ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ). Název veřejné zakázky (projektu): Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané na umělý trávník III. generace Zadavatel veřejné zakázky Město Česká Lípa se sídlem: T. G. Masaryka 1, Česká Lípa zastoupený: Mgr. Hanou Moudrou, starostkou města

2 Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) I. Základní údaje o zadavateli... 4 II. Předmět veřejné zakázky... 5 III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky... 8 IV. Klasifikace předmětu zakázky dle kódu CPV... 8 V. Místo plnění veřejné zakázky... 8 VI. Doba plnění veřejné zakázky... 8 VII. Seznam subdodavatelů... 8 VIII. Způsob a podmínky zpracování nabídkové ceny... 9 IX. Podmínky pro překročení nabídkové ceny X. Záruční podmínky XI. Smluvní, obchodní a platební podmínky XII. Způsob hodnocení nabídek XIII. Lhůta a způsob podání nabídek XIV. Další podmínky zadavatele XV. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky XVI. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami XVII. Zadávací lhůta XVIII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění XIX. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele XX. Závěrečná ustanovení Přílohy ZD v elektronické podobě: Příloha č. 1 Projektová dokumentace, dokladová část, foto Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 4 Vzor titulní list nabídky Příloha č. 5 Vzor - seznam subdodavatelů Příloha č. 6 Vzor prohlášení dle 68 odst.3 ZVZ Příloha č. 7 Vzor souhlas s uveřejněním 2

3 Preambule Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí ZVZ. Pro účely zadávací dokumentace je termín zadavatel shodný s termínem objednatel a termín uchazeč je shodný s termínem dodavatel resp. zhotovitel. Vymezení některých pojmů: Pro účely této ZD se rozumí: Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. Dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. Kvalifikace dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Objednatelem zadavatel po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Ostatní náklady ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace (patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, apod.) příloha č. 2 ZD Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky i služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb příloha č. 2 ZD. Subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, provozní nebo dopravní omezení apod., pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace - příloha č. 2 ZD. Vybraným dodavatelem dodavatel, jehož nabídka bude z rozhodnutí zadavatele vybrána jako nejvhodnější a s nímž má být uzavřena smlouva. Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení. Zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. Zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Zhotovitelem dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva. 3

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1. Identifikace zadavatele: Název zadavatele: Město Česká Lípa Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ Tel: Fax: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je paní Mgr. Hana Moudrá, starostka města Kontaktní osoby zadavatele: Kontaktní osobou zadavatele je Martina Hofmanová, referentka veřejných zakázek, tel.: , Profil zadavatele: Informace o uveřejnění dokumentů k veřejné zakázce a) Oznámení předběžných informací bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek (dále jen VVZ) dne a pod ev. č. veřejné zakázky uveřejněno dne b) Oznámení o zahájení zadávacího řízení (dále jen oznámení o zakázce ) bylo uveřejněno ve smyslu 146 odst. 1, písm. b) ZVZ v Informačním systému dle 157 a Úředním věstníku Evropské unie. c) Kompletní zadávací dokumentaci v otevřeném podlimitním řízení zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele v souladu s 48 ZVZ. 4

5 II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plochy na hřiště kopané s umělým trávníkem, odvodnění, podkladní vrstvy z hutněného kameniva, sportovní vybavení, umělý trávník III. generace (FIFA, FAČR) se vsypem gumového granulátu, ochranné sítě za brankami, osvětlení, chodníky. Hřiště bude využíváno mj. k pořádání soutěžních utkání pořádaných Fotbalovou asociací České republiky (FAČR), proto musí být stavba fotbalového hřiště provedena v souladu s Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace (UT3G), v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je proto také činnost spojená s vydáním Atestace FAČR na realizované hřiště Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven následovně: Předmět plnění zakázky spočívá v realizaci stavebních prací pod názvem dle zadávacích podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách 2.3. Předmět VZ je vymezen v následujících podkladech: a) projektová dokumentace pro provedení stavby Revitalizace městského stadionu u Ploučnice, Česká Lípa rekonstrukce stávajícího hřiště kopané na umělý trávník III. generace z 04/2013 a textová část PD zpracovaná firmou UBIQUIST s.r.o., Karlštejn 155 b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. položkový rozpočet objektu Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané na umělý trávník III. generace příloha č. 2 ZD c) zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. MUCL/28255/2013 ze dne včetně jejích příloh 2.4. Další činnosti související s realizací předmětu zakázky vedlejší a ostatní náklady: Předmětem veřejné zakázky jsou zároveň další níže uvedené činnosti a povinnosti a z toho vyplývající ostatní a vedlejší náklady dodavatele související s realizací předmětu zakázky, které plynou z charakteru, povahy a umístění prováděné stavby, specifických podmínek provádění a z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Výčet a rozsah těchto činností je podrobně uveden v Obchodních podmínkách resp. Návrhu smlouvy o dílo příloha č. 3 ZD a dodavatel je povinen tyto vedlejší a ostatní náklady v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele ocenit v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - příloha č. 2 této ZD Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ); b) zajištění staveništních napojovacích bodů energií (vody a energií) určí zadavatel, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek; 5

6 c) zajištění zimních opatření, je-li to pro realizaci nutné d) provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; e) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; f) zajištění veškerých technických a organizačních opatření související s bezpečnostní a ochranou lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; h) dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; i) zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob Provozní a územní vlivy a) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; b) zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi Dokumentace skutečného provedení stavby a) Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě ve formátech.pdf a.dwg. dle čl návrhu smlouvy o dílo Kompletační činnost a) předložení všech potřebných dokumentů a zajištění své účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby = kolaudaci po dokončení stavby, a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v zápisu z této prohlídky vzniklých činností dodavatele a opakovanou účast na případných dalších kontrolních prohlídkách (=poskytnout objednateli součinnost při získání souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby - případně při jejím opakování) Koordinační činnost a) zajištění oznámení zahájení stavebních prací.; b) poskytnutí součinnosti při zajištění kolaudačního rozhodnutí; c) zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; d) zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; e) zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; f) předat protokolárně zadavateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby; 6

7 g) předat zadavateli všechny doklady nutné k atestačnímu řízení Fotbalové asociace ČR k získání certifikace pro soutěže ČFL, MSFL a ČPP dorostenecká liga, prokazující původ trávníku s dodacím listem přímo od výrobce a vzorkem tohoto trávníku o velikosti 1 x 1 m, licenci na pokládku UTG3 přímo od výrobce trávníku a fotodokumentaci z průběhu výstavby po jednotlivých etapách; Vytyčení inženýrských sítí a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům; Zkoušky a revize a) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů; b) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad; c) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; d) zajištění bezplatné servisní prohlídky obsahující vizuální a technickou kontrolu trávníku a dodaného vybavení Fotodokumentace provádění díla a) zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla zhotovitel zajistí a předá zadavateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím ; Pojištění díla a) zajištění pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12.1 a návrhu smlouvy o dílo 2.5. Opatření daná PD příloha č. 1 ZD budou dodavatelem plně respektována a splněna Další povinnosti dodavatel související s předmětem plnění veřejné zakázky Dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky postupovat v souladu s platnými právními předpisy, dodržovat normy a předpisy týkající se plnění předmětu zakázky a postupovat v souladu s podmínkami zadavatele; Zadavatel předpokládá, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná z finančních zdrojů státního rozpočtu ČR. V případě poskytnuté dotace je dodavatel povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 7

8 veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Dodavatel je dále povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů. Dodavatel bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem-objednatelem díla postupovat tak, aby zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako pro příjemce dotace Priorita dokumentů V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí PD příloha č. 1 ZD a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr příloha č. 2 ZD je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma soupisu. III. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY stanovená zadavatelem dle 13 a 16 ZVZ činí ,- Kč bez DPH IV. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV Stavební sportovní zařízení kód CPV: V. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Areál městského stadionu v České Lípě VI. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6.1. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: Doba realizace veřejné zakázky - 22 týdnů Předpokládaný termín zahájení prací Nejzazší možný termín dokončení prací VII. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 7.1. Zadavatel si v souladu s 44 odst. 6 ZVZ a v souladu s požadavky poskytovatele podpory vyhrazuje požadavek, že finální povrch hřiště umělý trávník III. generace nesmí být realizován subdodavatelem Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které 8

9 má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům v souladu s výše uvedenými požadavky Uchazeč uvede seznam předpokládaných subdodavatelů, kteří se budou na plnění předmětu zakázky podílet. Seznam bude obsahovat název obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, přehled věcného plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky a výši jeho podílu na akci. Uchazeč může využít vzor příloha č. 5 ZD Pokud uchazeč nevyužije subdodavatelů, nahradí výše uvedený seznam čestným prohlášením, které bude obsahovat informaci o tom, že uchazeč k plnění zakázky nevyužije žádných subdodavatelů Seznam subdodavatelů případně čestné prohlášení dle odst prohlášení ZD bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče a bude přílohou č. 2 návrhu smlouvy o dílo. VIII. ZPŮSOB A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1. Cena předmětu veřejné zakázky musí být zpracována pro rozsah uvedený v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a bude zpracována formou oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 ZD. Nabídková cena pro celý předmět veřejné zakázky bude stanovena součtem všech položek oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Do ceny zahrne dodavatel náklady na veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se stává položkovým rozpočtem a uchazeč jej předloží ve svojí nabídce jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo Výslednou nabídkovou cenu bez DPH uchazeč uvede také do titulního listu nabídky příloha č. 4 ZD - v absolutní částce v českých korunách. Nabídková cena v členění bez DPH a samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo Nabídková cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám po dobu plnění veřejné zakázky Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná pro splnění předmětu zakázky a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky Cena bude stanovena jako konečná, nepřekročitelná, která zajistí stoprocentní předání ukončeného, plně funkčního díla zhotoveného dle zadávacích podmínek Takto zpracovaná nabídková cena je závazná pro uzavření smlouvy o dílo Položkový rozpočet v nabídce uchazeče bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče V případě nejasností v zadávacích podmínkách resp. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uplatní uchazeč právo na dodatečné informace dle 49 ZVZ viz. čl. XVIII. ZD. 9

10 8.9. Cenová soustava a) Použitá cenová soustava Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností ÚRS PRAHA, a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním b) Technické a kvalitativní podmínky Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definují obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz. zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese: c) Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek Pokud je v soupise použita individuální položka (tedy položka neobsažená v cenové soustavě ÚRS PRAHA, a.s.) je odlišena barevně a pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy, platí dále následující podmínky Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto doplňkové náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný popis Zadavatel upozorňuje, že do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uchazeč doplní pouze cenu u každé předepsané položky, resp. doplní údaje o ceně do tabulky rekapitulace. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí uchazeč provádět žádné změny v obsahu jednotlivých položek, definované kvalitě ani v předepsaném množství. Jakékoliv změny obsahu či množství definovaném zadavatelem v položkách výkazu výměr vyjma doplnění ceny budou mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Uchazeč je povinen při oceňování soupisu prací, dodávek a služeb: a) dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části, dodávky, služby a doprovodné práce stavebního charakteru, b) ocenit bez výjimek veškeré položky (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce v soupisu prací, dodávek a služeb, nikoliv ocenění nulou nebo vynechání ceny položky s odůvodněním, že cena je zahrnuta v jiné položce) a c) dodržet obsahovou náplň soupisu prací, dodávek a služeb, přičemž položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo, d) uchazeč dále nesmí rozpouštět položky pod jiné položky v soupisu prací, dodávek a služeb 10

11 e) Ocenění položky nulou, vynechání položek, neocenění položky či rozpuštění jakékoliv položky do jiné položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr resp. položkového rozpočtu předloženého uchazečem v nabídce bude mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Doplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se stává položkovým rozpočtem ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí: a) Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. b) Poplatky za uskladnění: Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka poplatek za skládku soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu. c) Změna soupisu: Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, např. formou doplnění položek soupisu, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek soupisu s výkazem apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem 11

12 stanoveným zákonem ( 49 odst. 2 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. d) Sleva z ceny: Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v pokožkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná Elektronická forma soupisu a) V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům elektronickou formu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vč. všech rekapitulací ve formátu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. b) Předaný formát MS EXCEL je souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele. c) Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví. IX. PODMÍNKY PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY 9.1. Nabídková cen nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti Dodatečné práce a dodávky, méněpráce: bude-li zadavatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci tj. vícepráce nad rámec zadávací dokumentace, bude postupováno v souladu s 23 odst. 7 písm. a) ZVZ nebo nebude-li zadavatel požadovat některé práce, kterou jsou v dokumentaci obsaženy, bude se jednat o méněpráce oproti zadávací dokumentaci. 12

13 9.4. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny jsou přesně stanoveny a popsány v návrhu smlouvy o dílo - příloha č. 3 ZD X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Zadavatel stanovuje délku záruky: 60 měsíců. na umělé povrchy hřiště a stavební práce 24 měsíců - na technické vybavení v souladu se záručními podmínkami výrobců Podrobně jsou záruční podmínky uvedeny ve smlouvě o dílo příloha č. 3 této ZD XI. SMLUVNÍ, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smluvní, obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen návrh smlouvy) v příloze č. 3 ZD Do návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze své identifikační údaje, nabídkovou cenu bez DPH a samostatně vyčíslí DPH platné ke dni podání nabídky, dále uchazeč doplní identifikační údaje vedoucího odborného pracovníka odpovědného za realizaci předmětu plnění viz. kvalifikační požadavek dle 56 odst. 3 c) ZVZ dle čl. 7.4 Výzvy k podání žádosti o účast v zadávacím řízení MUCL/28182/2013 ze dne , příp. identifikaci pojistné smlouvy o odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky resp. identifikaci pojistné smlouvy o pojištění pro případ stavebních a montážních rizik pokud již uchazeč má takové smlouvy v době podání nabídky uzavřeny. Jakékoliv jiné zásahy do textu smlouvy ze strany uchazeče budou považovány za porušení zadávacích podmínek a budou důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Vybraný uchazeč předloží zadavateli před podpisem smlouvy o dílo: - Platnou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí min ,- Kč, v délce trvání odpovídajícímu minimálně době plnění předmětu zakázky dle časového harmonogramu prací - Platnou pojistnou smlouvu na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě a škody vzniklé na materiálech a výrobcích určených k zabudování do díla s horní hranicí pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny díla bez DPH a v délce trvání odpovídajícímu minimálně době plnění předmětu zakázky dle časového harmonogramu prací Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. V případě podpisu smlouvy osobou pověřenou musí uchazeč v nabídce doložit kopii pověření takové osoby k požadovanému úkonu V případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh 13

14 smlouvy musí být podepsán oprávněnými osobami všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku (ve všech částech k podpisu určených) Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče tak nesplní požadavky dle 71 odst. 9 ZVZ a zadavatel vyloučí takového uchazeče z účasti v zadávacím řízení. XII. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Jediným hodnotícím kritériem pro přidělení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. XIII. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s 39 ZVZ a končí dnem bude doplněno ve výzvě k podání nabídek Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo názvu uchazeče a razítkem či podpisem. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané na umělý trávník III. generace a nápisem Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele - podatelna MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech v době od 08:00 hod. do 14:00 hod. (v Po a St do hod.) v nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za okamžik podání nabídky je považován čas převzetí nabídky adresátem pracovníky podatelny zadavatele. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.. XIV. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE Technické podmínky jsou stanoveny v PD příloha č. 1 ZD Zadavatel požaduje použití certifikovaného umělého trávníku III. generace. Uchazeč je povinen, jako součást své nabídky předložit k nabízenému umělému trávníku III. generace technický list a licenční certifikát: FIFA RECCOMENDET * nebo ** Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž prohlášení a doklady požadované v 68 odst. 3 ZVZ: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; 14

15 b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve svojí nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním základních údajů o svojí nabídce a se zveřejněním celého znění smlouvy uzavřené s ním na základě výsledku zadávacího řízení včetně všech případných dodatků této smlouvy V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: název firmy, sídlo, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče, příp. osoby oprávněné uchazeče zastupovat, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo v obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu nabídky - příloha č. 4 ZD. XV. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka musí být zpracována v českém jazyce Nabídka musí respektovat všechna ustanovení a požadavky uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení v listinné podobě a současně v 1 vyhotovení na CD Všechny listy v listinné nabídce budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny listy nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení Nabídka v elektronickém vyhotovení předložená na CD bude obsahovat minimálně následující dokumenty: a) návrh smlouvy o dílo; b) položkový rozpočet V případě rozporu nebo pochybností se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. 15

16 15.9. Nabídka musí být předložena v následujícím rozsahu a struktuře: a) Úvodní strana titulní list nabídky viz příloha č. 4 ZD; b) obsah nabídky; c) doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče d) návrh smlouvy o dílo příloha č. 3 ZD; e) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - příloha č. 2 ZD resp. položkový rozpočet příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo; f) seznam předpokládaných subdodavatelů dle čl. VII ZD příloha č. 2 návrhu smlouvy o dílo; g) závazné prohlášení uchazeče, že nevyužije subdodavatele dle čl. VII ZD je-li relevantní; h) prohlášení a doklady uvedené v 68 odst. 3 ZVZ dle bodu ZD i) prohlášení uchazeče - souhlas se zveřejněním dle bodu ZD j) identifikace a doklady k oceněným materiálům dle bodu ZD k) ostatní části nabídky dle požadavku zadavatele resp. dle zvážení uchazeče (smlouvy o sdružení apod.) l) elektronické zpracování nabídky CD dle č ZD XVI. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne bude doplněno ve výzvě k podání nabídek v sídle zadavatele, Města Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ , v zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden oprávněný zástupce za každého uchazeče. Pokud nebude přítomen statutární zástupce uchazeče, musí přítomný zástupce předložit pověření osoby oprávněné jednat jménem/za uchazeče. XVII. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dne Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí hodnocení, a to až do doby uzavření smlouvy. XVIII. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu 49 ZVZ. Písemné dotazy uchazečů musí být zadavateli doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na profil zadavatele nebo na adresu zadavatele Město Česká Lípa, Odbor rozvoje, majetku a investic, nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, případně do datové schránky zadavatele ID DS: bkfbe3p. Odpovědi na dotazy zpracované formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám zadavatel v zákonné lhůtě v souladu s 49 ZVZ odešle a uveřejní na profilu zadavatele: Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takovéto dodatečné informace odešle zadavatel dle 49 ZVZ a uveřejní na profilu zadavatele. 16

17 XIX. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou vzorků, které je povinen na písemnou žádost uchazeče po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení vrátit nebo uhradit jejich hodnotu Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení Zadavatel si nevyhrazuje opční právo Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s 84 ZVZ. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od dodavatele v souladu s 77 ZVZ písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy a s požadavky poskytovatele podpory Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona Ve smyslu 147a ZVZ je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z celkové ceny této veřejné zakázky, a to ve lhůtách stanovených zákonem úplný výčet povinností je uveden v 147a ZVZ Vítězný dodavatel je povinen v plné míře splnit požadavky uvedené v 147a ZVZ Komunikace mezi pověřenou osobou zadavatele a dodavatelem bude probíhat v souladu s 148 ZVZ. 17

18 Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude spolufinancována z finančních zdrojů státního rozpočtu ČR Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vítězným uchazečem v případě, že na akci nebude schváleno spolufinancování z finančních zdrojů státního rozpočtu ČR. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či požadavků stanovených v 71 odst. 9 zákona bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče tomto řízení Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky, a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s 110 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. V České Lípě dne: Mgr. Hana Moudrá starostka města 18

全唐诗50

全唐诗50 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 9 I II... 9...10...10...10...11...11...11...12...12...12...13...14...14...15...15...16...16...16...17,...17...18...18...19...19...19

Více

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Více

Microsoft Word - COC HKROO App I _Chi_ Jan2012.doc

Microsoft Word - COC HKROO App I _Chi_ Jan2012.doc 附 錄 I 目 錄 項 目 貨 品 描 述 頁 數 (I) 活 動 物 ; 動 物 1 (II) 植 物 2 (III) 動 物 或 植 物 脂 肪 及 油 及 其 分 化 後 剩 餘 的 ; 經 處 理 可 食 的 脂 肪 ; 動 物 或 植 物 蠟 2 (IV) 經 配 製 的 食 品 ; 飲 料 酒 及 醋 ; 煙 草 及 製 成 的 煙 草 代 替 品 2 (V) 礦 產 5 (VI) 化

Více

,, 17 075 200,, 170, 1, 40, 4 000, 5,,,, 100 600, 862,, 100, 2 /5,, 1 /5, 1 2,, 1 /5,,, 1 /2,, 800,,,,,,, 300,,,,,, 4 300,,,,, ,,,,,,,,,,, 2003 9 3 3. 22 24 4. 26 30 2 33 33 1. 34 61 1. 1 37 63 1. 2 44

Více

RDEC-RES

RDEC-RES RDEC-RES-089-005 RDEC-RES-089-005 VI I II III 6 IV 7 3 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 1 2 3 4 5 6 7 8 躰 ( 9 10 躰 11 12 躰 1 13 14 躰 15 16 躰 17 18 19 1 20 21 22 2 23 24 25 26

Více

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Více

(譯本)

(譯本) 檔 號 : LD SMW 86-1/2(C) 立 法 會 參 考 資 料 摘 要 最 低 工 資 條 例 ( 第 608 章 ) 僱 傭 條 例 ( 第 57 章 ) 2015 年 最 低 工 資 條 例 ( 修 訂 附 表 3) 公 告 2015 年 僱 傭 條 例 ( 修 訂 附 表 9) 公 告 引 言 A 在 二 零 一 五 年 一 月 六 日 的 會 議 上, 行 政 會 議 建 議, 行

Více

Microsoft Word - John_Ch_1202

Microsoft Word - John_Ch_1202 新 约 圣 经 伴 读 约 翰 福 音 目 录 说 明..I 序 言 : 圣 经 中 神 圣 启 示 的 三 层.II 按 时 分 粮 的 原 则..VIII 纲 目 XI 第 一 章..1 第 二 章 13 第 三 章 25 第 四 章 37 第 五 章 49 第 六 章 61 第 七 章 73 第 八 章 85 第 九 章 97 第 十 章..109 第 十 一 章..121 第 十 二 章..133

Více

(b)

(b) 1. (a) (b) (c) 22 85155 (i) (ii) 2200 5 35% 20% 500 3,000 3015 50% 30 (i) (ii) (iii) (iii) 30% QFII 15% H (20)(5) (iv) (i)(ii) (iii) (iv) (v) 10 30 (vi) 5% (vii) (1) (1) 25%(1) (viii) (ix) 10% 20 45 20

Více

1. 2285 155 2200 35% 30 3015 50% 30 (i) (ii) (iii) [][]15% H (20)(5) (i)(ii) (iii)(iv) 30 5% (1) (1) 25% (1) 10% 2045 20 5% 20 50% 50% 151 20 10% 50% 25% 10% 10% (1)(2)(4)(5)15 1060 3045 H H H (i)(ii)

Více

<4D F736F F D20BB4FAA46BFA4B2C4A447B4C15F D313038A67E5FBAEEA658B56FAE69B9EAAC49A4E8AED72D5FAED6A977A5BB5F >

<4D F736F F D20BB4FAA46BFA4B2C4A447B4C15F D313038A67E5FBAEEA658B56FAE69B9EAAC49A4E8AED72D5FAED6A977A5BB5F > 行 政 院 104 年 11 月 2 日 院 臺 綜 字 第 1040149345A 號 函 核 定 臺 東 縣 第 二 期 (105-108 年 ) 綜 合 發 展 實 施 方 案 ( 核 定 本 ) 臺 東 縣 政 府 中 華 民 國 1 0 4 年 1 1 月 臺 東 縣 第 二 期 (105-108 年 ) 綜 合 發 展 實 施 方 案 ( 核 定 本 ) 目 錄 第 一 章 前 言...

Více

施 的 年 度 維 修 工 程 已 於 4 月 15 日 完 成, 並 於 4 月 16 日 重 新 開 放 給 市 民 使 用 ii. 天 水 圍 游 泳 池 的 年 度 維 修 工 程 已 於 3 月 31 日 完 成, 並 於 4 月 1 日 重 新 開 放 給 市 民 使 用 iii. 元

施 的 年 度 維 修 工 程 已 於 4 月 15 日 完 成, 並 於 4 月 16 日 重 新 開 放 給 市 民 使 用 ii. 天 水 圍 游 泳 池 的 年 度 維 修 工 程 已 於 3 月 31 日 完 成, 並 於 4 月 1 日 重 新 開 放 給 市 民 使 用 iii. 元 地 委 會 文 件 2016/ 第 25 號 ( 於 6.5.2016 會 議 討 論 ) 康 樂 及 文 化 事 務 署 在 元 朗 區 內 舉 辦 的 康 樂 體 育 活 動 及 設 施 管 理 綜 合 匯 報 (2016 年 5 月 號 報 告 ) 目 的 本 文 件 旨 在 向 各 委 員 匯 報 康 樂 及 文 化 事 務 署 ( 康 文 署 ) 於 2016 年 2 月 至 5 月 在

Více

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

Více

財 務 委 員 會 審 核 2014 至 2015 年 度 開 支 預 算 的 報 告 2014 年 7 月

財 務 委 員 會 審 核 2014 至 2015 年 度 開 支 預 算 的 報 告 2014 年 7 月 香 港 特 別 行 政 區 立 法 會 財 務 委 員 會 審 核 2014 至 2015 年 度 開 支 預 算 的 報 告 2014 年 7 月 財 務 委 員 會 審 核 2014 至 2015 年 度 開 支 預 算 的 報 告 2014 年 7 月 章 節 目 錄 頁 數 I 序 言 1-2 II 公 務 員 事 務 3-9 III 司 法 及 法 律 事 務 10-19 IV 財 經 事

Více

山东出版传媒招股说明书

山东出版传媒招股说明书 ( 山 东 省 济 南 市 英 雄 山 路 189 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 一 ) 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ( 二 )

Více

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

Více

<D6D0B9FAB9C5CAB757512E6D7073>

<D6D0B9FAB9C5CAB757512E6D7073> 黄 河 文 明 的 历 史 变 迁 丛 书 编 委 会 学 术 顾 问 李 学 勤 朱 绍 侯 姚 瀛 艇 郝 本 性 晁 福 林 王 巍 主 任 李 小 建 苗 长 虹 副 主 任 覃 成 林 高 有 鹏 牛 建 强 刘 东 勋 主 编 李 玉 洁 编 委 苗 书 梅 程 遂 营 王 蕴 智 张 新 斌 郑 慧 生 涂 白 奎 袁 俊 杰 薛 瑞 泽 陈 朝 云 孔 学 郑 贞 富 陈 彩 琴 石

Více

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

Více

《小王子》 (法)圣埃克苏佩里 原著

《小王子》 (法)圣埃克苏佩里 原著 小 王 子 ( 法 ) 圣 埃 克 苏 佩 里 原 著 献 给 莱 翁 维 尔 特 请 孩 子 们 原 谅 我 把 这 本 书 献 给 了 一 个 大 人 我 有 一 条 正 当 的 理 由 : 这 个 大 人 是 我 在 世 界 上 最 好 的 朋 友 我 另 有 一 条 理 由 : 这 个 大 人 什 么 都 懂 ; 即 使 儿 童 读 物 也 懂 我 还 有 第 三 条 理 由 ; 这 个 大

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ABD0CBD6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5202032303134C4EA33D4C23131C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ABD0CBD6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5202032303134C4EA33D4C23131C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 ( 新 盛 大 厦 )12 15 层 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 12 层 15

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDF2B4EFB5E7D3B0D4BACFDFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303134C4EA34D4C23137C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDF2B4EFB5E7D3B0D4BACFDFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303134C4EA34D4C23137C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> ( 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 93 号 万 达 广 场 B 座 11 层 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 万 达 电 影 院 线 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未

Více

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Více

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Více

- 1 - ( ) ( ) ( )

- 1 - ( ) ( ) ( ) : 2 2868 4679 airportcomments@edlb.gov.hk www.edlb.gov.hk/edb/chi/papers/cdoc/ - 1 - ( ) 2. 3. 4. 2004 ( ) 60 5. ( ) - 2-6. ( 483 ) 7. ( 32 ) ( 448 ) 1995 ( ) 1 8. 1 ( ) 128 129 130 - 3-9. (i) (ii) (iii)

Více

西施劇本_04Dec2003.doc

西施劇本_04Dec2003.doc A n o u i l h, B r e c h t, C l a u d e l, C o c t e a u, E l i o t, G i r a u d o u x, L o r c a, O N e i l l, P i r a n d e l l o, S a l a c r o u, S a r t r e i ii i i i iv v v i vii v i i i i x x xi

Více

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Více

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Více

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Více

目 錄 一 前 言 Ⅲ 二 設 計 動 機 與 目 的 Ⅲ 三 表 現 形 式 Ⅲ 四 內 容 架 構 ( 故 事 敘 述 ) Ⅳ 五 作 品 製 作 ( 角 色 設 定 及 畫 面 與 沙 拉 ) Ⅴ 六 作 品 照 片 ( 主 作 品 及 週 邊 產 品 ) ⅩⅩⅡ 七 組 員 分 工 表 ⅩⅩ

目 錄 一 前 言 Ⅲ 二 設 計 動 機 與 目 的 Ⅲ 三 表 現 形 式 Ⅲ 四 內 容 架 構 ( 故 事 敘 述 ) Ⅳ 五 作 品 製 作 ( 角 色 設 定 及 畫 面 與 沙 拉 ) Ⅴ 六 作 品 照 片 ( 主 作 品 及 週 邊 產 品 ) ⅩⅩⅡ 七 組 員 分 工 表 ⅩⅩ 朝 陽 科 技 大 學 視 覺 傳 達 設 計 系 日 間 部 四 年 制 第 十 七 屆 ( 進 修 部 四 年 制 第 三 屆 ) 畢 業 作 品 成 果 報 告 書 沙 拉 嘿 喲 模 組 : 企 劃 組 組 員 :9918004 王 鈺 欣 9918086 高 敏 瑄 9918096 廖 婉 婷 9918066 梁 夢 婷 9918098 梁 詠 青 指 導 老 師 : 中 華 民 國 103

Více

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Více

(Microsoft Word - LE PETIT PRINCE\244\244\244\345\252\251.doc)

(Microsoft Word - LE PETIT PRINCE\244\244\244\345\252\251.doc) LE PETIT PRINCE 小 王 子 [ 法 ] 聖. 德 克 旭 貝 里 ( 此 劇 本 由 簡 體 中 文 版 轉 錄 而 來 ) ********************************************************************* 獻 給 列 翁. 維 爾 特 我 請 孩 子 們 原 諒 我 把 這 本 書 獻 給 了 一 個 大 人 我 有 一 個

Více

对联故事

对联故事 980.00 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 7... 7... 8... 9...10...10...11...12...13...13...14...15...15...16...17 I II...18...18...19...19...20...21...21...22...22...23...24...25...25...26...26...27...28...29...29...30...30...31...32...32...33...34...34...35

Více

Microsoft Word - ????:?????????????

Microsoft Word - ????:????????????? 春 秋 航 空 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 上 海 市 长 宁 区 定 西 路 1558 号 乙 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 12 层 15 层 春 秋 航 空 股 份 有 限 公 司 首 次

Více

68003 (Project Unity TC)_.indb

68003 (Project Unity TC)_.indb 1 eipowww.eipo.com.hk eipo 2 18 SS 902 h(3) eipo eipo 359 3 www.eipo.com.hk 2016 6 22 2016 6 27 (i) 2 68 8 2 30 100 28 29 68 9 189 22 18127 189 7 360 3 37 50 10 1 26 3 12 28 19 1 28 88 1 18 48 1 30 (ii)

Více

建築污染綜合指標之研究

建築污染綜合指標之研究 1 2 3 4 5 (3) 6 7 (11) 8 9 10 11 12 250 13 14 15 16 17 18 V V 0 a a 0 Li 10 ( 10 ) a a 0 19 20 21 22 23 24 ( ) ( ) + 25 0 1 1 ( 1 ) ( 1 ) + ( 1 ) ( 1 ) + ( 1 ) ( 1 ) + ( 1 ) ( 1 ) + + 26 ( + 27 n i 1 28

Více

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Více

35010349-02-aplp

35010349-02-aplp 20A(1) MB ChB (CUHK)MB BS (HKU) (i) (ii) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) clinicpolyclinic (i) (ii) (i) (ii) 343 (iii) [] 156 11A(1) 8 4A(2) 5 (i) (ii)(iii)(iv)(v) (vi)(vii)(viii)(ix) (x)(xi)

Více

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Více

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Více

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Více

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Více

目 錄 頁 數 第 一 章 引 言 1.1 概 要 1.2 條 例 和 規 例 的 目 的 1.3 豁 免 證 明 書 及 牌 照 1.4 註 冊 證 明 書 1.5 保 險 1.6 強 制 性 公 積 金 1.7 宣 傳 1.8 殘 疾 人 士 院 舍 結 業 第 二 章 殘 疾 人 士 院 舍

目 錄 頁 數 第 一 章 引 言 1.1 概 要 1.2 條 例 和 規 例 的 目 的 1.3 豁 免 證 明 書 及 牌 照 1.4 註 冊 證 明 書 1.5 保 險 1.6 強 制 性 公 積 金 1.7 宣 傳 1.8 殘 疾 人 士 院 舍 結 業 第 二 章 殘 疾 人 士 院 舍 殘 疾 人 士 院 舍 實 務 守 則 (2008 年 12 月 30 日 修 訂 版 擬 稿 ) 殘 疾 人 士 院 舍 實 務 守 則 修 訂 版 擬 稿 目 錄 頁 數 第 一 章 引 言 1.1 概 要 1.2 條 例 和 規 例 的 目 的 1.3 豁 免 證 明 書 及 牌 照 1.4 註 冊 證 明 書 1.5 保 險 1.6 強 制 性 公 積 金 1.7 宣 傳 1.8 殘 疾 人

Více

Microsoft Word - Final Chi-Report _PlanD-KlnEast_V7_ES_.doc

Microsoft Word - Final Chi-Report _PlanD-KlnEast_V7_ES_.doc 九 龍 東 商 業 的 統 計 調 查 - 行 政 摘 要 - 2011 年 5 月 統 計 圖 行 政 摘 要...1 圖 I: 在 不 同 地 區 及 樓 宇 類 別 的 數 目 及 比 例...9 圖 II: 影 響 選 擇 地 點 的 因 素 的 重 要 程 度 對 比 就 現 時 所 在 地 點 各 項 因 素 的 滿 意 程 度...20 圖 III: 影 響 選 擇 樓 宇 的 因 素

Více

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Více

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Více

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Více

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Více

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Více

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Více

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Více

年报正文7.PDF

年报正文7.PDF 2000 ...3...4...5...9...12...15...25...25...33...70...70 - 3 - Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 26647000 26646999 ir@ baosteel.com 201900 http://www.baosteel.com http://www.sse.com.cn 600019-4 - 4,378,138,887.87

Více

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v)

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v) 1948 12 1 1986 1 1995 1995 3 1995 5 2003 4 2003 12 2015 82015 10 1 2004 2 1 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v) (vi) (vii)(viii) (ix) (x) (xi) 2013 8 15 (i) (ii) (iii)

Více

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Více

毒品處遇及除罪化可行性研究

毒品處遇及除罪化可行性研究 NDC-DSD-103-015( 委 託 研 究 報 告 ) 第 三 級 第 四 級 毒 品 濫 用 與 防 制 之 研 究 國 家 發 展 委 員 會 委 託 研 究 中 華 民 國 104 年 1 月 ( 本 報 告 內 容 及 建 議, 純 屬 研 究 小 組 意 見, 不 代 表 本 會 意 見 ) NDC-DSD-103-015( 委 託 研 究 報 告 ) 第 三 級 第 四 級 毒

Více

- 2 - 获 豁 免 计 算 入 总 楼 面 面 积 及 / 或 上 盖 面 积 的 环 保 及 创 新 设 施 根 据 建 筑 物 条 例 的 规 定 4. 以 下 的 环 保 设 施 如 符 合 某 些 条 件, 并 由 有 关 人 士 提 出 豁 免 申 请, 则 可 获 豁 免 计 算 入

- 2 - 获 豁 免 计 算 入 总 楼 面 面 积 及 / 或 上 盖 面 积 的 环 保 及 创 新 设 施 根 据 建 筑 物 条 例 的 规 定 4. 以 下 的 环 保 设 施 如 符 合 某 些 条 件, 并 由 有 关 人 士 提 出 豁 免 申 请, 则 可 获 豁 免 计 算 入 屋 宇 署 地 政 总 署 规 划 署 联 合 作 业 备 考 第 1 号 环 保 及 创 新 的 楼 宇 引 言 为 了 保 护 和 改 善 建 筑 及 自 然 环 境, 政 府 推 广 建 造 环 保 及 创 新 的 楼 宇, 目 的 是 鼓 励 业 界 设 计 和 建 造 加 入 以 下 措 施 的 楼 宇 : (a) 采 用 楼 宇 整 体 使 用 周 期 方 法 规 划 设 计 建 造 和

Více

............................................................ 1... 6... 29............................................ 39............................................ 52 i (i) (ii) 50% 1 1,000,000 50% 305.HK

Více

eipo 3. eipo 20143182014321 (i) 8 62 443

eipo 3. eipo 20143182014321 (i) 8 62 443 1. 申 eipowww.eipo.com.hk eipo 2. 18 S eipo(i) (ii) 442 eipo 3. eipo 20143182014321 (i) 8 62 443 48 189 22 189 2930 183 191908 3 12 88 7701 444 (ii) (a) 88 88 1027 63 617-623B 8A-10 215, 222223 (b) 20 442-444

Více

, MH, MH, MH, MH BBS, MH 栢, MH 衞 衞 / ( ) (1) ( )(2) 2

, MH, MH, MH, MH BBS, MH 栢, MH 衞 衞 / ( ) (1) ( )(2) 2 2011 3 3 2 30 SBS ( ), MH BBS, MH, MH 强, MH, MH MH, MH 1 , MH, MH, MH, MH BBS, MH 栢, MH 衞 衞 / ( ) (1) ( )(2) 2 ( ) ( )(2) 2. 衞 2011 3 1 衞 衞 3. 2011 2 9 4 4. I. 5. II. 3 6. 7. 8. 9. 强 12 (a) (b) (c) (d)

Více

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Více

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Více

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Více

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Více

600795 2004 ... 1... 1... 2... 5... 9... 15... 15... 17... 25... 26... 31... 96 2004 1 2 3 1 GD POWER DEVELOPMENT CO.LTD GDPD 2 3 6-8 B 100034 010-58682200 010-58553800 E-mailchenjd@600795.com.cn 6-8 B

Více

Microsoft Word - 0B 封裡面.doc

Microsoft Word - 0B 封裡面.doc 國 立 臺 灣 大 學 校 總 區 東 區 規 劃 調 整 委 託 技 術 服 務 報 告 書 定 稿 版 目 錄 審 核 意 見 修 正 辦 理 情 形 壹 計 畫 緣 起 及 目 標 1-1 計 畫 緣 起 1 1-2 計 畫 目 標 與 效 益 1 1-3 計 畫 範 圍 2 1-4 計 畫 期 程 2 貳 基 地 環 境 概 述 2-1 東 ( 北 ) 區 使 用 現 況 3 2-2 東

Více

歡 迎 您 成 為 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 持 卡 人 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 同 時 兼 備 港 幣 及 人 民 幣 戶 口, 讓 您 的 中 港 消 費 均 可 以 當 地 貨 幣 結 算, 靈 活 方 便 此 外, 您 更 可 憑 卡 於 全 球 近 400 萬 家 特

歡 迎 您 成 為 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 持 卡 人 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 同 時 兼 備 港 幣 及 人 民 幣 戶 口, 讓 您 的 中 港 消 費 均 可 以 當 地 貨 幣 結 算, 靈 活 方 便 此 外, 您 更 可 憑 卡 於 全 球 近 400 萬 家 特 歡 迎 您 成 為 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 持 卡 人 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 同 時 兼 備 港 幣 及 人 民 幣 戶 口, 讓 您 的 中 港 消 費 均 可 以 當 地 貨 幣 結 算, 靈 活 方 便 此 外, 您 更 可 憑 卡 於 全 球 近 400 萬 家 特 約 商 戶 簽 賬, 尊 享 種 種 購 物 飲 食 及 娛 樂 消 費 優 惠 如 需 查 詢 滙

Více

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Více

「保險中介人資格考試」手冊

「保險中介人資格考試」手冊 目 錄 內 容 頁 次 1. 引 言.. 1 2. 考 試.. 1 3. 報 考 詳 情.. 3 4. 註 冊 手 續.. 3 5. 考 試 費.. 4 6. 准 考 證.. 5 7. 選 擇 考 試 時 間.. 5 8. 電 腦 或 系 統 出 現 問 題..... 5 9. 考 試 規 則.. 5 10. 取 消 資 格.. 6 11. 核 實 考 生 身 分.. 6 12. 發 出 成 績 通

Více

中 附 属 协 和 医 院 附 属 同 济 医 院 是 全 国 著 名 医 院 ) 和 一 家 出 版 社 学 术 交 流 中 心 体 育 场 馆 游 泳 池 学 生 活 动 中 心 服 务 中 心 食 堂 等 公 共 服 务 设 施 齐 全, 为 师 生 的 工 作 学 习 生 活 提 供 了 良

中 附 属 协 和 医 院 附 属 同 济 医 院 是 全 国 著 名 医 院 ) 和 一 家 出 版 社 学 术 交 流 中 心 体 育 场 馆 游 泳 池 学 生 活 动 中 心 服 务 中 心 食 堂 等 公 共 服 务 设 施 齐 全, 为 师 生 的 工 作 学 习 生 活 提 供 了 良 华 中 科 技 大 学 2015 年 硕 士 学 位 研 究 生 招 生 简 章 华 中 科 技 大 学 是 国 家 教 育 部 直 属 的 全 国 重 点 大 学, 是 目 前 国 内 规 模 最 大 水 平 一 流 的 综 合 性 大 学 之 一, 被 首 批 列 入 国 家 211 工 程 985 工 程 重 点 建 设 规 划 ; 是 全 国 首 批 设 立 研 究 生 院 的 高 校 之

Více

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Více

中国民用航空规章

中国民用航空规章 135 2004 12 16 CCAR-141 1 135 2 A...5 141.1...5 141.3...5 141.5...5 141.7...5 141.9...6 141.11...6 141.13...6 141.15...7 141.17...7 141.19...8 141.21...8 141.23...8 141.25...8 141.27...9 141.29...9 141.31...9

Více

中国民用航空总局

中国民用航空总局 137 1996 8 1 2002 10 21 2004 12 16 CCAR-61R2 1 137 < > CCAR-61R1 2004 12 16 2005 1 15 2 2002 10 21 115 CCAR-61R1 61.7 (t) (t) CCAR-183FS 61.9 h (h) (1) CCAR-121 CCAR-121 (2) 60 61.13 (d) (d) (1) (i) (ii)

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Více

我 非 常 希 望 该 小 组 的 建 议 尤 其 是 其 执 行 摘 要 能 受 到 将 于 2000 年 9 月 来 纽 约 参 加 千 年 首 脑 会 议 的 所 有 领 导 人 的 注 意 这 次 历 史 性 的 高 级 别 会 议 提 供 了 一 个 独 特 的 机 会 使 我 们 能 够

我 非 常 希 望 该 小 组 的 建 议 尤 其 是 其 执 行 摘 要 能 受 到 将 于 2000 年 9 月 来 纽 约 参 加 千 年 首 脑 会 议 的 所 有 领 导 人 的 注 意 这 次 历 史 性 的 高 级 别 会 议 提 供 了 一 个 独 特 的 机 会 使 我 们 能 够 联 合 国 A/55/305 大 会 安 全 理 事 会 Distr.: General 21 August 2000 Chinese Original: English 大 会 第 五 十 五 届 会 议 临 时 议 程 项 目 87 整 个 维 持 和 平 行 动 问 题 所 有 方 面 的 全 盘 审 查 安 全 理 事 会 第 五 十 五 年 2000 年 8 月 21 日 秘 书 长 给

Více

华中科技大学2016年硕士学位研究生招生简章

华中科技大学2016年硕士学位研究生招生简章 华 中 科 技 大 学 2016 年 硕 士 学 位 研 究 生 招 生 简 章 华 中 科 技 大 学 是 国 家 教 育 部 直 属 的 全 国 重 点 大 学, 是 目 前 国 内 规 模 最 大 水 平 一 流 的 综 合 性 大 学 之 一, 被 首 批 列 入 国 家 211 工 程 985 工 程 重 点 建 设 规 划 ; 是 全 国 首 批 设 立 研 究 生 院 的 高 校 之

Více

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Více

中国石化齐鲁股份有限公司

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 2004 3 4 6 9 13 14 15 22 24 26 49 1 2004 9 2 2004 SINOPEC QILU COMPANY LTD. 0533-3583728 lifan@qilu.com.cn 0533-7512530 baoweisong@163.net 0533-3583718 255086 qlsh600002@126.com http://www.qilu.com.cn

Více

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Více

「保險中介人資格考試」手冊

「保險中介人資格考試」手冊 保 險 中 介 人 資 格 考 試 手 冊 目 錄 內 容 頁 次 1. 引 言.. 1 2. 考 試... 1 3. 報 考 詳 情... 3 4. 報 名 手 續... 4 5. 考 試 費... 5 6. 准 考 證... 5 7. 選 擇 考 試 時 間... 6 8. 電 腦 或 系 統 出 現 問 題...... 6 9. 考 試 規 則..... 6 10. 取 消 資 格... 7

Více

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Více

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Více

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Více

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Více

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Více

(iii) ,

(iii) , 279 20 20 88 12 12 250,000 2 89 (iii) 1 6 50,000 1 90 45 50,000 1 279F 2004 7 1 (a) (b) 91 (c) (iii) (iv) (v) (vi) (d) (a) 5 E E (b) 92 (c) (d) (e) (iii) (f) (g) 47 52 (g) (f) 200 XII 579 (iii) 10,000

Více

高等学校固定资产分类及编码-分栏.doc

高等学校固定资产分类及编码-分栏.doc 01000000... 1 01010000... 1 01010100... 1 01010200... 1 01010300... 1 01010400... 1 01010500... 1 01010600... 2 01010700... 2 01020000... 2 01020100... 2 01020200... 2 01020300... 2 02000000... 3 02010000...

Více

V VI VII VIII IX 1-1 2-1Hammer 23 2-2 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-1 1. 2. 3. 11 1. 2. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Více

2004 1 SINOPEC YANGZI PETROCHEMICAL CO., LTD. YPC 2 3 777 025 57787735 57787739 025 57787755 DMS@YPC.COM.CN 4 1 777 210061 210048 http://www.ypc.com.cn/ DMS@YPC.COM.CN 5 http://www.cninfo.com.cn 6 000866

Více

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Více

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

Více

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Více

升降機工程及自動梯工程 實務守則 - 2012年版

升降機工程及自動梯工程 實務守則 - 2012年版 升 降 機 工 程 及 自 動 梯 工 程 實 務 守 則 升 降 機 工 程 及 自 動 梯 工 程 實 務 守 則 香 港 特 別 行 政 區 政 府 機 電 工 程 署 2012 年 版 前 言 升 降 機 及 自 動 梯 條 例 ( 條 例 ) 的 制 定, 是 為 加 強 升 降 機 及 自 動 梯 的 安 全 規 管 工 作 新 條 例 納 入 的 主 要 更 改, 包 括 擴 闊 條

Více

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Více

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Více

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Více

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Více

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Více

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Více

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Více