Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: Šklská rada schválila dne: Směrnice nabývá platnsti de dne: Mgr. Jarslav Březka, ředitel škly Mgr. Jarslav Březka, ředitel škly Směrnice nabývá účinnsti de dne: Případné změny ve směrnici budu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které budu nedílnu sučástí tht předpisu. OBSAH I. Obecná ustanvení... 4 II. Práva a pvinnstí žáků a jejich záknných zástupců ve škle a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky A. Práva a pvinnsti žáků... 4 Žáci mají práv... 4 B. Práva a pvinnsti záknných zástupců... 6 Záknní zástupci mají práv... 6 Záknní zástupci jsu pvinni... 6 C. Práva a pvinnsti zaměstnanců škly... 6 Zaměstnanci škly mají práv... 6 Zaměstnanci škly jsu pvinni... 6 D. Pravidla vzájemných vztahů žáků a záknných zástupců žáků s pedaggickými a statními pracvníky škly 7 Pedaggičtí pracvníci... 7 Žáci... 7 Hygiena a bezpečnst žáků ve škle... 8 E. Vzájemné infrmace škly a záknných zástupců žáků prspěchu, chvání a zdravtním stavu žáků... 8 III. Prvz a vnitřní režim škly... 9 A. Režim činnsti ve škle... 9 Šklní pradenské pracviště (ŠPP) Šklní družina a šklní klub Šklní jídelna B. Režim při akcích mim šklu C. Dcházka d škly a absence žáků Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 1 z pčtu 30

2 IV. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí A. Žáci B. Zaměstnanci škly ) Pučení bezpečnsti na začátku šklníh rku ) Pučení bezpečnsti první vyučvací hdinu ) Pučení bezpečnsti před šklní akcí ) Pučení bezpečnsti před prázdninami C. Evidence úrazů V. Pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků VI. Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ve škle a na akcích přádaných šklu, zásady a pravidla pr sebehdncení žáků ) Obecná hlediska ) Realizace hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ) Pravidla pr sebehdncení žáků B. Stupně hdncení chvání a prspěchu v případě pužití klasifikace, zásady pr pužívání slvníh hdncení ) Hdncení chvání a) Pchvaly a dměny b) Kázeňská patření c) Stupně hdncení chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu včetně předem stanvených kritérií 20 Kritéria pr jedntlivé stupně klasifikace chvání jsu následující: ) Hdncení prspěchu a) Stupně hdncení prspěchu v případě pužití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanvených kritérií Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu teretickéh zaměření Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu praktickéh zaměření Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu výchvnéh zaměření Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: ) Zásady pr pužívání slvníh hdncení včetně předem stanvených kritérií C. Pdrbnsti kmisinálních a pravných zkuškách Pravidla pr kmisinální přezkušení na základní škle a pr pravné zkušky Odlišnsti pr individuální vzdělávání Odlišnsti v kurzu pr získání základníh vzdělání Odlišnsti pr zkušky při plnění pvinné šklní dcházky v zahraničí (Vyhláška č. 48/2005 Sb.) D. Způsb hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami E. Způsb získávání pdkladů pr hdncení a klasifikaci a zásady pr stanvení celkvéh hdncení žáka na vysvědčení Celkvé hdncení žáka na knci 1. a 2. plletí Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 2 z pčtu 30

3 Uknčení základníh vzdělávání VII. Závěrečná ustanvení Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 3 z pčtu 30

4 Mílí žáci, jsme rádi, že jste se se svými rdiči svbdně rzhdli k dcházce d ZŠ Úvaly, kde chcete získat základní vzdělání. T znamená, že jste se i svbdně rzhdli, že budete nejen využívat nabídky naší škly, ale i plnit své pvinnsti a ddržvat naše pravidla. Tent dkument by Vám mhl pmci k seznámení s nimi a k bezprblémvému naplňvání splečných cílů. I. Obecná ustanvení Na základě ustanvení 30, dst. 1 zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění, vydávám jak statutární rgán škly tut směrnici. Směrnice je sučástí rganizačníh řádu škly. Směrnice je, pdle 30 šklskéh zákna, umístěna na webvých stránkách škly a na přístupném místě ve škle - ve vstupním prstru budvy A. Prkazatelným způsbem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci škly a byli infrmváni jeh vydání a bsahu záknní zástupci nezletilých žáků. II. Práva a pvinnstí žáků a jejich záknných zástupců ve škle a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky. A. Práva a pvinnsti žáků Žáci mají práv na vzdělávání a šklské služby pdle šklskéh zákna, zakládat v rámci škly samsprávné rgány žáků, vlit a být d nich vleni, pracvat v nich a jejich prstřednictvím se bracet na ředitele škly s tím, že ředitel škly je pvinen se stanvisky a vyjádřeními těcht samsprávných rgánů zabývat, vyjádřit se k dění ve škle i k tmut řádu jak v parlamentu, tak při hdinách s TU i jinými vyučujícími neb se mhu přím brátit na ředitele škly a jeh zástupce, na infrmace a pradensku pmc škly v záležitstech týkajících se vzdělávání, na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých a fyzických schpnstí - jedná-li se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, mají práv na speciální péči v rámci mžnstí škly, na infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání, na chranu před jakukli frmu diskriminace, fyzickým neb psychickým násilím a před sciálně patlgickými jevy, na pskytnutí pmci v případě, že se citnu v nesnázích, na chranu před vlivy a infrmacemi, které by hržvaly jejich rzumvu a mravní výchvu a nevhdně vlivňvaly jejich mrálku, na svbdu phybu ve šklních prstrách a časech, které jsu k tmu určeny, na respektvání sukrméh živta žáka, na vlný čas, přiměřený dpčinek a ddechvu činnst dpvídající jejich věku. Žáci jsu pvinni ddržvat šklní pravidla ve škle i na šklních akcích tak, aby nepškzvali dbré jmén škly a usilvat ddržvání základních splečenských pravidel Např. Vstupil jsi pzdrav Odcházíš rzluč se Chceš-li řekni prsím Dstaneš-li řekni děkuji Neskákej nikmu d řeči každý má práv vyjádřit svůj názr Nikmu neubližuj nedělej jiným t, c nechceš, aby byl dělán tbě, neb vadí jiným Nenič každu věc, která ti pslužila, mhu využít i jiní Netrap se všechny dveře jsu zde tevřené, prt se přijď rzdělit každu radst i starst Mluv pravdu lež a pmluva mezi slušné lidi nepatří Važ si sám sebe i druhých nemezuj svým chváním statní Nebj se překnávat překážky i neúspěch tě psílí a můžeš se z něj pučit Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 4 z pčtu 30

5 řídit se Etickým kdexem naší škly Základní škla Úvaly, příspěvkvá rganizace 1. Jsem slušný člvěk 2. Respektuji sebe i druhé 3. Jednám a mluvím tevřeně v přátelském duchu 4. Splupracuji s statními 5. Zdpvídám za své činy a chvání pravidelně a včas dcházet pdle rzvrhu d škly, účastnit se činnstí rganizvaných šklu a vzdělávat se pdle míry nadání, rzumvých a fyzických schpnstí, aktivně se účastnit vyučvání a nenarušvat h, pravidelně se připravvat na vyučvání, chvat se ve škle slušně k dspělým i jiným žákům škly, dbát pkynů pedaggických a prvzních pracvníků, ddržvat šklní řád a řády dbrných učeben, chvat se tak, aby nehrzili zdraví svje, ani jiných sb, chdit d škly vhdně a čistě upraveni a blečeni, udržvat své míst, třídu i statní šklní prstry v čisttě a přádku, nepškzvat úmyslně majetek škly a splužáků, případná pškzení dstranit na své náklady, před dchdem ze třídy uklidit své pracvní míst a jeh klí, nsit d škly učebnice a šklní ptřeby pdle rzvrhu hdin a pkynů učitelů, zacházet s učebnicemi a šklními ptřebami šetrně, případnu ztrátu neb pškzení neprdleně nahlásit TU a nahradit mluvit se vyučujícímu na začátku hdiny, zapmenu-li si dmácí úkl neb učební pmůcky, nepuštět před uknčením vyučvání šklní budvu bez vědmí vyučujících a v dbě mim vyučvání zůstávat ve škle jen se svlením vyučujících a pd jejich dhledem, p vstupu d škly se přezut v šatnách neb na místě k tmu určeném, infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, dkládat důvdy své nepřítmnsti ve vyučvání, nensit d škly předměty, které nesuvisí s výuku a mhly by hrzit zdraví a bezpečnst jeh neb jiných sb, nensit bezdůvdně d škly peníze a cenné předměty. Pkud je ptřebují, nedkládat mbilní telefny a cennsti mim dsah vlastní kntrly, pkud je musí dlžit z bezpečnstních důvdů, pžádají vyučujícíh, který určí a zajistí bezpečné míst k ulžení. Míst pr bezpečné ulžení cenných věcí (mbilní telefny, velké peněžní částky, ) je v kanceláři neb v ředitelně, V případě, že cennsti neulží d bezpečí, jsu žáci sami zdpvědní za případnu ztrátu, přest jsu pvinni ji nahlásit TU neb vyučujícímu, mít během vyučvací hdiny své mbilní telefny vypnuty a ulženy v tašce v dsahu své kntrly, neb na bezpečném místě (určeném vyučujícím neb v kanceláři, ředitelně), v případě prušení tht pravidla bude telefn žákvi debrán vyučujícím a uschván d knce vyučvání u vyučujícíh, v ředitelně neb kanceláři, známit každý úraz, ke kterému dšl v suvislsti s činnstí škly, bez zbytečnéh dkladu třídnímu učiteli, pedaggickému dzru neb vyučujícímu, známit jakékliv prušvání svých práv či práv svých splužáků stanvených v tmt Šklním řádu třídnímu učiteli, výchvnému pradci, řediteli škly neb jinému pedaggickému pracvníkvi, a t bezdkladně i annymně d schránky důvěry zřízené ve škle neb pštu na adresu škly, důsledně respektvat a ddržvat vše, c je ve šklních prstrách a na šklních akcích přísně zakázán t znamená, že nesmí: nsit věci, které by mhly hrzit zdraví a bezpečnst neb hržvat mravní výchvu splužáků, nsit, držet, distribuvat a zneužívat návykvé látky, kuřit, užívat alkhl a mamné psychtrpní látky (OPL), jejich distribuce a přechvávání v prstrách škly i na všech akcích přádaných šklu, vstupvat d areálu škly pd vlivem alkhlu a OPL, přizvat brazvé a zvukvé nahrávky v prstrách škly, šikanvat splužáky a zaměstnance škly (fyzicky i psychicky) krást. přijímat rasistické či netlerantní názry a šířit je, pustit šklní budvu a šklní areál bez vědmí vyučujících, nsit a pužívat zábavnu pyrtechniku, vylézat na parapety ken škly a vyhazvat předměty z ken škly, Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 5 z pčtu 30

6 manipulvat s elektrickými sptřebiči, vypínači, elektrickým vedením a jiným elektrickým zařízením či pmůckami bez dzru učitele, při účasti na všech akcích, které rganizuje škla i mim budvu škly ddržvat ustanvení šklníh řádu, B. Práva a pvinnsti záknných zástupců Záknní zástupci mají práv na infrmace průběhu výchvy a výsledcích vzdělávání svéh dítěte, na infrmace škle pdle zákna č. 106/1999 Sb. svbdném přístupu k infrmacím, vznášet připmínky a pdněty k práci škly prstřednictvím ředitele škly a Šklské rady, nahlížet d výrční zprávy, přizvat si z ní pisy a výpisy, na infrmace a pradensku pmc škly neb šklskéh pradenskéh zařízení v záležitstech týkajících se vzdělávání pdle šklskéh zákna, na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami, jehž bsah, frmy a metdy dpvídají jejich vzdělávacím ptřebám a mžnstem a na vytvření nezbytných pdmínek, které tt vzdělávání umžní i na pradensku pmc škly a šklskéh pradenskéh zařízení, vlit a být vleni d šklské rady, pžádat přezkumání výsledků hdncení žáka d tří pracvních dnů, kdy se výsledcích dvěděli. Záknní zástupci jsu pvinni zajistit, aby žák dcházel řádně d škly, splupracvat se šklu a řešit případné prblémy žáka, které se v průběhu vzdělávání vyskytnu, dstavit se, na vyzvání ředitele škly, sbně k prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání a chvání žáka, infrmvat šklu zdravtní způsbilsti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsbilsti, zdravtních btížích neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, dkládat důvdy nepřítmnsti žáka ve vyučvání v suladu s pdmínkami stanvenými šklním řádem mluvení je nutn učinit maximálně d tří dnů d začátku nepřítmnsti (písemně neb ústně) a p uknčení, neprdleně d ŽK, znamvat škle údaje nezbytné pr šklní matriku ( 28 dst. 2 a 3 šklskéh zákna) a další údaje, které jsu pdstatné pr průběh vzdělávání a bezpečnst žáka a neprdleně hlásit změny v těcht údajích, infrmvat šklu výskytu infekčníh nemcnění u žáka neb v jeh nejbližším klí, neprdleně známit škle úraz, kterém je žák infrmval, že se stal ve škle, pečvat zdraví nezletiléh dítěte (pdle 31 dst. 1, písm. a) zákna č. 94/1963 Sb., rdině) - jsu tedy i pvinni sledvat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší zajistit nedkladně léčbu tj. dvšivení dítěte. C. Práva a pvinnsti zaměstnanců škly Zaměstnanci škly mají práv na slušné jednání ze strany žáků, jejich záknných zástupců i všech splupracvníků, být infrmván veškerém dění ve škle, vyjádřit své názry ke všem prblémům ve škle. Zaměstnanci škly jsu pvinni ddržvat pracvní pvinnsti a pracvní náplně pedaggických i nepedaggických pracvníků škly, ddržvat pracvní a rganizační řád škly, ddržvat partnerský vztah k žákům a k jejich rdičům, respektvat Úmluvu právech dítěte, ddržvat plán škly a akce své i žáků zapisvat d plánu akcí minimálně s týdenním předstihem, důsledně vyžadvat bezvýhradné plnění šklníh řádu a sami se jím řídit, být svým jednáním a chváním pzitivním příkladem žákům, dbát sustavnu vysku prfesinalitu své práce, sustavně se vzdělávat, Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 6 z pčtu 30

7 zajišťvat bezpečnst a chranu zdraví žáků. D. Pravidla vzájemných vztahů žáků a záknných zástupců žáků s pedaggickými a statními pracvníky škly Pedaggičtí pracvníci Žáci věnují individuální péči žákům z mál pdnětnéh rdinnéh prstředí a žákům se zdravtními prblémy, ale i žákům nadaným beru hled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv vyšetření v pedaggick-psychlgických pradnách a na sdělení rdičů žákvi, pravidelně a sustavně infrmují záknné zástupce žáka prspěchu a chvání žáka, sdělují jim všechny důležité infrmace suvisející se vzděláváním žáka, evidují a kntrlují absenci žáků, vyžadují d záknných zástupců mluvu nepřítmnsti žáka, uvlňují žáka z vyučvání, puze na základě písemné žádsti záknných zástupců uvlnění (žáka nelze uvlnit na základě mluvy telefnické, em či faxem), kntrlují, zda rdiče sledují zápisy v žákvských knížkách, třídní učitelé průběžně seznamují statní pedaggy nvých skutečnstech zjištěných u žáka tj. prblémy s chváním, prspěchem, zdravtní a rdinné prblémy, vydávají žákům a záknným zástupcům žáků puze takvé pkyny, které bezprstředně suvisí s plněním šklníh vzdělávacíh prgramu, šklníh řádu a dalších nezbytných rganizačních patření, zajišťují dhled nad žáky dle rzvrhu i přestávkách, zajišťují dprvd žáků při přesunu žáků v průběhu vyučvání mezi budvami škly (zajišťuje vyučující následné hdiny), d šklní jídelny převádí žáky vyučující pslední dplední vyuč. hd.), se pvinně zúčastňují třídních schůzek a knzultačních hdin, na kterých infrmují záknné zástupce žáků průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, v případě své mluvené nepřítmnsti zajistí, aby záknní zástupci byli infrmváni jiným způsbem, se řídí záknem č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a respektují, že infrmace, které záknný zástupce žáka pskytne d šklní matriky neb jiné důležité infrmace žákvi (zdravtní způsbilst, ) jsu důvěrné, mají pvinnst, v případě nemluvené absence, časté nepřítmnsti žáka ve škle a při pzdních mluvách absencí, infrmvat dcházce žáka ddělení sciální péče, při velké absenci a chybějících klasifikačních pdkladech mhu žákvi dlžit klasifikaci, zjistí-li, že žák je týrán neb je s ním jinak špatně zacházen, spjí se s rgány na pmc dětí Orgán sciálně právní chrany dětí (OSPOD), pkud si pedaggický pracvník dhdne sraz dětí mim budvu škly, je pvinen být na stanveném místě 15 minut před stanveným časem srazu. O místě a času srazu a rzchdu musí pedagg infrmvat rdiče 2 dny předem prstřednictvím ŽK neb deníčku žáka. ddržují ve vyučvacích hdinách zásady slušnéh chvání, bezpečnstní a hygienické zásady pr daný předmět neb učebnu a řídí se pkyny příslušnéh vyučujícíh, zásady slušnéh chvání žák ddržuje nejen ve škle, ale i na všech akcích mim budvy škly, před začátkem každé vyučvací hdiny se žák řádně připraví na vyučvání, tzn. připraví si na lavici učební pmůcky, učebnici a psací ptřeby, nestanvil-li vyučující jinak, nenastupí-li vyučující d 5 minut p začátku vyučvací hdiny, uvědmí služba třídy (příp. jiný pvěřený žák) tét skutečnsti vedení škly, případně infrmaci předá v kanceláři škly, přestávkách se žáci mhu vlně phybvat p chdbách škly, při tm je třeba ddržvat pravidla slušnéh chvání a bezpečnsti, v jídelně se žáci řídí pkyny dhlížejících učitelů, krádeže, šikana a rvačky nepatří d škly a nebudu tlervány, také pužívání vulgárních slv je prušením šklníh řádu, pužívají pr vstup a dchd ze škly vchdy k tmu určené, řídí se časvým režimem tvírání a zavírání, netevírají žádné vchdvé dveře nvě příchzím, se řídí při přecházení d dbrných učeben režimem, který žákům stanví TU, resp. správce dbrné učebny, vstupují d všech dbrných učeben, včetně tělcvičen, puze s vyučujícím, d tělcvičny vstupuje žák v buvi, která neznečistí pdlahu tělcvičny, všichni se řídí řády těcht učeben, Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 7 z pčtu 30

8 se v dbě mim příchdu d škly a dchdu ze škly nesmí zdržvat v prstru šaten, jsu pvinni dbát pkynů všech zaměstnanců škly, zejména pkynů týkajících se chrany zdraví a bezpečnsti v budvě škly a na akcích, které přádá škla, se při přecházení na místa vyučvání či na jiné akce mim budvu škly řídí pravidly silničníh prvzu a pkyny dzírajících sb. Před takvými akcemi dprvázející učitel žáky zvlášť pučí bezpečnsti. Pr splečné zájezdy tříd, lyžařské zájezdy, škly v přírdě aj. platí zvláštní bezpečnstní předpisy, se kterými jsu žáci předem prkazatelně seznámeni. při pbytu v ubytvacích zařízeních a jiných zařízeních, např. kulturních, se žáci pdřizují vnitřnímu řádu tht zařízení a dbají pkynů pedaggickéh pracvníka škly. Hygiena a bezpečnst žáků ve škle Žáci dbají ve škle i při šklních akcích mim šklu pravidel hygieny a bezpečnsti. Při veškerém svém jednání mají na paměti t, aby nezpůsbili zranění neb škdu na majetku ani sbě, ani statním. Pruší-li tt pravidl a djde ve škle i při akcích rganizvaných šklu mim šklu k šikanvání, krádeži či jiné škdě na zdraví a majetku jinéh, bude jejich chvání hdncen pdle klasifikačníh řádu škly. O každé přestávce v dbě d 7.40 d 10 hd. mají žáci mžnst navštívit bufet v budvě škly, navrátit zpět d učebny se musí před zahájením vyučvací hdiny, žáci se řídí pkyny dzírajícíh učitele. Žáci se přezuvají a převlékají zásadně na místech k tmu určených, při hdinách tělcviku v šatnách u tělcvičny. V šatně nesmí nechat peníze a drahé předměty. Všechny tyt předměty si mhu ulžit u vyučujícíh, neb na určeném bezpečném místě (kancelář, ředitelna). Žáci jsu pvinni dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a p jídle, p tělvýchvných činnstech a činnstech výtvarných a pracvních výchv, také p pužití WC. E. Vzájemné infrmace škly a záknných zástupců žáků prspěchu, chvání a zdravtním stavu žáků Škla infrmuje všechny záknné zástupce žáků na začátku šklníh rku (v září) rganizaci vyučvání, způsbu stravvání, mimšklních aktivitách a prvzu šklní družiny a šklníh klubu prstřednictvím žákvských knížek neb jinu vhdnu frmu. Škla infrmuje všechny záknné zástupce žáků na začátku šklníh rku všech pdstatných údajích škle, jak je např. adresa škly, telefnní čísl škly, faxvé čísl, . adresa škly, jména vedení škly a třídníh učitele, výchvnéh pradce, šklníh psychlga, metdika prevence, prstřednictvím žákvských knížek. Škla pdává průběžně infrmace záknným zástupcům prstřednictvím žákvských knížek prspěchu a chvání žáka či jiných velmi závažných sděleních týkajících se žáka. Záknní zástupci žáka mhu průběžně žádat infrmace třídníh učitele neb jinéh pedaggickéh pracvníka prspěchu, chvání a důležitých záležitstech týkajících se žáka, vždy p předběžné dmluvě s těmit pedaggickými pracvníky. Škla infrmuje minimálně jednu na knci 1. a 3. čtvrtletí záknné zástupce žáka jeh prspěchu a chvání frmu třídních schůzek neb knzultačních hdin. V případě náhléh zhršení prspěchu neb chvání žáka infrmuje učitel záknné zástupce neprdleně. Škla infrmuje záknné zástupce žáka jeh prspěchu a chvání za 1. plletí frmu výpisu vysvědčení a na knci 2. plletí šklníh rku frmu vysvědčení za 1. a 2. plletí na předepsaných tiskpisech. Záknní zástupci žáků mají práv v určených hdinách daných rganizací škly neb p dmluvě navštívit a využít služeb výchvnéh pradce, šklníh psychlga i metdika prevence. Rdiče žáků mají práv vznášet připmínky a pdněty k práci škly u všech učitelů, vychvatelů, veducí šklní jídelny neb ředitele škly a jeh zástupců. Záknní zástupci žáků neprdleně infrmují třídníh učitele, vyučujícíh neb ředitele škly každé změně zdravtníh stavu žáka, která by mhla mít vliv na změnu chvání, sustředěnst, únavu apd. Záknní zástupci žáka mluvají nepřítmnst žáka dle výše uvedených ustanvení řádu škly (nejpzději d 3 dnů d začátku absence). Záknný zástupce žáka neprdleně infrmuje třídníh učitele změně adresy bydliště, telefnickéh, ppř. jinéh kntaktu. Škla plní znamvací pvinnst skutečnstech, které nasvědčují, že žáci vedu zahálčivý neb nemravný živt, zejména v tm, že zanedbávají šklní dcházku, pžívají alkhl neb Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 8 z pčtu 30

9 návykvé látky a další skutečnsti vyplývající dle zákna č. 359/1999 Sb., sciálně-právní chraně dětí. III. Prvz a vnitřní režim škly Vyučvání ve škle v průběhu celéh šklníh rku je dán rganizací příslušnéh šklníh rku včetně bdbí šklníh vyučvání, vedlejších a hlavních prázdnin a týdenním rzvrhem jedntlivých tříd. S týdenním vyučvacím rzvrhem jsu seznámeni na začátku měsíce září příslušnéh šklníh rku i rdiče prstřednictvím internetvých stránek škly, žákvských knížek. Ředitelské dny, které vyhlašuje ředitel škly prstřednictvím internetvých stránek škly, znamuje předem rdičům také třídní učitel pmcí u, třídních internetvých stránek neb žákvských knížek. Rvněž tak znamují třídní učitelé jakukliv úpravu vyučvacích hdin během šklníh rku i akce třídy. A. Režim činnsti ve škle Vyučvání začíná v 8,00 hdin. Ředitel může pvlit, ve výjimečných případech, dřívější začátek vyučvání, nejdříve však v 7.00 hdin. Vyučvání prbíhá pdle časvéh rzvržení vyučvacích hdin a přestávek. Časvé rzvržení vyučvacích hdin: hd hd hd hd hd hd hd hd hd Prvz škly je realizván v 6 budvách značených písmeny A-F. Budva F je šklní jídelna. Šklní budva se žákům tevírá vždy 20 minut před zahájením vyučvání. V 7.40 hdin při zahájení dpledníh vyučvání první vyučvací hdinu a před začátkem dpledníh vyučvání ( v hdin). Žáci vstupují d budvy převážně vchdem budvy C. Prvz škly prbíhá standardně ve všedních dnech d 6.30 d 18 hdin. V tmt čase je vypnut elektrnické zabezpečení. V případě důvdněnéh pžadavku na delší pbyt ve škle ze strany zaměstnanců je třeba tent pžadavek sdělit vedení škly. Z bezpečnstních důvdů jsu vstupy d šklních budv i v průběhu vyučvání zamknuty Individuální vstup (pr žáky, rdiče i cizí sby) Vstup d prpjených budv č.8 - A,B,C je mžný přes vstupní dveře budvy A (zvnek d kanceláře) neb přes vstupní dveře d budvy B (zvnek d ředitelny). Vstup d budvy č. 7 - D. je mžný vchdvými dveřmi (zvnky na jedntlivé třídy). Vstup d budvy č E je mžný vchdvými dveřmi (zvnek u dveří). Vstup d budvy F jídelna je mžný bčními vchdvými dveřmi (zvnek u dveří). Zaměstnanci, kteří žáky d škly pustí v jinu dbu, je předají vyučujícím, kteří mají tyt žáky právě vyučvat. V průběhu vyučvání je žákům vstup d šaten pvlen puze se svlením vyučujícíh, který sučasně zajistí dhled. Dhled nad žáky je zajištěn p celu dbu jejich pbytu ve šklní budvě, přehled dhledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dhled prbíhá. P uknčení vyučvání dprvází žáky d šatny příslušný vyučující. Žáky, kteří chdí na bědy, dvede d jídelny neb žáky 1. st. předá vychvatelkám šklní družiny. V dbě plední přestávky je zajištěn nad žáky dhled: ve šklní družině - pr žáky z 1. stupně a speciálních tříd (přesné pkyny jsu žákům sděleny vždy na začátku šklníh rku) v prstrách uzavřenéh šklníh sprtvníh areálu (za budvami B a C) pr žáky z 2. stupně za příznivéh pčasí ve třech třídách v přízemí budvy B - pr žáky z 2. stupně za nepříznivéh pčasí Všichni žáci 1. stupně a dvu speciálních tříd jsu plední přestávce pd dhledem vychvatelek ve šklní družině. Všichni žáci 2. stupně budu plední přestávce pd dhledem v jedné z dvu výše určených alternativ dle aktuálníh pčasí a jsu pvinni se plední přestávce zdržvat výhradně v těcht Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 9 z pčtu 30

10 prstrách vyjma dby vlastní knzumace běda ve šklní jídelně, kde je v tmt čase též zajištěn dhled. Jinými slvy: žák 2. stupně se přemístí neprdleně p knzumaci běda d určených prstr. Nerespektvání a neddržvání tht režimu plední přestávky bude pvažván za vážné prušení šklníh řádu. Žáci budu uvlněni z výše uvedenéh režimu při splnění následujících pdmínek: záknný zástupce žáka t písemně pžádá, přičemž sučástí tét žádsti bude prhlášení, že za žáka p dbu plední přestávky, resp. p dbu než se žák vrátí d vyučvání, přebírá zdpvědnst v plném rzsahu; neb záknný zástupce žáka si jej sbně ve škle vyzvedne, přičemž platí, že za žáka p dbu plední přestávky, resp. p dbu než se žák vrátí d vyučvání, přebírá zdpvědnst v plném rzsahu. Při jiné frmě rganizace výuky než frmu klasických vyučvacích hdin, stanví zařazení a délku přestávek pedagg pvěřený vedením akce pdle charakteru činnsti a s přihlédnutím k základním fyzilgickým ptřebám žáků. Bezpečnst a chranu zdraví žáků ve škle zajišťuje škla svými zaměstnanci, pedaggickými i nepedaggickými. Nejvyšší pčet žáků ve třídě je becně 30, škla má pdle 23 dst. 3 zákna č. 561/2004 Sb., šklskéh zákna mžnst žádat zřizvatele výjimku +4 žáky, při zachvání bezpečnstních a hygienických předpisů. Při výuce některých předmětů, zejména nepvinných a vlitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných neb různých rčníků neb spjvat třídy, pčet skupin a pčet žáků ve skupině se určí rzvrhem na začátku šklníh rku, zejména pdle prstrvých, persnálních a finančních pdmínek škly, pdle charakteru činnsti žáků, v suladu s pžadavky na jejich bezpečnst a chranu zdraví a s hledem na didakticku a metdicku nárčnst předmětu. Nejvyšší pčet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší pčet ve skupině 24. Škla při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech a při pskytvání šklských služeb přihlíží k základním fyzilgickým ptřebám žáků a vytváří pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku sciálně patlgických jevů. Škla zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech a při pskytvání šklských služeb a pskytuje žákům nezbytné infrmace k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví. Škla vede evidenci úrazů žáků, k nimž dšl při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech, vyhtvuje a zasílá záznam úrazu stanveným rgánům a institucím. O všech přestávkách je umžněn phyb žáků mim třídu. Velké přestávky je mžn za příznivéh pčasí využít i k pbytu žáků mim budvu škly v areálu škly pd dhledem pedaggických pracvníků škly. Žáci, kteří budu vykazvat známky akutníh nemcnění (vyská hrečka, zvracení, průjem, ), budu dděleni d statních žáků a pd dhledem zaměstnance škly setrvají až d příchdu záknnéh zástupce, který bude neprdleně infrmván zdravtním stavu žáka, V průběhu šklníh rku může ředitel škly ze závažných důvdů, zejména rganizačních a technických, vyhlásit pr žáky až 5 vlných dnů. Šklní pradenské pracviště (ŠPP) ŠPP pskytuje pradenské služby žákům, rdičům a učitelům škly. Členy ŠPP jsu šklní speciální pedagg, šklní psychlg, výchvný pradce a šklní metdik prevence. Pracvníci ŠPP splupracují s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, pdílí se na třídnických hdinách ve splupráci s učitelem, pskytují úvdní pradensku knzultaci dítěti, které je sam vyhledá, pskytnu krizvu intervenci dítěti, které se citne v psychicky mimřádné situaci, vytváří pdmínky k maximálnímu využití ptenciálu dítěte, prvádí patření k psílení pzitivní atmsféry ve škle, prvádí annymní anketní šetření a průzkumy ve škle. Pr individuální či skupinvu práci se žáky (diagnstiku, intervenci) mim annymní šetření, krizvu intervenci a první kntakt z iniciativy žáka, je nutný individuální infrmvaný suhlas záknných zástupců. Ten je sjednáván písemně na předtištěném frmuláři. Jeh sučástí musí být infrmace pdstatných náležitstech pskytvané pradenské služby včetně časvéh rzvržení. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 10 z pčtu 30

11 Škla umžní žákvi v nutném případě vyhledat pmc šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga i v dbě vyučvání. Žák se však musí prkazatelně uvlnit u svéh vyučujícíh z dané hdiny. Jednrázvé i pakvané uvlňvání žáka v dbě vyučvání pr práci v ŠPP je mžné jen se suhlasem rdičů a učitelů a s vyjasněním, zda a jakým způsbem si žák dplní chybějící látku. Náplň práce pracvníků ŠPP se řídí vyhlášku 103/2014 Sb. a rientuje se především na preventivní, diagnstické, intervenční a metdické činnsti ve prspěch žáků, rdičů a učitelů. Šklní družina a šklní klub O přijetí žáků d šklní družiny (ŠD) a šklníh klubu (ŠK) rzhduje, na základě řádně vyplněnéh zápisníh lístku, ředitel škly. D ŠD jsu zpravidla přijímáni žáci tříd ZŠ d šklníh klubu žáci 6. 9.rč. D ŠD i ŠK jsu přednstně přijímán žáci z nižších rčníků 1. neb 2. stupně. V případě vlné kapacity ŠD neb šklníh klubu je mhu navštěvvat i žáci 5. rčníků. Za pbyt žáka ve ŠD a ŠK je ředitelem škly stanven příspěvek záknných zástupců na částečnu úhradu neinvestičních nákladů ve šklní družině na 150 Kč měsíčně na jedn dítě a registrační pplatek za jedn dítě d šklníh klubu 500 Kč na jeden šklní rk. Pravidla chvání a jeh hdncení uvedené ve šklním řádu se vztahují i na ŠD a ŠK Prvz ŠD a ŠK je pdrbně rzpracván v Řádu šklní družiny a šklníh klubu. Šklní jídelna Ke stravvání přihlašují záknní zástupci svje dítě v kanceláři veducí šklní jídelny, kde bdrží veškeré ptřebné infrmace týkající se vlastníh stravvání. D šklní jídelny mají pvlen vstup jen přihlášení strávníci a dále jen ty sby, které v dbě prvníh dne nepřítmnsti přihlášenéh strávníka vyzvedávají běd d přinesených nádb (mim hlavní čas výdeje ,45 hd). Prvz ŠJ, včetně výše stravnéh, je pdrbně rzpracván v Řádu šklní jídelny. B. Režim při akcích mim šklu Bezpečnst a chranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mim prstr škly, zajišťuje škla vždy nejméně jedním pedaggickým pracvníkem škly. Splečně s ním může akci zajišťvat i zaměstnanec, který není pedaggickým pracvníkem, pkud je zletilý a způsbilý k právním úknům. Při rganizaci výuky a při akcích suvisejících s výchvně vzdělávací činnstí škly mim míst, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanví zařazení a délku přestávek pedagg pvěřeným vedením akce, pdle charakteru činnsti a s přihlédnutím k základním fyzilgickým ptřebám žáků. Při akcích knaných mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu sbu zajišťující bezpečnst a chranu zdraví žáků připadnut více než 25 žáků. Výjimku z tht pčtu může stanvit s hledem na nárčnst zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků ředitel škly. Škla pr plánvání takvýcht akcí stanví tat pravidla každu plánvanu akci mim budvu škly předem prjedná rganizující pedagg s vedením škly, zejména s hledem na zajištění BOZP. Akce se pvažuje za schválenu uvedením v týdenním plánu práce škly, kde zárveň s časvým rzpisem uvede ředitel škly jména dprvázejících sb. Nezbytnu sučástí pvlení akcí mim měst Úvaly je schválení cestvníh příkazu ředitelem škly neb jeh zástupcem. Při akcích knaných mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pr shrmáždění žáků není škla, zajišťuje rganizující pedagg bezpečnst a chranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dbu shrmáždění. P sknčení akce knčí zajišťvání bezpečnsti a chrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Míst a čas shrmáždění žáků a sknčení akce známí rganizující pedagg nejméně 2 dny předem záknným zástupcům žáků, a t zápisem d žákvské knížky neb jinu písemnu frmu. Při přecházení žáků na jiná místa vyučvání i u jiných akcí mim budvu škly se žáci řídí pravidly silničníh prvzu a pkyny dprvázejících sb. Před akcemi mim areál škly veducí akce neb dprvázející učitel prkazatelně pučí žáky bezpečnsti. Dprvázející sby pučí ŘŠ neb jeh zástupce. T platí zejména pr splečné zájezdy tříd, vzdělávací kurzy žáků, zážitkvé a zdravné pbyty žáků, výlety a exkurze. Při pbytu v ubytvacích zařízeních se žáci pdřizují vnitřnímu řádu tht zařízení a dbají všech pkynů pracvníků tht zařízení. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 11 z pčtu 30

12 Pr přádání mimšklních akcí platí zvláštní směrnice škly zahrnující i blast bezpečnsti a chrany zdraví žáků: směrnice pr vzdělávací kurzy (ŠVP), výchvně vzdělávací kurzy (LVK, ), zahraniční výjezdy, šklní výlety a exkurze. Za ddržvání předpisů BOZP dpvídá třídní učitel neb veducí akce, který je určen ředitelem škly. Sučástí výuky je také lyžařský výchvně vzdělávací kurz v sedmém rčníku. D výuky mhu být zařazeny také další aktivity, zdravné pbyty, zážitkvé pbyty, atd. Těcht aktivit se mhu účastnit puze žáci zdravtně způsbilí, jejichž rdiče tm ddají škle písemné lékařské ptvrzení, ne starší jednh rku. Činnsti i chvání žáka na mimšklních akcích je sučástí celkvéh hdncení žáka. Při zapjení škly d sutěží, bezpečnst a chranu zdraví žáků p dbu dpravy na sutěže a ze sutěží zajišťuje vysílající škla, pkud se se záknným zástupcem žáka nedhdne jinak. V průběhu sutěže zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků zpravidla rganizátr. U sprtvních sutěží, uměleckých sutěží a dalších sutěží, kde t charakter sutěže vyžaduje a je t dán rganizačním řádem sutěže, zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků vysílající škla v plném rzsahu, pkud se se záknným zástupcem žáka nedhdne jinak. Před akcemi mim šklu dprvázející učitel žáky vždy prkazatelně pučí bezpečnsti. C. Dcházka d škly a absence žáků Zabezpečení plnění pvinné šklní dcházky žáka je záknnu pvinnstí záknnéh zástupce dítěte. Žák je pvinen zúčastnit se vyučvání pdle rzvrhu hdin. V důvdněných případech a na základě písemné žádsti rdičů, může žáka uvlnit na jeden den třídní učitel a na více dní třídní učitel (dále jen TU) se suhlasem ŘŠ. Nepřítmnst předem známu známí rdiče TU předem. Každý dchd z vyučvání před jeh uknčením je mžný puze na základě písemné mluvy rdičů, kteru žák předlží vždy předem vyučujícímu (při uvlnění na jednu hdinu), neb třídnímu učiteli (při uvlnění na více hdin). Ten zajistí žákvi i mžnst přezutí a puštění budvy. Každu nemluvenu absenci řeší třídní učitel se záknnými zástupci žáka. Tř. učitel vede evidenci záškláctví ve své třídě. Předem známu nepřítmnst žáka je vhdné mluvit před jejím zapčetím. V případě nemci hlásí záknný zástupce třídnímu učiteli tent stav c nejdříve, nejlépe d 24 hdin d začátku absence. P uknčení nepřítmnsti mluví absenci v žákvské knížce. Žák si neprdleně dplní zameškané učiv. V případě časté nepřítmnsti žáka nasvědčující zanedbávání šklní dcházky, může škla pžadvat jak sučást mluvenky ptvrzení šetřujícíh lékaře, resp. registrujícíh praktickéh lékaře pr děti a drst, nemci žáka. Škla je v suladu s 10 dst. 4 zákna č. 359/1999 Sb., sciálně-právní chraně dětí, pvinna znamvat rgánu sciálně-právní chrany dětí skutečnsti nasvědčující tmu, že se v knkrétních případech jedná děti, které vedu zahálčivý neb nemravný živt spčívající zejména v tm, že zanedbávají šklní dcházku; děti, jejichž rdiče neplní pvinnsti plynucí z rdičvské zdpvědnsti, neb tat práva nevyknávají či jich zneužívají. Nemluvenu nepřítmnst d sučtu 10 vyučvacích hdin řeší se záknným zástupcem žáka třídní učitel frmu phvru, na který je záknný zástupce pzván dpručeným dpisem. Prjedná důvd nepřítmnsti žáka a způsb mluvání jeh nepřítmnsti a upzrní na pvinnst stanvenu záknem. Seznámí záknnéh zástupce s mžnými důsledky v případě nárůstu nemluvené nepřítmnsti předvlání před výchvnu kmisi, známení na OSPOD. Prvede zápis z phvru, d něhž uvede způsb nápravy dhdnutý se záknným zástupcem. Záknný zástupce zápis pdepíše a bdrží kpii zápisu. Případné dmítnutí pdpisu neb převzetí zápisu záknným zástupcem se d zápisu zaznamená. V případě žáků cizinců se může využít i 50, dst. 4 šklskéh zákna. Tzn., že pkud se žák (cizinec), který nemá trvalý pbyt na území ČR, neúčastní vyučvání nepřetržitě p dbu nejméně 60 vyučvacích dnů a nedlží důvdy své nepřítmnsti v suladu s pdmínkami stanvenými šklním řádem, přestává být dnem následujícím p uplynutí tét dby žákem škly. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 12 z pčtu 30

13 Návštěvu lékaře plánuje žák zásadně v dbě mim vyučvání, pkud t rdinační hdiny lékaře umžňují. Dcházka d zájmvých kružků a d šklní družiny je pr přihlášené žáky pvinná. Ředitel škly může ze zdravtních neb jiných závažných důvdů uvlnit žáka na žádst jeh záknnéh zástupce zcela neb z části z vyučvání některéh předmětu; zárveň určí náhradní způsb vzdělávání žáka v dbě vyučvání tht předmětu. V předmětu tělesná výchva ředitel škly uvlní žáka z vyučvání na písemné dpručení registrujícíh praktickéh lékaře pr děti a drst neb dbrnéh lékaře. Na první neb pslední vyučvací hdinu může být žák uvlněn se suhlasem záknnéh zástupce bez náhrady. Žákvi, který se nemůže pr svůj zdravtní stav p dbu delší než dva měsíce účastnit vyučvání, stanví ředitel škly takvý způsb vzdělávání, který dpvídá mžnstem žáka, neb mu může pvlit vzdělávání pdle individuálníh vzdělávacíh plánu. Záknný zástupce žáka je pvinen vytvřit pr stanvené vzdělávání pdmínky. IV. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí A. Žáci Všichni žáci se chvají při pbytu ve škle i mim šklu tak, aby nehrzili zdraví a majetek svůj ani jiných sb. Žákům není pvlen zdržvat se v dbě mim vyučvání v prstrách škly, pkud nad nimi není vyknáván dhled způsbilu sbu. Každý úraz, pranění či nehdu, k níž djde během pbytu žáků ve šklní budvě neb mim budvu při akci přádané šklu, žáci hlásí ihned vyučujícímu neb pedaggickému dzru. Žákům je zakázán manipulvat s hněm, elektrickými sptřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dhledu pedagga. Při výuce v tělcvičně, dílnách, na pzemcích, v dbrných učebnách zachvávají žáci specifické bezpečnstní předpisy pr tyt učebny, dané řádem dbrné učebny. Odchd žáka z vyučvání před jeh uknčením je mžný puze na základě písemné mluvy rdičů, kteru žák předlží vyučujícímu hdiny (při uvlnění na jednu hdinu), neb třídnímu učiteli při uvlnění na více hdin. Před uknčením vyučvání žáci z bezpečnstních důvdů nepuštějí šklní budvu bez vědmí vyučujících. V dbě mim vyučvání žáci zůstávají ve škle jen se svlením vyučujících a pd jejich dhledem. Ve škle žák nemůže užívat pkrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pkrývka hlavy prjevem nábženskéh přesvědčení či víry, ke které se žák hlásí, neb kdy je důvdněna zdravtním stavem žáka." B. Zaměstnanci škly Při výuce v tělcvičně, dílnách, na pzemcích, v dbrných učebnách vyučující danéh předmětu prvedu prkazatelné pučení žáků v první vyučvací hdině šklníh rku a ddatečné pučení žáků, kteří při první hdině chyběli. O pučení žáků prvede vyučující záznam d třídní knihy. Pučení BOZP a PO se prvádí rvněž před každu akcí mim šklu. Z důvdu bezpečnsti jsu během prvzu škly zevnitř vlně tevíratelné dveře bčníh vchdu budvy B, dveře bčníh výstupu k ppelnicím v budvě A, všechny únikvé výchdy budvy C a hlavní vchd d budvy D a F. Šklní budva je vlně přístupná zvenčí puze v dbě, kdy je zaměstnanci škly zajištěna kntrla přicházejících sb. Všichni zaměstnanci škly vstupní dveře při příchdu a dchdu ze škly důsledně zamykají, pkud je zvenčí namntvána kule a vchd služí jak únikvý, zajistí vždy zavření dveří a vchdy se v průběhu prvzu škly nezamykají bční vchdy budv A a B, hlavní vchdy budv D a F. Každý z pracvníků škly, který tevírá budvu cizím příchzím, je pvinen zjistit důvd jejich návštěvy a zajistit, aby se nephybvali samstatně p budvě škly. Pkud nemůže zajistit návštěvníkvi dprvd, d budvy h nepustí a dpručí mu vstup přes vchd d budvy A (zvnek d kanceláře) neb vchd d budvy B (zvnek d ředitelny). Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 13 z pčtu 30

14 P pslední vyučvací hdině dpledníh a dpledníh vyučvání vyučující 1. stupně předává žáky, kteří jsu přihlášeni d šklní družiny vychvatelkám šklní družiny. Ostatní žáky 1. i 2. stupně dvádí vyučující d šaten a stravující se žáky ve škle pak d šklní jídelny. Pedaggičtí zaměstnanci ddržují předpisy k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci a prtipžární předpisy; pkud zjistí závady a nedstatky, hržující zdraví a bezpečnst sb, neb jiné závady technickéh rázu, neb nedstatečné zajištění budvy, je jejich pvinnstí infrmvat těcht skutečnstech nadřízenéh a v rámci svých schpnstí a mžnstí zabránit vzniku škdy. Pedaggičtí a prvzní pracvníci škly nesmí žáky v dbě dané rzvrhem bez dzru dspělé sby uvlňvat k činnstem mim budvu, nesmí je samtné psílat k lékaři atd. Škla dpvídá za žáky v dbě dané rzvrhem výuky žáka, včetně nepvinných předmětů a všech přestávek, včetně plední. Všichni pedaggičtí i nepedaggičtí pracvníci, zejména však šklní psychlg, výchvný pradce a metdik prevence, průběžně sledují knkrétní pdmínky a situaci ve škle z hlediska výskytu sciálně patlgických jevů, uplatňují různé frmy a metdy umžňující včasné zachycení hržených žáků. Šklní metdik prevence zajišťuje splupráci s rdiči v blasti prevence, infrmuje je preventivním prgramu škly a dalších aktivitách. Sučasně splupracuje, na základě pvěření ředitele škly, s dalšími institucemi na sciálně právní chranu dětí a mládeže. Žáci škly mají přísný zákaz nšení, držení, distribuce a zneužívání návykvých látek v areálu škly. Prušení tht zákazu se bere jak hrubé prušení šklníh řádu. Ředitel škly využije všech mžnstí daných mu příslušným záknem včetně mžnsti dát pdnět k zahájení trestníh stíhání sb, které by se na prušení tht zákazu pdílely. Ředitel škly neb jím pvěřený pracvník bude infrmvat záknné zástupce žáků, u nichž byl zjištěn prušení tht zákazu. Seznámí je i s mžnstí dbrné pmci. Prjevy šikanvání mezi žáky, tj. násilí, mezvání sbní svbdy, pnižvání apd., kterých by se dpuštěli jedntliví žáci neb skupiny žáků vůči jiným žákům neb skupinám (zejména v situacích, kdy jsu takt pstiženi žáci mladší a slabší), jsu v prstrách škly a při šklních akcích přísně zakázány a jsu pvažvány za hrubý přestupek prti šklnímu řádu. Pdle klnstí ředitel škly uváží mžnst dalšíh pstihu žáků, kteří tent zákaz pruší a bude svých zjištěních infrmvat jejich záknné zástupce. Pedaggičtí pracvníci dbají, aby etická a právní výchva, výchva ke zdravému živtnímu stylu a preventivní výchva byla vyučvána v suladu se šklním vzdělávacím prgramem. Pedaggičtí pracvníci jsu pvinni v suladu s pracvním řádem vyknávat kvalitní dhled nad žáky p celu dbu jejich pbytu ve škle, šklní družině, šklním klubu a jídelně před začátkem vyučvání, v jeh průběhu, všech přestávkách, p jeh sknčení až d dby než žák pustí budvu škly. Všichni zaměstnanci škly jsu při vzdělávání a během suvisejícíh prvzu škly pvinni přihlížet k základním fyzilgickým ptřebám žáků a vytvářet pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku sciálně patlgických jevů, pskytvat žákům nezbytné infrmace k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví. 1) Pučení bezpečnsti na začátku šklníh rku Pučení na pčátku šklníh rku prvádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: se šklním řádem se zásadami bezpečnéh chvání ve třídě, na chdbách, schdištích a v šatnách se zásadami příchdu d škly, dchdu ze škly a phybu na veřejných kmunikacích se zákazem přinášet d škly věci, které nesuvisejí s vyučváním s pstupem při úrazech s nebezpečím vzniku pžáru a s pstupem v případě jeh vzniku s chranu zdraví žáků před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí 2) Pučení bezpečnsti první vyučvací hdinu Pučení prvádí vyučující na pčátku první vyučvací hdiny. Pučení se prvádí u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchvy, pracvních činnstí neb před výuku ve šklních dílnách, na šklních pzemcích či jiných dbrných pracvnách. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečnéh chvání a upzrní je na mžné hržení živta, zdraví či majetku. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 14 z pčtu 30

15 Seznámí žáky s řády dbrných učeben. 3) Pučení bezpečnsti před šklní akcí Pučení před akcí prvádí třídní učitel neb veducí akce. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečnéh chvání a upzrní je na mžné hržení živta, zdraví či majetku i před činnstmi, které se prvádí mim šklní budvu (vycházky, výlety, lyžařské výcviky, zdravné pbyty, exkurze, plavecké výcviky, ) Zárveň je seznámí se všemi pravidly chvání a případnými zákazy na knkrétní akci. Infrmuje žáky správném vybavení na akci. 4) Pučení bezpečnsti před prázdninami Pučení před prázdninami prvádí třídní učitel. Varuje žáky před škdlivými vlivy alkhlu, kuření a jiných návykvých látek, před kntakty s neznámými lidmi apd. Upzrní je na mžná nebezpečí hržující zdraví a živt sb Infrmuje nebezpečí vzniku pžáru, dpravní kázni Varuje před kupáním v místech, která neznají, atd. Dpručené pstupy pr pedaggické pracvníky a návd na zjišťvání a pskytvání pmci v krizvé situaci jsu zpracvány v Krizvém plánu škly, který je sučástí rganizačníh řádu škly. Pedaggičtí pracvníci sledují zdravtní stav žáků a v případě náhléh nemcnění žáka infrmují bez zbytečných průtahů vedení škly a rdiče pstiženéh žáka. Nemcný žák může být deslán k lékařskému vyšetření či šetření jen v dprvdu dspělé sby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákvské knížce tyt údaje: rdné čísl, adresu, telefnní čísla rdičů d zaměstnání a dmů. Všichni zaměstnanci škly jsu pvinni znamvat údaje suvisející s úrazy žáků, při úrazu pskytnu žákvi neb jiné sbě první pmc, zajistí šetření žáka. Úraz ihned hlásí vedení škly a kmpletně vyplní záznam d knihy úrazů, případně vyplní předepsané frmuláře úrazu. C. Evidence úrazů V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým dšl při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech a t nejpzději d 24 hdin d kamžiku, kdy se škla úrazu dzví. Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítmnst žáka ve škle, vyhtvuje škla bdbným pstupem záznamy úrazu na předepsaných frmulářích, které jsu k dispzici v kanceláři škly. Pr účely šklských předpisů se smrtelným úrazem rzumí takvé pškzení zdraví, které způsbil smrt p úrazu neb na jehž následky žák zemřel nejpzději d jednh rku d vzniku úrazu. Záznam úrazu prvádí zaměstnanec škly, který v dbě vzniku úrazu vyknával nad žáky dhled. Pkud byl úraz hlášen ddatečně žákem neb jeh záknnými zástupci, záznam prvádí pět zaměstnanec, během jehž dhledu k úrazu údajně dšl, neb třídní učitel. Záznam jakémkli úrazu, i evidvaném v knize úrazů se vyhtví také na žádst záknnéh zástupce žáka neb zřizvatele, zdravtní pjišťvny žáka příslušnéh inspektrátu České šklní inspekce aneb místně příslušnéh útvaru Plicie České republiky. Škla (šklské zařízení) vyhtví úrazu, který nezpůsbí nepřítmnst žáka ve škle neb šklském zařízení, záznam, pkud je pravděpdbné, že žáku bude pskytnuta náhrada za blest a ztížení splečenskéh uplatnění způsbené úrazem. Jedn vyhtvení záznamu úrazu předá škla jeh záknnému zástupci. Hlášení úrazu. O úrazu nezletiléh žáka pdá škla neb šklské zařízení bez zbytečnéh dkladu hlášení jeh záknnému zástupci. Pkud nasvědčují zjištěné skutečnsti tmu, že v suvislsti s úrazem byl spáchán trestný čin neb přestupek, neb jedná-li se smrtelný úraz, pdá škla neb šklské zařízení bez zbytečnéh dkladu hlášení místně příslušnému útvaru Plicie České republiky. Dále úrazu pdá škla neb šklské zařízení bez zbytečnéh dkladu hlášení pjišťvně, u které je škla neb šklské zařízení pjištěn pr případ své dpvědnsti za škdu vzniklu na živtě a zdraví žáků, pkud škla neb šklské zařízení má takvé pjištění sjednán. Záznam úrazu, jehž důsledkem byla nepřítmnst, neb pkud je pravděpdbné, že žáku bude pskytnuta náhrada za blest a ztížení splečenskéh uplatnění způsbené úrazem, zasílá škla (šklské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpzději d pátéh dne následujícíh měsíce - zřizvateli, zdravtní pjišťvně žáka a příslušnému inspektrátu České šklní inspekce. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 15 z pčtu 30

16 Záznam smrtelném úrazu zasílá škla navíc ještě místně příslušnému útvaru Plicie České republiky a t d 5 pracvních dnů p pdání hlášení pdle předchzíh dstavce. Osbní údaje, které jsu sučástí knihy úrazů, mhu být zpracvávány puze za účelem evidence úrazů, ppřípadě jak pdklad pr vyhtvení záznamu úrazu, pdléhají režimu chrany sbních údajů pdle planých právních předpisů. V. Pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků Žák je pvinen udržvat v přádku a nepškzeny všechny věci, které tvří zařízení třídy a škly, i ty, které mu byly prpůjčeny d užívání. Je pvinen chránit majetek svůj i majetek svých splužáků. Žáci zacházejí s učebnicemi a šklními ptřebami šetrně, udržují své míst, třídu i statní šklní prstry v čisttě a přádku, chrání majetek před pškzením. U každéh svévlnéh pškzení neb zničení majetku škly, majetku žáků, učitelů či jiných sb žákem je vyžadvána úhrada d rdičů žáka, který pškzení způsbil. Při závažnější škdě neb nemžnsti vyřešit náhradu škdy s rdiči je vznik škdy hlášen Plicii ČR, případně rgánům sciální péče. Žáci dbají na dstatečné zajištění svých věcí - uzamykáním šatních skříněk, šaten, tříd. Zjistí-li žák ztrátu sbní věci, skutečnst ihned nahlásí vyučujícímu, dzru, TU neb v kanceláři škly. D škly žáci nsí puze věci ptřebné k výuce, cenné věci d škly nensí. Hdinky, šperky, mbilní telefny apd. mají neustále u sebe, mají zakázán je dkládat, puze z bezpečnstních důvdů a na výslvný pkyn vyučujícíh, který zajistí jejich úschvu neb dlžit na dčasnu úschvu d kanceláře neb ředitelny. Žáci a zaměstnanci škly dkládají sbní majetek puze na místa k tmu určená. Žáci bdrží bezplatně učebnice a učební texty uvedené v seznamu pdle šklskéh zákna. Žáci prvníh rčníku základníh vzdělávání tyt učebnice a učební texty nevracejí, žáci statních rčníků základníh vzdělávání jsu pvinni učebnice a učební texty vrátit nejpzději d knce příslušnéh šklníh rku. Žáci jsu pvinni řádně pečvat takt prpůjčený majetek škly, chraňvat jej před ztrátu a pškzením, vrátit jej na knci rku v řádném stavu. O každém svévlném pškzení majetku škly budu infrmváni záknní zástupci žáka. Svévlné pškzvání majetku škly žákem je chápán jak prušení tét nrmy a na tmt základě bude prjednán výchvné patření žáka. Každé pškzení neb závadu v učebně hlásí žák třídnímu učiteli neb vyučujícímu. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 16 z pčtu 30

17 VI. Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Základní vzdělávání vede k tmu, aby si žáci svjili ptřebné strategie učení a na jejich základě byli mtivváni k celživtnímu učení, aby se učili tvřivě myslet a řešit prblémy přiměřené jejich věku, účinně kmunikvat a splupracvat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvřené hdnty a živtní prstředí, být hleduplní a tlerantní k jiným lidem, k dlišným kulturním a duchvním hdntám, pznávat své schpnsti a dvednsti při rzhdvání své další živtní dráze a svém prfesním uplatnění. Učitelé Základní škly Úvaly přistupují k průběžnému hdncení vzdělávacích činnstí žáka s vědmím mtivační funkce hdncení a jeh frmativníh významu. Jak přirzenu sučást hdncení rzvíjejí sebehdncení žáků a vzájemné hdncení. V hdncení výsledků vzdělávání beru na zřetel úrveň dsažení cílů základníh vzdělávání, jak jsu uvedeny ve šklském zákně, RVP ZV a ŠVP ARNOŠT. A. Zásady hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ve škle a na akcích přádaných šklu, zásady a pravidla pr sebehdncení žáků 1) Obecná hlediska Hdncení výsledků vzdělávání žáků vychází z psuzení míry dsažení výstupů pr jedntlivé předměty šklníh vzdělávacíh prgramu. Hdncení musí být pedaggicky zdůvdněné, dbrně správné a dlžitelné a respektvat individuální vzdělávací ptřeby žáků a dpručení šklskéh pradenskéh zařízení. Pedaggičtí pracvníci zajišťují, aby žáci a záknní zástupci žáků byli včas infrmváni průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. Na knci každéh plletí se vydává žákvi vysvědčení, za první plletí se vydává frmu výpisu vysvědčení, za 2. plletí se vydává žákvi vysvědčení na předepsaných tiskpisech. Hdncení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřen klasifikačním stupněm, slvně neb kmbinací bu způsbů. Škla převede slvní hdncení d klasifikace neb klasifikaci d slvníh hdncení v případě přestupu žáka na šklu, která hdntí dlišným způsbem, a t na žádst tét škly neb záknnéh zástupce žáka. U žáka s vývjvu pruchu učení rzhdne ředitel škly pužití slvníh hdncení na základě žádsti záknnéh zástupce žáka. Žák pakuje rčník, pkud na knci druhéh plletí neprspěl neb nemhl být hdncen. T neplatí žákvi, který na daném stupni základní škly již některý rčník pakval. Ředitel škly může žákvi, který splnil pvinnu šklní dcházku a na knci druhéh plletí neprspěl neb nemhl být hdncen, na žádst jeh záknnéh zástupce pvlit pakvání rčníku p psuzení jeh dsavadních studijních výsledků a důvdů uvedených v žádsti. Výchvnými patřeními jsu pchvaly neb jiná cenění a kázeňská patření. Pchvaly, jiná cenění a další kázeňská patření může udělit či ulžit ředitel škly neb třídní učitel. Pdněty k jejich udělení mhu předkládat řediteli neb TU všichni pedaggičtí pracvníci škly. Při prušení pvinnstí stanvených šklním řádem lze pdle závažnsti tht prušení žákvi ulžit: napmenutí třídníh učitele důtku třídníh učitele důtku ředitele škly Pravidla pr udělvání pchval a ukládání napmenutí a důtek jsu sučástí tht šklníh řádu. Třídní učitel neprdleně známí řediteli škly ulžení důtky třídníh učitele. Důtku ředitele škly lze žákvi ulžit puze p prjednání v pedaggické radě. Ředitel škly neb třídní učitel neprdleně známí udělení pchvaly a jinéh cenění neb ulžení napmenutí neb důtky a jeh důvdy prkazatelným způsbem žákvi a jeh záknnému zástupci. Udělení pchvaly a jinéh cenění ředitele škly a ulžení napmenutí neb důtky se zaznamená d dkumentace škly. Udělení pchvaly ŘŠ a jinéh cenění se zaznamená na vysvědčení za plletí, v němž byl udělen. Nelze-li žáka hdntit na knci prvníh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za první plletí byl prveden nejpzději d dvu měsíců p Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 17 z pčtu 30

18 sknčení prvníh plletí. Není-li mžné hdntit ani v náhradním termínu, žák se za první plletí nehdntí. D vyššíh rčníku pstupí žák, který na knci druhéh plletí prspěl ze všech pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem s výjimku předmětů výchvnéh zaměření stanvených rámcvým vzdělávacím prgramem a předmětů, z nichž byl uvlněn, pkud mu nebyl pvlen pakvání rčníku pdle 52 dstavce 6 věty třetí šklskéh zákna. D vyššíh rčníku pstupí i žák prvníh stupně základní škly, který již v rámci prvníh stupně pakval rčník, a žák druhéh stupně základní škly, který již v rámci druhéh stupně pakval rčník, a t bez hledu na prspěch tht žáka. Nelze-li žáka hdntit na knci druhéh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za druhé plletí byl prveden nejpzději d knce září následujícíh šklníh rku. V bdbí měsíce září d dby hdncení navštěvuje žák nejbližší vyšší rčník, ppřípadě znvu devátý rčník. Má-li záknný zástupce žáka pchybnsti správnsti hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí, může d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení, pžádat ředitele škly přezkumání výsledků hdncení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel škly, krajský úřad. Pkud není dále stanven jinak, ředitel škly neb krajský úřad nařídí kmisinální přezkušení žáka, které se kná nejpzději d 14 dnů d dručení žádsti neb v termínu dhdnutém se záknným zástupcem žáka. Česká šklní inspekce pskytne sučinnst na žádst ředitele škly neb krajskéh úřadu. V případě, že se žádst přezkumání výsledků hdncení žáka týká hdncení chvání neb předmětů výchvnéh zaměření, psudí ředitel škly, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel škly, krajský úřad, ddržení pravidel pr hdncení výsledků vzdělávání žáka stanvených pdle 30 dst. 2. V případě zjištění prušení těcht pravidel ředitel škly neb krajský úřad výsledek hdncení změní; nebyla-li pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků prušena, výsledek hdncení ptvrdí, a t nejpzději d 14 dnů de dne dručení žádsti. Česká šklní inspekce pskytne sučinnst na žádst ředitele škly neb krajskéh úřadu. Ředitel škly může pvlit žákvi na žádst jeh záknnéh zástupce a na základě dpručujícíh vyjádření dbrnéh lékaře pakvání rčníku z vážných zdravtních důvdů, a t bez hledu na t, zda žák na daném stupni již pakval rčník. Pkud žák, který byl rzhdnutím sudu svěřen d střídavé výchvy rdičů, plní pvinnu šklní dcházku střídavě ve dvu základních šklách, vydává mu vysvědčení základní škla, v které zahájil vzdělávání dříve, pkud k tmu nebyla dhdu rdičů neb rzhdnutím sudu určena druhá škla. Při hdncení výsledků vzdělávání žáka za plletí šklníh rku zhlední škla, která bude vydávat vysvědčení, hdncení výsledků vzdělávání žáka druhu šklu. Při hdncení žáků cizinců, kteří plní pvinnu šklní dcházku, se úrveň znalsti českéh jazyka pvažuje za závažnu suvislst, která vlivňuje jejich výkn. Ředitel škly může mimřádně nadanéh nezletiléh žáka na žádst záknnéh zástupce přeřadit d vyššíh rčníku bez abslvvání předchzíh rčníku. Sučástí žádsti žáka, který plní pvinnu šklní dcházku, je vyjádření šklskéh pradenskéh zařízení a registrujícíh praktickéh lékaře pr děti a drst. Pdmínku přeřazení je vyknání zkušek z učiva neb části učiva rčníku, který žák nebude abslvvat. Obsah a rzsah zkušek stanví ředitel škly. 2) Realizace hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání Při hdncení činnstí a dsažených výsledků žákem, srvnává učitel žáka s kvalitu jeh předchzích činnstí a jím dříve dsaženými výsledky i s pžadvaným učebním plánem. Při určvání stupně prspěchu v jedntlivých předmětech i chvání na knci klasifikačníh bdbí se hdntí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dsáhl za celé klasifikační bdbí. Přitm se přihlíží k systematičnsti v práci žáka v průběhu celéh klasifikačníh bdbí. Stupeň prspěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné bdbí. Výsledná známka za klasifikační bdbí by se neměla zásadně lišit d známek, které žák získal a které byly sděleny rdičům. V hdncení se přístup vyučujícíh zaměřuje na pzitivní výkny žáka a na pdpru jeh mtivace k učení. Učitel hdntí a prmítá d klasifikace práci s chybu jak významným prvkem prcesu učení a t pdle hledisek: žák chybu samstatně najde a praví, žák najde chybu p upzrnění a samstatně ji praví, žák chybu nenajde, p upzrnění ji samstatně praví, žák chybu samstatně nenajde a praví ji jen s pmcí. Žáci se klasifikují ve všech vyučvacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušnéh rčníku (známku neb slvním hdncením). Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 18 z pčtu 30

19 Při celkvé klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka i k tmu, že žák mhl v průběhu klasifikačníh bdbí zaklísat v učebních výknech pr určitu indispzici. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. Při dluhdbějším pbytu žáka mim šklu (lázeňské léčení, léčebné pbyty, dčasné umístění v ústavech, apd.) vyučující respektuje známky žáka, které škle sdělí škla při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znvu nepřezkušuje. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační bdbí příslušní učitelé p vzájemné dhdě. Učitel znamuje žákvi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvdňuje a pukazuje na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů, výtvrů. P ústním vyzkušení známí učitel žákvi výsledek hdncení kamžitě. Výsledky hdncení písemných zkušek a prací i praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkvé klasifikaci zástupcům žáka, a t zejména prstřednictvím zápisů d žákvské knížky - sučasně se sdělváním známek žákům. Kntrlní písemné práce a další druhy zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celý šklní rk, aby se nadměrně nenahrmadily v určitých bdbích. O termínu písemné zkušky, která má trvat více než 25 minut, infrmuje vyučující žáky dstatečně dluhu dbu předem. Ostatní vyučující tm infrmuje frmu zápisu d třídní knihy. V jednm dni mhu žáci knat jen jednu zkušku uvedenéh charakteru. Případy zastávání žáků v učení a nedstatky v jejich chvání se prjednávají v nejbližší pedaggické radě. Na knci klasifikačníh bdbí, v termínu, který určí ředitel škly, nejpzději však 48 hdin před jednáním pedaggické rady klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkvé klasifikace d systému Bakalářů a připraví návrhy na umžnění pravných zkušek, na klasifikaci v náhradním termínu apd. Průběžné infrmace výsledcích žáka a jeh chvání jsu záknným zástupcům předávány převážně prstřednictvím ŽK, ale i při sbním jednání na třídních schůzkách neb v knzultačních hdinách, na které jsu rdiče buď zváni, neb si v případě ptřeby sami djednají termín. Rdičům, kteří se nemhli dstavit na šklu určený termín, neb se chtějí infrmvat individuálně, pskytnu vyučující mžnst individuální knzultace. Údaje klasifikaci a hdncení chvání žáka jsu sdělvány puze zástupcům žáka, nikli veřejně! V případě mimřádnéh zhršení prspěchu žáka infrmuje vyučující předmětu záknné zástupce bezprstředně a prkazatelným způsbem. Pkud je klasifikace žáka stanvena na základě písemných neb grafických prací, vyučující tyt práce uschvávají p dbu, během které se klasifikace žáka určuje neb ve které se k ní mhu záknní zástupci žáka dvlat - tzn. celý šklní rk včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s dlženu klasifikací neb pravnými zkuškami až d dalšíh šklníh rku. Opravené písemné práce musí být předlženy všem žákům a na pžádání ve škle také rdičům. Vyučující ddržují zásady pedaggickéh taktu, zejména neklasifikují žáky ihned p jejich návratu d škly p nepřítmnsti delší než jeden týden. Účelem zkušení není nacházet mezery ve vědmstech žáka, ale hdntit t, c umí, učitel klasifikuje jen prbrané učiv, před prvěřváním znalstí musí mít žáci dstatek času k naučení, prcvičení a zažití učiva. Třídní učitelé (výchvný pradce) jsu pvinni seznamvat statní vyučující s dpručením psychlgických vyšetření, které mají vztah ke způsbu hdncení a klasifikace žáka a způsbu získávání pdkladů. Údaje nvých vyšetřeních jsu sučástí zpráv učitelů (neb výchvnéh pradce) na pedaggické radě. Přechází-li žák d jiné škly, zašle ředitel dsavadní škly na základě žádsti nvé škly, na níž žák přechází, dkumentaci žákvi (ptvrzenu kpii katalgvéh listu), záznam jeh chvání a prspěchu za neuknčené klasifikační bdbí. 3) Pravidla pr sebehdncení žáků Sebehdncení je důležitu sučástí hdncení žáků, psiluje sebeúctu a sebevědmí žáků. Je zařazván d prcesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsbem přiměřeným věku žáků. Při sebehdncení se žák snaží vyjádřit: c se mu daří c mu ještě nejde, jaké má rezervy jak bude pkračvat dál Pedaggvé vedu žáka k tmu, aby ppsal, případně i kmentval svje výkny a výsledky. Sebehdncení žáků nemá nahradit klasické hdncení (hdncení žáka pedaggem), ale má puze dplňvat a rzšiřvat evaluační prcesy a více aktivizvat žáka. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 19 z pčtu 30

20 B. Stupně hdncení chvání a prspěchu v případě pužití klasifikace, zásady pr pužívání slvníh hdncení 1) Hdncení chvání Klasifikaci chvání žáků navrhuje třídní učitel p prjednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují i s statními učiteli a rzhduje ní ředitel p prjednání v pedaggické radě. Pkud třídní učitel tent pstup neddrží, mají mžnst pdat návrh na pedaggické radě i další vyučující. Kritériem pr klasifikaci chvání je ddržvání pravidel chvání dle šklníh řádu během klasifikačníh bdbí. Každá známka z chvání (případně slvní hdncení chvání) není výchvným patřením, ale vyjadřuje hdncení chvání žáka za plletí šklníh rku. Při hdncení chvání je třeba i respektvat zásadu, dle které žák nemůže dpvídat za jednání, které mu nelze přičítat (např. za jednání jeh záknnéh zástupce) a rvněž za jednání, které nemhl psudit či vlivnit vzhledem ke svému věku a míře rzumvé a vlní vyspělsti. Škla hdntí a klasifikuje žáky za jejich chvání ve škle a na akcích přádaných šklu. O mimšklních závažných prblémech infrmuje třídní učitel (v případě ptřeby i prstřednictvím ředitelství škly) prkazatelně rdiče. Velmi závažné prblémy prjedná ředitel škly s rdiči, zpravidla za přítmnsti třídníh učitele, výchvnéh pradce a v případě ptřeby i dalších pedaggických pracvníků. a) Pchvaly a dměny Udělvání menších pchval a dměn je nedílnu sučástí každdenníh hdncení žáka a žák dstává zpětnu vazbu ihned (ústně neb zápisem d ŽK). Ředitel škly může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin neb za mimřádně úspěšnu práci. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních vyučujících žákvi p prjednání s ředitelem škly udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za déletrvající úspěšnu práci. b) Kázeňská patření Za prušení šklníh řádu lze žákvi udělit kázeňská patření pdle závažnsti prušení. Napmenutí třídníh učitele NTU Důtka třídníh učitele DTU Důtka ředitele škly DŘŠ mírné prušvání šklníh řádu - bčasné (NTU), pakvané (DTU) vyrušvání při vyučvání, zapmínání šklních pmůcek, pškzení šklníh majetku menšíh rzsahu (malvání p lavici, zdi ), vulgární vyjadřvání, nepřezuvání se, aj. závažnější prušvání šklníh řádu - bčasné(dtu), pakvané (DŘŠ) časté vulgární vyjadřvání, pdvd, záškláctví, jednrázvé užívání tabákvých výrbků ve škle neb na akcích přádaných šklu, jedinělá drbnější krádež, úmyslné drbnější pškzvání šklníh majetku většíh rzsahu, aj. V mimřádných případech budu užita i další patření dpručení rdičům na dbrvlné umístění dítěte d pbytvéh ddělení SVP, případně dpručení realizvat dbrvlný diagnstický pbyt žáka v místně příslušném diagnstickém ústavu pdání návrhu Orgánu sciálně právní chrany dítěte k zahájení řízení nařízení předběžnéh patření či ústavní výchvy s následným umístěním v diagnstickém ústavu vyrzumění plicejníh rgánu, dšl-li k závažnějšímu případu šikanvání, zneužívání drg, c) Stupně hdncení chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu včetně předem stanvených kritérií 1 - velmi dbré Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 20 z pčtu 30

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1 Č.j.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2 Šklní řád ZŠ a ZUŠ Karlvy Vary Vypracval: Schválil: Mgr. B. Svbda Mgr. Břetislav Svbda, ředitel škly

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin. Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Prjednán na pedaggické radě dne 1. 9. 2014 Platnst d 1. 9. 2014 Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO OTEVŘENÁ MISTROVSTVÍ ČR V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 2009 Vydala Sprtvně technická kmise ČSA STK ČSA 1 SŘ OMČR mládeže 2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Otevřená

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

vnitřní řád školní družiny

vnitřní řád školní družiny vnitřní řád šklní družiny Základní škla Hluk, kres Uherské Hradiště, příspěvkvá rganizace Vnitřní řád šklní družiny (dále ŠD) je vydáván v suladu ustanvením 30 dst. 1 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 626/2017 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 30. 9. 2017 Šklská

Více

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden Prvzní řád multifunkčníh ftbalvéh areálu Eden I. Obecné infrmace a) Ppis bjektu Pžárně bezpečnstní řešení je vypracván pr multifunkční ftbalvý areál Eden, Praha 10 Vršvice. Areál se skládá z něklika částí.

Více