VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň"

Transkript

1 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se na duchovně nejvýznamnější křesťanské svátky, kterými jsou Velikonoce. Toto nádherné duchovní období je pro nás příležitostí nejenom k prožívání Kristova utrpení, ale především k prožití radosti ze zmrtvýchvstání, které je přislíbeno i nám. Společně prožívejme Velikonoce s radostným vědomím, že pro každého z nás je určena tato šťastná perspektiva. Ze srdce vám všem přeji radostné a požehnané velikonoční svátky. P. Pavel VELIKONOCE SVATÝ TÝDEN Týden od Květné neděle do neděle velikonoční se nazývá Velkým nebo též svatým týdnem. KVĚTNÁ NEDĚLE Šestá neděle postní má v římském misále název KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ. Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí)

2 VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ Vrcholem a středem křesťanské liturgie je slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. Svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání. ZELENÝ ČTVRTEK Obsahem liturgie tohoto večera jsou dvě události: 1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy, 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. Při chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu se mohou rozeznít zvony, jež utichnou až do Sláva na výsostech Bohu velikonoční noci. Velikonoční večeře pascha, při které Ježíš ustanovil památku na své utrpení a smrt, se slaví ve věřících židovských rodinách dodnes. Je připomínkou mocného Božího činu záchrany ze zajetí v Egyptě. VELKÝ PÁTEK Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení a smrti. Podle prastaré tradice dnes církev neslaví eucharistickou oběť. Liturgické obřady začínají obvykle kolem třetí hodiny odpolední, kdy byl Kristus umučen, a mají tři části: 1. bohoslužbu slova, zakončenou přímluvami za celý svět; 2. uctívání kříže; 3. přijímání. Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. Oltář je zbaven plachet, svící a kříže. Velký pátek je postním dnem závazně zachovávaným v celé církvi, a to postem od masa a újmy v jídle. Den přísného postu. BÍLÁ SOBOTA Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. Dle starodávného zvyku vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná (dle našeho počítání) večer na - 2 -

3 Bílou sobotu anebo v noci. (Stejně jako například o Vánocích, kdy je hlavním svátkem , se slaví Štědrý večer již večer ) VELIKONOČNÍ NOC V modlitbě velikonoční preface se mluví o Kristově vítězství v jeho utrpení, neboť on svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty velikonoční přechod (pesach) ze zajetí utrpení, omezenosti a smrti do života svobody a plnosti. Tato oslava má přehledně členěnou strukturu: - oslava velikonočního světla (velikonoční oheň, velikonoční svíce) Symbolika a význam velikonoční svíce paškálu Název velikonoční svíce paškál pochází z latinského paschale velikonoční. Svíce je znamením vzkříšeného Krista, pravého světla, které osvěcuje každého člověka (Jan 1,9). V úvodní části slavnosti velikonoční noci se paškál zapaluje od ohně, který je symbolem lásky a síly Ducha svatého. Do paškálu se vyrývá kříž, letopočet a řecká písmena alfa (nad kříž) a omega (pod kříž). Přitom se říká: Kristus včera i dnes (kněz vyrývá do svíce svislé břevno), začátek i konec (vyrývá příčné břevno), alfa i omega. Kristus je Pánem všech věků (první číslice), on vládne dějinám (druhá). Jeho je království i moc i sláva (třetí) po všechny věky věků (čtvrtá). Amen. Pět kadidlových zrn ve svíci naznačuje patero ran Ježíšových. Zapálení svíce ohněm vysvětlují slova: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění. Svíce se pak přináší do ztemnělého kostela s trojím zvoláním: Světlo Kristovo! a věřící na to odpovídají: Sláva tobě, Pane. Postupně si pak věřící zapalují od paškálu své svíce. Křesťan, který je včleněn do Krista světla prorážejícího veškerou temnotu se také sám stává celou svou bytostí pramenem světla pro ostatní (srov. Mt 5,14). - velikonoční chvalozpěv (Exultet) Tento starobylý je chválou světla, které dává Bůh svému lidu: Pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty, protože to je ta noc, o které je psáno: Noc jako den se rozjasní. ( ) - bohoslužba slova V této části velikonoční oslavy věřící uvažují o podivuhodných skutcích, které Bůh od počátku činil

4 - křestní obřady (svěcení vody, obnova křestních slibů, křest) Je možno říci, že jádrem velikonoční oslavy je právě křest. Je vyvrcholením naší účasti na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví (nebo obnovuje) právě o Velikonocích. Křesťan prožívá osobně tajemství Velikonoc tím, že spolu s Kristem umírá hříchu a vstává z mrtvých k novému životu. Slavnost Kristova vzkříšení se proto stává nejvhodnějším okamžikem ke křtu, kterým každý pokřtěný vstává z mrtvých a prožívá na sobě velikonoční tajemství. (Kolář, Biblický slovník, 542) - eucharistie Eucharistie je zpečetěním a dalším napojením na Ježíšův triumf. Je pokrmem na cestu k branám našeho Domova (viz Zelený čtvrtek). NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Kristus vstal z mrtvých za svítání prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po sobotě (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému lámání chleba a tento den nazvali dnem Páně. Každá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. ŽEHNÁNÍ POKRMŮ Žehnání velikonočních pokrmů je v církvi starým zvykem. Připomíná pravdu vyjádřenou apoštolem sv. Pavlem těmito slovy: Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží. (1 Kor 10,31) Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme před i po jídle a na největší svátek Zmrtvýchvstání Páně také žehnáme pokrmy. V naší farnosti budeme žehnat pokrmy na slavnost Zmrtvýchvstání v neděli 8. dubna v 10:00. Nezapomeňte si, prosím, donést pokrmy (pečivo, vajíčka, sýr, masité výrobky aj.) upravené na ošatce či v košíčku. Doma vám budou milou připomínkou Boží dobroty a štědrosti

5 PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT Od středy 4. dubna se bohoslužby ve všední den konají v 18:00 v kapli na faře neděle Květná neděle 6. neděle postní Mn. Hradiště mše sv. v 08:30 Loukov mše sv. v 10:00 Všeň mše sv. v 11:00 Mukařov mše sv. v 15: pondělí Svatého týdne úterý Svatého týdne od 14:00 příležitost k svátosti smíření středa Svatého týdne od 14:00 příležitost k svátosti smíření Mn. Hradiště mše sv. v kostele v 18:00 s udílením svátosti pomazání nemocných čtvrtek Zelený čtvrtek Mn. Hradiště mše sv. v 18:00, poté pesachová večeře na faře pátek Velký pátek Mn. Hradiště Velkopáteční odpoledne křížová cesta v kostele v 15:00 a poté promítání na faře Jidáš Mn. Hradiště obřady Velkého pátku v 18: sobota Bílá sobota Mn. Hradiště příležitost modlit se u Božího hrobu od 09:00 Loukov velikonoční vigilie v 18:00 Mn. Hradiště velikonoční vigilie v 19: neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mn. Hradiště mše sv. v 10:00 (!) Březina mše sv. v 15:00 Sezemice mše sv. v 15: pondělí velikonočního oktávu Mn. Hradiště mše sv. v 8: úterý velikonočního oktávu Mn. Hradiště mše sv. v 18: středa velikonočního oktávu Mn. Hradiště mše sv. v 10:00 v Domově důchodců Mn. Hradiště mše sv. v 18:00, poté biblická hodina čtvrtek velikonočního oktávu Mn. Hradiště mše sv. v 18: pátek velikonočního oktávu Mn. Hradiště mše sv. v

6 sobota velikonočního oktávu Klášter mše. sv. v 16:00 Kněžmost mše sv. v 18: neděle 2. neděle velikonoční Mn. Hradiště mše sv. v 08:30 Loukov mše sv. v 10:00 Všeň mše sv. v 11:00 Mukařov mše sv. v 15: pondělí 2. velikonočního týdne úterý 2. velikonočního týdne Mn. Hradiště v 17:00 promítání na faře Lurdy středa 2. velikonočního týdne Mn. Hradiště mše sv. v 18: čtvrtek 2. velikonočního týdne pátek 2. velikonočního týdne Mn. Hradiště mše sv. v 18:00, poté setkání farníků sobota 2. velikonočního týdne Boseň mše sv. v 18: neděle 3. neděle velikonoční Mn. Hradiště mše sv. v 08:30 Loukov mše sv. v 10: pondělí svátek sv. Vojtěcha úterý 3. velikonočního týdne Mn. Hradiště v 17:00 promítání na faře Lurdy středa svátek sv. Marka Mn. Hradiště mše sv. v 10:00 v Domově důchodců Mn. Hradiště mše sv. v 18:00, poté biblická hodina čtvrtek 3. velikonočního týdne pátek 3. velikonočního týdne Mn. Hradiště mše sv. v 18: sobota 3. velikonočního týdne Mn. Hradiště mše sv. v 14:30 v DPS Žďár mše sv. v 16:00 Mn. Hradiště mše sv. s nedělní platností v 18: neděle 4. neděle velikonoční (svátek sv. Kateřiny Sienské) Boseň mše sv. v 08:30 Loukov mše sv. v 10: pondělí 4. velikonočního týdne - 6 -

7 KRÁTKÉ INFO Z FARNOSTI Velkopáteční odpoledne Společnou pobožností křížové cesty v 15:00 v děkanském kostele zahájíme farní Velkopáteční odpoledne. Po křížové cestě budeme promítat biblický film Jidáš, který nám přiblíží poslední okamžiky pozemského života Pána Ježíše a naladí nás na prožitek velkopátečních obřadů, které začnou v 18:00 v kostele. Missa brevis V neděli 8. dubna na slavnost Zmrtvýchvstání Páně zazní v našem děkanském kostele Missa brevis (krátká mše) od V. V. Hausmanna v podání turnovského pěveckého sboru Dvořák pod vedením B. Lédla. Pozor: mše sv. začíná mimořádně v 10:00! Prosba otce Pavla Ke slavnostní chvíli patří i přátelské setkání, byť třeba jen krátké. Má prosba v tomto směru se obrací na naše obětavé hospodyňky. Pokud by vám to bylo trochu možné, přispějte, prosím, nějakým pečivem, které bychom poté vzájemně nabídli u kostela po bohoslužbě v neděli 8. dubna na slavnost Zmrtvýchvstání. Předem děkuji za vaši vstřícnost. Aktuální informace k rekonstrukci interiéru děkanského kostela: Počátkem března rozhodla komise města o přidělení ,- Kč na opravu interiéru kostela. Toto rozhodnutí však 26. března nepodpořila rada města. V současné době musíme vyčkat na rozhodnutí zastupitelstva, které se koná 23. dubna. Všechny vás moc prosím o vytrvalou modlitbu. P. Pavel Svátost biřmování Zájemci o udělení svátosti biřmování se mohou hlásit u otce Pavla. Příprava po vzájemné dohodě bude upřesněna po Velikonocích. Vlastní udílení svátosti biřmování se plánuje na jaro Nové farní webové stránky - Poslední dobou jsem se zabýval přípravou nové webové prezentace farnosti. Nově budeme využívat redakční systém Drupal. Stránky bych rád představil nejpozději na Velikonoce. Z počátku je možné, že systém bude potřeba,,ladit za pochodu. Proto vás prosím o trpělivost a shovívavost. Nejprve se uvedou do provozu statické stránky, události a články. Děkuji. VN - 7 -

8 PŘEHLED SBÍREK Boseň 20,- 100,- Březina Kněžmost 100,- Loukov 320,- 305,- 200,- 220,- Mnichovo Hradiště 1.120, , , ,- Mukařov 1.500,- 850,- Všeň 120,- 190,- Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! MODLITBA ZA PŘÁTELSTVÍ Děkuji ti, Pane, že jsi mi dal přátele, se kterými si rozumím, a že nás spojuje tvá láska a společné zájmy. Děkuji ti za lidi, které jsi pro mě stvořil. Chceš, abychom si navzájem sloužili, abychom jeden druhého obohacovali. Pane, posvěť naše přátelství a nauč nás mlčenlivosti. Dej, ať si navzájem ukazujeme správnou cestu a ať nám všechno prospívá k dobrému. Naplň naše přátelství ušlechtilostí, věrností, láskou a ochotou k oběti. Nedej, abychom se uzavřeli jen pro sebe. Ať se neomrzíme, ať si máme vždy co říct. Dej, Pane, ať naše přátelství nás přivádí blíž k tobě, příteli nejlepšímu. Amen. Farní list vydává pro svoji interní potřebu Římskokatolická farnost děkanství Mnichovo Hradiště. Jazyková korektura tohoto čísla: Zuzana Slanařová Administrátor farnosti: P. Pavel Mach. Kontakt: 1. máje 232/2, Mnichovo Hradiště, tel.: (+420) ,

中华人民共和国时期\(1952年\)

中华人民共和国时期\(1952年\) (1952 ) 1952 1 7 1 15 1000 1 27 4 1 29 1 2 21 8 3 5 21 1 23 8 3 16 1951 3 2 1980 1984 3 700 300 1953 1 4 7 710 710 47 70% 2 4 10 25 2.1836 4 14 4 15 1952 4 4 5 14 3 6 8 3 6 11 14 6 18 500 478% 6 20 6 26

Více

33 丘 京 南 国 家 统 计 局 统 计 教 育 培 训 中 心 副 主 任 34 白 涛 云 南 昆 明 十 中 高 级 教 师 35 白 先 春 南 京 财 经 大 学 统 计 学 系 教 授 36 吕 珩 河 南 信 息 统 计 职 业 学 院 科 研 处 处 长 / 讲 师 37 吕 小

33 丘 京 南 国 家 统 计 局 统 计 教 育 培 训 中 心 副 主 任 34 白 涛 云 南 昆 明 十 中 高 级 教 师 35 白 先 春 南 京 财 经 大 学 统 计 学 系 教 授 36 吕 珩 河 南 信 息 统 计 职 业 学 院 科 研 处 处 长 / 讲 师 37 吕 小 中 国 统 计 教 育 学 会 第 六 届 理 事 名 单 ( 按 姓 氏 笔 画 排 序 ) 2014 年 8 月 序 号 姓 名 单 位 职 称 / 职 务 1 丁 洁 丽 武 汉 大 学 讲 师 2 于 声 涛 烟 台 职 业 学 院 会 统 系 系 主 任 / 教 授 3 万 国 京 江 西 省 信 息 科 技 学 校 副 校 长 4 万 崇 华 广 东 医 学 院 教 授 5 马 骏 天

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Více

2088

2088 ( 以 下 附 錄 節 錄 自 中 華 人 民 共 和 國 中 央 人 的 網 站, 全 文 可 參 閱 http://www.gov.cn/zwgk/2014-02/15/content_2602146.htm) 附 錄 国 务 院 关 于 和 下 放 一 批 行 政 审 批 项 目 的 决 定 国 发 2014 5 号 各 省 自 治 区 直 辖 市 人, 国 务 院 各 委 各 直 属 机 构

Více

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川 陸 水 利 局 重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程及用地建設及維護 四 新北市河川環境營造及改善工程 五 流域綜合治理計畫

Více

目 录 第 一 部 分 学 院 概 况 及 毕 业 生 就 业 工 作 总 体 情 况... 2 第 二 部 分 2015 届 毕 业 生 就 业 基 本 情 况 分 析... 4 2.1 毕 业 生 自 然 情 况...4 2.1.1 毕 业 生 院 系 分 布 情 况... 4 2.1.2 毕

目 录 第 一 部 分 学 院 概 况 及 毕 业 生 就 业 工 作 总 体 情 况... 2 第 二 部 分 2015 届 毕 业 生 就 业 基 本 情 况 分 析... 4 2.1 毕 业 生 自 然 情 况...4 2.1.1 毕 业 生 院 系 分 布 情 况... 4 2.1.2 毕 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 辽 宁 经 济 职 业 技 术 学 院 招 生 就 业 处 2015 年 12 月 目 录 第 一 部 分 学 院 概 况 及 毕 业 生 就 业 工 作 总 体 情 况... 2 第 二 部 分 2015 届 毕 业 生 就 业 基 本 情 况 分 析... 4 2.1 毕 业 生 自 然 情 况...4 2.1.1 毕 业 生 院 系 分

Více

从 近 年 来 破 获 的 有 关 案 件 看, 涉 国 防 军 工 领 域 的 策 反 窃 密 案 件 呈 现 多 发 高 发 态 势 案 例 2. 科 研 人 员 被 利 诱 盗 取 高 科 技 情 报 案 犯 刘 某, 原 系 我 国 家 重 点 科 研 院 派 出 所 民 警, 其 同 案

从 近 年 来 破 获 的 有 关 案 件 看, 涉 国 防 军 工 领 域 的 策 反 窃 密 案 件 呈 现 多 发 高 发 态 势 案 例 2. 科 研 人 员 被 利 诱 盗 取 高 科 技 情 报 案 犯 刘 某, 原 系 我 国 家 重 点 科 研 院 派 出 所 民 警, 其 同 案 国 家 安 全 教 育 广 东 披 露 一 批 窃 密 策 反 案 件 今 年 4 月 15 日 是 我 国 2015 年 7 月 1 日 颁 布 实 施 国 家 安 全 法 后 的 第 一 个 全 民 国 家 安 全 教 育 日 目 前 由 省 国 家 安 全 工 作 领 导 小 组 办 公 室 举 办 的 2016 年 广 东 省 国 家 安 全 教 育 展 览 正 在 广 州 农 讲 所 展

Více

《晚年周恩来》目录

《晚年周恩来》目录 ...1...4...4...6...9...13...22...35...38 " "...47...47...50...54 " "...57...65...76...76 " "...83 " "...85...91 " "...97 " "...103... 110... 110 " "...123...127...138...139...146...146...155...157...164...173

Více

(Sorry miss ~~)

(Sorry miss ~~) -------------------------------------------------------------------------------- / J840 -------------------------------------------------------------------------------- (Sorry miss ~~) (

Více

校园之星

校园之星 ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing

Více

(Microsoft Word - \244p\275\327\244\345.docx)

(Microsoft Word - \244p\275\327\244\345.docx) 投 稿 類 : 健 康 與 護 理 篇 名 : 口 腔 癌 的 預 防 與 治 療 之 研 究 楊 淑 雯 私 立 公 東 高 工 綜 合 高 中 三 年 級 陳 慧 婷 私 立 公 東 高 工 綜 合 高 中 三 年 級 倪 筱 喻 私 立 公 東 高 工 綜 合 高 中 三 年 級 指 導 老 師 : 高 惠 玲 老 師 1 壹 前 言 認 識 口 腔 癌 口 腔 癌 是 一 種 關 於 嘴 巴

Více

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Více

91/04/11 9 30 11 30AM 1954 1 13 ( ) ( ) GT SoronaTM Enron Enron Arthur Anderson Andersen Anderson EPS Enron Enron Enron Compaq HP AT T Compaq ERP ERP Nike Nike Nike PET Q A Q1 Q2: F E Far Eastern Q3:

Více

国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见

国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见 国 务 院 关 于 创 新 重 点 领 域 投 融 资 机 制 鼓 励 社 会 投 资 的 指 导 意 见 国 发 2014 60 号 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 : 为 推 进 经 济 结 构 战 略 性 调 整, 加 强 薄 弱 环 节 建 设, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展, 迫 切 需 要 在 公 共 服 务 资 源

Více

浦口区(Pkb032次单元)控制性详细规划 (公示展板)

浦口区(Pkb032次单元)控制性详细规划 (公示展板) 南 京 江 北 新 区 NJJBa040 单 元 控 制 性 详 细 规 划 公 众 意 见 征 询 南 京 市 规 划 局 南 京 江 北 新 区 管 委 会 ( 筹 ) 规 划 国 土 部 南 京 市 规 划 局 六 合 分 局 南 京 市 规 划 设 计 研 究 院 有 限 责 任 公 司 20152015.11 年 11 月 前 言 随 着 南 京 江 北 新 区 的 批 复, 国 务 院

Více

深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 公 司 管 理 部 : 根 据 贵 部 2016 年 4 月 7 日 出 具 的 关 于 对 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 ( 创 业 板 许 可 类 重 组 问 询 函 2016 第 23 号 ), 四 川

深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 公 司 管 理 部 : 根 据 贵 部 2016 年 4 月 7 日 出 具 的 关 于 对 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 ( 创 业 板 许 可 类 重 组 问 询 函 2016 第 23 号 ), 四 川 证 券 代 码 :300425 证 券 简 称 : 环 能 科 技 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 对 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 的 回 复 签 署 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 公

Více

AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO

AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO AL Si O OH 4 2 2 5 K AL Si O 2 3 8 2 3 8 2 3 8 Na AL Si O Ca AL Si O AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O 2 3 2 2 2 3 2 2 CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO 2 3 2

Více

《世说新语》

《世说新语》 ! " $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"%# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!& # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!( # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!))# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!" +# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"&"#

Více

GBJ137 90 R C M W T S U G D 1000 2000 2 2 1 500

GBJ137 90 R C M W T S U G D 1000 2000 2 2 1 500 GBJ137 90 R C M W T S U G D 1000 2000 2 2 1 500 S1 FAR= S2 FAR S1 S2 2.2 2.2 S3 D= 100% S2 D S2 S3 150 2 1 1.2 2 4 1 1.5 4 1 2 5% S4 FAR2= 1 FAR1 0.7 S2 FAR1 FAR2 S2 S4 1.0 1% 300 1 200 1 10% 8 8 24 0.8

Více

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26  什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

Více

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

Více

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2 (%) (%) 37.64% 15.13% 47.22% 1 2 38.99% 3 5.52% 55.49% 1 2 3 2001 11 15 3 11 12 1 57 30 % % 1 [] 22.44 14 [] 2.03 2 [] 13.25 15 []1.30 3 [] 10.91 16 [] 1.13 4 [] 9.47 17 [] 0.78 5 [] 6.59 18 []0.76 6 []

Více

不淨觀之探究----以《大度智論》為主

不淨觀之探究----以《大度智論》為主 不 淨 觀 之 探 究 ---- 以 大 度 智 論 為 主 釋 從 照 福 嚴 佛 學 院 研 究 所 一 年 級 大 綱 一 前 言... 2 二 不 淨 觀 之 意 義... 2 三 貪 欲 之 過 患 與 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 4 ( 一 ) 貪 欲 之 過 患... 4 ( 二 ) 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 6 四 不 淨 觀 之 修 學 方 法...

Více

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Více

untitled

untitled [] [] [] 15.1 1 2 Cu 2+ 2e=Cu Zn 2+ 2e=Zn 2H + 2eH 2 Cu2e=Cu 2+ Ni2e=Ni 2+ 2OH 2e=H 2 O 1/2O 2 2Cl 2e=Cl 2 1 1. 2. 15.2 z+ ze l H 3 O + e 2 1 H 2 O 2a H 2 O e 2 1 OH 2b O 2 2H 2 O 4e4OH 3 z+ ze 4 z+ (zh)e

Více

15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33

15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 36 37 38 39 39 39 40 40 41 42 42 42 43 43 45 45 46 47 48 49 50 51 52

Více

南京师范大学2012年度本科教学质量报告

南京师范大学2012年度本科教学质量报告 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 一 四 年 十 月 目 录 一 本 科 专 业 设 置 及 学 生 基 本 情 况... 1 ( 一 ) 本 科 专 业 设 置 情 况... 1 ( 二 ) 本 科 生 生 源 情 况... 1 ( 三 ) 在 校 本 科 生 情 况... 2 二 师 资 与 教 学 条 件... 3 ( 一 ) 教 师 情 况... 3 ( 二 ) 教 学 经

Více

200910全文.doc

200910全文.doc 1 2 9 15-18 60 1 2 2 1 2 88 60 30 30 10 1 60 1949 1977 3 1978 60 60 2006 2007 2006-2010 2006 2008 2007 4 5 2008 3 2 6 1982 12 27 1987 1989 1993 8 14 18 1993 10 1 15 1 2-3 3-4 4-5 5-7 6-8 7-10 8-11 9-12

Více

學前融合班教學完整版.doc

學前融合班教學完整版.doc ... 1... 4... 10... 17... 22... 28... 32!... 36... 41... 47... 52 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21

Více

第一类

第一类 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂. 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料. 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 荆. 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 注 释 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包 括 制

Více

安徽财经大学2016年MBA(秋季入学)招生简章

安徽财经大学2016年MBA(秋季入学)招生简章 河 北 经 贸 大 学 2016 年 硕 士 学 位 研 究 生 招 生 简 章 河 北 经 贸 大 学 坐 落 在 河 北 省 省 会 石 家 庄 市, 占 地 3000 余 亩, 是 河 北 省 重 点 建 设 的 骨 干 大 学, 是 一 所 以 经 济 学 管 理 学 法 学 为 主, 兼 有 文 学 理 学 工 学 和 艺 术 学 的 多 学 科 财 经 类 大 学 被 誉 为 花 园 式

Více

校园之星

校园之星 G H A E F F F m G X M D XlO L G m F XlO AIDS T Y X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XY X Y Y X X X X X X X X X X P

Více

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241])

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241]) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 冬 令 殺 手 冬 令 殺 手 蘇 潔 瑩 醫 生 東 區 尤 德 夫 人 那 打 素 醫 院 內 科 部 呼 吸 科 副 顧 問 醫 生 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 簡 稱 慢 阻 肺 病, 主 要 包 括 慢 性 支 氣 管 炎 和 肺 氣 腫 兩 種 情 況 患 者 的 呼 吸 道 受 阻, 以 致 氣 流 不

Více

2 看 見 雲 稅 人 事 小 園 地 每 月 一 書 智 慧 成 冊 4 活 力 雲 稅 租 稅 宣 導 - 活 動 - 幸 福 稅 月 樂 活 雲 林 十 月 份 新 到 職 人 員 十 月 份 電 話 測 試 績 優 人 員 榮 譽 榜 微 笑 關 懷 愛 心 辦 稅, 優 良 服 務 人 員

2 看 見 雲 稅 人 事 小 園 地 每 月 一 書 智 慧 成 冊 4 活 力 雲 稅 租 稅 宣 導 - 活 動 - 幸 福 稅 月 樂 活 雲 林 十 月 份 新 到 職 人 員 十 月 份 電 話 測 試 績 優 人 員 榮 譽 榜 微 笑 關 懷 愛 心 辦 稅, 優 良 服 務 人 員 Nov 13, 2014 納 稅 服 務 科 編 -- 舉 手 索 發 票 財 神 來 報 到 -- 服 務 月 刊 元 月 號 2 看 見 雲 稅 人 事 小 園 地 每 月 一 書 智 慧 成 冊 4 活 力 雲 稅 租 稅 宣 導 - 活 動 - 幸 福 稅 月 樂 活 雲 林 十 月 份 新 到 職 人 員 十 月 份 電 話 測 試 績 優 人 員 榮 譽 榜 微 笑 關 懷 愛 心 辦

Více

untitled

untitled 201521 201460 201460 201512 1. 2 2. 3. 3 4. 4 5. 6. TOT 5 8 7. 20142020 PPP 8. 6 9. BTBOT BOOT G206 G228 S709 S908 S202 S207 10. 5 5 11. 7 12. 13. 8 14. 15. 9 16. 10 17. 11 12 13 PPP 14 2015 9 29 15 2015

Více

Microsoft Word - 農業發展局

Microsoft Word - 農業發展局 桃 園 縣 議 會 第 17 屆 第 7 次 定 期 會 桃 園 縣 政 府 農 業 發 展 局 工 作 報 告 報 告 人 : 曾 榮 鑑 局 長 中 華 民 國 102 年 4 月 目 錄 前 言 P3 壹 現 階 段 重 要 工 作 執 行 情 形 P4 一 農 務 工 作 二 植 物 保 護 工 作 三 漁 牧 工 作 四 輔 導 工 作 五 農 地 管 理 工 作 六 動 物 防 疫 工

Více

Untitled

Untitled 339_1 339_2 339_3 cd 1 2 339_4 339_5 339_6 339_7 339_8 3 339_9 339_10 4 5 339_11 fh fi ze fu 339_21 339_22 339_23 339_24 6 339_25 339_26 7 339_27 339_28 8 339_29 9 339_30 339_31 10 339_32 339_33 11 339_34

Více

(CIP) ( ) / :, 2003 I S B N /I227 () ( : ) : / 32 : : : : 1 I SB N /I227 : (, )

(CIP) ( ) / :, 2003 I S B N /I227 () ( : ) : / 32 : : : : 1 I SB N /I227 : (, ) (CIP) ( ) / :, 2003 I S B N 7-5609-3039-5/I227 () ( : 430074 ) : 8501168 1/ 32 : : : : 1 I SB N 7-5609-3039-5/I227 : (, ) ,,, OOO , 1999 9,,, 1998 1999 , ( ) : 1998,,,,,,,,,,,,, 1998 5,,,,,?! 1 ,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

第九章 元素概论

第九章  元素概论 1. 2. 5 1. 2. 3. 4. p393:467p394:915p395: 16 12.1 VA ns 2 np 3 1. NH 4 ClNaNO 2 NH 4 NO 2 NaCl NH 4 NO 2 N22H 2 O 2. N 2 COP 351 1. N 2 3H 2 2NH ( ) 3 2NH 4 ClCa(OH) 2 CaCl22NH 3 2H 2 O 2NH 3 NH 4 NH 2

Více

2

2 1 2 ti 3 5 8 12 13 16 4 (303 361 321 379) 361 5 13 6 : 7 : 8 : 9 10 (353) 42 () 42 12 16 37 324 11 (353) ( ) ( ) (636) 12 http://www.nipic.com/show/2/27/de0985b2c031c2c2.html 13 14 ( ) 15 16http://www.zgybsf.com/ZPXS/443.htm

Více

(S5) (S6) (S7) 技 术 小 结 : 以 上 动 点 轨 迹 的 探 索 过 程 中, 应 用 到 的 TI 技 术 依 次 包 括 数 据 测 量 文 本 计 算 属 性 锁 定 几 何 跟 踪, 依 此 四 步 曲, 可 以 研 究 系 列 定 值 条 件 下 的 动 点 轨 迹.

(S5) (S6) (S7) 技 术 小 结 : 以 上 动 点 轨 迹 的 探 索 过 程 中, 应 用 到 的 TI 技 术 依 次 包 括 数 据 测 量 文 本 计 算 属 性 锁 定 几 何 跟 踪, 依 此 四 步 曲, 可 以 研 究 系 列 定 值 条 件 下 的 动 点 轨 迹. 巧 用 TI 图 形 计 算 器 探 索 定 值 条 件 下 的 动 点 轨 迹 摘 要 : 本 文 利 用 TI 图 形 计 算 器 的 几 何 功 能, 探 索 了 平 面 内 到 两 定 点 的 距 离 到 定 点 与 定 直 线 的 距 离, 和 差 积 商 分 别 为 定 值 条 件 时 的 动 点 轨 迹 ; 利 用 图 形 绘 制 功 能, 验 证 了 探 索 结 论 ; 利 用 CAS

Více

浙江华策影视股份有限公司2012年度报告

浙江华策影视股份有限公司2012年度报告 公 告 编 号 :2013-012 浙 江 华 策 影 视 股 份 有 限 公 司 2012 年 年 度 报 告 证 券 简 称 : 华 策 影 视 证 券 代 码 :300133 披 露 时 间 :2013 年 3 月 28 日 1 第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚

Více

《太平广记》第二册

《太平广记》第二册 !! "" """""""""""""""""! # """""""""""""""""!$ # """"""""""""""""" # """""""""""""""""! # """""""""""""""""" $% #! """"""""""""""""" ($ # %& ( ################# $ $ " ################# $ ################

Více

《益善行道 ─ 東華三院歷史專題文集》

《益善行道 ─ 東華三院歷史專題文集》 益 善 行 道 東 華 三 院 歷 史 專 題 文 集 一. 著 書 背 景 二. 獲 香 港 書 展 名 家 推 介 評 為 四 十 套 好 書 之 一 三. 益 善 行 道 的 九 個 專 題 四. 相 關 活 動 五. 訂 購 資 料 為 研 究 香 港 歷 史 提 供 珍 貴 文 獻 理 想 通 識 教 育 素 材 東 華 三 院 早 前 委 託 香 港 大 學 亞 洲 研 究 中 心 開

Více

雲林縣政府各單位工作報告

雲林縣政府各單位工作報告 壹 民 政 部 門 壹 民 政 部 門 甲 自 治 行 政 一 內 政 部 村 里 集 會 所 活 動 中 心 興 建 及 修 繕 計 畫,101 年 度 內 政 部 核 定 補 助 本 縣 20 案, 補 助 經 費 1,979 萬 元 ; 另 本 府 自 籌 款 計 109 萬 9,000 元, 合 計 總 經 費 2,088 萬 9,000 元 正 二 內 政 部 消 防 署 避 難 收 容

Více

1912 1985 ( ) ( ) ( ) (486 75 ) (1) (6) (39) (41) (45) (45) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (57) (62) (62) (62) (64) (68) (73) (75) (75) l (76) (78) (81) (82) (83) (83) (83) (84) (84) (85) (85) (85)

Více

第 31 期 2014.9.5 叶 深 圳 TV 周 刊 曳 主 管 主 办 出 版 发 行 承 办 全 国 统 一 刊 号 邮 发 代 号 周 五 出 版 / 零 售 价 深 圳 广 播 电 影 电 视 集 团 南 方 声 屏 报 深 圳 电 视 深 圳 市 天 和 信 息 服 务 有 限 公 司 CN44-0181/02 45-152 5 元 出 品 人 总 监 制 总 策 划 策 划 岳 川

Více

---- TEL FAX II %

---- TEL FAX II % 2003 2 2003 8 WWW.CEI.GOV.CN TEL010 68558355 FAX010 68558370 I ---- TEL010 68558355 FAX010 68558370 II 2003... 1...1...2...2 2003... 3...3...4...6 1....6 2....7...8...10 1....10 2. 40%...11 2003... 12...12...13...13

Více

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, )

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, ) (CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : 430074 : (027 )87542624 : : : : 850 1168 1/ 32 : : : 2001 1 : 2001 1 : I SBN 7 5609 : (, ) 50,, 50 50,,,,,,, 50, 50, : 1999 10 50 50 50 :,,,,,,,,,, 50,,,, 50, 50,, 50,

Více

臺 南 市 108 510 彰 化 縣 0 1 雲 林 縣 0 3 嘉 義 縣 0 6 嘉 義 市 0 1 高 雄 市 0 29 合 計 108 550 1. 臺 南 市 永 康 區 國 光 5 街 2 號 16 層 大 樓 ( 維 冠 金 龍 ) 倒 塌, 死 亡 108 人 男 55 人 女 5

臺 南 市 108 510 彰 化 縣 0 1 雲 林 縣 0 3 嘉 義 縣 0 6 嘉 義 市 0 1 高 雄 市 0 29 合 計 108 550 1. 臺 南 市 永 康 區 國 光 5 街 2 號 16 層 大 樓 ( 維 冠 金 龍 ) 倒 塌, 死 亡 108 人 男 55 人 女 5 0206 地 震 災 害 應 變 處 置 報 告 第 15 報 壹 地 震 資 料 ( 資 料 來 源 : 中 央 氣 象 局 ) 報 告 單 位 : 中 央 災 害 應 變 中 心 資 料 統 計 截 止 時 間 :2016/02/13 09:00 105 年 2 月 6 日 凌 晨 3 時 57 分, 於 北 緯 22.93 度, 東 經 120.54 度, 即 在 屏 東 縣 政 府 北 偏

Více

私募基金合同

私募基金合同 泰 玥 盈 泰 定 增 1 号 专 项 私 募 基 金 私 募 基 金 合 同 ( 样 本 ) 私 募 基 金 管 理 人 : 泰 玥 众 合 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 私 募 基 金 托 管 人 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 私 募 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资

Více

zw.PDF

zw.PDF 1 He2+ 4 2 2.1 SI C SI kg * u ** e -1.6022 10-19 -1 9.1096 10-31 0.00055 p +1.6022 10-19 +1 1.6726 10-27 1.0073 n 0 1.6749 10-27 1.0087 H 1.673 10-27 1.008 * 1 ** u 12 C=12.000000 1u=1.6605 10-27 kg

Více

Fe O + 3CO = 2Fe + 3CO 2 3 2 160 256 1500 x 160 1500 = 2 56 x 2 = 56 1500 x 160 = 1050 x x 100 12 38 12 100 38 316 = = =. x x 1000 37 2 137 2 37 2 1000 137 2 271 = = =.... 36 100 40 100 40 36

Více

机械学工通讯

机械学工通讯 欢 迎 踊 跃 投 稿, 本 报 邮 箱 :jixiexijizhezhan@163.com - 1 - 机 械 学 工 通 讯 2012 年 6 月 6 日 第 三 十 期 ( 总 第 30 期 ) 展 出 机 械 形 象 亮 出 机 械 风 采 机 械 工 程 系 党 总 支 主 办 系 记 者 站 承 办 20 年 后, 我 又 回 到 你 的 身 边 不 敢 相 信 眼 前 你 的 容 颜

Více

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63>

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63> 食 衛 生 及 國 民 營 養 169 第 六 章 食 衛 生 及 國 民 營 養 第 一 節 餐 飲 衛 生 管 理 近 年 來 工 商 發 達 國 民 經 濟 條 件 生 活 質 日 益 提 昇, 工 業 化 的 社 會 環 境, 飲 食 習 慣 的 改 變 造 成 外 食 人 口 與 日 俱 增, 隨 著 消 費 層 次 的 提 高, 吃 由 充 飢 而 成 為 一 種 享 受, 要 求 可

Více

- BImSchG 26 22 BImSchG 28.1 15 16 2 26 2, µg/m 3 BImSchG 29 (1), 26 28 BImSchG 29 (2) 22 26 ( - BImSchV 5.) ( 1 6) ( 7 10) ( 11 12) 1 5 (46 ). 2 : 1. 53/54 BImSchG ). 2. 55 58 BImSchG. 12 ( ) 12. BImSchV

Více

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 (

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 ( 城 市 名 称 地 址 电 话 北 京 北 京 北 佳 兴 科 科 贸 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 外 南 郎 家 园 1 号 大 北 写 字 楼 309 室 和 311 室 010-65660406 北 京 北 京 冬 雪 天 地 数 码 科 技 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 苑 20 号 楼 豪 威 家 园 B 座 14 层 400-810-1526 北

Více

UDC

UDC CECS 102:2002 Technical specification for steed structure of light-eight Buildings ith gabled frames 2003 1 Technical specification for steed structure of light-eight Buildings ith gabled frames CECS102:2002

Více

World Bank Document

World Bank Document 资 源 型 城 市 ( 淮 南 市 ) 可 持 续 发 展 工 程 Public Disclosure Authorized 采 煤 塌 陷 区 综 合 治 理 利 用 世 行 贷 款 项 目 RP1707 V1 REV Public Disclosure Authorized 移 民 安 置 行 动 计 划 ( 送 审 稿 ) Public Disclosure Authorized Public

Více

1985 223 1582 183 1283 40 300 90 74 1985 1971 12000 2 5 1971 2 1 1973 26 12 1 28400 6 260 70 1949 10 1958 2 5 1 5 1 5 250 60 1983 1985 1957 1 1963 196

1985 223 1582 183 1283 40 300 90 74 1985 1971 12000 2 5 1971 2 1 1973 26 12 1 28400 6 260 70 1949 10 1958 2 5 1 5 1 5 250 60 1983 1985 1957 1 1963 196 50 40 1957 20 1958 4 63600 3300 1970 50 1972 1970 196 120 30 2 13 1970 9 1975 1981 7 1981 70 1979 1988 22 43 1990 22497 17647 93 220 27 5382 30 4270 78 1985 223 1582 183 1283 40 300 90 74 1985 1971 12000

Více

余姚城投集团有限公司

余姚城投集团有限公司 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 工 作 简 报 第 十 二 期 ( 总 第 24 期 ) 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 综 合 办 公 室 编 2015 年 12 月 20 日 目 录 党 员 组 织 生 活 日 专 栏 坚 定 理 想 信 念 筑 牢 思 想 防 线 集 团 公 司 召 开 新 党 规 党 纪 学 习 会 活 动 快 讯 集 团 简 讯 集 团 公 司 率 先 尝

Více

用 矿 物 质 丰 富 的 盐 炼 成 的 竹 盐 是 科 学 Contents 可 以 解 决 矿 物 质 缺 乏 的 生 命 之 盐 - 竹 盐 2 什 么 是 矿 物 质? 3 盐 不 是 单 纯 的 氯 化 钠 4 难 道 盐 是 高 血 压 的 元 凶 吗? 5 推 荐 用 盐 补 充 体 内 缺 乏 矿 物 质 8 什 么 是 竹 盐? 10 盐 与 竹 盐 的 成 分 分 析 11 竹

Více

4399小游戏大全网易《天下3(微博)》同人创作再次发力

4399小游戏大全网易《天下3(微博)》同人创作再次发力 4399 小 游 戏 大 全 网 易 天 下 3( 微 博 ) 同 人 创 作 再 次 发 力 130 http://www.gusexp.com 4399 小 游 戏 大 全 网 易 天 下 3( 微 博 ) 同 人 创 作 再 次 发 力 不 翻 越 栏 杆 现 在 要 培 养 大 才 太 容 易 了 2. 横 穿 公 路 要 走 斑 马 线, 赌 博 游 戏 机 照 理 说, 听 听 7k7k

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D203FA55BA5C1A147A5C13FAC47A8C63FBCBDAABA3FA54ED3EC3FA9CA2E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203FA55BA5C1A147A5C13FAC47A8C63FBCBDAABA3FA54ED3EC3FA9CA2E646F6378> 民 间 故 事 传 播 的 时 代 适 应 性 以 坏 才 刘 克 学 的 故 事 为 例 中 国 民 间 文 艺 家 协 会 刘 加 民 [ 摘 要 ] 民 间 故 事 的 最 佳 生 态 环 境 在 民 间 民 间 的 大 小 决 定 了 民 间 故 事 繁 衍 生 长 传 播 的 基 本 样 貌 民 间 故 事 的 时 代 适 应 性 主 要 表 现 为 官 方 话 语 对 民 间 故 事 的

Více

3

3 2015 年 5 月 26 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 100 深 证 指 数 90 国 企 改 革 : 国 资 委 25 项 措 施 指 导 地 方 国 企 改 革 日 信 板 块 水 利 基 建 : 三 部 委 推 水 利 建 设 PPP 试 点 化 工 板 块 : 下 游 需 求 旺 盛 加 库 存 偏 低 利 好 化 工 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上

Více

《世翰大学孔子学院月报》第十二期

《世翰大学孔子学院月报》第十二期 世 翰 大 学 孔 子 学 院 月 报 第 12 期 세한대대대 공공공공공공 월월 总 编 : 周 翠 英 责 任 编 辑 : 徐 文 贤 刘 晓 燕 英 婷 婷 主 办 : 世 翰 大 学 孔 子 学 院 网 址 :http://gj-ko.sehan.ac.kr/ 2012 年 7 月 5 日 出 版 ( 内 部 刊 物 ) 经 大 韩 民 国 教 育 科 学 技 术 部 批 准, 大 佛 大

Více

L A DERNIERE CL ASS C e C e e a 1992 10 10 2000 11 18 10 10 5 13

Více

直航北疆豪華10+1日 (贈東歸‧印象秀)

直航北疆豪華10+1日 (贈東歸‧印象秀) 景 點 安 排 北 疆 精 華 景 區 可 哥 托 海 : 許 多 深 溝 峽 谷, 水 景 草 原 奇 特 象 形 山 石 溫 泉 等 奇 觀 於 一 體 的 豐 富 自 然 景 觀, 一 年 四 季 美 如 畫, 讓 人 留 戀 往 返 喀 納 斯 湖 : 被 譽 為 神 的 後 花 園, 神 奇 緣 于 神 水, 源 於 湖 怪, 緣 於 獨 具 風 情 的 圖 瓦 人 雲 海 佛 光 的 觀

Více

出版社在市场竞争中的生产经营的可持续发展问题

出版社在市场竞争中的生产经营的可持续发展问题 ACTG CD4 HIV 355 1665 CD4 HIV CD4 HIV 3.8 46.081 4 CD4 4 4 3 1 4 4.65915.71543.6 10.0944.365710.063 CD4 HIV Matlab 1 1981 0 3000 AIDS, HIV CD4 HIV CD4 HIV HIV AIDS 3 HIV CD4 CD4 AIDS AIDS AIDS ACTG 1ACTG30

Více

YYHX.mps

YYHX.mps 第 七 章 配 位 化 合 物 和 生 物 元 素 自 然 界 有 一 类 组 成 较 为 复 杂, 在 理 论 上 和 应 用 上 都 十 分 重 要 的 化 合 物, 这 类 化 合 物 的 核 心 部 分 是 以 配 位 键 相 连, 故 称 为 配 位 化 合 物, 简 称 配 合 物 近 几 十 年 来, 随 着 科 学 的 发 展 近 代 物 理 仪 器 的 涌 现 和 实 验 技 术

Více

目 录 一 交 通 基 础 设 施... 1 1. 福 州 市 轨 道 交 通 2 号 线 项 目... 1 2. 福 州 市 道 庆 洲 过 江 通 道 工 程 项 目... 5 3. 长 乐 前 塘 至 福 清 庄 前 高 速 公 路 项 目... 8 4. 厦 门 市 轨 道 交 通 3 号

目 录 一 交 通 基 础 设 施... 1 1. 福 州 市 轨 道 交 通 2 号 线 项 目... 1 2. 福 州 市 道 庆 洲 过 江 通 道 工 程 项 目... 5 3. 长 乐 前 塘 至 福 清 庄 前 高 速 公 路 项 目... 8 4. 厦 门 市 轨 道 交 通 3 号 福 建 省 财 政 厅 2015 年 10 月 目 录 一 交 通 基 础 设 施... 1 1. 福 州 市 轨 道 交 通 2 号 线 项 目... 1 2. 福 州 市 道 庆 洲 过 江 通 道 工 程 项 目... 5 3. 长 乐 前 塘 至 福 清 庄 前 高 速 公 路 项 目... 8 4. 厦 门 市 轨 道 交 通 3 号 线 项 目... 11 5. 漳 州 圆 山 大 道

Více

《中文核心期刊要目总览》2008年印刷版(即第五版)于2008年1月1日正式发行

《中文核心期刊要目总览》2008年印刷版(即第五版)于2008年1月1日正式发行 附 件 2: 第 一 编 哲 学 社 会 学 政 治 法 律 类 1. 中 国 社 会 科 学 2. 北 京 大 学 学 报. 哲 学 社 会 科 学 版 3. 学 术 月 刊 4. 中 国 人 民 大 学 学 报 5. 北 京 师 范 大 学 学 报. 社 会 科 学 版 6. 清 华 大 学 学 报. 哲 学 社 会 科 学 版 7. 浙 江 大 学 学 报. 人 文 社 会 科 学 版 8.

Více

廖建强先生均鉴:

廖建强先生均鉴: 80 21 80 1. 1920 Miss Mary Elizabeth Wood, 1861~1931 1884~1977 1 60 1920 ~ 1976 1920 ~ 1937 1938 ~ 1949 1950 ~ 1966 ~ 1976 4 1947 80 20 4 1.1. 1977 ~ 1982 1976 1977 6 2 15 1 1.1.1. 1978 8 2 1979 4 1979

Více

交通部觀光局

交通部觀光局 新 北 市 政 府 警 察 局 暨 所 屬 機 關 內 部 控 制 制 度 中 華 民 國 102 年 12 月 修 訂 紀 錄 版 本 ( 次 ) 修 訂 日 期 修 訂 頁 次 修 訂 單 位 增 訂 作 業 項 目 修 訂 類 別 刪 除 作 業 項 目 修 正 控 制 重 點 其 他 修 訂 修 訂 摘 要 1.0 102.12.27 - - - - - - 本 局 內 部 控 制 制 度

Více

中 国 废 塑 料 2015 12 废 塑 料 那 些 事 微 信 新 媒 体 前 言 我 国 是 可 再 生 利 用 资 源 ( 废 物 原 料 ) 的 进 口 大 国, 其 中 废 塑 料 是 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 的 重 要 组 成, 废 塑 料 进 口 管 理 工 作 一

中 国 废 塑 料 2015 12 废 塑 料 那 些 事 微 信 新 媒 体 前 言 我 国 是 可 再 生 利 用 资 源 ( 废 物 原 料 ) 的 进 口 大 国, 其 中 废 塑 料 是 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 的 重 要 组 成, 废 塑 料 进 口 管 理 工 作 一 1 2015 年 全 年 中 国 废 塑 料 进 口 批 文 汇 总 中 国 废 塑 料 2015 12 废 塑 料 那 些 事 微 信 新 媒 体 前 言 我 国 是 可 再 生 利 用 资 源 ( 废 物 原 料 ) 的 进 口 大 国, 其 中 废 塑 料 是 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 的 重 要 组 成, 废 塑 料 进 口 管 理 工 作 一 直 以 来 由 国 家 环 保

Více

Microsoft Word - K3029C_CFS_2008_6__Clean_AmendmenttoCFS.doc

Microsoft Word - K3029C_CFS_2008_6__Clean_AmendmenttoCFS.doc 2008 年 7 月 C 世 界 粮 食 安 全 委 员 会 第 三 十 四 届 会 议 2008 年 10 月 14-17 日, 罗 马 议 题 六 关 于 加 强 世 界 粮 食 安 全 委 员 会 ( 粮 安 委 ) 以 迎 接 新 的 挑 战 的 建 议 目 录 K3029/Ch. 为 尽 量 减 轻 粮 农 组 织 工 作 过 程 对 环 境 的 影 响, 促 进 实 现 对 气 候 变

Více

7

7 7 3000 7 - E L E V E N 8 7 - E L E V E N 7 - E L E V E N 9 10 7-ELEVEN 7 - E L E V E N 7 - E L E V E N ( ) 7-ELEVEN 2002 31,979,357 12% 7 - E L E V E N OSC 12% 2002 4,161,207 T 832 W 2002 % 3,901,704 re

Více

2

2 2 3 02 03 04 1 劳 动 者 画 像 性 别 与 年 龄 分 布 涉 诉 劳 动 者 中, 男 性 人 数 为 女 性 人 数 的 近 两 倍, 明 显 多 于 女 性 ; 男 性 劳 动 者 中 40-50 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高, 女 性 劳 动 者 中 30-40 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高 * 40% 36% 65% 23% 35% 15% 24% 13% 38%

Více

untitled

untitled 7 7 7 10 7 13~15 ~ 7 27 ~8 7 8 20~21 5 7 45 10 07:30 07:30~07:40 ) 07:40~07:50 07:50~08:25 12:00~12:30 12:30~13:10 67 20 16:0517:00 5 ( 1 5 ( 1 ) 4 歷 1 2 ( 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104 異 1. 2. 3.

Více

2004 20 14 价 格 评 估 人 员 执 业 国 务 院 对 确 需 保 留 资 格 认 定 的 行 政 项 目 设 定 行 政 许 可 的 决 定 ( 国 务 院 令 第 412 15 电 力 用 户 向 发 电 企 国 家 能 源 局 国 家 电 力 监 管 委 员 业 直 接 购 电

2004 20 14 价 格 评 估 人 员 执 业 国 务 院 对 确 需 保 留 资 格 认 定 的 行 政 项 目 设 定 行 政 许 可 的 决 定 ( 国 务 院 令 第 412 15 电 力 用 户 向 发 电 企 国 家 能 源 局 国 家 电 力 监 管 委 员 业 直 接 购 电 2013 年 5 月 15 日 国 务 院 关 于 和 下 放 一 批 行 政 项 目 等 事 项 的 决 定 国 发 2013 19 号 (1) 和 下 放 管 理 层 级 的 行 政 项 目 目 录 ( 共 91 项, 其 中 71 项 下 放 20 项 ) 序 号 项 目 名 称 实 施 机 关 设 定 依 据 处 理 决 定 1 企 业 投 资 扩 建 民 用 机 场 项 目 核 准 2004

Více

55

55 A n n u a l C o n f e r e n c e F o r u m 200529 11 VOL.29 NO.11 NOV.2005 54 CITY PLANNING REVIEW 55 A n n u a l C o n f e r e n c e F o r u m 200529 11 VOL.29 NO.11 NOV.2005 56 CITY PLANNING REVIEW 57

Více

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Terminal Mode No User User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Mon1 Cam-- Mon- Cam-- Prohibited M04 Mon1 Cam03 Mon1 Cam03

Více

交通部觀光局

交通部觀光局 新 北 市 政 府 警 察 局 暨 所 屬 機 關 內 部 控 制 制 度 中 華 民 國 104 年 6 月 修 訂 紀 錄 版 本 ( 次 ) 修 訂 日 期 修 訂 頁 次 修 訂 單 位 增 訂 作 業 項 目 修 訂 類 別 刪 除 作 業 項 目 修 正 控 制 重 點 其 他 修 訂 修 訂 摘 要 1.0 102.12.27 - - - - - - 本 局 暨 所 屬 機 關 內 部

Více

公 司 代 码 :600808 公 司 简 称 : 马 钢 股 份 马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确

公 司 代 码 :600808 公 司 简 称 : 马 钢 股 份 马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ( 在

Více

浙江省教育厅 浙江省国家安全厅 关于开展国家安全宣传教育的通知

浙江省教育厅  浙江省国家安全厅  关于开展国家安全宣传教育的通知 浙 江 省 教 育 厅 浙 江 省 国 家 安 全 厅 浙 教 电 传 2015 50 号 浙 江 省 教 育 厅 浙 江 省 国 家 安 全 厅 关 于 开 展 国 家 安 全 宣 传 教 育 活 动 的 通 知 各 市 县 ( 市 区 ) 教 育 局 国 家 安 全 局, 各 高 等 学 校 : 为 贯 彻 习 近 平 总 书 记 提 出 的 加 强 对 人 民 群 众 的 国 家 安 全 教

Více

untitled

untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02

Více

Construction Industry Council 2008

Construction Industry Council 2008 建 造 業 議 會 建 造 業 訓 練 委 員 會 建 造 業 訓 練 委 員 會 2015 年 第 二 次 會 議 於 2015 年 2 月 10 日 ( 星 期 二 ) 上 午 11 時 正 於 香 港 灣 仔 告 士 打 道 138 號 聯 合 鹿 島 大 廈 15 樓 會 議 室 舉 行 出 席 者 : 彭 一 邦 博 士 工 程 師 陳 八 根 先 生 鄭 秀 娟 女 士 蔣 日 雄 教

Více

初次拜訪

初次拜訪 2014/9/15 文 創 產 業 上 市 / 櫃 新 股 報 告 公 司 簡 介 成 立 日 期 1996/07/02 興 櫃 掛 牌 日 期 2013/9/30 董 事 長 / 總 經 理 黃 文 章 / 黃 文 章 股 本 (NT$mn) 390 股 權 結 構 (%) 世 茂 投 資 7.69% 吉 利 投 資 7.69% 日 冠 投 資 7.69% 正 典 投 資 7.69% 營 業 比

Více

1 1 1.1 1 1.1.1 1 1.1.2 2 1.1.3 3 1.2 3 1.2.1 3 1.2.2 4 1.2.3 5 1.2.4 5 1.2.5 6 1.3 8 1.3.1 8 1.3.2 10 1.3.3 10 1.3.4 11 1.3.5 11 1.4 12 1.4.1 12 1.4.2 15 1.4.3 16 2 18 2.1 18 2.1.1 18 2.1.2 20 2.1.3 24

Více

:

: (2015) 843 @ @ ( 149 : @ ([2007]9 ( 66 ) : 2015 12 29 ; (149 ) @ @ ([2007]9 ) ( 66 ) ( " ) -3- ( ) " " ( ) ( " ") ; ( " " ) - (www.nszcn) 80 ( ) -4- : ( ) 1 ; " 2 ; 3 ; - -5- 4 20 ( ) 1 ; 2 12345 ( ) L"

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4A44BB3B92020B8ADADB1AC49AACEAD6EBBE22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4A44BB3B92020B8ADADB1AC49AACEAD6EBBE22E646F63> 第 八 章 葉 面 施 肥 要 領 植 物 葉 片 兩 面 有 很 多 氣 孔, 可 以 吸 收 噴 在 葉 片 上 溶 液 狀 態 的 肥 料, 也 可 直 接 透 過 葉 片 角 質 層 細 胞 壁 和 原 形 質 膜 而 進 入 細 胞 內 部, 這 就 是 葉 面 施 肥 葉 面 施 肥 為 土 壤 施 肥 以 外, 補 充 養 分 的 一 個 經 濟 有 效 的 辦 法 葉 面 肥 料 一

Více

Microsoft Word - 正文

Microsoft Word - 正文 1 人 体 解 剖 学 实 践 系 列 丛 书 系 统 解 剖 学 实 践 ( 供 医 学 类 各 专 业 本 科 专 升 本 专 科 实 习 用 ) 主 编 易 西 南 本 册 主 编 马 志 健 主 审 吴 志 虹 海 南 出 版 社 2 人 体 解 剖 学 实 践 系 列 丛 书 ( 第 一 册 ) 系 统 解 剖 学 实 践 Systematic Anatomy (A text for practice)

Více