ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018"

Transkript

1 Městys Jedovnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni IČO: Městys Jedovnice Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Havlíčkovo nám. 71 obec Jedovnice PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Občané mohou podávat písemné připomínky k závěrečnému účtu do 14 dní od data vyvěšení na nebo na podatelnu úřadu městyse. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,78 Nedaňové příjmy , , ,58 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,08 PŘÍJMY CELKEM , , ,44 Konsolidace příjmů ,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB , , ,59 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ , , , Daň z přidané hodnoty , , , OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , ,38 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 000, , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000, ,00 145, POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2 000, , , Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1 000, , MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Správní poplatky , , , SPRÁVNÍ POPLATKY , , , Daň z hazardních her , , , Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří 140, DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER , , ,13 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Daň z nemovitých věcí , , , DANĚ Z MAJETKU , , ,46 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,46 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 500,00 500, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6 000, , , PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU , , , :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 600,00 600,00 461, VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 600,00 600,00 461,86 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY , , , Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi , , PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN , ,73 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , , Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 2 835, PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU 2 835, Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100,00 50, OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,75 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,75 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí , , , PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) , , ,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ , , ,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) , , ,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ , , Převody z rozpočtových účtů , PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ ,00 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ , , Investiční přijaté transfery od krajů , , INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , ,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE , ,80 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,08 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , , :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,03 Kapitálové výdaje , , ,31 VÝDAJE CELKEM , , ,34 Konsolidace výdajů ,00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,34 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m , , , Ostatní platy , , , PLATY , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené , , , OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem , , , POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000, ,00 227, ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1 000, ,00 227,75 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Podlimitní technické zhodnocení , , Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 6 000, , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , NÁKUP MATERIÁLU , , , Úroky vlastní , , , ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , , Poštovní služby , , , Služby elektronických komunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , NÁKUP SLUŽEB , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference 1 000, , Nájemné za nájem s právem koupě , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NÁKUPY , , , Poskytnuté náhrady 3 000, , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy , , , VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,00 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Neinvestiční transfery spolkům 2 000, , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,80 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery cizím PO , , , NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , Nákup kolků 5 000, ,00 800, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond , , , OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT , , ,28 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU , , , Dary obyvatelstvu , , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , , Programové vybavení , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Dopravní prostředky , , , Kulturní předměty , , Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , , Pozemky , , , POZEMKY , , ,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr , , INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , , :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12

6 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY , ,10 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,31 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,34 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12

7 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,10 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,00 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,10 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,76 Běžné účty fondů ÚSC , , , ,34 Běžné účty celkem , , , ,10 Pokladna :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12

8 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,63 Příjmy celkem ,94 Výdaje celkem ,60 Obrat ,34 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,97 Změna stavu ,34 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software (eidas) , , ,30 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (programové vybavení KTV) , , ,05 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,35 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby + schodiště k ZŠ dokončení + opěrná zeď na sběrném dvoře + rekonstrukce sociálních zařízení ATC + rekonstrukce chodníků po průtahu + střední dělicí pruh průtah II/373 (ostrůvky) + zábradlí u parkoviště u ZŠ - vyřazení zastaralých chatek ATC - vyřazení zlikvidovaného majetku ATC - vyřazení budovy dřeváku - vyřazení zastávky Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí + malotraktor Vega pro zeleň + příslušenství + vidokamera pro infokanál + nová cisternová automobilová stříkačka pro JSDH + kontejnery na biodpad Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek + vybavení pro kabelovou televizi + vybavení pro SDH + vybavení údržby + vybavení pro místní policii + vybavení kulturního domu + regály a drobné vybavení pro knihovnu + mincovník na veřejné WC na hřbitově + kancelářské vybavení radnice - vyřazený nepotřebný, nefunkční a zastaralý drobný dlouhodobý majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek + rekonstrukce chatek ATC Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný , , , , , , , , , , ,26 Pozemky , , ,93 Kulturní předměty , , ,00 + obrazy smuteční síň Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12

9 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 studie náměstí úspora energie KD, MŠ a radnice rekonstrukce č.p. 44 nová komunikace Na Větřák kabiny + sociální zařízení pro hřiště autobusová čekárna s trafikou a veřejným WC cyklostezka Jedovnice-Krasová technické zhodnocení KTV přístavba KD Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem , ,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru , , ,00 Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,05 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,73 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,87 Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí , , ,39 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,80 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku , ,00 Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě (knihovna) , , ,79 Zboží na cestě Ostatní zásoby :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12

10 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi , ,73 Spolek pro rozvoje venkova Mor.kras předcházení vzniku odpadů v Mor. Krasu (štěpkovač a kompostéry) 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 Dotace JMK pečovatelská služba Dotace JMK oprava chodníku pro pěší kolem rybníka Olšovec II. etapa Dotace JMK vybavení knihovny novými regály Dotace JMK podpora JSDH zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie II 4134 Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 Dotace JMK pořízení nové CAS pro JSDH Jedovnice 5321 Neinvestiční transfery obcím , , ,00 Město Blansko přestupková komise Město Blansko příspěvek na sociální prevenci 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 Spolek pro rozvoje venkova Mor.kras členský příspěvek SVaK Boskovice -členský příspěvek SVaK Boskovice -Jedovnice Pod Hrází splašková kanalizace SVaK Boskovice -komunikace ul. Za Kostelem 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně SVaK Boskovice - ČOV příjezdová komunikace , ,10 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 0, IROP - eidas EU NIV - chybný UZ 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,28 x Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x ,00 x , Průtoková dotace ZŠ: Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích , , , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0,00 x 0,00 x Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Dotace sociální služby + DPS , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Ostatní platy x 3 700,00 x 3 704, Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 4 200,00 x 4 200, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 1 300,00 x 1 260, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,00 x , Nákup materiálu j.n. x 5 900,00 x 5 880, Pohonné hmoty a maziva x ,00 x , DOTACE JSDH , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,00 x Dopravní prostředky x ,00 x , Dotace pro jednotky SDH obcí investice Pořízení nové CAS pro JSDH Jedovnice , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 400,00 x 1 386,50 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 400,00 x 1 386, IROP - eidas SR NIV 1 400, , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,50 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,00 x , IROP - eidas EU NIV , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,60 x Programové vybavení x ,00 x , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 0,00 x 0, IROP - eidas SR INV , , , , :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12

11 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,20 x Programové vybavení x ,00 x , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 0,00 x 0, IROP - eidas EU INV , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x ,00 x , Průtoková dotace - MŠMT, prioritní osa 3 - EU , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 1 300,00 x 1 282, Nákup materiálu j.n. x 400,00 x 369, Nákup ostatních služeb x 2 600,00 x 2 589, Pohoštění x 4 800,00 x 4 836, Volba prezidenta republiky ČR , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Nákup materiálu j.n. x 4 900,00 x 1 615, Nákup ostatních služeb x ,00 x , Pohoštění x 4 200,00 x 1 872, Dotace na volby obec. zastupitelstev a Senátu PČR , , , ,89 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městyse Jedovnice jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm.d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Městyse Jedovnice jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku Městyse Jedovnice za rok 2018 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b).popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání. Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí Městys Jedovnice má zřízenu příspěvkovou organizaci, která hospodaří s majetkem svěřeným, který účetní jednotka eviduje v podrozvahové evidenci. Na základě předložené inventarizace podrozvahového účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace k konstatujeme, že účetní jednotka vykazuje v podrozvahové evidenci nižší hodnotu, než vykazuje příspěvková organizace v rozvaze k Příspěvková organizace provedla řádnou inventarizaci jejíž výstupy předložila účetní jednotce, která na základě těchto podkladů provedla inventarizaci majetku svěřeného PO a odsouhlasila konečné stavy k Následně příspěvková organizace pozměnila inventarizační zprávu a stavy majetku k , čímž došlo k rozdílný stavům. Inventarizace zjišťuje skutečný stav majetku a závazků. Při inventarizaci se zjišťuje skutečný stav zjištěný inventarizací se stavem účetním, který jsme získali z konečných stavů jednotlivých účtů. Pokud se tyto stavy nerovnají vzniká inventarizační rozdíl, který je nutno zaúčtovat. Nelze tedy na základě provedené inventarizace provádět jakékoliv změny a opravy v inventarizačních zápisech, ale je třeba účtovat o inventarizačních rozdílech. C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA Při přezkoumání hospodaření územního celku Městyse Jedovnice za rok 2018 nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. viz. příloha č :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12

12 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Městys je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: - MŠ Jedovnice, která v roce 2018 hospodařila s hospodářským výsledkem 0 Kč. - ZŠ Jedovnice, která v roce 2018 hospodařila se ziskem ve výši 1.409,59 Kč. Městys je 100% vlastníkem společnosti OLŠOVEC s.r.o., která v roce 2018 hospodařila se ziskem po zdanění daní z příjmu PO ve výši ,63 Kč. viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Veronika Průchová Ing. Marta Tesařová Ing. Jaroslav Šíbl :43:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Oú Bezděz 4012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673382 název Oú Bezděz 4012 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Oú Bezděz 4012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673382 název Oú Bezděz 4012 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bukovka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273422 název Obec Bukovka ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 Licence: DESA strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Cidlina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 60418541 název Obec Cidlina ulice, č.p. č. p. 35 obec Cidlina PSČ, pošta 675 44 Kontaktní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Obec Babice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 00375357 název Obec Babice ulice, č.p. Babice 3 obec Babice PSČ, pošta 675 44 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Černíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253286 název Obec Černíkov ulice, č.p. 20 obec Černíkov PSČ, pošta 345 06 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chvalíkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00849685 název Obec Chvalíkovice ulice, č.p. České školy 11 obec Chvalíkovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 Obec Zalešany @U=204. @S=700. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 05.04.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 473774 název Obec Zalešany @U=204. @S=700. ulice, č.p. Zalešany 50 obec

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Valašská Polanka IČO 304361 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Valašská Polanka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 Licence: MUMB (mumb M) XCRGBZUC / ZUC (17052018 12:20 / 201803071116) 0000ALV06TZM Moravskobudějovický mikroregion ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12.2018 IČO: 70821399 Moravskobudějovický

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Pavlov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286401 název Obec Pavlov ulice, č.p. 108 obec Pavlov PSČ, pošta 588 33 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obecní úřad Tučapy =711. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00362506 název Obecní úřad Tučapy =711. ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Ivaň 2016 IČO 288314 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Ivaň 197 Ivaň 79823 582384104

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2017 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 14.03.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Stropešín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, č.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSČ, pošta 675 55

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 58856 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chlístovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 17.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 236110 název Obec Chlístovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 obec Chrastany 31 @S=700. @U=20A. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 241288 název obec Chrastany 31 @S=700. @U=20A. ulice, č.p. Chrášťany

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Kunčice nad Labem 2017 IČO 278033 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Kunčice nad Labem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Myslkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 12.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00667048 název Obec Myslkovice ulice, č.p. Myslkovice 59 obec Myslkovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 21.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2017 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Městys Větrný Jeníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 09.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286842 název Městys Větrný Jeníkov ulice, č.p. č. p. 5 obec Větrný Jeníkov PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Licence: DESA strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Chvalkovice 2017 IČO 272710 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Chvalkovice čp. 130

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 21.3. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice, č.p. Tachov 34 Obec Tachov PSČ, pošta 472 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Rozstání IČO 288721 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Rozstání 77 Rozstání 79862

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Hodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00376850 název Obec Hodov ulice, č.p. č. 54 obec Hodov PSČ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2016 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jestřebí 2016 IČO 260878 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jestřebí čp. 142 Jestřebí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 06.03.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2018 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Dráchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 13.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 252221 název Obec Dráchov ulice, č.p. obec Dráchov PSČ, pošta 392 01 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Obědkovice IČO 488569 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Obědkovice 79 Obědkovice 79823

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 18.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 Licence: DLS7 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Libišany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00273899 název Obec Libišany ulice, č.p. obec Libišany

Více

PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU roku 2018 v Kč (neuzavřený)

PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU roku 2018 v Kč (neuzavřený) PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU roku 2018 v Kč (neuzavřený) IČO: 00261718 Název: Město Varnsdorf ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 47 500 000,00 47

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014 Licence: MC16 XCRGBZUC / ZUC (03042014 09:58 / 201310171437) Městská část Praha 16 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014 IČO: 00241598 Městská část Praha 16 NS: 00241598 HČ MČ Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Vrbčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 07.06.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235920 název Obec Vrbčany ulice, č.p. Vrbčany 25 obec Vrbčany PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Městská část Praha 20 - Horní Počernice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2013 IČO: 00240192 Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Jívanská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 Obec Dráchov NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252221 název Obec Dráchov ulice, č.p. obec Dráchov PSČ, pošta 392 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Soběkury ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00257222 název Obec Soběkury ulice, č.p. Soběkury 47 obec Soběkury PSČ, pošta 33401 Kontaktní údaje telefon 377912252

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Staré Jesenčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274313 název Obec Staré Jesenčany ulice, č.p. obec Staré Jesenčany PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Libňatov 2017 IČO 278084 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Libňatov čp. 148 Libňatov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Mikulůvka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 28.02.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00304107 název Obec Mikulůvka ulice, č.p. Mikulůvka 226 obec Mikulůvka PSČ, pošta 75624

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 14.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí Novoborska ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 68955057 název Svazek obcí Novoborska ulice, č.p. nám. Míru 1 obec Nový Bor PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Nová Říše ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286311 název Městys Nová Říše ulice, č.p. Náměstí 40 obec Nová Říše PSČ, pošta 588

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni Obec Hradiště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2016 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 12 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256625

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OÚ Habartice 2020 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 18.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00262790 název OÚ Habartice 2020 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2016 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Lukavec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271781 název Obec Lukavec ulice, č.p. 120 obec Lukavec u Hořic

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Veliny ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 24.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název Obec Veliny ulice, č.p. VELINY čp. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 30.01.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čelčice 2017 IČO 288136 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Čelčice 86 Čelčice 79823

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 Obec Vrbice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 12.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, č.p. Vrbice čp. 25 obec Vysoké Veselí PSČ, pošta 507 03

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Hlohovčice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572403 název Obec Hlohovčice ulice, č.p. 80 obec Hlohovčice PSČ, pošta 34561 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Lukavec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271781 název Obec Lukavec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Komárov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568597 název Obec Komárov ulice, č.p. Komárov 124 obec Napajedla PSČ, pošta 763 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Příkrý 5046 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276022 název OÚ Příkrý 5046 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 21.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název OBEC Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Červená Třemešná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578291 název Obec Červená Třemešná ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Licence: DXRP strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 29.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289612 název Obec Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta 67523 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Licence: DE4T strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Jankovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00287288 název Obec Jankovice ulice, č.p. Jankovice

Více