Přestanovské noviny prosinec 2016 ev. číslo MK ČR E zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přestanovské noviny prosinec 2016 ev. číslo MK ČR E zdarma"

Transkript

1 Přestanovské noviny prosinec 2016 ev. číslo MK ČR E zdarma Milí spoluobčané, předvánoční a vánoční čas nás každoročně přiměje se pozastavit a zamyslet se nad věcmi uplynulými i budoucími. Celý život se pachtíme, chodíme do práce, abychom si mohli koupit větší dům či větší auto, než má soused, a nakonec zjistíme, že soused má i větší a lepší brambory než my sami. Při všem tom shonu a snažení nám ale velmi rychle uniká opravdový smysl života, který nemůžeme získat díky vlastněným věcem a prožitým událostem, ale jen díky hodnotám, které vyznáváme. Jsou to životní postoje vypovídající o tom, čeho si nejvíce vážíme, na čem nám záleží, co považujeme ve svém životě za nejdůležitější. K nejdůležitějším sociálním hodnotám patří kolegialita, pomoc, pochopení a přátelství. Proto bych chtěla poděkovat všem, kteří svou ochotou, laskavostí, moudrostí, pílí, svými postoji v rámci svých možností pomáhají ke zdárnému chodu naší obce. Moc Vám všem děkuji. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do chodu obce a přiložili ruku k dílu u kterékoliv z akcí, které jsme pro občany uspořádali, děkuji za rady, za pozitivní myšlenky a nápady, které máte. Pan Jan Werich kdysi napsal krásnou větu, že by si přál, aby pod vánoční stromeček dostal prázdnou krabici. Protože když člověk otevře prázdnou krabici, bude se smát, až v ní nic neobjeví. Věděl, že když se lidi smějí, nemají čas cítit vztek, zášť ani nemají chuť se prát. Alespoň jednou v roce! Proto Vám všem přeji, aby na každého z Vás čekala pod štědrovečerním stromkem Vaše prázdná krabice a abyste v ní našli to, co sami pokládáte za důležité. A hlavně, abyste měli příležitost se upřímně a radostně zasmát. Krásný a pokojný adventní a vánoční čas Vám přeje Mgr. Miroslava Bechyňová, starostka

2 prosinec 2016 strana 2 Z jednání zastupitelstva obce Přestanov Jedenácté jednání Zastupitelstva obce Přestanov se konalo od hodin, zúčastnili se ho všichni zvolení zastupitelé a mělo na pořadu čtrnáct naléhavých bodů. Po formálním úvodu a kontrole usnesení z minulého zasedání byla předložena ke schválení smlouva o koordinaci činností při plnění veřejné zakázky mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a obcí Přestanov. Jejím cílem je zajištění hospodářské a efektivní spolupráce při realizaci dvou souběžných staveb: okružní křižovatky, jejímž objednatelem je ŘSD ČR, a chodníků k této křižovatce, jejichž vybudování objednala Obec Přestanov. V souvislosti s plánovanou stavbou okružní křižovatky bylo dále nutné schválit smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Přestanov, ŘSD ČR a Českými radiokomunikacemi, podle které bude muset poslední smluvní partner strpět činnosti, práce, vstup a vjezd v souvislosti s úpravami, které budou prováděny. Zastupitelé dále schválili financování projektů Komunitní centrum Přestanov a Územní plán obce formou dotace. Tato schválení musí být součástí žádostí o jmenované dotace. Další v pořadí bylo schválení smlouvy o věcném břemeni (služebnosti) mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Přestanov, týkající se změny přípojky vedení nízkého napětí na hřišti v souvislosti se stavbou víceúčelového hřiště. Rovněž bylo třeba schválit rozpočtové opatření a hospodaření obce k Výsledek hospodaření k : Schválený rozpočet Příjmy po konsolidaci: ,00 Kč Výdaje po konsolidaci: ,00 Kč Saldo P+V po konsolidaci: ,00 Kč Výsledek od počátku roku Příjmy po konsolidaci: ,55 Kč Výdaje po konsolidaci: ,51 Kč Saldo P+V po konsolidaci: ,04 Kč V dalším bodu jednání předložila starostka předběžný propočet nákladů, které by obec nesla v případě, že by zajišťovala správu nového víceúčelového hřiště prostřednictvím vlastních zaměstnanců. V souvislosti s rizikem téměř dvojnásobného nárůstu nákladů žádala zastupitele o zvážení možnosti pronájmu tohoto hřiště. Tento návrh byl nakonec většinou schválen. Poté předložil na vědomí svoji zprávu finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva obce Přestanov. Posledním bodem jednání bylo schválení rozpočtového výhledu na rok 2017, které sice vypracovalo předchozí vedení obce, ale neschválilo jej. Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů by měl být rozpočtový výhled schválen zastupitelstvem, požádala starostka o jeho dodatečné schválení.

3 prosinec 2016 strana 3 V čem jsme byli letos úspěšní Program rozvoje obce Ve spolupráci s UJEP Ústí nad Labem jsme sestavili a zastupitelé schválili strategický dokument plánování Program rozvoje obce, který platí do roku Územní plán obce Přestanov, dotační program MMR V jarních měsících proběhlo výběrové řízení na architekta a pořizovatele územního plánu. První schůzky máme již za sebou a nyní se začalo pracovat na návrhu zadání územního plánu obce Přestanov. Celková doba zpracování může trvat až 4 roky. Ačkoliv máme tyto činnosti zahrnuty v obecním rozpočtu, snažíme se je pokrýt prostřednictvím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Program obnovy venkova Ústeckého kraje Díky dotační podpoře Ústeckého kraje jsme obdrželi finanční příspěvek na výstavbu víceúčelového hřiště, které je připraveno ke kolaudaci (více viz samostatný článek). Ze stejného programu jsme obdrželi dotaci na pořízení sekací techniky, díky které jsme zakoupili nové sekačky s pojezdem a křovinořezy. Úklid a částečná rekonstrukce kaple sv. Antonína Paduánského Pracovníci veřejně prospěšných prací v jarních měsících skvěle uklidili a zrekonstruovali kapli sv. Antonína Paduánského. Práce zahrnovaly montáž rámu okolo sochy sv. Antonína, nátěr lavic a opětovné umístění obrazů. Úprava autobusové zastávky, zábradlí u rybníka a dětského hřiště Pracovníci veřejně prospěšných prací nově natřeli autobusovou zastávku, zábradlí u rybníka, a plot u fotbalového hřiště. Za pomoci Martina Mužíka rovněž zrenovovali dětské hřiště v Kolonce. Průkazy energetické náročnosti budov Na základě poptávkového řízení jsme nechali vypracovat průkazy energetické náročnosti budov ve vlastnictví obce Přestanov. Vypracování posudků technického stavu Motorestu Na Bojišti S ohledem na nutnost rekonstrukce, především odvodnění motorestu, jsme nechali zpracovat znalecké posudky stavu nemovitosti. Ty se stanou výchozími dokumenty pro rozhodování, jak při plánované rekonstrukci postupovat. Pasportizace veřejného osvětlení Nechali jsme zpracovat vůbec první evidenci veřejného osvětlení v obci Přestanov, díky které jsme zmapovali síť veřejného osvětlení, její stav, průběh a napojení. Rekonstrukce kanalizace a oprava místní komunikace Letos byla rovněž provedena plánovaná rekonstrukce kanalizace, při které ale byla porušena místní komunikace. Bylo nutné odstranit její povrch a vybudovat ho znovu. Dále se u domů, k nimž silniční povrch doléhá, zabudovaly nové obrubníky a byla položena zámková dlažba.

4 prosinec 2016 strana 4 Obnovení komunikačního propojení Přestanov - Krupka Na podzim tohoto roku jsme začali pracovat na obnovení komunikačního propojení ( cyklostezky ) mezi obcí Přestanov a městem Krupka. Tato cesta již byla v historii naplánována a k tomu, aby bylo možné projekt realizovat, je zapotřebí spolupráce mnoha účastníků. V současné době probíhají jednání, zda by dotčení majitelé pozemků byli ochotni odprodat své části pozemků tak, aby se na nich zpevněná cesta dala vybudovat. Zastupitelé obce Přestanov na svém zasedání schválili přípravné práce, které podle předpokladu potrvají minimálně jeden rok. Rekonstrukce prostor obecního úřadu Komunitní centrum, dotace IROP V říjnu jsme odevzdali žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzva č. 39,,Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách. V plánu je realizace komunitního centra v budově obecního úřadu. Tyto prostory by sloužily všem obyvatelům obce, a nejen jim. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy šatny, toalety, úklidové místnosti a kuchyňka. V druhém nadzemním podlaží jsou naplánovány dvě místnosti a kancelář, které by se využívaly např. k setkávání různých spolků (rybáři, včelaři, myslivci, svaz postižených civilizačními chorobami, sportovní kluby apod.). Dále by se zde poskytovala registrovaná sociální aktivizační služba, zaměřená na rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služby zahrnují: - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ve třetím nadzemním podlaží (půda) se chystáme vybudovat velký prostor pro hraní a cvičení.

5 prosinec 2016 strana 5 Do komunitního centra jsou navrženy moderní technologie - výpočetní technika, dataprojektory (třeba pro výuku cizích jazyků). V současné době se pracuje na stavebním povolení, projektové dokumentaci a dalších dokumentech potřebných k dotaci samotné. Pokud by žádost o finanční prostředky z IROP nebyla úspěšná, nic z popsaných plánů by se samozřejmě nemohlo realizovat. Bude-li žádost přijata a podmínky splněny, dotace uhradí 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Víceúčelové hřiště V tomto roce se nám podařilo dokončit stavbu víceúčelového hřiště. V podzimních měsících bylo ještě nutné provést přeložku vysokého napětí nad sportovištěm. Tím práce na projektu končí, čeká nás kolaudace a zamyšlení nad tím, jakým způsobem se bude víceúčelová plocha provozovat.

6 prosinec 2016 strana 6 Rekonstrukce fotbalového hřiště Pracovníci veřejně prospěšných prací za pomoci místních občanů a fotbalistů společně dokončili oplocení areálu fotbalového hřiště. To na podzim loňského roku poničili divočáci. Obecní knihovna V průběhu roku jsme do místní knihovny zakoupili několik desítek nových zajímavých knih nejrůznějších žánrů, určených pro všechny věkové kategorie čtenářů. Archív Obecního úřadu Přestanov Pracovníci veřejně prospěšných prací po několikaměsíčním úsilí kompletně zrenovovali prostor archívu v budově obecní knihovny. Práce zahrnovaly odstranění původního obložení na zdech, zhotovení nových omítek, vyštukování a výmalbu. Rovněž byly obnoveny nátěry na oknech a dveřích, zakoupily se a smontovaly nové regály. Pouhou třešinkou na dortu byl závěrečný úklid a příprava k samotnému užívání.

7 prosinec 2016 strana 7 Kulturní, zábavní, společenské a sportovní akce S nemalým nasazením členů kulturní komise a dalších občanů jsme uspořádali tyto akce pro děti, mládež a dospělé obyvatele Přestanova: - 6. února Zábavní odpoledne v Motorestu Na Bojišti února návštěva hokejového zápasu HC Slovan Ústí nad Labem a Slavia Praha - 5. března Obecní bál s názvem Na slámě března - Velikonoční tvoření pro děti na hřišti - 1. dubna Noc s Andersenem dubna Čarodějnice v Přestanově května - zájezd Pochod Praha-Prčice června Poutní mše svatá ke svatému Antonínu z Padovy června - oslava Dne dětí s tradičním rybolovem, keškováním, ukázkou záchranných sborů, loutkovým divadlem a soutěžemi - 2. září Pohádkový les s loutkovým divadlem, vystoupením skupiny The Boom a ohňostrojem října Halloweenské dlabání dýní - 3. prosince Mikuláš a čertovské rejdění - říjen - prosinec taneční kurz pro začátečníky (Petr a Alice Mackovi) - od října pondělní lekce jógy - celoročně - fotosoutěž Obec Přestanov 2016, které se zúčastnili soutěžící v dětských i dospělých kategoriích Co ještě musíme zlepšit - Z důvodů časové náročnosti se nám ještě nepodařilo zajistit rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Tento úkol se pokusíme dokončit v příštím roce. - Stále nebylo přijato rozhodnutí o volbě vhodné lokality pro vybudování parkovacích míst ke sportovnímu areálu. - Nedokázali jsme zrealizovat pořízení kompostérů pro občany z dotační podpory Operačního programu Životní prostředí. Kvůli nízkému počtu obyvatel naše obec nemohla žádat o dotaci samostatně, jelikož minimální náklady činily ,- Kč. Původně zamýšlený partner, Město Trmice, od záměru pořízení kompostérů pro své občany ustoupilo, a tak jsme ztratili praktickou možnost, jak dotaci čerpat.

8 prosinec 2016 strana 8 Informace pro občany - Kotlíková dotace 2017 Pro velký zájem i atraktivitu podpory se na příští rok opět plánuje poskytování tzv. kotlíkových dotací. Jedná se o finanční příspěvek na výměnu zastaralých kotlů. Do roku 2020 by tímto způsobem mělo být ve třech vlnách rozděleno devět miliard korun a mělo by být vyměněno až kotlů. V první vlně byly žadatelům poskytnuty celkem 3 miliardy korun a bylo schváleno žádostí. Pro rok příští se počítá se stejnou alokací, tedy celkovou rozdělovanou částkou. Domácnosti mohou z dotace na výměnu kotle získat procent nákladů z maximální částky Kč, celková výše se liší podle typu kotle. Ministerstvo životního prostředí ČR se chystá spustit třetí vlnu kotlíkových dotací v prvním čtvrtletí V případě zájmu doporučujeme sledovat aktuální zpravodajství, webové stránky a web naší obce. O novinkách Vás budeme včas informovat. Obecní úřad Přestanov Halloweenské dlabání dýní a průvod masek

9 prosinec 2016 strana 9 V sobotu 29. října 2016 jsme v době podzimních prázdnin uspořádali pro mladší i starší občany halloweenské setkání. Tradičně jsme se sešli u kaple sv. Antonína, odkud vyrazil průvod masek směrem ke hřišti. Tam na děti čekala dílnička, v rámci níž si mohly vyrobit nejrůznější ozdoby s podzimními motivy, věnce i svícny. Mlsné jazýčky si rovněž pochutnaly na strašidelných muffinech a jiných pochutinách, pro dětské účastníky byla připravena také limonáda. Z vlastních či obecních dýní si pak většina příchozích vydlabala halloweenská strašidla, která podle legendy mají odhánět zlo v období, kdy se před svátkem všech svatých duše zemřelých vracejí na chvíli zpátky k nám na zem. Před setměním jsme několik vydlabaných dýní rozsvítili na zídce u hřiště a na závěr se více či méně hrůzostrašné masky s doprovodem vydaly k rybníku, kde jsme společně vypustili lampiony štěstí.

10 prosinec 2016 strana adventní neděle a rozsvícení vánočního stromu v Přestanově Letos poprvé jsme přesně na první adventní neděli rozsvítili přestanovské vánoční stromy před kaplí sv. Antonína a v areálu bytového domu. Pracovníci VPP dokonale uklidili a připravili interiér kapličky, kterou večer nádherně rozzářila světla svíček. Koledy v rozhlase přilákaly v pět hodin odpoledne asi padesát dětí a dospělých, pro které jsme nachystali teplý čaj, grog, svařené víno, domácí jablečný závin a bábovku. Po úvodním slovu si děti vyrobily ozdoby, které pak zavěsily na smrk před kaplí. Za kytarového doprovodu pana Michala Doboše jsme si zazpívali vánoční koledy a potom už paní starostka odpočítala rozsvícení stromečků. Na každého z nás v ten okamžik dýchl závan vánoční atmosféry, děti si spolu pohrály a dospělí přátelsky poklábosili. Věříme, že nám ta sváteční nálada dlouho vydrží!

11 prosinec 2016 strana 11 Mikuláš a čertovské rejdění V sobotu 3. prosince 2016 jsme nejen pro přestanovské děti nachystali tradiční mikulášské a čertovské oslavy. Díky zkušenostem z minulých let jsme zábavu naplánovali formou soutěží a tvůrčí dílničky na téma hledání čertovského štěstí. Děti, většina se svými rodiči, se sešly v u kapličky, kde si popovídaly o čertech a naučily se básničku pro Mikuláše. Kolem páté hodiny z kaple vyletěli tři andělé, kteří doprovázeli děti na jejich cestě mezi šesti stanovišti. Na prvním z nich, v altánku u rybníka, čekal samotný Lucifer a dal dětem za úkol zamyslet se nad tím, co možná nedělají správně. Rozdaným kartičkám tak i ty nejhodnější ratolesti svěřily svoje hříchy. Pak už následovalo plnění úkolů: Účastníci například museli posbírat brambory a vhodit je do pekelného kotle, sehnat pro čerty dostatek dřeva a v kolečku ho odvézt, zvládnout slalom s koštětem a kokosovým ořechem, v pytli vylovit a poznat nejrůznější ďábelské předměty nebo se trefovat paličkou do hrnce. V Motorestu Na Bojišti na všechny čekala zasloužená mikulášská nadílka, čertí tanečky a promítání animovaných pohádek. V přízemí mohli zájemci skládat, malovat a lepit rozmanité vánoční ozdoby a pro dospělé pan Libor Tejkl připravil vynikající mikulášský (nebo snad čertovský?) guláš. Když jsme se po dvacáté hodině rozcházeli domů, s úlevou jsme zjistili, že ani letos si čert žádné ze sedmdesáti sedmi přihlášených dětí nevzal s sebou do pekla. Kulturní komise

12 prosinec 2016 strana 12

13 prosinec 2016 strana 13 Aktuálně z obce Nejlépe třídíme odpad! Na listopadovém jednání zástupců obcí se společností Marius Pedersen a.s. v Teplicích jsme kromě dalších témat byli informováni o množství vytříděného odpadu obyvatele v jednotlivých obcích na osobu a rok. V okrese Ústí nad Labem skončil Přestanov jako nejlepší. Tohoto skvělého výsledku jsme dosáhli nejen díky kvalitně nastavenému systému sběru tříděného odpadu, ale především díky Vašemu smyslu pro odpovědnost. Vážíme si Vašeho přístupu a děkujeme Vám, že tříděním odpadu chráníte životní prostředí nás všech! Množství vytříděného odpadu/osobu/rok Surovina Přestanov Chabařovice 24 kg Papír 10 kg (17 kg r. 2010) Plasty Sklo Přestanov 19 kg (8 kg r. 2010) Přestanov 22 kg (11 kg r. 2010) Řehlovice 17 kg Chabařovice 20 kg Malečov Libouchec Řehlovice 9 kg Malečov 15 kg Malečov 18 kg Oprava mostku na I/13 mezi obcí Přestanov a městem Chlumec Na silnici č. I/13 u obce Stradov mezi naší obcí a městem Chlumec probíhá rekonstrukce mostní konstrukce dochází k úpravě podloží, budují se nové kamenné opěry a rekonstruuje se most samotný. Podle vyjádření ŘSD ČR z se dokončení předpokládá v dubnu 2017, ale aktuální telefonická informace od zhotovitele stavby slibuje, že by práce měly být dokončeny již Okružní křižovatka Přestanov V září letošního roku proběhlo výběrové řízení ŘSD na akci Okružní křižovatka Přestanov. Čekáme na oficiální vyjádření ŘSD ČR k plánované akci. Jak jsme již oznámili, předpokládá se, že stavba bude probíhat asi jeden rok. Zahájení a předání stavby se plánovalo na listopad/prosinec letošního roku. Prosíme o trpělivost a až budeme mít k dispozici oficiální stanovisko, budeme Vás včas o připravované stavbě informovat.

14 prosinec 2016 strana 14 Herní prvky u víceúčelového hřiště a u panelového domu, dotační program MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu na Podporu obnovy a rozvoje venkova Podpora zapojení generací do komunitního života v obci. Z dotace v rámci této výzvy bychom chtěli pořídit herní prvky pro děti k víceúčelovému hřišti a za panelový dům. Výše podpory činí 70 % skutečně uznatelných nákladů akce, horní limit na jednu akci je stanoven na 400 tis. Kč. Pokud bychom finanční prostředky získali, tak by se děti mohly těšit na nové houpačky, kolotoč, prolézačku a pingpongový stůl. Prořez lip v Kolonce Zastupitelstvo obce Přestanov vzalo na svém jednání na vědomí zprávu o záměru prořezat stromy před domy č. p S prořezem se počítá do konce roku 2016; v současné době čekáme na stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Výměna vchodových dveří v bytovém domě č. p. 93 a 94 Do konce letošního roku, nebo začátkem roku 2017 chceme rovněž uskutečnit výměnu vchodových dveří v panelovém domě. Stávající dveře byly původně pořízeny jako nevhodné, nesplňují vchodové parametry. V současné době jsou zcela nevyhovující, nedovírají, jsou zničené a nefunkční. Výměnou se zvýší bezpečnost osob i majetku v bytovém domě a výrazně se zlepší hospodaření s energiemi. Obecní úřad Přestanov NOVÝ INVESTOR V PŘESTANOVĚ Na začátku prosince byla podepsána smlouva mezi společností VGP, která stojí za developerským projektem průmyslové zóny v Přestanově, a firmou Treves CZ s.r.o. Nový investor má svou centrálu ve Francii, zaměstnává po celém světě několik tisíc zaměstnanců a jejím zaměřením je automobilový průmysl. Do svého nového závodu bude firma Treves CZ potřebovat zručné pracovníky všech oborů. V samotném začátku nové kolegy na pozici mistrů výroby (tedy se zkušeností vést lidi), následně i výrobních operátorů, skladníků, údržbářů a samozřejmě i do oborů administrativy. Firma Treves CZ již nyní přijímá životopisy těch, kteří mají chuť začít v novém tzv. greenfield projektu (česky projektu na zelené louce ). Podmínky přijetí, výše nástupní mzdy a další informace budou zájemcům sděleny obratem. Stačí napsat na ovou adresu: Více informací se také dozvíte v příštím čísle Přestanovských novin. (vr)

15 prosinec 2016 strana 15 Přestanovský fotbal Mužstvo mužů se po podzimní části umístilo na 12 místě se ziskem 9 bodů. Celý podzim jsme bojovali s nedostatkem hráčů. Provázela nás zranění, nemoci, pracovní povinnosti, ale bohužel i nezájem některých hráčů. Přesto jsme se s tím vypořádali a podzimní část odehráli s nasazením. Některé zápasy jsme prohráli smolně o jeden gól, kdy nám chybělo trošku fotbalového štěstí. Do jarní části chceme mužstvo stabilizovat a doplnit o kvalitní hráče. Čeká nás boj o udržení v krajské soutěži. Nebude to jednoduché, ale přesto věřím, že to úspěšně zvládneme. Chtěl bych všem hráčům poděkovat za trpělivost, nasazení a reprezentaci naší obce. Také děkuji všem, co se na chodu klubu podílejí a hlavně za velmi dobrou spolupráci s Obcí Přestanov. Přeji všem hodně úspěchů, veselé Vánoce a šťastný nový rok! Pavel Plecitý Starší přípravka zvládla podzimní satelitní turnaje velice úspěšně a vždy se umístila na předních místech. Mužstvo pod vedením trenérů Charváta a Mrázka dobře reprezentovalo naši obec a za to jim patří velké poděkování. Trpělivá práce a velký elán všech vytvořily velmi silnou partu, která táhla za jeden provaz. Děti fotbal baví a je vidět i velké zlepšení a fotbalový růst. V zimním období nás čekají tréninky v hale a určitě odehrajeme několik halových turnajů. Za celou přípravku bych ráda všem poděkovala hráčům, trenérům, sponzorům, ale i rodičům a hlavně Obci Přestanov za pomoc a podporu našeho klubu. Všem přeji krásné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, úspěchů a sportovního elánu v novém roce Helena Piroutková Pavel Plecitý

16 září 2016 strana 16 Přestanovské noviny - občasník informací o přestanovském regionu vydává Obecní úřad Přestanov, Přestanov čp. 18, Chabařovice. IČO: Internetové stránky obce: starostky: Náklad 170 výtisků. Odpovědná osoba z pověření zastupitelů za obsah, úpravu a tisk Gabriela Hauznerová. Kontakt:

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 03/2019 3/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva 3/1.1. vzalo na vědomí

Více

Obec Přestanov USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva obce Přestanov, konaného , volební období

Obec Přestanov USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva obce Přestanov, konaného , volební období Obec Přestanov USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva obce Přestanov, konaného 20.11.2017, volební období 2014-2018 (Usnesení č.181-198/2017) 1. 181/2017 Program jednání zastupitelstva obce Přestanov A)

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 13/2017 13/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení ZMČ

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 V Lázních Bělohradě dne 6.1.2017 12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o investičních akcích,

Více

ZOO Praha a botanická zahrada

ZOO Praha a botanická zahrada 5.10. 2014 ZOO Praha a botanická zahrada 5.12.2014 Proběhlo slavnostní otevření rozhledny na Pekelném kopci Rozsvícení stromku 2014 Mikuláš 5.12.2014 Zpívání pod stromem, rozdávání Betlémského světla 20.12.2014

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY prosinec 2017 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Vážení spoluobčané, blíží se konec roku 2017 a s ním i čas skládání účtů z práce ZO a OÚ. Rok

Více

Babický občasník. Informace z obecního úřadu za letošní rok 2018

Babický občasník. Informace z obecního úřadu za letošní rok 2018 Babický občasník Informace z obecního úřadu za letošní rok 2018 Vážení spoluobčané, Jsou tu opět vánoce, čas zastavení a zklidnění duší a lidé si jsou v tomto vánočním čase k sobě shovívavější a na krátký

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze 17. zasedání konaném dne 11. srpna 2016 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání ZO 1.2. Určení zapisovatele

Více

Zápis č. 21/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 21/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 21/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 2. 9. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Dotace na podporu územního plánování. Rozvoj ve všech oblastech.

Dotace na podporu územního plánování. Rozvoj ve všech oblastech. Dotace na podporu územního plánování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNY Podporované aktivity a. zpracování územních plánů b. zpracování

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 20.6.2017 v 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

3/2010 www.obecdolnimoravice.cz ROZHODNUTÍ Prezidenta republiky ze dne 18. Června 2010 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí dny konání voleb jsou stanoveny na

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Zpráva obsahuje informace o pořádaných kulturních akcích za rok 2015, kalendář plánovaných akcí na rok 2016 a výsledky hospodaření občanského sdružení 2015.

Více

Členové zastupitelstva obce pro období :

Členové zastupitelstva obce pro období : Vážení občané, dovoli jsme si pro Vás připravit tento obecní rozcestník s aktuálními důležitými informacemi pro Vaši snadnější orientaci. Členové zastupitelstva obce pro období 2018-2022: Jiří Špaček Martin

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce 28. února 2018

Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce 28. února 2018 OHRADA Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce 28. února 2018 Veřejná schůze s občany Ohrady Program: středa 28. února 2018 Statistika Osadní výbor Ohrada Společenské a kulturní vyžití Investice

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Obec Těchobuz Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/01134/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2011 konaného

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výroční zpráva Rodinné centrum Klubíčko, z.s.

Výroční zpráva Rodinné centrum Klubíčko, z.s. 12. 1. 2017 Výroční zpráva 2016 Rodinné centrum Klubíčko, z.s. Úvod Výroční zpráva za rok 2016 informuje sponzory, klienty, dobrovolníky a další zúčastněné o činnosti Rodinného centra Klubíčko. Cílem Klubíčka

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis č. 5/2018. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 5/2018. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 5/2018 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 20. 8. 2018 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

Zápis ze 6. zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne v hodin

Zápis ze 6. zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne v hodin Zápis ze 6. zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 07.12.2017 v 18.00 hodin Přítomni: Bartheldi Leoš, Nešpor Daniel, Jindřiška Trinklová, Němec Roman, Němcová Věra Pechanec Pavel, Severová Leona.

Více

Akční plán. Tento akční plán je součástí Plánu rozvoje obce Zaloňov, schváleného zastupitelstvem dne

Akční plán. Tento akční plán je součástí Plánu rozvoje obce Zaloňov, schváleného zastupitelstvem dne Akční plán pro období 2017 2019 Tento akční plán je součástí Plánu rozvoje obce Zaloňov, schváleného zastupitelstvem dne 02.08.2017. Tento Akční plán byl schválen usnesením zastupitelstva dne 02.08.2017

Více

Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Třebovle, konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Třebovle, konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 20.12.2018 30.12.2018 Strana 1(celkem7) Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Třebovle, konaného dne 20.12.2018 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Tisovský zpravodaj Obecní nepravidelný informační zpravodaj 1. vydání prosinec 2016

Tisovský zpravodaj Obecní nepravidelný informační zpravodaj 1. vydání prosinec 2016 Tisovský zpravodaj Obecní nepravidelný informační zpravodaj 1. vydání prosinec 2016 Úvod Tisovským zpravodajem Vás budeme informovat o dění v obci, akcích a dotačních projektech, o výši jejich finančních

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

RO 51. VÝTAH z USNESENÍ z 51. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 51. VÝTAH z USNESENÍ z 51. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 51. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

P O Z V Á N K A 2/2018

P O Z V Á N K A 2/2018 . 2/2018 P O Z V Á N K A Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice, které se uskuteční dne 22.června 2018 v hospodě VE DVOŘE od 18.00 hod. s následujícím programem: 1. Účetní závěrka obce za rok

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili.

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili. Čas běží jako voda a vy držíte v ruce další dvojčíslo našich Kostkovaných novin! Listopad a prosinec patří tradičně mezi nejhezčí měsíce nejen ve školce :o) Hned první listopadový den nás čekala oslava,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 28. 2. 2018 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, E. Křivancová, I. Machovcová,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 11. 2018 od 19. 00 hodin v kulturním domě v Libňatově Přítomni: Omluveni: Hejna Aleš, Kosina Aleš, Kuldová Marie, Mgr. Nováková

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 STONOŽKA ŠKOLNÍ ČASOPIS 2018/2019 Žáci a pedagogové ZŠ Opatov CENA: 15,- ČÍSLO: 1 CO SI PŘEČTETE Úvodní slovo Hrou proti AIDS Projektový den: Cesta kolem světa MIKULÁŠ

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Osadní výbor Hájek Hajánky

Osadní výbor Hájek Hajánky Osadní výbor Hájek Hajánky Osadní výbor Hájek Hajánky (dále jen OV ) Zápis č. Přítomni: Hosté: 11/2015 ze dne 20.12.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách L. Kotouček, P. Pospíšilová, M. Nejez, V. Pospíšil,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2016

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2016 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2016 ÚNOR 2016 11.02.2016 - MASOPUST Dne 11.2.2016 v KD Muglinově byla pro seniory z domů s pečovatelskou službou a klubů důchodců připravena akce pod názvem Masopust. Akci zahájil

Více

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Huntířov ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE HUNTÍŘOV

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Huntířov ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE HUNTÍŘOV Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Huntířov ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE HUNTÍŘOV 1 PROJEKTY OBCE I. Kanalizace v obci I.A. Vybudování kanalizace včetně rekonstrukce vodovodu v místní části Huntířov Evidenční

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Pravidla programové dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného nebo bytového domu nacházejícího se na území obce Ořechov pro rok 2019

Pravidla programové dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného nebo bytového domu nacházejícího se na území obce Ořechov pro rok 2019 Pravidla programové dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného nebo bytového domu nacházejícího se na území obce Ořechov pro rok 2019 Zastupitelstvo obce Ořechov na svém veřejném zasedání

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

ZÁPIS. z 50. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne

ZÁPIS. z 50. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne ZÁPIS z 50. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 18. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš

Více

CHOPOS. Zhodnocení roku 2008

CHOPOS. Zhodnocení roku 2008 CHOPOS Zhodnocení roku 2008 Průřez kulturněsportovním děním na území svazku obcí CHOPOS Účast obcí v soutěži Vesnice roku 2008 Ostředek Struhařov Teplýšovice Vranov Volejbalový turnaj v Načeradci Náročné

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, snažím se vždy na konci roku seznámit Vás s tím, co se nám podařilo a nepodařilo uskutečnit z hlediska investičních akcí v loňském roce a co plánujeme na rok letošní.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3/2018. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 3/2018. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 3/2018 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 18.04.2018 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří Dlouhý Jaroslav Rybář Václav Truneček Jan Vacek Jiří Místo jednání: Obecní

Více

IOP / IROP / Národní program

IOP / IROP / Národní program IOP / IROP / Národní program Ing. Ilona Kunešová / Ing. Filip Novosád Odbor územního plánování Ministerstvo pro místní rozvoj 10. listopad 2015, porada s KÚ, Praha Integrovaný operační program (IOP) období

Více

Zápis číslo 04 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 04 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 04 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 10.08.2017 přítomní: Kraus

Více

MĚSTO UNHOŠŤ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

MĚSTO UNHOŠŤ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Čj.: MU-0387/19/Star Ukl. zn.: 101.22 Skart. znak: A/10 Zápis číslo: RM 8.1./2019 Den konání: 14.01.2019 Přítomni: Bradáč, Froňková, Koulová, Kovalčík Pucholt, Šůla, Urban Omluveni: --- Hosté: --- Program:

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Zápis č. 1/2015. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách

Zápis č. 1/2015. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách Zápis č. 1/2015 ze zasedání ZO Malotice ze dne 18.2. 2015 od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách. Přítomni: Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Drahota Jan, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová Tereza, Král Jiří,

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 30. 1. 2019, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

Lomnický zpravodaj č. 7

Lomnický zpravodaj č. 7 Lomnický zpravodaj č. 7 Slovo starostky Vážení spoluobčané, rozzářila se okna našich domů a stromečky ve Vašich zahradách - nastává čas adventní čas radostného očekávání a těšení se na Vánoce. Z rádia

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

o průběhu mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne v Těšeticích

o průběhu mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne v Těšeticích Z Á P I S o průběhu mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 22. 3. 2017 v Těšeticích Starostka obce zahájila mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Ohrada. Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce

Ohrada. Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce Ohrada Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce Veřejná schůze s občany Ohrady středa 22. února 2017 Program: Statistika Osadní výbor Ohrada Společenské a kulturní vyžití Investice na Ohradě Pár

Více

OHRADA. Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce

OHRADA. Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce OHRADA Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce 14. února 2019 Program veřejné schůze Uvítání a představení vedení města Bílovce Prezentace Statistika Osadní výbor Ohrada Společenské a kulturní

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více