá pro dopravní účely biopalivo, které nesplňuje požadavky na biopalivo podle 3 odst. 3 písm. a), d) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliv v rozporu s 3 odst. 3 písm. b) nevydá při prodeji biopaliv pro dopravní účely odběrateli písemné potvrzení o výši emisí skleníkových plynů prodávaného biopaliva nebo o tom, že prodávané biopalivo splňuje kritéria udržitelnosti pro biopaliva v dopravě, e) jako prodejce pohonných hmot v rozporu s 4a odst. 1 provádí svoji činnost bez registrace, nebo f) jako prodejce pohonných hmot v rozporu s 4a odst. 6 neoznámí změnu údaje uvedeného v registraci nebo ukončení své činnosti. (2)(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a i)se uloží pokuta do Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d) pokuta do Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až g) pokuta do Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. h) pokuta do Kč. (3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a i) a odst. 2 písm. a) a c) se uloží pokuta do Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), r), w) a x) a odstavce 2 písm. d) a e) pokuta do Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. e), g), j), k), m) až o), s), u) a v) a podle odstavce 2 písm. b) pokuta do Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. f), h), l), p), t) a y) a odstavce 2 písm. f) pokuta do Kč. 10 Společná ustanovení o správních deliktech (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává a) ředitel inspektorátu České obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle 8 odst. 1 písm. a) až c) a e) a 9 odst. 1 písm. a) až f) a i), a) ředitel inspektorátu České obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle 8 odst. 1 písm. a) až c), e) a f), 9 odst. 1 písm. a) až f), i), j), p) až t), v), w) a y) a 9 odst. 2 písm. a) až d),

17 b) ministerstvo, jde-li o správní delikty podle 8 odst. 1 písm. d) a 9 odst. 1 písm. g) a h)., c) celní úřad, jde-li o správní delikty podle 9 odst. 1 písm. u) a x) a 9 odst. 2 písm. e) a f), d) hasičský záchranný sbor kraje, jde-li o správní delikty podle 9 odst. 1 písm. k), e) oblastní inspektorát práce, jde-li o správní delikty podle 9 odst. 1 písm. l), f) Česká inspekce životní prostředí, jde-li o správní delikty podle 9 odst. 1 písm. m), n) a o). (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (6) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 11 Zmocňovací ustanovení (1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení 3 odst. 2, 4 odst. 1, 5 odst. 6 a 7 odst. 3 3 odst. 6, 4 odst. 1, 5 odst. 7 písm. e) a 7 odst. 7. (2) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení 4a odst. 1 a 4b odst. 3.

18 P l a t n é z n ě n í v y b r a n é h o u s t a n o v e n í z á k o n a č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s v y z n a č e n í m n a v r h o v a n ý c h z m ě n : 19 Obecné užívání (1) V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích 2) a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis 9) jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. (2) Dálnice, silnice a místní komunikace, jejich součásti a příslušenství je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno a) neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat, b) používat pásová a jiná vozidla, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi, nebo používat jiné stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození komunikace; výjimečně lze povolit jako zvláštní užívání ( 25) použití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, c) používat sněhové řetězy v úsecích, kde vozovka není dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou, d) používat hroty v pneumatikách, pokud zvláštní předpis 10) nestanoví jinak, e) vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady, f) rozjíždět dočasné skládky údržbových hmot, otáčet zemědělské nebo lesní stroje a potahy při provádění polních nebo lesních prací, g) odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu 10) a není opatřeno státní poznávací značkou 11) nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen "vrak"), h) umisťovat nebo provozovat pojízdné nebo přenosné zařízení, které je určeno k prodeji kapalných pohonných hmot, včetně zkapalněných ropných plynů (čerpací stanice).

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích Obecné užívání pozemních komunikací

Obsah zákona o pozemních komunikacích Obecné užívání pozemních komunikací Obsah zákona o pozemních komunikacích Obecné užívání pozemních komunikací Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES IVI. Vládní nvládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Zákon č. 311/2006 Sb.

Zákon č. 311/2006 Sb. 1 Zákon č. 311/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) Parlament se usnesl na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

1 Účel a předmět zákona

1 Účel a předmět zákona V. Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Zákon č. 311/2006 Sb.

Zákon č. 311/2006 Sb. Zákon č. 311/2006 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/2006 Sb., zákonem č. 107/2007 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období I. 717 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

311/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 23. května 2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

311/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 23. května 2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů 311/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) Změna: 575/2006 Sb. Změna: 107/2007

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2010 do částky 93/2010 Sb. a 35/2010 Sb.m.s. Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 358/1999 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 87/2016 OBSAH: Statistika nehod řidičů MO, NA a BUS za rok 2015 str.2 Pokuty za přestupky a správní delikty v silniční dopravě-část I. (podle zákonů

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst.

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst. VI. Rozdílová tabulka k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: 56. Za kon o podmõânkaâch provozu vozidel na pozemnõâch komunikacõâch a o zmeïneï

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

o zdravotnické záchranné službě

o zdravotnické záchranné službě Návrh ZÁKON ze dne.. o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

282/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

282/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 282/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. června 1991 o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Změna: 149/2003 Sb. Změna: 222/2006 Sb. Změna: 167/2008 Sb. Změna: 227/2009

Více

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výi časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

N á v r h. ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I N á v r h III. ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 201/2012 Sb.,

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÉHO DOPLNĚNÍ (1) V České republice působí tyto další

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., účinné od 1. 1. 2011 č. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání

Více

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY 36 Letecká stavba (1) Leteckou stavbou je a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich

Více

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. Změna: 146/1999 Sb. Změna: 102/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 102/2000 Sb. (část) Změna: 489/2001 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 256/2002 Sb.,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 478 USNESENÍ z 38. schůze dne 1. prosince 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

Sbírka zákonů částka 125/2013

Sbírka zákonů částka 125/2013 Sbírka zákonů částka 125/2013 325. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Účinnost: Tato vyhláška nabývá

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

311/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006

311/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 311/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 (platí od 6. 6. 20171. 7. 2015 do 17. 115. 6. 2017) o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy 115 ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti

Více

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Strana 2266 Sbírka zákonů č. 201 / 2010 Částka 67 201 NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

Pozměňovací návrh poslance Petra Kudely ke sněmovnímu tisku č. 861

Pozměňovací návrh poslance Petra Kudely ke sněmovnímu tisku č. 861 Pozměňovací návrh poslance Petra Kudely ke sněmovnímu tisku č. 861 1. V části první čl. I bod 2 zní: 2. V 1 písm. d) se slovo stanic nahrazuje slovy a dobíjecích stanic a výdejních míst.. 2. V části první

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Částka 153 Sbírka zákonů č. 446 / 2011 Strana 5825 446 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Vláda nařizuje podle 55 odst. 1 zákona č. 86/ /2002 Sb., o ochraně ovzduší

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 542/1991 Sb., zákonem č. 169/1993 Sb.,

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h 2e Podnikání v zemědělství (1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Díl 7. Autovraky. Pro účely tohoto zákona se rozumí

Díl 7. Autovraky. Pro účely tohoto zákona se rozumí Díl 7 Autovraky 36 Pro účely tohoto zákona se rozumí a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí

Více

526/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 1990 ČÁST I. Obecná ustanovení

526/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 1990 ČÁST I. Obecná ustanovení 526/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 1990 o cenách Změna: 135/1994 Sb. Změna: 151/1997 Sb. Změna: 29/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 276/2002 Sb. Změna: 124/2003 Sb. (část) Změna: 354/2003 Sb. Změna:

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 644/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o registračních pokladnách (tisk 644) -

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii se změnami: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 13/2002 Sb., 226/2003 Sb., 444/2005 Sb., 481/2008 Sb., 223/2009 Sb. uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více