U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/167) 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/168)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/167) 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/168)"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 28. srpna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/167) R 365/08-07 bere na vědomí plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne , ukládá Komisi pro veřejný pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality zabývat se omezením průjezdu automobilů těžších než 3,5 tuny v ulicích Kuzníkova a Dudíkova a navržené řešení předložit na jednání RM 10/ Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/168) R 366/08-07 bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a Vyhodnocení hospodaření města Kojetín za I. pololetí 2007 (tisk R/169) R 367/08-07 souhlasí s předloženou zprávou o vyhodnocení hospodaření Města Kojetín za I. pololetí 2007, dle tisku R/169, předloží zprávu o vyhodnocení hospodaření Města Kojetín za I. pololetí 2007 zastupitelstvu města dne Zpráva o stavu pohledávek Města Kojetín k (tisk R/170) R 368/08-07 bere na vědomí Zprávu o stavu pohledávek Města Kojetín k , dle tisku R/170, předloží Zprávu o stavu pohledávek Města Kojetín zastupitelstvu města dne

2 2 6. Zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků Města Kojetín a příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2007 (tisk R/171, R/171a) R 369/08-07 zřizuje 1. na funkční období od do hlavní inventarizační komisi (HIK), 2. k provedení jednotlivých inventur za rok 2007 dílčí inventarizační komise (DIK), jmenuje předsedu HIK Ing. Jiří Šírek (místostarosta) členy HIK Jiřina Páleníková (tajemnice) Bc. Jana Nakládalová (vedoucí od.vvšk) Drahomíra Fíková (vedoucí FO) Ing. Dušan Laboň (vedoucí od. MIM) Ludmila Prokešová, DiS. (vedoucí od. SV) Jiří Stav (vedoucí od. VŽPD) předsedy a členy DIK dle přílohy č. 1 tisku č. R/171, stanoví 1. termíny k provedení fyzických a dokladových inventur, dle přílohy č.2 tisku R/171, 2. termín k vyhotovení závěrečného protokolu o inventarizaci majetku a závazků města, dle přílohy č.2 tisku č. R/171, ukládá ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv.Čecha, ZŠ nám.míru, MěDDM, MŠ, ŠJ, MěKS) a) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do vlastní zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků za rok 2007 včetně složení HIK, DIK a termínů provedení fyzických a dokladových inventur b) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do závěrečný protokol o provedené inventarizaci. R 370/08-07 jmenuje předsedu a členy dílčí inventarizační komise Movité věci (účet 022/50) předseda člen kap. 739 (Pivovarský hotel) Ing. Dušan Laboň Ing. Jan Hanák Lenka Drbalová Šárka Pospíšilová,DiS. Drahomíra Fíková Dana Chytilová

3 3 DDHM (028/00) kap. 739 (Pivovarský hotel) Ing. Dušan Laboň Ing. Jan Hanák Lenka Drbalová Šárka Pospíšilová,DiS. Drahomíra Fíková Dana Chytilová stanoví termín k provedení fyzické inventury k , termín předání odsouhlasených inventarizačních sumářů včetně inventurních soupisů do na FO pí. Ježkové. 7. Změna rozpočtu roku rozpočtové opatření č.10 (tisk R/183) R 371/08-07 schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2007 ve výši 69,48 tis. Kč, dle přílohy č.1 tisku R/ Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (tisk R/184) R 372/08-07 ukládá odboru MIM přepracovat dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne , ve znění dodatku č.1, uzavřeného dne mezi Městem Kojetín a Ing. Pavlem Hönigem, HG STYLE, sdružení podnikatelů, se zohledněním životnosti pronajímaného movitého majetku, stanovené RM na 5 let a předloží návrh dodatku č.2 na jednání RM 10/ Příprava Obecně závazné vyhlášky související s pohybem a označováním psů (tisk R/172) R 373/08-07 bere na vědomí zprávu odboru výstavby, ŽP a D o možnostech zavedení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, vymezení prostor pro jejich volné pobíhání, o trvalém označování psů a evidenci chovatelů, ukládá zpracovat odboru výstavby, ŽP a D návrh obecně závazné vyhlášky regulující pohyb psů na veřejném prostranství, předloží návrh OZV na jednání RM 11/07.

4 4 10. Změna zásad pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín (tisk R/180) R 374/08-07 schvaluje změnu Zásad pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelkou službou v majetku Města Kojetín, dle důvodové zprávy tisku R/ Bytové záležitosti (tisk R/173) R 375/08-07 schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č.6, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, dohodou ke dni R 376/08-07 schvaluje pronájem obecního bytu č.6, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, p. ZS, na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné 21,35 Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením 686a o.z. Pronájem bytu bude realizován za předpokladu, že obec Křenovice poskytne Městu Kojetín jednorázovou úhradu na rozvoj sociálních služeb ve výši ,- Kč. R 377/08-07 schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č.8, vel. 1+1, v DPS v ul. Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, dohodou ke dni R 378/08-07 schvaluje pronájem obecního bytu č.8, vel. 1+1 v DPS v ul. Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, pí. FM, na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné 21,35 Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením 686a o.z. Pronájem bytu bude realizován za předpokladu, že obec Křenovice poskytne Městu Kojetín jednorázovou úhradu na rozvoj sociálních služeb ve výši ,- Kč. R 379/08-07 revokuje usnesení č. R 340/07-07 z jednání Rady města Kojetína ze dne a

5 5 schvaluje pronájem obecního bytu č. C3, vel. 2+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I- Město, na dobu určitou jednoho roku, smluvní měsíční nájemné 40,- Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výši kauce stanoví pronajímatel v souladu s ustanovením 686a o.z., pí. LV, výměnou za obecní byt č. D3, vel. 3+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I- Město. R 380/08-07 schvaluje pronájem obecního bytu č. D3, vel. 3+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, na dobu určitou jednoho roku, smluvní měsíční nájemné 40,- Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výši kauce stanoví pronajímatel v souladu s ustanovením 686a o.z., pí. ST, jako bytovou náhradu podle zákona č. 102/1992 Sb. R 381/08-07 schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č.3, vel. 1+1, v DPS v ul. Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, výpovědí ze strany pronajímatele podle 711 odst. 2 písm b) o.z. s výpovědní lhůtou 3 měsíce. R 382/08-07 bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro otázky bydlení ze dne Změna Přílohy č.2 Organizačního řádu MěÚ Kojetín (tisk R/176) R 383/08-07 schvaluje změnu Přílohy č.2 Organizačního řádu MěÚ Kojetín - Dodatek č.3 a č.4, dle důvodové zprávy tisku R/176, schvaluje Organizační strukturu MěÚ Kojetín ke dni a ke dni , dle důvodové zprávy tisku R/ Zpráva o stavu veřejného pořádku - činnost MP a PČR za I. pololetí roku 2007 (tisk R/175) R 384/08-07 bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku a činnosti Městské policie Kojetín ze dne , Zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Kojetín za I. pololetí roku 2007.

6 6 předloží Zprávu o stavu veřejného pořádku a činnosti Městské policie Kojetín ze dne a Zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Kojetín za I. pololetí roku 2007 ZM , ukládá veliteli MP ve spolupráci s Komisí pro veřejný pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality zpracovat a předložit RM 11/07 varianty řešení vybudování systému ochrany majetku města a obyvatel prostřednictvím pultu centralizované ochrany, včetně nákladů na pořízení a výnosů. 14. Poskytnutí peněžitého daru (tisk R/177) R 385/08-07 neschvaluje poskytnutí peněžitého daru ani účelové dotace na činnost v roce 2007 Kappa- Help, občanské sdružení, Přerov, ukládá starostovi města odpovědět řediteli občanského sdružení Kappa-Help na jeho žádost. 15. Nakládání s majetkem města (tisk R/174, R/174a) R 386/08-07 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetín, vlastníkem zatěžované nemovitosti p.č. 5738/2, ost. plocha, k.ú. Kojetín a ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 847/8, Děčín 4, za účelem vybudování nového kabelového zemního vedení NN, za jednorázovou úhradu 500,- Kč. R 387/08-07 souhlasí s prodejem části pozemků p.č.st. 427/2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č.st. 428/6, zastavěná plocha a nádvoří, p.č.st. 430/6, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kojetín, o výměře cca 100 m 2, manželům Š, za cenu 70,- Kč/m 2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí, včetně úhrady za vyhotovení geometrického plánu, předloží k projednání a schválení ZM 09/07. R 388/08-07 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 212/2, ost. plocha, o výměře 1 m 2, k.ú. Kovalovice u Kojetína, manželům Ch, za cenu 30,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží k projednání a schválení ZM 09/07.

7 7 R 389/08-07 schvaluje zrušení věcného břemene, dle Kupní smlouvy ze dne , spočívající v právu služebnosti společného kanálu ve prospěch domu č.p. 61 postaveném na pozemku p.č.st. 18/1 a vlastníků budovy č.p. 884, postavené na p.č.st. 18/3, k.ú. Kojetín. R 390/08-07 ruší část usnesení č. R 1161/05-06 ze dne , kdy text: souhlasí s bezúplatným převodem silničních pozemků z majetku města do vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, v k.ú. Kojetín s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Olomoucký kraj: p. č. výměra: požadovaná část m 2 : mapa: místo: 5682/1 ost.pl část 8-4/22 silnice Přerovská ul. 5682/2 ost.pl část 8-4/21 silnice Tržní nám PK 4846 od Hané ke st. silnici 5671/2 ost.pl /2 silnice P. Hrdinů 5746/1 ost.pl část 8-4/23 silnice ul. Kromeřížská 5770/4 ost.pl část 8-4/23 silnice Komenského nám. 5770/1 ost.pl část 8-4/23 silnice Masarykovo nám. 5770/3 ost.pl část 8-4/21 silnice Dr. E. Beneše 5693/1 ost.pl část 8-3/34 silnice ul. Olomoucká 5784/6 ost.pl část 8-4/41 silnice ul. Nádražní 5742/1 ost.pl část 8-4/41 silnice nám. Republiky 5767/1 ost.pl část 8-4/21 silnice ul. Podvalí 5767/2 ost.pl část 8-4/21 silnice Tržní nám. 5770/5 ost.pl část 8-4/23 silnice nám. Míru 5754/7 ost.pl. 997 část 8-4/23 silnice ul. Palackého 5754/2 ost.pl /23 silnice ul. Sv. Čecha 5759/4 ost.pl /14 silnice ul. Palackého 5738/1 ost.pl /14 silnice ul. Křenovská 6400/5 ost.pl /24 u mostu přes Moravu 6012/3 ost.pl /1 u žel. přejezdu na Přerov 6012/2 ost.pl /1 5681/1 ost.pl /1 5681/38 PK /1 za sil. mostem přes Moravu 5681/39 ost.pl /1 od Kojetína 5681/29 ost.pl /1 5681/30 ost.pl /1 5681/31 ost.pl / PK na Přerov 5719/3 ost.pl. část 8-4/14 silnice ul. Vyškovská 5719/1 ost.pl. část 8-4/14 silnice nám. Svobody 5719/2 PK od žel. přejezdu do Měrovic 5726 ost.pl /1 silnice po most Haná (Pop.) 5727 ost.pl /3 silnice mezi přejezdy (ACHP)

8 7005 ost.pl /1 od Hané do Popůvek 5730 ost.pl. část 8-4/3 silnice Křenovská bude nahrazen textem: 8 souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu silničních pozemků z majetku města - v případě, že město neobdrží žádné námitky ke zveřejněnému záměru bezúplatného převodu pozemků souhlasí s bezúplatným převodem silničních pozemků z majetku Města Kojetín do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace: p.č. 5681/38, ost. plocha, pozemek ZE-PK p.č. 5680, p.č. 5681/30, ost. plocha, p.č. 5681/31, ost. plocha, p.č. 5681/1, ost. plocha, p.č. 6400/5, ost. plocha, p.č. 6012/3, ost. plocha, p.č. 6012/2, ost. plocha, p.č. 5730, ost. plocha, pozemek ve ZE-PK p.č. 5719/2, p.č. 5726, ost. plocha, p.č. 5727, ost. plocha, p.č. 7005, ost. plocha, p.č. 5681/29, ost. plocha, p.č. 5737/3, ost. plocha, p.č. 5738/1, ost. plocha, o výměře dle GP č /2006, ze dne p.č. 5759/4, ost. plocha, p.č. 5759/1, ost. plocha, p.č. 5759/2, ost. plocha, p.č. 5759/3, ost. plocha, o výměre dle GP č /2006, ze dne p.č. 5767/1, ost. plocha, o výměře dle GP č /2006, ze dne p.č. 5682/1, ost. plocha, o výměře dle GP č /2006, ze dne p.č. 5682/2, ost. plocha, p.č. 5763/1, ost. plocha, p.č. 5767/2, ost. plocha, p.č. 5767/3, ost. plocha, p.č. 5763/2, ost. plocha, p.č. 5766/1, ost. plocha, p.č. 4917/26, ost. plocha, p.č. 5682/1, ost. plocha, o výměře dle GP č /2006, ze dne p.č. 5719/1, ost. plocha, p.č. 5719/3, ost. plocha, p.č. 5757/3, ost. plocha, p.č. 5758/2, ost. plocha, o výměře dle GP č /2006, ze dne p.č. 5770/1, ost. plocha, p.č. 5770/5, ost. plocha, o výměře dle GP č /2006, ze dne p.č. 5754/2, ost. plocha, p.č. 5754/3, ost. plocha, p.č. 5754/6, ost. plocha, p.č. 5754/7, ost. plocha, o výměře dle GP č /2006, ze dne vše v k.ú. a obci Kojetín pozemek p.č. 332/4, ost. plocha, o výměře 127 m 2 v k.ú. Kovalovice u Kojetína, obec Kojetín, za předpokladu, že Olomoucký kraj uhradí náklady na vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemků. Nabyvatelé uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. předloží k projednání a schválení ZM 09/07. R 391/08-07 souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do majetku Města Kojetín: p.č. 7004, ost. plocha, o výměře 532 m 2 a p.č. 5746/3, ost. plocha, o výměře 168 m 2, vše v k.ú. Kojetín a převodem pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje do majetku Města Kojetín: p.č. 896/2, ost. plocha, o výměře m 2 a p.č. 896/28, ost. plocha, o výměře 2499 m 2, oba v k.ú. Kojetín. předloží k projednání a schválení ZM 09/07.

9 9 16. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 s stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetín (tisk R/179) R 392/08-07 souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetín, předloží Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 po zapracování připomínek MV ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy Olomouc, k projednání zastupitelstvu města 09/ Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu - NP Poliklinika (tisk R/185) R 393/08-07 schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu ze dne mezi Městem Kojetín a firmou IMOS Slovácko s.r.o., Tyršovo nám. 440, Uherské Hradiště, za stávajících podmínek výše uvedené smlouvy - mění se pouze čl. III. odst. 1) - nájem se sjednává na dobu určitou od do Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města (tisk R/178) R 394/08-07 schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne Návrh na schválení fakultativní bezplatné služby Pečovatelské služby Města Kojetín (tisk R/181) R 395/08-07 schvaluje bezplatné poskytování fakultativní služby na všech domech s pečovatelskou službou Pečovatelskou službou města Kojetína - tísňového volání, schvaluje bezplatné poskytování fakultativní služby Pečovatelskou službou města Kojetína - využívání výpočetní techniky, pořízené v rámci projektu Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních služeb všemi klienty PS, obyvateli DPS a partnery projektu, ukládá vedení města učinit nezbytné kroky ke zřízení příspěvkové organizace Pečovatelská služba Města Kojetín a výsledky přeložit na jednání RM 10/07.

10 Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Regenerace panelového sídliště Kojetín - I. etapa (tisk R/182, 182a) R 396/08-07 jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Regenerace panelového sídliště Kojetín - I. etapa v tomto složení: členové komise: Ing. Jiří Šírek náhradníci: Jana Bosáková Jiřina Páleníková Marcela Formánková Ing. Dušan Laboň MUDr. Martin Hönig Ing. Mojmír Haupt Ing. Milada Šigutová Jaroslav Minařík R 397/08-07 schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Regeneace panelového sídliště Kojetín, I.etapa uchazeči firmě Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, která byla doporučena komisí pro posouzení a hodnocení nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na výše uvedenou zakázku, ukládá odboru MIM předložit na dalším jednání RM návrh smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku za cenu ,- Kč, vč. DPH. 21. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 21/A. Návrh na vyplacení odměny ředitelce MěKS Kojetín (tisk R/186) R 398/08-07 schvaluje peněžní odměnu za splnění zvlášť významného pracovního úkolu - organizační zajištění přípravy a průběhu Kojetínských hodů 2007, přípravy a průběhu Kojetínského hudebního léta ředitelce MěKS Kojetín, dle tisku R/ /B. Žádost MěDDM Kojetín o udělení souhlasu (tisk R/187) R 399/08-07 souhlasí s podáním žádosti MěDDM Kojetín, okr. Přerov o provedení shody mezi výpisem z rejstříku škol a školských zařízení a skutečným stavem.

11 11 21/C Dopis ministryně vlády ČR MUDr. Džamily Stehlíkové R 400/08-07 bere na vědomí dopis MUDr. Džamily Stehlíkové, ministryně vlády České republiky, ze dne /D. Projekt Rodinné pasy R 401/08-07 bere na vědomí informace o projektu Rodinné pasy, ukládá odboru VVŠK zveřejnit informace o projektu Rodinné pasy na internetových stránkách města Kojetína. 21/E. Návrh na přidělení uvolněného bytu v DPS R 402/08-07 schvaluje pronájem obecního bytu č.38, vel. 1+1, v DPS J. Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, manželům N, na dobu neurčitou za smluvní měsíční nájemné 21,35 Kč/m 2, smluvní úhradu za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením 686a o.z. Pronájem bude realizován za předpokladu, že obec Křenovice poskytne Městu Kojetín jednorázovou úhradu na rozvoj sociálních služeb ve výši ,- Kč. 21/F. Nájemné ze zařizovacích předmětů - Technis Kojetín spol. s r.o. R 403/08-07 ukládá starostovi města odpovědět firmě Technis Kojetín s r.o., na žádost o vydání stanoviska k pronajímání zařizovacích předmětů spolu s bytem, že RM trvá na pronajímání bytů i se zařizovacími předměty. 21/G. Žádost o stanovisko k poškození střechy domů č.p. 974 a 976 na ul. Padlých hrdinů - Technis Kojetín spol. s r.o. R 404/08-07 ukládá odboru MIM zpracovat stanovisko k opravě střech domů č.p. 974 a 976 na ulici Padlých hrdinů a výsledky předložit na jednání RM 09/07.

12 21/H. Dopis pro členy RM od pí. ST 12 R 405/08-07 bere na vědomí dopis od pí. ST, ze dne , týkající se její bytové situace. 21/I. Žádost o zapůjčení pódia - R.K.Božkov O.S. R 406/08-07 souhlasí s bezplatným zapůjčením pódia pro R.K.Božkov O.S. u příležitosti pořádání prvního ročníku hudebního festivalu R.K.Božkov - Fest /J. Žádost o čerpání dotace na nákup služebních stejnokrojů - SDH Kojetín R 407/08-07 souhlasí s čerpáním přidělené dotace na činnost mládeže na rok 2007 na nákup služebních stejnokrojů pro členy SDH Kojetín. Ing. Mojmír Haupt, v.r. starosta města Ing. Jiří Šírek, v.r. místostarosta města Zápis provedla: Romana Ježková V Kojetíně dne

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1962/09-10

U S N E S E N Í R 1962/09-10 U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. září 2010, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, se zahájením ve 13:00 hodin v budově Mateřské

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 474/11-07 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 474/11-07 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 20. listopadu 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 1. Plnění usnesení RM (tisk

Více

U S N E S E N Í. 1. Plnění usnesení RM (tisk R/199) 2. Rozpracování usnesení ZM (tisk R/200)

U S N E S E N Í. 1. Plnění usnesení RM (tisk R/199) 2. Rozpracování usnesení ZM (tisk R/200) U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. října 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 1. Plnění usnesení RM (tisk R/199)

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 4. října 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 865/08-08

U S N E S E N Í R 865/08-08 U S N E S E N Í z 41. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. srpna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 82. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. října 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

U S N E S E N Í R 1742/04-10

U S N E S E N Í R 1742/04-10 U S N E S E N Í ze 77. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. dubna 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 20. března 2007 ve 13:00 hodin v z

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 20. března 2007 ve 13:00 hodin v z Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 20. března 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 72. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 23. května 2006 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 28. listopadu 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 918/10-08

U S N E S E N Í R 918/10-08 U S N E S E N Í z 45. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 7. října 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 1. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Jmenování ředitele Základní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

U S N E S E N Í. 3. Organizace činností v souvislosti se schvalováním účetní závěrky města a příspěvkových organizací (tisk R/786)

U S N E S E N Í. 3. Organizace činností v souvislosti se schvalováním účetní závěrky města a příspěvkových organizací (tisk R/786) U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zajištění průběhu inventarizace

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. srpna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 871/09-16 Rada města po projednání schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 871/09-16 Rada města po projednání schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne U S N E S E N Í z 42. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. září 2016, v 13:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2010 (tisk R/80) R 148/03-11

U S N E S E N Í. 3. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2010 (tisk R/80) R 148/03-11 U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 2. března 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 12. prosince 2006 ve 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. srpna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í. 2. Prezentace bezpečnostní služby D. I. SEVEN za účasti Policie ČR a Městské policie Kojetín

U S N E S E N Í. 2. Prezentace bezpečnostní služby D. I. SEVEN za účasti Policie ČR a Městské policie Kojetín U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 29. dubna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 1. Plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í R 1791/05-10

U S N E S E N Í R 1791/05-10 U S N E S E N Í z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í. 3. Stanovení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím na rok 2008 (tisk R/300)

U S N E S E N Í. 3. Stanovení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím na rok 2008 (tisk R/300) U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. února 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 1. Plnění usnesení RM Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 8. února 2000 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 4. Zpráva o hospodaření a o stavu pohledávek a závazků Města Kojetína k 30.06.2011 (tisk R/211)

U S N E S E N Í. 4. Zpráva o hospodaření a o stavu pohledávek a závazků Města Kojetína k 30.06.2011 (tisk R/211) U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 10. srpna 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í R 831/07-08

U S N E S E N Í R 831/07-08 U S N E S E N Í z 39. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. července 2008 v 18:00 hodin v prostorách Hotelu Pivovar v Kojetíně, náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín 1. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap.

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 12. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 8. července 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty, Městský úřad Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797)

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797) U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 581/01-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 581/01-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. ledna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/164)

U S N E S E N Í. 2. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/164) U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. května 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení přípravné třídy

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

U S N E S E N Í. 3. Nakládání s majetkem města (tisk R/123) R 223/04-11

U S N E S E N Í. 3. Nakládání s majetkem města (tisk R/123) R 223/04-11 U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. dubna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1167/04-09

U S N E S E N Í R 1167/04-09 U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 22. dubna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 68. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 21. března 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

bude nahrazen textem:

bude nahrazen textem: Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 29. května 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/701)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/701) U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Kojetína, konané dne 15. května 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012. U S N E S E N Í z 52. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 28. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 52. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. července 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 526/11-11 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 526/11-11 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 30. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. financování o částku 73 tis. Kč

U S N E S E N Í. financování o částku 73 tis. Kč U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. července 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í R 751/05-08

U S N E S E N Í R 751/05-08 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2008 ve 13:00 hodin v prostorách Hotelu Pivovar v Kojetíně, náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku 2008 - rozpočtové

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 80. schůze Rady města Kojetína, konané 18. července 2018, ve 13:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/101) R 181/03-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/101) R 181/03-11 U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. března 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183) U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Kojetína, konané dne 19. srpna 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 13. června 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 6. Nakládání s dlouhodobým finančním majetkem prodej akcií Unipetrol (tisk Z/44)

U S N E S E N Í. 6. Nakládání s dlouhodobým finančním majetkem prodej akcií Unipetrol (tisk Z/44) U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 21. června 2011 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 66. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 21. února 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í ze 3. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 66. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. srpna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

U S N E S E N Í R 1389/08-09

U S N E S E N Í R 1389/08-09 U S N E S E N Í z 60. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. srpna 2009 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. září 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 2. Zřízená přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/685)

U S N E S E N Í. 2. Zřízená přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/685) U S N E S E N Í z 64. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 10. dubna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízená přípravné třídy při

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané 15. května 2018, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více