FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007"

Transkript

1 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) m 3 b) m 3 c) m 3 d) m 3 e) m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo na směr proudění se pohybuje pramice rychlostí 3 m/s. Jaká je výsledná rychlost pramice vzhledem ke břehu? a) 7 m/s b) 1 m/s c) 5 m/s d) 2,6 m/s e) 12 m/s 3. Jak velkou práci koná beranidlo o hmotnosti 30 kg při dopadu z výše 6 m? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 50 J b) 5 J c) 18 J d) 2 J e) 1800 J 4. Vypočtěte výslednici sil o velikostech 15 N a 20 N, které působí v stejném bodě kolmo na sebe. a) 25 N b) 35 N c) 5 N d) 1,3 N e) 0,75 N 5. Vypočítejte výkon turbíny v přehradě při rozdílu výšek hladin vody 25 m a průtoku vody o množství 20 m 3 /s turbínou. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 a hustota vody 1000 kg/m 3 ) a) 12,5 kw b) 5 MW c) 8 kw d) 80 W e) 125 MW 6. Jak velký je hydrostatický tlak v hloubce 20 m pod hladinou mořské vody o hustotě 1030 kg/m 3? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 30,9 kpa b) 4,12 MPa c) 5,15 Pa d) 515 Pa e) 206 kpa 7. Jak velká je kinetická energie koule o hmotnosti 6 kg, která se pohybuje přímočarým rovnoměrným pohybem (bez rotace) rychlostí 4 m/s? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 24 J b) 48 J c) 240 J d) 15 J e) 6,7 J 8. Potrubím o plošném průřezu 2,5 m 2 protéká voda stálou rychlostí 0,5 m/s. Jaký objem vody vyteče za 1 minutu? a) 1,25 m 3 b) 75 m 3 c) 5 m 3 d) 300 m 3 e) 12 m 3 9. Vypočítejte práci vykonanou plynem při stálém tlaku Pa, změní-li se jeho objem z 0,4 m 3 na 1,6 m 3. a) 60 kj b) 12,5 kj c) 200 kj d) 100 kj e) J 10. Těleso o hmotnosti 6 kg je zavěšeno na svislé pružině, která se jeho tíhou prodlouží o 40 mm. Jaká je tuhost pružiny? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) m/n b) 1500 N/m c) 900 kg 2 /m d) 0,24 kg m e) 0,15 N/m 11. Jak velký proud bude procházet sériovým obvodem složeným z rezistorů o odporech 20 Ω a 40 Ω, které jsou připojeny k síti o napětí 120 V? a) 2 A b) 6 A c) 9 A d) 0,5 A e) 0,16 A Kolik je protonů v obalu elektricky neutrálního atomu izotopu rtuti 80 Hg? a) 200 b) 120 c) 80 d) 280 e) Jaký vztah platí v geometrické optice mezi úhlem dopadu α a úhlem odrazu β? a) α = β b) α < β c) α > β d) α β e) žádný Klíč: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6e, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13a. FAST (7) - FAST-F

2 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 200 Pa na kilopascaly (kpa). a) 2 kpa b) 0, kpa c) kpa d) 0, kpa e) 0,2 kpa 15. O jaký čas bude cyklista ve městě vzdáleném 25 km, který jede rychlostí 20 km/h, dříve než chodec, který jde rychlostí 5 km/h, jestliže vyrazí současně? a) 45 min b) 1 h 20 min c) 4 h d) 1 h 15 min e) 3 h 45 min 16. Kapalina proudí potrubím kruhového průřezu o průměru 12 cm rychlostí 2 m/s. Jakou rychlost bude mít v místě, kde se potrubí zužuje na průměr 4 cm? a) 0,66 m/s b) 96 m/s c) 0,22 m/s d) 6 m/s e) 18 m/s 17. Automobil o hmotnosti 2000 kg jede rychlostí 72 km/h. Jak velká je brzdící síla, zastaví-li za 4 s? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 6,94 N b) 36 kn c) 360 kn d) 10 kn e) 0,14 N 18. Automobil o hmotnosti 2200 kg jede rychlostí 11 m/s. Jaká je jeho kinetická energie? a) 12,1 kj b) 18,18 J c) 400 J d) 133,1 kj e) J 19. Určete rychlost kuličky o hmotnosti, 2 kg je-li její hybnost 40 kg m/s a tíhové zrychlení 10 m/s 2. a) 800 m/s b) 0,05 m/s c) 0,5 m/s d) 80 m/s e) 20 m/s 20. Jak velký přetlak kapaliny na píst o průřezu 400 mm 2 je zapotřebí ke zvednutí auta o hmotnosti 3200 kg? (hustota kapaliny je 800 kg/m 3, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 128 kpa b) 0,125 Pa c) 1, kpa d) 80 MPa e) 100 kpa 21. Kolik tepelné energie je nutné dodat olověnému tělesu o hmotnosti 4 kg, které je zahřáté na teplotu tání, jestliže se těleso přemění z pevného skupenství na kapalné o téže teplotě? (měrné skupenské teplo tání olova je 24 kj/kg) a) 6 kj b) 384 kj c) 0,167 J d) 96 kj e) 1,5 J 22. Jaký proud prochází topnou spirálou o odporu 800 Ω, která má příkon 200 W? a) 0,3 ma b) 160 ka c) 0,25 A d) 4 A e) 0,5 A 23. Frekvence kmitů je 25 Hz. Za jakou dobu vykoná objekt jeden kmit? a) 625 s b) 0,2 s c) 25 s d) 5 s e) 0,04 s Kolik je neutronů v neutrálním atomu Radia 88 Ra? a) 44 b) 88 c) 226 d) 314 e) Čtyři stejné rezistory (každý o hodnotě 4 Ω) zapojíme do čtverce. Jaký odpor naměříme v úhlopříčce čtverce? a) 8 Ω b) 16 Ω c) 1 Ω d) 4 Ω e) 2 Ω 26. Jaká je rychlost šíření světla v diamantu o absolutním indexu lomu 2,4? (Rychlost světla ve vakuu je m/s) a) 1, m/s b) 7, m/s c) m/s d) 1, m/s e) 0, m/s Klíč: 1e, 2e, 3e, 4d, 5d, 6e, 7d, 8d, 9e, 10e, 11e, 12d, 13d. FAST (7) - FAST-F

3 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Vyjádřete v základních jednotkách soustavy SI jednotku Pa. (pascal) a) kg m -1 s -2 b) kg m s c) m s d) kg s -2 e) kg -1 m s 28. Kolik km 3 je 5 m 3? a) km 3 b) km 3 c) km 3 d) km 3 e) km Určete tíhové zrychlení na Měsíci, kde těleso o hmotnosti 2 kg dopadne z výšky 5 m rychlostí 4 m/s. a) 3 m/s 2 b) 1,3 m/s 2 c) 40 m/s 2 d) 20 m/s 2 e) 1,6 m/s Brusný kotouč o poloměru 0,25 m má brousit s obvodovou rychlostí 200 m/s. Jakou úhlovou rychlostí se musí otáčet? a) 800 s -1 b) 50 s -1 c) s -1 d) 100 s -1 e) 1600 s Výtah má zvednout rovnoměrným pohybem náklad do výše 8 m za 4 s. Motor výtahu má při rovnoměrném pohonu výkon 16 kw. Jaká může být maximální hmotnost kabiny s nákladem? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 50 kg b) 800 kg c) 5120 kg d) 20 kg e) 3200 kg 32. V jednom rameni spojených nádob stojí nad společným rozhraním voda do výše 40 mm. Ve druhém rameni petrolej do výše 50 mm. Vypočítejte hustotu petroleje. (hustota vody je 1000 kg/m 3, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 1563 kg/m 3 b) 640 kg/m 3 c) 200 kg/m 3 d) 1250 kg/m 3 e) 800 kg/m Jak se změní teplota železného předmětu o hmotnosti 4 kg, dodáme-li mu 900 J tepla? (měrná tepelná kapacita železa je 450 J.kg -1.K -1 ) a) o 3600 K b) o 0,5 K c) o 8 K d) 2 K e) 0,125 K 34. Jak velkou silou je ve vodě nadlehčován ocelový předmět o objemu 0,8 m 3? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2, hustota vody je 1000 kg/m 3, hustota oceli je 7800 kg/m 3 ) a) 62,4 kn b) 8 kn c) 97,5 kn d) 12,5 kn e) 125 N 35. Jak velkým tlakem působí na plochu 0,5 m 2 síla 40 N? a) 80 Pa b) 20 Pa c) 0,125 Pa d) 160 Pa e) 31,25 Pa 36. Vařič má výkon 2400 W. Za jak dlouhou dobu se přemění 2 kg ledu (teploty 0 o C) na vodu o téže teplotě? (měrné skupenské teplo tání ledu je J.kg -1 ) a) 70 s b) 278 s c) 0,01 s d) 1, s e) 4800 s 37. Čtyři stejné rezistory o hodnotě 2 Ω zapojíme do série (za sebe). Jaký celkový odpor naměříme? a) 8 Ω b) 4 Ω c) 2 Ω d) 0,5 Ω e) 16 Ω 38. Jak velkou kapacitu musí mít kondenzátor, aby při rekvenci 60 Hz měl stejně velký kapacitní odpor jako je induktivní odpor cívky o indukčnosti 200 mh? a) 200 µf b) 5 F c) 35 µf d) 500 mf e) 12 F Kolik nukleonů má železo 26 Fe? a) 56 b) 26 c) 30 d) 82 e) 0 Klíč: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6e, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13a. FAST (7) - FAST-F

4 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 3 N/mm 2 na Pa. a) Pa b) Pa c) 3 Pa d) Pa e) Pa 41. Vzdálenost mezi Ostravou a Brnem je 180 km. Z Ostravy vyjede motorista (do Brna) průměrnou rychlostí 90 km/h. Ve stejný okamžik vyjede z Brna motocyklista (do Ostravy) průměrnou rychlostí 60 km/h. Jak daleko od Brna se potkají? a) 60,5 km b) 30 km c) 72 km d) 120 km e) 150 km 42. Na vodorovné ploše vykoná válec 5 otáček na dráze 1,5 m. Jaký je jeho průměr? a) 0,9 m b) 3,3 m c) 7,5 m d) 0,3 m e) 0,096 m 43. Elektromotor pohánějící zdviž má trvalý příkon 2 kw. Vypočítejte účinnost elektromotoru, vyjede-li zdviž o hmotnosti 400 kg do výšky 8 m za 20 s. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 80 % b) 20 % c) 5 % d) 95 % e) 31,25 % 44. Určete hybnost vozíčku o hmotnosti 0,6 kg, který se pohybuje rychlostí 2 m/s. a) 3 kg s m -1 b) 1,2 kg m s -1 c) 0,33 m s -1 kg -1 d) 4 kg m s -1 e) 144 kg 2 m 2 s Z můstku umístěného 45 m nad hladinou vody spadlo těleso o hmotnosti 5 kg do vody. Jakou kinetickou energii mělo těsně před dopadem na hladinu? (předpokládejte nulovou počáteční rychlost, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 225 J b) 9 J c) 1,1 J d) 2250 J e) 30 J 46. Jak velká je vztlaková síla u tělesa o hmotnosti 4 kg zcela ponořeného v nádrži naplněné olejem? (hustota tělesa je 4000 kg/m 3, hustota oleje 800 kg/m 3 a tíhové zrychlení 10 m/s 2 ) a) 200 N b) 8 N c) N d) 0,5 N e) 0,125 N 47. Ve stěně nádoby, která je až po okraj naplněna vodou, je otvor v hloubce 1,25 m pod hladinou. Vypočítejte výtokovou rychlost vody v místě otvoru. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 12,5 m/s b) 5 m/s c) 0,125 m/s d) 8 m/s e) 3,5 m/s 48. Na jakou hodnotu se změní objem vzduchu z 60 m 3, jestliže při konstantní teplotě 20 o C klesne tlak z hodnoty 400 Pa na 200 Pa? a) 120 m 3 b) 30 m 3 c) 1333 m 3 d) m 3 e) 67 m Zvuk odeslaný z lodi a odražený v mořské vodě od vraku se vrátil do místa vyslání na hladině za 0,8 s. V jaké hloubce je vrak? (rychlost šíření zvuku ve vodě je 1500 m/s) a) 960 m b) 600 m c) m d) 1875 m e) 34,6 m 50. Motor je připojen na napětí 110 V. Jeho výkon je 55 W. Jaká je hodnota proudu? a) 0,5 A b) 4 A c) 2 A d) 1,48 A e) 6050 A Kolik protonů obsahuje elektricky neutrální atom uranu 92 U? a) 238 b) 146 c) 92 d) 0 e) Jaký bude výkon topné spirály o odporu 1,6 kω, prochází-li jí proud 0,2 A? a) 64 W b) 320 W c) 8000 W d) 0,32 W e) 0,125 W Klíč: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6d, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13a. FAST (7) - FAST-F

5 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 18 km/h na m/s. a) 5 m/s b) m/s c) 0,018 m/s d) 3 m/s e) 18 m/s 54. Vozidlo z klidu dosáhne rychlosti 100 km/h za 12 s. Určete jeho střední zrychlení. a) 8,33 m/s 2 b) 0,69 m/s 2 c) 0,12 m/s 2 d) 2,31 m/s 2 e) 0,432 m/s Na těleso o hmotnosti 5 kg, které se pohybuje přímočaře bez tření rychlostí 3 m/s, působí po dobu 2 s urychlující síla 10 N. Vypočítejte konečnou rychlost tělesa. a) 4 m/s b) 103 m/s c) 7 m/s d) 11 m/s e) 300 m/s 56. Síla 150 N působí otáčivým momentem 300 N m vzhledem k jistému bodu. Na jak dlouhém rameni působí, je-li úhel mezi vektorem síly a ramene pravý? a) 0,5 m b) m c) 1 m d) 13,310-3 m e) 2 m 57. Výsadkář klesá s padákem k Zemi rovnoměrným přímočarým pohybem. Jeho hmotnost je 65 kg a hmotnost padáku je 5 kg. Jak veliká je síla odporu prostředí při tomto pohybu? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 325 N b) 700 N c) 3250 N d) 130 N e) 600 N 58. Válcová nádoba (průměr 20 cm, výška 15 cm) je po okraj zaplněna vodou (hustota vody je 1000 kg/m 3 ). Jak velkým hydrostatickým tlakem působí voda na dno nádrže? (neuvažujte atmosérický tlak, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 3500 Pa b) 15 Pa c) 6,6 Pa d) 188,4 Pa e) 1500 Pa 59. Jak se nazývá přímá přeměna pevné áze látky na plynnou ázi? a) tání b) vypařování c) sublimace d) izotropie e) tuhnutí 60. Kolik kilogramů vody o teplotě 80 o C musíme smísit s 50 kg vody o teplotě 10 o C abychom po promísení dostali vodu teplou 30 o C? (měrná tepelná kapacita vody je 4200 J kg -1 K -1 ) a) 200 kg b) 32 kg c) 20 kg d) 125 kg e) 5 kg 61. Spotřebič o odporu 55 Ω je připojen ke zdroji 220 V. Jaký proud bude odebírán ze zdroje? a) A b) 0,25 A c) 880 A d) 4 A e) 0,072 A 62. Tři paralelně zapojené vodiče s odpory 3 Ω, 4 Ω a 12 Ω se mohou nahradit jedním odporem. Jaká je jeho hodnota? a) 144 Ω b) 19 Ω c) 6,33 Ω d) 1,5 Ω e) 0,667 Ω 63. Měděný drát má při teplotě 20 o C délku 25,17 m. Jakou délku má při teplotě 70 o C, je-li součinitel teplotní délkové roztažnosti 1, K -1? a) 25,15 m b) 25,21 m c) 25,19 m d) 25,13 m e) 25,23 mm 64. Vypočítejte, na jaké vlnové délce vysílá televizní vysílač pracující na rekvenci 88 MHz. (rychlost šíření elektromagnetických vln je m/s) a) 0,29 m b) 264 m c) 3,41 m d) 29,33 m e) m 65. Jaká je rychlost šíření světla v diamantu o absolutním indexu lomu 2,4? (rychlost světla ve vakuu je m/s) a) 5, m/s b) 1, m/s c) 7, m/s d) 1, m/s e) 0, m/s Klíč: 1a, 2d, 3c, 4e, 5b, 6e, 7c, 8c, 9d, 10d, 11c, 12c, 13b. FAST (7) - FAST-F

6 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 4 g cm -3 na kg m -3. a) 4000 kg m -3 b) 0,4 kg m -3 c) kg m -3 d) 4 kg m -3 e) kg m Kapky vody padají svisle rychlostí 3 m/s. Na oknech jedoucího vlaku svírají dráhy vodních kapek s vodorovným rámem okna úhel 60 o. Jakou rychlostí jede vlak? a) 1,5 m/s b) 2,6 m/s c) 5,2 m/s d) 1,73 m/s e) 0,58 m/s 68. Jak dlouho padá těleso volným pádem do studny hluboké 20 m? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 10 s b) 2 s c) 0,5 s d) 1,41 s e) 14,1 s 69. Určete vztah pro výpočet úhlové rychlosti ω rovnoměrného pohybu po kružnici znáte-li rekvenci. 1 π a) ω = b) ω = 2 π c) ω = d) ω = 2 e) ω = 2 2 π 70. Míč o hmotnosti 0,5 kg nabyl při výkopu rychlosti 4 m/s. Jak velká průměrná síla na něj působila, jestliže náraz trval 0,02 s? a) 0,04 N b) 2, N c) 100 N d) 0,16 N e) 400 N 71. Jak velká odstředivá síla působí na vagón o hmotnosti kg, který se pohybuje rychlostí 36 km/h v zatáčce o poloměru 80 m? a) 5, N b) 1, N c) 900 N d) 2, N e) 4, N 72. Ve vodní nádrži tvaru kvádru sahá voda do výšky 3 m. Jak velkým hydrostatickým tlakem působí voda na dno nádrže? (hustota vody je 1000 kg/m 3 a tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) Pa b) Pa c) 3333 Pa d) 33 Pa e) Pa 73. Jak dlouho vytékalo 600 m 3 vody rychlostí 2 m/s potrubím o průřezu 3 m 2? (hustota vody je 1000 kg/m 3 ) a) 100 s b) 400 s c) 3600 s d) 900 s e) 0,1 s 74. Fázová rychlost šíření vlnění c [m/s] se spočítá z jeho vlnové délky λ [m] a z kmitočtu (rekvence) [Hz] dle vztahu λ a) c = b) c = c) c = λ 2 π d) c = λ e) c = λ 2 λ 75. Plyn s látkovým množstvím 160 molů má hmotnost 4 kg. Vypočítejte jeho molární hmotnost. a) 0,025 kg/mol b) 40 kg/mol c) 640 kg/mol d) 1, kg/mol e) 10 kg/mol 76. Vypočítejte celkové teplo, které přijal led o hmotnosti 4 kg a teplotě 0 o C při normálním tlaku, aby se celý přeměnil ve vodu o stejné teplotě. (měrná tepelná kapacita ledu je 2100 J.kg -1.K -1, měrné skupenské teplo tání ledu je J.kg -1, měrná tepelná kapacita vody je 4200 J.kg -1.K -1 ) a)16, J b) 1, J c) 8, J d) 1, J e) 83, J Kolik nukleonů obsahuje elektricky neutrální atom Berylia 4 Be? a) 4 b) 9 c) 5 d) 13 e) Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na vodní hladinu pod úhlem 60 o (měřen od kolmice dopadu). Určete úhel lomu. (index lomu vzduchu je 1 a index lomu vody 1,3) a) 40,5 o b) 46,2 o c) 78 o d) 48,4 o e) 41,8 o Klíč: 1a, 2d, 3b, 4b, 5c, 6d, 7a, 8a, 9d, 10a, 11b, 12b, 13e. FAST (7) - FAST-F

7 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Mechanická vlna se v materiálu šíří rychlostí 7 mm/µs. Jaká je to rychlost v m/s? a) 7 m/s b) m/s c) 7000 m/s d) 0,007 m/s e) m/s 80. Cyklista vyrazil z Kuřimi průměrnou rychlostí 20 km/h a dojel do Tišnova vzdáleného 10 km od Kuřimi. O kolik hodin a minut musel z Kuřimi vyrazit chodec průměrnou rychlostí 4 km/h dříve než cyklista, aby dorazil do Tišnova ve stejnou dobu jako cyklista? a) 30 min b) 2 h 30 min c) 2 h d) 1 h e) 1 h 30 min 81. Jakou nejvyšší úhlovou rychlostí se může otáčet kolotoč poloměru 2 m, aby osoba o hmotnosti 50 kg sedící na okraji kolotoče měla menší dostředivé zrychlení než 8 m/s 2? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 3,125 s -1 b) 3,2 s -1 c) 2 s -1 d) s -1 e) s Určete hmotnost kmene, který vleče traktor rychlostí 18 km/h vodorovně po zemi silou 1,4 kn, je-li součinitel smykového tření 0,7. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 200 kg b) 176,4 kg c) 49 kg d) 1000 kg e) 490 kg 83. Na železnou krychli o hraně 0,4 m působí ve vodě vztlaková síla. Určete její velikost. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2, hustota železa 7800 kg/m 3 a hustota vody 1000 kg/m 3 ) a) 640 N b) N c) N d) 0,4992 N e) 3,12 N 84. V uzavřené nádobě při tlaku 0,5 MPa byl vzduch o teplotě 27 o C. Jaký tlak měl tento vzduch, když se ohřál na teplotu 87 o C? a) 0,6 MPa b) 1,61 MPa c) 0,139 MPa d) 11,41 MPa e) 2,4 MPa 85. Koule o hmotnosti 4 kg při dopadu vykonala práci 12 J. Z jaké výšky byla spuštěna? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2, hustota koule 7800 kg/m 3 ) a) 0,3 m b) 4,8 m c) 0,062 m d) m e) 16,25 m 86. Jakou rychlostí postupuje zvuková vlna v prostředí, ve kterém má vlnovou délku 0,7 m a kmitočet (rekvenci) 1400 Hz? a) 2000 m/s b) 0,5 mm/s c) 980 m/s d) 2857 m/s e) 6157 m/s 87. Potrubím o plošném průřezu 1,5 m 2 protéká voda stálou rychlostí 4 m/s. Jaký objem proteče za dobu 1 minuty? a) 360 m 3 b) 10 m 3 c) 0,1 m 3 d) 6 m 3 e) 2,667 m Topná spirála elektrického kalorimetru o odporu 50 Ω byla připojena po dobu 2 minuty na zdroj napětí 220 V. Jak velké množství tepla předal zdroj do kalorimetru? a) 528 J b) 116,16 kj c) 1,32 MJ d) 22 kj e) 0,4545 J 89. Vypočítejte impedanci (induktivní odpor) tlumivky o indukčnosti 2 mh, která je připojena na střídavý proud o rekvenci 60 Hz. a) 0,754 Ω b) 120 Ω c) 30 kω d) 52,36 Ω e) 173,2 Ω 90. Obecná značka prvku je A Z X. Kolik nukleonů má tento prvek? a) A b)a+z c) Z d) A-Z e) Z-A 91. Jaká je jednotka světelného toku? a) volt b) lumen c) joule d) metr e) ampér Klíč: 1c, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7a, 8c, 9a, 10b, 11a, 12a, 13b. FAST (7) - FAST-F

1 1 5 220.429km LQ16 K134+230, K137+230, 3.000km 2635m 13.2 42.7-23.6 26.8-2.6 29.4 210 543mm 69 400mm 74%78 293mm 54% 6 0.05g 0.45S - 77 -

1 1 5 220.429km LQ16 K134+230, K137+230, 3.000km 2635m 13.2 42.7-23.6 26.8-2.6 29.4 210 543mm 69 400mm 74%78 293mm 54% 6 0.05g 0.45S - 77 - - 76 - 1 1 5 220.429km LQ16 K134+230, K137+230, 3.000km 2635m 13.2 42.7-23.6 26.8-2.6 29.4 210 543mm 69 400mm 74%78 293mm 54% 6 0.05g 0.45S - 77 - 1 2 120km/h 120km/h 3 34.5m 34.5m 4 33.75m 33.75m 5 445925.9

Více

UDC

UDC Technical specification for safety operation of construction machinery JGJ 33 2001 J 119 2001 2001 1 Technical specification for safety operation of construction machinery JGJ 33-2001 : :2001 11 1 2001

Více

2015年泉州市中考物理试题(word版_原创含答案).doc

2015年泉州市中考物理试题(word版_原创含答案).doc 2015 年 福 建 省 泉 州 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 物 理 试 题 ( 满 分 :100 分 考 试 时 间 :90 分 钟 ) 本 试 题 g 取 10N/kg 一 选 择 题 ( 本 大 题 共 20 小 题, 每 小 题 2 分, 共 40 分 每 小 题 只 有 一 个 选 项 是 正 确 的, 错 选 多 选 或 不 选 得 0 分 ) 1. 下 列 的 估 测 中, 最

Více

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls 序 列 學 習 階 段 級 適 用 人 年 小 _ 數 學 科 _ 小 一 至 以 內 小 的 六 數 _ 教 育 電 視 4. 節 目 目 錄 5. 3. 1. 2. 認 以 排 通 識 數 過 列 單 10 以 和 內 和 一 認 的 雙 一 識 順 對 數 字 應 和 的 1-10 倒 方 法 比 較 兩 組 件 的 多 少 光 碟 22) 以 內 的 數 1. 2. 3. 4. 1 1 1

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1.?? 1 2.?? 1 3.? 1 4.? 1 5.? 1 6.? 2 7.? 2 8.? 2 9.? 2 10.? 3 11.? 3 12.? 3 13.? 3 14.? 4 15.? 4 16.? 4 1 17.? 4 18.,? 4 19.? 4 20.? 5 21.? 5 22.? 5 23.? 6 24.,? 6 25.,? 6 26. ( ),? 6 27.,? 6 28.?

Více

Microsoft PowerPoint - 赣江流域规划修编简介.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 赣江流域规划修编简介.ppt [Compatibility Mode] 赣 江 流 域 规 划 修 编 简 介 主 讲 人 : 李 明 辉 目 一 赣 江 流 域 概 况 二 流 域 开 发 现 状 及 存 在 问 题 录 三 流 域 规 划 的 指 导 思 想 与 原 则 四 流 域 规 划 的 目 标 与 任 务 五 流 域 总 体 规 划 1 一 赣 江 流 域 概 况 赣 江 是 鄱 阳 湖 水 系 的 第 一 大 河, 也 是 长 江 的 大 支 流 之 一

Více

动力厂安全规程

动力厂安全规程 安 钢 动 力 厂 岗 位 安 全 操 作 规 程 2015 年 10 月 目 录 1. 通 用 部 分.. 1 2. 变 配 电 工 3 3. 电 气 维 检 工 4 4. 锅 炉 运 行 工 6 5. 化 学 分 析 工 7 6. 化 学 水 工 8 7. 混 合 加 压 工 10 8. 管 道 工 11 9. 机 械 维 检 工 14 10. 电 焊 工. 16 11. 安 装 起 重 工.

Více

1 1. 2. 3. 4. 2 1 1.1 100% 3 2 3 1.2 [2008]2 1.3 1.3.1 1.3.2 2011 3 1.3.3 1.3.4 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 4 4 1.5.3 1.5.4 1.5.4.1 1.5.4.2 15.4.3 1.6, 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 5 1.6.5 1.7 100 1.8 3km 1.9 1.10

Více

LYC239A.S72

LYC239A.S72 第 三 章 黄 酒 酿 造 工 艺 黄 酒 是 我 国 的 民 族 特 产 和 传 统 食 品, 也 是 世 界 上 最 古 老 的 饮 料 酒 之 一, 是 以 谷 物 为 主 要 原 料, 利 用 酒 药 麦 曲 或 米 曲 中 含 有 的 多 种 微 生 物 的 共 同 作 用, 酿 制 而 成 的 发 酵 酒 第 一 节 原 料 和 辅 料 黄 酒 生 产 的 主 要 原 料 是 酿 酒 用

Více

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public (C I P) /. :,2004 ( ) ISBN 7-5331 - 3598-9.... TU754-62 CIP (2003) 093370 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 : w w w. lkj. com. c n : s dkj@ jn- public. sd. cninfo. ne t : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2020432

Více

关于要求审批《衢州市道路交通组织管理规划( )》的请示

关于要求审批《衢州市道路交通组织管理规划( )》的请示 衢 州 市 规 划 局 文 件 衢 规 2014 33 号 衢 州 市 规 划 局 关 于 印 发 衢 州 市 城 市 规 划 管 理 技 术 规 定 ( 暂 行 ) 的 通 知 局 属 各 分 局 直 属 各 单 位 机 关 各 处 室 : 为 进 一 步 加 强 城 市 规 划 管 理, 规 范 市 区 城 市 规 划 管 理 工 作, 根 据 国 家 法 律 法 规 和 相 关 规 范, 参

Více

润 滑 油 系 统 是 一 个 封 闭 的 体 系, 其 中 射 油 器 将 油 箱 内 的 润 滑 油 提 供 给 各 个 轴 承, 主 油 泵 为 射 油 器 提 供 动 力 油, 冷 油 器 负 责 对 高 温 回 油 进 行 冷 却, 管 道 及 阀 门 负 责 连 接 各 个 系 统 设

润 滑 油 系 统 是 一 个 封 闭 的 体 系, 其 中 射 油 器 将 油 箱 内 的 润 滑 油 提 供 给 各 个 轴 承, 主 油 泵 为 射 油 器 提 供 动 力 油, 冷 油 器 负 责 对 高 温 回 油 进 行 冷 却, 管 道 及 阀 门 负 责 连 接 各 个 系 统 设 经 典 收 藏 润 滑 油 系 统 常 见 故 障 分 类 大 全 润 滑 油 系 统 在 汽 轮 机 中 担 任 着 润 滑 冷 却 和 密 封 的 作 用, 其 正 常 工 作 是 保 证 汽 轮 机 安 全 运 行 的 必 要 条 件 在 此 收 集 部 分 汽 轮 机 润 滑 油 系 统 的 故 障 实 例, 分 类 研 究 现 今 国 内 汽 轮 机 润 滑 油 系 统 发 生 的 系 统

Více

吴窑镇—联心路—目录.doc

吴窑镇—联心路—目录.doc 序 号 图 表 名 称 图 表 编 号 道 路 部 分 1 设 计 说 明 S1-1 6 2 路 基 标 准 横 断 面 S1-2 1 3 一 般 路 基 设 计 图 S1-3 1 4 路 面 结 构 图 S1-4 1 5 混 凝 土 板 块 划 分 及 板 内 钢 筋 布 置 图 S1-5 3 6 路 基 路 面 工 程 数 量 表 S1-6 1 7 路 基 防 护 工 程 设 计 图 S1-7

Více

郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实 施 标 准 (2014) 第 一 章 采 掘 工 程 类 违 法 行 为 第 一 条 擅 自 开 采 保 安 煤 柱 或 采 用 危 及 相 邻 煤 矿 生 产 安 全 危 险 方 法 进 行 采 矿 作 业 的 违 法 行 为 法 律 规 定 :

郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实 施 标 准 (2014) 第 一 章 采 掘 工 程 类 违 法 行 为 第 一 条 擅 自 开 采 保 安 煤 柱 或 采 用 危 及 相 邻 煤 矿 生 产 安 全 危 险 方 法 进 行 采 矿 作 业 的 违 法 行 为 法 律 规 定 : 郑 煤 2014 158 号 关 于 印 发 郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实 施 标 准 的 通 知 局 机 关 各 处 ( 室 ) 二 级 机 构 : 现 将 郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实 施 标 准 印 发 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 执 行 原 郑 州 市 煤 炭 管 理 局 关 于 印 发 < 郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实

Více

bingdian001.com

bingdian001.com 1... 1 1.1... 1 1.1.1... 1 1.1.2... 1 1.1.3... 2 1.2... 3 1.2.1... 3 1.2.2... 4 1.2.3... 5 1.2.4... 5 1.2.5... 7 1.3... 8 1.3.1... 8 1.3.2... 8 1.3.3... 8 1.3.4... 9 1.3.5... 9 1.4... 9 1.5... 10 1.5.1...

Více

正 德 之 光 系 列 一 目 錄. 正 德 佛 堂 觀 世 音 菩 薩 靈 感 廣 大 救 太 太 一 命 06. 正 德 佛 堂 觀 世 音 菩 薩 藥 籤 特 靈, 治 癒 公 公 喉 結 石 09. 正 德 佛 堂 大 悲 咒 水 治 癒 罹 患 十 四 年 癲 癇 症 10. 正 德 佛 堂 菩 薩 藥 籤 靈 感 治 癒 多 年 坐 骨 神 經 痛 12. 觀 世 音 菩 薩 慈 悲 靈

Více

山东水土保持规划

山东水土保持规划 ( 征 求 意 见 稿 ) 组 织 单 位 : 山 东 省 水 利 厅 承 担 单 位 : 二 〇 一 五 年 九 月 前 言 水 是 生 命 之 源, 土 是 生 存 之 本, 水 土 是 人 类 赖 以 生 存 和 发 展 的 基 本 条 件, 是 不 可 替 代 的 基 础 资 源 水 土 流 失 破 坏 耕 地 堵 塞 河 道 淤 积 水 库 污 染 水 质 生 态 失 调 加 剧 干 旱

Více

FJW531.S72

FJW531.S72 第 2 部 分 综 合 实 践 训 练 2.1 拆 装 家 用 缝 纫 机 一 实 践 训 练 目 的 1. 了 解 家 用 缝 纫 机 ( 以 下 简 称 缝 纫 机 ) 的 结 构 ; 2. 学 习 拆 装 缝 纫 机 ; 3. 掌 握 部 分 常 用 工 具 的 使 用 方 法, 提 高 实 践 动 手 能 力 ; 4. 了 解 物 理 原 理 在 缝 纫 机 中 的 应 用. 二 缝 纫 机

Více

第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产 和

第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产 和 煤 矿 安 全 规 程 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5CAD6A6BBA8BBFAB3A1CBF9C2B7C1ACBDD3CFDFCFEEC4BFCBCDC9F3B8E5312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5CAD6A6BBA8BBFAB3A1CBF9C2B7C1ACBDD3CFDFCFEEC4BFCBCDC9F3B8E5312E646F63> 鱼 塘 ~ 机 场 路 连 接 线 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 攀 枝 花 市 交 通 运 输 局 环 评 单 位 : 成 都 科 技 大 学 环 保 科 技 研 究 所 二 〇 一 四 年 二 月 目 录 前 言...1 第 1 章 总 论...3 1.1 项 目 背 景...3 1.2 评 价 目 的 与 原 则...3 1.3 评 价 依 据...4

Více

PR1.S72

PR1.S72 第 三 章 蔬 菜 类 原 料 教 学 目 标 : (1) 了 解 蔬 菜 类 原 料 的 概 念 品 质 要 求 及 常 用 蔬 菜 类 原 料 品 种 的 名 称 产 地 产 季 和 上 市 季 节 (2) 理 解 蔬 菜 类 原 料 的 化 学 成 分 蔬 菜 类 原 料 品 种 与 蔬 菜 制 品 的 性 质 特 点 (3) 掌 握 蔬 菜 类 原 料 的 分 类 方 法 和 烹 饪 运 用

Více

北京东方润泽生态科技股份有限公司

北京东方润泽生态科技股份有限公司 北 京 东 方 润 泽 生 态 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律

Více

韶 关 市 人 民 政 府 令 第 129 号 韶 关 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 ( 韶 府 规 审 2016 1 号 ), 已 经 2016 年 2 月 1 日 韶 关 市 人 民 政 府 第 十 三 届 88 次 常 务 会 议 通 过, 现 予 以 发 布,

韶 关 市 人 民 政 府 令 第 129 号 韶 关 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 ( 韶 府 规 审 2016 1 号 ), 已 经 2016 年 2 月 1 日 韶 关 市 人 民 政 府 第 十 三 届 88 次 常 务 会 议 通 过, 现 予 以 发 布, ( 月 刊 ) ( 总 第 371 期 ) 韶 关 市 人 民 政 府 主 管 主 办 2016 年 3 月 20 日 出 版 目 录 市 政 府 文 件 韶 关 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 ( 韶 府 令 第 129 号 ) 2 韶 关 市 人 民 政 府 关 于 加 强 政 府 性 债 务 管 理 的 实 施 意 见 ( 韶 府 2016 2 号 ) 18 韶 关

Více

前 言 1 项 目 由 来 2006 年, 由 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 投 资 兴 建 的 樟 木 头 成 品 油 油 库, 在 东 莞 市 发 展 和 改 革 局 取 得 立 项 同 年 11 月, 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 委 托 广 东 省 环 境

前 言 1 项 目 由 来 2006 年, 由 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 投 资 兴 建 的 樟 木 头 成 品 油 油 库, 在 东 莞 市 发 展 和 改 革 局 取 得 立 项 同 年 11 月, 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 委 托 广 东 省 环 境 樟 木 头 成 品 油 油 库 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 书 建 设 单 位 : 东 莞 市 新 动 力 油 库 有 限 公 司 评 价 单 位 : 深 圳 市 宗 兴 环 保 科 技 有 限 公 司 编 制 时 间 :2014 年 1 月 前 言 1 项 目 由 来 2006 年, 由 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 投 资 兴 建 的 樟 木 头 成 品 油 油 库,

Více

2 GB1102 74 GB3608 83 GB3805 83 GB3878 83 GB4387 84 GB5082 85 GB6067 85 GB6722 86 GB50194 93 DL408 91 ( ) DL5009 1 92 ( ) (1956 5 25 29 ) (1956 5 25 2

2 GB1102 74 GB3608 83 GB3805 83 GB3878 83 GB4387 84 GB5082 85 GB6067 85 GB6722 86 GB50194 93 DL408 91 ( ) DL5009 1 92 ( ) (1956 5 25 29 ) (1956 5 25 2 ( ) Code of safety operation in power engineering construction (Part of substation) DL 5009.3 1997 1997 678 ( ) 1997 678 ( ) DL5009 3 1997 1998 4 1 DL5009 1 92 ( ) (1992)129 DL5009 1 92 ( ) 110kV (1956

Více

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 编 号 :GHHP-2015-110 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 南 京 化 学 工 业 园 区 经 济 适 用 住 房 发 展 中 心 葛 塘 5# 6# 地 块 经 济 适 用 房 ( 拆 迁 安 置 房 ) 项 目 建 设 单 位 : 南 京 化 学 工 业 园 区 经 济 适 用 住 房 发 展 中 心 评 价 机 构 : 江 苏 国 恒 安 全 评 价

Více

中共贺州市委员会

中共贺州市委员会 贺 州 市 加 强 宣 传 思 想 文 化 人 才 队 伍 建 设 签 约 制 暂 行 办 法 为 了 逐 步 解 决 当 前 贺 州 新 闻 写 作 播 音 主 持 记 者 编 辑 媒 体 运 营 文 艺 创 作 文 化 创 意 产 业 等 方 面 人 才 紧 缺 制 约 我 市 宣 传 思 想 文 化 工 作 和 文 化 产 业 发 展 滞 后 等 问 题, 根 据 自 治 区 党 委 自 治

Více

16385.mps

16385.mps 第 三 章 家 庭 常 用 护 理 技 术 护 理 技 术 是 挽 救 生 命 减 轻 痛 苦 恢 复 功 能 延 缓 衰 老 的 服 务 手 段 这 些 技 术 不 仅 在 医 院 中 经 常 运 用, 在 家 庭 保 健 工 作 中 也 是 不 可 缺 少 的 学 习 一 些 常 用 的 家 庭 护 理 技 术, 可 以 满 足 家 庭 成 员 卫 生 保 健 的 需 要 第 一 节 生 命 体

Více

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 重 载 荷 静 液 传 动 装 置 系 列 1 变 量 柱 塞 泵 (ACA) 和 马 达 (ACE) 定 量 马 达 (HHD) 峰 值 压 力 480 bar (7000 psi) 排 量 64-125 cm 3 /r(3.9-7.6 in 3 /r) 2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 目 录 重 载 荷 静 液 传 动 ACA:

Více

11JU2.mps

11JU2.mps 模 块 三 牛 生 产 技 术 模 块 目 标 本 模 块 要 求 了 解 牛 的 生 物 学 特 性 养 牛 场 的 规 划 与 建 设, 熟 悉 牛 的 主 要 品 种, 掌 握 奶 牛 及 肉 牛 的 饲 养 管 理 技 术 常 见 牛 病 的 防 治 技 术 目 项 一 牛 的 品 种 项 目 目 标 了 解 不 同 品 种 牛 的 原 产 地 及 培 育 史, 掌 握 主 要 品 种 牛

Více

长沙市2004年初中毕业会考

长沙市2004年初中毕业会考 长 沙 市 2004 年 初 中 毕 业 会 考 试 卷 物 理 ( 满 分 100 分, 时 间 90 分 钟 ) 一 单 选 题 ( 本 题 共 32 分. 每 小 题 给 出 的 答 案 中, 只 有 一 个 是 正 确 的, 把 正 确 答 案 的 序 号 填 在 题 后 的 括 号 内. 每 小 题 选 对 的 得 2 分, 错 选 或 未 选 的 得 0 分 ) 1. 宇 航 员 从 月

Více

第一章 绪论

第一章  绪论 1-1 1-1 1-5 0.05 1-6 1 60mm 1.5W/(m K) 5-5 m C 1-7 1cm, 0 m 1.04W/(m K) C C 50 50 4.09 10 kj/kg C 1-9 =69 C f =0 w C =14mm d 80mm 8.5W 1-11 10mm 0 C 85 C ( ) 175 W m K 1mm 1-14 T0 0K T = w 50K ε = 0. 7

Více

航津路(浦东北路-杨高北路)改造工程

航津路(浦东北路-杨高北路)改造工程 证 书 编 号 : 国 环 评 乙 字 第 1810 号 新 建 铁 路 常 山 南 方 水 泥 铁 路 专 用 线 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 公 示 版 ) 建 设 单 位 : 常 山 南 方 水 泥 有 限 公 司 编 制 单 位 : 中 铁 上 海 设 计 院 集 团 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 六 月 项 目 名 称 : 新 建 铁 路 常 山 南 方 水 泥

Více

<B8BDBCFE332DB4F2D3A12E786C73>

<B8BDBCFE332DB4F2D3A12E786C73> 附 件 : 进 口 不 予 免 税 的 重 大 技 术 装 备 和 产 品 目 录 (200 年 修 订 ) 编 号 税 则 号 列 设 备 名 称 技 术 规 格 一 非 数 控 机 床 8456 8457 8458 8459 8460 846 8462 846 8464 8465 二 数 控 机 床 非 数 控 机 床 8456000 数 控 激 光 加 工 机 轴 联 动 2 8456900

Více

标题

标题 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 87 号 修 订 后 的 煤 矿 安 全 规 程 已 经 2015 年 12 月 22 日 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 第 13 次 局 长 办 公 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2016 年 10 月 1 日 起 施 行 原 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303134A1B3383434BAC5B8BDBCFE332E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303134A1B3383434BAC5B8BDBCFE332E646F63> 附 件 3 钢 铁 烧 结 机 烟 气 脱 硫 工 程 技 术 规 范 湿 式 石 灰 石 / 石 灰 - 石 膏 法 ( 征 求 意 见 稿 ) 编 制 说 明 编 制 组 2014 年 4 月 项 目 名 称 : 烧 结 机 烟 气 脱 硫 工 程 技 术 规 范 项 目 体 系 编 码 :4.2.3 承 担 单 位 : 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 中 国 环 境 科 学 研 究 院

Více

YHX171.S72

YHX171.S72 第 三 章 合 理 营 养 与 膳 食 指 南 第 一 节 合 理 营 养 与 我 国 的 膳 食 结 构 一 食 品 营 养 与 人 体 健 康 ( 一 ) 营 养 缺 乏 1. 营 养 不 良 营 养 不 良 是 在 发 展 中 国 家 多 见 于 儿 童 的 比 较 严 重 的 营 养 问 题 贫 困 自 然 灾 害 战 争 等 所 造 成 的 食 物 短 缺 是 导 致 儿 童 营 养 不

Více

建设项目环境影响报告表

建设项目环境影响报告表 报 告 表 编 号 : 编 号 年 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 惠 景 三 街 跨 汾 江 路 人 行 天 桥 工 程 建 设 单 位 : 佛 山 市 禅 城 区 交 通 建 设 投 资 有 限 公 司 编 制 日 期 :2016 年 2 月 国 家 环 保 总 局 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响

Více

596.doc

596.doc 2005596 4 3 2794 2796 51 2800 51 238 238 1. 238 238 1 2. 3 2 2 6 3. 238 238 4. 238 2 238 1. 4 3 2. 3. 1. 2005107 2. 238 1. 238 2. 3. 1 238 2 238 238 238 1. 0.8mm 1.6mm 10 55 Hz 1Hz /min 95±5 min 24 ±4

Více

迪 尔 品 质, 享 誉 全 球 2 3 约 翰 迪 尔 致 力 于 提 供 高 品 质 产 品 已 有 超 过 175 年 的 历 史 我 们 的 工 程 机 械 产 品 因 其 杰 出 的 出 勤 率 生 产 效 率 和 较 低 的 运 营 成 本 而 享 誉 全 球 我 们 的 E300 LC

迪 尔 品 质, 享 誉 全 球 2 3 约 翰 迪 尔 致 力 于 提 供 高 品 质 产 品 已 有 超 过 175 年 的 历 史 我 们 的 工 程 机 械 产 品 因 其 杰 出 的 出 勤 率 生 产 效 率 和 较 低 的 运 营 成 本 而 享 誉 全 球 我 们 的 E300 LC E300 LC 挖 掘 机 操 作 重 量 30 950 千 克 迪 尔 品 质, 享 誉 全 球 2 3 约 翰 迪 尔 致 力 于 提 供 高 品 质 产 品 已 有 超 过 175 年 的 历 史 我 们 的 工 程 机 械 产 品 因 其 杰 出 的 出 勤 率 生 产 效 率 和 较 低 的 运 营 成 本 而 享 誉 全 球 我 们 的 E300 LC 型 挖 掘 机 在 生 产 工 艺

Více

Microsoft Word - 4-8,400份.doc

Microsoft Word - 4-8,400份.doc 1. 教 育 部 办 公 厅 关 于 进 一 步 做 好 高 校 学 生 参 军 入 伍 工 作 的 通 知 ( 教 学 厅 2015 3 号 ) (1) 2. 大 学 生 入 伍 基 本 条 件 (6) 3. 网 上 应 征 报 名 流 程 (7) 4. 当 兵 吃 亏 吗? 给 你 算 算 三 本 账 (8) 5. 大 学 生 参 军 优 惠 政 策 (10) 6. 退 役 士 兵 安 置 (14)

Více

第一章 总论

第一章   总论 陕 西 盛 华 冶 化 有 限 公 司 30000 吨 金 属 钙 ( 一 期 15000 吨 金 属 钙 生 产 线 ) 建 设 项 目 前 言 前 言 一 项 目 由 来 金 属 钙 是 一 种 活 泼 的 轻 有 色 金 属, 在 工 业 领 域 中 的 应 用 广 泛, 随 着 现 代 科 学 技 术 的 不 断 发 展, 其 应 用 范 围 与 应 用 领 域 在 不 断 拓 展, 国 际

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( GB50203 1998 ) ( CIP ) /. : 2001 5 ISBN 7 111 08777 1,.... TU522 3-62 CIP (2001 ) 09949 ( 22 100037 ) : : : : : 2001 5 1 1 1000 mm 1400mm B6 2 6875 2 89 0 001 3000 : 10 00,, ( 010) 68993821 68326677-2527

Více

工程建设标准强制性条文 水利工程部分(2004年版)

工程建设标准强制性条文  水利工程部分(2004年版) People s Republic of China The Compulsory Provisions of Engineering Construction Standards Water Engineering 2004 2004 2004 2 CIP 2004 2004 ISBN 7-5084-2249-X TU711 CIP 2004 070481 People s Republic of

Více

TEL & FAX

TEL & FAX 2606 338 430072 TEL & FAX 027-87873445 E-mail whlsb@hbepb.gov.cn / A26060091000 A26060043 A26060056 A26060010500 * 1...1 1.1...1 1.2...2 1.3...2 1.4...4 1.5...6 1.6...7 1.7...7 1.8...7 2...9 2.1...9 2.2...9

Více

郑济河南段

郑济河南段 新 建 郑 州 至 济 南 铁 路 河 南 段 环 境 影 响 报 告 书 ( 简 本 ) 建 设 单 位 : 河 南 城 际 铁 路 有 限 公 司 环 评 单 位 : 中 铁 工 程 设 计 咨 询 集 团 有 限 公 司 2016 年 6 月 项 目 地 理 位 置 图 1 1 建 设 项 目 概 况 1.1 建 设 项 目 的 地 点 及 相 关 背 景 新 建 郑 州 至 济 南 铁 路

Více

1 2 3 4 5 6 7 1 , 2 3 1 2 20cm 40cm 2-3m 3 4 5 5cm 1% 8 9 1.05 1.25 16 22 1.0 2.5 8 4 90 95 25 8 10 1.2 1.45 19 28 3 5 8 4 90 95 15 8 10 1.10 1.20 18 24 1 2.5 4 95 30 8 12 1.2 1.4 22 30 3 5 4 95 20 8 12

Více

一 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 厦 航 总 部 大 厦 建 设 单 位 厦 门 航 空 有 限 公 司 建 设 地 点 厦 门 市 湖 里 区 06-11 两 岸 金 融 中 心 片 区 仙 岳 路 与 环 岛 干 道 交 叉 口 西 南 侧 排 水 去 向 前 浦 污 水 处 理 厂

一 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 厦 航 总 部 大 厦 建 设 单 位 厦 门 航 空 有 限 公 司 建 设 地 点 厦 门 市 湖 里 区 06-11 两 岸 金 融 中 心 片 区 仙 岳 路 与 环 岛 干 道 交 叉 口 西 南 侧 排 水 去 向 前 浦 污 水 处 理 厂 福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 适 用 于 第 三 产 业 建 设 项 目 ) 项 目 名 称 建 设 单 位 ( 盖 章 ) 法 人 代 表 ( 盖 章 或 签 字 ) 厦 航 总 部 大 厦 项 目 厦 门 航 空 有 限 公 司 车 尚 轮 联 系 人 柯 云 静 联 系 电 话 2176008 邮 政 编 码 361006 环 保 部 门 填 写 收 到 报 告

Více

2 综 合 行 业 期 待 低 速 电 动 车 不 再 野 野 蛮 生 长 冶 天 能 集 团 副 总 裁 周 建 中 表 示 共 同 致 力 产 业 健 康 有 序 发 展 本 报 讯 面 对 低 速 电 动 车 产 业 发 展 的 现 实 袁 行 业 应 该 如 何 去 面 对 钥 4 月 11

2 综 合 行 业 期 待 低 速 电 动 车 不 再 野 野 蛮 生 长 冶 天 能 集 团 副 总 裁 周 建 中 表 示 共 同 致 力 产 业 健 康 有 序 发 展 本 报 讯 面 对 低 速 电 动 车 产 业 发 展 的 现 实 袁 行 业 应 该 如 何 去 面 对 钥 4 月 11 中 国 驰 名 商 标 国 家 级 重 点 新 产 品 国 家 重 点 高 新 技 术 企 业 星 期 五 第 4 期 渊 总 第 90 期 冤 http://www.cn-tn.com 准 企 准 字 第 E046 号 内 部 资 料 赠 阅 交 流 扫 描 二 维 码 体 验 更 丰 富 TIANNENG NEWS 主 办 浙 江 推 进 五 水 共 治 天 能 承 诺 守 土 有 责 本 报

Více

或 者 不 符 合 法 定 形 式 的, 应 当 一 次 书 面 告 知 申 请 人 需 要 补 正 的 全 部 内 容 对 不 符 合 条 件 的, 应 当 书 面 告 知 理 由 车 辆 管 理 所 应 当 将 法 律 行 政 法 规 和 本 规 定 的 有 关 办 理 机 动 车 驾 驶 证

或 者 不 符 合 法 定 形 式 的, 应 当 一 次 书 面 告 知 申 请 人 需 要 补 正 的 全 部 内 容 对 不 符 合 条 件 的, 应 当 书 面 告 知 理 由 车 辆 管 理 所 应 当 将 法 律 行 政 法 规 和 本 规 定 的 有 关 办 理 机 动 车 驾 驶 证 中 华 人 民 共 和 国 公 安 部 令 第 123 号 修 订 后 的 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定 已 经 2012 年 8 月 21 日 公 安 部 部 长 办 公 会 议 通 过, 现 予 发 布, 自 2013 年 1 月 1 日 起 施 行, 第 五 章 第 四 节 自 发 布 之 日 起 施 行 公 安 部 部 长 孟 建 2012 年 9 月 12 日 机 动

Více

6 板 - 柱 - 轻 钢 房 屋 体 系 该 技 术 采 用 工 厂 化 生 产 和 装 配 化 施 工, 采 用 H 型 钢 及 矩 形 钢 管 组 合 成 钢 结 构 骨 架, 将 混 凝 土 外 墙 挂 板 隔 墙 板 屋 面 板 及 保 温 材 料 分 别 安 装 于 钢 结 构 骨 架

6 板 - 柱 - 轻 钢 房 屋 体 系 该 技 术 采 用 工 厂 化 生 产 和 装 配 化 施 工, 采 用 H 型 钢 及 矩 形 钢 管 组 合 成 钢 结 构 骨 架, 将 混 凝 土 外 墙 挂 板 隔 墙 板 屋 面 板 及 保 温 材 料 分 别 安 装 于 钢 结 构 骨 架 附 件 1 村 镇 宜 居 型 住 宅 技 术 推 广 目 录 序 号 项 目 名 称 主 要 技 术 性 能 适 用 范 围 技 术 咨 询 单 位 1 农 村 基 础 设 施 建 设 技 术 本 技 术 从 设 计 施 工 方 面 为 农 村 道 路 桥 梁 及 交 通 安 全 设 施 给 水 与 排 水 工 程 适 用 于 村 庄 的 基 础 设 施 建 设 及 现 垃 圾 收 集 及 处 理

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D205FC9F3C5FABED65FCCECBDF2CAD0CEE4C7E5C7F8D0C2CAC0BCCDC4C1D2B5D3D0CFDEB9ABCBBEB4F3D0CDD5D3C6F8B9A4B3CCBBB7C6C0B1A8B8E6B1ED2D2DC5A9D2B5B2BFBBB7B1A3CBF92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205FC9F3C5FABED65FCCECBDF2CAD0CEE4C7E5C7F8D0C2CAC0BCCDC4C1D2B5D3D0CFDEB9ABCBBEB4F3D0CDD5D3C6F8B9A4B3CCBBB7C6C0B1A8B8E6B1ED2D2DC5A9D2B5B2BFBBB7B1A3CBF92E646F63> 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 天 津 市 武 清 区 新 世 纪 牧 业 有 限 公 司 大 型 沼 气 工 程 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 天 津 市 武 清 区 新 世 纪 牧 业 有 限 公 司 编 制 日 期 :2015 年 7 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 建 设 项 目 基 本 情 况 表 项 目 名 称 建 设 单 位 天 津 市 武

Více

Microsoft Word - 戴尔乐专用汽车、新能源汽车及底盘项目报批稿发送打印

Microsoft Word - 戴尔乐专用汽车、新能源汽车及底盘项目报批稿发送打印 国 环 评 证 乙 字 第 1959 号 厦 门 市 戴 尔 乐 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 戴 尔 乐 专 用 汽 车 新 能 源 汽 车 及 底 盘 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 建 设 单 位 : 厦 门 市 戴 尔 乐 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 编 制 单 位 : 江 苏 久 力 环 境 工 程 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 0 一 六

Více

Microsoft Word - 155003.htm

Microsoft Word - 155003.htm 15500 特 定 瓦 斯 器 具 裝 修 丙 級 工 作 項 目 01: 瓦 斯 基 礎 知 識 1.(4) 1kg 之 液 化 石 油 氣 完 全 燃 燒 時, 其 熱 值 約 為 多 少 kcal? 3000 6000 9000 12000 2.(3) 天 然 氣 之 著 火 溫 度 約 為 多 少? 400 500 600 700 3.(4) 紅 外 線 燃 燒 器 一 次 空 氣 之 混

Více

转 变 思 路, 迎 接 新 挑 战 2016 年 5 月 13 日 新 闻 综 合 第 2 版 努 力 付 出 收 获 在 过 去 的 2015 年, 泵 项 目 组 在 大 家 的 支 持 和 配 合 下, 用 户 业 绩 增 多 了, 我 们 的 能 力 提 高 了, 大 家 的 经 验 更

转 变 思 路, 迎 接 新 挑 战 2016 年 5 月 13 日 新 闻 综 合 第 2 版 努 力 付 出 收 获 在 过 去 的 2015 年, 泵 项 目 组 在 大 家 的 支 持 和 配 合 下, 用 户 业 绩 增 多 了, 我 们 的 能 力 提 高 了, 大 家 的 经 验 更 近 日, 公 司 收 到 由 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 : 三 年 自 2009 年 首 次 通 过 认 定 以 来, 每 三 年 一 次 认 定, 本 次 是 公 司 原 高 新 技 术 企 业 证 书 有 效 期 满 所 进 行 的 重

Více

高频电疗法

高频电疗法 高 频 电 疗 法 高 频 电 疗 法 频 率 大 于 100kHz 的 交 流 电 属 于 高 频 电 流 应 用 高 频 电 流 作 用 于 人 体 以 治 疗 疾 病 的 方 法, 称 高 频 电 疗 法 ( high frequency electrotherapy ) 高 频 电 疗 法 高 频 电 疗 的 作 用 方 式 有 5 种 共 鸣 火 花 放 电 法 直 接 接 触 法 电 容

Více

Microsoft Word - 大桥道报告表4.7.doc

Microsoft Word - 大桥道报告表4.7.doc 建 设 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 河 东 区 大 桥 道 ( 津 塘 路 - 广 瑞 西 路 ) 改 造 工 程 建 设 单 位 天 津 市 河 东 区 市 政 管 理 局 法 人 代 表 联 系 人 丁 奇 通 讯 地 址 天 津 市 河 东 区 东 兴 路 河 沿 街 4 号 联 系 电 话 13820084894 传 真 24126795 邮 编 300182 建 设 地 点 天

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1 5 10 12 13 13 16 19 26 31 33 37 38 38 49 53 60 63 79 81 81 92 112 129 132 135 144 149 150 150 155 158 1 165 178 187 191 193 194 194 207 212 217 218 223 231 233 234 234 239 245 247 251 256 259 261

Více

Microsoft Word - Component天河报批表2007.12.9.doc

Microsoft Word - Component天河报批表2007.12.9.doc 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 报 批 稿 ) 项 目 名 称 : 利 用 世 界 银 行 贷 款 蚌 埠 综 合 环 境 整 治 项 目 ---- 天 河 防 洪 排 涝 项 目 环 境 影 响 报 告 表 建 设 单 位 : 蚌 埠 市 水 利 局 编 制 日 期 :2007 年 12 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 前 言 蚌 埠 市 位 于 安 徽 省 东 北 部,

Více

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc 宇 宙 生 靈 學 修 行 者 第 八 部 將 軍 行 ( 疏 第 二 十 四 篇 二 0 八 集 至 二 一 六 集 合 訂 本 ) 作 者 : 妙 航 玄 昊 玄 鑫 整 理 目 錄 第 二 0 八 集 劍 馬 嘶 鳴 第 二 0 九 集 該 當 何 斷 第 二 一 0 集 流 水 落 花 第 二 一 一 集 一 往 情 深 第 二 一 二 集 冷 面 藏 情 第 二 一 三 集 心 海 湖 平

Více

经 辽 宁 省 中 小 学 教 辅 材 料 评 议 委 员 会 2013 年 评 议 通 过 TBLX 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 数 据 新 课 程 物 理 能 力 培 养 院 北 师 大 版. 八 年 级. 上 册 / 能 力 培 养 编 写 组 编. 要 沈 阳 院

经 辽 宁 省 中 小 学 教 辅 材 料 评 议 委 员 会 2013 年 评 议 通 过 TBLX 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 数 据 新 课 程 物 理 能 力 培 养 院 北 师 大 版. 八 年 级. 上 册 / 能 力 培 养 编 写 组 编. 要 沈 阳 院 经辽宁省中小学教辅材料评议委员会 2013 年评议通过 TBLX201305127 能力培养编写组 编 八年级 上册 北师大版 北方联合出版传媒 渊集团 股份有限公司 辽海出版社 经 辽 宁 省 中 小 学 教 辅 材 料 评 议 委 员 会 2013 年 评 议 通 过 TBLX201305127 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 数 据 新 课 程 物 理 能 力 培 养 院 北 师 大 版.

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf , :, : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / /www. cqup. com. cn : fxk@ cqup. com. cn ( ) * : 7871092 1 /16 : 16. 75 : 418 1994 7 1 2003 8 8 : ISBN

Více

建 设 项 目 环 境 影 响 登 记 表 ( 表 一 ) 项 目 编 号 : 项 目 名 称 安 吉 美 颂 广 场 三 期 建 设 项 目 总 投 资 25000 万 元 建 设 单 位 安 吉 美 颂 旅 游 开 发 有 限 公 司 建 设 地 点 灵 峰 街 道 浮 玉 路 西 侧 云 鸿

建 设 项 目 环 境 影 响 登 记 表 ( 表 一 ) 项 目 编 号 : 项 目 名 称 安 吉 美 颂 广 场 三 期 建 设 项 目 总 投 资 25000 万 元 建 设 单 位 安 吉 美 颂 旅 游 开 发 有 限 公 司 建 设 地 点 灵 峰 街 道 浮 玉 路 西 侧 云 鸿 建 设 项 目 环 境 影 响 登 记 表 建 设 单 位 : 项 目 名 称 : 安 吉 美 颂 旅 游 开 发 有 限 公 司 安 吉 美 颂 广 场 三 期 建 设 项 目 编 制 日 期 :2015 年 10 月 15 日 国 家 环 境 保 护 部 制 建 设 项 目 环 境 影 响 登 记 表 ( 表 一 ) 项 目 编 号 : 项 目 名 称 安 吉 美 颂 广 场 三 期 建 设 项

Více

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACDC6BDC0EFB1B1BDD6B9DCCFDFBBB7C6C0B1ED342E31>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACDC6BDC0EFB1B1BDD6B9DCCFDFBBB7C6C0B1ED342E31> 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 试 行 ) 项 目 名 称 : 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 和 平 里 北 街 热 力 管 线 工 程 北 京 市 热 力 集 团 有 限 责 任 公 司 编 制 日 期 2016 年 4 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 1 环 境 影 响 评 价 资 格 证 书 ( 按 正 本 原 样 边 长 三 分 之 一 缩 印 的 彩 色 缩 印

Více

1

1 1 (1) (ideal gas erfect gas) (gas) (vaor) 3 () - (-), - (T-s) 0 1a a 4a 3a n k T S a 5b 3b n S T T S 1b 4a 1b 5a 1a b 3b 4b k 4b 5b 5a 3a b 0 (3) 1 T 4 (4) T, 1, T, T 1, 0 Q W U 1 T T, 1, ( 1) Q W U, 1,

Více

課程重點及活動配合

課程重點及活動配合 數 學 科 校 本 度 量 縱 向 課 程 ( 一 至 六 年 級 ) 曾 梅 千 禧 學 校 校 本 縱 向 課 程 度 量 範 疇 第 一 學 習 階 段 ( 小 一 至 小 三 ) 第 二 學 習 階 段 ( 小 四 至 小 六 ) 學 生 能 選 擇 和 應 用 非 標 準 單 位 來 記 錄 基 本 量 度 活 動 的 結 果 理 解 應 用 標 準 單 位 的 需 要 選 擇 適 當 的

Více

1 总 论

1  总  论 目 录 目 录 目 录 目 录 目 录 目 录 目 录 前 言...1 1 总 论...4 1.1 评 价 目 的 及 评 价 原 则...4 1.1.1 评 价 目 的...4 1.1.2 评 价 原 则...4 1.2 编 制 依 据...5 1.2.1 国 家 法 律 法 规...5 1.2.2 地 方 性 法 规 规 章...6 1.2.3 技 术 导 则 与 规 范...7 1.2.3 相

Více

m m m (m) kV 1 10kV3m 35kV 4m kV5m m m

m m m (m) kV 1 10kV3m 35kV 4m kV5m m m ( ) Regulation of safety operation in power engineering construction (Part of power transmission line) DL5009.2 94 1995 4 1 1 2 110 500kV 35 63kV 3 4 5 6 ( ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 2. 3m

Více

建设项目基本情况

建设项目基本情况 上 海 市 环 境 科 学 研 究 院 受 上 海 新 鸿 基 威 亿 房 地 产 有 限 公 司 委 托, 完 成 了 对 徐 家 汇 街 道 57-1-A 地 块 ( 徐 家 汇 中 心 华 山 路 地 块 ) 项 目 的 环 境 影 响 评 价 工 作 现 根 据 国 家 及 本 市 规 定, 在 向 具 审 批 权 的 环 境 保 护 行 政 主 管 部 门 报 批 前 公 开 环 评 文

Více

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Více

CSS1189.nps

CSS1189.nps 第 三 单 元 防 火 防 爆 技 术 知 识 目 标 瞯 掌 握 燃 烧 的 必 要 条 件 和 燃 烧 的 本 质, 了 解 燃 烧 的 过 程 和 形 式 瞯 理 解 爆 炸 的 类 型 和 爆 炸 浓 度 极 限 瞯 熟 悉 化 工 原 料 的 特 性 来 源 易 发 生 火 灾 爆 炸 的 原 因 瞯 熟 练 掌 握 防 火 防 爆 的 措 施, 各 类 灭 火 器 的 特 点 能 力 目

Více

建设项目环境影响报告表

建设项目环境影响报告表 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 环 保 脱 硫 脱 硝 装 置 研 发 测 试 中 心 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 南 京 普 拉 斯 玛 环 保 技 术 有 限 公 司 编 制 日 期 :2014 年 11 月 江 苏 省 环 保 厅 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1E8CCC1C2B7A3A8B6ABC9FDC2B7A1AAB3C7B6ABC2B7A3A9B5C0C2B7B9A4B3CCCFEEC4BF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1E8CCC1C2B7A3A8B6ABC9FDC2B7A1AAB3C7B6ABC2B7A3A9B5C0C2B7B9A4B3CCCFEEC4BF2E646F63> 目 录 一 建 设 项 目 基 本 情 况...1 二 建 设 项 目 所 在 地 自 然 社 会 环 境 简 况...9 三 环 境 质 量 状 况...16 四 评 价 适 用 标 准...21 五 建 设 项 目 工 程 分 析...24 六 环 境 影 响 分 析...29 七 建 设 项 目 拟 采 取 的 防 治 措 施 及 预 期 治 理 效 果...45 八 结 论 与 建 议...53

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DA32303135C4EAC9EAB1A8D7A8D2B5BCBCCAF5C8FDBCB6B8DACEBBB5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DA32303135C4EAC9EAB1A8D7A8D2B5BCBCCAF5C8FDBCB6B8DACEBBB5C4CDA8D6AA2E646F63> 贵 州 大 学 文 件 贵 大 发 2015 40 号 贵 州 大 学 关 于 2015 年 申 报 专 业 技 术 三 级 岗 位 的 通 知 各 学 院 校 直 各 单 位 : 根 据 省 教 育 厅 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关 于 做 好 2015 年 省 属 高 等 学 校 专 业 技 术 三 级 岗 位 聘 用 评 议 工 作 的 通 知 ( 黔 教 师 发 2015

Více

Microsoft Word - 东方红-C1002、C1202、C1302说明书.doc

Microsoft Word - 东方红-C1002、C1202、C1302说明书.doc C1002/C1202/C1302 型 履 带 拖 拉 机 使 用 保 养 说 明 书 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 第 一 装 配 厂 二 00 九 年 三 月 前 言 东 方 红 -C1002/C1202/C1302 系 列 拖 拉 机 是 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 根 据 市 场 和 国 内 外 用 户 对 中 等 大 功 率 履 带 拖 拉 机 使 用 要 求,

Více

一、概述

一、概述 珠 海 市 区 至 珠 海 机 场 城 际 铁 路 二 期 ( 长 隆 至 机 场 段 ) 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 简 本 ) 建 设 单 位 : 广 东 广 珠 城 际 轨 道 交 通 有 限 责 任 公 司 评 价 单 位 : 中 铁 第 四 勘 察 设 计 院 集 团 有 限 公 司 2014 年 9 月 武 汉 1 环 境 影 响 报 告 书 简 本 一 建 设 项 目 概

Více

泰康附加意外住院津贴收入保障保险条款

泰康附加意外住院津贴收入保障保险条款 泰 康 养 老 [2011] 医 疗 保 险 058 号 泰 康 附 加 新 生 活 少 儿 意 外 津 贴 医 疗 保 险 条 款 阅 读 指 引 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 本 阅 读 指 引 有 助 于 您 理 解 条 款, 对 本 附 加 合 同 内 容 的 解 释... 凡 条 款 已 有 约 定 的, 以 条 款 约 定 为 准... 您 拥 有 的 重 要 权 益 本 附

Více

建设标准

建设标准 风 电 场 工 程 项 目 建 设 标 准 ( 征 求 意 见 稿 ) 水 电 水 利 规 划 设 计 总 院 2010 年 5 月 1 前 言 风 电 场 工 程 项 目 建 设 标 准 根 据 建 设 部 关 于 印 发 2006 年 工 程 项 目 建 设 标 准 投 资 估 算 指 标 建 设 项 目 评 价 方 法 与 参 数 编 制 项 目 计 划 的 通 知 ( 建 标 函 2006

Více

定 条 件 下 ( 如 当 机 体 抵 抗 力 降 低 的 时 候 ), 对 人 和 畜 禽 表 现 出 寄 生 性 的 病 原 作 用, 这 类 微 生 物 称 为 条 件 病 原 微 生 物 病 原 微 生 物 引 起 疫 病 的 能 力 取 决 于 它 的 病 原 性 和 毒 力 它 能 在

定 条 件 下 ( 如 当 机 体 抵 抗 力 降 低 的 时 候 ), 对 人 和 畜 禽 表 现 出 寄 生 性 的 病 原 作 用, 这 类 微 生 物 称 为 条 件 病 原 微 生 物 病 原 微 生 物 引 起 疫 病 的 能 力 取 决 于 它 的 病 原 性 和 毒 力 它 能 在 采 精 环 节 精 液 污 染 控 制 单 庆 宁 ( 宁 夏 灵 农 畜 牧 发 展 有 限 公 司 万 头 猪 场, 宁 夏 750402) 摘 要 : 本 文 概 述 了 精 液 污 染 及 其 分 类 着 重 论 述 了 培 育 抗 病 能 力 强 的 猪 体 才 是 预 防 和 控 制 病 原 微 生 物 的 根 本 途 径, 也 是 防 控 精 液 内 源 性 污 染 的 根 本 措 施

Více

增 刊 相 红 阳 : 超 临 界 350 MW 机 组 四 大 管 道 管 材 及 规 格 优 化 109 型 式 : 超 临 界 一 次 中 间 再 热 单 轴 三 缸 两 排 汽 双 抽 供 热 汽 轮 机 额 定 转 速 :3000r/min 旋 转 方 向 : 顺 时 针 ( 从 汽 机

增 刊 相 红 阳 : 超 临 界 350 MW 机 组 四 大 管 道 管 材 及 规 格 优 化 109 型 式 : 超 临 界 一 次 中 间 再 热 单 轴 三 缸 两 排 汽 双 抽 供 热 汽 轮 机 额 定 转 速 :3000r/min 旋 转 方 向 : 顺 时 针 ( 从 汽 机 第 37 卷 增 刊 重 庆 大 学 学 报 Vol.37Supplement 2014 http://qks.cqu.edu.cn 年 12 月 JournalofChongqingUniversity Dec.2014 超 临 界 350 犕 犠 机 组 四 大 管 道 管 材 及 规 格 优 化 相 红 阳 ( 四 川 电 力 设 计 咨 询 有 限 责 任 公 司, 四 川 成 都 610016)

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Více

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Více

港 珠 澳 大 桥 2014 年 10 月 总 第 二 十 二 期 工 地 上 的 赤 脚 医 生 灸 等 多 种 治 疗 项 目, 深 受 员 工 欢 迎 仅 8 月 份 一 个 月 时 间, 就 治 疗 了 近 百 人 次 第 三 是 治 理 公 共 环 境, 消 除 卫 生 死 角 中 山 基

港 珠 澳 大 桥 2014 年 10 月 总 第 二 十 二 期 工 地 上 的 赤 脚 医 生 灸 等 多 种 治 疗 项 目, 深 受 员 工 欢 迎 仅 8 月 份 一 个 月 时 间, 就 治 疗 了 近 百 人 次 第 三 是 治 理 公 共 环 境, 消 除 卫 生 死 角 中 山 基 HONG KONG-ZHUHAI-MACAO BRIDGE 关 注 FOCUS 中 铁 山 桥 中 山 基 地 ( 马 鞍 岛 ) 配 备 一 个 医 务 室, 对 整 个 项 目 提 供 人 员 医 疗 服 务 和 应 急 健 康 安 全 保 障 事 与 愿 违, 尽 管 CB01 标 项 目 部 也 做 了 大 量 工 作, 但 为 项 目 配 备 医 务 室 的 愿 望 始 终 无 法 实 现

Více

(4) 持 学 习 驾 驶 证 学 习 驾 车 时, 无 教 练 员 随 车 指 导, 或 者 不 按 指 定 时 间 路 线 学 习 驾 车 7.6 无 有 效 行 驶 证 指 下 列 情 形 之 一 : (1) 机 动 车 被 依 法 注 销 登 记 的 ; (2) 未 依 法 按 时 进 行

(4) 持 学 习 驾 驶 证 学 习 驾 车 时, 无 教 练 员 随 车 指 导, 或 者 不 按 指 定 时 间 路 线 学 习 驾 车 7.6 无 有 效 行 驶 证 指 下 列 情 形 之 一 : (1) 机 动 车 被 依 法 注 销 登 记 的 ; (2) 未 依 法 按 时 进 行 泰 康 新 生 活 意 外 伤 害 保 险 条 款 责 任 免 除 因 下 列 情 形 之 一 导 致 被 保 险 人 身 故 或 者 残 疾 的, 我 们 不 承 担 给 付 保 险 金 的 责 任 : (1) 投 保 人 对 被 保 险 人 的 故 意 杀 害 故 意 伤 害 ; (2) 被 保 险 人 故 意 自 伤 故 意 犯 罪 抗 拒 依 法 采 取 的 刑 事 强 制 措 施 或 者

Více

9. 图 4 所 示 的 各 种 用 具, 使 用 时 属 于 省 力 杠 杆 的 是 10. 图 5 所 示 是 北 斗 导 航 系 统 某 一 卫 星 的 轨 道 示 意 图 已 知 该 卫 星 沿 椭 圆 轨 道 绕 地 球 运 行 的 过 程 中 机 械 能 守 恒. 该 卫 星 从 远 地

9. 图 4 所 示 的 各 种 用 具, 使 用 时 属 于 省 力 杠 杆 的 是 10. 图 5 所 示 是 北 斗 导 航 系 统 某 一 卫 星 的 轨 道 示 意 图 已 知 该 卫 星 沿 椭 圆 轨 道 绕 地 球 运 行 的 过 程 中 机 械 能 守 恒. 该 卫 星 从 远 地 2013 年 福 建 省 宁 德 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 物 理 试 题 一 选 择 题 ( 本 大 题 有 l3 小 题, 每 小 题 2 分, 共 26 分, 每 小 题 只 有 一 个 选 项 是 正 确 的 ) 1. 以 下 估 测 值 最 接 近 实 际 的 是 A. 一 元 硬 币 的 直 径 约 2cm B. 人 的 正 常 体 温 是 39 C. 一 个 苹 果 的 质

Více

道 路 工 程 四 川 省 绵 竹 至 茂 县 公 路 某 滑 坡 抗 滑 桩 设 计 凌 立 鑫 ( 苏 交 科 集 团 股 份 有 限 公 司 南 京 210017) 摘 要 文 章 以 四 川 省 绵 竹 至 茂 县 公 路 茂 县 段 一 期 工 程 K54+890~K54+940 段 路

道 路 工 程 四 川 省 绵 竹 至 茂 县 公 路 某 滑 坡 抗 滑 桩 设 计 凌 立 鑫 ( 苏 交 科 集 团 股 份 有 限 公 司 南 京 210017) 摘 要 文 章 以 四 川 省 绵 竹 至 茂 县 公 路 茂 县 段 一 期 工 程 K54+890~K54+940 段 路 目 次 道 路 工 程 四 川 省 绵 竹 至 茂 县 公 路 某 滑 坡 抗 滑 桩 设 计 号 号 号 号 号 号 号 号 凌 立 鑫 (2) 固 化 粉 煤 灰 在 道 桥 工 程 中 的 应 用 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号 陈 锋 平 (5) 生 态 防 护 技 术 在 路 基 边 坡 防 护 施 工 中 的 应 用 号 号 号 号 号 号 号 李 灿 明 (8) 桥 隧

Více

<B7E2C3E6B7E2B5D7202E6169>

<B7E2C3E6B7E2B5D7202E6169> 使 设 备 运 行 更 可 靠, 寿 命 更 长 久 TONSAN 冶 金 设 备 防 护 与 维 护 解 决 方 案 螺 纹 锁 固 螺 纹 密 封 平 面 密 封 辅 助 维 护 耐 磨 损 输 送 带 维 护 北 京 天 山 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 北 京 市 八 大 处 高 科 技 园 区 中 园 路 7 号 电 话 +86-10-88795588 传 真 +86-10-68865252

Více

大洋样品管理细则(提纲)

大洋样品管理细则(提纲) 大 洋 样 品 管 理 细 则 ( 试 行 ) 大 洋 样 品 管 理 细 则 ( 试 行 ) 目 次 1. 总 则 1 2 术 语 与 定 义 1 3. 大 洋 样 品 的 航 次 现 场 管 理 准 备 2 4. 大 洋 样 品 的 航 次 现 场 管 理 3 5. 大 洋 样 品 的 交 接 管 理 18 6. 大 洋 样 品 入 馆 清 点 与 描 述 入 库 23 7. 大 洋 样 品 使

Více

Microsoft Word - 厦钨污水处理站报告表正文1119.doc

Microsoft Word - 厦钨污水处理站报告表正文1119.doc 1 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 厦 钨 增 资 扩 产 项 目 ( 建 设 污 水 处 理 设 施 ) 建 设 单 位 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 建 设 地 点 ( 海 域 ) 厦 门 海 沧 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 海 沧 厂 区 内 建 设 依 据 厦 沧 投 [2014] 函 41 号 主 管 部 门 福 建 省 冶 金 ( 控 股 ) 有 限 责 任

Více

2

2 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 詹 庄 子 地 块 8 组 团 大 配 套 排 水 工 程 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 天 津 市 海 河 建 设 发 展 投 资 有 限 公 司 编 制 日 期 :2016 年 4 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 1 2 1 建 设 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 建 设 单 位 詹 庄 子 地 块 8 组 团

Více

貳、研究目的

貳、研究目的 玻 璃 風 爆 摘 要 颱 風 天 時, 可 見 家 家 戶 戶 在 幫 玻 璃 貼 膠 帶, 想 防 止 玻 璃 被 風 吹 破 但 在 玻 璃 上 貼 膠 帶 是 否 真 的 能 增 加 玻 璃 的 抗 壓 性, 且 貼 哪 種 字 型 哪 種 材 質 的 膠 帶 所 產 生 的 效 果 較 佳, 看 法 眾 說 紛 紜, 因 此 我 們 自 製 加 壓 箱, 並 藉 由 壓 力 計 及 空 氣

Více

SYC97.S72

SYC97.S72 第 七 章 方 便 与 休 闲 食 品 生 产 工 艺 关 于 方 便 食 品 的 概 念, 广 义 而 言, 凡 是 取 之 可 食 或 稍 作 处 理 即 可 食 用 的 食 品, 均 在 此 列 但 从 现 代 方 便 食 品 的 角 度 来 看, 方 便 食 品 主 要 是 指 以 粮 食 为 原 料 以 营 养 生 理 学 为 依 据 以 现 代 科 技 和 包 装 技 术 为 基 础 制

Více

料 调 研 的 基 础 上, 结 合 先 期 编 制 项 目 环 境 影 响 评 价 大 纲, 编 制 项 目 环 境 影 响 报 告 书, 经 技 术 评 估 后 现 呈 报 环 保 行 政 主 管 部 门 审 批 - 2 -

料 调 研 的 基 础 上, 结 合 先 期 编 制 项 目 环 境 影 响 评 价 大 纲, 编 制 项 目 环 境 影 响 报 告 书, 经 技 术 评 估 后 现 呈 报 环 保 行 政 主 管 部 门 审 批 - 2 - 前 言 为 满 足 南 港 工 业 区 淡 水 资 源 需 求 和 解 决 生 产 生 活 用 水 的 需 要, 并 利 用 海 水 淡 化 副 产 的 浓 盐 水 资 源 生 产 盐 化 工 产 品, 马 来 西 亚 恩 那 社 集 团 成 立 先 达 ( 天 津 ) 海 水 资 源 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 先 达 公 司 ), 规 划 在 南 港 工 业 区 拟 建 大 唐

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABBB7BEB3D3EBB7A2D5B9B9FABCCABACFD7F7CEAFD4B1BBE1C4EAB6C8D5FEB2DFB1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABBB7BEB3D3EBB7A2D5B9B9FABCCABACFD7F7CEAFD4B1BBE1C4EAB6C8D5FEB2DFB1A8B8E6> 第 5 章 提 高 水 生 态 系 统 服 务 功 能 的 政 策 框 架 135 第 5 章 提 高 水 生 态 系 统 服 务 功 能 的 政 策 框 架 5.1 中 国 水 资 源 特 点 中 国 水 资 源 主 要 赋 存 于 河 流 湖 泊 水 库 沼 泽 等 地 表 水 生 态 系 统 与 地 下 水 生 态 系 统 中 中 国 河 流 生 态 系 统 主 要 有 松 花 江 辽 河 海

Více

黑嘴子公示版本.doc

黑嘴子公示版本.doc 大 连 市 环 境 保 护 有 限 公 司 -I- 大 连 市 环 境 保 护 有 限 公 司 -II- 西 岗 区 黑 嘴 子 码 头 及 周 边 地 块 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告 书 大 连 市 环 境 保 护 有 限 公 司 -III- 大 连 市 环 境 保 护 有 限 公 司 -IV- 西 岗 区 黑 嘴 子 码 头 及 周 边 地 块 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DA3531C6DA2DD4ECBCDBD0C5CFA22DC5C5B0E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DA3531C6DA2DD4ECBCDBD0C5CFA22DC5C5B0E62E646F63> 重 点 报 道 浙 交 监 2015 70 号 各 市 交 通 质 监 站 ( 局 ) 义 乌 市 交 通 质 监 站 : 为 全 面 贯 彻 落 实 国 家 安 全 监 管 总 局 交 通 运 输 部 国 务 院 国 资 委 国 家 铁 路 局 联 合 下 发 的 隧 道 施 工 安 全 九 条 规 定 ( 安 监 总 管 二 2014 104 号 ), 进 一 步 落 实 公 路 隧 道 施 工

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 158 :,,,,,, : 850 1168 1/ 32 : 12 : 311 1994 1 1 1998 11 2 : 5001 10000 ISBN 7 302 01340 3/ T B 15 : 13 00 ,,, 10 7, 2 80%, : 1 ;, :, :, ;, ;, 30%,,,, 20,,,, ,,,,,,!,,,! 1992 10 1 1 11 15 27 34 34

Více

<C1F7CCE5C1A6D1A7D3EBC8C8B9A4BBF9B4A12DB3C2C0F12DC7E5BBAAB4F33F504446>

<C1F7CCE5C1A6D1A7D3EBC8C8B9A4BBF9B4A12DB3C2C0F12DC7E5BBAAB4F33F504446> 5,,,,,,,,,, 5.1,, N2, O2, CO2, H2 O,,, 5.1.1,,,,,,,,,,,,,,,, 1., ta, tv t = ta = tv ( 5 1) v, a, 52 p = pa, pb, pb = pa + pv ( 5 2) pa, pv 2. (1 ) 1m 3,, v, pv t ps,, 5 1 a,,,, 5 1 a b t p s, b,,,, ps

Více

序 言 西 南 科 技 大 学 坚 持 开 放 办 学, 不 断 深 化 办 学 体 制 改 革, 以 中 国 ( 绵 阳 ) 科 技 城 为 中 心, 立 足 四 川 面 向 西 部 服 务 全 国 学 校 产 业 工 作 作 为 西 南 科 技 大 学 办 学 特 色 的 一 面 旗 帜, 始 终 跟 进 学 校 建 设 与 发 展 的 步 伐, 不 断 迈 向 前 进 校 办 产 业 依 托

Více