Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt"

Transkript

1 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás máme v každém případě radostnou zprávu! Zaslíbení, která Bůh dal, splnil, když vzkřísil Ježíše (srov. Sk 13,32 33). Obsahem židovských velikonoc svátku Pesach je oslava Boha Zachránce. Toho Boha, který celou řadou mocných zásahů vysvobodil Izraelity z egyptského zajetí a dal jim život v nové zemi. Tím však Boží záchranná iniciativa neskončila. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti. Dal všem lidem Ježíše Krista, jehož jméno v hebrejštině znamená: Bůh zachraňuje, Bůh je spása. Ježíš, obětovaný nevinný beránek, bere na sebe hřích i jeho důsledky utrpení a smrt. Dává svou krev na záchranu pro všechny. Ve smrti ale nezůstal! Byl vzkříšen. Křesťanské Velikonoce jsou proto oslavou vzkříšeného Krista. Toho, který nám skrze smrt a vzkříšení otevřel cestu novou a věčnou, cestu k definitivnímu pesachu přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás Na této cestě, která je cestou k novému životu, vám všem přejeme hodně radosti. Radujme se a slavme společně, že jsme pokřtěni, že jsme přešli ze smrti do života! Inka a Jirka Milí spolupracovníci Prožíváme postní dobu s její nabídkou očistného pokání a uzdravujícího smíření, aby nás mohlo hluboce zasáhnout Kristovo vítězství nad zlem a smrtí. Jeho Zmrtvýchvstání je pro nás tou nejpodstatnější událostí, která může ovlivnit náš život. Využijme tuto nabídku co nejlépe. Postní doba tu není hlavně proto, abychom se postili odříkali si, co máme rádi, ale abychom proměnili svá srdce. Aby se srdce kamenná proměnila v srdce z masa, aby z lidí nemilosrdných se stali lidé milosrdní, laskaví a odpouštějící. A právě u procesu odpuštění bych se chtěl pozastavit. Náš provinciál Petr Vaculík nám nabídl jako pomůcku myšlenky z knihy Daniela Ange: Kdo je můj bratr? Myslím, že to může přispět i vám. Osvobodit se od dvanácti mylných představ o odpuštění Některé mylné představy o odpuštění nás mohou zablokovat a vyvolávat zbytečné pocity viny. Musíme je demaskovat, abychom se od nich osvobodili. Je nutné odstranit karikatury odpuštění. 1. Odpustit neznamená nutně zapomenout. Odpuštění nepředpokládá ztrátu paměti, ale jen to, že paměť už není přidušena jedovatým plynem. 2. Odpustit neznamená popřít. Uznávám realitu toho, co jsem utrpěl, čím jsem trpěl. Nezakrývám fakta. 3. Odpuštění není pouze věc vůle. (Je příliš snadné říct: Musím odpustit.) Odpustit nelze na objednávku. Je to milost, o kterou musíme naléhavě prosit. 1

2 4. Odpuštění není magické, ale ani spontánní. Týká se všech dimenzí lidské osoby (duchovní, psychologické, dokonce i biologické); ty všechny se do něho zapojují. 5. Odpuštění neznamená, že je všechno stejné jako předtím, než se lidé proti sobě provinili. V poraněném vztahu se totiž něco navždy změnilo. Musí se nastolit vztah, který už bude jiný. 6. Odpuštění nevyžaduje, abych se vzdal svých práv, což by mohlo znamenat, že určitým způsobem odstupuji z nároků spravedlnosti. Odpuštění, které nebojuje s nespravedlností, není v žádném případě znamením síly a odvahy. Naopak je důkazem slabosti a falešné tolerance (například v případě rozvodu). 7. Odpustit druhému neznamená, že ho omlouvám, že z něj snímám veškerou odpovědnost a říkám: Není to jeho vina. 8. Odpustit neznamená dávat najevo morální převahu. V takových případech odpuštění přináší spíš ponížení než osvobození. 9. Odpuštění v sobě nemá nic z obchodování ( jedině když druhý udělá totéž ). Odpuštění je bezpodmínečné, velkorysé, dává se nezištně. 10. Odpustit neznamená, že nic nenamítám proti tomu, čím mi druhý ublížil. Ale říkám mu: Je pravda, žes mi způsobil utrpení, ale já se na tebe nezlobím. Vždyť pro mne znamenáš o tolik víc než tvůj skutek! Chci obnovit svou naději v tebe: vracím ti svou důvěru! 11. Poprosit o odpuštění neznamená, že vymáhám něco, co mi druhý dluží, na co mám právo. Odpuštění není v řádu práva či spravedlnost, ale je čistě nezasloužené. Spadá do logiky nadbytku, nikoli do logiky rovnosti (Paul Ricoeur). 12. Odpuštění v sobě nezahrnuje bezprostřednost, nebývá okamžité, často předpokládá dlouhý proces. Není zkrátka možné odpustit, dokud je rána živá. Je nutné nechat pracovat čas, nebo spíš nechat Boha, aby využil času. Některá zranění byla tak traumatizující, že k jejich postupnému zhojení je zapotřebí hodně času, aby bylo možno dát odpuštění, které nebude vynuceno z vnějšku, ale vytryskne z hloubi duše. Takové odpuštění předpokládá, že k němu člověk dospěje ve svém nitru a po čase tak může spadnout jako zralé ovoce ze stromu, jako ovoce, které dlouho dozrává. Dvanáct značek na poutní cestě Podívejme se na několik etap této dlouhé cesty, které se nevyplatí jen tak přeskočit: 1. Rozhodnout se, že se nebudu mstít a že přestanu se skutky, které zraňují. 2. Uznat svoje zranění a svou vnitřní ubohost. 3. Sdílet s někým své zranění. 4. Identifikovat svoji ztrátu, abych ji mohl oželet. 5. Přijmout svůj hněv i chuť pomstít se. 6. Odpustit si. 7. Začít chápat toho, kdo se proti mně provinil. 8. Najít smysl, který ono poranění má pro můj život. 9. Vědět, že jsem hoden odpuštění a už omilostněn. 10. Přestat se usilovně snažit o odpuštění. 11. Otevřít se milosti odpuštění. 12. Rozhodnout se určitý vztah ukončit, nebo jej obnovit. Odpustit znamená dát najevo, že u toho, kdo mi ublížil, nesmí mít zlo poslední slovo, že on je větší než jeho vina. Pokud jsme nedokázali opravdu odpustit, poznáme podle toho, že se nedokážeme radovat z radosti svého nepřítele a plakat, když se trápí. (Daniela Ange: Kdo je můj bratr? Karmelitánské nakladatelství, 2005, str ) Přeji vám i všem vašim blízkým požehnané Velikonoce. 2 Johny

3 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA Zápis z 13. jednání provinciální rady Praha Kontrola programového prohlášení Ad Web a média: nutno se zaměřit na dokončení adresáře Ad Apoštolát: letos novinka pořádají se DC pro rodiče s dětmi Ad Formace: je třeba dopracovat manuál Rádců pro formaci, aby mohl být schválen kongresem Schválení ke slibům PR schválila ke slibům Markétu a Davida Šafářovy, MS Sebranicko, osobní formátoři Jan a Marie Stodolovi; Marii a Vítězslava Jurasovy, MS Slovácko, osobní formátoři Anna a Petr Hanákovi; Marii Fialovou, Marii Čurdovou, Růženu Procházkovou, Josefa Vejtasu, osobní formátor Miloš Jansa a Janu Vejtasovou, osobní formátor Ondřej Matula, SDB, všichni MS Moravské Budějovice. Apoštolátní projekt na rok 2011 PR schválila Kč na cyklus přednášek PhDr. Moniky Stejskalové Rodičovské kompetence v CPR Prostějov. PR schválila Kč na nákup kamen pro chalupu Josífkov-Spáleniště. Chalupa Ovčín (dříve Temešvár) Začne se pracovat na převodu chalupy na ASC. Provinciální kongres 2011 Provinciální kongres ASC se uskuteční , místo bude upřesněno. Součástí kongresu budou volby nové PR. Volební obvody se v zásadě nemění, zůstane i stejný počet volených rádců (12). Volební obvod č. 1: Písek, České Budějovice, Podblanicko Volební obvod č. 2: Severní Čechy, Praha-sever II Volební obvod č. 3: Západní Čechy, Praha-střed Volební obvod č. 4: Praha-sever II, Praha-Dolní Počernice Volební obvod č. 5: Praha-jih, Praha-Botič, Praha-Botička Volební obvod č. 6: Sebranicko, Podorlicko, Hradecko, Pardubice, Český Ráj Volební obvod č. 7: Brno-západ, Jihlava, Rosice, Moravské Budějovice Volební obvod č. 8: Brno-Líšeň, Letovice, Újezd u Brna Volební obvod č. 9: Fryšták, Slovácko Volební obvod č. 10: ŠOP, Švábenice Volební obvod č. 11: Ostrava, Moravská brána, Valašsko (volí se 2 zástupci v PR) Světový kongres ASC se v Římě uskuteční světový kongres ASC, do se musí světové radě poslat připomínky k PAŽ. Do konce června je tedy třeba Jirkovi Mácovi zaslat naše připomínky, aby mohly být zpracovány a zaslány společně. Různé Provinciální rada vzala na vědomí: zahájení aspirantátu: Terezy a Pavla Schrötterových, osobní formátoři Zdislava a Jaroslav Podvalovi (MS Praha-Sever II), Lucie a Josefa Civínových, osobní formátoři Marta a Michael Jirsovi, Blanky a Pavla Tulachových, osobní formátoři Jana a Jan Koláční a Magdy a Vojtěcha Plíškových, osobní formátoři Lenka a Roman Farionovi (všichni MS Podblanicko) 3

4 zahájení předaspirantátu Hany a Marka Sedláčkových (MS Valašsko) Provinciální rada vzala na vědomí, že ve Sdružení ukončili členství Ludmila a Jan Žižkovi ze společenství Praha-Botič. Žádáme MR, aby Jirkovi Mácovi do konce června nahlásili návrhy témat pro konferenci, která by se mohla uskutečnit v příštím roce. Úmysl modlitby Prosíme za všechny oběti přírodních a válečných katastrof. Dej, Pane, všem bezradným, zraněným a zoufalým sílu a naději, aby znovu povstali. Prosíme, Pane, za sebe navzájem, abychom se obrátili, naplnili život láskou a s pokorou se připravili na slavení velikonočního času. Prosíme za naše děti, aby prožívaly své mládí jako přípravu k převzetí odpovědnosti za budoucnost. Tři důležité výzvy provinciální rady Milí přátelé, chtěl bych vás jménem celé provinciální rady požádat o spolupráci ve třech důležitých oblastech: 1. Připomínky k Plánu apoštolského života V minulých dnech jsme dostali ze světového sekretariátu zprávu, že na Světovém kongresu ASC v listopadu 2012 se bude projednávat definitivní text Plánu apoštolského života Stanov a Pravidel. Návrhy na změnu stávajícího textu je nutné zaslat do Říma do konce září Vyzýváme proto všechny členy Sdružení a místní společenství, aby své připomínky k PAŽ zaslali nejpozději do konce června 2011 na adresu koordinator. Je možné zasílat nejen faktické připomínky k textu PAŽ, ale též návrhy na jazykové změny českého překladu. Prosíme ředitele duchovních cvičení, aby případné podněty vzešlé z diskuse na duchovních cvičeních (viz minulý Zpravodaj jednání PR v Plzni) zasílali průběžně i během prázdnin. V září pracovní skupina PR provede souhrnnou redakci připomínek a zajistí jejich překlad do italštiny. 2. Konference ASC V roce 2012 v jarních měsících by bylo vhodné zejména s ohledem na dvouletý cyklus Dnů salesiánské spirituality uspořádat provinciální konferenci (poslední na téma Evangelizace byla v září 2007 v Kroměříži). Nechceme však pořádat konferenci pouze proto, že by to bylo vhodné, že se to sluší apod. je nutné mít jasné téma, které bude aktuální a pomůže celému Sdružení se posunout o krok vpřed. Žádáme všechny členy Sdružení a místní společenství, aby své návrhy na téma konference zasílali do konce června 2011 na adresu 3. Volby nové provinciální rady Na provinciálním kongresu 17. listopadu 2011 bude zvolena nová PR. Volit se bude stejným způsobem jako v minulých volbách. Provincie je rozdělena do 11 volebních obvodů, obvody 1 až 10 budou mít vždy 1 zástupce v PR, obvod č. 11 (Ostrava, Moravská brána, Valašsko) bude mít vzhledem ke své velikosti 2 zástupce. Vše však začíná již nyní na místní úrovni výběrem vhodných kandidátů, způsob výběru kandidátů na službu provinciálních rádců si určuje každé MS. Cílem je zajistit, aby v každém volebním obvodu byli alespoň dva kandidáti (v obvodu č. 11 minimálně čtyři kandidáti), a to nejméně ze dvou různých MS. Termín pro nahlášení jmen jednotlivých kandidátů bude konec září 2011 (podrobnosti budou stanoveny na příštím jednání PR v květnu 2011). Za PR zdraví a děkuje za spolupráci Jirka 4

5 2. DNY SALESIÁNSKÉ SPIRITUALITY Příprava k Dnům salesiánské spirituality č. 2 Duchovní zkušenost dona Ruy Hlavním posláním dona Ruy bylo představit církvi i salesiánské rodině konkrétní způsoby zdařilého následování zakladatele. To mu neubralo nic na tom, že zosobnil originálním způsobem salesiánskou svatost. Krátce se podívejme na tři prvky, které ztělesnil v naší spiritualitě: 1. Bezpodmínečné odevzdání se Bohu pro spásu mladých, žité s radostnou a vytrvalou láskou po celý život. To se uskutečňovalo prostřednictvím vyvlastnění kenose pokorné poslušnosti. Úplná odevzdanost Bohu skrze ruku dona Boska v něm vytvořila hluboký vnitřní život. 2. Život žitý stále pod Božím pohledem, v Boží přítomnosti, jako radikální následek příslušnosti k Němu. Toto mystické nasměrování můžeme odezírat z jeho každodenní modlitby, z usebranosti, z myšlenek, které byly často zaměřeny na Boha a z eucharistické horlivosti. Tato hloubka vztahu s Bohem byla pro něj motivací jeho služby a pramenem, ze kterého čerpal sílu pro každodenní život. 3. Ctnostný život a střídmost, která byla ve vztahu k salesiánskému poslání a nebyla ovlivněna jeho osobními náklonnostmi. Umožňovala mu být úplně k dispozici salesiánskému poslání a spáse mládeže. Příprava k Dnům salesiánské spirituality č. 3 Apoštolátní priority dona Ruy 1. Oratoř. I když se zabýval fyzickými a sociálními potřebami mládeže, hlavním cílem oratoře byla křesťanská formace a duchovní dobra. Kladl velký důraz na výuku katechismu, ostatní aktivity byly prostředkem k dosažení tohoto cíle. 2. Společenství a spolky mládeže, které sloužily pro jejich formaci. Za jejich chod byli zodpovědní sami mladí. 3. Vnímavost pro povolání mladých. Don Rua sám hledal dobrá povolání a doprovázel je, protože věděl, že salesiánské dílo potřebuje dělníky. Na závěr jedna citace k důležitosti oratoře a jejího jasného křesťanského nasměrování: Dobře, pokračujme v nasazení všech sil pro tento cíl. Dobře víte, že toto dílo, se kterým Don Bosco začal, je to, které mu nejvíce leželo na srdci, proto o něj musíme společně dbát, snažit se mladé dobře poučit o pravdách naší svaté víry prostřednictvím studia a vysvětlování katechismu a uvést je na cestu praktikování zbožnosti a ctností. 3. FORMACE Noví aspiranti Vydáno dne Milí přátelé, s radostí vám oznamujeme, že se společenství Praha Sever II rozrostlo o Terezku a Pavla Schrötterovy, kteří zahájili svůj aspirantát. Na jejich cestě je budou jako osobní formátoři doprovázet Zdislava a Jaroslav Podvalovi. Zdraví Radka Sever II Postní duchovní obnova ve Fryštáku očima nejmladších účastnic V sobotu se v DISu ve Fryštáku konala postní duchovní obnova pro členy salesiánské rodiny. Zúčastnila se jí také naše rodina. Mě starší Stázinku maminka poprosila, abych o ní napsala několik řádků. 5

6 Obnovu si pro nás připravil strejda Mira Dibelka. Hurá! Tak máme dalšího nového salesiánského kamaráda. Proběhly dvě přednášky. Částečně jsem se jich s mámou zúčastnila mluvilo se o odpuštění, o modlitbě, porovnával se postoj farizeje a celníka Mezi přednáškami bylo volno. Někdo jej trávil v kapli, jiní u kafíčka nebo venku Já jsem byla pozvaná od pana Popelky do báru na něco dobrého. Byla jsem lehce na rozpacích, proč mamka říká strejdovi pan Popelka, neboť Popelku znám jen z pohádkové knížky jako umouněnou holku. Pan Popelka, který se staral o dobrý průběh duchovní obnovy je prostě jednička. Moje sestřička Alžbětka se seznamovala s ostatními a moc se jí všichni líbili zvlášť knírkatý strejda Laďa a také ona se líbila ostatním. Po přednáškách jsme se v kapli pomodlili Anděl Páně a sešli se v jídelně u dobrého a chutného oběda. Po obědě byl prostor slavit svátost smíření a taky se zúčastnit křížové cesty. Pak následovala mše svatá a po ní jsme se znovu sešli v jídelně na večeři, po níž mnozí odjeli domů Naše rodinka odjížděla mezi posledními. Všichni jsme byli spokojení, odpočatí a měli jsme radost, že jsme hezky prožili jednu postní sobotu, kterou jsme původně plánovali strávit prací na naší zahrádce, že jsme se mohli vidět s ostatními a načerpat sílu do dalších dnů Mě a ségře se ve Fryštáku tak líbilo, že už se těšíme, až ještě trochu povyrosteme a budeme moct jezdit do DISu na různé akce. Večer před spaním se mě maminka ptala, co si z té duchovní obnovy pamatuji, tak jsem ji řekla: Že se máme mít všichni rádi. Tož tak. Anastázie a Alžbětka Cahovy s maminčinou pomocí 4. APOŠTOLÁT Prosba o pomoc při přípravě na manželství v Praze Vydáno dne Obrátil se na nás Ing. Jiří Musil z Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Shání pomoc manželských párů, které by moderovaly diskusi ve skupinkách na jarním kurzu přípravy na manželství u sv. Vojtěcha v Dejvicích. Vždy po společné přednášce se účastníci rozdělí do několika skupinek. A na tyto skupinky je letos málo moderujících manželských párů. Jedná se vždy o úterý v období duben květen. Pokud byste někdo měl chuť, a byl ochoten si práci se snoubenci v CPR vyzkoušet, obraťte se přímo na Ing. Musila , který vám poví o stylu práce a odpoví na všechny vaše otázky. Více informací naleznete také na Hanka a Petr Imlaufovi 5. SPOLEČENSTVÍ SE PŘEDSTAVUJE Historie Podblanicka (ASC 201) Začalo to asi tím, že před mnoha lety se odstěhovali Koláční z Prahy do Votic. V tu dobu byli členy místního společenství Praha-Jih. Trochu se ve Voticích rozkoukali a začali navštěvovat existující manželská společenství ve Vlašimi a v Benešově, třetí měli ve Voticích. Věrni svým slibům a pravidlům ASC hledali nové duše, na které by mohli něco ze své práce naložit. Docela se jim to postupně podařilo 6

7 Nové formační společenství (vedené jako formační společenství Praha-Jih) se začalo scházet v lednu Po slibech jednotlivých členů se postupně začalo uvažovat o založení vlastního místního společenství. Úvahy postoupily k činům, a tak se uskutečnily první volby místní rady nově vzniklého společenství Podblanicko. Trvalým delegátem je P. Jenda Stuchlík, který nás nejen deleguje, ale zároveň duchovně opracovává. Sice trochu zpocen náročností úkolu, ale mírně, trpělivě a věrně. Nejvyšší počet členů byl 18 duší, cestou vlivem lidské havárie se některé ztratily Již po dva roky se tvoří formační společenství mladých, kteří jsou ve fázi aspirantátu. Společenství Podblanicko spojuje starost o Lipiny. Původně hájovna Tloskovského hajného z r byla zakoupena v předdemoličním stavu na jaře 1989 od dvou majitelů (stát a soukromá osoba). Úmyslem bylo vytvořit exerciční středisko pro ACS a bylo nám zjevně požehnáno. S brigádní pomocí společenství Podblanicka, Prahy Jih a Sever i mnoha dalších, včetně místních myslivců a hasičů, byl postaven hlavní dům, opraveny střechy, ploty, cesta, výminek, zaveden el. proud (střídavý ) voda, atd. Správci objektu jsou Jana a Jan Koláční. Vytíženost Lipin nejrůznějšími akcemi a aktivitami je od jara do zimy rok co rok, v podstatě nepřetržitá. Znak našeho Podblanicka Typickou dominantou našeho kraje je vrch Blaník, od kterého je jméno našeho společenství. Je znázorněn na znaku v dolní polovině, vrchol uprostřed. Ve stejné zelené barvě je celý okraj kruhu (barva představuje krásnou přírodu celého okolí). Z modré oblohy na vrcholu znaku sestupují tři zlaté paprsky jako symboly Božího působení. Na spodním okraji je umístěn nápis Podblanicko. Zlatá barva nápisu je odrazem zlaté barvy paprsků. Celý znak je uspořádán do kruhu, který znázorňuje nekonečné Boží milosrdenství. Tvar připomíná také koláč (protože na počátku byli Kolajdi ). Helena Formánková Díky za další originální kvítek do naší spolupracovnické kytice. Dokonce s vlastním znakem. V příštím čísle se můžeme těšit, dá-li Bůh, na květ z Českých Budějovic. Sazeč 6. MODLITEBNÍ MOST Prosba o modlitbu Vydáno dne Dne 28. ledna zemřel ve věku 51 let po těžké nemoci (nádor na mozku) náš nejstarší syn Jožin. Prosím o modlitbu za jeho spásu. Starý táta Jožin Drábek 7. DO TVÝCH RUKOU, PANE Už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až On se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. 1 Kor 3,1 2 S vírou, že jsme povoláni být Božími dětmi, oznamujeme, že na první pátek 1. dubna 2011 uposlechl poslední pozemské výzvy Pána svého života a odešel k branám věčnosti, aby spatřil jeho tvář, P. Václav Filipec, salesián Dona Boska. Zemřel v uherskohradišťské nemocnici ve věku požehnaných 91 let. 7

8 S otcem Václavem jsme se rozloučili a za jeho život poděkovali při eucharistické bohoslužbě v pátek 8. dubna 2011 ve 14 hodin v kostele sv. Josefa v salesiánském centru Don Bosco v Ostravě, na Vítkovické ulici 28. Poté byl uložen do hrobu ke spolubratrům salesiánům na hřbitově ve Slezské Ostravě. * * * Narodil se v Dolních Domaslavicích. V roce 1932 se dostal do Fryštáku k salesiánům. Zde se také rozhodl pro zasvěcený způsob života a zde absolvoval střední školu zakončenou maturitou. Noviciát prožíval v letech v Hronském Svatém Beňadiku a tam jej také zakončil složením prvních řeholních slibů. Trvalé sliby složil v Ostravě. Kněžské svěcení mu udělil biskup Štěpán Trochta v Litoměřicích byl společně s dalšími řeholníky internován do soustřeďovacího tábora pro řeholníky v Oseku u Duchova, odtud byl propuštěn ještě během roku Po dohodě s představenými se rozhodl, že bude pokračovat ve studiu. Filozofické a psychologické vzdělání si začal doplňovat na fakultě v Olomouci, studium však musel přerušit a již je nedokončil. Protože řeholní řády byly rozpuštěny, byl představenými pověřen, aby se staral o mladé spolubratry, kteří nebyli soustředěni v Oseku nebo už odtud byli propuštěni. Stal se spojkou mezi představenými, kteří byli internováni převážně v Želivě a kteří vypracovali Pravidla pro malé komunity, a skupinami salesiánů, které se tajně scházely na Ostravsku, Olomoucku, Brněnsku a v Praze, později na přehradě Klíčava u Zbečna. Často objížděl v různých konspiračních převlecích všechny skupiny, radil, povzbuzoval, organizoval, sháněl peníze pro spolubratry, aby mohli studovat, případně si zajistit bydlení. Vydával časopisek Cor Unum, kde byly směrnice a dopisy od představených z Želiva. I díky této jeho činnosti se hodně mladých spolubratří udrželo v povolání. Tomuto se věnoval až do chvíle svého zatčení. Koncem roku 1952 bylo prozrazeno jeho spojení s představenými a byl na něj vydán zatykač. Proto se ukrýval u známých na Vsetínsku i u sester dominikánek v Liptále a jinde. Byl zatčen až v roce 1957 při pokusu o opuštění republiky a v Olomouci odsouzen na devět let za podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi a pokus o opuštění republiky. Byl propuštěn na amnestii Po propuštění až do roku 1989 však nemohl veřejně vykonávat kněžské ani řeholní poslání. Podařilo se mu získat zaměstnání v ostravských pekárnách, kde pracoval až do důchodu v různých funkcích jako pomocný dělník, závozník a skladník. Ve volném čase a později i v důchodovém věku neúnavně pokračoval v tajné formaci a vzdělávání spolubratří a velké řady laiků a to i přes neustálé sledování Státní bezpečností. Díky svému psychologickému a teologickému vzdělání, které si neustále rozšiřoval, byl vyhledávaným odborníkem, rádcem, duchovním vůdcem a přirozenou autoritou. Úzce spolupracoval také s dr. Josefem Zvěřinou a dr. Oto Mádrem. Roku 1988 se stal představeným ostravské komunity salesiánů a byl jím do roku Zasadil se o navrácení salesiánského domu v Ostravě a podporoval budování střediska mládeže v Havířově. Své kněžské a salesiánské poslání naplňoval i přes svůj vysoký věk v kostele sv. Josefa, mezi salesiány spolupracovníky, ve Sdružení Panny Marie Pomocnice, ve skupinách věřících i při duchovním doprovázení řady lidí, kteří se na něho stále obraceli. Před jeho 90. narozeninami ho začaly stále více sužovat nejrůznější nemoci. Mimořádně obětavou péči mu v těchto těžkých zápasech s nemocemi poskytovala MUDr. Zdenka Cingálková, které za její službu patří velký dík. V jejím bytě v Uherském Brodě 8

9 strávil také poslední týden života posilován svátostmi a každodenním slavením Eucharistie P. Janem Žaludou. Zemřel po převozu do nemocnice v Uherském Hradišti na první pátek v měsíci 1. dubna Otec Václav patřil mezi velké osobnosti církve, které se nepoddaly komunistickému režimu a přes věznění a další formy pronásledování nepřestal pracovat pro mládež a pro ty, kteří v tomto období chtěli prohloubit své vzdělání a duchovní kořeny. Pro ně byl ochoten nasazovat všechny svoje síly a schopnosti a podstupovat riziko dalšího vězení a perzekuce. Byl velkým šiřitelem úcty k Ježíši eucharistickému a k Panně Marii Pomocnici. 8. SALESIÁNSKÁ RODINA Oslava Dona Boska v Salesiánském divadle Vydáno dne Dne 31. ledna si Salesiánská rodina na celém světě připomíná svátek svého zakladatele Dona Boska. Oslava začala mší sv. v kostele sv. Terezičky a pokračovala v Salesiánském divadle v Praze-Kobylisích. Slavnost měla nepochybně originální ráz, neboť se letos salesiáni nespolehli na externí umělce a jejich umění, ale zaměřili se na výběr hvězd z vlastních řad. Což rozhodně ke škodě nebylo. I když Žanek i Ládis hned na začátku tvrdili, že se chtěl na oslavu vetřít i Zlatý slavík Karel Gott s Leošem Marešem a dokonce i taková celebrita jako je Marek Eben, leč salesiáni nabízenými možnostmi pohrdli a raději vybrali moderátora večera i zpěváky ze svého středu. V roli uvaděče se tak skvěle představil právě Žanek. Jako první číslo večera vystoupily děti z náboženství P. Ondry. V netradičním pojetí předvedly účinky preventivního výchovného systému v praxi při soužití jelena se Smolíčkem Pacholíčkem. Smolíček, jak nám byl při scénce přiblížen jeho charakterový rys, v podstatě nebyl neposlušný, ale pouze přecitlivělý. Věděl totiž velice dobře, co je zima, neb ho jelen našel na smetišti. I přesto nakonec vše dobře dopadlo, jelen vyrval násilím osobě v množném čísle jezinkám, Smolíčka přímo z rukou a odtáhl ho zase zpět do chaloupky, kde mu vše podle preventivního systému odpustil. Možná to bylo i tím, že si během soužití v lese na sebe hodně zvykli. Po skvělém provedení Smolíčka vystoupili se svým číslem Salesiáni-inženýři. Dozvěděli jsme se, že si máme zapamatovat číslo pražských salesiánských inženýrů. Tak tedy je jich devět, z čehož čtyři jsou školení přes elektřinu. Písnička o střídavém proudu proto měla demonstrovat zaměření převážné většiny inženýrů v domě. Píseň byla zvolena jistě nejen pro svou textovou náročnost, ale i fyzickou připravenost všech protagonistů, kteří museli i během zpěvu předvádět obratnými dřepy, jak se proud střídá. Po grandiózním výkonu inženýrů přišla na řadu pohádka, tentokrát s názvem Něhurka a sedm trapaslíků v podání pracovníků Salesiánského střediska mládeže. K hlavní roli Něhurky byl po tvrdém konkurzním boji vybrán mladý nadějný herec českého původu Jan Vališ. Jeho proporce myslím míry a váhy mu zajistily 9

10 na prknech Salesiánského divadla nehynoucí slávu. Je pravda, že o tutéž roli se ucházel i jistý ředitel střediska v nemocničním úboru, neboť se domníval, že Něhurka by měla být především bílá. Zapomněl však, že u přísného režiséra vyhrává děvče krev a mlíko. Vybraná Něhurka si okamžitě získala pozornost a obdiv i 7 trapaslíků, kterým se fakt dost líbila a chtěli si ji hned vzít domů kvůli vaření. Zlá macecha ji ale vypátrala pomocí kouzelného zrcadla a dala ji sníst kus zeleného otráveného tenisáku, ačkoliv tvrdila, že je to jablko ze stromu. Nakonec přece jen i v této pohádce vše dobře dopadlo, i když poslední chvilky a záškuby Něhurky se zdály být skutečnými. Našel se totiž princ v přestrojení (role se zhostila významná herečka Markéta Goliášová), který princeznu přivedl k životu nafukovací pumpou. Po úspěchu Něhurky a sedmi trapaslíků přišla na řadu Sadba s několika otázkami v podobě testu a skupinou mladých dobrovolníků, kteří nám zazpívali po anglicku, i když pochází z Litvy a Indie. Co nás ovšem přivedlo až k slzám smíchu, byl samotný Don Bosco ve věrohodném podání P. Evžena. Seděl na židli se zavřenýma očima a z úst mu vypadávaly obrovské upíří zuby. Napřed si jeho spolubratři mysleli, že mu je špatně, ale pohledem na zuby se dovtípili, že Don Bosco opět jednal podle svého životního hesla: Duše mi dej, ostatní si vezmi! P. Janko Ihnát nám neřekl jen nejkratší vtip v Praze Dva ministři jedou v tramvaji, ale musel se vrátit a dopovídat další. Víte, jak se řekne polsky tchýně? Baba prebytečna. Sestřičko, chodí pan farář taky na záchod, ptá se kluk v náboženství řádové sestry. Sestřička je zaskočená otázkou, neví si rady a opatrně odpoví: Chodí, ale jen trochu. Ládis zazpíval a P. Evžen nám přečetl zdravici Dona Boska v mnoha jazycích, což mělo za následek ovacemi burácející divadlo. Obecenstvo se snažilo vytleskat jazykozpytce zpět na pódium. P. Evžen se tedy přece jen vrátil zapomněl tam kabát. Nakonec jsme přece jen skončili vážně a pomodlili jsme se k Panně Marii Pomocnici křesťanů. Po této vydařené oslavě je naprosto jasné, co salesiánům rozhodně nechybí a nikdy chybět nebude, i kdyby na chleba nebylo a sice humor. Vždyť Pán Bůh má rád veselé lidi! Zdroj: Milí salesiáni, za letošní oslavu svátku Dona Boska vám chceme moc poděkovat. Především program v divadle byl pro nás skutečně tím nejkrásnějším, který byl při této příležitosti proveden. Opravdu by i Marek Eben byl proti tomu pouhým stínem. Když vloží do oslavy vlastní srdce ti nejpovolanější, stává se hlubokou a autentickou. Zvláště jsme obdivovaly pro nás do té doby skryté umělecké talenty Zdeňka Jančaříka a Evžena Rakovského. Také poučení o preventivním systému ve vystoupení nejmladší skupiny bylo nezapomenutelné! A nejen to. Díky! Klára a Ester Novotných I mně se na slavnosti Dona Boska moc líbilo. O výtečných oslavách na lidské rovině jste se dočetli výše, já se ještě vrátím k oslavě duchovní Na salesiánských slavnostech mám vždy ohromnou radost z mladých kolem. A mnoho jich je i na kůru a k oslavě Pána hrají a zpívají, jak nejlépe umí. K oslavě Pána, ale i pro potěšení našich srdcí Na liturgická 10

11 čtení si již přesně nevzpomínám, ale byla to slova plná radosti a naděje. V prvním čtení zaznělo: Oni budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Ve druhém čtení jsme byli vybízeni k neustálé radosti a v evangeliu byl Ježíš pokoušen: Mistře, které přikázání je největší? A právě bezpodmínečná láska k Bohu a bezpodmínečná láska k bližním je hlásána v hesle Dona Boska Pane, zachraň duše, já ti za ně dám všechny své síly, všechna trápení a zklamání, pro sebe nechci nic, všechno si vezmi Aspoň v tom smyslu mi utkvěla jedna myšlenka z kázání otce Petra Vaculíka. Kéž se k naplnění tohoto ideálu rozhodujeme a každý den a kéž vytrváme, jak řekla Marie D. Mazzarellová: S dobrým úmyslem nestačí začít. Je třeba bojovat každý den. František Jakubec Svátek Dona Boska Vydáno dne Chci se s vámi podělit o vzpomínky na letošní oslavy Dona Boska. Po chřipkové invazi, která na delší dobu paralyzovala celou naši rodinu, kdy jsme se nemohli zúčastnit několika salesiánských akcí, jsme přijali sobotní pozvání do Sebranic, kde jsme při mši svaté zhlédli filmovou verzi hesla 2011 Poselství hlavního představeného Pascuala Chaveze pro letošní rok na téma: Přijďte a uvidíte. Pak jsme přešli do Orlovny, kde nejprve proběhlo blahopřání několika oslavencům. Následovalo divadelní představení v podání rodiny Větrovských, Hurvínek, Mánička a Spejbl coby chůvy. Bylo velmi zábavné. Ještě že už mají v rodině větší děti. Jejich syn Václav předvedl monologem Truffaldina z Goldoniho Sluhy dvou pánů svoje herecké schopnosti. Setkání s přáteli, se kterými jsme se už dlouho neviděli, bylo velice příjemné. V pondělí jsme v naší farní kapli oslavili svátek Dona Boska při mši svaté a s následnou adorací u Nejsvětější Svátosti. A také s výkladem, kdo byl Jan Bosco, v podání našeho kaplana, Pavla Jágra. A do třetice jsme se v úterý zúčastnili oslav v Kuklenách u sestřiček salesiánek, v Domě Matky Markéty, kam již pár let jezdíme. Po mši, celebrované Pavlem Hertlem, jsme zhlédli taneční variaci s doprovodem klavíru, malý koncert smyčcového tria a pěvecké vystoupení s doprovodem houslí a klavíru. Vše v podání sestřiček salesiánek a jejich internátních svěřenkyň. Nechybělo ani milé pohoštění ve společenství s hradeckými salesiány spolupracovníky a dalšími přáteli Domu Matky Markéty. Na rozloučenou jsme obdrželi dáreček v tištěné podobě, příběh Karavana na poušti od Dona Pascuala Villanuevy. Máme na co vzpomínat. Hana Jandáčková Setkání místního společenství Ostrava s Petrem Vaculíkem Vydáno dne V průběhu vizitace ostravské salesiánské komunity se s naším společenstvím ASC Ostrava setkal osmý nástupce Dona Stuchlého provinciál otec Petr Vaculík. Jako hlavní stan pro setkání nám sloužil dům místní komunity SDB Don Bosko. Většina z nás, ze společenství, jsme se s Petrem setkali vůbec poprvé a o to více jsme se na toto setkání těšili. Celé setkání se neslo v příjemné a přátelské atmosféře. Po seznamovacím kolečku probíhalo volné povídání a my jsme měli možnost položit Petrovi několik otázek. Setkání bylo sice krátké, ale podnětné. Určitě se rádi s otcem provinciálem, až do Ostravy znovu zavítá, opět setkáme. Díky moc Petrovi, že si na naše místní společenství našel čas a díky našemu delegátovi Františku Blahovi za zorganizování tohoto setkání. Roman Turowski, Místní společenství Ostrava 11

12 Festival 2011 Vydáno dne Zdravíme vás a chceme vás pozvat na Festival 2011! Jako v předešlých letech, i letos se všichni sjedeme v polovině května v sobotu do Pardubic. Festival 2011 se opět stane místem setkání nejen všech členů SHM a ASC, ale i celé salesiánské rodiny. Je krásné, že se nám nabízí možnost k popovídání, seznámení, odpočinutí a pobavení, nebo i k přiučení se něčemu novému a navázání spolupráce mezi sebou. Proč toho tedy nevyužít? Čeká na nás bohatý program, který zahájíme společnou mší svatou za hudebního doprovodu skupiny Oboroh. Další program si prozatím necháme jako překvapení, ale určitě se máte na co těšit. (Takový gulášek, prasátko, divadelní představení, sportovní vyžití ) Byli bychom moc rádi, kdybyste se do průběhu Festivalu zapojili i vy a využili tak možnost k vlastní prezentaci nebo k obohacení druhých a jejich potěšení. Hlavní zapojení od Vás předpokládáme v těchto oblastech: 1) prezentace vlastní činnosti budou k dispozici polystyrénové nástěnky (100 x 50 cm), na které je možné vyvěsit fotografie s popisky, možno přistavit i stůl na kroniku atd. 2) ukázky činnosti klubu na místě můžete připravit cokoliv, co zabaví na místě děti, mládež i dospělé, kteří budou na Festivalu. Čím bude program bohatší, tím to bude pro všechny zajímavější. Dejte nám ale co nejdříve vědět, co si připravíte a na jak dlouho, abychom vám mohli udělat reklamu v programu. 3) pomoc s organizací potřebovali bychom i pomoci se zajištěním různých aktivit, recepce, kasiček, baru, her apod. Může se jednat jak o pomoc na jednu nebo dvě hodinky, tak i na celý den. Všichni, kteří by rádi vypomohli, jsou velice vítáni Festivaly jsou pořádány již od roku Články o průběhu minulých ročníků a jejich fotografie jsou zpracovány na samostatných stránkách. Kontakt: Plakátek ke stažení (jpg a pdf) je k dispozici na webu, jakož i popis cesty, jak se dostat do Salesiánského střediska mládeže v Pardubicích. Na Festivalu bude možnost zakoupit si trička s logem SHM a ASC. Těší se Pořadatelé Festivalu 2011 Pozvánka na duchovní cvičení pro mládež Vydáno dne Máte doma kluky nebo holky ve věku 17 a víc? Chtěli by prožít o prázdninách setkání s Ježíšem na duchovních cvičeních pro mládež? Zveme je na duchovní cvičení na Salaši Zveme mládež zejména z rodin spolupracovníků, Starých pák a Mladých mamek starší sedmnácti let k prožití duchovních cvičení na Salaši ve Pstruží. Téma: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Pojďte a uvidíte Pro koho: mládež 17 let a víc, která se chce setkat v tichu s Ježíšem Místo: Salaš (Pstruží u Frýdlantu n.ostravicí) Termín: Exercitátor: P. František Petrik Počet míst: Cena: 1100 Kč (ubytování 600 Kč + jídlo 500 Kč) S sebou: spacák, papuče, bible, blok, tužka, hudební nástroj, buchta, V průběhu možnost svátosti smíření, rozhovoru. Přihlásit se můžete na webu. Těšíme se na společné setkání s Pánem. Hanka Koudelková a Honza Tomiga 12

13 V Tunisu zavražděn polský misionář-salesián Vydáno dne Polský salesián P. Marek Rybiński, byl v pátek 18. února 2011 zavražděn v tuniském Manouba nedaleko metropole Tunisu. O. Marek pracoval třetí rok v této zemi jako misionář. Byl členem tříčlenné salesiánské komunity, která ve městě provozuje školu a stará se o farnost. V sobotu 19. února 2011 dopoledne bylo nalezeno jeho tělo s téměř odťatou hlavou. Probíhá policejní vyšetřování, které má objasnit motiv činu. Ten však nese jasné známky islámského fanatismu. O. Rybiński často referoval o svých zážitcích a zkušenostech. S nadšením se vyjadřoval o tuniské jasmínové revoluci. Jsem hrdý, že jsem při tom! psal před měsícem na polských internetových stránkách (wiara.pl) v souvislosti s událostmi, které daly do pohybu arabskou lavinu manifestací. Byl podříznut jako beran. O motivech však nelze nic říci. Čekáme na výsledky vyšetřování. řekl polské redakci Vatikánského rozhlasu katolický arcibiskup Tunisu Maroun Elias Lahham. V komunitě byl spatřen ve čtvrtek v poledne. referoval tuniský arcibiskup. Neobjevil se na večerní modlitbě. Když se neukázal ráno, mělo se za to, že je nemocný. Kolem osmé hodiny vešli do jeho pokoje spolubratři, ale nenalezli jej. Přibližně kolem desáté hodiny oznámil školník, že nalezl ve sklepě jeho tělo. Žádné další známky násilí nebo zápasu nebyly objeveny. Klíče od sklepa byly na svém místě. Policie vyšetřuje. Očekáváme výsledky. řekl arcibiskup Lahham o vraždě polského salesiána O. Marka Rybińského. Zdroj: Podle vatikánského rozhlasu Flétny pro Bulharsko Vydáno dne Přeposíláme prosbu, kterou jsme dostali od Markéty dobrovolnice u salesiánů ve Staré Zagoře: Nevyhrabali byste náhodou doma nějakou sopránovou (nejlépe plastovou) flétnu, kterou už nepotřebujete? Ale nějakou, která hraje dobře, která není přepísklá, prasklá My tu sice máme asi dvacet fléten, ale většina z nich je nepoužitelných a mně se začínají zoufale nedostávat, protože dětí hrajících na flétnu začíná přibývat. Děkuji mnohokráte:-). Markéta Právě nyní je možnost flétny poslat do Bulharska po P. Petrovi Němcovi. Ozvěte se prosím na tel. číslo nebo na Díky. Lída Obručová Dobrovolníci v televizi a v dopisech Vydáno dne Možná jste sledovali v neděli na ČT2 Cesty víry. Téma pořadu bylo Dobrovolnictví jako životní etapa. Kdo ne, doporučujeme ho shlédnout na internetu. Zadáte si ivysilani.cz, kliknete si na záložku Podle data, v kalendáři si najdete neděli 27. března a v programu ČT2 vyhledáte čas 16:35 a kliknete na Cesty víry. Od konce ledna působí v Košicích na sídlišti Luník IX mezi Romy dobrovolnice Markéta. Mimo jiné nám píše: Když se na Slovensku řekne Luník IX, vyvolá to podobné reakce jako u nás například Chánov. Podle odhadů zde žije až 7000 lidí, převážně Romů, z toho snad polovina dětí. Většina jich bydlí v panelácích, ale je tu i pár nižších bytovek. Životní podmínky jsou náročné a trochu se liší v každém domě. Topení už nefunguje delší dobu, loni v létě byl odpojený plyn, voda teče 2 hodiny denně a některé vchody jsou už odpojené i od elektřiny. Salesiáni zde působí od léta Postupně postavili dům, kde bydlí teď 3 salesiáni a 2 kluci dobrovolníci, na podzim byl vysvěcen kostel Zmrtvýchvstalého Krista a v současné 13

14 době běží naplno stavba třetí části, pastoračního centra ( ).Já bydlím ještě s dalšími 3 dobrovolnicemi přímo v jednom z bytů, v 6. patře, bez výtahu. V podstatě tam chodíme jen přespávat a umývat se. Většinu dne trávíme se salesiány v domě, ve škole, venku mezi děckama. ( ) V neděli je od 10 hodin mše svatá a odpoledne od 15,oratko program pro děcka na sídlišti, většinou hry venku, ale pokud je ošklivo, pustí se třeba pohádka Na mši je potřeba být stále mezi dětmi, trochu je hlídat, usměrňovat, ztišovat Na odpoledním oratku se vydovádí všichni malé děti, mládež, animátoři i dobrovolníci. O tom, jak je důležité umět odpočívat, nám napsala Markéta z Bulharska: Říká se, že kdo chce zapalovat, musí sám hořet. A to si poslední dobou často uvědomuju. Ono totiž není jednoduché být neustále s dětma, neustále se smát, neustále vyvíjet nějakou iniciativu a být otevřený problémům. Aspoň mně to teda dělá problém. Proto mně docvaklo, k čemu jsou dobré ty naše volné pondělky. V pondělí se prostě ve středisku nic neděje. Všechny ostatní dny ano, v pondělí je ale odpočinek. A teprve nedávno jsem to dokázala pořádně ocenit dřív mě to totiž přišlo jako trošku ztracený čas, jako nicnedělání. Člověk se fakt musí zapálit a pak vydrží pár dní hořet. Někdy se mi stává, že zhasnu už v sobotu a v neděli už prostě nemůžu. Zapalovat se člověk asi nemůže jen v pondělí, ale častějc. Každopádně pondělí je tu den číslo jedna pro zapalování. A to po fyzické, duševní a duchovní stránce. A je to moc fajn! A do třetice Markéta z Konga se nám svěřila: Někde mezi třetím a čtvrtým měsícem pobytu tady jsem si diagnostikovala dobrovolnickou krizi. V Kongu dobrovolník pracuje i bydlí v centru společně s kluky, takže není rozdíl mezi,být doma a,být v práci. Když je všechno v pohodě, jsou kluci moc fajn a jsem pořád doma. Jenomže ono není pořád všechno v pohodě, vždycky se najde někdo, kdo je uražený, kdo se dožaduje tužky a papíru v deset večer, kdo je naštvaný, že jsem mu ještě nedala vytištěnou fotku, že jsem mu zakázala být v knihovně, protože se pral a to jsem pak od rána do noci v práci. ( ) Zkrátka, po třech, čtyřech měsících jsem měla pocit, že si musím odpočinout, že jsem utahaná a nedoceněná a schází mi vnější impulsy, které by mě znovu nastartovaly. A tak jsem polevila. Přestala jsem trávit svůj volný čas s kluky a nechodila jsem s nimi večer na modlitby. Nicméně na mém utahání a nedocenění se nic nezlepšilo. Nedá se nic dělat, zatnout zuby a vrátit se do původního pracovního tempa, překonat se a po pracovním dni si jít navečer sednout ven za kluky, i když už mi za celý den lezou na nervy, a po večeři na modlitbu a večerní slůvko. A ejhle, krize zmizela. Ty vnější impulsy, které jsem tolik potřebovala, nebyly samozřejmě nic jiného než kluci. Jestli něco způsobuje, že nejsem pořád jenom v práci, ale někdy taky doma, tak jsou to kluci, když se jim věnuju i ve svém volném čase. Poučení a praktické důsledky pro budoucí dobrovolníky? Don Bosco věděl, co říká a Pavel Kuchař taky, ještě teď si vzpomínám, jak nám na víkendu v Ostravě vykládal, že chodil hrát s kluky o přestávkách ve škole fotbal. Kluci to ocení. A když vidíte, že někdo ocení vaši práci, je to přesně ten vnější impuls, který je potřeba, když má dobrovolník nezbytnou krizi. Přečtěte si i další dopisy na webu Ludmila a Jan Obručovi Společná misijní myšlenka Vydáno dne Milí salesiáni spolupracovníci. Naše salesiánská rodina prožívá každý rok jednu společnou misijní myšlenku. Loňského roku jsme v duchu kráčeli s bratry misionáři na cestě s Romy. Misijní úmysl pro letošní rok 2011 zvolili naši představení takto: Dobrovolníci přináší radostnou zvěst. 14

15 Potěšilo mě, že se zde nemyslí pouze na ty, kteří dobrovolničí kdesi velmi daleko za hranicemi své vlasti. Ne každý může být dobrovolníkem v Africe. Nejde na prvním místě o množství práce a odvahu, s níž je vykonávána. Dobrovolnictví je především životní styl, ochota pomáhat podle svých možností. A tak jsem moc rád, že Vám mohu nabídnout DVD s reportážemi o dobrovolné službě mladých lidí doma ve své vlasti, v Mexiku, Brazílii, Ekvádoru a také České republice. Je to poutavé, inspirující, Zkrátka, musíte to vidět. Do každého místního společenství tedy připutuje v nejbližší době jedno DVD. Distribuuje je SADBA, je zdarma, ale uvítáme příspěvek na podporu dobrovolnické činnosti, nejlépe skrze Klub přátel Adopce nablízko ( Pohybuji se mezi dobrovolníky čtyři roky a jsem tomu rád, protože mě to přivedlo blíž k mladým lidem. Vnímám, že dobrovolnictví je pro ně dobrá cesta také k rozpoznání osobního povolání. Již proto stojí za to je rozvíjet. Prosím o modlitbu, aby se to dařilo. P. Josef Kopecký ml., delegát pro misie Pozvánka na 1. cyklopouť salesiánské rodiny se Strennou 2011 Vydáno dne Zveřejňujeme nabídku na cyklopouť července 2011 za povolání ke všem stavům a za vytváření kultury povolání. Pouť se zrodila v hlavě (asi i srdci) sestry z Institutu. My jí rádi poskytujeme svoji veřejnou adresu, telefon a síly pro organizaci :-) Trasa: PÁTEK, 35 km sraz ve 13 hod Brno, Žabovřesky, kostel PMP, přes Vranov u Brna, do Adamova, zde mše sv., nocleh na faře SOBOTA, 45 km Adamov Křtiny (mše sv.) Jedovnice Senetářov Macocha Sloup, nocleh na faře NEDĚLE, 37 km Sloup (mše sv)., do Brna-Líšně, salesiánské středisko Duchovní doprovod: P. Petr Vaculík Nutný spacák, karimatka nebo nafukovací matrace (část můžeme zapůjčit), se zavazadly pojede doprovodné vozidlo. Dotazy a přihlášky nejpozději do 15. června 2011 (počet je omezen). Lída a Jirka Palečkovi, ASC: mobil Jirky: Požehnanou postní dobu přejí Lída a Jirka Palečkovi Benefiční večer pro Zimbabwe V neděli 3. dubna vyvrcholila benefičním večerem výstava dětských výrobků na téma Krajina, kterou navštěvuji ve snu, kterou pořádal Salesiánský klub mládeže Praha- Kobylisy ve spolupráci se SADBOU. Benefiční večer se konal v Café Nona v Nové scéně Národního divadla v Praze. V rámci večera se uskutečnilo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií výtvarné soutěže a byl promítnut krátký film, který představil salesiánské aktivity v Zimbabwe v salesiánském středisku ve městě Hwange. Dále proběhla dražba oceněných prací. Dražbu i celý večer mistrně moderoval Pavel Anděl. V dražbě bylo vybráno Kč a vybraná částka poputuje do Hwange jako příspěvek na dostavbu tamější školy. Záštitu nad celou akcí převzal Karel Schwarzenberg a režisérka Helena Třeštíková, kteří ovšem bohužel nebyli přítomni. Lída a Honza Obručovi 15

16 9. RŮZNÉ INFORMACE Filmová verze Hesla 2011 Vydáno dne Brněnské Bosco Media Centrum vydalo filmovou verzi Hesla DVD obsahuje poselství hlavního představeného Pascuala Chaveze na letošní rok na téma: Přijďte a uvidíte. Délka je 24 minut. Heslo je namluvené česky, zároveň je ponechána i možnost zvolit původní italský nebo anglický dabing. Náklady na výrobu činí 180 Kč. Bližší informace poskytne a heslo zašle: Liškutin Pavel, SDB, Foerstrova 2, Brno, tel: , , Zdroj: Rodinné dovolené v DISu 2011 Vydáno dne V Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku nabízejí možnost odpočinku během prázdninových pobytů pro rodiny, skupiny či společenství. V domě je k dispozici kaple, herna (pingpongový stůl, kalčo, kulečník), hřiště s umělým povrchem, ohniště, dětské hřiště a horolezecká stěna. Blízko jsou poutní místa sv. Hostýn, Cena: Kč pro rodinu do 2 dětí; Kč pro rodinu 3 7 dětí. Nad 7 dětí individuální domluva. Nabízené termíny: (ne) (ne) // (ne) (ne) // (ne) (pá) zkrácený o 2 dny Zdroj: Tomáš Sedláček v Brně-Líšni Vydáno dne Chodíme do práce, kterou nesnášíme, abychom si mohli pořídit věci, které nepotřebujeme. Troufám si tvrdit, že zmíněný citát velice vhodně vystihuje podstatu přednášky a následné debaty, kterou v Salesku vedl známý český ekonom, doktor Tomáš Sedláček. Úvod, jak již je tradičně zvykem, byl věnován krátkému zasvěcení do tématu, ve kterém se náš host zabýval vztahem Písma a ekonomiky. Například texty Starého zákona zmiňují mnoho ekonomických pojmů, jejichž hlubší rozbor nám umožňuje lépe porozumět, co nám autoři chtěli říci a jak chápali realitu okolo sebe. V tomto duchu jsme se vydali až na začátek do rajské zahrady, ve které člověk spáchal prvotní hřích. Tato situace byla ve středověku dle našeho hosta mylně interpretována jako sexuální hřích, což chápe jako chybu, která v minulosti, a konec konců i dnes, způsobuje mezi námi spoustu zbytečných nedorozumění. Jak tedy chápat prvotní hřích? Pan doktor nabídnul jiné pojetí, které se bezesporu velmi výstižně dotýká dnešního stylu života a civilizačních hodnot, na kterých je dnešní svět postaven. Prvotní hřích byl projevem lidské nenasytnosti, což je myšleno nikoliv ve smyslu gurmánském, ale hodnotovém. Jedná se o vyjádření marnosti a rozpolcenosti, se kterou člověk přistupuje k životu. Člověku nestačilo to, co mu poskytl Bůh. Naopak, snažil se získat mnohem víc i přes to, že měl vše, co ve skutečnosti potřeboval. Tímto chováním se člověk odsoudil k věčnému plahočení a honbě za materiálními hodnotami, které jsou jen falešným odleskem skutečných hodnot. Chceme mnohem víc, než ve skutečnosti potřebujeme. Filozofické myšlenky pana doktora Sedláčka v tradiční sféře přesné a všeurčující ekonomické vědy představují světlou revoluci, která jinak této chladné a sterilní vědě vrací potřebnou lidskou tvář. Záznam vynikající přednášky je opět umístěn na stránkách střediska ( v sekci ke stažení. Informace o následujících přednáškách můžete nalézt na stránkách střediska i na facebooku, kde má Savio svůj vlastní profil, který pravidelně informuje o všech podstatných událostech programu. Petr Maliňák. Zdroj: 16

17 Volná místa v domově mládeže při DKSŠ, Praha Vydáno dne V našem domově mládeže v Karlíně máme několik volných míst. Je možné ubytovat i studentky VŠ a pracující. Ubytování nabízíme do konce června 2011 včetně víkendů. Nástup možný ihned. Bližší informace na nebo tel Zdroj: Děti pomáhají Zimbabwe. Přidejte se i vy Vydáno dne Salesiánský klub mládeže Praha-Kobylisy ve spolupráci se SADBOU pořádá od soutěžní výstavu dětských výrobků. Dražba dětských prací na podporu salesiánské misie v Zimbabwe bude na benefičním večeru v neděli Více v článku na stránkách SDB. Přidejte se k projektu Dnes jím jako Afričan. Další informace zjistíte po rozkliknutí odkazu na Facebooku. Do tohoto projektu je vhodné zapojit třeba i školní kolektiv, spolčo, skauty apod. Lída a Honza Obručovi 40 dnů na podporu čínských bohoslovců Vydáno dne Jak nejlépe investovat to, co nemusím během postní doby mít? Hlavní rádce pro salesiánské misie má pro nás jeden velice zajímavý tip. Začíná postní doba a mnozí z vás se ptají, jak ji prožít naplno. Mezi osvědčené kající cvičení patří především tři, které relativizují naše malé já (ego) a otvírají prostor pro něco či Někoho většího. modlitba otvírá mé malé já Bohu, půst říká, že momentální potřeba není ta nejdůležitější a otvírá nám širší a větší svět, almužna z plodů postu dává zakusit ostatním. Hlavní rádce pro salesiánské misie, P. Václav Klement, zve salesiánský svět k podpoře studia čínských bohoslovců a řeholníků. Rádi bychom se přidali a pozvali i vás ke spolupráci. Všechny dary, zaslané přes Klub přátel Adopce nablízko na momentálně nejpotřebnější aktivity během letošní postní doby, budou o Velikonocích poslány na tento účel. Na různých katolických univerzitách studuje po celém světě kolem 200 bohoslovců a řeholníků z Číny. Podpora jejich studia je jednou z nejlepších investic do budoucnosti církve. Salesiáni kněží, řeholníci a řeholnice vytváří dlouhodobé projekty, zaměřené na evangelizaci a výchovu. Do nich pak mohou přicházet dobrovolníci z různých zemí světa. P. Jaroslav Vracovský, SDB. Zdroj: INLINE 2011 Vydáno dne Už čtvrtý ročník anglicko-české chaloupky INLINE proběhne od do ve Ktiši u Českých Budějovic. INLINE je pro 30 mladých lidí mezi 15 a 20 lety, kteří mají chuť si procvičit angličtinu. Je připravována mezinárodním týmem. Žádné testy, žádné známky, žádné zkoušení. Zato spousta aktivit, her, výletů, povídání, písniček, ale také modliteb a zamyšlení Většina v angličtině. Termín: 29. července 7. srpna 2011 // Místo: Diecézní centrum mládeže Ktiš (foto na webu) // Cena: 2000 Kč (sleva po domluvě možná) // Tým: Mindaugas (z Litvy), Sanoj (z Indie), Jana Švecová (bývalá dobrovolnice v Indii), Marie Šafaříková (bývalá dobrovolnice v Litvě), Monika Honzíková a další // Podmínka účasti: let (kluci i holky), min. 3 roky angličtiny a odvaha mluvit anglicky Přihlášky: buď online na webu nebo mailem na nejpozději do 31. března nebo až se naplní kapacita 30 lidí. Zdroj: 17

18 Život po životě Vydáno dne Příprava na Velikonoce, a zvlášť prožívání svátků samotných, nás také povede k přemýšlení o smrti a životě po ní. Tímto tématem se podrobně už po dobu třiceti let zabývá autor mnoha knih Moody. Nejspíš jste četli jeho nejznámější knihu Život po životě. Moody je lékař a filozof, vyslechl tisíce svědectví lidí, kteří prošli tzv. klinickou smrtí. V září navštívil Prahu. Těší se veliké popularitě a důvěře lidí. Kombinace lékař a filozof se jeví pro toto bádání jako ideální. V rozhovoru pro tisk uvedl, že jeho motivem je zvědavost, jak to při umírání a po smrti je. Tato zvědavost ho vedla i k duchovním experimentům. Zjistil, že umí přivolat zemřelé a komunikovat s nimi. To také zprostředkovává zájemcům, kteří jsou tím nadšeni. Moji známí (katolíci) již léta navštěvují léčitelku. O tom, že je to dobrá léčitelka jsou přesvědčeni, protože díky jasnozřivosti zná detaily z jejich soukromí, minulosti i budoucnosti a zdravotního stavu. Má doma sošky svatých, kříž a hezky mluví o Bohu. V jedné rodině došlo k bolestné události, kdy tragicky přišlo o život malé dítě. Tato léčitelka je poučila, jak se s ním spojit, jak si mají sednout ke stolu, vzít se za ruce a co dělat, aby ho přivolali. Jistě znáte z různých (i seriozních) časopisů nabídky velkého množství seminářů a kurzů, jak tyto a podobné okultní věci a magii praktikovat. Ti, kdo málo znají Písmo (kde nejsou zaznamenána jen nějaká pravidla, ale především zkušenosti lidí) a učení Církve, na to doplácejí. A to velmi tvrdě. V páté Mojžíšově knize 18,9 12 stojí: Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavnosti oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne věštec obírající se věštbami, ani hadač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. To není požadavek dání přednosti nějaké tradici nebo vkusu. K tomuto tématu se jasně vyjadřují i exorcisté. Např. náš Církví ustanovený exorcista P. Havlát v besedě TV Noe řekl, že při tzv. přivolání zemřelého se nikdy nejedná o toho skutečného zemřelého, ale o klam, který věrohodně vytváří Zlý. Exorcisté to vědí i z vlastních dramatických zkušeností, když se někteří tito vyvolávači i účastníci těchto akcí později na ně obrací s prosbou o pomoc, a při osvobozování od následků těchto praktik se setkávají s démony a jinými Božími nepřáteli, se kterými mnozí vešli do kontaktu často jen ze zvědavosti. A to kontaktu velmi důvěrného, kdy jim svěřují své bolesti, přání, žádají o radu, a zařizují podle ní svůj život. Také z tohoto důvodu se tyto věci v Bibli nazývají smilstvem nevěrou Bohu. (1Kor 10,19 22). Třetí Mojžíšova kniha 19,31: Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Na jiném místě v Novém zákoně můžeme číst: K Bohu nevejde nic, co je nečisté. A tak výše uvedené počínání, jakož i různé druhy magie (také čerpání všelijakých energií, dnes tak rozšířené) má opravdu katastrofální následky. (O magii Sk 19,18 20). Vůbec nejde o to, že když budu nějaké takové postupy dobře znát a ovládat, nemůže se mi nic stát a bude mi to sloužit! Jde o věc zlou ve své podstatě. Setkal jsem se i s absurdním jednáním člověka-katolíka, velmi činného v Církvi. Ten říká, že vždy, když si jde nechat např. od někoho radit a věštit pomocí virgule, nejprve poprosí P. Marii o ochranu a pak je spokojen, že se mu nic nemůže stát, a myslí, že je vše v pořádku. I o virgulích (sem spadají kyvadla, pružiny a podobně) si můžeme přečíst poučení v Písmu u proroka Ozeáše 4,9 13. Apoštol Pavel napsal: Ďábel na sebe umí brát podobu anděla světla, aby klamal. V knize Skutky apoštolů 16,16 18 je popsán příběh, kdy jedna žena předvídala (správně) budoucnost, avšak apoštolové z ní vyhnali zlého ducha, který to působil. 18

19 První list Janův 4,1: Milovaní, nevěřte každému vnuknutí (duchu), nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou od Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Proto je Církev velmi opatrná, než vydá oficiální stanovisko k různým mimořádným jevům, jako třeba nevysvětlitelné uzdravení nebo zjevení. Ostatně tyto věci by neměly být v popředí našeho zájmu, naší víry. Máme milovat Boha celým srdcem, celou svou duší, myslí, i celou svou silou. A pak nechme na Pánu, co se bude dít dál. Třeba i zázraky. Dost také vypovídá, že ti, kdo mají skutečné dary Svatého Ducha, se důsledně brání oslovení léčitel nebo věštec. Žijme to, co učí jak mnozí krásně říkají matka Církev. Všímejme si životů svatých, předně života Ježíše, a bezpečně projdeme tímto životem domů do nebe. Usilujte o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. (Židům 12,14) Radek Makotin Jsou to síly, co působí mezi nebem a zemí, říkával jsem si v mládí. A přiznám se, byl jsem tím vším ohromen. Má zvědavost stoupla po zkušenosti jedné kamarádky, co navštívila kartářku, která jí vyložila budoucnost tak, jak ji nyní po mnoha letech prožívá Ale u mě zůstalo jen u zvědavosti. A po příspěvku Radka (ale i s přibývajícími křížky) zůstanu rád ve své nevědomosti a zaostalosti a nebudu už ani zvědavý. ;-) Sazeč František Nabídka práce pro mladé děvče Vydáno dne Jedna mladá česká rodina v blízkosti Zürichu hledá ke svému chlapci (stáří 15 měsíců) na hlídání a také kvůli učení češtiny a pomoc v domácnosti děvče (které nemá ještě žádné závazky doma třeba se nedostalo na vysokou) nebo i starší paní (která už má odrostlé děti a třeba ztratila práci). Bydlení a strava zdarma, k tomu běžná odměna (minimálně 1500 CHFr na měsíc). Jedná se asi o 1 rok. Nabídky posílat na Českou misii: Štrúdlování 2011 Vydáno dne V našem společenství kvete již několik let voňavá tradice tzv. štrúdlování setkání rodin, při němž se soutěží o nejlepší jablečný závin. Doprovodnou a možná ještě voňavější akcí je vyhodnocení nejlepšího tekutého výpěstku z našich zahrad. Akce je dobrou příležitostí oslovit a pozvat mezi nás spolupracovníky ty, kteří k nám mají blízko. Sešli jsme se ve škole svaté Zdislavy a nedělní odpoledne zahájili společně s dětmi křížovou cestou. Tu si velice pěkně a netradičně připravila Vlaďka Kupčíková. Pak jsme se přesunuli do školní tělocvičny, kde proběhla soutěž rodinných (i smíšených) týmů ve zdolávání překážkové dráhy. Děti si pak mohly zahrát do sytosti stolní tenis nebo florbal, maminky se mohly pochlubit tím, která trouba nejlépe peče a tatínkové zase kvalitou a vůní speciálně upraveného ovoce. Poté už jsme zahájili vyhodnocování nejlepšího jablečného závinu a nejlepšího ovocného moku. Na závěr byly vítězům předány diplomy a malé věcné nebo sladké čokoládové ceny. Všem bych chtěla moc poděkovat za přípravu jak duchovního programu, tak soutěží pro děti i dospělé a za moc hezky prožité společné nedělní odpoledne. Za společenství Moravská brána Věra Šablaturová 19

20 10. NAŠI JUBILANTI V těchto a následujících dnech oslavili nebo oslaví svá pěkná jubilea tito naši přátelé: Brůna Josef Nováková Jarmila Málek Miroslav Herman Lubomír Antonů Jaroslav Havlíčková Alena Vojtíšková Marie Dvořáková Jana Jaša Antonín Straková Lydie Kohoutek Pavel Kuřinová Kateřina Pilíková Irena Pavlica Josef Šárka Jiří Janáček Milan Hesová Jana Kupčíková Vladimíra Štanclová Dagmar Šimon Josef Vaňková Marie Malá Nella Březina Radek Macoun Jan Jansová Marta Záleská Alexandra Málek Miroslav KALENDÁŘ AKCÍ Dny salesiánské spirituality Kroměříž (1. 5. jednání PR) Festival 2011 Pardubice Újezd u Brna spolupracovnické sliby Jednání PR společně se slovenskou PR Drienica Do Zaplacení čl. příspěvků 400 Kč/os., č.ú /0100, VS číslo MS Jednání PR Praha-Kobylisy Provinciální kongres ASC (volby nové PR) Praha Jednání PR Vždy ve 22:00 ( možno i kdykoli jindy ) Modlitební salva ;-) Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: , Kobyliské náměstí 1, Praha 8 Určeno pro informaci členů ASC. Vychází 6 x ročně. Místo vydání Praha. Evidenční číslo MK ČR E Změny adres: Jan Görig, Korábová 98, Fryšták, Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu: nebo poštou na adresu: František Jakubec, Bryksova 955, Praha 9, Příspěvky na náš web zasílejte na adresu: Požadavky na změnu počtu kusů zasílaného Zpravodaje též na F. Jakubce Počítačová sazba: František Jakubec Tisk: Jan Macek, Jablonec n. N., Expedice do vašich rukou: Vydavatelství IN s. r. o. Uzávěrka Zpravodaje č. 114 je v pondělí Můžete si odstřihnout a založit do svých breviářů Úmysl modlitby Prosíme za všechny oběti přírodních a válečných katastrof. Dej, Pane, všem bezradným, zraněným a zoufalým sílu a naději, aby znovu povstali. Prosíme, Pane, za sebe navzájem, abychom se obrátili, naplnili život láskou a s pokorou se připravili na slavení velikonočního času. Prosíme za naše děti, aby prožívaly své mládí jako přípravu k převzetí odpovědnosti za budoucnost. 20

Zelený čtvrtek 2009 Slovo boží

Zelený čtvrtek 2009 Slovo boží 1 Zelený čtvrtek 2009 Slovo boží Slovo Boží, které jsme právě dočetli, má zapálit naše srdce, jako učedníkům jdoucím do Emauz, jak o tom za krátko uslyšíme, tak naše srdce mají po přečtení Božího slova

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince S vírou v Ježíše Krista, který nás všechny vykoupil svou krví, prosme za církev a za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme,

Více

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční C S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme za ukončení válečných

Více

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Svatá Terezie poznala Boha jako milosrdnou Lásku, která se k nám sklání a ke které smíme přistupovat. S touto důvěrou se obraťme

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

duben 2017

duben 2017 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz duben 2017 Duben ve farnosti Minulý měsíc jsme se rozloučili se zemřelým panem kardinálem Miloslavem Vlkem. (*17. 5. 1932 +18. 3. 2017). Protože znal náš kraj i farnost

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Děkanát Přerov. Tříletý plán práce s mládeží

Děkanát Přerov. Tříletý plán práce s mládeží Děkanát Přerov Tříletý plán práce s mládeží 2017 2020 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Salesiánská provincie Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA

Salesiánská provincie Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA W Salesiánská provincie Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA Salesiánské provincie Praha Za rok 2017 OBSAH 1. Údaje o organizaci... 3 2. Významné události roku 2017... 4 3. Hospodaření Salesiánské provincie Praha za rok

Více

Duchovní program ve školním roce 2017/2018

Duchovní program ve školním roce 2017/2018 Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Duchovní program ve školním roce 2017/2018 Konkrétní zaměření školního roku 2017/2018 Motto roku: Spolu je to lepší! Pouze společná práce naší školy bude mít srdce.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční B S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme o Ducha svatého pro

Více

/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 10.3.2012 10/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 10. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

jilřímskokatolická farnost Jílové u Prahy Jílové u Prahy, Dolní Jirčany, Pyšely, Libeř, Kamenný Přívoz Liturgický kalendář BŘEZEN 2019

jilřímskokatolická farnost Jílové u Prahy Jílové u Prahy, Dolní Jirčany, Pyšely, Libeř, Kamenný Přívoz Liturgický kalendář BŘEZEN 2019 jilřímskokatolická farnost Jílové u Prahy Jílové u Prahy, Dolní Jirčany, Pyšely, Libeř, Kamenný Přívoz Liturgický kalendář BŘEZEN 209 Pátek Setkání děti 5:30, Čtyřkoly Mše sv. 7:00, Pyšely 2 Sobota V první

Více

Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení

Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení této dobré zvěsti. To je také náš misijní úkol, který

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

POUZE MODLITBA MĚ POSTAVÍ NA NOHY

POUZE MODLITBA MĚ POSTAVÍ NA NOHY POUZE MODLITBA MĚ POSTAVÍ NA NOHY Neumím se sice modlit, jenom koktám. Zato vím, že pouze modlitba mě postaví na nohy. Hlavně v těch chvílích, které vytrhnu ze svého nacpaného programu. Bůh je zřejmě citlivý

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

FARNÍ LIST LÉTO Milí farníci,

FARNÍ LIST LÉTO Milí farníci, FARNÍ LIST LÉTO 2017 Milí farníci, první společný školní rok máme za sebou a naši školáci se radují z prázdnin, které si po usilovné práci jistě zaslouží. Jistě i my starší rádi vzpomínáme na naše školní

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,17-30

28. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,17-30 28. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,17-30 Hosana 1. /:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi!:/ Jméno slavíme Tvé (hosana aleluja), chválí Tě srdce mé (hosana aleluja), vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána,

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána, Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána. Prázdniny jsou dobou, kdy si

Více

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9)

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9) Pokání Biblický pokání nepředstavuje změnu postoje prosazované lidského vědomí. Integruje život před lidmi říká další aspekt křesťanského života, ne lítost podporovány evangelia. Opravdové pokání říká,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: Otče svatý,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PLÁN BOHOSLUŽEB NA DOBU VELIKONOČNÍ - SVATOJANSKÁ POUŤ 2019 Ve Dvoře Králové budou během týdne mše svaté slouženy : kostel sv.

PLÁN BOHOSLUŽEB NA DOBU VELIKONOČNÍ - SVATOJANSKÁ POUŤ 2019 Ve Dvoře Králové budou během týdne mše svaté slouženy : kostel sv. O Velikonocích vzpomínáme na okamžik našeho křtu, ve kterém jsme byli spojeni s Kristem, podle slov sv. Pavla křtem jsme byli ponořeni do jeho smrti. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni,

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

Pedagogika dona Boska

Pedagogika dona Boska Pedagogika dona Boska Salesiánská pedagogika Obecně (historicky a celosvětově): Výchovný přístup, který vychází z pastoračních principů a z pedagogické praxe italského kněze dona Boska a který dále rozvíjejí

Více

Nadcházející události

Nadcházející události duben 2016 Školní zpravodaj Nadcházející události 12. května Americký den Úvodní slovo Jaro je tady a to definitivně. Zamilovaní měli možnost svoji lásku potvrdit polibkem pod rozkvetlou třešní, čarodějnice

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý den! V dnešních novinkách z bistra Denní Menu Koníček bychom Vás rádi seznámili s historií i současností Velikonoc.

Dobrý den! V dnešních novinkách z bistra Denní Menu Koníček bychom Vás rádi seznámili s historií i současností Velikonoc. DMK Novinky Dobrý den! V dnešních novinkách z bistra Denní Menu Koníček bychom Vás rádi seznámili s historií i současností Velikonoc. Velikonoce jsou v současnosti nejvýznamnějším křesťanským svátkem,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 23.4.2011 16/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 23.dubna 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi.

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C Evangelium (Jan 13,31-33a.34-35) Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je

Více

Prezentace akcí

Prezentace akcí Prezentace akcí Diecézního centra mládeže v Brně a Diecézního centra života mládeže Mamre v Osové Bítýšce 2019-2020 Kurz animátorů - Dvouletý kurz pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit ve farnosti -

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

29. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,35-40

29. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,35-40 29. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,35-40 Děti v Africe 1. Děti v Africe nenosí boty, nemaj lavice, neznají noty. :/ R.: Ale když se sejdou v neděli, tak se veselí: Haleluja, Hosana tancujem, Ježíše Pána

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Salesiánská provincie Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA

Salesiánská provincie Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA W Salesiánská provincie Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA Salesiánské provincie Praha Za rok 2016 OBSAH 1. Údaje o organizaci... 3 2. Významné události roku 2016... 4 3. Hospodaření Salesiánské provincie Praha za rok

Více

Nedělní evangelia v liturgickém roce

Nedělní evangelia v liturgickém roce Nedělní evangelia v liturgickém roce cyklus B Slavnost Ježíše Krista Krále On je Pán pánů a Král králů (Zj 17,14) Jméno a příjmení: Věk: 1. čtení (Dan 7, 13-14) Díval jsem se a hle s nebeskými oblaky přicházel

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

CESTA K PROMĚNĚ A VYZBROJENÍ EXPLORE

CESTA K PROMĚNĚ A VYZBROJENÍ EXPLORE VŽDYŤ TEN, KDO MĚ NALÉZÁ, NALEZL ŽIVOT Přísloví 8,35a CESTA K PROMĚNĚ A VYZBROJENÍ EXPLORE je novou verzí původní Modular School Srdce každého z nás volá po opravdovém spojení s Bohem, po tom, abychom

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Pastorační priority brněnské diecéze. R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi

Pastorační priority brněnské diecéze. R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi Pastorační priority brněnské diecéze R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi Pastorace Posláním pastorace je zabývat se konkrétními situacemi

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

říjen 2017

říjen 2017 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz říjen 2017 Říjen ve farnosti Začátkem měsíce října, který patří modlitbě svatého růžence, budeme slavit již tradiční pouť k patronu farního kostela sv. Františka. V

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.

Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. 31. neděle v liturgickém mezidobí cyklu B Evangelium (Mk 12,28b-34) Jeden z učitelů

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus B Mt 25,31-46 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

3. neděle velikonoční. Cyklus B Lk 24,35-48

3. neděle velikonoční. Cyklus B Lk 24,35-48 3. neděle velikonoční Cyklus B Lk 24,35-48 Píseň na úvod 1. [: Můj Pán mne pozval ke stolu svému, to protože On rád mne má :] 3x On má mne, má mne rád. Úkon kajícnosti PANE NÁS BOŽE, SMILUJ SE NAD NAMI

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové ROK SE SVATÝMI v Dolním Němčí sv. Filip a Jakub, apoštolové LITANIE Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu

Více

Obsah. Přímluvy v mešní liturgii (Jan Šlégr) Slovo autora a poděkování (Jan Rückl) Díl I

Obsah. Přímluvy v mešní liturgii (Jan Šlégr) Slovo autora a poděkování (Jan Rückl) Díl I Obsah Přímluvy v mešní liturgii (Jan Šlégr) Slovo autora a poděkování (Jan Rückl) Díl I DOBA ADVENTNÍ ROČNÍ CYKLUS A 1. neděle adventní (A) 2. neděle adventní (A) 3. neděle adventní (A) 4. neděle adventní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

KVN AP, Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.

KVN AP, Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu

Více