Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1""

Transkript

1 KUJIP014W92U É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysočina S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník"), na akci Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1" 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: tel./fax IČO: DIČ : bankovní spojení: číslo účtu: Zhotovitel: se sídlem: jednající: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: hlavní stavbyvedoucí: tel./fax: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl Ing. Stanislav Munduch / CZ Sberbank CZ, a.s /6800 STATUS stavební a.s. Nádražní 998, Humpolec František Kubů, předseda představenstva Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí Ing. Zdeněk Krejčí Ing. Zdeněk Krejčí / CZ Československá obchodní banka, a.s /0300 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487 Prohlášení Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plněni použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň

2 z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 2. Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla; Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1" 2.1. Předmět díla, bude proveden dle projektové dokumentace Transformace ÚSP Jinošov II - lokalita Okříšky 1" včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, Pelhřimov a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel. Projektové dokumentace v listinné podobě budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení Geodetické činnosti v průběhu provádění díla vč jejich výstupů.; Vytýčení nově budovaných stavebních a inženýrských objektů, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření Geodetické zaměření skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů Geometrické plány objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků,...) Veškerá geodetická činnost musí být prováděna oprávněnými osobami podle zvláštních předpisů. Výstupy (výsledky) geodetické činnosti budou předány objednateli v následujícím rozsahu a formě: Protokoly o vytyčení stavby, pozemku, IS jedenkrát v tištěné podobě. Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf. Geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu šestkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě Dokladová část: -Protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem

3 -Veškeré revizní zprávy-bez závad! (elektro, hromosvod, VZT, spalinové cesty tlakové nádoby,...) -Doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) -Doklady o likvidaci odpadů oprávněnou osobou -Oprávnění k provádění stavebně montážních prací, osvědčení oprávněných fyzických osob -Protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení -Protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze, kopie záručních listů -Provozní řády a knihy Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: - zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, - zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění, - zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží, - zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), - zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací. - zajištění včasného připojení objektu na inženýrské sítě a činnosti spojené se zajištěním dodávek energií a vody pro budoucího provozovatele ke dni předání a převzetí dokončeného díla - zpracování a předání průkazu energetické náročnosti objektu při převzetí dokončeného díla Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací vč. soupisu prací s výkazem výměr, b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla postupovat v souladu se závaznými pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce, Oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Integrovaného operačního programu, které se týkají předmětné akce Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné Škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

4 2.6. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající zejména z rozporu mezi údaji zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, ocenit podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 15 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto omezení (tj. změny nepřekročí 15 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště a před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro dodávku předmětu díla, provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a písemně upozornit objednatele na případné rozdíly. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1 této smlouvy Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž

5 subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel. 2,14. Zhotovitel na své náklady vypracuje a předloží před podpisem smlouvy Finanční harmonogram (měsíční) a Časový harmonogram v členění na týdny, který bude zpracován formou řádkového harmonogramu, bude vypracován na základě časové analýzy projektu a bude stanovovat vazby mezi navazujícími činnostmi z technologického hlediska výstavby dle oddílů výkazu výměr. Nepředložení harmonogramů bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy. 3. Termín plnění, staveniště 3.1. Místo plnění: obec Okříšky, pozemek par. č 677/4, k.ú. Okříšky 3.2. Práce budou zahájeny: březen Předmět díla bude dokončen nejpozději: Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla Za nesplnění úplného dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, - zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, - zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

6 - veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky - zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele - zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. Bližší informace uvedeny na Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Dále je povinen zajistit publicitu poskytovatele dotace na své náklady v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, které jsou přílohou č. 9 Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.1 který je k dispozici na Povinností zhotovitele je umožnit, aby informační panel byl po celou dobu stavby viditelný. Pokud dojde v průběhu realizace díla dle této smlouvy k poškození výše uvedeného, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit výrobu nové informačního panelu a jeho opětovné umístění. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele, - zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 4. Cena za 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: Cena celkem bez DPH: ,-Kč DPH 15%: ,- Kč DPH 21%: 0,-Kč Cena celkem s DPH: ,- Kč slovy: pět miliónů sedm set devadesát osm tisíc tři sta padesát šest korun českých 4.2. Cena uvedená v této smlouvě je sjednaná jako cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o díío a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: - při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty - v případech stanovených v či. 2.6., 2.7. a 2.9.

7 - v případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 15% a 21%) - v případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení víceprací (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně metodikou poskytovatele dotace. Ve výše uvedených případech, jejichž důsledkem je změna sjednané ceny, bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu těchto časových úseků (období): od zahájení prací do od do od do dne skutečného předání a převzetí dokončeného díla. Každé dílčí plnění uskutečnění dle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného období. Provedené práce budou fakturovány za dané období. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném období, které budou odsouhlaseny autorským dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Faktura - daňový doklad bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného období. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% celkové ceny díla. Zbývajících min. 10%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po předání a převzetí hotového díla do 60 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedostatků. Průběžná fakturace: -při fakturování jednotlivých položek je firma zhotovitele povinna samostatně fakturovat položky ze soupisu skutečně provedených prací, které jsou die zákona o daních z příjmu vyčleněny pokynem Pokyn GFŘ č. D-6 jako samostatné movité věci. Tyto položky budou fakturovány na samostatných soupisech skutečně provedených prací a bude vystavena samostatná faktura. V případě rozporu mezi vyznačením těchto položek ve výkazech výměr a jejich faktickou náplní dle tohoto pokynu je firma povinna upozornit objednatele a dáíe postupovat dle zákona o daních z příjmu a ne dle projektové dokumentace. - při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací. - v případě změn více a méněprací bude zhotovitel zpracovávat přehledové tabulky s propojenými rozpočty a výkazy výměr prokazující oprávněnost požadavku.

8 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 60 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH")." Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách číslo projektu CZ. 1.06/3.1.00/ , název projektu: Transformace ÚSP Jinošov II., název akce Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1" a identifikační Číslo EDS: 113D34B000232, financováno z IOP, účelový znak pro investiční výdaje a účelový znak pro neinvestiční výdaje Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že objednateli vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost Částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 6. Stavební deník 6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 5) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání.

9 7. Převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména: - projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst smlouvy - výsledky geodetické činnosti v rozsahu dle odst smlouvy - dokladová část v rozsahu dle odst seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, Bez výše uvedených dokladů a dokumentací nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedostatky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedostatky nebránící užívání díla Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedostatků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí snížení funkčnosti části díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedostatkem se rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech díla oproti zadávací dokumentaci K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 8. Ostatní podmínky smlouvy 8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel ani osoba sním propojená nesmí provádět výkon technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni zaměstnanci objednatele Ing. Stanislav Munduch a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, - upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

10 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Zhotovitel bude objednateli průběžně poskytovat aktuální informace o stavu jednotlivých částí veřejné zakázky, a to na zákíadě písemné žádosti objednatele. Zároveň bude zhotovíte! průběžně předávat fotodokumentaci (rozčleněnou do složek dle jednotlivých stavebních oddílů) prováděných prací a zakrývaných konstrukcí na CD vždy nejpozději ke kontrole provedených prací na zjišťovacím protokolu před vystavením faktury za dané období Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výší vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-lí tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka (objednatele) odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad Pokud se technický dozor stavebníka (objednatel) přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. ZpůsobMi tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel.

11 8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 Obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců Veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. K těmto strojům a zařízením budou zhotovitelem dodány vyplněné záruční listy k datu předání a převzetí díla Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedostatků Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou Či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení.

12 9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody platí ustanovení 373 a násl. obchod, zákoníku stím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 10. Kontroly poskytovatele dotace a jiných orgánů Plnění veřejné zakázky budou pracovníci poskytovatele monitorovat a kontrolovat. Poskytovatel je oprávněn si ověřit realizaci veřejné zakázky, resp. poskytování služeb v místě jejich poskytování. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 je zhotovitel povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci zakázky uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případě další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také subdodavatelé a partneři projektu. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o všech provedených kontrolách ze strany oprávněných osob, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontroí, a o jejich splnění. Zhotovitel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil. Zhotovitel má povinnost archivovat doklady spojené se zakázkou minimálně do Pojištění díla Pojištění zhotovitele Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 5

13 mil. Kč. Doklad o pojištění píatném po celou dobu realizace díla je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 12. Odstoupení od smlouvy Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech podstatného porušení smluvních povinností:: prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů Způsob odstoupení od smlouvy - smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 13. Závěrečné ustanovení Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smíuvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislostí se zadávacím řízením na veřejnou zakázku tvořící předmět této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14 13.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně zčásti ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměli jeho obsahu a na důkaz shody o celém rozsahu této smlouvy připojují své podpisy Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. Příloha: oceněný soupis prací s výkazem výměr V Humpolci dne V Jihlavě, dne 8..H2. JOK Za zhotovitele: za objednatele: František Kubů předseda představenstva Ing. Zdeněk Krejčí místopředseda představenstva / Ing/Libor Joukl / náměstek hejtmana o oblast majetku, dopravy 'a silničního hospodářství

15 REKAPITULACE STAVBY Stavba: d - Transformace ÚSP Jinošov II - lokalita Okříšky 1 5 o c > o Datum: 12.12,2013 Zadavatel: IČ: Kraj Vysočina DIČ: CZ Uchazeč: IČ: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec DIČ: CZ Projektant: IČ: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ Poznámka: U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta Jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo stavenlštní dopravy v případě že tyto člnostl nejsou oceněny v samostatných položkách Jednotlivých částí soupisu prací, U vybraných výrobků Je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případné výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. Uchazeč o veřejnou zakázku Je povinen pří oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců Jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. Č, 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová ÚRS Cena bez DPH ,97 DPH základní 21,00* ze 0,00 0,00 snížená 15,005$ ze , ,35 Cena s DPH V CZK ,32

16 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Stavba: d - Transformace ÚSP Jinošov II - lokalita Okříšky 1 Místo: Okříšky Datum: HH Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r Uchazeč: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK) CenasOPH (CZK] Typ Náklady stavby celkem , ,32 VON Vedlejší a ostatní náklady , ,00 VON VON Vedlejší a ostatní náklady , ,00 Soupis SO-01 Objekt pro bydlení , ,60 STA 01_01 Stavebně technické řešení , ,61 Soupis 01_a Zařízení pro vytápění staveb , ,00 Soupis 01J> Zařízení vzduchotechniky , ,66 Soupis 01_b1 Centrální vysavač , ,26 Soupis 01_c Zařízení zdravotně technických Instalací , ,34 Soupis 01_d Zařízení silnoproudé elektrotechniky , ,20 Soupis 01_d1 Bleskosvod , ,63 Soupis 01_e Zařízení slaboproudé elektrotechniky , ,30 Soupis SO-02 Sklad zahradního nářadí , ,40 STA Stavebně technické řešení , ,40 Soupis S0-03 Box na popelníce , ,15 STA 03_0í Stavebně technické řešení , ,15 Soupis SO-04 Venkovní terasa + pergola , ,35 STA 04_01 Vlastní terasa stavebně technické řešení , ,55 Soupis Konstrukce pergoly stavebně technické řešení , ,90 Soupis Zpevněné plochy , ,38 ING M_01 Zpevněné plochy , ,38 Soupis Oplocení , ,50 ING i2_01 Oplocení , ,50 Soupis Sadové úpravy , ,84 ING I3_01 Sadové úpravy , ,84 Soupis Venkovní rozvod vody , ,17 ING Venkovní rozvody vody , ,17 Soupis Venkovní kanalizace , ,85 ING 1501 Venkovní kanalizace , ,85 Soupis Venkovní NTL plynovod , ,81 ING Venkovní NTL plynovod , ,81 Soupis Venkovní rozvody NN , ,44 ING 1701 Venkovní rozvod NN , ,44 Soupis ROWANet 7 424, ,48 ING ROWANet 7 424, ,48 Soupis

17 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: d Transformace ÚSP Jinošov II lokalita Okříšky 1 Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady KSO: Místo: Okříšky Datum: 12, Zadavatel; ič: Kraj Vysočina DtČ: CZ Uchazeč: IČ: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec DIČ: CZ Projektant: IČ: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ Poznámka: U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejích montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací, U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č, 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová ÚRS. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb, 8 odst. 4 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné KSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle KSO , , , , , , , , , Cena bez DPH ,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze , ,00 Cena s DPH v CZK ,00

18 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: d Transformace ÚSP Jinošov II lokalita Okříšky 1 VON Vedlejší a ostatní náklady VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo: Okříšky Datum: Zadavatel: Uchazeč: Kraj Vysočina STATUS stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. Kód dílu Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem OST - Ostatní Vedlejší a ostatní náklady , , ,00

19 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: d Transformace ÚSP Jinošov II lokalita Okříšky 1 VON Vedlejší a ostatní náklady VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo: Okříšky Datum: Zadavatel: Uchazeč: Kraj Vysočina STATUS stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem ,00 OST - Ostatní , Vedlejší a ostatní náklady , K [Zařízení staveniště, BOZP kpl 1, , ,001 Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnéní staveniště, včetně prováděni každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp, likvidace) a povlnostl vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. 2 J K ,1 Dočasné dopravní opatření kpl 1, , ,00 3 K Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízeni, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. kpl 1, , ,00 naxiacy spojenu s pocimimaim pro puuucuu pr JlťKlU ne ouuuimo i tuiu. web: Kraje Vysočina STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím Informačního panelu / web : Ministerstva pro místní rozvoj INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM htto:// Poznámka k potoice: Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro 4 K umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, pro konání kpl 1, , ,00 kontrolních dnů Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka kancelář stavby, místnost v objektu,...) Pomámka k potoice: 5 K Geodetické vytýčení kpl 1, , ,00 6 K K Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objetků, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících Inženýrských sítí, kontrolní měření, Geodetické zaměření řešených stavebních objetků po dokončení díla kpl 1, , ,00 Geodetické zaměření řešených stavebních objetků (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky,,.,) ve 3 tištěných vyhotoveních tx elektronicky CD) Geodetické zaměření Inženýrských objektů po dokončení díla Geodetické zaměření Inženýrských objektů ve 3 tištěných vyhotoveních 1x elektronicky CO) kpl 1, , ,00 8 K Geometrický plán kpl 1, , ,00 Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, Inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6tí tištěných vyhotoveních 1x elektronicky CO 9 K Projektová dokumentace skutečného provedení! kpl 1, , ,00 Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CO 10 K Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací kpl 1, , ,00 Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunlkad (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch) 11 K Měření radonu v budovách kpl 1, , ,00 Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací, 12 K Měření intenzity umělého osvětlení kpl 1, , ,00 Náklady spojené s ověřnfm navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací, v případě že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace. 13 i K Soubor zimních opatření kpl 1, , ,00 14 K K Náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zmrznutí malt a betonů-dosažení zmrazovacích pevností, zakrývání konstrukcí, zazlmovánl stavby, temperování staveb, odklízení sněhu, nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí,..). Mimostaveništní doprava, přesun technologických zařízení kpl 1, , ,00 Náklady spojené s dopravou strojů a zařízení do staveništního skladu a přesun strojů a zařízení ze staveništního skladu do pracovní zóny pokud nejsou uvedeny v položkových soupisech Jednotlivých částí zakázky (řemeslných pracích) Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla kpl 1, , ,00

20 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkoumch a měřeni, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaskolení obsluhy, revizní zprávybez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopte záručních listů - 3x tištěné a tx na CD nosiči

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014)

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) KUJIP014VNLU Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní

Více

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D KUJIP00ZG0DQ Smlouva o dílo č. 2013-04 - D Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" uzavřená dle 536 a násl. zákona če.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Illlllllllllillllll cujipouwsto

Illlllllllllillllll cujipouwsto Smlouva o dílo Illlllllllllillllll cujipouwsto uzavřená podle ustanovení 2586 a nás!. Zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") na realizaci

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smlouva o dílo KUJIP00ZG84Ž uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Objednatel: Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 1882/57,

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce č. objednatele. č. zhotovitele 2015/3310/0074 SMLOUVA O DÍLO která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodržení především

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody Část Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11I1111111111 MUCTP004KBD0 Smlouva o dílo c. 203-012 na verejnou zakázku 1. SMLUVNí STRANY Objednatel: Mesto Ceský Tešín adresa: námestí CSA 1/1,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov - průtah"

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov - průtah Cisto smlouvy objednatele: 71513 Číslo smlouvy zhotovitele: 1856.3240152RKA SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov -

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany OBJEDNATEL: Oderská městská společnost, s.r.o. Se sídlem: Radniční

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo OBCHODNÍ PODMÍNKY - Příloha č.3 Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: Z h o t o v i t e l O b j e d n a t e l TAURUS, družstvo

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612053457 (ORG 5139, 5141, 5140) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:..

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany 1. 2. podle 536 a následujících SMLOUVA O DÍLO zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany Zhotovitel: Stavební firma RUKO s.r.o. Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 15000

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany I.1. Objednatel : Stodská nemocnice a.s. Sídlo : Hradecká 600,333

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Smlouva o dílo. Smluvní strany

Smlouva o dílo. Smluvní strany Smlouva o dílo Číslo smlouvy zhotovitele Číslo smlouvy objednatele Smluvní strany 1. Objednatel : statutární město Havířov Svornosti 2 736 01 Havířov- Město není zapsán v OR Oprávnění zástupci: - ve věcech

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice KUJI P00TN8HX číslo smlouvy objednatele: 66266 číslo smlouvy zhotovitele: 2012006032 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více