VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Dne: Ing. arch. Radek Boček Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Dne: Ing. arch. Radek Boček Tel:"

Transkript

1 Dne: Tel: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Nad rámec zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), Vám tímto doručujeme pracovní podobu návrhu změny č. 1 územního plánu Bohostice (výrok), kdy vlastní dokumentace je k dispozici na Obecním úřadu Bohostice, kde se s ní můžete v úředních hodinách (ČT 18:00-20:00) seznámit a mimo ně po dohodě se starostkou obce (paní ůžena Králová, mobil nebo a dále je k dispozici ke stažení na elektronické úřední desce na adrese Na základě Vašich případných požadavků je ještě možné dokumentaci návrhu změny upravit před tím, než kompletní podoba návrhu vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude oficiálně projednána dle ust. 50 stavebního zákona s dotčenými orgány, krajským úřadem a veřejností. Nelze již ale přidávat nové lokality nad rámec schváleného zadání, jedná se o výzvu k připomínkování již vymezených a zakreslených lokalit. Lhůta na Vaše požadavky se stanovuje do 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky (nastává dle ust. 25 správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení), tj. do včetně. Příloha: Pracovní návrh změny č. 1 územního plánu Bohostice, formát PDF, výkresová a grafická část výroku změny

2 2017 Návrh změny č. 1 ÚP Bohostice Návrh pro společné jednání dle 50 stavebního zákona Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Zdroj: Stavební zákon, 50, odst. (1), Tylova 70, Písek

3 2 Návrh změny č. 1 ÚP Bohostice Zpracoval: ING. ACH. ADEK BOČEK Autorizovaný architekt Tylova Písek Tel: +420 (777) www: Pořizovatel: Obecní úřad Bohostice Zastoupený starostkou obce pí. ůženou Královou Bohostice Milín Tel: www: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHOSTICE Změnu č. 2 územního plánu Bohostice vydalo zastupitelstvo obce Bohostice Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Obecní úřad Bohostice, Bohostice 55, Milín Osoba zastupující pořizovatele Oprávněná úřední osoba pořizovatele azítko ůžena Králová, starostka obce osoba zajišťující splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 stavebního zákona vykonávající přenesenou působnost ve věcech územního plánování Podpis Strana 2 z 8

4 3 Návrh změny č. 1 ÚP Bohostice VÝOKOVÁ ČÁST A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1. Vymezení zastavěného území se změnou č. 1 mění v rozsahu patrném z výkresové části dokumentace v k.ú. Bohostice, kdy měněné území změny č. 1 je vyznačeno černou tečkovanou čarou. Měněné území je izolováno do lokalit schválených v zadání změny. Mimo měněné území zůstává původní územní plán účinný beze změny. Změna č. 1 upravuje vymezení zastavěného území po jednotlivých lokalitách takto: - 5a: Šturmovky beze změny, zůstává v nezastavitelném území, - 5b: Bukovanská zátoka beze změny, zůstává v nezastavitelném území, - 5c: Jagerhaus původní územní plán neobsahoval vymezené zastavěné území, vymezeno v rámci změny jen v rozsahu pozemků přímo přiléhajících k jednotlivým chatovým objektům, - 5d: Lavičky původní územní plán neobsahoval vymezené zastavěné území, vymezeno v rámci změny jen v rozsahu pozemků přímo přiléhajících k jednotlivým chatovým objektům a zahrnuje do zastavěného území proluku na p.p.č. 130/3 k.ú. Těchnice (dnes kultura louka), v severní enklávě na p.p.č. 172 a 175/1 (kultura les) nechává v nezastavitelném území, - 5e: Míkova zátoka beze změny, zůstává v nezastavitelném území, na JV vymezuje velmi malou plochu zastavitelnou, - 6a: Nad hotelem Solenice beze změny, platí hranice dle platného ÚP, na JZ vymezuje velmi malou plochu zastavitelnou, - 7a: Hvozdec beze změny, jsou vymezovány plochy zastavitelné nad rámec stávajícího ÚPO, - 7b: Mojnín beze změny, jsou vymezovány plochy zastavitelné v souladu s platným ÚPO, - 7c: Jižní pole beze změny, jsou vymezovány plochy zastavitelné nad rámec stávajícího ÚPO, - 7d: Čistá beze změny, hranice zastavěného území zůstává dle platného ÚPO, přidává se nová zastavitelná plocha, - 7e: Kamenná beze změny, jde o plochu přestavby v rámci již vymezeného zastavěného území, - 7f: Chaty Bohostice beze změny, jde o plochu přestavby v rámci již vymezeného zastavěného území, - 7g: Niva beze změny, jde o plochu přestavby v rámci již vymezeného zastavěného území, - 7h: Kamenná změna upřesňuje hranici zastavěného území na parcelní hranice, jde o mírnou redukci, navrhuje zde plochu přestavby v JV části na p.p.č. 30/3 k.ú. Kamenná u Bohostic, v JZ části lokality na p.p.č. 133/1 přidává novou zastavitelnou plochu nad rámec platného ÚPO, - 7i: Jižní pole beze změny, změna upřesňuje hranici již vymezené zastavitelné plochy, - 7j: Jižní pole beze změny, změna přidává 1 stavební parcelu nad rámec již vymezené zastavitelné plochy, - 7k: Mojnín beze změny, změna přidává 1 stavební parcelu do klínu mezi již vymezené zastavitelné plochy, - 7l: Nad hasičárnou beze změny, jde o změnu funkčního využití již vymezené zastavitelné plochy, - 7m: Hvozdec beze změny, změna přidává 1 stavební parcelu nad rámec již vymezené zastavitelné plochy, - 7n: Hvozdec beze změny, změna přidává 1 stavební parcelu nad rámec již vymezené zastavitelné plochy. B. KONCEPCE OZVOJE A OCHANY ÚZEMÍ A JEHO HODNOT 2. Se změnou č. 1 nemění. Strana 3 z 8

5 4 Návrh změny č. 1 ÚP Bohostice C. UBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3. Změna č. 1 nově vymezuje tyto zastavitelné plochy: - 5c: Jagerhaus změna přidává 3 malé zastavitelné plochy, vždy určené pro výstavbu max. 1 chaty, vždy pouze v prolukách mezi stávajícími chatami tak, jak je vymezeno v grafické části (výkres ZČÚ a Hlavní výkres), - 5e: Míkova zátoka změna přidává 1 malou zastavitelnou plochu pro výstavbu max. 1 chaty, - 6a: Nad hotelem Solenice změna vymezuje velmi malou plochu zastavitelnou, max. 4 chaty, - 7a: Hvozdec změna vymezuje 2 velké nové zastavitelné plochy pro D, max. 1 D na každé ploše, - 7b: Mojnín beze změny, jsou vymezovány plochy zastavitelné v souladu s platným ÚPO, změna z II. etapy návrhu do I. etapy, změna etapizace, navíc podstatná část na východním okraji je přesunuta z ploch pro bydlení do plochy sídelní zeleně, sad s možností oplocení, vyjmuto ze zastavitelných ploch, - 7c: Jižní pole změna přidává 1 stavební parcelu na p.p.č. 163/15 k.ú. Bohostice v z části, zbylá část pozemku zůstává nezastavitelná jako plocha sídelní zeleně, sad s možností oplocení, - 7d: Čistá změna přidává 1 novou zastavitelná plocha pro max. 5 D, vyplňuje enklávu v zastavěném území, - 7h: Kamenná v JZ části lokality na p.p.č. 133/1 přidává novou zastavitelnou plochu smíšenou výrobní dle ust. 12 vyhl. 501/2006 Sb., - 7i: Jižní pole změna upřesňuje (velmi drobně) hranici již vymezené zastavitelné plochy pro bydlení, nově definováno jako plocha smíšená obytná dle ust. 8 vyhl. 501/2006 Sb., - j: Jižní pole změna přidává 1 stavební parcelu, definováno jako plocha smíšená obytná dle ust. 8 vyhl. 501/2006 Sb. na západním okraji při komunikaci, na východní straně směrem do volné krajiny definováno jako nezastavitelná plocha sídelní zeleně, sad s možností oplocení, - 7k: Mojnín změna přidává 1 stavební parcelu do klínu mezi již vymezené zastavitelné plochy, definováno jako plocha smíšená obytná dle ust. 8 vyhl. 501/2006 Sb. na jižním okraji v proluce mezi stávající zástavbou, na severní straně směrem do volné krajiny definováno jako nezastavitelná plocha sídelní zeleně, sad s možností oplocení, - 7l: Nad hasičárnou beze změny, jde o upřesnění hranice mezi plochami s rozdílným způsobem využití již vymezené zastavitelné plochy, při JV straně dále od komplexu lesa vymezeno jako plocha smíšená obytná dle ust. 8 vyhl. 501/2006 Sb., v rámci OP lesa v sousedství lesa vymezeno jako plocha sídelní zeleně bez možnosti výstavby objektů pro trvalé bydlení nebo rekreaci, - 7m: Hvozdec změna přidává 1 stavební parcelu nad rámec již vymezené zastavitelné plochy, jako plochu smíšenou obytnou dle ust. 8 vyhl. 501/2006 Sb. v JZ části, ve vzdálenosti větší než 25m od hranice lesa, v OP lesa na SV části pozemku vymezeno jako plocha sídelní zeleně bez možnosti výstavby objektů pro trvalé bydlení nebo rekreaci, - 7n: Hvozdec změna přidává 1 stavební parcelu nad rámec již vymezené zastavitelné plochy, jako plochu smíšenou obytnou dle ust. 8 vyhl. 501/2006 Sb., nutné dopravní napojení přes sousední zastavěné pozemky stejného majitele s vybudováním malého mostního objektu přes vodoteč. 4. Změna č. 1 nově vymezuje tyto plochy přestavby: - 7e: Kamenná plocha přestavby, platný ÚPO řeší jako PLOCHY BYDLENÍ V ODINNÝCH DOMECH, nově definováno jako plocha smíšená obytná dle ust. 8 vyhl. 501/2006 Sb., - 7f: Chaty Bohostice plocha přestavby, platný ÚPO řeší jako PLOCHU EKEACE, nově definováno jako plocha smíšená obytná dle ust. 8 vyhl. 501/2006 Sb., Strana 4 z 8

6 5 Návrh změny č. 1 ÚP Bohostice - 7g: Niva plocha přestavby, platný ÚPO řeší jako PLOCHY BYDLENÍ V ODINNÝCH DOMECH, nově definováno jako plocha smíšená výrobní dle ust. 12 vyhl. 501/2006 Sb., - 7h: Kamenná plocha přestavby v JV části na p.p.č. 30/3 k.ú. Kamenná u Bohostic, platný ÚPO řeší jako PLOCHU EKEACE, nově definováno jako plocha smíšená obytná dle ust. 8 vyhl. 501/2006 Sb., 5. Změna funkčního využití těchto pozemků nijak nemění stanovenou urbanistickou koncepci sídla. D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFASTUKTUY, VČETNĚ PODMÍNEK PO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 6. Koncepce veřejné infrastruktury je nezměněna oproti původnímu řešení dle ÚPO Bohostice. E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, POSTUPNOST KAJINY, POTIEOZNÍ OPATŘENÍ, OCHANU PŘED POVODNĚMI, EKEACI, DOBÝVÁNÍ NEOSTŮ A PODOBNĚ 7. V lokalitě 5a: Šturmovky bude v rámci nezastavěného území na PUPFL možné zachovat již realizované stávající objekty a doplnit je o malé volejbalové hřiště a 1 objekt pro údržbu lesa a provozování lesního hospodářství do 50 m V lokalitě 5b: Bukovanská zátoka bude v rámci nezastavěného území na PUPFL možné umístění karavanů (bez možnosti trvalého zpevnění plochy pod nimi) a vybudování zázemí pro loděnici v rozsahu 1 objektu do 30 m V lokalitě 5d: Lavičky plochy pro mobilní zařízení zůstanou v nezastavitelném území jako plochy lesa nebo TTP s možností dočasného umístění mobilních zařízení (bez možnosti trvalého zpevnění plochy pod nimi), se zákazem jakékoliv další výstavby. 10. Dále beze změny oproti dnes platnému ÚPO. F. STANOVENÍ PODMÍNEK PO VYUŽITÍ PLOCH S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S UČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTEÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK POSTOOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHANY KAJINNÉHO ÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ EGULACE ZÁSTAVBY, CHAAKTEU A STUKTUY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ OZMEZÍ VÝMĚY PO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 11. V grafické části výroku změny v Hlavním výkresu (výkres č. 2) je patrné členění území řešeného změnou do funkčních ploch. Podmínky funkčního využití ploch jsou nezměněny oproti původnímu územnímu plánu. 12. V rámci změny jsou využity tyto 3 nové funkční typ ploch s rozdílným způsobem využití dle ust. 8, 12 vyhl. 501/2006 Sb. a nově definovaný typ dle ust. 3 odst. 4 téže vyhlášky s těmito podmínkami hlavního, přípustného, podmíněného a nepřípustného využití: Strana 5 z 8

7 6 Návrh změny č. 1 ÚP Bohostice PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ STAV / NÁVH ( 8 VYHL. 501/2006 SB.) Převažující způsob využití - plochy smíšené obytné agregující plochy bydlení a občanského vybavení a s vyloučením umisťování staveb a zařízení snižujících kvalitu prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby Přípustné využití - pozemky staveb pro bydlení (D), viz podmínky pro Plochy bydlení v rodinných domech zóna 1, 1N dle ÚPO - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení (restaurace, obchody, provozovny služeb, vše do 100 m2), - plochy veřejných prostranství (návsi, parčíky, chodníky, zeleň), - pozemky související dopravní a technické infrastruktury, - pozemky staveb pro ubytování (penzióny, malé hotely) Podmíněně přípustné využití - pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. Nepřípustné využití - vše co není uvedeno jako přípustné nebo podmíněně přípustné využití. Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu - max. 2NP bez možnosti podkroví nebo 1 NP + podkroví, možnost podsklepení PLOCHY SMÍŠENÉ VÝOBNÍ ( 12 VYHL. 501/2006 SB.) Převažující způsob využití - smíšené plochy staveb pro výrobu, skladování, zemědělských staveb a bydlení ve výjimečných zvlášť odůvodněných případech, kdy primární je funkce výrobní, ale tato výrobu musí být takové charakteru, aby umožnila též bydlení Přípustné využití - pozemky pro výrobu, skladové areály, pozemky zemědělských staveb, vše drobnějšího charakteru, umožňující i jiné funkce jako je smíšené bydlení nebo občanská vybavenost, - pozemky veřejných prostranství (vč. veřejné zeleně) - pozemky související dopravní a technické infrastruktury vč. případného umístění sběrného dvora a dalšího technického zázemí pro odpadové hospodářství - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení souvisejícího s výrobou, Podmíněně přípustné využití - pozemky pro bydlení, obvykle související s primární funkcí výroby (např. dům majitele továrny, provozovny nebo bytové domy zaměstnanců), podmínkou je, že tyto objekty budou umístěny tak, že v rámci navazujících správních řízení bude prokázáno splnění všech hygienických a bezpečnostních podmínek, vč. ochrany před negativními účinky hluku, - pozemky čerpacích stanic PHM s podmínkou prokázání hygienických a bezpečnostních podmínek v návazné projektové dokumentaci, Nepřípustné využití - vše co není uvedeno jako přípustné nebo podmíněně přípustné využití, Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu - nová zástavba bude vždy řešena do max. výšky 10m od rostlého terénu, výjimkou mohou, ve zvlášť odůvodněných případech, tvořit stavby charakteru věží, tj. vysoké stavby s malým půdorysem do 16m2 (např. násypky, odvětrání, zařízení technologie apod.). Strana 6 z 8

8 7 Návrh změny č. 1 ÚP Bohostice PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Hlavní využití - SADY, ZAHADY, plochy pro převažující zahrádkářské, zahradnické a sadovnické využití, Přípustné využití - zahrada jako oplocený pozemek s komponovanou a lidskou činností utvářenou plochou pro pěstitelství, zahrádkářství a zahradnictví, Podmíněně přípustné využití - pozemky související dopravní a technické infrastruktury - pozemky zeleně a prvků - úpravy silnic, souladné s koncepcí dopravní infrastruktury - oplocení, zahradní domky, objekty pro uskladnění zahradní techniky s nezbytným zázemím (WC, šatna, kuchyňka atd.), vždy drobné objekty max. do 25 m2, bazény a další stavby související s činnostmi obvyklými pro zahrady a jejich využívání, - podmínkou pro výše uvedené je souhlas příslušných orgánů ochrany ZPF a ochrany ŽP, pokud je dle zvláštního předpisu vyžadován, v případě staveb též splnění všech požadavků stavebního zákona a ostatních právních předpisů v rámci navazujících správních řízení Nepřípustné využití - vše co není uvedeno jako přípustné nebo podmíněně přípustné využití Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu - zástavba bude vždy řešena jako přízemní, vysoké stavby a konstrukce vytvářející negativní dominanty v krajině, stejně jako stavby sloužící primárně nebo druhotně pro ubytování (rekreační objekty, chaty, penzióny apod.) či bydlení, jsou tímto ÚP ve vazbě na ustanovení 18 odst. (5) stavebního zákona výslovně zakázány. 13. Touto změnou se pro celé správní území Bohostice ruší všechny podmínky prostorové regulace vyplývající z původního územního plánu, které jsou nad rámec podrobnosti určené pro územní plán dle ust. 43 odst. 3 druhá věta. G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ POSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ POSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PO ASANACI, PO KTEÉ LZE PÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 14. Změna nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ POSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH POSTANSTVÍ, PO KTEÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ POSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PÁVO ZŘIZOVÁNO, PACELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTÁLNÍHO ZÁKONA 15. Nejsou touto změnou vymezovány. Strana 7 z 8

9 8 Návrh změny č. 1 ÚP Bohostice I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 16. Vzhledem k charakteru změny č. 1 nejsou žádná kompenzační opatření navrhována. J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GAFICKÉ ČÁSTI 17. Textová část: - výroková část: 8 stran 18. Grafická část: - č. 1 výkres základního členění území 1 : 5 000, - č. 2 hlavní výkres 1 : 5 000, Strana 8 z 8

10 874/ /2 861/1 869/1 874/12 č.e /1 869/2 867/4 Šturmov 46/1 861/5 867/3 868/2 874/9 867/2 868/1 865/1 865/2 k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: Planina 874/6 874/5 861/6 874/1 874/ / / /3874/2 853/4 874/10 853/3 848/4 848/3 863/1 861/2 861/3 514/7 861/4 5a: Šturmovky 523 k.ú.: Klučenice, kód k.ú.: Obec Klučenice Obec Kozárovice k.ú.: Vystrkov, kód k.ú.: a

11 763/1 682/ / /3 682/3 766/ / /5 774/2 770/2 774/1 791/3 587/1 727/1 770/1 791/ /2 791/2 k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: /1 780/2 Olovník /1 786/2 132/2 587/4 787/2 908/2 st. 132/2 907/2 514/3 786/1 926/2 787/1 781/22 126/1 908/ /4 st /1 782/1 781/ /2 st. 129 st / /1 781/25 st. 78 5b: Bukovanská zátoka 909/1 514/ /2 Na obovcích 568/1 910/3 1b

12 177/ d: Lavičky /12 177/2 136/1 177/20 133/1 133/5 st /28677/9 74 st /1 677/8 677/ /7 130/3 st / / st. 76 st /14 677/23677/15 677/31677/ / /1 634/ Těchnice st c: Jagerhaus k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: / /1 Vochoi 110/1 Zastavitelné plochy Hranice zastavěného území k.ú.: Klučenice, kód k.ú.: Obec Klučenice 1c

13 / / / /1 156/1 503 k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: d: Lavičky /15177/ /7 177/ / /10 st /12 177/2 136/1 177/20 133/1 133/5 st /28677/9 74 st /1 677/8 677/ /7 130/3 st / / st. 76 st /14 677/31677/29 677/23677/15 5c: Jagerhaus 634/ / / Zastavitelné plochy Hranice zastavěného území 1d

14 52 32/ / /6 32/ / / /58 32/68 32/75 32/65 32/6632/70 32/6432/ /86 32/61 st /60 st st st. 63 bez čp/čest /69 st /67 32/12 32/16 32/93 32/101 32/101 32/9 22/2 22/1 22/3 22/422/5 st. 22/5 32/99 32/14 st / st. 67/10 67/10 st. 67/9 67/9 20/1 k.ú.: Přední Chlum, kód k.ú.: /1 32/13 Obec Milešov k.ú.: Orlické Zlákovice, kód k.ú.: /1 23/2 5e: Míkova zátoka 32/2 18/1 k.ú.: Zbenické Zlákovice, kód k.ú.: Skladecký les Zastavitelné plochy Hranice zastavěného území 32/4 1e

15 k.ú.: Dolní Líšnice, kód k.ú.: Obec Solenice st / /41 č.e st / / /48 32/ /6 32/ /46 st /43 32/28 32/44 k.ú.: Zbenické Zlákovice, kód k.ú.: a: Nad hotelem Solenice 32/ / / /58 32/79 32/77 st /66 32/7032/64 32/86 32/61 st /67 32/75 32/60 32/ V skladeckém lese 32/68 st st st. 63 bez čp/čest / /1 32/7 32/13 152/1 23/1 151/3 23/2 5e: Míkova zátoka 32/2Hranice 18/1 parcel dle KN Zastavitelné plochy Hranice zastavěného území 1f

16 k.ú.: Smolotely, kód k.ú.: Obec Smolotely 539/ /1 539/3 588/2 376/2 392/2 393/3 376/1 392/1 377/2 376/3 409/1 370/6 372/ /4 Hranice měněného 409/2 území změny č. 1 Zastavitelné plochy Cizí /2 401/2 400/1 400/ /1 547/ / /4 7a: Hvozdec / /3 Hranice zastavěného území / /2 183 st Velká k.ú.: Bohostice, kód k.ú.: /2 st /2 487/ / /8 487/ /3470/ /4 470/1 491/6 491/ /3 490/1 452/2593/ /5 7n: Hvozdec / /6466/3 452/ /8 448/2 466/2 422 Velká 493/12 st /2 466/7 452/4 448/4 491/1 465/2 465/23 452/6 448/1 492/2 453/ /13 492/1 466/4 452/5 446/ /22 453/11 465/ /59 453/13 493/14 7m: Hvozdec 465/41452/3 465/1 452/ /3 Za humny 446/ / /43465/ /69 7l: Nad hasičárnou 79 77/1 491/ /3 588/3 479/1 465/16 464/1 464/ /53 446/ /55 465/11 90/2 588/ /10 435/1 438/ /4 74/1 457/ / /4 465/9 438/ /2 464/3 465/ / /3 435/ / / / /1 596/ st /8 78 Za humny /2 457/6 453/ st /1 54/ /4 431/ / / /2 67/ /5 584/2 67/11 431/1 68/3 57/2 9 54/6 431/ /2 91/3 67/10 67/12 65 st /2 8/3 118/ /2 68/1 č.p /4 8/2 96/2 67/ /1 123/2 st /2 52 7k: Mojnín 408 1g

17 74/1 74/ /8 444/ /3 435/ /2 428/ /9 453/2 465/38 593/2 596/ /2 st /8 Za humny 457/6 453/ / st / /3 54/ /4 67/ / /5 584/ /11 68/ /2 8/3 54/6 431/5 431/1 584/2 67/ /14 67/12 st / / /4 č.p. 6 67/13 8/2 123/2 st st / /4 58/3 55/ / / /1 67/ st. 12 st /367/ / k: Mojnín /8 118/13 554/1 17/ /6 67/ /1 st /2 118/10 19/1 118/15 67/19 67/ /1 st / / / /4 67/5 554/4 554/5 125/ / /1 20/ /2 577/3 26/1 170/2 170/5 st /225/ /448/ /3 113/ /1 27/2 249/3 113/ /1 118/ st /5 171/ st / / /6 st /4 249/6 250/7 116 č.p /9 111/3 st /1 249/1 163/ /5 169/ /11 st /2 249/4 7b: Mojnín 163/ /9 Pod Chlumcem 133 st / /9 166/933 st / /7 k.ú.: Bohostice, kód k.ú.: / / i: Jižní pole st /8 171/ /1 166/51/31/1 7j: Jižní pole 596/2 36/1 1/2 171/4 247/1 166/6 167/2 157/6 167/5 118/12 562/ / /3 247/2 161/ /2 167/1 184/ /1 562/ /2 181/2 169/ /1 157/4 169/7 572/1 Lavička 157/ / /1 186/ / /5 180/2180/ /4 186/39 198/3 186/38 188/13 7c: Jižní pole /1 163/13 Lavička 186/ /2 Hranice parcel dle 188/7 KN /2 563/2 44/3 163/14 166/12166/ /2 183/32 163/16 Zastavitelné plochy /13150/4 169/8 44/7 157/8 135/7 186/30 141/ /1 157/7 186/28 135/3135/ /5 186/36 188/ / / /29 135/1 141/4 186/48 1h

18 243/9 182/ / / / / /6 151/1 572/1 186/41 186/42 186/43 186/20 186/ / /13 k.ú.: Zbenické Zlákovice, kód k.ú.: st /1 41/14 41/19 186/ / /2 bez čp/čest /6 st. 165/2 st /32 186/14 41/1741/18 198/ / /1 41/16 41/24 41/7 41/17 rozestav. 186/15 st. 171 st /15 41/4 188/14 188/15 st /5 573/6 41/21 186/16 41/22 Zastavitelné plochy /20 st / /4 153/9 153/ / /19 153/10 st /4 Hranice zastavěného území /17 44/1 44/2 573/7 188/4 188/16 573/ /2 188/3 186/21 234/9 188/1 188/17573/2 188/ / /2 235/1 k.ú.: Bohostice, kód k.ú.: /24 188/8 199 Jedlovka d: Čistá st /6 st / / /9 571 st /2 234/2 234/3 234/8 234/1 k.ú.: Zbenické Zlákovice, kód k.ú.: / /6 184/ /18 226/6 210/1 204/ / st / / /2 210/ /1 210/ /4 220/ /3 220/8 220/ /1 220/ /1 7f: Chaty Bohostice /1228/7572/ /8 599/ st /4 220/6 k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: /2 222/2 222/1 189/1 1i

19 Obec Cetyně k.ú.: Cetyně, kód k.ú.: / /1 185/ / /1 k.ú.: Kamenná u Bohostic, kód k.ú.: / / /1 30/7 st / /2 111/5 126 Veleměř 120/ / / / /5 st / / / /14 159/ /13 29/1 159/ / / / e: Kamenná 7h: Kamenná st /1 169/ / /2 U pohodnice 166/ /1 Na skále Plocha přestavby Zastavitelné plochy Hranice zastavěného území / /8 Hřeben / /3 190/6 214/3 214/4 214/1 677/3691/3214/ /2 691/5 691/1 221 st / /2 215/3 7g: Niva Niva k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: j

20 819/5 843/ /8 843/ /2 847/3 k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: /1 869/1 874/12 č.e /1 869/2 867/4 Šturmov 861/5 46/1 867/3 868/2 874/9 867/2 868/1 865/1 865/2 864 Planina 874/7 874/6 874/5 861/6 874/1 874/11 861/2 863/1 848/1 č.e /4 848/4 853/ /3 874/2 853/3 874/4 874/10 861/3 514/7 L 5a: Šturmovky 848/3 847/5 523 k.ú.: Klučenice, kód k.ú.: Obec Kozárovice k.ú.: Vystrkov, kód k.ú.: PLOCHY S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Stanovené funkční využití Plochy lesní - s možností rekreace, stav 2a

21 926/1 682/1 763/1 682/ /3 682/3 766/2 766/ /5 774/1 774/2 770/2 791/3 587/1 727/1 770/1 791/ /2 778/1 907/2 791/2 786/2 587/2 k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: Olovník /2 908/2 787/2 132/1 132/2 587/4 587/4 514/ /2 781/22 782/1 786/1 787/1 926/2 908/1 126/1 791/4 127 st /1 st /3 st /1 st /5 782/2 st / /1 781/31 5b: Bukovanská st. 78zátoka 781/32 L 514/4 514/4 909/1 Na obovcích 568/1 910/3 PLOCHY S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Stanovené funkční využití Plochy lesní - s možností rekreace, stav 2b

22 729 st / / /22 st / / /3 634/2 634/ /16 177/12 st st. 97 5d: Lavičky L st /28 130/1 677/4 677/9 130/2 677/ /5 677/7 130/3 705/1 st st / /1 509 st st Těchnice 508 5c: Jagerhaus L k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: /1 Vochoi 110/1 Zastavitelné plochy Hranice zastavěného území PLOCHY S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Stanovené funkční k.ú.: Klučenice, využití kód k.ú.: Obec Klučenice Plochy lesní - s možností rekreace, stav Plochy rekreace, návrh Plochy rekreace, stav 2c

23 / /1 L / /1 156/1 5d: Lavičky 503 k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: L /3 107 č.e / /7 177/ /9 101 st c: Jagerhaus 630L st / / /22 st / /1 634/3 634/ /16 177/ st /28 130/1 677/9 677/4 130/2 677/8 130/ /7 130/3 705/ st st / st / st st st L 508 Zastavitelné plochy Hranice zastavěného území PLOCHY S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Stanovené funkční využití Plochy lesní - s možností rekreace, stav Plochy rekreace, návrh Plochy rekreace, stav 2d

24 V skladeckém lese 32/68 32/75 32/60 32/85 st st. 63 st bez čp/čest /69 32/67 32/12 32/101 32/101 32/16 32/93 32/99 st st. 67/10 67/10 st. 67/9 67/9 20/1 152/1 32/13 Obec Milešov k.ú.: Orlické Zlákovice, kód k.ú.: /1 23/2 32/2 5e: Míkova zátoka L 18/2 k.ú.: Zbenické Zlákovice, kód k.ú.: Skladecký les 32/4 Zastavitelné plochy PLOCHY S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Stanovené funkční využití Plochy lesní - s možností rekreace, stav Plochy rekreace, návrh 2e

25 159 k.ú.: Bohostice, kód k.ú.: Obec Solenice k.ú.: Dolní Líšnice, kód k.ú.: /1 k.ú.: Zbenické Zlákovice, kód k.ú.: /94 č.e /3736 č.e /35 35 st /54 32/41 32/33 53 č.e /40 32/ / st /49 bez čp/če46 32/ /48 32/ č.e / / /45 32/46 32/18 32/ /44 32/26 32/43 32/98 6a: Nad hotelem Solenice V skladeckém lese 57 32/ / /58 32/68 32/79 32/77 st /78 32/66 32/7032/64 32/86 32/61 st /67 32/75 32/60 32/85 st st. 63 st bez čp/čest / /1 32/7 152/1 Zastavitelné plochy 32/13 23/1 Hranice zastavěného území 151/3 23/2 L 18/2 PLOCHY 32/2S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 5e: Míkova zátoka Stanovené funkční využití Plochy lesní - s možností rekreace, stav Plochy rekreace, návrh Plochy rekreace, stav 2f

26 k.ú.: Smolotely, kód k.ú.: Obec Smolotely 392/ /1 393/3 539/3 376/ /1 377/ /2 401/2 400/1 400/ Cizí / / / / /3 393/ /2 539/2 588/2 376/2 7a: Hvozdec S S 401/ /3 393/6 376/3 409/1 370/2 376/4 372/2 370/ / /1 370/5 370/12 Zastavitelné plochy Hranice zastavěného území 415/3 370/6 411 PLOCHY S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Stanovené funkční využití Plochy dopravní infrastruktury, návrh Plochy smíšené obytné, návrh Plochy smíšené obytné, stav Plochy sídelní zeleně, návrh Plochy sídelní zeleně, stav k.ú.: Bohostice, kód k.ú.: st /2 st /3 470/12 470/ / /8 487/ /3 470/ /3 470/9 470/1 470/5 491/7 Z 7n: Hvozdec S 468/3 470/14 491/6 491/7 468/2 490/1 450 D /2 593/1 S /5 st /1 491/2 466/6 466/3 452/ /8 448/2 493/12 466/2 st / /2 452/6 448/4 466/7 465/2 491/1 465/23 448/1 452/5 492/2 453/ / /2 493/13 492/1 453/ Z 465/22 453/13 465/48 465/ /59 465/19 465/67 452/3 S 493/14 448/3 7m: Hvozdec 465/43 465/41 452/1 446/ /3 465/ /4 7l: /1 Nad hasičárnou Z S /46 465/40 465/42 465/69 491/3 465/57 465/ / / /3 588/3 464/ /14 464/ /11 465/55 465/53 446/3 bez čp/če88 465/ /2 588/ /13 457/ /4 465/ / / /2 st /3 465/ / /183/2 465/ /3 80 č.p /5 444/ /9 465/36 465/7 596/ /2 90/1 457/5 st /8 465/38 st / /2 st /6 455/1 509 st / st /49 54/ /1 54/ / /2 98/2 91/1 67/9 st. 63 st /4 454/ /10 67/ st /1 54/6 st /2 183 Velká /1 438/1 441/3 435/2 514 Za humny / /1 431/5 438/2 Velká /2 584/1 431/ /2 431/3 2g

27 74/ / /2 455/5 465/8 444/ /3 435/2 431/2 428/ / /1 457/9 79 st /2 465/38 Za humny 593/2 st /5 457/ /3 431/ /2 st. 61 st /6 455/1 54/ / st / / /4 454/1 67/9 st. 63 st /4 454/3 54/ /1 584/2 54/ /10 67/11 431/1 68/3 st. 70 st /2 431/5 584/ /12 57/2 8/3 118/ /1 123/1 123/2 č.p. 68/2 89/ /2 67/ st. 123/1510 8/4 st. 13 st. 8/2 st / / /3 st /14 57/ /1 58/2 st /1 29/1 67/ st Z 118/367/ st. 7/2 7/2 st č.p / st /3 st /1 251/1 118/ st /1 17/2 554/ k: Mojnín 16 67/6 554/2 st / /3 st / / S /2 st. 1 st /5 252/1 118/10 118/15 67/ /1 19/2 st / č.p /4 67/5 25/1 49/2 554/ / / / / / /1 170/2 577/3 170/5 st. 185 č.p. 19 č.p /2 48/ /4 250/ bez čp/če st /1 27/2 249/3 250/ / / /4 162 st /3 č.p /5 č.p st. 162 st / /16 st /3 163/ /6 249/9 116 st /9 111/3 st. 30 Bohostice /1 163/6 7 Z /5 249/1 163/5 st /11 st /2 249/4 7b: Mojnín 163/ /9 Pod Chlumcem st / S st /3 166/ /9 163/ /7 118/1 7i: 163/12 Jižní pole 169/4 166/ k.ú.: Bohostice, kód k.ú.: S 166/8 166/ /8 564/ /1 167/ /1 166/5 1/3 S 1/1 166/16 596/2 Z 36/11/2 167/2 171/4 247/1 166/6 167/5 7j: Jižní pole 157/6 118/12 167/ / /2 167/3 161/ / /1 167/ / / /13 163/14 Lavička 163/15 S 7c: Jižní pole A 163/16 166/11 166/12 135/8 135/5 186/ /33 135/6 186/ /4 135/9 186/48 141/2 166/ /14 166/13 150/4 161/1 562/ /1 157/8 157/4 157/7 186/ / /1 Lavička /27 563/ /1 156/2 572/ /37 176/ /2 186/41 186/42 169/7 572/1 169/6 186/40 198/1 186/4 181/ /1 186/3 186/ Zastavitelné 186/1 plochy 186/ /2 st / /5 572/5 186/39 180/2 186/38 188/13 198/ /2 188/7 Stanovené funkční využití 198/2 169/8 188/23 182/1 PLOCHY S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Plochy smíšené obytné, návrh Plochy sídelní zeleně, návrh Plochy zemědělské - louky, stav 2h

28 188/23 188/6 188/3 186/21 235/2 188/1 188/17 573/ /9 k.ú.: Zbenické Zlákovice, kód k.ú.: /2 235/1 188/24 188/8 199 Jedlovka k.ú.: Bohostice, kód k.ú.: d: Čistá Z S 234/2 234/3 234/ /6 st. 108 st /5 č.p / /7 st /4 228/ /1 k.ú.: Zbenické Zlákovice, kód k.ú.: / / /6 188/18 228/7 599/1 572/ /8 599/ /6 184/ /1 204/2 st st / /2 226/4 226/5 210/6 569/ /3 38/1 210/5 č.e / / /2 38/2 210/ /3 220/11 220/8 220/7 220/ č.e /1 220/14 220/4 55 S D /2 222/2 222/1 S 220/6 226/2 7f: Chaty Bohostice st k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: /1 Zastavitelné plochy Hranice zastavěného území /1 PLOCHY S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Stanovené funkční využití Plochy dopravní infrastruktury, stav Plochy smíšené obytné, návrh Plochy smíšené obytné, stav Plochy sídelní zeleně, návrh 2i

29 Obec Cetyně k.ú.: Cetyně, kód k.ú.: / /7 185/ / / / / k.ú.: Kamenná u Bohostic, kód k.ú.: Veleměř 111/ Z 7h: Kamenná /2 190/14 159/ /13 29/1 190/11 159/ /12 111/ /2 111/ S 7e: Kamenná bez čp/če15 163/1 163/2 164/ /2 256/1 120/1 167/2 S / / S I Z 9/ st / /312 30/726 st /7 D Z Z 13 I Z I Z I /5 167/3 166/2 127/1 133/1 U pohodnice 30/2 166/ /1 20/2 30/4 Kamenná 30/1 Na skále Plocha přestavby Zastavitelné plochy 197 Obec Cetyně / /8 257 k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: /1 208/3 190/6 Z D 214/3 214/1 214/4 214/6 691/4 677/3 677/3 Z 691/2 691/5 691/1 190/10 216/1 221 S 7g: Niva I I 214/2 st S 215/2 215/3 220 Niva 228 Hranice zastavěného území Hřeben PLOCHY S OZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Stanovené funkční využití Plochy dopravní infrastruktury, stav Plochy smíšené obytné, návrh Plochy smíšené obytné, stav 227 Plochy smíšené výrobní, návrh k.ú.: Těchnice, kód k.ú.: Plochy smíšené výrobní, stav Plochy sídelní zeleně, stav 2j

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Čížová Číslo usnesení: Z4g/2018 Ze dne: 21. 6. 2018 Datum nabytí účinnosti 10. 7. 2018 Oprávněná

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Myštice Číslo usnesení: Ze dne: 5. 4. 2019 Datum nabytí

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Číslo usnesení: Zastupitelstvo obce Myštice Ze dne: Datum nabytí účinnosti Oprávněná

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: Ing. arch. Václava Dandová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Stanislav Zeman listopad

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne Obec Děčany, Děčany 29, 410 02 Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne 23. 03. 2016 Zastupitelstvo obce Děčany, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ČERVEN 2018 2 OBJEDNATEL: MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. I územního plánu Žďárec vydal: Zastupitelstvo obce Žďárec Číslo jednací: 241/2012 Datum vydání : 7. 12. 2012 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98 549 54 Police nad Metují září 2018 Zpracovatel změny č. 1 ÚP Police nad Metují:

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: machek@usbrno.cz tel.: +420 545 175 893 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK změna č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK únor 2019 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který Změnu č.7 ÚP vydal Zastupitelstvo města Tábora pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Oprávněná úřední osoba

Více

LIBEŽ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. k. ú. Libež. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. Ing. arch. Milič Maryška. Městský úřad Vlašim

LIBEŽ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. k. ú. Libež. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. Ing. arch. Milič Maryška. Městský úřad Vlašim LIBEŽ k. ú. Libež ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Změna č. 1 územního plánu KUBOVA HUŤ

Změna č. 1 územního plánu KUBOVA HUŤ Změna č. 1 územního plánu KUBOVA HUŤ VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ dle ust. 52 ve vazbě na ust. 55b stavebního zákona změny oproti původní dokumentaci jsou vyznačeny

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU Obec Libice nad Cidlinou Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063 návrh změna č. 1 pořizovatel: Magistrát města Liberec úřad územního plánování projektant: Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS 463 11 Liberec 30, Leknínová 1063 odborný garant: Ing. arch. Jiří Plašil, ČKA

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1. TEXTOVÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LISTOPAD 2017 ÚZEMNĚ

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ KOLEČ I. TEXTOVÁ ČÁST datum zpracování: 3/2016 1 Řešeným územím je část území obce Koleč (katastr. území Koleč, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY)

TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TEXTOVÁ ČÁST TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TEXTOVÁ ČÁST Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D. únor 2018 autorizovaný

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN 2010-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

ÚP plenkovice Změna č. 1, Textová část - výrok. Studio Region, Zelná 104/13, Brno 3/2018

ÚP plenkovice Změna č. 1, Textová část - výrok. Studio Region, Zelná 104/13, Brno 3/2018 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ TĚCHANOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ TĚCHANOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ TĚCHANOVICE Navrhovaná změna spočívá pouze v opravě a doplnění textové části ÚP, kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením

Více

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan Změna č.1 Územní plán Stružinec POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan 1 VEDOUCÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT: w Září 2016 W V ZAZNAM 0 ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen B o l e b o ř /1. změna územního plánu obce /návrh /Architekti /březen 2012 Akce: Část: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOLEBOŘ 1.. změna Návrh Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti urbanistický

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN Změna č. 5 a 6 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Hulín OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Hulín, Odbor rozvoje města a životního prostředí

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYNĚ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nesuchyně PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NESUCHYNĚ 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNA č. 9 ÚPO ČESKÁ TŘEBOVÁ

ZMĚNA č. 9 ÚPO ČESKÁ TŘEBOVÁ ZMĚNA č. 9 ÚPO ČESKÁ TŘEBOVÁ Zastupitelstvo města Česká Třebová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY. textová část PARE. návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona)

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY. textová část PARE. návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona) ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona) DATUM III/2018 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Turnov Odbor

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání KONDRAC k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA NA ZÁKLADĚ MANDÁTNÍ SMLOUVY ZPRACOVATEL:

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

změna č. 1 územní plán KRUPÉ

změna č. 1 územní plán KRUPÉ změna č. 1 územní plán KRUPÉ srpen 2011 Změna č. 1 - Územní plán Krupé srpen 2011 POŘIZOVATEL: Obec Krupá 281 63 Kostelec nad Černými Lesy v zastoupení: Martin Mokroš, starosta VÝKONNÝ POŘIZOVATEL: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt /OKR_BRNO_VENKOV/SIVICE/SIVICE_ÚP_2013-17/SIV_ÚP_NV/SIV_ÚP_NV_0::2017/SIV_ÚP_NV_VYDÁNO_:9:2017/SIV_TIT-NV_08:2017_upr.doc* 3 října 2017 * 18:30 * SIVICE územní

Více

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina Obec Pístina Č. j.: V Pístině: Zastupitelstvo obce Pístina příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební

Více