VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ."

Transkript

1 VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

2 Reginální analýza a prgramvání OBSAH 1 Reginální analýzy Strategie rzvje reginu Obsahvé zaměření situační sciálně eknmické analýzy Zdrje infrmací pr vypracvání situační analýzy Prfil reginu a jeh struktura Sciálně eknmická analýza pr Prgram rzvje kraje Zásady práce s ukazateli Vztah ukazatelů k prgramu, patření a prjektu Skládání ukazatelů Zpracvání sciálně-eknmické analýzy kraje pr Prgram rzvje kraje Sciálně eknmická analýza pr Reginální perační prgram Zhdncení výchzích dkumentů Sciálně eknmická analýza reginu Úprava analýzy eknmické a sciální situace reginu NUTS Analýza reginů na něž je zaměřvána sustředěná pdpra státu Charakteristika prblémvých reginů Pstup při vymezvání reginů na něž je zaměřvána sustředěná pdpra státu Strukturálně pstižené reginy Hspdářsky slabé reginy Metda suhrnnéh hdncení nezaměstnansti...19 Základní slžky ukazatele: Literatura 20 2

3 Reginální analýza a prgramvání 1 REGIONÁLNÍ ANALÝZY Analýza má smysl, je-li účelvá jak výchdisk prgnózy, jak výchdisk rzvjvéh dkumentu apd. Jde t, vytvřit si adekvátní pznatkvu základnu pstihující relevantní aspekty a pdstatné znaky zkumaných jevů či prcesů, na jejímž základě jsme schpni psudit předcházející vývj a aktuální stav předmětné prblematiky a učinit závažné závěry pr její řešení (zvládnutí) v buducnsti. Analýza bez jasnéh účelu je zpravidla bezbřehá, časvě nárčná, utápějící se v mnha zbytečných detailech. V tét kapitle se prt budeme zabývat reginálními analýzami účelvě jasně vymezenými, zaměřenými na frekventvané reginální aktivity sučasné dby, kterými jsu reginální strategie, prgramy rzvje krajů, reginální perační prgramy (umžňující napjit reginální rzvjvé aktivity země na strukturální fndy Evrpské unie) a na sustředěnu pmc státu prblémvým reginům. 1.1 Strategie rzvje reginu Situační analýza ústící v deskripci prfilu reginu je pdkladem a hlavním faktgrafickým materiálem pr všechny krky prcesu zpracvání strategie rzvje reginu. Fakta a pznatky získané při zpracvání Prfilu jsu určující při vypracvání SWOT analýzy - analýzy silných a slabých stránek reginu a jeh buducích příležitstí a mžných hržení. Služí jak sjedncující a referenční resp. argumentační materiál pr diskusi nad dalšími krky strategie vytýčení kritických blastí, cílů a strategií. Prfil je také pdkladem pr kvantifikaci (dhad dpadů) čekávatelných výsledků navrhvaných rzvjvých aktivit a pr jejich zpětné hdncení. V uvedeném smyslu je tedy Prfil velice důležitým vstupem a nezastupitelnu sučástí zpracvání strategie a může d značné míry vlivňvat i zaměření a frmu výsledných návrhů řešení Obsahvé zaměření situační sciálně eknmické analýzy Psuzvání reginu by měl být zalžen na glbálním sciálně eknmickém přístupu k reginu se zaměřením na jeh předcházející vývj a sučasnu situaci. Tím je vymezen základní bsahvé zaměření situační analýzy. Regin by měl být analyzván z těcht základních aspektů: byvatelstv eknmické činnsti infrastruktura živtní prstředí činitelé 3

4 Reginální analýza a prgramvání Psuzení byvatelstva by měl být prveden s cílem bjasnit, c regin a jeh byvatelstv představují. Půjde tedy : demgraficku analýzu sciální diferenciaci byvatelstva, živtní úrveň zaměstnanst, strukturu zaměstnansti, vývj situace na trhu práce zdraví z hlediska dpadů pracvních pdmínek a živtníh prstředí živtní styl (umění, kultura, vlný čas, sprt, zvyky a tradice, apd.) sídlení z hlediska zón sídlení U eknmických činnstí by měly být zkumány: průmyslvé a stavební činnsti zemědělské činnsti, lesnictví a vdní hspdářství bchdní a jiné činnsti výrbní pvahy výrbní služby nevýrbní služby, zejména služby cestvníh ruchu, vzdělávací, kulturní a zdravtnické činnsti, činnsti suvisející s vlným časem, rekreací a sprtem, peněžnické činnsti apd. U infrastruktury by měla být analýza zaměřena na tyt základní faktry: dpravní infrastrukturu, telekmunikace survinvé a energetické zdrje a sítě, bydlení, veřejné služby, urbanistická rganizace dispnibilní plchy, budvy a stavby vhdné pr nvé pdnikatelské aktivity U živtníh prstředí by měla být analýza zaměřena na: vzduší, vdu, půdu (vč. těžby nerstných survin, pddlvaných území, radiace) dpady péči krajinu (chráněná, devastvaná a nepřístupná území, ÚSES ) největší znečišťvatele U činitelů je třeba identifikvat všechny subjekty, kteří pzitivně zasahují resp. by mhli zasahvat d vývje reginu (státní správa, místní správa, sdružení, krprace, charitativní, humanitní a kulturní instituce, apd.) a analyzvat jejich stav, vyknané práce, finanční mžnsti apd Zdrje infrmací pr vypracvání situační analýzy Infrmace pr vypracvání situační analýzy je mžn získávat ze dvu typů zdrjů. Český statistický úřad (ČSÚ), který vytváří a spravuje různě bsáhlé a různě aktualizvané databáze. Pr ptřeby Strategie jsu k dispzici databáze, které shrnují z různých zdrjů ČSÚ údaje v členění pdle krajů a pdle kresů. 4

5 Reginální analýza a prgramvání Nejpdrbnější data lze získat ze Sčítání lidu, dmů a bytů, které se kná jednu za deset let (napsledy v rce 2001). V mnha případech, prtže pr Strategii je třeba znát aktuální stav a vývj, jsu tat data nepužitelná. Tent zdrj je prt třeba pužívat p psuzení individuální kvality infrmací, neb jak zdrj dplněný další aktuální údaje (z výběrvých šetření ap.). Reginální a municipální instituce, které mhu pskytnut infrmace zpravidla pdrbnější, aktuálnější, ale jejichž získání je v mnha případech nárčnější než v případě infrmací z ČSÚ. Instituce dispnující infrmacemi aktuální situaci v reginu: Úřady práce vedu pdrbná a aktuální data zaměstnansti a trhu práce v kresním členění Okresní správa sciálníh zabezpečení přehled zaměstnansti v malých pdnicích a jejím vývji Městské úřady hlašvny, správy bytů Dpravní inspektráty pčty mtrvých vzidel Místní pdniky, správci a majitelé technické infrastruktury individuální data, jinde nedstupná (tyt instituce nejsu pvinny pskytvat jakékliv údaje; lze je získat jen dbrvlně na základě nefrmálními vztahů) Prfil reginu a jeh struktura Situační analýza by měla vyústit v suhrnný analytický dkument, pr nějž se v psledních letech v ČR vžil název Prfil reginu. Analytické infrmace charakterizující regin je pr jejich dalšíh pužití účelné rzvrhnut d následujících částí: 1. Úvd 2. Charakteristika území 3. Infrastruktura 4. Hspdářství 5. Zaměstnanst a trh práce 6. Sciální, zdravtní a kulturní infrastruktura 7. Živtní prstředí 8. Rekreace a cestvní ruch 5

6 Reginální analýza a prgramvání 1.2 Sciálně eknmická analýza pr Prgram rzvje kraje Zásady práce s ukazateli Všebecná pravidla pr ukazatele Aby byl mžn mnitrvat realizaci prgramu a psudit plnění jeh cílů, je nutn užít mnžinu ukazatelů, které musí být rzhdnuty v dstatečném předstihu před realizací prgramu, aby příslušná data mhla být shrmážděna. Ve většině případů budu značeny cílvé úrvně, které v agregvané frmě budu dpvídat cílům prgramu. Úrvně ukazatelů jsu tyt: zdrjvé neb vstupní ukazatele vztahující se k alkvanému rzpčtu pr každu úrveň pdpry. Finanční ukazatele jsu pužity pr mnitrvání průběhu realizace pdle rčních závazků a plateb ze zdrjů, dispnibilních pr jakukliv peraci, patření neb prgram ve vztahu k jejich právněným nákladům, ukazatele výstupu vztahující se k činnsti. Jsu měřeny v naturálních jedntkách (např. pčet km vybudvané silnice, úrveň rzpracvansti) neb finančních jedntkách (např. náklady na vybudvání silnice, ukazatele výsledku vykazující přímé a kamžité efekty z prgramu. Pskytují infrmace změnách, které vlivňují chvání neb výkn přímých uživatelů pmci. Tyt ukazatele mhu mít také naturální pvahu (snížení cestvní dby, pčet silničních nehd apd.) neb finanční pvahu (snížení dpravních nákladů apd.), ukazatele dpadu (účinku) 1 vykazující důsledky prgramu nad rámec kamžitých efektů na přímé uživatele prgramu. Lze definvat dva druhy účinků pdle th, zda se jedná účinky, které se prjeví p uplynutí určité dby (specifické účinky), jež jsu však přím spjeny s realizvanu činnstí, neb dluhdbé účinky vlivňující větší část byvatel (glbální účinky). 1 Ukazatele účinku jsu stanveny účelvě jak účinky pzitivní, které indikují efektivnst vlžených prstředků pr rzvj kraje. Při vlastní realizaci prgramu zpravidla dchází též k účinkům negativním, které jsu nežáducí a jsu způsbeny lidsku aktivitu. Tent druh účinků, ve velké většině vlivňující některé slžky živtníh prstředí, není ex ante stanven jak cílvá hdnta, nýbrž účinky je nutn identifikvat při hdncení vlivu prgramu na živtní prstředí. Zpětně se pak prvede adekvátní krekce v prgramu pr eliminaci či zmírnění negativních účinků. 6

7 Reginální analýza a prgramvání Následující tabulka bjasňuje uvedené úrvně ukazatelů na příkladu různých druhů infrastruktury. Průmyslvý pzemek Silnice z A d B Rekultivace městskéh zdevastvanéh území Vstupy Náklady na rzvj pzemku Stavební náklady Prjekční náklady Výstupy Plcha připravvanéh pzemku Délka vybudvané trasy Zrekultivvaná plcha Výsledky Přitažlivst pzemku ve srvnání se susedními pzemky Zisk z dstupnsti Změna pčtu (a sciálně-dbrnéh prfilu) byvatel v klí d 1 km Účinky Pdlahvé plchy, které získaly pdniky p 1 rce Pčet vzidel pužívajících silnici p 1 rce % městských byvatel, kteří zde chtějí zůstat (kntext) Růst zaměstnansti v dtčených pdnicích % reginálních pdniků, které využívají výhd dstupnsti (kntext) V implementační fázi by měly navržené ukazatele vést ke zjedndušení a sjedncení mnitrvání a hdncení PRK. Prblémy při užití ukazatelů Ukazatele pr ptřeby mnitrvání by měly pskytvat infrmace služící pr zlepšení kvality a efektivnsti pdpry z veřejných zdrjů. Měly by také dpvídat a být změřitelné v různých etapách realizace danéh PRK. Kvantitativní pvaha těcht ukazatelů by měla napmci vlastnímu prcesu přípravy prgramů a pskytnut referenční bdy pr mnitrvání a hdncení. V suvislsti s pužitím ukazatelů pr ptřeby mnitrvání se mhu vyskytnut některé prblémy, které jsu dále specifikvány. Vazby mezi příčinu a účinkem Z hlediska knečných cílů mhu u plánvaných činnstí, dsažených výsledků a účinků nastat ptíže při stanvení jasných vazeb mezi příčinu a účinkem. Např. zvýšení zaměstnansti v reginu by mhl být způsben faktry, které nejsu uvedeny v daném prgramu. Za takvé situace bude vhdné využít metdu hdncení účinku patření na danu cílvu skupinu ve srvnání s bdbnu (kntrlní) cílvu skupinu, u které se patření neaplikuje. 7

8 Reginální analýza a prgramvání Slžitst metd měření Výstupy a výsledky se dají měřit relativně přímčaře a blízk "úrvni" patření. Účinky však napak musí být měřeny z vnějšku ve vztahu k patření. Přitm nemusí být přím viditelné neb zřejmé, cž má pačné důsledky z hlediska jejich měřitelnsti. Navíc je účinek čast kumulativním efektem řady patření, cž může dále kmplikvat analýzu účinků. Dstupnst údajů V rzhdujících etapách rzhdvání, např. při změnách neb aktualizaci PRK, mhu být údaje nedstupné. Kmbinace ukazatelů Při kmbinvání určitých ukazatelů mhu nastat prblémy. Zatímc finanční ukazatele lze agregvat pr všechny úrvně (patření, pririta, prgram), je velice nesnadné, a někdy se t ukazuje jak nevhdné, agregvat naturální ukazatele. T tedy znamená, že je důležité vybrat příslušné naturální ukazatele pr každu úrveň tak, aby byl mžn měřit dpvídající kvantifikvatelné výsledky a účinky. Ukazuje se, že všebecně lze lépe připravit a kvantifikvat ukazatele pr mnitrvání na úrvni patření neb prjektu. Je velice btížné určit a pužít ukazatele na vyšší agregvané úrvni (pririta, prgram). Prt je důležité nikliv zjedndušit definvání ukazatelů, nýbrž pužít kvantitativní a kvalitativní infrmace různých slžkách intervence. Nepřímé či nepředpkládané efekty Je důležité shrmáždit c nejvíce nepřímých neb nepředpkládaných efektů intervence (např. různé substituční efekty apd.), které vlivňují specifikvané výsledky a účinky danéh patření (prgramu), zejména ve vztahu k tvrbě a udržení pracvních míst Vztah ukazatelů k prgramu, patření a prjektu Vztah ukazatelů a cílů prjektů a suhrnných cílů prgramu spčívá v tm, že tyt cíle se vyjadřují pmcí ukazatelů. Většinu jde jejich změnu danu buď jak přírůstek (např. pčet nvě vzniklých pracvních míst), neb jak prcentní zvýšení (např. zvýšení zaměstnansti... %). Na brázku je vyjádřen vztah prgramu a jeh kmpnent, tj. patření a knkrétních prjektů k ukazatelům: 8

9 Reginální analýza a prgramvání Vstupy (finanční, naturální) PROGRAM Opatření 1 Opatření 2 Prjekt 1 Prjekt 2 Prjekt.. Prjekt... výstupy perační cíle výsledky účinky cíle prjektu indikátry specifické cíle glbální cíle cíle prgramu vyjádření efektů pmcí indikátrů skládání d vyjádření cílů pmcí indikátrů Zásadně jak efekty jedntlivých prjektů, tj. jejich výstupy, výsledky a dpady, tak i cíle prgramů se psuzují pmcí ukazatelů jakžt zjistitelných (měřitelných) veličin; tedy výstupy, výsledky, dpady, cíle jsu zásadně vyjádřeny ve frmě knkrétních čísel s definvaným významem (nikliv slvní vyjádření) - tedy přesně pdle pravidla c se měří, t se udělá. Důležitým hlediskem je t, aby ukazatele, vyjadřující cíle prjektu, byl mžn dvdit, sečíst z ukazatelů prjektů Skládání ukazatelů Při plánvání prgramu, patření a jedntlivých prjektů je zaptřebí navrhvat ukazatele tak, aby ukazatele vyšších uskupení (patření a prjektu) byl mžn získat z hdnt ukazatelů nižších stupňů hierarchie, tedy prjektů (pr patření) a patření (pr prgram). Naznačený přens ukazatelů zdla nahru ukazuje brázek. Sučasně pr etapu plánvání platí brácený pstup - "rzpis" ukazatelů z ukazatelů pr prgram na ukazatele pr patření a z nich na ukazatele pr jedntlivé prjekty. 9

10 Reginální analýza a prgramvání Prgram Prblémvé kruhy Kmunikace Jiné... Opatření Silnice P R O J E K T Y Je zřejmé, že ukazatele typu "nvá výrbní plcha v m 2 " je snadné sčítat přes jedntlivé prjekty, aby se získal tentýž ukazatel v rámci patření, d něhž prjekty spadají, i v rámci příslušnéh prgramu. Takvýt ukazatel se dá sčítat také pdle územníh dělení. Pdbnu pvahu má zaměstnanst ve smyslu ukazatele "čistý pčet nvě vzniklých pracvních míst". Prblematická už může být DPH, prtže ta se čast jinde vytváří a jinde vykazuje: Sčítat DPH je mžné v rámci patření (sučet za pdíly jedntlivých firem angažvaných v prjektech) neb prgramu, ale ne územně. Ukazatele hdntící např. eklgické vlivy (změny kncentrací škdlivých látek) je nutn stanvvat (definvat) individuálně a je také nutn stanvit i způsb jejich agregace (případně i d jiných ukazatelů), aby byl mžn získat smysluplné a věřitelné hdnty pr patření a pr prgram. Z tht phledu je zřejmé, že stanvit efekty prjektu lze vlastně pměrně jednduše vhdnu vlbu ukazatelů, ale prblém vzniká, je-li nutn stanvit efekty patření neb prgramu. Z th vyplývá nezbytnst při plánvání určit, jaké ukazatele by měly prjekty vykazvat, aby se vůbec daly stanvit ukazatele příslušných patření neb prgramu jak celku. 10

11 Reginální analýza a prgramvání Zpracvání sciálně-eknmické analýzy kraje pr Prgram rzvje kraje Cílem analýzy je vytvřit výchzí pznatkvu základnu, z níž je mžné stanvit směr hlavních úklů, jež musí prgram řešit, a vytvřit rámec a lgický základ pr výběr patření a činnstí, které budu sučástí prgramu. Analýza musí rvněž dhalit reginy (kresy, bce), v nichž se v rámci kraje prjevují nedůvdněné rzdíly (disparity). Analýza by měla pdat jasný braz mžnstech rzvje kraje, zejména jeh silných a slabých stránkách kraje. Měla by rvněž identifikvat aktivity, které již byly v kraji vyknány. Tent krk má dvě části, které tvří: prezentace hlavních eknmických a sciálních tendencí patrných (dvditelných) ze získaných knkrétních údajů a ppis blastí činnstí vykazujících největší ptenciál pr eknmický a sciální rzvj kraje, se zdůrazněním vnitrreginálních kmparací a prezentací vnitrkrajských disparit, analytické pznatky vyvzené z hlavních tendencí vývje kraje a jeh makrklí uspřádané ve frmě SWOT analýzy. Prfil kraje jak celek by měl bsahvat tyt údaje: ppis kraje a hlavní gegrafické údaje (včetně knkrétní plhy, rzlhy, využití území atd.), hlavní ukazatele, které dkumentují dynamiku kraje v těcht blastech: demgrafické změny, phyby ppulace (včetně migrace), suhrnné výsledky hspdářskéh vývje psledních let vyjádřené statistickými údaji i infrmacemi z jiných zdrjů, vývj průmyslu, vývj dvětví zemědělství a lesnictví, vývj venkvskéh prstru, vývj služeb (vč. cestvníh ruchu, lázeňství apd.), stav a vývj malých a středních pdniků, zaměstnanst a nezaměstnanst, tendence vývje trhu práce, stav a vývj vzdělávání, zdravtních a sciálních služeb, kultury a vlnčasvých aktivit, stav a vývj infrastruktury pdprující reginální rzvj (institucinální, dpravní a technické), stav a vývj živtníh prstředí. 11

12 Reginální analýza a prgramvání přehled dsavadních prgramů a prjektů realizvaných v kraji a financvaných z veřejných zdrjů (státní rzpčet, krajský rpčet, místní rzpčty, zdrje EU). Při prezentaci tendencí eknmickéh a sciálníh rzvje bývá užitečné prvnat statistiky kraje s celstátním statistickým průměrem a pkud mžn i s hdntami průměru EU. Sučástí analytických závěrů je také Diagnóza kraje, která uvede identifikvané důvdy vývjvých tendencí, charakteristiku hlavních pzitivních a negativních rysů vývje kraje a jeh makrklí a také důvdněné vymezení blastí činnstí, jež se pravděpdbně budu nejvíce pdílet na rzvji kraje během realizace prgramu (se zřetelem k pravděpdbným rizikům při jeh naplňvání). Výsledek diagnózy se předkládá ve frmě SWOT analýzy kraje členěné pdle prblémvých kruhů. Analýza by měla také pskytnut infrmaci, zda bude lépe slabu stránku neb hržení kraje neutralizvat neb zda existuje mžnst navrhnut určité intervence, které by tyt reginální slabé stránky či hržení změnily (např. gegrafická dlehlst může být při dbrém marketingu příležitstí pr rzvj cestvníh ruchu). Při tvrbě bu částí budu základním výchzím pdkladem zpracvané prfily a SWOT analýzy vypracvané v rámci tvrby Strategie rzvje kraje. Velké mnžství údajů z nich může být přím převzat, pkud u nich nedšl ke změně. Rvněž mnh analytických pznatků ze SWOT analýzy by si měl zachvat platnst i pr Prgram rzvje kraje. 1.3 Sciálně eknmická analýza pr Reginální perační prgram Analýza by měla bsahvat části, jejichž bsah pr knkrétní dkument Reginálníh peračníh prgramu (ROP) je uveden dále Zhdncení výchzích dkumentů Cílem tht krku je zhdntit výchzí dkumenty spjené s ROP, kterými jsu Strategie sudržnsti EU, Nárdní rzvjvý plán, Nárdní strategický referenční rámec (NSRR) a zaměření a bsah předcházejících ROP a Prgramů rzvje kraje. Výchzí hdncení musí také psudit, zdali existující ROP je zpracván v suladu s legislativu resp. dpručeními EU a NSRR ČR. Pkud jde analýzu sciálně eknmické situace, zde je nutn se zaměřit na ty prblémvé kruhy, které jsu intervenčními tituly (blastmi pdpry) EU pr dané plánvací bdbí a které se stanu priritami ROP, zejména vývj hspdářství, trhu práce, lidskéh ptenciálu, infrastruktury, cestvníh ruchu a živtníh prstředí). V suvislsti s tím musí být velká pzrnst věnvána také zhdncení vývje makreknmickéh klí včetně klnstí suvisejících s členstvím ČR v EU. Pkud jde vlastní prgram, zde je nutn se zaměřit hlavně na zhdncení pririt 12

13 Reginální analýza a prgramvání jedntlivých prblémvých kruhů. Je třeba vzít rvněž v úvahu shrmážděné připmínky a pžadavky, vznesené ze strany správních úřadů, bcí, bčanů a dalších zainteresvaných institucí, nalézt jejich adekvátní uplatnění v ROP. Pznatky z hdncení analýzy se stávají zadáním pr následující krky Sciálně eknmická analýza reginu Úvd. Zeměpisné umístění České republiky a danéh reginu v rámci Evrpy a jeh pstavení jak reginu v rámci kritérií pdpry ze strany EU. Analýza sučasné sciální a eknmické situace reginu. Cílem analýzy je stanvit becný směr hlavních úklů, jež musí prgram řešit, a zajistit rámec a lgický základ pr výběr patření a činnstí, které budu sučástí peračníh prgramu. Údaje uváděné v tét kapitle by měly být sestaveny tak, aby byl jasně prkázána, pdstatněnst zvlených pririt, tj. musí jasně ukázat ptřebu finanční pdpry a intervence EU. Analýza musí rvněž dhalit subreginy (kresy), v nichž se prjevují nedůvdněné reginální disparity. Analýza reginu jak celku vedle ppisu reginu a hlavních gegrafických údajů (včetně plhy, rzlhy, využití území atd.) a hlavních ukazatelů, které dkumentují dynamiku reginu v klíčvých blastech musí také prezentvat tendence sučasnéh hspdářskéh a sciálníh vývje reginu a blastí eknmických a sciálních činnstí s největším ptenciálem rzvje. Analýza zahrnuje hlavní sféry a pdmínky živta v reginu jak jsu demgrafie a struktura sídlení, situace ve výrbních dvětvích (zemědělství, lesnictví, průmysl, služby, rzvj maléh a středníh pdnikání), stav infrastruktury, trh práce a nezaměstnanst, živtní prstředí, cestvní ruch aj. Specifická pzrnst by přitm měla být věnvána stavu knkurenceschpnsti pdniků, výzkumu a vývje, invací, malých a středních pdniků, stavu živtníh prstředí, situaci na trhu pracvních příležitstí a situaci v blasti dbrnéh vzdělání, stavu vývje rvnprávnsti mužů a žen, zejména s hledem na pracvní příležitsti. Analýza musí být selektivně sustředěna na kruhy, které budu předmětem buducí finanční pdpry ROP ze strany EU. Při prezentaci tendencí eknmickéh a sciálníh vývje je účelné prvnat statistiky reginu s celstátním statistickým průměrem a pkud mžn i s hdntami EU. Analytický ddíl, který uvádí důvdy vývjvých tendencí, by měl bsahvat charakteristiku hlavních pzitivních a negativních rysů vývje reginu a také důvdněné vymezení blastí činnsti, jež se pravděpdbně budu nejvíce pdílet na rzvji během prgramu (se zřetelem k pravděpdbným rizikům při jeh naplňvání). SWOT analýza reginu. Analytické pznatky je třeba prezentvat ve frmě SWOT 13

14 Reginální analýza a prgramvání analýzy, která tvří výchdisk pr frmulvání cílů ROP. SWOT analýza musí být prvázána s buducími priritními blastmi a patřeními prgramu. Tat frma prezentace analýzy je pžadvána metdiku EU. Obsahuje zhdncení silných a slabých stránek ptenciálu reginu a příležitstí a hržení danéh reginu z hlediska stavu a vývje jeh klí se zvýrazněním reginálních disparit v jedntlivých priritních blastech Úprava analýzy eknmické a sciální situace reginu NUTS 2 Cílem tht krku je stanvit eknmický a sciální rámec příslušnéh Reginu sudržnsti (NUTS 2) pr buducí pdpru ze strukturálních fndů ES na základě analýz, prvedených v jedntlivých krajích, které Regin sudržnsti tvří. Cílem je stanvit becný směr hlavních úklů, jež musí prgram řešit, a zajistit rámec a lgický základ pr vybrané pririty a patření, které budu sučástí ROP. Nejdůležitější je přitm správně shrnut pznatky analýzy a diagnózy uvedené v jedntlivých Prgramech rzvje krajů za celý regin NUTS 2 v případě, že je tvřen dvěma neb třemi kraji. Analýzy krajů vypracvané při tvrbě PRK prezentují tendence hspdářskéh a sciálníh vývje krajů a jejich makrklí, tj. knkrétní ppis hlavních tendencí a hlavních příčin jejich trajektrií, a zkumají hlavní blasti eknmických a sciálních činnstí s největším rzvjvým ptenciálem. Analýza pr ROP musí tyt krajské analýzy integrvat. Tent krk ústí d dvu knkrétních dílčích výstupů: zpracvání statistické prezentace Reginu sudržnsti, rzbr ptenciálu jeh eknmickéh a sciálníh rzvje a zvýraznění reginálních diferencí (disparit) v jedntlivých priritách; SWOT analýzy ptenciálu Reginu sudržnsti pr vybrané pririty a vývjvých tendencí tht ptenciálu. 14

15 Reginální analýza a prgramvání 2 ANALÝZA REGIONŮ NA NĚŽ JE ZAMĚŘOVÁNA SOUSTŘEDĚNÁ PODPORA STÁTU 2.1 Charakteristika prblémvých reginů Dle zákna č. 248/2000 pdpře reginálníh rzvje jsu na základě průběžné analýzy vymezvány prblémvé reginy, jejichž rzvj je třeba s hledem na vyvážený rzvj státu a vyrvnávání rzdílů mezi jedntlivými územními celky pdprvat. Může jít tyt typy prblémvých reginů: 1) Strukturálně pstižené reginy 2) Hspdářsky slabé reginy 3) Venkvské reginy 4) Jiné prblémvé reginy Strukturálně pstižené reginy Reginy s vyským zastupením průmyslu a vyským stupněm urbanizace, ve kterých se sustřeďují negativní prjevy strukturálních změn, dchází v nich k útlumu významných pdniků, resp. celých dvětví a k nadprůměrnému růstu nezaměstnansti; Hspdářsky slabé reginy Oblasti charakteristické nízku živtní úrvní, nízkým eknmickým ptenciálem, nadprůměrným pdílem zaměstnansti v primárním sektru a nadprůměrnu nezaměstnanstí; Venkvské reginy Venkvské blasti charakteristické nižším stupněm urbanizace a eknmickéh rzvje, nízku husttu zalidnění, pklesem pčtu byvatel a vyským pdílem zaměstnansti v zemědělství; Jiné prblémvé reginy Reginy se specifickými prblémy, jejichž pdprvání státem je v jistém časvém bdbí nezbytné (například reginy: pstižené živelnými phrmami, se silně narušeným ŽP, s vysku míru nezaměstnansti). Vzhledem k dlišnsti charakteristik jedntlivých typů prblémvých reginů, musí být pr jejich vymezení pužity dlišné, je charakterizující ukazatele. Obecně může jít ad hc vymezené územní celky. Reálná dstupnst ptřebných 15

16 Reginální analýza a prgramvání infrmací (zejména statistických dat) však determinuje územní detail na úrvni kresů. 2.2 Pstup při vymezvání reginů na něž je zaměřvána sustředěná pdpra státu Strukturálně pstižené reginy Ukazatele pr vymezení strukturálně pstižených reginů: 1. Pdíl zaměstnansti v průmyslu na celkvé zaměstnansti v daném rce. Váha ukazatele - 0, Pčet zaměstnanců v průmyslu v daném rce vzhledem k bazickému (základnímu) rku. Váha ukazatele - 0,2. 3. Suhrnné hdncení nezaměstnansti k danéh rku (pužita metda suhrnnéh hdncení stavu nezaměstnansti v reginech). Váha ukazatele - 0,4. 4. Pčet sukrmých pdnikatelů ve vymezeném území na 1000 byvatel v daném rce. Váha ukazatele - 0,1. Algritmus výpčtu jedntlivých ukazatelů a keficientu výslednéh hdncení Jedntlivé ukazatele: zjištění hdnty každéh ukazatele pr jedntlivé rky sledvání; převd veliksti každéh ukazatele na dpvídající pměrný keficient; vynásbení získanéh keficientu vahu příslušnéh ukazatele; Výsledné hdncení VH = U1*0,3 + U2*0,2 + U3*0,4 + U4*0,1 U1 = keficient ukazatele pdíl zaměstnansti v průmyslu na celkvé zaměstnansti U2 = keficient ukazatele vývj zaměstnansti v průmyslu U3 = keficient ukazatele suhrnné hdncení nezaměstnansti 2 Jde váhy ukazatelů stanvené pr hdncení reginů na bdbí let

17 Reginální analýza a prgramvání U4 = keficient ukazatele pčet sukrmých pdnikatelů na 1000 byvatel Výpčet suhrnnéh keficientu hdncení strukturálně pstižených reginů výpčet výslednéh hdncení všech kresů zvlášť za každý rk pdle výše uvedenéh algritmu; výpčet průměru hdnt za celý časvý hriznt za jedntlivé kresy; sestavení přadí strukturálně pstižených reginů; Na základě výše uvedenéh pstupu byly v ČR vymezeny pr bdbí jak strukturálně pstižené tyt reginy (10 kresů): 1. Mst 6. Kladn 2. Karviná 7. Ostrava-měst 3. Teplice 8. Přerv 4. Chmutv 9. Luny 5. Děčín 10. Frýdek-Místek Tyt kresy mají celkem 1,72 mil. byvatel, cž je 16,7% z pčtu byvatel ČR. Rzlhu km2 zaujímají 9,3% území ČR. Další přadí: 11. Jeseník 16. Litměřice 12. Bruntál 17. Ústí n. Labem 13. Nvý Jičín 18. Znjm 14. Vsetín 19. Sklv 15. Šumperk 20. Olmuc 17

18 Reginální analýza a prgramvání Hspdářsky slabé reginy Ukazatele charakterizující hspdářsky slabé reginy: Suhrnné hdncení nezaměstnansti k danéh rku (pužita metda suhrnnéh hdncení stavu nezaměstnansti v reginech). Váha ukazatele - 0,3 3. Daňvé příjmy (daňvá výtěžnst) na 1 byvatele reginu v daném rce Váha ukazatele - 0,1. Průměrná měsíční mzda v reginu v daném rce Váha ukazatele - 0,15. Pdíl zaměstnansti v zemědělství, lesnictví a ryblvu na celkvé zaměstnansti v daném rce Váha ukazatele - 0,2. Pčet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a ryblvu v daném rce vzhledem k bazickému (základnímu) rku. Váha ukazatele - 0,15. Hustta sídlení (pčet byvatel na 1 km 2 ) v daném rce Váha ukazatele - 0,1. Algritmus výpčtu jedntlivých ukazatelů a keficientu výslednéh hdncení Jedntlivé ukazatele: zjištění hdnty každéh ukazatele pr jedntlivé rky sledvání; převd veliksti každéh ukazatele na dpvídající pměrný keficient; vynásbení získanéh keficientu vahu příslušnéh ukazatele; Výsledné hdncení VH = U1*0,3 + U2*0,1 + U3*0,15 + U4*0,2 + U5*0,15 + U6*0,1 U1 = keficient ukazatele suhrnné hdncení zaměstnansti U2 = keficient ukazatele daňvé příjmy na 1 byvatele U3 = keficient ukazatele průměrná mzda 3 Jde váhy ukazatelů stanvené pr hdncení reginů na bdbí let

19 Reginální analýza a prgramvání U4 = keficient ukazatele pčet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a ryblvu na celkvé zaměstnansti U5 = keficient ukazatele vývj zaměstnansti v zemědělství, lesnictví a ryblvu U6 = keficient ukazatele hustty sídlení Výpčet suhrnnéh keficientu hdncení hspdářsky slabých reginů výpčet výslednéh hdncení všech kresů zvlášť za každý rk pdle výše uvedenéh algritmu; výpčet průměru hdnt za celý časvý hriznt za jedntlivé kresy; sestavení přadí strukturálně pstižených reginů; Na základě výše uvedenéh pstupu byly vymezeny jak hspdářsky slabé tyt reginy (10 kresů): 1. Luny 6. Jeseník 2. Tachv 7. Třebíč 3. Znjm 8. Prachatice 4. Český Krumlv 9. Břeclav 5. Bruntál 10. Svitavy Deset vybraných kresů má 0,86 mil. byvatel, cž je 8,3% byvatel ČR. Zaujímají km 2, cž je 17,2% území ČR. Další přadí: 11. Chmutv 16. Litměřice 12. Vyškv 17. Rakvník 13. Žďár nad Sázavu 18. Kutná Hra 14. Klatvy 19. Mst 15. Přerv 20. Plzeň-sever 2.3 Metda suhrnnéh hdncení nezaměstnansti Základní slžky ukazatele: Nezaměstnanst: N = uchazeči zaměstnání / pracvní síla Dluhdbá nezaměstnanst: D = dluhdbě nezaměstnaní / pracvní síla 19

20 Reginální analýza a prgramvání Tlak na pracvní místa: V = (uchazeči vlná pracvní místa) / pracvní síla Stanvené váhy: v1 = 0,4; v2 = 0,3; v3 = 0,3 4 Výpčet suhrnnéh hdncení: SHN = v1*n + v2*d + v3*v 3 LITERATURA 1. Metdika zpracvání Reginálních peračních prgramů a Splečnéh reginálníh peračníh prgramu na léta MMR, DHV CR, Ostrava Prgram rzvje kraje (PRK) (Metdická příručka), MMR, Praha Systémvé a metdické aspekty tvrby strategií rzvje reginů (VÚSC) České republiky (Metdická příručka), MMR, Praha Jde váhy ukazatelů stanvené pr hdncení reginů na bdbí let

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více