PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. dle 6 zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Veřejná zakázka. Územní plán Roštín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. dle 6 zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Veřejná zakázka. Územní plán Roštín"

Transkript

1 PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 6 zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Veřejná zakázka Územní plán Roštín ZADAVATEL: Obec Roštín Roštín č.p Roštín zastoupený Manem Radovanem starostou obce Roštín IČ: tel: / /22 Územní plán Roštín

2 Obsah: 1) Identifikační údaje zadavatele...3 str. 2) Název a popis Předmětu zakázky...4 str. 3) Předpokládaná hodnota zakázky...8 str. 4) Lhůta a místo plnění...8 str. 5) Obchodní podmínky...9 str. 6) Technické podmínky...9 str. 7) Platební podmínky...10 str. 8) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny...10 str. 9) Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky...12 str. 10) Požadavky na kvalifikaci...12 str. 11) Základní kvalifikační předpoklady...14 str. 12) Profesní kvalifikační předpoklady...15 str. 13) Ekonomické a finanční kvalif. předpoklady a technické kvalifikační předpoklady str. 14) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky...17 str. 15) Základní hodnotící kritérium...18 str. 16) Zadávací dokumentace...18 str. 17) Lhůta a místo pro podání nabídky...20 str. 18) Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni...20 str. 19) Ostatní podmínky zadávacího řízení...21 str. 20) Další podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky...21 str. 21) Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli...21 str. 22) Ostatní ujednání...22 str. 2/22 Územní plán Roštín

3 PREAMBULE Tato Výzva je výzvou o zahájení výběrového - zadávacího řízení a je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového - zadávacího řízení dle příslušných ustanoveních zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách ve znění novel (dále jen zákon), na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle 12, odst. (6) zákona, na služby, zadaná formou výběrového - zadávacím řízení, dle 6 zákona. 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Identifikace zadavatele : Obec Roštín veřejný zadavatel Adresa: Roštín č.p. 450, Roštín Zastoupený statutární orgán: Manem Radovanem starostou obce Roštín IČ: Právní forma: místní samospráva CIS 801 Institucionální sektor: Místní vládní instituce Odvětvová klasifikace činn.: Všeobecné činnosti veřejné správy Tel./fax: / Kontaktní osoba zadavatele: Man Radovan starosta obce Roštín, tel.: Osoba pověřená spoluprací při zadavatelské činnosti: Adresa sídlo: Kancelář: IČ: Ing. Patočková Eva Masarykovo nám. 9, Kroměříž Tomešova 563/2b, Brno Tel./fax: / Fyzická osoba je registrovaná Živnostenským úřadem MěÚ v Kroměříži pod evid.č s předmětem podnikání inženýrská činnost v investiční výstavbě. Registrace byla provedena dne Vymezení některých pojmů: Pro účely zákona a této výzvy k podání nabídky se rozumí: dodavatelem - fyzická nebo právnická osoba, která provádí dodávku zadávaných služeb, nebo poskytuje služby, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, zahraničním dodavatelem - zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která provádí dodávku zadávaných služeb, dodává zboží nebo poskytuje služby, s místem podnikání či místem trvalého pobytu mimo území České republiky, kvalifikací dodavatele - způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, kvalifikační dokumentací - dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele, subdodavatelem - osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, uchazečem - dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, 3/22 Územní plán Roštín

4 zadáním - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, zadávacími podmínkami - veškeré požadavky uvedené zadavatelem ve výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, zadáváním - závazný postup zadavatele ve výběrovém řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 2) NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 2.1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Územní plán Roštín 2.2 POPIS VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Předmět veřejné zakázky: Předmětem zadávacího řízení je dodávka odborných služeb na zpracování Územního plánu Roštín projektových urbanistických prací, v rozsahu a obsahu požadovaným stavebním zákonem a ostatními odbornými a legislativními předpisy. Jedná se o veřejnou zakázku na služby, malého rozsahu, dle 12, odst. 3 zákona, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne ,- Kč, bez DPH, která je zadána formou výběrového - zadávacím řízení, dle 6 zákona, a zadavatel bude při svém postupu dodržovat zásadu transparentnosti, rovnosti zacházení a zákazu diskriminace. Vymezení rozsahu zakázky: Zpracování Územního plánu obce Roštín. rozloha řešeného území činí 1805 ha počet obyvatel 690 počet lůžek přechodného ubytování 175 počet objektů druhého bydlení 182 Plnění zakázky bude podléhat následující etapizaci: a) provedení doplňujících průzkumů a rozborů b) koncept územního plánu, c) vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) d) návrh územního plánu k projednání e) čistopis návrhu územního plánu Obsah průzkumů a rozborů: Doplňující rozbory a průzkumy budou zpracovány dle jevů popsaných ve vyhlášce 500/2006 Sb.. Budou vycházet z podkladových materiálů JDTM Zlínského kraje. Územní plán (část B, D, E) 4/22 Územní plán Roštín

5 Územní plán: Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhláškou MMR č. 500/2006 Sb., v platném znění, a podklady a podmínkami uvedenými v článku II. Rozsah zpracování bude odpovídat příloze č. 7, vyhl. č. 500/2006 Sb., část I. obsah územního plánu a část II. obsah zdůvodnění územního plánu. Pořizovatelem územního plánu obce Roštín je místní úřad územního plánování příslušné obce s rozšířenou působností Odbor rozvoje města, Městského úřadu Kroměříž, se sídlem Velké nám. 115/1, Kroměříž. Určeným zastupitelem obce Roštín pro pořízení územního plánu obce je, dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění novel, starosta obce Man Radovan. Obsah platný pro dílčí plnění: a) koncept územního plánu b) územní plán pro veřejné projednání c) územní plán čistopis Řešení návrhu: a) Textová část b) Grafická část měřítko 1. základní členění území 1: hlavní výkres 1: výkres VPS a VPO 1:5000 Odůvodnění řešení: a) Textová část odůvodnění b) Grafická část odůvodnění 1. Koordinační výkres 1: Koordinační výkres 1: Širší vztahy dle ÚPN VÚC zlínské aglomerace 1: Předpokládané zábory půdního fondu 1:5000 Pokud se bude jevit účelné, budou vypracovány samostatně výkresy technické a dopravní infrastruktury. 2.3 POČET VYHOTOVENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE a) provedení doplňujících průzkumů a rozborů - 2 x v tištěné formě a 1 x v elektronické podobě na CD nosiči dat b) koncept územního plánu - 3 x v tištěné formě a 2 x v elektronické podobě na CD nosiči dat c) vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) - 3 x v tištěné formě a 1 x v elektronické podobě na CD nosiči dat d) návrh územního plánu k projednání - 2 x v tištěné formě a 1 x v elektronické podobě na CD nosiči dat e) čistopis návrhu územního plánu - 4 x v tištěné formě a 1 x v elektronické podobě na CD nosiči dat 5/22 Územní plán Roštín

6 2.4 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Dílo bude zpracováno nad Účelovou katastrální mapou Zlínského kraje pro řešené území (resp. nad odvozenou mapou tohoto podkladu Blokovou mapou Zlínského kraje) ve verzi dat odpovídajících datu podpisu této smlouvy. Dílo bude zpracováno digitálně v souladu s metodikou Sjednocení dúp HKH 2007 (dále jen metodika). Pro zhotovitele je závazný katalog jevů vycházející z této metodiky (Katalog_jevu_- _symbolika.xls), technické podmínky zpracování. (Technické_podminky_pro_digitalni_zpracovani_UP_v_CAD_-_variantaP.doc) a přepis souborů a vrstev (vrstvycad_p.xls) uvedené soubory jsou nedílnou součástí zadání předmětné veřejné zakázky. Dílo bude kompletně zpracováno v prostředí MicroStation ve formátu DGN (nejvýše ve verzi 7) a pro potřeby převodu do GIS odevzdáno příslušnému odboru Krajského úřadu Zlínského kraje. Zhotovitel se zavazuje opravit veškeré chyby CAD zpracování označené kontrolním a převodním programem nebo požadavky pořizovatele u příslušného odboru Krajského úřadu Zlínského kraje. V prostředí MicroStation zhotovitel připraví pro všechny odevzdávané výkresové struktury finální tisky (formát PLT, jazyk HPGL/2), včetně rámů (souborů DGN), z kterých jsou finální výtisky generovány a včetně konfiguračních souborů a popisů nastavení. Zhotovitel odevzdá kromě topologicky a technicky začištěných dat dle datového modelu metodiky i jednotlivé tematické výkresy (referenčně připojená zdrojová data + legenda) sloužící pro potřeby tisku a pro potřeby vlastní práce nad nimi. Zhotovitel připraví pro všechny odevzdávané výkresové struktury PDF soubory. Další atributová (popisná) data neobsažená přímo ve výkresech (popisy a regulativy zastavitelných ploch, ploch rozdílného způsobu využití) odevzdá zhotovitel v digitální podobě ve formě databázových tabulek v některém obecně rozšířeném databázovém formátu (MS Access, dbase, FoxPro.., ne v podobě tabulkového dokumentu např..xls). Každý záznam (řádek tabulky) musí obsahovat identifikátor odpovídající shodnému identifikátoru u příslušného objektu ve výkresu. Zhotovitel se zavazuje opravit veškeré chyby zpracování vyplývající z testu propojení jevů a příslušných atributů. Textové přílohy ÚP předá zhotovitel v digitální podobě ve formátu textovém RTF nebo ve formátu HTML, a to v kódování MS Windows (CP 1250). Tyto části textové dokumentace, které obsahují podrobnější specifikaci hromadných atributů objektů (např. výklady funkčních typů), budou rozděleny do samostatných textových (HTML) souborů. Zhotovitel je povinen zpracovat kompletní informace o digitálním zpracování (popis celého díla) do metainformačního systému MIDAS (XML výstupy z programu MIDASLight). Popis jednotlivých vrstev zhotovitel provede formou tabulkového dokumentu (XLS) ve struktuře Jev, Stav, Soubor CAD, Vrstva CAD, Level, Topologie, Datový zdroj vrstvy, Měřítko zdroje dat, Způsob zpracování (úpravy) zdrojových dat vrstvy. Zhotovitel na základě krajským úřadem zřízeného přístupu k portálu ÚAP a ÚP Zlínského kraje zajistí pro data vznikající jeho vlastní projekční činností (ne pro data ze vstupních ÚAP) vyplnění příslušných metainformací v metainformačním systému tohoto portálu. Zhotovitel odevzdá dílo v jednom vyhotovení na CD, za dokončené z hlediska digitálního zpracování je dílo považováno až v okamžiku podepsání předávajícího protokolu pracovníky územně analytických podkladů odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje s potvrzením odstranění všech chyb digitálního zpracování. Zhotovitel poskytne speciální záruční dobu na digitální zpracování 2 roky, součástí této záruky bude i digitální zapracování případných oprav v obsahové části díla (včetně odvislých oprav datové části díla a oprav chyb vyznačených kontrolním a převodním programem u poskytovatele dotace) vzešlých z dalšího projednání díla po termínu podepsání předávacího protokolu. 6/22 Územní plán Roštín

7 2.5 V OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MUSÍ BÝT TAKÉ UVEDENY: cíle a vazba na priority (generální strategické cíle) Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje dále jen PRÚOZK. Hlavní cíle, které jsou zpracováním územních plánů obcí sledovány, se prolínají všemi funkčními okruhy PRÚOZK trvale udržitelný rozvoj řešeného území, tj. jeho hospodářský a sociální rozvoj při plném respektování hodnot a ochrany životního prostředí směry rozvoje řešeného území v návaznosti na rozvojové záměry kraje soulad dokumentací zpracovaných pro území Zlínského kraje, tj. územních plánů velkých územních celků a územních plánů obcí dle stavebního zákona, zvláště jedná-li se o území významné z pohledu rozvojových záměrů kraje návrhy pro nastolení právní jistoty zaručující bezkonfliktní realizaci plánovaných záměrů vymezení veřejně prospěšných staveb, jejichž realizace povede k žádoucímu rozvoji obce a případně i kraje - za tímto účelem stanovit nezbytný rozsah ploch Vazba na PRÚOZK: Funkční okruh: č. 1 č. 2 č. 4 č. 5 Specifický cíl: č.1.1 č.2.1 č.2.2 č.2.3 č.2.5 č.4.7 č.5.4 Ekonomický rozvoj Technická vybavenost, dopravní přístupnost a obsluha území Životní prostředí Venkov a zemědělství Zvýšení mezinárodního zapojení místní ekonomiky Zlepšení dopravní dostupnosti území v nadřazené silniční infrastruktuře Zajištění silniční sítě II. a III. třídy Rozvoj ostatních druhů dopravy posilujících dopravní funkce Zvýšení efektivnosti a energetických zdrojů, sítí a spotřeby energií Omezení rizika záplav a erozí Rozvíjení infrastruktury v obcích a mikroregionů Krajská aktivita: - průmyslové zóny, objekty a území pro průmyslové využití - stabilizace území v trasách dle ÚPD - stanovení limitů území prostřednictvím ÚPD 2.6 SOUČÁSTÍ PRACÍ JE ROVNĚŽ Zajištění inženýrské činnosti spočívající v komplexním projednání pro vydání všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření účastníků projednávacího řízení, včetně řešení případných připomínek a zpracování veškeré potřebné písemné agendy až po závěrečné schválení územního plánu zastupitelstvem obce Roštín Postup realizovaných prací bude v průběhu provádění akce průběžně prověřován a ověřován pověřeným zástupcem zadavatele obce Roštín a pořizovatelem ÚPN Odborem rozvoje města Městského úřadu Kroměříž. Zhotovování veřejné zakázky musí být uchazečem provedeno ve spoluúčasti s příslušným pořizovatelem územního plánu Odborem rozvoje města, Městského úřadu Kroměříž. 2.7 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Klasifikace předmětu zadávacího řízení: Služby spočívající ve vypracování územní plánu obce Roštín odborné urbanistické činnosti. CPV: územní plánování SKP: Architektonické plány městské a územní zástavby a služby s tím související 7/22 Územní plán Roštín

8 3) PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč (bez DPH). Hodnota byla stanovena na základě honorářového řádu pro oceňování odborných urbanistických výkonů a honorářů architektů pro obor urbanismus a územní plánování, vztažených na hodinové zúčtovací sazby vydaného Českou komorou architektů. 4) LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 4.1 TERMÍNY PLNĚNÍ K realizaci díla se sjednávají touto smlouvou následující lhůty plnění: Doplňující rozbory a průzkumy: zahájení do 1 měsíce od podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele ukončení do 6 týdnů od zahájení Koncept územního plánu: zahájení do 1 týdne od předání projednaného o a schváleného zadání ukončení do 16 týdnů od zahájení Návrh k projednání: zahájení do 1 týdne od výzvy objednatele v návaznosti na projednaný koncept v případě, že nebude vyžadováno samostatné projednání konceptu, práce budou na předcházející stupeň plynule navazovat ukončení do 10 týdnů od zahájení Čistopis: zahájení do 1 týdne od projednání návrhu ukončení do 10 týdnů od zahájení 4.2 PODMÍNKY PRO ZMĚNY TERMÍNŮ PLNĚNÍ Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení služeb dodržet (např. nezajištěním zafinancování služeb neposkytnutím dotace pro pořízení územního plánu obce z Evropského fondu pro regionální rozvoj přes Integrovaný operační program, spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj) a předpokládaný termín zahájení služeb se zpozdí o více jak 10 dnů, je uchazeč s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení služeb bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit dodávku předmětné veřejné zakázky. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit). Dojde-li k důvodům na straně objednatele, pro které bude objednatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem a vítězným uchazečem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné předpokládaný termín zahájení dodávky služeb dodržet je zadavatel oprávněn přesunout termín zahájení na dobu jinou (maximálně však o 24 měsíců od uvedeného termínu), přičemž výsledek soutěže zůstane nezměněn. 8/22 Územní plán Roštín

9 4.3 MÍSTO PLNĚNÍ Katastrální území Roštín, č.k.ú obec Roštín, KZÚJ , intravilán i extravilán kód hlavního místa plnění / realizace dle NUTS 0-5 CZ okres Kroměříž, území pověřené obce III. stupně města Kroměříž mikroregion Koryčansko-Zdounecký NUTS IV kraj Zlínský NUTS III CZ 072 region soudržnosti NUTS II Střední Morava podrobnější vymezení plnění bude obsaženo v zadání vlastního územního plánu obce 5) OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky jsou stanoveny formou a strukturou návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. 5.1 ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele (nabídkou se ve smyslu 68, odst. 2, zákona, rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem ve výběrovém řízení) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami, a které by znevýhodňovalo zadavatele. 5.2 VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení 49, zákona. 6) TECHNICKÉ PODMÍNKY Dílo bude zpracováno digitálně v souladu s metodikou Sjednocení dúp HKH 2007 (dále jen metodika). Pro zhotovitele je závazný katalog jevů vycházející z této metodiky (Katalog_jevu_- _symbolika.xls), technické podmínky zpracování. (Technické_podminky_pro_digitalni_zpracovani_UP_v_CAD_-_variantaP.doc) a přepis souborů a vrstev (vrstvycad_p.xls) uvedené soubory jsou nedílnou součástí této veřejné zakázky. Dílo bude kompletně zpracováno v prostředí MicroStation ve formátu DGN (nejvýše ve verzi 7) a pro potřeby převodu do GIS odevzdáno příslušnému odboru Krajského úřadu Zlínského kraje. 9/22 Územní plán Roštín

10 7) PLATEBNÍ PODMÍNKY 7.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené platební podmínky respektovat. Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy nad rámec smluvených částek za jednotlivé fáze, které budou fakturovány jako dílčí fakturace takto: a) po provedení doplňujících průzkumů a rozborů, b) po zpracování konceptu územního plánu, c) po vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), d) po zpracování návrhu územního plánu k projednání, e) po zpracování čistopisu územního plánu, vč. jeho elektronické podoby na CD nosiči dat. Dílčí faktury budou zaslány objednateli vždy nejpozději do 15-ti dnů, ode dne ukončení výše uvedené dílčí fáze dodávaných služeb. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje v této měně. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po schválení obecním zastupitelstvem. 7.2 PODMÍNKY KONTROLY FINANCOVÁNÍ Uchazeč je podle ustanovení 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů. Uchazeč je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do roku Po tuto dobu je uchazeč povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, MF ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky. 8) POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude zpracována v souladu se zákonem O veřejných zakázkách, v platném znění a uvedena v členění: Nabídková cena Měna Nabídková cena bez DPH:,- Kč CZK Samostatně 20 % DPH:,- Kč CZK Nabídková cena včetně DPH:,- Kč CZK 10/22 Územní plán Roštín

11 Nabídková cena v této skladbě bude uvedena ve smlouvě o dílo včetně její podrobné kalkulace Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná Platnost nabídkové ceny alespoň do Nabídková cena bude ve smlouvě o dílo samostatně rozčleněna po jednotlivých etapách územního plánu obce v Kč, bez DPH, takto: a) provedení doplňujících průzkumů a rozborů b) koncept územního plánu, c) vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) d) návrh územního plánu k projednání e) čistopis návrhu územního plánu 8.1 NABÍDKOVÁ CENA Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za provedení služeb včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci služeb, včetně všech jiných požadavků stanovených zadavatelem (bod 2.3), nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, např. předpokládaná rizika spojená s prováděním služeb, provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). 8.2 PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky, v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH v platné sazbě a cenu celkem, včetně DPH a dále pro dílčí fáze zadávaných služeb, v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH v platné sazbě a cenu celkem, včetně DPH a) provedení doplňujících průzkumů a rozborů b) koncept územního plánu, c) vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) d) návrh územního plánu k projednání e) čistopis návrhu územního plánu Pokud se nebude fáze konceptu samostatně projednávat, uchazeč v nabídce uvede o kolik bude snížena cena části b) koncept územního plánu. Cena celkem bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení sjednaných služeb předmětné veřejné zakázky dle smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen nabídku zpracovat tak, aby v ní byly zapracovány veškeré práce a činnosti, včetně ocenění i souvisejících úkonů a dalších různých výdajů nutných k provedení veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, a to dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, ke změnám rozsahu díla za práce neprovedené a nevyfakturované, dále v případě, že se při dodávce předmětných služeb a činností vyskytnou dodatečné další služby, které bude zadavatel písemně požadovat a rovněž, pokud se při zhotovení díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání doby známy. 11/22 Územní plán Roštín

12 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují vždy předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli. 9) JINÉ POŽADAVKY PRO REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 9.1 SOUČÁSTÍ PRACÍ JE ROVNĚŽ Zajištění inženýrské činnosti spočívající v komplexním projednání pro vydání všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření účastníků projednávacího řízení, včetně řešení případných připomínek a zpracování veškeré potřebné písemné agendy až po závěrečné schválení územního plánu zastupitelstvem obce Roštín Postup realizovaných prací bude v průběhu provádění akce průběžně prověřován a ověřován pověřeným zástupcem zadavatele obce Roštín a pořizovatelem ÚPN Odborem rozvoje města Městského úřadu Kroměříž. Zhotovování veřejné zakázky musí být uchazečem provedeno ve spoluúčasti s příslušným pořizovatelem územního plánu Odborem rozvoje města, Městského úřadu Kroměříž. 9.2 PŘÍPUSTNÝ OBJEM SUBDODÁVEK Dodavatel je povinen v nabídce uvést zda-li hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí subdodavatelů nebo ne a v případě, že ano, je povinen uvést v příloze nabídky (návrhu smlouvy) výčet všech těchto subdodavatelů. Podmínkou pro poskytnutí podpory, a tedy i podmínkou zadavatele je omezení míry subdodávek v projektech, přičemž max. přípustný objem subdodávek na veřejnou zakázku může dosáhnout max. 30 % z objemu smluvní ceny - nákladů akce (projektu). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích dodávek a prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče. Pro uvedení předpokládaných subdodavatelů uchazeč použije příslušný formulář ze zadávací dokumentace. 10) POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 10.1 KVALIFIKACE UCHAZEČE Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v 50, odst. 1, zákona): a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 zákona d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona zadavatel nevyžaduje 10.2 ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této Výzvě k podání nabídek. 12/22 Územní plán Roštín

13 10.3 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53, zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54, zákona PRAVOST A STÁŘÍ VÝPISU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v originále či úředně ověřené kopii ne starší než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139, zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů POŽADAVKY NA CERTIFIKÁT Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu 140, odstavec 1, zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok) PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE U NABÍDKY PODANÉ VÍCE DODAVATELI Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50, odstavec 1, písmeno a), a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54, písmeno a), v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50, odstavec 1, písmeno b) až d), musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE POMOCÍ SUBDODAVATELE Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50, odstavec 1, písmeno b) až d), v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54, písmeno a). 13/22 Územní plán Roštín

14 10.9 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍ OSOBY Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak POUŽITÍ VÝPISU ZE SEZNAMU ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ Zadavatel přijme za podmínek uvedených v 143, odstavec 2, výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle 51, odst. 7, zákona a je povinen při změně kvalifikace postupovat, dle 58 zákona. 11) ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 11.1 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53, odstavec 1, zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 14/22 Územní plán Roštín

15 rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54, písm. d), požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem, dle 62, odst. 2, zákona předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, dle 50, odst. 1, písm. a), zákona v plném rozsahu PRAVOST A STÁŘÍ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ Dodavatel musí čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit v originále či v úředně ověřené kopii a musí být podepsáno oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za dodavatele a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 12) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 12.1 PROKAZOVÁNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54, písm a), b) a d) zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel který přeloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 15/22 Územní plán Roštín

16 d) doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů DOKLADY PROKAZUJÍCÍ OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky DOKLAD OSVĚDČUJÍCÍ SPLNĚNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro pro typ autorizace VP autorizace se všeobecnou působností (A.o.) pro osobu či osoby jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ Dodavatel předloží požadované doklady v originále listiny či prosté kopii, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému měla být kvalifikace prokázána starší než 90 dnů. 13) EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 13.1 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, dle 55 zákona, předložením tohoto dokladu - pojistné smlouvy, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě; Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven nejméně na 0,25 mil. Kč na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě DOKLADY PROKAZUJÍCÍ OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ Požadované doklady k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Požadovaný údaj o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže předložením uvedené pojistné smlouvy dle bodu na stanovený limit pojištění 13.3 PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ Pravost dokladů - dodavatel musí doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložit v originále či prosté kopii TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, dle 56, předložením těchto dokladů: 16/22 Územní plán Roštín

17 a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 let, s uvedením jejich rozsahu, ceny a doby poskytnutí, včetně čestného prohlášení o jejich řádném plnění a odborném provedení. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na zpracování nejméně dvou územních plánů pro obce o velikosti každá min. o 300 obyvatelích. e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele, nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování služeb Požadované doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže: a) uvedením seznamu významných služeb, dle odstavce a) s uvedením stanoveného limitu, dle odstavce a), a čestného prohlášení o jejich řádném plnění a odborném provedení, v originále nebo prosté kopii. b) předložením dokladu prokazujícím jeho vzdělání a odbornou kvalifikaci Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro pro typ autorizace VP autorizace se všeobecnou působností (A.o.) pro osobu či osoby jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v originále nebo prosté kopii. 14) PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 14.1 NABÍDKA UCHAZEČE Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem ve výběrovém řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace POŽADAVKY NA NABÍDKU Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a bude podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky PODÁNÍ NABÍDKY A DOKUMENTACE UCHAZEČE Nabídka i dokumentace uchazeče může být podána buď v jednom svazku nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení zadavatele ZABEZPEČENÍ DOKUMENTACE UCHAZEČE A NABÍDKY Zadavatel doporučuje uchazeči aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout ZPŮSOB OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH LISTŮ Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. 17/22 Územní plán Roštín

18 14.6 ČLENĚNÍ NABÍDKY, OBSAH Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny. Nabídka musí obsahovat: a) vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele a nabídkovou cenu, opatřený razítkem a podpisem uchazeče či oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). V případě, že bude část kvalifikace dodavatel v chybějícím rozsahu dokazovat prostřednictvím subdodavatele doloží za krycí list rovněž smlouvu, dle 51, ods. 4, zákona. b) návrh smlouvy o dílo s uvedením nabídkové ceny musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předanými zadavatelem v zadávací dokumentaci. c) subdodavatelské zajištění zakázky (vyplněná tabulka dle zadávací dokumentace) d) prokázání splnění kvalifikace dodavatele (doklady a informace) V případě, že nabídku předkládá dodavatel prokazující část kvalifikace pomocí subdodavatele, pak musí nabídka obsahovat dále, alespoň: a) Příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace b) Smlouvu mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v rozsahu prokazované kvalifikace. 15) ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny, vč. DPH. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty. 16) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 16.1 ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese zadavatele: Obec Roštín, se sídlem: Roštín 450, Roštín pověřený zástupce zadavatele starosta obce Man Radovan, tel.: , Zájemci si vyžádají zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti podané buď osobně, poštou nebo elektronickými prostředky ( em), a tato bude podepsána statutárními zástupci zájemců nebo jejich zmocněnými zástupci, včetně doložení plné moci LHŮTY PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace bude zájemcům poskytnuta osobně ve lhůtě do dvou dnů ode dne doručení žádosti o její vyžádání zadavateli na adrese zadavatele: Obec Roštín, se sídlem: Roštín č.p. 450, Roštín pověřený zástupce zadavatele starosta obce Man Radovan. 18/22 Územní plán Roštín

19 Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout osobně v pracovní dny, v době od 08:00 hod do 12:00 hod., na adrese zadavatele Obce Roštín, se sídlem: Roštín č.p. 450, Roštín pověřený zástupce zadavatele starosta obce Man Radovan, tel.: , mob.: , po předchozí telefonické domluvě. Žádost o zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Vyžádání dokumentace doručené v této lhůtě je považováno za řádné. Zájemcům, kteří si zadávací dokumentaci vyžádají po uplynutí stanovené lhůty nemusí být zadávací dokumentace vydána ÚHRADA NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace bude poskytnuta zástupcům dodavatelů osobně, po dohodě na adrese zadavatele Obec Roštín, se sídlem: Roštín č.p. 450, Roštín, a to bezplatně. Při převzetí zadávací dokumentace potvrdí zájemce předávací protokol zadavateli OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí zadávací dokumentace jsou: a) Obchodní podmínky návrh smlouvy b) Technické podmínky c) Požadavky na varianty nabídek d) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky e) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny f) Doba a místo plnění zakázky g) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotícího kriteria h) Krycí list i) Subdodavatelské zajištění zakázky (vyplněná tabulka dle zadávací dokumentace) 16.5 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná, podaná buď osobně nebo poštou nebo elektronickými prostředky, a musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele: Obce Roštín, se sídlem: Roštín č.p. 450, Roštín pověřený zástupce zadavatele starosta obce Man Radovan. Kontaktní osoba zmocněný zástupce zadavatele starosta obce Roštín - Man Radovan, tel.: , mob.: , POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci a tato jim byla poskytnuta. 19/22 Územní plán Roštín

20 16.7 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ BEZ PŘEDCHOZÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 17) LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 17.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí v pátek dne ve 15:30 hodin. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny dodavateli ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu zadavatele: Obec Roštín, se sídlem: Roštín č.p. 450, Roštín, IČ: Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je starosta obce Roštín Man Radovan (nebo jím pověřený zástupce), tel.: , mob.: , TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pátek dne ve 16:00 hodin, v sídle zadavatele Obec Roštín, se sídlem: Roštín č.p. 450, Roštín, IČ: , v zasedací místnosti OÚ Roštín. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci zadavatele Obec Roštín a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele) PODÁNÍ NABÍDKY POŠTOU Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené. 18) LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI 18.1 LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI Zadávací lhůta ( 43 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů PRODLOUŽENÍ ZADÁVACÍ LHŮTY Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 20/22 Územní plán Roštín

21 19) OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 19.1 PRIORITA JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy údaje zveřejněné ve výzvě k podání nabídky pro zahájení výběrového řízení POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK PODLE 70 ZÁKONA Zadavatel nepřipouští varianty nabídek POŽADAVKY NA DÍLČÍ PLNĚNÍ Zadavatel nepřipouští dílčí plnění, ani rozdělení veřejné zakázky na části ZADAVATEL SI VYHRAZUJE a) Upravit rozsah plnění veřejné zakázky nebo dobu plnění veřejné zakázky nebo platební podmínky v závislosti na nabídkové ceně a objemu finančních prostředků před zahájením i v průběhu služeb. b) Na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí v souladu s 49, odst. 3, zákona. c) Požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady v souladu s 59, odst. 4, zákona. d) Nehradit náklady na účast dodavatele ve výběrovém řízení. 20) DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 20.1 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v 84, zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Provedení služeb, které jsou předmětem tohoto zadávacího řízení, je závislé na zajištění finančních prostředků nezbytných k úhradě veřejné zakázky a zadavatel v současné době nemá jistotu zdroje finančních prostředků a činí kroky k jejich zabezpečení. Pokud se v průběhu zadávacího řízení ukáže, že zdroje finančních prostředků zadavatel k dispozici v nezbytné výši nemá, pak takový stav navozuje okolnost ve smyslu 84, odstavec 2, písmeno e), zákona, za které nelze na zadavateli požadovat dokončení zadávacího řízení a zadavateli vzniká právo na zrušení zadávacího řízení. 21) KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM Zadavatel požaduje pro dodržení ustanovení 148 zákona při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli dodržení níže uvedených požadavků pro nenarušení důvěrnosti nabídek a údajů v nich obsažených. 21/22 Územní plán Roštín

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od 6.10.2014) a mimo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 1. Název veřejné zakázky: Samostatný sjezd ke kostelu 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Farní sbor ČCE

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Úřední doba: pondělí 8:00-11:30, 13:00-17:00 středa 8:00-11:30, 13:00-17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Kanalizace a ČOV Stříbrnice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO UŽŠÍ ŘÍZENÍ PODLE 28 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PORADENSTVÍ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2 2. ZADAVATEL ZadavateI: Česká

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY Zpracování územního plánu Hrušovany u Brna Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Čestná prohlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Název výběrového řízení: Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u Č.P. 99 Dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Husova č.p. 432, Kojetín 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více