ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) v rámci otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku: Statutární město Liberec se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec zastoupený primátorkou Bc. Martinou Rosenbergovou Poradce zadavatele s.r.o. se sídlem: Pod Křížkem 1773/2, Praha 4 - Braník zastoupená Ing. Martinou Bufkovou Rycheckou, jednatelkou společnost Červenec 2012

2 Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD ) I. Základní údaje o zadavateli... 3 II. Poradce zadavatele... 3 III. Předmět veřejné zakázky... 4 IV. Místo plnění zakázky... 7 V. Doba plnění zakázky... 7 VI. Jistota za nabídku... 8 VII. Požadavky na prokázání kvalifikace... 9 VIII. Seznam subdodavatelů IX. Způsob zpracování nabídkové ceny X. Obchodní podmínky XI. Způsob hodnocení nabídek XII. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami XIII. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek XIV. Členění nabídky XV. Zadávací lhůta XVI. Dotazy, prohlídka místa plnění XVII. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele XVIII. Závěrečná ustanovení Přílohy: č. 1 Vzor titulního listu nabídky č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ č. 3 Projektová zadávací dokumentace (Projektová dokumentace zpracovaná firmou STORING spol. s r.o., V Horkách 94/5, Liberec 9) č. 4 Formulář pro zpracování nabídkové ceny výkaz výměr (v tištěné podobě je součástí projektové dokumentace - přílohy č. 3 této ZD) č. 5 Návrh smlouvy č. 6 Přehled subdodavatelů č. 7 Vzor prohlášení dle 68 odst. 3 ZVZ Preambule Tato zadávací dokumentace slouží jako závazný podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci podlimitního otevřeného zadávacího řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací a ZVZ, platí vždy přednostně ustanovení ZVZ

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: Statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 IČ: tel: fax: Kontaktní osoby zadavatele: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Bc. Martina Rosenbergová, primátorka Statutárního města Liberec. II. PORADCE ZADAVATELE Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení ve smyslu 151 ZVZ (dále jen poradce zadavatele) je: Firma: Compet Consult s.r.o. Sídlo: Pod Křížkem 1773/2, Praha 4 - Braník IČ: DIČ: CZ Pobočka: Liberec Kancelář: Tržní náměstí 876/11, Liberec Tel., fax: Poradce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení včetně komunikace se zájemci a uchazeči o veřejnou zakázku, k přijímání a odpovídání dotazů podaných v rámci tohoto zadávacího řízení, přijímání nabídek a k oznamování všech úkonů zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení. Poradce zadavatele nemá rozhodovací oprávnění, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o případném vylučování uchazečů ani výběru nejvhodnější nabídky a o případných námitkách. Kontaktní osobou poradce zadavatele je Mgr. Lenka Pilná, manažer zakázky

4 III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vstupu do ZOO Liberec a rekonstrukce stávající administrativní budovy v areálu ZOO (společně označované jako Centrum aktivního odpočinku (CAO)). Předmět plnění veřejné zakázky je členěn do dvou samostatných celků: - Budova A vstup do ZOO - Budova B Centrum praktického vzdělávání Veřejná zakázka je zadávána v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod a je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.1.00/ , název projektu:,,centrum aktivního odpočinku Lidové sady STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH CELKŮ Budova A vstup do ZOO V současné době je území nezastavěné a navazuje na areál zoologické zahrady. V místě novostavby je pomník, který bude před zahájením stavebních prací přemístěn zhotovitelem stavby. Nový vstup do ZOO Liberec, který je umístěn v horní části zahrady u konečné zastávky tramvaje, optimálně využívá tento kapacitní systém MHD. Rozsáhlá střecha kryjící vlastní vstupní objekt chrání před nepřízní počasí velké množství lidí před i po návštěvě ZOO. Objekt se skládá ze dvou částí: střechy uložené na sloupech a vnitřní snížené vestavby. Horní střecha je uložena na šikmých ocelových sloupech. Nosnou konstrukci střechy pak tvoří železobetonová desková konstrukce. Na zastřešení bude provedena skladba zelené střechy. Vnitřní vestavbou je jednopodlažní obdélníkový objekt, který je rozdělen na dvě části - prosklenou halu pro veřejnost a pevnou hmotu zázemí. Prosklená část pro veřejnost obsahuje vstupní prostor s pultem pro prodej vstupenek a informační centrum zpřístupňující zájemcům další informace a materiály o ZOO. V další části objektu je zázemí pro pracovníky infocentra a veřejné WC pro návštěvníky. Součástí stavebních prací je dopravní a technická infrastruktura, která doplní budovu s okolím v jeden vzájemně propojený celek Budova B Centrum praktického vzdělávání Stavba se nalézá v areálu ZOO Liberec a v současné době slouží jako hlavní vstup do ZOO Liberec. Rekonstrukcí stávající administrativní budovy dojde k vybudování nových prostor umožňujících vznik moderního zázemí, kde budou vytvořeny odpovídající podmínky pro realizaci vzdělávacích programů pro nejrůznější cílové skupiny a jejich zapojení do každodenního chodu zoologické zahrady. Realizací této akce vznikne nový edukační prostor v podobě studijní haly, kde se bude moci shromáždit větší skupina posluchačů konkrétního vzdělávacího programu. V přímé vazbě na to bude realizován další edukační prostor, který umožní nahlédnout do chovného zázemí drobného zvířectva a do líheňského centra

5 Nezbytnou součástí těchto akcí bude doprovodná infrastruktura v podobě chovatelského, technického a obslužného zázemí. Budova je navržena místo stávajícího hospodářského objektu jako Centrum praktického vzdělávání. Požadavky na tuto budovu jsou velice různorodé. Jednak má sloužit jako vzdělávací centrum s možností výuky školáků, ale zároveň také jako líheňský prostor pro drobné zvířectvo a přípravu krmiva pro jednotlivá zvířata. Jedná se o dvoupodlažní objekt nepravidelného půdorysu vestavěné do původního obrysu objektu, který je zastřešen plochou střechou celkové výšky max. 9m. Součástí stavebních prací je dopravní a technická infrastruktura, která doplní budovu s okolím v jeden vzájemně propojený celek. Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci (dále jen PD ), která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA Vybraný dodavatel bude povinen v rámci plnění předmětu zakázky respektovat následující podmínky související s provozem ZOO Liberec: - postup prací koordinovat dle pokynů odpovědné osoby zadavatele a provozovatele ZOO Liberec s ohledem na fakt, že předmět veřejné zakázky bude prováděn za nepřerušeného provozu ZOO Liberec; - zásady organizace výstavby projednat s vedením ZOO Liberec a zajistit informovanost pověřených osob provozovatele o postupu prací, předpokládaných omezeních provozu, případných rizicích, apod.; - veškeré práce, zejména demolice a bourání, provádět šetrně s ohledem na provoz a okolí; - zachovat neomezený vjezd do areálu; - provizorní vstup-pokladny musí být v provozu před zahájením výstavby; - oplocení, které odděluje budovu B, musí zajistit bezpečnost z vnější i vnitřní strany stávající ZOO Liberec SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do ceny díla zahrnout veškeré další činnosti související s realizací zakázky. Tyto související činnosti budou oceněny v samostatné části výkazu výměr (vedlejší náklady), který je přílohou č. 4 této ZD. Jedná se zejména o: - vytýčení všech IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky; - příp. zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; - přípojky vody, elektro a dalších IS nutné pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí uchazeč; - případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování RDS a realizace díla; - případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky; - zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře; - 5 -

6 - zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí parkových ploch - ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů; - zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem vybraného uchazeče, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky; - odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy; - provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, včetně zajištění zkušebního provozu stavby; - předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.); - provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech zařízení používaných k plnění zakázky do jednoho týdne od ukončení plnění předmětu zakázky; - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zakázky, ale budou prováděním zakázky dotčeny, do původního stavu; - průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 40 ks fotek měsíčně; - zajistit zhotovení 2 ks billboardů o min. velikosti 2,4 x 5,1 m o spolufinancování stavby z EU (u každé dotčené stavby jeden), s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, zhotoviteli a dle metodiky ROP a jejich instalace v prostoru staveniště po dobu výstavby (metodika ROP bude předána vítěznému uchazeči při podpisu smlouvy o dílo). Obsahovou náplň informačních tabulí musí odsouhlasit objednatel; - zajistit zhotovení a osazení 1 pamětní desky (gravitování do nerezového pechu nebo adekvátní náhrady alucobond) o min. rozměrech 30 x 40 cm (též dle metodiky ROP) po dokončení stavby; - geodetické zaměření skutečného provedení (3x tištěná 1x digitální forma); - zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS ) v 6-ti vyhotoveních (5x tisk + 1x dig.forma); - zajištění dokumentace skutečného stavu pro každou budovu (dále jen DSPS ) ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x dig. forma); - zaškolení obsluhy zadavatele a předání manuálů obsluhy k instalovaným technologickým zařízením KVALITATIVNÍ PARAMETRY Předmět zakázky musí splňovat podmínky zadávací projektové dokumentace, podmínky územního souhlasu a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky

7 Veškeré dodávky musí odpovídat standardům uvedeným v zadávací projektové dokumentaci. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací ZATŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV Stavební práce CPV: Rekonstrukce budov CPV: Vnitřní vybavení budov CPV: Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací CPV: MAXIMÁLNÍ CENA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Maximální cena předmětu veřejné zakázky činí 103 mil. Kč bez DPH. V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět zakázky překročí maximální hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení vyloučí. IV. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Místem plnění zakázky je katastrální území Liberec V. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 5.1. Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto zadávacího řízení Zahájení prací předpoklad 10 / Požadované dokončení prací nejpozději do Jako součást nabídky předloží uchazeč časový a finanční harmonogram prací zpracovaný v souladu s výše uvedenými termíny. V případě, že nebude možné z objektivních důvodů zahájit plnění do termínu , bude dohodnuta úprava harmonogramu plnění tak, aby byla dodržena maximální lhůta plnění stanovená těmito podmínkami, tj. 12 měsíců. Časový harmonogram plnění je možno upravit rovněž v souvislosti s nevhodnými klimatickými podmínkami pro plnění prací

8 VI. JISTOTA ZA NABÍDKU Zadavatel požaduje v souladu s 67 ZVZ poskytnutí jistoty za nabídku ve výši ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Jistota může být uchazečem poskytnuta pouze jednou z těchto forem: a) složením peněžní částky na účet zadavatele; b) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele ve smyslu 313 až 322 obchodního zákoníku; c) pojištěním záruky ve smyslu 47 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Add a) Add b) Add c) Pro poskytnutí jistoty formou vkladu peněžní částky na účet zadavatele je tento účet /0100, var. symbol: IČ uchazeče, ve zprávě pro příjemce uvede uchazeč své obchodní jméno. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložit doklad o poskytnutí jistoty touto formou. Tímto dokladem se rozumí potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo výpis z účtu uchazeče, na kterém je celá částka jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Uchazeč do nabídky zároveň uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje uvolněnou jistotu vrátit. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky musí její platnost začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty podle 43 ZVZ, a to i v případech, kdy se běh zadávací lhůty přeruší z důvodů uvedených v 43 odst. 4 a 5 ZVZ. Dokladem o poskytnutí jistoty touto formou je originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v případech vymezených v 67 odst. 7 ZVZ, a to na základě sdělení, že uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil svou nabídku nebo odmítl uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku dle 82 odst. 2 a 4 ZVZ, nebo na základě odůvodněného rozhodnutí zadavatele, pokud uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 ZVZ. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky musí platnost pojištění začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty podle 43 ZVZ, a to i v případech, kdy se běh zadávací lhůty přeruší z důvodů uvedených v 43 odst. 4 a 5 ZVZ. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění za podmínek stanovených v 67 odst. 7 ZVZ, tj. pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil svou nabídku nebo odmítl uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku dle 82 odst. 2 a 4 ZVZ, nebo na základě odůvodněného rozhodnutí zadavatele, pokud uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 ZVZ

9 Pokud není bankovní záruka nebo doklad o pojištění vyhotoven v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad. Podmínky pro uvolnění jistoty jsou uvedeny v 67 ZVZ. VII. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto otevřeného zadávacího řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý dodavatel musí splnit kvalifikaci v souladu s 50 a následných ZVZ, tím že prokáže: 7.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to v souladu s 53 ZVZ v návaznosti na 62 ZVZ, a to čestným prohlášením PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY V souladu s 54 písm. a), b) a d) ZVZ dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů Dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci min. pro obory: provádění staveb, projektová činnost ve výstavbě Dodavatel předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro tuto veřejnou zakázku musí dodavatel předložit doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a to u osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby. Pokud bude uchazeč prokazovat splnění určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o odborné způsobilosti prostřednictvím osoby, která není v pracovněprávním vztahu s uchazečem, resp. prostřednictvím subdodavatele, bude postupovat podle odst tohoto článku ZD EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST Dodavatel předloží v souladu s 50 odst. 1 písm. c) ZVZ čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 odst. 3 písm. a) a c) ZVZ v následujícím rozsahu: Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky v oblasti rekonstrukce či výstavby objektů občanské - 9 -

10 vybavenosti. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění, název a kontakt na objednatele. K obdobným zakázkám uvedeným v seznamu musí být jako příloha doloženo osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek, resp. stavebních prací. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 30. mil. Kč bez DPH. Nepovinnou přílohou seznamu může být fotodokumentace realizovaných akcí Dodavatel uvede jména a funkce osob, které budou odpovědné za vedení realizace a kvalitu příslušných stavebních prací, předloží osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci. Zadavatel stanovuje následující minimální požadavky na osoby v postavení: a) hlavní stavbyvedoucí: - VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru; - autorizace v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění; - min. 7 let praxe v oblasti vedení pozemních staveb; - zkušenost s vedením stavby min. 2 obdobných zakázek, tj. rekonstrukce či výstavba staveb občanské vybavenosti v min. fin. objemu 30 mil. Kč bez DPH; b) přípravář výroby: - VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru; - autorizace v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění; - min. 5-ti let odborné praxe v oblasti přípravy pozemních staveb; - zkušenost v pozici přípraváře výroby s min. 1 obdobnou zakázkou, tj. rekonstrukce či výstavba staveb občanské vybavenosti v min. fin. objemu 30 mil. Kč bez DPH. K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží uchazeč profesní životopisy výše uvedených osob vlastnoručně podepsané těmito osobami a dále předloží doklady prokazující splnění výše uvedených požadavků na jejich vzdělání a odbornou způsobilost (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení, doklad o autorizaci, aj.). Zkušenost s realizací obdobných zakázek v požadované pozici předloží seznamem těchto obdobných zakázek, ze kterého bude vyplývat název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění, název a kontakt na objednatele a pozice uvedené osoby na řízení této stavby. U výše uvedených osob (členů týmu) uchazeč zároveň uvede jejich pracovně právní vztah k dodavateli (uchazeči), resp. informaci o tom, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či osobu v postavení subdodavatele PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení mohou být předloženy v souladu s 57 ZVZ v prostých kopiích. Zadavatel má právo požadovat před

11 uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, v takovém případě je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, povinen takové doklady předložit Nejsou li doklady vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dnů Vzhledem k tomu, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, může dodavatel dle 62 ZVZ prokázat základní kvalifikační předpoklady prohlášením (viz příloha č. 2 této ZD) podepsaným osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ v plném rozsahu a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ v rozsahu ve výpisu uvedeném výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v 139 ZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ subdodavatelem; - doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem; - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí všichni tito dodavatelé předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit

12 smlouvu, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to do až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být zadavatelem podle 60 ZVZ z účasti v zadávacím řízení vyloučen Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení se dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let. VIII. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 8.1. Zadavatel neomezuje rozsah subdodávek, avšak v souladu s 44 odst. 6 ZVZ požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil seznam předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky v objemu vyšším než 10% z jejího celkového finančního objemu a všech subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů. K uvedení výše uvedeného uchazeč využije Přílohu č. 6 této ZD (Přehled subdodavatelů)

13 8.2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč do nabídky předložit doklady a smlouvu dle bodu předchozího článku ZD. Takový subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě Seznam subdodavatelů bude také přílohou smlouvy o dílo. Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je před uzavřením smlouvy i v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu zadavatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodavateli, předloží v nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců. IX. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 9.1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH Nabídková cena bude zpracována formou ocenění výkazu výměr včetně konečné rekapitulace celkové nabídkové ceny (viz přílohy č. 4 této ZD). Uchazeč je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr, ocenění jednotlivých položek je třeba provést pro uvedený rozsah prací a dodávek Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění předmětu zakázky dle položkových rozpočtů předaných v rámci ZD. Pokud bude zjištěno, že v cenové kalkulaci nejsou oceněny všechny položky, bude to důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Ocenění jednotlivých dodávek a prací je třeba provést pro uvedený rozsah a dobu plnění. Dojde-li k nesouladu mezi položkovými rozpočty a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující položkový rozpočet. Jakékoliv zásahy uchazečů do struktury a věcného či množstevního vymezení položek ve výkazu výměr jsou nepřípustné Celková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění předmětu zakázky. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena musí zahrnovat náklady na zřízení, provoz a odstranění všech zařízení používaných k plnění zakázky, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla,

14 náklady na veškeré související činnosti (viz bod této ZD) a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této zakázky Podmínky pro překročení a snížení nabídkové ceny Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH Pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín , bude zadavatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací maximálně o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok V případě, že se v průběhu provádění zakázky vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu zakázky, je možné tyto práce zadat v souladu se ZVZ (v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku Platební podmínky Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným dodavatelem dle soupisu skutečně provedených prací a odsouhlasených pověřenou osobou zadavatele, až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude uhrazeno na základě daňového dokladu (faktury), který bude vystaven až po předání a převzetí díla vč. odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla Splatnost faktur min. 60 dní. Zálohy zadavatel neposkytuje V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu a registrační číslo CZ CZ.1.13/2.1.00/ V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

15 X. OBCHODNÍ PODMÍNKY Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky, který musí obsahovat veškeré obchodní podmínky dle přílohy č. 5 této ZD Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče (nabídkou se ve smyslu 68 odst. 2 ZVZ rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v otevřeném řízení) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení 49 ZVZ Návrh smlouvy obsažený v nabídce musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem či za uchazeče; originál či úředně ověřená kopie plné moci musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. XI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. XII. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne v kanceláři poradce zadavatele, na adrese Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec, dne v 11:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se mohou, kromě zadavatele, poradenské společnosti (pověřená osoba) a komise pro otevírání obálek, zúčastnit rovněž uchazeči, kteří podali nabídku (max. 1 zástupce za jednoho uchazeče)

16 XIII. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne v 11:00 hodin Místem pro podání nabídky je kancelář společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech od 08:00 15:00 hodin, nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá, pozdní podání nabídky oznámí zadavatel bezodkladně příslušnému uchazeči. Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované ZVZ a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce.zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. Nabídka musí být na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), v případě jednání zmocněnce doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Z důvodu oprávněných zájmů uchazečů, zadavatel doporučuje podat nabídky s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy měly být zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a jedné kopii, a v jednom kompletním elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF, a to na datovém nosiči. Originál nabídky bude označen jako originál a kopie nabídky budou označeny jako kopie. Kopie nabídky i elektronické vyhotovení nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Z důvodu posuzování dokumentů jednotlivými členy komise v elektronické podobě požaduje zadavatel, aby elektronické vyhotovení nabídky obsahovalo kromě dokumentů v PDF formátu rovněž návrh smlouvy ve formátu WORD a kompletní cenovou nabídku ve formátu MS Excel. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle 71 odst. 6 ZVZ. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou

17 XIV. ČLENĚNÍ NABÍDKY Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu, prohlášení uchazeče; B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc, podpisový vzor apod.) D. Doklad o složení jistoty E. Doklady k prokázání kvalifikace F. Návrh smlouvy o dílo (dle přílohy č. 5 této ZD) G. Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 ZVZ H. Příloha č. 1 NSD 1 - Cenová nabídka včetně rekapitulace (dle příloh č. 4 této ZD) I. Příloha č. 2 NSD - Časový a finanční harmonogram prací J. Příloha č. 3 NSD - Přehled subdodavatelů (v souladu s přílohou č. 6 této ZD) K. Ostatní přílohy (nepovinné) XV. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 150 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. XVI. DOTAZY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Písemné dotazy Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou (poštou, faxem nebo em) na adresu poradce zadavatele: Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec, telefon, fax: , e- mail: Žádost o dodatečné informace musí být poradci zadavatele doručena nejpozději 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zaslány písemně ( em) všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace zadavatel vždy uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se uskuteční dne od 14:00. hodin. Sraz zájemců v místě plnění předmětu veřejné zakázky, před hlavním vstupem do ZOO Liberec, na adrese: Masarykova 1347/31, Liberec 1, kontaktní osobou ve věci prohlídky místa plnění je Pavel Smarž, tel: nebo 1 NSD Návrh smlouvy o dílo

18 XVII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. po zrušení zadávacího řízení nebo bude případně uhrazena jejich hodnota. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu v závislosti na přidělených finančních prostředcích. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v 84 ZVZ. XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Veřejná zakázka je vypsána v souladu se z. č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, v platném znění. Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení. Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení ZVZ úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s 110 ZVZ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení ZVZ úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Za zadavatele: Bc. Martina Rosenbergová, v.r. primátorka města

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení a výměna otvorových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku: Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské Zadavatel zakázky: ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod se sídlem: Tř. V. Klementa 869, 293

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce: Lomnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev.č. 149451/2011 MUCL/133722/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č.137/2006 Sb o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 52201/2013 č. j.: MUCL/81061/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP AUTOBUSŮ PRO ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY ZADAVATEL: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str.1 ze 34 Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 26103 4500, fax. 26103 4503, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a dle metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŢBY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŢBY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) E V R O P S K Ý F O N D P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J P R A H A & E U INV E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŢBY ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více