VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Profesní kompetence účetních v malé a střední firmě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Profesní kompetence účetních v malé a střední firmě"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Profesní kompetence účetních v malé a střední firmě bakalářská práce Autor práce: Vedoucí práce: Jana Marková Ing. Kateřina Berková, Ph.D. Jihlava 2019

2

3 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá profesními kompetencemi účetních v malých a středních firmách. Bakalářská práce je rozdělena do dvou větších částí. První částí je část teoretická, která obsahuje charakteristiku odborných a měkkých kompetencí. Dále kvalifikační požadavky zaměstnavatelů na profesi účetní. Ve výzkumné části je vytvořena analýza inzerátů malých a středních firem. A dále jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření mezi studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava. Klíčová slova Účetnictví; odborné kompetence; měkké kompetence; kvalifikační požadavky; zaměstnavatel. Abstract This bachelor thesis deals with the professional competence of accountants in small and medium-sized companies. Bachelor thesis is divided into two major parts. The first part is theoretical, which includes the characteristics of professional and soft skills. Further qualification requirements of employers at the profession of accounting. In the research area is created, the analysis of the advertisements of small and medium -sized companies. And also, there are analyzed the results of the survey among students of the polytechnic school of Jihlava. Keywords Accounting; professional competencies; soft skills; qualification requirements; the employer.

4 Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též AZ ). Souhlasím s umístěnímbakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím užitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou mé bakalářskoupráci se plně vztahuje AZ, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé bakalářské práce a prohlašuji, že s o u h l a s í m s případným užitím mé bakalářsképráce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, že užít své bakalářsképráce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených vysokou školou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše), z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence. V Jihlavě dne 7. května Podpis studenta/ky

5 Poděkování Ráda bych zde chtěla poděkovat své vedoucí bakalářské práce Ing. Kateřině Berkové, Ph.D. za odborné vedení práce, za vstřícný přístup a za zájem, který mi od počátku práce věnovala. Dále bych chtěla tímto poděkovat celé své rodině, která mi byla oporou, jak při vytváření práce, tak i v průběhu celého mého studia.

6 Obsah Úvod Motivace Cíl práce Význam a funkce účetnictví Funkce účetnictví Účetní jednotky Účetní závěrka Kategorie účetních jednotek a jejich kritéria k sestavení účetní závěrky Rozvahový den Příprava účetní závěrky Odborné a klíčové kompetence Odborné (tvrdé) kompetence Klíčové (měkké kompetence) Kvalifikační požadavky na účetní profesi Profese účetní Požadavky profese účetní Profese hlavního účetního Požadavky na profesi hlavního účetního Profese účetního metodika Požadavky na profesi účetního metodika Význam měkkých kompetencí zaměstnanců Průměrná požadovaná úroveň měkkých kompetencí na českém trhu práce Výčet měkkých kompetencí a jejich charakteristika Výkonnost Samostatnost Flexibilita Kreativita Efektivní komunikace Uspokojování zákaznických potřeb Kooperace (spolupráce) Plánování a organizování práce Cesty profesního vzdělávání Certifikace účetní profese v České republice Kdo může vstoupit do certifikace účetních Garance a přednosti certifikátu... 37

7 5.1.3 Přínosy profesního vzdělávání Výzkumná část Cíl výzkumu a výzkumné otázky Metodika výzkumu Analýza inzerátů malých a středních firem Zhodnocení výsledků analýzy inzerátů firem Výsledky dotazníkového šetření - studenti VŠPJ Charakteristika respondentů Měkké kompetence Odborné kompetence Zhodnocení výsledků Diskuze Návrh řešení a doporučení pro praxi Závěr Seznam použité literatury Přílohy... 68

8 Seznam použitých obrázků Obrázek 1: Průměrná požadovaná úroveň měkkých kompetencí na českém trhu práce (Balcar, 2016a) Seznam použitých tabulek Tabulka 1: Kategorizace účetních jednotek a jejich kritéria k sestavení účetní závěrky 17 Tabulka 2: Názvy firem z analyzovaných inzerátů Tabulka 3: Méně požadované měkké kompetence u profese účetní Tabulka 4: Procentuální vyjádření respondentů u dvou otázek Tabulka 5: Aktuální semináře + cena Seznam použitých grafů Graf 1: Požadované vzdělání uchazeče na profesi účetní podle malých a středních firem (vlastní zpracování podle Práce.cz (2019) a Jobs.cz (2019)) Graf 2: Požadované vzdělání uchazeče na profesi účetní podle Kraje Vysočina, Prahy a Brna (vlastní zpracování podle Práce.cz (2019) a Jobs.cz (2019)) Graf 3:Požadované znalosti práce s PC podle malých a středních firem (vlastní zpracování podle Práce.cz (2019) a Jobs.cz (2019)) Graf 4:Požadované znalosti práce s PC podle Kraje Vysočina, Prahy a Brna (vlastní zpracování podle Práce.cz (2019) a Jobs.cz (2019)) Graf 5: Požadovaná praxe v oboru účetnictví podle malých a středních firem (vlastní zpracování podle Práce.cz (2019) a Jobs.cz (2019)) Graf 6: Požadovaná praxe v oboru účetnictví podle Kraje Vysočina, Prahy a Brna (vlastní zpracování podle Práce.cz (2019) a Jobs.cz (2019)) Graf 7: Nejčastěji požadované měkké kompetence u profese účetní (vlastní zpracování podle Práce.cz (2019) a Jobs.cz (2019)) Graf 8: Intenzita rozvoje měkkých kompetencí sebereflexe studentů (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Graf 9: Významnost měkkých kompetencí pro praxi (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Graf 10: Vnímání významnosti měkkých kompetencí podle formy studia (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Graf 11: Významnost měkkých kompetencí podle zájmu studentů o profesi účetního (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Graf 12: Významnost důležitosti měkkých kompetencí podle zájmu studentů o profesi účetního Graf 13: Významnost měkkých kompetencí podle ročníků studentů (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Graf 14: Intenzita rozvoje odborných kompetencí sebereflexe studentů Graf 15: Významnost odborných kompetencí pro praxi (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření)

9 Graf 16: Vnímání významnosti odborných kompetencí podle formy studia (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Graf 17: Vnímání důležitosti odborných kompetencí podle formy studia (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Graf 19: Významnost důležitosti odborných kompetencí podle zájmu studentů o profesi účetního (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Graf 20: Významnost odborných kompetencí podle ročníků studentů (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Graf 21: Významnost důležitosti odborných kompetencí podle ročníků studentů (vlastní tvorba podle dotazníkového šetření) Seznam příloh Příloha 1: Dotazník pro studenty VŠPJ Seznam použitých zkratek VŠPJ ČR EU SŠ VŠ PC ACCA ICU Česká republika Evropská unie střední škola vysoká škola počítač The Association of Chartered Certified Accountants Institut certifikace účetních 9

10 Úvod Splnění veškerých požadavků od zaměstnavatelů by mělo být nejdůležitější povinností všech uchazečů o danou profesi, v našem případě o profesi účetní. Každý zaměstnavatel se snaží mít toho nejlepšího účetního, protože se jedná o pozici velmi důležitou pro podnik. Dobrý účetní může svou pozicí dokázat zlepšit firmě její finanční situaci. Každý z nás se v životě setkává s problematikou hledání zaměstnání, a proto splnění profesních kompetencí je velmi důležitou podmínkou k získání svého zaměstnání. Z tohoto důvodu usuzuji, že zpracovaná bakalářská práce dokáže sdělit uchazečům o profesi účetní většinu informací o profesních kompetencích, které zaměstnavatelé požadují. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část zahrnuje základní informace o účetnictví, tedy význam účetnictví, funkce účetnictví, účetní závěrka a rozdělení účetních jednotek. Rozdělení účetních jednotek je základní důležitou podstatou pro bakalářkou práci, protože, jak již název říká, práce bude obsahovat profesní kompetence malých a středních firem. Tato část také zahrnuje informace o odborných a klíčových (měkkých) kompetencí, které je důležité znát, než se v práci postoupí k výzkumné části. Poté budou sděleny kvalifikační požadavky na profesi účetní. Profese účetní jsou rozděleny na tři hlavní profese, o kterých je pojednáno více v této kapitole. V další kapitole je uveden význam měkkých kompetencí zaměstnavatelů, který zahrnuje celkový výčet měkkých kompetencí. Dané informace jsou vysvětleny za použití relevantní literatury. V poslední kapitole teoretické části jsou sděleny cesty profesního vzdělávání. Tato kapitola obsahuje informace o certifikaci účetní profese v České republice. Výzkumná část se člení na dvě části výzkumného šetření a na celkové zhodnocení výsledků. První část výzkumného šetření je analýza inzerátů a část druhá je dotazníkové šetření na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Výzkumná část je zaměřena na celkový cíl daného výzkumu a na výzkumné otázky. Cílem výzkumu bude zjistit požadované profesní a měkké kompetence zaměstnavatelů. Poté zjistit, jaké jsou představy studentů Vysoké školy polytechnické Jihlava o požadavcích zaměstnavatelů, dále je zpracovaná metodika celého výzkumu. Všechny poznatky uvedené v teoretické části jsou ve výzkumné části porovnávány se současným trhem práce. 10

11 Provedená analýza inzerátů se skládá z celkem 50 inzerátů, které budou vyhledávány na relevantních portálech a a to v oblasti Kraje Vysočina, Prahy a Brna. Inzeráty rozděluji do skupin malých a středních firem a podle místa. Dále tato část obsahuje vytvořené grafy na jednotlivé profesní kompetence, díky kterým budu zjišťovat dané informace. Na konci této části je celkové zhodnocení analýzy inzerátů firem. Druhá část, tedy dotazníkové šetření je orientované na respondenty (studenty VŠPJ). Veškeré informace o respondentech jsou uvedeny v kapitole, která obsahuje charakteristiku respondentů. V této části jsou rozděleny zvlášť měkké a odborné kompetence, které jsou analyzovány pomocí grafů, jejichž informace vychází z dotazníku. Poslední částí je celkové zhodnocení výsledků, kde se odpovídá na výzkumné otázky. Bakalářská práce je opřena o několik literárních publikací, které se týkají veškerých informací o účetnictví a profesních kompetencí. A dále se také opírá o relevantní webové portály, které mi poskytly veškeré informace potřebné pro výzkumnou část. Veškerá literatura je uvedena na konci práce. Motivace Téma mé bakalářské práce Profesní kompetence účetních v malé a střední firmě jsem si vybrala z důvodu, že mně toto téma velice zajímá. Po dokončení vysoké školy se chci zaměřit na hledání účetní profese, proto výzkum v mé bakalářské práci mi bude nápomocný k tomu, abych už dopředu věděla, jaké profesní kompetence zaměstnavatelé vyžadují na profesi účetního. Práce může tedy posloužit nejenom studentům, ale také každému člověku, který chce účetní profesi vykonávat. 11

12 Cíl práce Cílem bakalářské práce je prostřednictvím analýzy požadavků na profesní kompetence účetních kladených zástupci malých a středních firem a podle trendů trhu práce navrhnout doporučení pro zkvalitnění rozvoje žádoucích kompetencí. Na bázi inzerátů z relevantních zdrojů bude prozkoumán aktuální stav na trhu práce ve vztahu k dané profesi. Šetření je orientované rovněž na skupinu potenciálních zaměstnanců - studentů Vysoké školy polytechnické Jihlava - s cílem zjistit jejich preference v oblasti budoucího uplatnění na trhu práce a hodnocení dosavadní praktické přípravy. Závěry vyplývající z výzkumu budou nápomocné pro ekonomickou, ale také pedagogickou praxi. 12

13 1 Význam a funkce účetnictví Podle Novotného (2018) je účetnictví jedním ze zdrojů informací, který je určitým způsobem organizován. Tyto informace jsou ekonomického charakteru, které vypovídají o hospodářské činnosti konkrétní společnosti. Předmětem účetnictví jsou informace o stavu a pohybu majetku (aktiva) a jeho zdrojích (pasiva). Dále také o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření v peněžním vyjádření. Účetní informace obsahují i další charakteristické znaky, a to: prvotně zachycují jednotlivé hospodářské operace, díky kterým se získávají agregované ukazatele, zobrazují skutečnost za určité časové období, informace je dokumentovaná účetním dokladem, zahrnují veškeré informace o účetnictví od vzniku po zánik podniku. Významem účetnictví je poskytování informací pro jednotlivé uživatele pro možnost provádět ekonomická rozhodnutí. Existují také hospodářské operace, které nepřinášejí ekonomické důsledky. Díky těmto operacím je nezastupitelná úloha účetnictví dána tím, že účetnictví zaznamenává hospodářské operace, které obsahují ekonomické důsledky a plní ekonomickou funkci.(novotný, 2018) 1.1 Funkce účetnictví Mezi základní funkci účetnictví patří poskytování spolehlivých informací uživatelům o finanční situaci účetní jednotky. Účetnictví by mělo poskytovat informace o zajištění stability, a to minimálně po dobu 12 následujících měsíců. Dále informace o dosažené přiměřené výnosnosti vložených prostředků, tedy jaká je solventnost. Na základě těchto informací je důležité předpovídat další vývoj, a ne jen hodnotit uplynulé období. Účetnictví plní i další funkce, které se navzájem doplňují a prolínají. Mezi tyto funkce patří například: dispoziční funkce: zdroj informací pro rozhodovací procesy, 13

14 důkazní funkce: prostředek při vedení sporů k ochraně a uznání práv, registrační funkce: vedení soustavných zápisů s uchováním informací, kontrolní funkce: prostředek ochrany majetku a správy, daňová funkce: podklad pro daňové povinnosti (Novotný, 2018). 1.2 Účetní jednotky Účetní jednotky se povinně musí řídit zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ať už se jedná o právnické osoby či fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Mají povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví. Povinnost vedení podvojného účetnictví platí podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro: 1. Právnické osoby, které mají sídlo na území ČR Právnickou osobou či podnikatelem jsou obchodní společnosti, evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem v ČR, evropské společnosti, evropská družstevní společnost se sídlem v ČR, družstva a státní podniky. Tato skupina se musí řídit účetními předpisy pro podnikatele. Do těchto předpisů patří zejména to, že právnická osoba je povinna zapisovat do obchodního rejstříku správnou adresu, tudíž skutečné sídlo, z kterého je řízena svým statutárním orgánem. 2. Zahraniční právnické osoby, které podnikají na území ČR Zahraniční právnická osoba je právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky. Zahraniční právnické osoby podnikají v ČR za předpokladu, že mají zde pobočky, obchodní či odštěpné závody. Oprávnění k podnikání vzniká ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Poté se z nich stávají účetní jednotky a musí vést podvojné účetnictví. Rovněž se na zahraniční právnické osoby vztahují účetní předpisy pro podnikatele. 3. Tuzemské a zahraniční fyzické osoby Fyzickou osobou jsou podnikatelé, kteří jsou zapsáni do obchodního rejstříku. Vedou podvojné účetnictví podle zvláštního právního předpisu. Dále to jsou podnikatelé, 14

15 kteří za předchozí kalendářní rok mají obrat z podnikání vč. zdanitelných plnění osvobozených o DPH větší než 25 milionů Kč. Tato podmínka je podle zákona o dani z přidané hodnoty. Do této skupiny patří také podnikatelé, kteří jsou zároveň společníky sdruženými ve společnosti a alespoň jeden ze sdružených společníků je účetní jednotkou a vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví. 4. Organizační složky státu 5. Investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční fondy a investiční společnosti Fondy se řídí účetními předpisy pro finanční instituce. 6. Svěřenský fond podle 1448 až 1474 nového občanského zákoníku Svěřenský fond je zákonem o účetnictví vymezen jako účetní jednotka, i když nemá právnickou osobnost. Fond se řídí podle účetních předpisů pro podnikatele. 7. Fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové spoření a podle zákona upravujícího důchodové spoření Fondy se řídí účetními předpisy pro finanční instituce. (Ryneš, 2014) Účetní jednotky musí vést účetnictví: správně úplně průkazně přehledně srozumitelně trvale Správnost účetnictví: pokud je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, s Českými účetními standardy a dalšími účetními předpisy, které upravují účetnictví buď přímo nebo nepřímo. 15

16 Úplnost účetnictví: pokud účetní jednotka zaúčtovala všechny účetní případy v účetním období do účetních knih, dále sestavila účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu a je schopna doložit všechny informace pomocí účetních dokladů. Průkaznost účetnictví:pokud účetní jednotka provedla inventarizaci podle zákona o účetnictví a účtování účetních případů je doloženo průkaznými účetními záznamy, tedy doklady. Srozumitelnost účetnictví: pokud je obsah účetních případů a účetních záznamů jednoznačně určen. Pomocí účetních případů se zachycují děje a stavy a výsledkem jsou účetní výkazy a příloha k těmto výkazům. Trvalost účetnictví: účetní jednotka zajistí trvalost účetnictví tím, že uschová účetní záznamy (účetní doklady, účetní závěrky, výroční zprávy atd.) v předepsaných lhůtách. Dále musí účetní jednotka být schopna tuto povinnost splnit i do budoucna. (Ryneš, 2014) 1.3 Účetní závěrka Účetní závěrka je klíčovým dokumentem, díky kterému vrcholí veškerá účetní práce účetní jednotky za dané účetní období. Účetní jednotka pomocí účetní závěrky poskytuje daným uživatelům (státu, bankám, akcionářům, věřitelům, burzám apod.) veškeré informace o finanční, majetkové a důchodové situaci. Účetní závěrka musí vytvořit celkový obraz o účetní jednotce i o jejím hospodaření v minulém účetním období. (Ryneš, 2014) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku podle 18 zákona o účetnictví. Účetní závěrku tvoří: a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty, c) přehled o peněžních tocích, d) přehled o změnách vlastního kapitálu, e) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním 7 odst. 3 až 5 a 19 odst. 5 a 6. 16

17 1.3.1 Kategorie účetních jednotek a jejich kritéria k sestavení účetní závěrky Ve vztahu k povinnostem účetních jednotek na sestavování a zveřejňování účetní závěrky je v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví podle 1b ustanovena tato kategorizace: Tabulka 1: Kategorizace účetních jednotek a jejich kritéria k sestavení účetní závěrky Kritéria Mikro účetní Malá účetní Střední účetní Velká účetní jednotka jednotka jednotka jednotky Aktiva celkem v mil. Kč Roční úhrn čistého obratu v mil. Kč Průměrný počet zaměstnanců Zdroj: (Zákony pro lidi, 2019) Mikro účetní jednotka nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot. Malá účetní jednotka není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot. Střední účetní jednotka není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot. Velká účetní jednotka překračuje k rozvahovému dni alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené u střední účetní jednotky. Velkou účetní jednotku se vždy považuje vybraná účetní jednotka a subjekt veřejného zájmu. Mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky nejsou povinny sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. Přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích sestavují takové účetní jednotky, které za bezprostředně předcházející účetní období a k rozvahovému dni splní obě hodnoty uvedené v 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2. 17

18 Účetní závěrka musí obsahovat: u účetních jednotek ( 1 odst. 2 písm. a) až c) a 1 odst. 2 písm. i) až l)) - název a sídlo nebo obchodní firmu u účetních jednotek ( 1 odst. 2 písm. d) až h)) - jméno nebo obchodní firmu, bydliště a sídlo (pokud se liší od bydliště) identifikační číslo účetní jednotky (pokud ho má přiděleno), informaci o zapsání do veřejného rejstříku, která je uvedena na obchodních listinách právní formu účetní jednotky, informaci o tom, zda je účetní jednotka v likvidaci předmět podnikání popřípadě jiné činnosti rozvahový den, který je uveden v 19 odst. 1 nebo jiný termín, který je uveden v 19 odst. 3, k němuž se sestavuje účetní závěrka okamžik, ve kterém se sestavuje účetní závěrka K tomuto okamžiku musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. a) až c), podpisový záznam účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. d) až h) nebo podpisový záznam osob stanovených v 4a účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. i) až l). Po připojení výše uvedených podpisových záznamů se účetní závěrka považuje za sestavenou podle písmene f) Účetní závěrka je sestavena účetní jednotkou v plném nebo zkráceném rozsahu. Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pokud zákon o účetnictví nestanoví jinak. Způsob a rozsah sestavení účetní závěrky v plném a ve zkráceném rozsahu stanoví prováděcí právní předpis, a to pro určité skupiny účetních jednotek podle toho, do které kategorie patří. Vysvětlující a doplňující informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze v účetní závěrce, stanoví prováděcí právní předpis, a to pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle toho, do které kategorie patří. (Zákony pro lidi, 2019) 18

19 1.3.2 Rozvahový den Rozvahový den je den, ke kterému účetní jednotky sestavují účetní závěrky a uzavírají účetní knihy. Účetní jednotky uvádějí v závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne, tedy k rozvahovému okamžiku. (Ryneš, 2014) Příprava účetní závěrky Před samotným sestavením účetní závěrky se musí nejprve sestavit účetní uzávěrka. Účetní uzávěrka vyjadřuje soubor účetních operací, které se musí provádět před samotným uzavřením účetních knih, a to na konci účetního období. (Novotný, 2016) Nejprve se provede inventarizace majetků a závazků. Dále probíhají uzávěrkové operace. Mezi tyto operace patří odpisy dlouhodobého majetku, časové rozlišování, opravy nesprávností, čerpání a tvorba rezerv, kurzové rozdíly, účtování o dohadných účtech a opravných položkách, závěrečné operace u zásob. Účetní jednotky musí účtovat o všech výnosech a nákladech, bez ohledu na to, jak to ovlivní základ daně. K vyčíslení daně z příjmu je nutné stanovit základ daně. Základ daně se stanoví pomocí účetního výsledku hospodaření, který se nadále upraví o některé položky. Přičtou se nedaňové náklady a odečtou se výnosy nezahrnované do ZD. (Šteker a Otrusinová, 2016) Účetní jednotka má povinnost podat daňové přiznání do tří měsíců po ukončení účetního období. Pokud místo účetní jednotky zpracovává přiznání daňový poradce, tak se podává do šesti měsíců po ukončení účetního období.(strouhal a kol., 2016) Až účetní jednotka dokončí veškeré uzávěrkové operace, tak přichází na řadu uzavírání účetních knih. Nejprve se zjistí obrat na analytických a syntetických účtech, a to na stranách Má-dáti a Dal. Zjistí se konečné zůstatky aktiv a pasiv a konečné stavy výnosů a nákladů. Poté se konečné zůstatky převedou na konečný účet rozvažný. Dojde ke zjištění základu daně z příjmu. Převedou se konečné stavy výnosů a nákladů na účet zisku a ztrát. Posledním krokem před účetní závěrkou je zjištění účetního výsledku hospodaření. (Koch, 2016) 19

20 2 Odborné a klíčové kompetence Kompetence nebo-li způsobilosti jsou jednotlivými kvalifikačními požadavky každé kvalifikace. Kvalifikace pro určité profesní uplatnění se skládá z jednotlivých kompetencí. Kompetence se dělí na dva typy, a to na odborné kompetence a obecné kompetence. 2.1 Odborné (tvrdé) kompetence Odborné kompetence představují, co by měl umět pracovník po odborné stránce. (Národní ústav pro vzdělávání, 2019) Odborné kompetence představují soubor odborných požadavků, které jsou potřeba pro výkon jednotky práce. Každá odborná kompetence zahrnuje oborovou či znalostní dimenzi a činnostní dimenzi. Jedná se například o opravy dřevoobráběcích strojů, kde je zahrnuta znalost dřevoobráběcích strojů a činnost opravy, která představuje zvládání postupů při technických opravách. (Národní soustava povolání, 2017) Odborné nebo-li tvrdé kompetence formalizované v oboru a dosaženém stupni vzdělání používají zaměstnavatelé jako primární třídící znak uchazečů o zaměstnání. (Balcar a Knob, 2016) 2.2 Klíčové (měkké kompetence) Klíčové kompetence jsou významnou podskupinou obecných kompetencí. Podle Balcara a Knoba (2016) mohou být měkké kompetence popsány jako obtížně měřitelné dovednosti, které jsou úzce svázány s postoji jedince. Jedná se například o spolupráce, leadership, kreativita, samostatnost a komunikace. Měkké kompetence představují soubor požadavků, které jsou nezávislé na konkrétních odbornostech, ale na komplexních schopnostech člověka. Dále jsou to požadavky, které jsou potřeba pro kvalitní výkon jednotky práce. Tento druh kompetencí má průřezový charakter a jsou uplatnitelné a přenositelné napříč obory. (Národní soustava povolání, 2017) Balcar a Knob (2016) se zabývají ve své práci odhadem mzdové výnosnosti profesních a měkkých kompetencí, přičemž lze podotknout, že úroveň mzdy představuje vhodnou 20

21 aproximaci jedincovy produktivity práce. Výsledky prokázaly, že rozvoj 15 měkkých kompetencí přináší zvýšení mzdy jednoho zaměstnance o 10,06 %. Tato studie odpovídá i výnosům profesních kompetencí, které získá člověk během školní docházky, která trvá ani ne2,5 roku. Uvedené výnosy jsou však tzv. hrubými výnosy a potvrzují tak zobecněné představy o tom, že lidé s vyššími profesními či měkkými kompetencemi jsou produktivnější a proto více vydělávají. Při srovnání mzdových výnosů měkkých a profesních kompetencí bylo zjištěno, že oba typy kompetencí mají přibližně stejný vliv na mzdovou úroveň jedince. Dále bylo zjištěno, že společnost spíše přijímá výnosnost profesních kompetencí než výnosnost měkkých kompetencí. Tímto můžeme říci, že profesní a měkké kompetence ukazují na vhodný společný rozvoj obou druhů kompetencí v rámci vzdělávacího systému. (Balcar a Knob, 2016) 21

22 3 Kvalifikační požadavky na účetní profesi V kapitole kvalifikační požadavky na účetní profesi se budu zabývat především profesemi, které mohou být vykonávány lidmi s titulem Bc. ( bakalář ) nebo také s titulem Ing. ( inženýr ). Vybrala jsem si profese účetní, hlavního účetního a účetního metodika. Každou profesi představím a doplním požadavky kladené k dané profesi. 3.1 Profese účetní Profese účetní zajišťuje části účetního systému organizace. Dále provádí účetní operace, které zaznamenává na jednotlivých účtech či skupinách účtů. Zabývá se účetními zápisy účetních položek a má na starost i zakládání dokladů. Kontroluje a uschovává si účetní doklady a zajišťuje fakturaci podniku. Zpracovává účetní doklady pro automatické zpracování dokladů. Účetní pořizuje soupisy inventur a provádí inventury dokladů. Dále zajišťuje také inventarizaci závazků a majetku. (Práce.cz, 2019) Požadavky profese účetní Jedním z požadavků na pozici účetní je dosažené školní vzdělání. Nejvhodnějším vzděláním je obchodní akademie a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Mezi další vhodné vzdělání by se daly zařadit školy ekonomiky a podnikání, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví. Dále se doporučuje vlastnit Certifikát Svazu účetních. Mezi kompetenční požadavky k výkonu povolání patří odborné znalosti a dovednosti, obecné dovednosti a měkké kompetence. Odborné znalosti zahrnují nutné i výhodné požadavky. Mezi nutné požadavky patří především účetní doklady a jejich evidence, vnitropodnikové účetnictví, daňová soustava ve vztahu k účetnictví, majetek podnikatelského subjektu, jako jsou například zásoby, investice, pohledávky a ceniny. Dále odpisování a inventarizace majetku podnikatelského subjektu a styk s finančními úřady, bankou, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi. Mezi výhodné požadavky se dají zahrnout odvody 22

23 sociálního a zdravotního zabezpečení, mzdové účetnictví a ekonomické informační systémy a podnikové účetní systémy. Odborné dovednosti obsahují sestavení účetní závěrky, vedení vnitropodnikového účetnictví, vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány, spolupráce na tvorbě vnitřního předpisu upravujícího jejich systém a provádění účetních kontrol. Mezi další dovednosti patří vedení evidence o pohybu majetku a závazků, inventarizace zásob, dlouhodobého majetku, finančních prostředků, účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví, zpracování kupních smluv, objednávek a nabídek, kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů, výpočet odpisů dlouhodobého majetku a v neposlední řadě vystavování účetních dokladů o příjmech a výdajích peněžních prostředků a vedení pokladní knihy. Měkké kompetence zahrnují samostatnost, výkonnost, celoživotní učení, řešení problémů, zvládání zátěže, plánování a organizování práce. (Národní soustava povolání, 2017) 3.2 Profese hlavního účetního Hlavní účetní se zabývá účtováním pojistných náhrad, mzdových dokladů a úroků. Tyto účty udržuje a řeší také problematické účetní případy. Dále udržuje hlavní účetní knihu včetně kontroly. Hlavní účetní má na starost koordinaci a organizaci činností prováděné v účtárně. Vyřizuje daňová přiznání a účtuje o dani z příjmu. Při řešení sporných daňových případů komunikuje s daňovým poradcem. Zabývá se shromažďováním a přípravou podkladů pro audit a zpracovává instrukce a interní směrnice. Dále má na starost i práce, které souvisejí se statistickými výkazy, závěrkou a je součástí škodní komise. (Práce.cz, 2019) Požadavky na profesi hlavního účetního Požadavkem na pozici hlavního účetního je dosažené školní vzdělání. Nejvhodnějším vzděláním je magisterský studijní program v oboru ekonomika a management. Mezi vhodné vzdělání patří magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa, magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice, magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie a magisterský studijní 23

24 program v oboru ekonomické teorie. Dalším doporučovaným požadavkem je Certifikát Svazu účetních. Kompetenčními požadavky k výkonu povolání jsou odborné znalosti a dovednosti, obecné dovednosti a měkké kompetence. Odborné znalosti obsahují nutné i výhodné požadavky. Nutnými požadavky pozice hlavního účetního jsou mezinárodní standardy účetního výkaznictví, účetní doklady a jejich evidence, manažerské účetnictví, finanční a daňové účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, druhy daní a principy daňové soustavy, vedení pokladních knih a deníků, ekonomické informační systémy, podnikové účetní systémy a majetek podnikatelského subjektu, jeho odpisování a inventarizace. Výhodnými požadavky jsou mzdové účetnictví, styk s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, bankou a dalšími institucemi. Odborné dovednosti zahrnují nutné požadavky a jeden výhodný požadavek. Mezi nutné požadavky patří vedení podvojného účetnictví, spolupráce s finančními úřady, sestavení účetní závěrky, tvorba vnitřních účetních předpisů účetní jednotky v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpracování pravidelných výstupů z účetnictví pro potřeby managementu účetní jednotky, kontrola vedení účetnictví v souladu s mezinárodními účetními standardy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dalšími požadavky jsou spolupráce s externím auditorem, spolupráce s orgány státní správy a s ostatními institucemi při provádění účetních kontrol a revizí, vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány, stanovování směrné účtové osnovy, označování, uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, provádění kontroly účetního systému tj. především kontrola dodržování platné legislativy, dodržování nařízení a norem platných uvnitř účetní jednotky, kontrola vedení účetnictví s důrazem na jeho úplnost, průkaznost a správnost. Obecnými dovednostmi jsou ekonomické povědomí, numerická způsobilost, počítačová způsobilost, právní povědomí, jazyková způsobilost v českém i anglickém jazyce. Měkké kompetence obsahují plánování a organizování práce, orientace a objevování v informacích, celoživotní učení, samostatnost, výkonnost, řešení problémů, vedení lidí a efektivní komunikace.(národní soustava povolání, 2017) 24

25 3.3 Profese účetního metodika Profese účetního metodika má podobné pozice, které se nazývají účetní expert či účetní specialista. Účetní metodik zajišťuje odborné metodické činnosti, které se nacházejí v účetní oblasti. Přebírá data z účetnictví, která poté kontroluje z hlediska formální správnosti a vazeb předepsaných právními předpisy. Těmito činnostmi se účetní metodik zabývá každý měsíc. Dále zpracovává sumární účetní výkazy a zodpovídá za jejich správnost. V neposlední řadě poskytuje metodickou pomoc, která se týká vedení účetnictví a odpovídá za správnost postupů, a to vzhledem k platným právním předpisům. (Práce.cz, 2019) Požadavky na profesi účetního metodika Dosažené vzdělání je důležitým požadavkem i u pozice účetního metodika. Nejvhodnějším vzděláním je bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management. Mezi ostatní vhodné vzdělání patří bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice, bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa, bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie a vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání. I tato profese má své kompetenční požadavky k výkonu povolání. Patří sem odborné znalosti a dovednosti, obecné dovednosti a měkké kompetence. Mezi odborné znalosti patří nutné i výhodné požadavky. Nutnými požadavky jsou finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, účetní doklady a jejich evidence, daňová soustava ve vztahu k účetnictví, ekonomika podnikatelského subjektu obecně, hospodářský výsledek a principy hospodaření podnikatelského subjektu, manažerské účetnictví, majetek podnikatelského subjektu, jeho inventarizace a odpisování, mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Výhodnými požadavky jsou odvody zdravotního a sociálního pojištění, styk se správou sociálního zabezpečení, bankou, finančním úřadem a dalšími institucemi, mzdové účetnictví a ekonomické informační systémy a podnikové účetní systémy. Odbornými dovednostmi jsou sestavení účetní závěrky, provádění účetních kontrol, vedení vnitropodnikového účetnictví, výpočet odpisů dlouhodobého majetku, poskytování metodické pomoci v oblasti účetnictví v rámci účetní jednotky, 25

26 upřesňování oběhu účetních dokladů, vytváření vnitřních předpisů účetní jednotky v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tvorba a upřesňování metodiky účetních postupů v účetní jednotce, tvorba a udržování účtového rozvrhu, vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány, inventarizace zásob, dlouhodobého majetku, pohledávek, finančních prostředků a závazků, účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví a vedení evidence o pohybu majetku a o závazcích. Obecné dovednosti zahrnují numerickou způsobilost, jazykovou způsobilost v českém jazyce, počítačovou způsobilost, právní a ekonomické povědomí a jazykovou způsobilost v anglickém jazyce. Mezi měkké kompetence patří samostatnost, celoživotní učení, orientace a objevování v informacích, řešení problémů, výkonnost a organizování a plánování práce.(národní soustava povolání, 2017) 26

27 4 Význam měkkých kompetencí zaměstnanců V této kapitole se budu především zabývat otázkou Jsou měkké kompetence pro úspěch na trhu práce důležité? Na zaměstnavatele se tedy klade otázka, zda jsou na českém trhu práce významnější profesní nebo obecné kompetence. Tato otázka rozděluje zaměstnavatele přibližně na dva stejné tábory. Podrobnější analýza nám ukazuje, že u obecných kompetencí převyšuje spíše význam měkkých kompetencí nad tvrdými. (Balcar a Knob, 2016) Uvedené studie prokazují, že se používá jednotný soubor 9 měkkých kompetencí a 4 tvrdých kompetencí. Mezi tvrdé kompetence se dá zařadit numerická gramotnost, jazykové dovednosti, ICT dovednosti a gramotnost. Lze předpokládat, že stejný význam měkkých a tvrdých kompetencí by vedl k jejich rovnému rozložení v uvažovaném souboru 13 kompetencí seřazeném dle jejich důležitosti pro zaměstnavatele. V praxi by to mělo vést k tomu, že mezi 7 nejdůležitějšími kompetencemi by se měly nacházet 2 ze 4 tvrdých kompetencí.(burdová a Paterová, 2009; Kalousková, 2007 a 2006; Kalousková a kol., 2004) 4.1 Průměrná požadovaná úroveň měkkých kompetencí na českém trhu práce Následující tabulka zahrnuje zběžný pohled na průměrné úrovně měkkých kompetencí potřebných pro výkon povolání českých zaměstnanců.(balcar a Knob, 2016) 27

28 Obrázek 1: Průměrná požadovaná úroveň měkkých kompetencí na českém trhu práce (Balcar, 2016a) Údaje v tabulce jsou vypočteny na základě pozorování. Rozdíl mezi počtem pozorování s požadovanou úrovní kompetence 3 a 4-5 a celkovým počtem pozorování odpovídá počtu pozorování s požadovanou úrovní kompetence 0-2. Mezi kompetence na nejvyšší úrovni (úroveň 4 a 5) patří výkonnost, samostatnost a efektivní komunikace společně s plánováním a organizováním práce a řešením problémů. Zvládnutí kompetencí na nejvyšších úrovních je požadováno od více než ⅓ zaměstnanců. Mezi měkké kompetence s nejnižší průměrnou úrovní požadovanou od zaměstnanců patří ovlivňování ostatních, leadership, vyhledávání a orientace v informacích, celoživotní učení a zákaznická orientace. Neznamená to, že by tyto kompetence byly vyžadovány zaměstnavateli na nízkých úrovních, ale že jsou vyžadovány pouze od omezeného počtu zaměstnanců. (Balcar a Knob, 2016) 28

29 4.2 Výčet měkkých kompetencí a jejich charakteristika Měkké kompetence se podle Národní soustavy povolání (2017) dělí do několika skupin a každá skupina je rozdělena do úrovní 0-5, které obsahují informace o určitém zaměstnanci. Uvedený výčet měkkých kompetencí obsahuje pouze několik důležitých kompetencí pro praxi Výkonnost Úroveň 0: Pracovní výkon zaměstnance musí být neustále a důsledně kontrolován. Jeho práce není orientovaná na výsledek, tedy přínos a na výkon. Sleduje pouze osobní cíle a je nespolehlivý. Úroveň 1: Při vykonávání úkolů nepřemýšlí nad jejich smyslem a musí být stále kontrolován. Snaží se podávat výkon, ale ne vždy dosáhne požadovaného výsledku. Při dosažení úkolu se potýká s problémy. Úroveň 2: Zaměstnanec se orientuje na výsledek i na výkon, je ochoten se dále rozvíjet a dosahuje spolehlivého výkonu. S problémy se potýká pouze výjimečně a dokáže sladit osobní priority s týmovými či firemními prioritami. Úroveň 3: Zaměstnanec nemusí být příliš kontrolován, odvedený výkon je spolehlivý a dokáže se poučit z chyb. Dokáže uskutečnit a rozpoznat podstatné kroky a dokáže sladit osobní, týmové nebo firemní priority. Úroveň 4: Zaměstnancův výkon je vysoce spolehlivý a stabilní a efektivitu výkonu zvyšuje. Je schopen sebekontroly a dokáže se sebezdokonalovat. Poskytuje i přijímá zpětnou vazbu. Úroveň 5: Zaměstnanec má manažerské předpoklady pro zvýšení výkonu. Osobní, týmové nebo firemní cíle jsou v souladu a je schopen sebekontroly. Poskytuje a přijímá zpětnou vazbu a dokáže na ni navrhnout řešení. Zaměstnanec je motivován a dokáže motivovat i ostatní Samostatnost Úroveň 0: Zaměstnanec se neumí samostatně rozhodovat. Jednoduché úkoly nesplní s jistotou a je závislý na skupinovém myšlení. 29

30 Úroveň 1: Zaměstnanec je závislý na vedení a na skupinovém myšlení. Přizpůsobuje se názorům ostatních a samostatné splní pouze jednoduché úkoly. Úroveň 2: Zaměstnanec se dokáže rozhodnout bez skupinového myšlení, ale vyhovují mu návody, instrukce apod. Běžné úkoly plní spolehlivě a samostatně. U těžších úkolů potřebuje dohled. Úroveň 3: Zaměstnanec získává informace samostatně, dokáže vyjádřit své názory. Všechny zadané úkoly plní spolehlivě a samostatně. Úroveň 4: Zaměstnanost se nebojí odpovědnosti a dokáže přijmout i určitou míru rizika. Je schopen se koncentrovat a rychle se rozhodovat. Při plnění úkolů řídí sám sebe. Úroveň 5: Zaměstnanec se nebojí nést osobní riziko, protože ho dokáže dobře posoudit. Dokáže získat potřebné zdroje, plánuje a je schopen se koncentrovat. Rychle se rozhoduje a u plnění úkolů řídí sám sebe a umí své síly odhadnout Flexibilita Úroveň 0: Pro zaměstnance je náročné přenést pozornost mezi úkoly. Je zatížen stereotypy a je vysoce závislý na stabilitě pracovního prostředí. Má velké problémy se zpracováním nových myšlenek a podnětů. Na změny reaguje negativně. Úroveň 1: Zaměstnanec se vyrovnává se změnami obtížně, je závislý na stabilitě pracovního prostředí a potřebuje dostatek času na přijetí nových myšlenek. Úroveň 2: Zaměstnanec je schopen přenést pozornost mezi menší počet úkolů. Stereotypy je schopen pozvolně překonat a potřebuje čas na přijetí nových myšlenek. Úroveň 3: Zaměstnanec se nebrání novým metodám, změny nepředstavují pro něj stres a bez problémů je akceptuje. Pozornost mezi úkoly je schopen přenášet. Je schopný se učit novým věcem a dokáže se přizpůsobit novému pracovnímu prostředí. Úroveň 4: Zaměstnanec vítá nové myšleny, změny a je otevřený všemu novému. Dokáže přispět svými náměty, je ochoten se učit a dále se rozvíjet o nové znalosti a dovednosti. Úroveň 5: Zaměstnanec má kreativní a inovativní myšlení, prosazuje změny a zpochybňuje stereotypy. Obohacuje své dovednosti a znalosti a trvale se rozvíjí. 30

31 4.2.4 Kreativita Úroveň 0: Zaměstnanec reaguje na nové nápady a na změny negativně a bojí se rizik. S novými nápady nepřichází, protože v něm vyvolávají pocit ohrožení. Úroveň 1: Zaměstnanec nevyhledává riskantní řešení, rizika jsou pro něj ohrožení a změnám se dokáže přizpůsobit, ale jen do značné míry. Úroveň 2: Zaměstnanec nedokáže samostatně připravit ani zrealizovat nové náměty na zlepšení, ale je schopný s nimi opakovaně přicházet. Úroveň 3: Zaměstnanec aktivně vyhledává příležitosti ke změně či ke zlepšení. Má intuice pro podnikatelské příležitosti a má dostatek odvahy k realizaci či prosazení svých nápadů. Úroveň 4: Zaměstnanec je schopen rychle vyhodnotit rizika a snaží se je eliminovat. Dokáže být připraven k boji s konkurencí a neustále realizuje a připravuje nové projekty a změny. Úroveň 5: Zaměstnanec s riziky pracuje systematicky, je schopen ocenit a využít nápady a myšlenky ve svém okolí. Strategické myšlení mu umožňuje realizovat a připravovat nové záměry, které mu dokážou vytvořit výbornou pozici v konkurenčním prostředí Efektivní komunikace Úroveň 0: Zaměstnanec předává informace ostatním sporadicky a nahodile. Jeho schopnost naslouchat druhým je omezená a je pro něj obtížné formulovat myšlenky jak písemně, tak ústně. Úroveň 1: Zaměstnanec předá informace druhým pouze na vyžádání, má problémy s nasloucháním a zejména písemné formulování myšlenek je pro něj obtížné. Úroveň 2: Zaměstnanec bez větších obtíží naslouchá druhým a sdílí informace. Srozumitelné formuluje své myšlenky pouze v běžných situacích a jeho komunikace není vždy přesvědčivá. 31

32 Úroveň 3: Zaměstnanec na vzniklou situaci reaguje asertivně, naslouchá ostatním a toleruje názory druhých. Své myšlenky dokáže formulovat srozumitelně a svým projevem dokáže zaujmout ostatní. Úroveň 4: Zaměstnanec dokáže presentovat před skupinou, komunikaci dokáže otevřít a aktivně naslouchá druhým. Myšlenky formuluje na velmi dobré úrovni a názory ostatních rozvíjí a vítá. Úroveň 5: Zaměstnanec své myšlenky formuluje na výborné úrovni, přiměřené a zdravé sebeprosazování je pro něj přirozené. Dokáže presentovat před velkou skupinou lidí a dokáže je svým projevem přesvědčit. Dokáže využít konstruktivních konfliktů a komunikuje i s jinými kulturami Uspokojování zákaznických potřeb Úroveň 0: Zaměstnanec nemá chuť komunikovat, je uzavřený a vůči zákazníkům je neochotný a nevstřícný. V případě nátlaku reaguje agresivně, o zákaznících nebo o své firmě mluví negativně. Nezajímá se o potřeby zákazníků a ani nic o nich neví. Úroveň 1: Zaměstnanec se zákazníkem nekomunikuje dostatečně, nedostatečně posuzuje zákazníkovy potřeby a vůči zákazníkovi je pasivní. Úroveň 2: Zaměstnanec je schopný vstřícného chování, snaží se uspokojit zákazníkovy potřeby a snaží se mu vyhovět. Se zákazníkem komunikuje, ale ne vždy rozpozná a předvídá jejich potřeby. Úroveň 3: Zaměstnanec je loajální, chová se vstřícně a jeho jednání je příjemné. Je schopen komunikovat se zákazníkem a dokáže zjistit a uspokojit jejich potřeby. Za zákazníkovu spokojenost si uvědomuje odpovědnost a své emoce je schopen zvládat i ve vypjatých situacích. Úroveň 4: Zaměstnanec dokáže účinně vyjednávat, přijímá osobní zodpovědnost a komunikuje a jedná profesionálně. Předvídá očekávání zákazníka i jejich potřeby a zvládá i konfliktní situace. Jeho úsilím je důvěra, spokojenost i prospěch zákazníků. 32

33 Úroveň 5: Zaměstnanec umí ovlivnit i přesvědčit zákazníka, dokáže být i důvěryhodným poradcem. Má snahu o neustálé zlepšování vztahu, které systematicky buduje i udržuje. Zastává vstřícné chování i vystupování vůči zákazníkům Kooperace (spolupráce) Úroveň 0: Zaměstnancova ochota i zájem pracovat ve skupině je zanedbatelná a spolupráce s ním je problematická. Úroveň 1: Zaměstnanec má nízkou identifikaci se skupinovým cílem, není příliš aktivní, spíše je pasivní. Poskytování informací dává pouze na vyžádání. Úroveň 2: Zaměstnanec respektuje skupinové cíle, přizpůsobuje se požadovanému chování a je spíše aktivní. Informace aktivně nenabízí, ale sdílí. Úroveň 3: Zaměstnanec respektuje druhé, a to i výsledky jejich úsilí. Nabízí a sdílí informace, aktivně spolupracuje a ve skupině se ochotně zapojuje a sehrává v ní pozitivní roli. Úroveň 4: Zaměstnanec je schopen přebrat zodpovědnost za výsledky skupinové činnosti, přispívá k dosahování skupinových cílů a aktivně nabízí a vyhledává relevantní informace. Úroveň 5: Zaměstnanec má přirozenou autoritu a je schopný spolupracovat s mezinárodními a multikulturními týmy Plánování a organizování práce Úroveň 0: Zaměstnanec vyhodnocuje pouze aktuální situaci, selhává ve výkonu, neplánuje a úkoly plní nahodile. Organizační věci řeší, až v termínu, kdy jsou neodkladné. Úroveň 1: Zaměstnanec nerozlišuje priority, jeho výkon je často nestabilní a má potřebu být řízen. Je schopen plánovat konkrétní aktivity a činnosti. Vyhodnocuje pouze aktuální situaci. Úroveň 2: Zaměstnanec dokáže rozlišit důležité a naléhavé věci, ale ne vždy podle toho jedná. Je schopen rozlišit krátkodobé a dlouhodobé plány a dokáže organizovat 33

34 svůj výkon i činnost. Plánuje pouze aktivity, které jsou v závislosti na naléhavosti a obvykle podává očekávaný výkon. Úroveň 3: Zaměstnanec plánuje potřebný čas a zdroje, stabilně podává požadovaný výkon a krátkodobě i dlouhodobě plánuje v souladu s plány okolí. Dokáže rozlišit důležité a naléhavé a podle toho jedná i se rozhoduje. Organizuje svou činnost a je schopen zorganizovat i činnost ostatních. Úroveň 4: Zaměstnanec pracuje s riziky, rozhoduje se na základě priorit, svůj výkon se snaží neustále zlepšovat a plánuje potřebné zdroje i jejich efektivní využití. Plánuje dlouhodobě i krátkodobě v souladu s potřebami a plány okolí. Úroveň 5: Zaměstnanec předvídá rizika, rozvíjí potenciál k výkonnosti druhých i sebe. Efektivně plánuje, navrhuje strategie a vytváří vize. Hodnotí a sleduje naplňování plánů, cílů a aktivit k nim směřujících. (Národní soustava povolání, 2017) Kategorie pracovníků se liší podle ekonomického sektoru, dosaženého vzdělání, roku a regionu. Analýza studie, která zahrnuje informace o 12 kategoriích pracovníků, prokázala, že mezi 7 nejdůležitějšími kompetencemi se nachází pouze 35,4 % tvrdých kompetencí, tj. v průměru 1,4 tvrdých kompetencí. (Burdová a Paterová, 2009; Kalousková, 2007 a 2006; Kalousková a kol., 2004) Zaměstnavatelé považují identifikaci měkkých kompetencí za nejdůležitější pro pracovní výkon zaměstnanců. Požadované měkké kompetence se nejčastěji zjišťují pomocí několika šetření. Mezi nejčastější šetření se považuje dotazníkové šetření realizované v různých regionech či sektorech, rozhovory s představiteli pracovních agentur nebo úřadů práce a analýza inzerce práce. Tyto studie rozlišují význam měkkých kompetencí pro pracovníky, kteří mají různé dosažené vzdělání. (Balcar a Knob, 2016) Ve 13 studiích uvedených v předešlém odstavci lze zjistit informace o významu měkkých kompetencí pro 39 kategorií pracovníků. Lze tedy uvést, že mezi 3 nejdůležitější měkké kompetence patří komunikace a zodpovědnost, a to minimálně v ½ z 39 kategorií. V ⅕ kategorií se nachází samostatnost, adaptabilita/flexibilita, celoživotní vzdělávání, spolupráce a řešení problémů. (Burdová a Paterová, 2009; Kalousková, 2007 a 2006; Kalousková a kol., 2004) 34

35 Odborníci na trh práce i zaměstnavatelé argumentují, že měkké i profesní kompetence zvyšují produktivitu pracovníků a ovlivňují výši jejich výdělků i zaměstnatelnost. Tato hypotéza byla potvrzena jak v České republice, tak i v zahraničí. (Balcar, 2016b) 35

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Hlavní účetní Hlavní účetní zodpovídá za kompletní vedení účetnictví v účetní jednotce v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zabezpečuje veškeré činnosti spojené s interním a eterním výkaznictvím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Informace týkající se konkrétního zaměstnání

Informace týkající se konkrétního zaměstnání Informace týkající se konkrétního zaměstnání Zvolené zaměstnání: Mzdová účetní 1) Popis povolání Mzdová účetní se zabývá činnostmi, které jsou spojeny s výpočtem mezd či platů zaměstnanců, vede mzdovou

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o., 2018 Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 Tel. čísla: (+420) 222 543 330 (+420) 775 583 697 Webové stránky: www.sluzbyapodnikani.cz OBSAH KAPITOLA

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Povolání Účetní zajišťuje prvotní evidenci jednotlivých činností účetní jednotky a účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví.

Povolání Účetní zajišťuje prvotní evidenci jednotlivých činností účetní jednotky a účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví. Účetní Účetní zajišťuje prvotní evidenci jednotlivých činností účetní jednotky a účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví. Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika Odborný podsměr:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ A JEHO VÝZNAM - je to písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních

Více

Účetnictví = písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách

Účetnictví = písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách Otázka: Právní úprava účetnictví a účetní soustava ČR Předmět: Účetnictví a ekonomie Přidal(a): sonik Účetnictví = písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016 hlavní změny Účetní soustavy (od roku 2016) Finanční účetnictví Zachycuje prostředky, které podnik využívá ke své činnosti

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy účetnictví

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy účetnictví TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Úvod do účetnictví...3 1.1. Význam a funkce účetnictví...3 1.2. Právní úprava účetnictví...3 1.3. Účetní zásady...4 1.4. Účetní jednotky...4 1.5. Kategorie účetních jednotek...5

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Vymezení účetnictví a daňové evidence

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 19. června 2018

Ročník 2018 částka zpřístupněna 19. června 2018 L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 19. června 2018 OBSAH: 32. Směrnice o zásadách pro časové rozlišení výnosů a nákladů (platnost 19. června 2018, účinnost 1. července 2018) SMĚRNICE ze dne 18.

Více

Specializace Mzdový referent, Payroll clerk, Payroll officer, Wages bookkeeper, Pay clerk, Der Lohnabrechner, Payroll accountant

Specializace Mzdový referent, Payroll clerk, Payroll officer, Wages bookkeeper, Pay clerk, Der Lohnabrechner, Payroll accountant Mzdová účetní Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci a výkaznictví, provádí odvody příslušným institucím. Odborný směr: Odborný podsměr: Kvalifikační

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 5/2017 Je nutné provádět inventuru v případě položek oprávek a opravných položek? Obecně lze konstatovat, že oprávky a opravné položky jsou vykazovány ve sloupci Korekce u příslušné položky majetku v aktivech

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence

Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence Zásady účetnictví Funkce účetnictví Způsoby vedení evidence Účetní soustavy Daňová evidence Podvojné účetnictví Obchodní rejstřík Typy účetnictví Finanční účetnictví

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Povolání Head of controlling, Specialista controllingu, Vedoucí controllingu, Financial controller Regulovaná jednotka práce:ne

Povolání Head of controlling, Specialista controllingu, Vedoucí controllingu, Financial controller Regulovaná jednotka práce:ne Manažer controllingu Manažer controllingu řídí a organizuje činnosti související s rozpočtováním a controllingem firmy. Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika Odborný podsměr: ekonomika

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

Pravidla hospodaření VŠE. Článek 1 Úvodní ustanovení

Pravidla hospodaření VŠE. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 Statutu VŠE Pravidla hospodaření VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Hospodaření VŠE se řídí zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a podmínkami stanovenými v rozhodnutích o poskytování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Kapitola 4. ODBOR EKONOMICKÝ

Kapitola 4. ODBOR EKONOMICKÝ Kapitola 4. ODBOR EKONOMICKÝ Odbor ekonomický se člení na: oddělení rozpočtu a financování oddělení účetnictví a výkaznictví zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu poskytuje

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více