Strana 1 (celkem 15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1 (celkem 15)"

Transkript

1 HSC Jižní 870, Hradec Králové Strana 1 (celkem 15) tel.:

2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE T8, T9, T10 TŘEBECHOVICE POD OREBEM 1. identifikační údaje, hlavní cíle řešení, zhodnocení vztahu k ÚPD obce, soulad se zadáním ÚS Název akce: Lokalita: Pořizovatel: Územní studie lokality T8, T9, T10 Třebechovice pod Orebem Územní studie je řešena v rozsahu lokalit T8, T9, T10 platné územní plánovací dokumentace Třebechovic pod Orebem Magistrát města Hradec Králové Odbor hlavního architekta Hradec Králové Projektant: PT-ATELIER s.r.o., Ing. arch. Pavel Kramář ČKA Pod zahrady 1305, Třebechovice pod Orebem atelier: HSC Jižní 870, Hradec Králové IČO: Datum: duben Důvody pro pořízení územní studie Opatření obecné povahy č.1/2009 Územní plán Třebechovice pod Orebem (dále jen ÚP Třebechovice pod Orebem) vydalo Zastupitelstvo města Třebechovice pod Orebem usnesením č. 23/ na svém zasedání dne 11. března 2009 s datem nabytí účinnosti 27. března ÚS lokalita T5p data vložena do evidence ÚS lokalita T11 data vložena do evidence ÚS lokalita T6p data vložena do evidence Zpráva o uplatňování byla schválená , součástí byly pokyny pro Změnu č.1, ale nepokračovalo se. Bude zpracována druhá zpráva o uplatňování , jejíž součástí bude Doplnění návrhu zadání Změny č. 1. ÚS U Dědiny žádost přišla , bude vyhotoveno zadání ÚS. ÚP Třebechovice pod Orebem v kapitole 10. Vymezení ploch a koridorů s podmínkou prověření územní studií vymezil plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití podmíněno zpracováním území studie s termínem do roku V seznamu ploch, pro které je nutno zpracovat územní studii, jsou též lokality T8, T9, T10 - zastavitelná plocha. V souladu s ustanovením 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, požádalo Město Třebechovice pod Orebem dopisem ze dne Magistrát města Hradec Králové o pořízení této územní studie. Objednatelem územní studie je Město Třebechovice pod Orebem. Strana 2 (celkem 15)

3 Lokality T8, T9 T10 jsou ÚP Třebechovice pod Orebem vymezeny jako plochy bydlení individuálního městského typu. Součástí lokalit jsou dále plochy dopravní infrastruktury Z2 a Z3, které jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé území (cca 10,5 ha) a do území vstoupil potenciální investor, rozhodlo město, že je třeba předmětné území ve veřejném zájmu řešit a činnost v tomto území koordinovat. Proto rozhodlo o pořízení územní studie. Důvody pořízení územní studie: a) Jedná se o největší rozvojové území města b) Investoři vlastní více než 25% celkové plochy území c) Řešené území je třeba koncipovat tak, aby v souladu s územním plánem bylo možné realizovat výstavbu po ucelených etapách: I. etapa: část lokality T9, T10 (cca 50 domů) II. etapa: zbývající část lokality T9, T10 a lokalita T8 2. Vymezení rozsahu řešeného území Ú zemní studie bude řešena v rozsahu lokalit T8, T9 a T10, které jsou určeny v ÚP Třebechovice pod Orebem jako zastavitelná plocha. Vymezení řešeného území je znázorněno v grafické příloze lokality T8, T9 a T10. Územní studie se bude týkat zejména těchto pozemků: Lokalita T8 - parc. č. 1081/1, a 1082/2 a částí pozemků parc. č. 1078/1, 1075 v katastrálním území Třebechovice pod Orebem. Lokalita T9 parc. č.,1072, 1074, 1079, 1080, 1073, 1075, 1078/1, 1081/1, a částí pozemků parc. č. 1071/2, 1076, 1100/1, 1100/2, 1101, 1103, 1105/1, 1106, 1131 v k. ú. Třebechovice pod Orebem. Lokalita T10 části pozemků parc. č. 1131, 1140/1, 1145, 2039/2, 1165/1, 1165/2, 1149, 1166/3, 1144, 1102/3, 1102/1 a pozemky parc. č. 1141, 1102/2,, 1097, 1101,1196 v k. ú. Třebechovice pod Orebem. V územní studii bude výčet dotčených parcel zpřesněn. 3. Stanovení účelu a cílů Cílem a účelem územní studie je ověřit možnosti a podmínky změn v území pro tuto plochu a stanovit podrobné podmínky pro rozhodování v území. Ze studie by mělo vzejít optimální řešení, tj. zprůchodnění území tak, aby byl minimální dopad na zastavěné území města. Celé území by mělo být koncipováno tak, aby byla možná výstavba po ucelených etapách a aby staveništní doprava nebyla řešena ulicí Na Vartě. Dalším požadavkem je vyřešit napojení celého území na sítě technické infrastruktury. Cíle územní studie: - Řešit koncepčně dopravní a technickou infrastrukturu (dle dopravního systému navrženého v územním plánu komunikace Z2 (VPS 2) a Z3 (VPS 3), případně navrhnout jiné řešení. - Stanovit požadavky na umístění a prostorové uspořádání navrhovaných staveb (plošné a prostorové regulativy), kde zastavěnost pozemků včetně zpevněných ploch by měla umožnit zasakování srážkových vod. Strana 3 (celkem 15)

4 - Vymezit veřejná prostranství s funkcí hlavní dopravní infrastruktury silniční (ulice) s obousměrnou komunikací, odpovídajícím parkovacím stáním v kombinaci se vzrostlou zelení a chodníky po obou stranách ulice (min. šířka 12 m). - Vymezit veřejná prostranství s funkcí doplňkové vedlejší dopravní infrastruktury silniční (min. šířka 8 m, resp. 6,5 m) v souladu s právními předpisy - Vymezit veřejná prostranství zeleně s rekreačně pobytovou funkcí umožňující ve své ploše umístění retenčních vodních ploch, dětských hřišť, sportovně rekreačních stezek apod. (I. etapa). - Vymezit pozemky pro stavby bytové individuální rodinné domy (včetně jejich dělení a scelování v rozsahu plochy od cca 550 m2 do cca 950 m2, tzn. variabilní rozsah plochy pozemků vzhledem k situování v lokalitě, v odůvodněných případech mohou být parcely větší i menší (např. u řadových rodinných domů lze plochu parcel snížit s ohledem na charakter zástavby), jejich počet však nesmí být větší než 20% celkové plochy určené k bydlení). - Vymezit pozemek pro stavby bytové - řadové nebo atriové rodinné domy pro majitele malých pozemků ve stávající parcelaci území. - Vytvořit řešení studie ve dvou variantách: varianta 1 s VPS 2 a VPS 3 v souladu se stávajícím územním plánem; bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území (zpracována bude včetně napojovacích bodů inženýrských sítí, a to v měřítku 1:1000) varianta 2 bez VPS 2 v lokalitách T9 a T10 a s vymezením VPS 3 do středu (osy) území vymezeném lokalitami T4 a T5 podklad pro návrh změny územního plánu (zpracována bude pouze jako parcelace pozemků, t.j. vymezení veřejných prostranství, ulic, parcel určených pro výstavbu rodinných a bytových domů, veřejné zeleně, bez inženýrských sítí, a to v měřítku 1:1000) - Prověřit další možnosti staveništní dopravy pro lokality T9 a T10 např. z Tyršovy ulice. 4. Požadavky vyplývající z územního plánu Z platného územního plánu vyplývá požadavek na prověření řešené zastavitelné plochy územní studií a jako podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byla tato lokalita navržena jako plochy bydlení individuálního městského typu. Jsou to plochy rodinných a bytových domů s nerušícími obslužnými funkcemi a je zde stanoveno: přípustné využití: - rodinné domy, bytové domy do 2 nadzemních podlaží - zahrady - stavby a zařízení pro obchod a služby místního významu - stavby a zařízení kulturně společenská místního významu - stavby a zařízení pro veřejné stravování místního významu - stavby a zařízení ubytovací - stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu - stavby pro individuální rekreaci - stavby a zařízení pro sport jako doplňková funkce k funkci obytné - místní obslužné a účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty - parkovací plochy, garáže - stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území - veřejná zeleň, drobná architektura, malé vodní nádrže, bazény Strana 4 (celkem 15)

5 nepřípustné využití: - objekty výroby průmyslové a zemědělské - stavby a zařízení pro velkoplošný maloprodej a velkoprodej - stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí - čerpací stanice pohonných hmot - hromadné garáže - stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů Tyto podmínky pro využití území bude územní studie respektovat. 5. Požadavky na obsah územní studie Územní studie lokality T8, T9 a T10 Třebechovice pod Orebem bude obsahovat tyto části: A. Textová část včetně odůvodnění B. Výkresová část 1. Situace s přehledným vymezením ploch 1 : Koordinační situace technická infrastruktura 1 : Situace s vymezením etap výstavby 1 : Situace se zákresem do fotomapy ve vztahu k ÚP 1 : 5000 Podrobnější požadavky k výkresové části B.: - Budou stanoveny etapy výstavby s důrazem na 1.etapu včetně vymezení staveništní dopravy - Budou přehledně vymezeny plochy pozemků pro bytovou výstavbu s uvedeným počtem domů nebo bytových jednotek, které stanoví kapacity potřeb inženýrských sítí - Budou přehledně vymezeny plochy veřejných prostranství ulic se schematickým příčným řezem 1:100, dokumentujícím systém obsluhy území - Budou přehledně vymezeny plochy veřejných prostranství pro zeleň s rekreačně pobytovou funkcí - Budou vymezeny zastavitelné a nezastavitelné plochy na jednotlivých pozemcích určených pro bydlení - V případě potřeby bude stanovena povinná uliční čára zástavby pro hlavní stavby bydlení 6. Požadavky na způsob zpracování a projednání územní studie: - V pracovní podobě bude územní studie konzultována za účasti zpracovatele se zástupci města. - Dokumentace bude předána v čistopise Městu Třebechovice pod Orebem ve trojím tištěném vyhotovení a v trojím provedení na digitálním nosiči dat. Následně budou data o územní studii vložena pořizovatelem do evidence územně plánovací činnosti. - Vzhledem k charakteru řešení bude třeba konzultačních projednání s příslušnými dotčenými orgány zejména z hlediska dopravy (Policie ČR), správci inženýrských sítí (ČEZ, VaK, RWE, CETIN, a správcem Povodí Labe). Součástí předané dokumentace budou i originály veškerých vyjádření a stanovisek. Strana 5 (celkem 15)

6 HSC Jižní 870, Hradec Králové tel.: Dopravní řešení bude zpracováno ve spolupráci s projektantem dopravních staveb a zkonzultováno na dopravním inspektorátu Policie ČR v Hradci Králové. Grafická část : Výřez hlavního výkresu ÚP Třebechovice pod Orebem Strana 6 (celkem 15)

7 2. Návrh řešení Širší vazby Lokalita jsou součástí zastavitelných území ozn. T8, T9, T10 včetně navržených páteřních komunikací ozn. Z3 (VPS3) a VPS2 na severozápadě města Třebechovice pod Orebem a navazuje na okolní zástavbu. Vymezení řešeného území Řešené území je vymezeno v severozápadní části města v návaznosti na zastavěné území a týká se těchto pozemků nebo jejich částí vedených v katastru nemovitostí: pozemky p.č. Lokalita T8 - parc. č. 1081/1, a 1082/2 a částí pozemků parc. č. 1078/1, 1075 v katastrálním území Třebechovice pod Orebem. Lokalita T9 parc. č.,1072, 1074, 1079, 1080, 1073, 1075, 1078/1, 1081/1, a částí pozemků parc. č. 1071/2, 1076, 1100/1, 1100/2, 1101, 1103, 1105/1, 1106, 1131 v k. ú. Třebechovice pod Orebem. Lokalita T10 části pozemků parc. č. 1131, 1140/1, 1145, 2039/2, 1165/1, 1165/2, 1149, 1166/3, 1144, 1102/3, 1102/1 a pozemky parc. č. 1141, 1102/2,, 1097, 1101, 1096 v k. ú. Třebechovice pod Orebem. Charakteristika řešeného území, základní podmínky ochrany jeho hodnot Z jižní strany je lokalita ohraničena stávající různorodou zástavbou nízkopodlažních rodinných domů. Ze strany západní a severní jsou pole a volná krajina s vodotečí Cihelnického potoka. Ze strany východní je svah s rozestavěnou zástavbou rodinných domů. Přístup do lokality je součástí návrhu, v současnosti je území tvořeno polnostmi, na které je přístup ulicí Na Vartě přes můstek. Ze severní strany je zaznamenáno hlavní vedení vodovodního řadu, které však do řešené lokality ani svým ochranným pásmem nezasahuje. Území je obtékáno ze strany jihozápadní Cihelnickým potokem ve správě Povodí Labe s.p. Ze strany jihovýchodní je bezejmenná vodoteč ve správě Pozemkového fondu ČR. Podle údajů Povodí Labe s.p. se nejedná o oblast ohroženou záplavami, nicméně důraz bude v dalších stupních dokumentace kladen zejména na likvidaci a zadržení srážkových vod v území. V každém případě bude dodržena podmínka přístupu k břehu vodoteče v šíři 6,0m bez oplocení z důvodu bezpečného průtoku zvýšené hladiny vody. Územní studie vymezuje plochy pozemků s vysokým standardem veřejných prostranství, na něž se nyní klade nárok nejen z hlediska dopravní obsluhy, ale také podílu zeleně. Tyto plochy jsou následně využívány pro zasakování srážkových vod, forma bude upřesněna v následujícím stupni dokumentace pro územní řízení. Tímto způsobem dochází k většímu rozvolnění výstavby, ulice má rozměry odpovídající zástavbě hlavních ulic v Třebechovicích pod Orebem. Podmínkou ochrany území bude dodržení rozvolněné individuální rodinné zástavby navazující na původní starší s vyčleněním kompaktnější zástavby v nízkopodlažních bytových domech v centru řešené lokality kolem kruhového objezdu. Strana 7 (celkem 15)

8 Požadavky vyplývající z územního plánu (resp. splnění požadavků) Jsou to plochy rodinných a bytových domů s nerušícími obslužnými funkcemi a je zde stanoveno: Dle přehledu vybraných ploch zastavitelného území jsou lokality č. T8, T9, T10 vymezeny jako Plochy rodinných a bytových domů s nerušícími obslužnými funkcemi. přípustné využití: - rodinné domy, bytové domy do 2 nadzemních podlaží - zahrady - stavby a zařízení pro obchod a služby místního významu - stavby a zařízení pro sport jako doplňková funkce k funkci obytné - místní obslužné a účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty - parkovací plochy, garáže - stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území - veřejná zeleň, drobná architektura, malé vodní nádrže, bazény Podle výše uvedeného přípustného využití je celé území koncipováno tak, že jsou zde vymezeny plochy ulic veřejných prostranství s funkcemi dopravy silniční, pěší, odstavného parkování, doprovodné zeleně a umístění inženýrských sítí. Dále je ve střední části území navržena plocha rekreační veřejné zeleně s možností umístění dětského hřiště, malé vodní plochy, vzrostlých stromů a keřů, květin, chodníků a laviček apod. Ostatní plochy jsou vyčleněny pro pozemky rodinných domů individuálního charakteru nízkopodlažní, tj. do 2NP. V centru lokality je vyčleněna plocha pro bytové domy nízkopodlažní do 2NP, u kruhového objezdu s možností umístění stavby pro obchod a služby místního významu. Vzhledem k poměrům v území a požadavkům investora většinového majitele pozemků určených k výstavbě v 1. etapě ( východní část území ) půjde zejména o celkovou koncepci výstavby včetně dopravního a technického napojení inženýrských sítí pro celé území. Závěr: Územní studie toto vše řeší a plní. Návrh urbanistické koncepce včetně regulačních prvků, limity využití území (hranice funkčních ploch, hranice navržených pozemků, čára hranice zástavby, uliční čára, zastavěnost pozemků, výška zástavby) Územní studie je zpracována v jedné výsledné konečné variantě, lokalita je rozdělena na funkční plochy podle náplně využití. Součástí studie je návrh na úpravy pozemkových hranic a možné rozdělení pozemků. Ta vychází z potřeby vymezení výstavby v lokalitě ve 3 stavebních etapách. První etapa reaguje na již povolené stavby ve středu území, které vycházely z předešlé územní studie. Další etapy navazují na schválený územní plán a potřeby napojení území na inženýrské sítě a dopravu. Strana 8 (celkem 15)

9 PLOCHA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - ULICE - VYMEZENÁ PRO DOPRAVNÍ STAVBU KOMUNIKACE SILNIČNÍ, CHODNÍK, DOPROVODNOU ZELEŇ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Pro 1. etapu výstavby studie předpokládá finální napojení ulice Na Vartě vedlejší páteřní komunikací. Pro staveništní dopravu se využije napojení ze severovýchodu. Pro 2. etapu výstavby studie předpokládá napojení hlavní páteřní komunikací kolmo vedenou z Hradecké ulice. A - Hlavní páteřní komunikace je podle ÚP ( VPS3 Z3 ) vedena v trase od ulice Hradecké kolmo na sever a stáčí se podél severozápadní hranice. Tento prostor je vymezen šíří 15m pro umístění oboustranných 2m chodníků oddělených oboustranným 2m pásem zeleně od 7m silniční komunikace. B - Vedlejší páteřní komunikace je napojena na navrženou hlavní na západě a na jihu je napojena na stávající ulici Na Vartě. Tento prostor je vymezen šíří 12m pro umístění oboustranných 2m chodníků s jednostranným 2m pásem zeleně od 6m silniční obousměrné komunikace. C - Zklidněná komunikace je napojena na navrženou vedlejší páteřní komunikaci po jejím obvodu se zaslepenými ulicemi. Tento prostor je vymezen šíří 9m pro umístění 4,5m široké zklidněné komunikace s 2,0m širokým podélným odstavným pruhem parkování a zbylé plochy zatravnění. D - Chodník jako průchod zastavěným územím šíře 3,0m bez pojezdu motorovými vozidly, propojuje stávající zástavbu s navrženými ulicemi. Minimální šíře chodníku bude 2m s pruhy zeleně 0,5m nebo 3,0m bez zeleně. PLOCHA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ URČENÁ PRO UMÍSTĚNÍ ODPOČINKOVÝCH AKTIVIT Ve středu lokalit je navržen centrální park. Je určen pro umístění odpočinkových aktivit v podobě dětského hřiště, laviček, herních prvků, pobytového trávníku, výsadby stromů a keřů apod. Plocha odpovídá cca 3,5% celkové plochy etapy řešeného území. Ostatní zeleň je zastoupena na veřejných prostranstvích ulic, kde budou vysázeny podél silnice stromy. Tyto plochy pokryjí zbytek 1,5% pro veřejnou zeleň. PLOCHA POZEMKŮ RODINNÝCH DOMŮ Lokality jsou také pro pozemky určené pro výstavbu bytových domů do 2 nadzemních podlaží. Na těchto pozemcích se umožní výstavby bytových domů. Součástí domů bude pobytová zahrada. V této ploše bude převládat zeleň, stromy, keře, trávníky. Mohou zde být umístěny venkovní bazény do 40m2 včetně nadzemní prosklené nástavby zastřešení do 2,5m výšky, dále např. zahradní altány a zpevněné plochy. Strana 9 (celkem 15)

10 Mohou zde být umístěny níže uvedené stavby, v územním plánu psané jako přípustné: - stavby a zařízení pro obchod a služby místního významu - stavby a zařízení pro sport jako doplňková funkce k funkci obytné V 1. etapě se vymezily plochy pro 48 rodinných domů. Ve 2. etapě se vymezily pozemky pro 42 rodinných domů. Důraz je kladen na umístění staveb, které je určeno maximální zastavitelnou plochou pozemku 50% s udanými minimálními odstupy od hranic pozemku. Architektonicky bude kladen nárok na jednotné výtvarné pojetí staveb rodinných domů s příslušenstvím určené ve výkrese a označené RD1 RD13. Tyto domy budou mít stejný tvar, typ, výškovou niveletu a barevnost střechy. Neurčuje se předem, zda bude sedlová, valbová, šikmá, rovná. Pokud bude postaven v lokalitě s označením RD1 dům s rovnou střechou, pak ostatní označené RD1 budou mít také rovnou střechu. Ulice označené v dokumentaci C a náležející stejnému typu RD budou mít stejné oplocení a to maximální výšky 1,6m. PLOCHA POZEMKŮ BYTOVÝCH DOMŮ Lokality jsou vymezeny zejména pro pozemky určené pro výstavbu individuálních rodinných domů do 2 nadzemních podlaží. Na těchto pozemcích se umožní výstavby domů pouze pro bydlení. Součástí domů bude pobytová zahrada. V této ploše bude převládat zeleň, stromy, keře, trávníky. Mohou zde být umístěny venkovní bazény do 40m2 včetně nadzemní prosklené nástavby zastřešení do 2,5m výšky, dále např. zahradní altány a zpevněné plochy. Nebudou zde umístěny níže uvedené stavby, i když v územním plánu jsou přípustné: - stavby a zařízení pro obchod a služby místního významu - stavby a zařízení pro sport jako doplňková funkce k funkci obytné - parkovací plochy a garáže V 1. etapě se vymezily plochy pro 2 bytové domy se 16 byty. Ve 2. etapě se vymezily pozemky pro 6 bytových domů se 48 byty. Důraz je kladen na umístění staveb, které je určeno maximální zastavitelnou plochou pozemku 50% s udanými minimálními odstupy od hranic pozemku. Architektonicky bude kladen nárok na jednotné výtvarné pojetí staveb bytových domů s příslušenstvím určené ve výkrese a označené BD1-BD3. Tyto domy budou mít stejný tvar, typ, výškovou niveletu a barevnost střechy. Neurčuje se předem, zda bude sedlová, valbová, šikmá, rovná. o VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY NADZEMNÍMI STAVBAMI udává maxim. 2 nadzemní podlaží (včetně podkroví) Strana 10 (celkem 15)

11 (může být i přízemní bez využití podkroví), stavba nepřekročí výškovou hladinu 9,0m vztaženo k vjezdu na pozemek o OPLOCENÍ výška oplocení k veřejnému prostranství - uličnímu prostoru s místní komunikací bude jednotná s výškou 1,6m Návrh řešení dopravy, včetně dopravy v klidu Širší vztahy Řešená lokalita se nachází na severozápadním okraji města Třebechovice pod Orebem, severně od stávající silnice II/299 (Hradecká ulice), která zároveň obsluhuje stávající nízkopodlažní obytnou zástavbu. Stávající stav Vlastní pozemky určené k zastavění jsou v současné době volné, zemědělsky využívané. V zájmovém prostoru se nenacházejí žádné stavby a objekty, které by bylo nutno odstranit. Před zahájením stavby bude provedeno sejmutí ornice. Kvalita této ornice a její snímaná tloušťka, není v současné době známa bude vyhodnoceno na základě následného inženýrsko-geologického (či případně pedologického) průzkumu lokality. Situační řešení Situační řešení je patrné ze situace, kde je dokumentován rozsah zpevněných ploch v zájmovém území. Dopravní napojení řešené lokality na stávající komunikační síť je navrženo na dvou místech - napojením na stávající místní komunikaci Na Vartě (v rámci 1. etapy) a novým kapacitním dopravním napojením na ulici Hradeckou v severozápadní části území (VPS3 Z3). Tato nová páteřní obousměrná komunikace je navržena v šířce 7,0 m s chodníkem v šířce 2,0 m a oboustranným zeleným pásem (střídavě s parkovacím pásem) v šířce 2,0 m. Šířka uličního prostoru je navržena15,0 m. Pro zajištění dopravní obsluhy zóny jsou ve veřejném prostoru (koridor s min. š. 9,0 m) navrženy zklidněné obousměrné komunikace s proměnnou šířkou, na konci zaslepených obytných ulic v délce nad 50 m jsou navržena úvraťová obratiště s návrhovými prvky pro otočení vozidel pro svoz odpadu, hasičských vozidel apod. Těmto vozidlům budou vyhovovat i návrhové parametry směrových i nárožních oblouků, provedeno bude ověření vlečnými křivkami dle TP 171. Uvnitř vlastního území je navržena obousměrná vedlejší páteřní komunikace v šířce 6,0 m, šířka uličního prostoru 12,0 m. Vzhledem k charakteru území (pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní), je zájmové území uvažováno jako zklidněná obytná zóna nebo Zóna 30. Uliční prostor bude vymezen hranicemi přilehlých oplocených parcel. Šířka veřejného uličního prostoru je navržena min. 9,0 m. V místě křižovatek i sjezdů budou dodrženy rozhledové poměry, do kterých nebudou zasahovat ani oplocení jednotlivých pozemků. Strana 11 (celkem 15)

12 Z hlediska intenzity dopravy předmětného území se konstatuje, že se jedná o koncový úsek místních komunikací s minimální intenzitou provozu. Jedná se převážně o dopravu zdrojovou a cílovou (dopravní obsluha nemovitostí RD + polnosti). Propojení centra obce pro pěší dopravu bude zajištěno po stávajících místních komunikacích, v jihovýchodním rohu území je navrženo pěší propojení zóny s ulicí Haškovou (koridor v šířce 3,0 m). V každém místě navržených úseků obytných ulic bude zajištěn průjezdný prostor o šířce minimálně 3,5 m, tento prostor umožňuje průjezd vozidel, která se v obytné ulici budou vyskytovat, včetně vozidel pro svoz odpadků, vozidel hasičského sboru, stěhovacích vozů apod. Těmto vozidlům budou rovněž přizpůsobeny poloměry směrových a nárožních oblouků. Zklidněné komunikace budou doplněny fyzickými opatřeními pro zklidnění dopravy (zpomalovací prahy, zvýšené křižovatky apod.). Na navržené komunikace budou napojeny jednotlivé vjezdy na všechny nové parcely. Doprava v klidu Veškeré parkovací plochy je třeba dimenzovat normovým postupem dle ČSN Projektování místních komunikací. Odstavování vozidel bude realizováno na vlastních pozemcích rodinných domů. V profilu obytných ulic jsou navržena parkovací stání pro návštěvníky, případně pro dočasné odstavení vozidel obyvatel zóny. Místa určená pro stání vozidel budou patřičně vyznačena a budou rovněž dostatečně patrná ze stavebního uspořádání ulice. Dimenzování konstrukcí zpevněných ploch Návrh konstrukcí zpevněných ploch bude proveden dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, kdy základním požadavkem je zajištění Edef,2= min. 45 (30) MPa na úrovni pláně komunikací. Pro zpracování dalších stupňů PD bude nutné prověřit geologické podmínky v zájmové lokalitě a v návaznosti na ně případně uvažovat s úpravou podloží. Konkrétní návrh a posouzení skladby vozovek bude proveden v dalších stupních projektové dokumentace. Návrh konstrukce vozovky dopravního prostoru bude odpovídat předpokládanému zatížení vozidly (vozidlo pro svoz odpadků, stěhovací vůz apod.). Druhy použitých stavebních materiálů budou přizpůsobeny prostředí obytné zóny, krytová vrstva je uvažována ze živice, popř. betonové dlažby. Parcelace stavebních pozemků Zájmové území je předběžně rozděleno na jednotlivé stavební parcely. Jejich výměry i hranice jsou v této fázi projektové přípravy pouze orientační. Zde se upozorňuje, že až finální a podrobný polohopisný a výškopisný návrh komunikací, jejich křižovatek, svahů zemních figur, režimu odvodnění komunikací, vymezení prostoru pro inženýrské sítě, apod. bude řídícím faktorem pro definitivní stanovení hranic stavebních parcel. Návrh řešení dopravy staveništní Staveništní doprava bude vedena ze severovýchodu podle zadání územní studie. Strana 12 (celkem 15)

13 Souhlas majitelů pozemků, přes který povede doprava je součástí dokladové části územní studie. Návrh řešení technického vybavení, nakládání s odpady, požární zabezpečení Lokalita bude napojena na veškeré rozvody inženýrských sítí: VODOVOD: V 1. etapě bude vodovod napojen na stávající rozvod v ulici Na Vartě. Rozvodný řad je navržen v profilu DN 150. Takto je proveden hlavní řad po komunikaci typu B. jednotlivé ulice typu C jsou napojeny rozvodem DN 100. Pro zokruhovánií se provede propojení s ulicí Družstevní práce rozvpdem DN 100. Ve 2. etapě bude provedeno propojení DN 150. Celý komplex zásobování vodou je napojen na centrální vodovodní systém Vak Hradec Králové. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE: Vzhledem k rozlehlému území je řešena kanalizace ve 2 typech provádění a to, gravitační splašková a podtlaková splašková. Gravitačně jsou kanalizace odváděny do 2 míst s umístěnými přečerpávacími stanicemi, odkud se výtlačným potrubím dostanou splašky do systému gravitační kanalizace v ulici Na Vartě. Ulice Na Vartě byla dokumentačně zpracována a studie na tento projekt navazuje. V 1. etapě bude kanalizace napojena na stávající rozvod v ulici Na Vartě. Ve 2. etapě dojde k propojení do systému z 1.etapy. Celý systém splaškových vod je centrálně odváděn na ČOV v Hradci Králové. SRÁŽKOVÁ KANALIZACE: Rodinné a bytové domy budou mít povinnost zasakovat veškeré srážkové vody na svém pozemku. Srážkové vody z ulic, tj. zpevněných ploch silnic a chodníků budou zasakovány vsakovacími jímkami nebo podobnou technologií v prostoru zeleného pásu příslušné ulice. Do vodotečí nebude napojena žádná srážková kanalizace, tzn. Nebude zvyšováno průtočné množství vody a tímto ohrožena zástavba po proudu vodotečí. Povodí Labe s.p. Hradec Králové byl s tímto konceptem seznámen a vyžádal si v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat svými odborníky odtokové poměry z území na základě hydrogeologického průzkumu. PLYNOVOD: Podle požadavku RWE bude célé řešené území napojeno na STL plynovod z ulice Na Vartě. Stávající vedení NTL v ulici Na Vartě bude vyměněno za STL. Takto se provede napojení v 1. i 2. etapě výstavby. ELEKTROROZVODY NADZEMNÍ VEDENÍ VN, TRAFOSTANICE: V 1. etapě výstavby pro potřeby lokality bude nově vybudována trafostanice TS1 na východě území, na poz.p.č. 1167/9. Na tomto pozemku je v současné době trafostanice stožárová, napájená z vrchního vedení VN. Vrchní vedení VN bude zrušeno, trafostanice také zrušena a nahrazena novou zděnou 3,0m x 4,0m, osazenou 1,0m za Strana 13 (celkem 15)

14 hranici s ulicí. Stávající kabely budou do této trafostanice přemístěny, napájení z VN se provede stávajícím kabelem v ulici Družstevní práce. Ve 2. etapě výstavby bude nově vybudována trafostanice TS2 na západě území, na poz.p.č. 1081/1. Odsud se provede propojení s nadzemním vedením VN. Pak bude kabelové napájení trafostanice TS1 zrušeno. ELEKTROROZVODY KABELOVÉ VEDENÍ NN: V 1. etapě bude napojeno 48RD a 1 bytový dům z navrženého rozvodu kabelem NN k hranicím jednotlivých parcel z nové trafostanice TS1. Ve 2. etapě se provede propojení se systémem a vybudování trafostanice TS2. POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ: V celé lokalitě budou provedeny rozvody vodovodu s osazením požárních hydrantů. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: V prostoru pozemku podél příjezdové komunikace z ulice Na Vartě byly vymezeny 3,0m široké pruhy pro umístění kontejnerů na sběrné nádoby podle potřeb města. Na každém pozemku pro RD bude samostatné místo na sběr TKO. Řešení zeleně, ochrana životního prostředí, návrh plochy veřejné zeleně, veřejné prostranství Stávající území je pole. Zeleň bude zastoupena zejména v rámci volných travnatých ploch a okrasných keřů zahrad. Ve veřejném centrálním prostranství bude zeleň zastoupena stromy, keři i travou. Součástí ulic s páteřními komunikacemi budou i pásy zeleně s předpokladem výsadby středně vzrostlých stromů. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF Podle platného územního plánu je lokalita určena pro obytnou výstavbu. Pozemky jsou vedeny jako orná půda a před vydáním územního rozhodnutí bude zpracována dokumentace na vynětí ze ZPF. Vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby Pozemky pro veřejně prospěšné stavby nebyly vymezeny. Vyhodnocení reálnosti navrženého řešení, stanoviska DO Územní studie byla zpracovávána na základě žádosti města v souladu s požadavkem soukromého investora proto, aby byla vyjasněna koncepce a etapovitost výstavby v této části území. Jednalo se zejména o vyřešení situace území zahrnující 1. etapu výstavby pro cca 48 RD a 1 bytového domu. Zástupci města Třebechovice pod Orebem byli postupně seznámeni s vývojem práce na studii. Koncem srpna 2016 byla předložena ke schválení koncepce studie s dělením území na jednotlivé parcely a dopravní páteřní komunikace. Žádné další požadavky nebyly později vzneseny. Tímto tato koncepce mohla být dále dořešena s inženýrskými sítěmi. Čistopis studie byl vytištěn a předán starostovi města. Ihned po vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti bude pokračovat práce na projektu 1. etapy, a to dokumentací pro územní řízení. Strana 14 (celkem 15)

15 Vyhodnocení odtokových poměrů v území a jejich vliv na řešení Odtokové poměry v území se nemohou výrazně měnit. Ze zpevněných ploch komunikací budou srážkové vody odváděny do zasakovacích pásů nebo retenčních nádrží v rámci zelených pásů. Z pozemků rodinných a bytových domů budou vody zdrženy a zasakovány s využitím pro zalévání zahrad. Po Návrh etapizace Výstavba rodinných domů v jednotlivých etapách je podmíněna vybudováním veškerých podmiňujících investic. Po ukončení 1. etapy bude možné pokračovat ve 2. etapě. A. VÝKRESOVÁ ČÁST Bude doplněno podle skutečnosti a přehlednosti map. Počet stran textové části 15 Počet výkresů x V Hradci Králové Ing. arch. Pavel Kramář Strana 15 (celkem 15)

PT-ATELIER s.r.o. Ing. arch. Pavel Kramář web: TEL: OBSAH DOKUMENTACE:

PT-ATELIER s.r.o. Ing. arch. Pavel Kramář web:   TEL: OBSAH DOKUMENTACE: PT-ATELIER s.r.o. Ing. arch. Pavel Kramář web: www.pt-atelier.cz TEL: 603219407 OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST B. VÝKRESOVÁ ČÁST B1. Situace s přehledným vymezením ploch v mapě KN B2. Koordinační situace

Více

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Územní studie 4 plocha Z14 Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní identifikační údaje: Název akce: Územní studie 4, Stará Lysá jih 1 Místo: k.ú. Stará Lysá Pozemky: 249/1, 220/7, 232, 231, 221/1, 221/2

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Obecní úřad Přišimasy, (na základě spolupráce s osobou splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH P3, P4 a Z5 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV PROJEKTANT: ING.ARCH. JAN HASÍK MOST 06/2013 1 - Identifikační údaje územní studie 1. Obec

Více

TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ + SEZNAM PŘÍLOH

TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ + SEZNAM PŘÍLOH A B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ + SEZNAM PŘÍLOH SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 1:50000 PŘEHLEDNÁ SITUACE DLE ÚP PRASKAČKA 1:5000 SITUACE-NÁVRH 1:1000 KOORDINAČNÍ SITUACE-TECHNICKÁ

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Ulipová Radana, Humpolecká 209, Havlíčkův Brod Tel., fax. : 569429432 e-mail: ulipova.drupos@tiscali.cz ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Pořizovatel: MÚ Havlíčkův Brod,

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2

ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2 ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2 Zpracovatel: Ing. arch. Martin Fröml 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: leden 2018 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUSAVA PLOCHA SO.3 1

ÚZEMNÍ STUDIE RUSAVA PLOCHA SO.3 1 ÚZEMNÍ STUDIE RUSAVA PLOCHA SO.3 1 MÍSTO STAVBY : Rusava, plocha SO.3 1 ZADAVATEL : obec Rusava Rusava 248 768 45 Rusava STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo P 16-17 Měsíc/rok 09/2017 Počet

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUKOV NADE MLÝNEM SO.3 29 a 30

ÚZEMNÍ STUDIE LUKOV NADE MLÝNEM SO.3 29 a 30 ÚZEMNÍ STUDIE LUKOV NADE MLÝNEM SO.3 29 a 30 MÍSTO STAVBY : Lukov, Nade Mlýnem SO.3 29 a 30 ZADAVATEL : obec Lukov K Lůčkám 350 Lukov STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo Měsíc/rok 08/2017

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E B A R C H O V lokality I, J, ZM1

Ú Z E M N Í S T U D I E B A R C H O V lokality I, J, ZM1 Ú Z E M N Í S T U D I E B A R C H O V lokality I, J, ZM1 SEZNAM PŘÍLOH: A - TEXTOVÁ ČÁST - obsah: a) vymezení řešeného území b) podmínky pro vymezení a využití pozemků c) podmínky pro umístění a prostorové

Více

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZHOTOVITEL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZHOTOVITEL ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU 3 V OBCI RADENICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT POŘIZOVATEL MÚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ, odbor výstavby a regionálního rozvoje tel: 566 781 111 Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí

Více

Návrh zadání územní studie. Dražejov D29

Návrh zadání územní studie. Dražejov D29 Návrh zadání územní studie Dražejov D29 Základní identifikační údaje Místo: k.ú. Dražejov u Strakonic Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního plánování Zhotovitel: Datum: prosinec

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A Územní studie pro zástavbu ploch Z1 a Z22 v obci Hořice - textová část strana 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. CHARAKTER STUDIE Studie

Více

Územní studie veřejných prostranství Čisovice. Zadání

Územní studie veřejných prostranství Čisovice. Zadání Územní studie veřejných prostranství Čisovice Zadání 01/2017 Obsah: 1. Úvod 3 2. Cíle a účel pořízení studie 3 3. Rozsah řešeného území 3 4. Podmínky vyplývající z územně analytických podkladů a platné

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části: A1. ÚVOD 1.1. Základní údaje, zadání úkolu 1.2. Vazby na územně plánovací dokumentaci 1.3. Použité podklady 1.4. Vymezení řešeného

Více

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Základní identifikační údaje Název akce: Mutěnice L9-B Místo: k.ú. Mutěnice u Strakonic Zadavatel: Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

OBEC KYŠKOVICE. Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování. Pořizovatel:

OBEC KYŠKOVICE. Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování. Pořizovatel: OBEC KYŠKOVICE ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z5 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování, 28. října 909, 277 11, Neratovice 06 / 2017 Název dokumentace:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE CHOUSTNÍK, lokalita B3

ÚZEMNÍ STUDIE CHOUSTNÍK, lokalita B3 ÚZEMNÍ STUDIE CHOUSTNÍK, lokalita B3 květen 2015 Pořizovatel: Zodpovědná osoba pořizovatele: Zpracovatel: Obecní úřad Choustník Ing. arch. Dagmar Buzu Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, 390 01 Tábor

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování, 28. října 909, 277 11, Neratovice září 2014 Název

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMÍ STUDIE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMÍ STUDIE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMÍ STUDIE Lokalita Z.BO.21, ÚP Struhařov, k. ú. Bořeňovice (podle 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon )

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A Územní studie pro zástavbu ploch Z1 a Z22 v obci Hořice - textová část strana 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. CHARAKTER STUDIE Studie

Více

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu Zadání regulačního plánu Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) str.1/9 Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

BR4 KLECANY U BÍLÉ ZDI

BR4 KLECANY U BÍLÉ ZDI ZADÁNÍ regulačního plánu BR4 KLECANY U BÍLÉ ZDI zpracované podle 64 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 17 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, 276 01 Mělník Projektant: Ing. arch. Vlasta Poláčková urbanistický atelier UP-24 Na Petynce 84, 169 00 Praha 6 atelier: U sadu 13, 162 00 Praha 6 Spolupráce: Ing. arch.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

LOKALITA BV17 KAMÝK NAD VLTAVOU

LOKALITA BV17 KAMÝK NAD VLTAVOU Ú Z E M N Í S T U D I E LOKALITA BV17 KAMÝK NAD VLTAVOU POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ČERVEN

Více

ÚZEMNÍ STUDIE POD BĚLOHRADEM OBEC TUCHOMĚŘICE

ÚZEMNÍ STUDIE POD BĚLOHRADEM OBEC TUCHOMĚŘICE ÚZEMNÍ STUDIE POD BĚLOHRADEM OBEC TUCHOMĚŘICE Pořizovatel: Obecní úřad Tuchoměřice Zpracovala: Ing. arch. Martina Tunková, autorizovaný architekt ČKA Spolupráce: Ing. D. Franke Ph.D. datum zpracování 02/2015

Více

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Pořizovatel: Ing. Pavel Spusta Malý Koloredov 852 738 01, Frýdek - Místek Zodpovědný projektant: Ing.arch. Daniel Labuzík Zpracovatel: Ing. Jakub Guňka Datum zpracování:

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E Z L Í N L O U K Y N A D D Ř E V N I C Í

Ú Z E M N Í S T U D I E Z L Í N L O U K Y N A D D Ř E V N I C Í Ú Z E M N Í S T U D I E Z L Í N L O U K Y N A D D Ř E V N I C Í Návrh / říjen 2012 zpracovatel: ellement/ Ing. arch. Jitka Ressová OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY

Více

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9)

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 2 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 2 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

mixage_stavební fixáge

mixage_stavební fixáge mixage_stavební fixáge architektonická a grafická kancelář mixage s.r.o. pernštýnská 40, 530 02 pardubice staré město (+420) 777 312 441 (+420) 774 666 107 www.mixage.cz územní studie_rohovládova bělá

Více

OBEC VĚDOMICE. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

OBEC VĚDOMICE. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice OBEC VĚDOMICE ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z6 Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování Projektant:, 28. října 909, 277 11, Neratovice 5 / 2015 Název dokumentace: Územní studie plochy

Více

Územní studie ÚS 54-04/2014 pro lokalitu ul. Bažanova Ostrava - Hrabová

Územní studie ÚS 54-04/2014 pro lokalitu ul. Bažanova Ostrava - Hrabová Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 54-04/2014 pro lokalitu ul. Bažanova Ostrava - Hrabová Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:500 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST Zadání na zpracování změny č. 3 územního plánu Chrást ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Trhový Štěpánov. Nad Městem. Návrh zadání regulačního plánu. Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky.

Trhový Štěpánov. Nad Městem. Návrh zadání regulačního plánu. Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky. Návrh zadání regulačního plánu Trhový Štěpánov Nad Městem Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel : Město Vlašim, zastoupené ve smyslu ust. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Územní studie ÚS 53/I - 03/2016 Krmelínská Prodloužená, Nová Bělá

Územní studie ÚS 53/I - 03/2016 Krmelínská Prodloužená, Nová Bělá Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 53/I - 03/2016 Krmelínská Prodloužená, Nová Bělá Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního

Více

Územní studie na zastavitelné plochy Z28, obec Soběšovice

Územní studie na zastavitelné plochy Z28, obec Soběšovice Územní studie na zastavitelné plochy Z28, obec Soběšovice POŘIZOVATEL: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ŽADATEL: územní studie

Více

A k t u a l i z a c e č. 1. Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 5

A k t u a l i z a c e č. 1. Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 5 A k t u a l i z a c e č. 1 Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 5 Obsah Textová část 1. Identifikační údaje 3 2. Vymezení řešené plochy 4 3. Urbanistické a architektonické řešení 5 Podmínky pro

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1/2 V SÍDLE ČESKÉ KOPISTY Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

KELČANY NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 územního plánu obce

KELČANY NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 územního plánu obce NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu obce KELČANY Pořizovatelem změny č.1 územního plánu obce (ÚPO) Kelčany je Městský úřad Kyjov, odbor územního plánu a rozvoje, a to ve smyslu 6 odst. 1, písm. c) zákona

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V CHOTĚBOŘI

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V CHOTĚBOŘI ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V CHOTĚBOŘI 1) Cíle a účel pořízení územní studie Cílem je ověřit podmínky využití vybraných veřejných prostranství (stávajících nebo nově navrhovaných,

Více

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 1 Z A D Á N Í Ú Z E M N Í S T U D I E TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 (K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ, ODBOR ÚPaSŘ ZPRACOVATEL: Ing.arch. Aleš Valder PROSINEC

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE. Severozápadní rozvojová zóna Komerčně administrativní část. Průhonice

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE. Severozápadní rozvojová zóna Komerčně administrativní část. Průhonice ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Severozápadní rozvojová zóna Komerčně administrativní část Průhonice Pořizovatel: Obecní úřad Průhonice Květnové nám. 14/1, 252 43 Průhonice Pořizování na základě splnění kvalifikačních

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno C.1.1 C.1.1.1 Identifikační údaje Údaje o stavební akci název akce: místo: parcelní čísla 1143/1, 1392, 1393/2 katastrální území Mělnické Vtelno [692808] C.1.1.3 C.1.1.4 C.1.1.2 Údaje o investorovi Údaje

Více

ÚS TŘI KŘÍŽE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

ÚS TŘI KŘÍŽE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ÚS Tři Kříže, Dopravní řešení - 1 - ÚS TŘI KŘÍŽE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ÚS Tři Kříže, Dopravní řešení - 2 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: ÚS Tři Kříže, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ STUPEŇ: Studie MÍSTO: Neštěmice OBJEDNATEL:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Mojžíř P15-3, PD15-2 Dle

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VELKÝ TÝNEC LOKALITA Bz3 2

ÚZEMNÍ STUDIE VELKÝ TÝNEC LOKALITA Bz3 2 ÚZEMNÍ STUDIE VELKÝ TÝNEC LOKALITA Bz3 2 ZPRACOVATEL: Ing. arch. Jan Vlček POŘIZOVATEL: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Ing. Marek Černý, oprávněná úřední osoba 03/2016 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97 MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE VYHLÁŠKA č. 07/97 OMEZENÝ REŽIM PLATNOSTI DOSAVADNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ o závazných částech Územního plánu zóny v části katastrálního území České Budějovice 3 Nemanice - "U Čertíka"

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO

ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk úřad územního plánování Datum: leden 2017 1 Kompetence Objednatel: Pořizovatel ÚP: Zpracovatel ÚP: Název akce: Etapa: Obec

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

Územní studie Jamné nad Orlicí IIA Pod Kaplí

Územní studie Jamné nad Orlicí IIA Pod Kaplí Územní studie Jamné nad Orlicí IIA Pod Kaplí 2 0 1 0 1 Územní studie Jamné nad Orlicí II řeší problematiku požadovanou v kapitole 2B územního plánu pro zástavbové skupiny zastavitelných ploch: VI Jih,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

VELKÉ PŘÍLEPY. NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEXTOVÁ ČÁST - ČISTOPIS ZPRACOVATEL:

VELKÉ PŘÍLEPY. NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEXTOVÁ ČÁST - ČISTOPIS ZPRACOVATEL: VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEXTOVÁ ČÁST - ČISTOPIS ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: TRIAgis s.r.o., Ing.arch. Tomáš Russe Na Bezděkové 1737/2, 25601 Benešov u Prahy autorizace

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče 1. Základní údaje Název: Pořizovatel Územní studie: US 5 Na Panském Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče Zhotovitel: Ing. arch. Jiří Štěrba, autorizovaný

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ. (označení plochy Z31 je dle územního plánu Zdíkov)

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ. (označení plochy Z31 je dle územního plánu Zdíkov) LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ (označení plochy Z31 je dle územního plánu Zdíkov) březen 2018 LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ Název: LOKALITY Z31 ZDÍKOV Druh dokumentace: Řešené území: p.p.č. 691/1, p.p.č. 694, p.p.č.

Více

Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx

Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx 20.6.2017 Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Návrh zadání změny č.4 územního plánu Polerady

Návrh zadání změny č.4 územního plánu Polerady Návrh zadání změny č.4 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský březen 2008 na základě podkladu a územního plánu obce zpracovaného ing. arch. Zuzanou Krčmářovou upravil Marek Šplíchal

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Územní studie zástavby RD v obci Domamil. zastavitelná plocha P1 pro bytovou výstavbu dle Územního plánu obce Domamil

Územní studie zástavby RD v obci Domamil. zastavitelná plocha P1 pro bytovou výstavbu dle Územního plánu obce Domamil Územní studie zástavby RD v obci Domamil zastavitelná plocha P1 pro bytovou výstavbu dle Územního plánu obce Domamil Srpen 2018 Obsah Základní identifikační údaje.4 A. vymezení řešeného území, souvislosti

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Územní studie Luka nad Jihlavou - Lokalita BR 18

Územní studie Luka nad Jihlavou - Lokalita BR 18 odbor územního Územní studie - Měřítko: 07.08.2018 9:27:44, ISO A3 plná (297.00 x 420.00 mm) OBSAH OBSAH 01 TEXTOVÁ ČÁST 02 TEXTOVÁ ČÁST 03 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 04 ZÁKRES DO ÚP 05 SITUACE ARCHITEKTONICKÁ

Více