Interdisciplinární využití pojmu voda ve výuce chemie Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., Mgr. Jiřina Janišová KCH PřF Ostravské univerzity v Ostravě

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interdisciplinární využití pojmu voda ve výuce chemie Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., Mgr. Jiřina Janišová KCH PřF Ostravské univerzity v Ostravě"

Transkript

1 Interdisciplinární využití pojmu voda ve výuce chemie Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., Mgr. Jiřina Janišová KCH PřF Ostravské univerzity v Ostravě INTERDISCIPLINARITA A INTEGRACE Pojem interdisciplinarita není v pedagogické veřejnosti pojmem novým. Předcházel mu pojem mezipředmětové vztahy, o kterých se vedly sáhodlouhé diskuse bohužel výsledek času strávenému nad touto problematikou neodpovídal. Se zavedením RVP do praxe se tento pojem objevil v celé své naléhavosti a potřebě. Začalo se o něm diskutovat, nacházet konstruktivní řešení a dílčí kroky, jak inetrdisciplinaritu uvést do praxe. Co vlastně aplikace tohoto pojmu do praxe znamená? V RVP je uvedeno, že z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více vyučovacích předmětů, případně může vzniknout vyučovací předmět integrací více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět ). I když je RVP zaváděn na ZŠ a připravován na SŠ, má samotné zavádění interdisciplinarity do praxe ještě řadu nedostatků, ke kterým je nutno v současné době přihlížet, a to: Chybí vhodné učebnice, není dostatečně ujasněná struktura vzdělávacích výstupů. Pregraduální příprava studentů učitelství není dostatečná s ohledem na realizaci RVP a jeho rozpracování na ŠVP. Přetrvávají tradiční kopírování struktury vědy a vyučovacího oboru (chybí speciální tématická struktura učiva výstupů vhodná pro integrovanou přírodovědu), interdisciplinarita není samozřejmá a zatím se realizuje mnohdy uměle. Témata, která je možno zpracovat tak, aby splňovala podmínky interdisciplinarity, se musí bedlivě vybírat - musí být přiměřená věku dětí, jejich dosavadním vědomostem, musí poskytovat možnost využívat různé zdroje informací. Vyšším stupněm interdisciplinarity je integrace podobné skupiny vyučovacích předmětů (v našem případě předmětů přírodovědných). Současná učitelská veřejnost se k možnosti případné budoucí integrace přírodovědných předmětů do jednoho vyučovacího předmětu zatím staví skepticky. Učitelé argumentují tím, že v některých zemích (USA), kde integrovaná výuka v rámci jednoho předmětu již běží a poskytuje určité zkušenosti, se od integrovaných předmětů ustupuje. Tato skepse může vycházet i tradice našeho školství. Tradiční škola se opírá o systém vyučovacích předmětů. Vědomosti, které žáci v jednotlivých vyučovacích hodinách získávají, jsou většinou spojeny s přílišnou specifikací jednotlivých předmětů a žáci je nejsou schopni transformovat. Ukazuje se, že učitelská veřejnost se spíše přiklání k posílení interdisciplinárních vztahů jednotlivých pojmů, které se vyskytují v příbuzných vyučovacích předmětech. Tato myšlenka je velmi dobrá a má svou tradici (viz výše). Učitelé z praxe znají situace, kdy se učitel v dobré víře obrací na žáka s prosbou o vysvětlení pojmu, který byl již dříve probírán v předmětě jiném. Většinou se setkají s takovou reakcí žáků, že tito neumí pojem objasnit a zdůvodňují tento fakt tím, že o přece probírali v jiném předmětě. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že žáci mají jednotlivé pojmy rozškatulkovány do příslušných předmětů a jejich transformace z jednoho do druhého je velmi obtížná (mnohdy nemožná). Proto je nutné začít se zaváděním interdisciplinarity do výuky pomalu, ale cíleně. MOŽNOSTI POSÍLENÍ INTERDISCIPLINARITY VE VÝUCE Posilovat interdisciplinaritu ve výuce (v našem případě přírodovědných předmětů) vyžaduje spolupráci všech učitelů, kteří danou skupinu předmětů vyučují. Spolupráce by měla být zaměřena na: - Výběr vhodných pojmů - Obsahové zařazení příslušných pojmů

2 - Časové zařazení pojmů - Možnost aplikace příslušných pojmů v příbuzném vyučovacím předmětě - Výběr vhodných vyučovacích metod VYUČOVACÍ METODY VYUŽÍVAJÍCÍ INTERDISCIPLINARITU POJMŮ Projektová metoda Pravděpodobně nejvýraznější metodou, ve které lze nenásilnou formou zařadit posílení interdisciplinarity, je projektová metoda. Tato patří v současné době k nejpreferovanějším metodám výuky. Projektová metoda nabízí neomezené množství možností využití interdisciplinarity. Nevýhodou projektové metody je její časová i obsahová náročnost a nemožnost frekventovanějšího využití. Projektová Metoda není metodou jedinou. Současná pedagogická veřejnost hledá i jiné možnosti posílení interdisciplinarity v jednotlivých předmětech. Jednou z takových možností je využití pojmové mapy. Metoda využití pojmové mapy Pojmová mapa obsahuje především odraz preference určitých vztahů dané problematiky mezi jejími základními pojmy. Žák si při tvorbě pojmové mapy učivo strukturuje, vytváří hierarchii pojmů a zároveň vztahy mezi nimi. Tvorba pojmové mapy je individuální záležitostí každého žáka a záleží na mnoha faktorech, jakou mapu vytvoří. Mezi základní faktory, které tvorbu pojmové mapy ovlivňují, patří např. dosavadní vědomosti žáka, styl jeho učení, dovednosti získané nácvikem tvorby pojmové mapy, vztah žáka k předmětu a k učiteli apod. Při tvorbě pojmových map může učitel naučit žáky pouze dovednosti strukturovat pojmy (přičemž jejich hierarchii je nutno nechat na uvážení každého žáka). Jednou z teorií, která poodhaluje důvody vytvoření určité pojmové mapy žákem, je Aushubelova teorie učení. Ta klade hlavní důraz na vliv předchozích znalostí žáka na jeho následné učení. Proto má žákovo učení a tvorba vlastní pojmové mapy největší účinnost, když vědomě a zřetelně propojuje nové poznatky s příslušnými pojmy, které už ovládá. Z předcházejících řádků je zřejmé, že tvorba pojmové mapy má své místo v teorii učení, a pokud budeme dbát o to, aby pojmová mapa obsahovala pojem v širokých souvislostech, je možné tvorbou pojmové mapy posílit i nterdisciplinární chápání vědomostí. Na základě tvorby pojmové mapy byl realizován také výzkum, který zmapoval možnosti využití interdisciplinárního pojmu voda ve výuce chemie. Tomuto výzkumu se budeme věnovat podrobněji. VÝZKUM SLEDOVÁNÍ ÚROVNĚ INTERDISCIPLINARITY V rámci diplomové práce byl realizován výzkum mezi žáky nižšího a vyššího gymnázia, jejichž hlavním úkolem bylo analyzovat pojem VODA z co možná nejširšího úhlu pohledu. 1. Organizace a cíl výzkumu Žákům byl zadán pojem VODA ve výuce chemie bez bližšího upřesnění, co konkrétně mají žáci zpracovat. V předvýzkumu toto téma zpracovávali volně bez časového omezení, ve vlastním výzkumu ve vyučovací hodině s časovým omezením 45 minut. Volné zadání tématu bylo provedeno záměrně, protože jsme chtěli vědět, zda žáci při zpracování určitého konkrétního pojmu využijí pouze informace z předmětu, ve kterém byl pojem zadáván (chemie), či využijí i jiných informací, popř. jiných zdrojů informací než výklad učitele. Cílem výzkumu bylo: - Analyzovat pojmové mapy, které žáci k pojmu VODA vytvořili - Provést obsahovou analýzu pojmu - Kvantitativně vyhodnotit výsledky

3 - Vyslovit závěr k získaným výsledkům Výzkum byl realizován ve dvou hlavních etapách: a) První a druhá etapa předvýzkumu b) Vlastní výzkum 2. Vzorek respondentů První etapa předvýzkumu byla realizována na Krajském odborném soustředění chemiků (K.O.S) v létě 2005 s 30 žáky. Druhá etapa předvýzkumu probíhala na Matičním gymnáziu, Ostrava 241 žáky. Vlastní výzkum byl uskutečněn na Gymnáziu Hlučín s 256 žáky. Celkem se tedy předvýzkumu a výzkumu zúčastnilo 527 žáků nižších a vyšších gymnázií Moravskoslezského kraje. 3. Metody výzkumu V rámci probíhajícího výzkumu byly využity následující metody: - Analýza pojmové mapy vytvořené žáky na téma VODA - Obsahová analýza využití pojmů se zaměřením na kategorie přírodovědných předmětů - Dotazník vztahující se k tvorbě a využití pojmové mapy ve výuce - Rozhovor s vybranými žáky 4. Kvantitativní analýza výsledků Předvýzkum Při sledování mezipředmětových vztahů s využitím interdisciplinárního pojmu VODA v přírodovědných předmětech jsme předpokládali, že nejvíce budou žáci při samotném zpracování pojmu využívat znalosti z předmětu chemie, ve kterém jim byl pojem zadán. Tento předpoklad vycházel z předvýzkumu, ve kterém byl pojem VODA zadáván také v zeměpise. V rámci předvýzkumu klesalo využití znalostí z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí zeměpis, fyzika, biologie a různé (viz graf č. 1). Graf č.1: Procentuální zastoupení jednotlivých předmětů pilotní výzkum Zastoupení přemětů [%] Fyzika Zeměpis Biologie 10 5 Různé 0

4 Vlastní výzkum Na základě výsledků vlastního výzkumu, při kterém žáci úkol zpracovávali v hodinách chemie s přesně vymezenou časovou dotací, se potvrdila stanovená domněnka o preferenci využití informací z té vyučovací hodiny, ve které byl pojem zadáván. Mezi další předměty (kromě chemie), ze kterých žáci čerpali znalosti, patřily biologie, fyzika a zeměpis. Některé informace se nedaly blíže zařadit, proto byly zahrnuty do kapitoly různé. V rámci vlastního výzkumu klesalo využití znalostí z jednotlivých předmětů v pořadí fyzika, zeměpis, biologie a různé (viz graf č. 2). Rozdíl mezi předvýzkumem a vlastním výzkumem je pravděpodobně způsobena rozdílným aktuálním probíráním tematického celku voda v předmětech zeměpis a fyzika (což bylo potvrzeno studiem tématických časových plánů). Graf č.2: Procentuální zastoupení jednotlivých předmětů vlastní výzkum [%] Zastoupení předmětů Fyzika Zeměpis Biologie Různé Výsledky vlastního výzkumu ukazují, že na nižším stupni gymnázia při zpracování tématu voda využívali žáci nejvíce znalostí z fyziky, chemie a zeměpisu (v pořadí, v jakém jsou předměty vyjmenovávány). Na vyšším stupni gymnázia využívali žáci nejvíce znalostí z chemie, fyziky a zeměpisu, přičemž zeměpis se ve výsledcích od fyziky lišil jen nepatrně. Nejméně znalostí využívali žáci obou sledovaných skupin z předmětu biologie. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že voda není v předmětu biologie samostatně probíraným tematickým celkem, jako je tomu u chemie, fyziky a zeměpisu. Voda je v biologii zmiňována při probíraní učiva prokaryotické a eukaryotické buňky a v souvislosti s vodním režimem rostliny (viz učební osnovy). Vzhledem k největšímu využití podílu vědomostí z chemie byl tento předmět použit jako základ srovnání. Jako zajímavé se jevilo sledovat trend úrovně znalostí studentů v průběhu studia, během jejich postupu do vyšších ročníků. Za tímto účelem byl vyhodnocen průměrný počet odpovědí ve věkově stejných třídách s následným seřazením těchto hodnot po dobu šestiletého studia (viz tab.č 2, 3, 4, 5).

5 Tab. č. 2: Využití pojmů chemie různé rok studia Tab. č. 3: Využití pojmů chemie zeměpis rok studia - průměr Různé-průměr Různé I.A I.B 1 42, II.A II.B 62, III.A III.B , A A A sexta 6 82, ,5 25 korelace 0,57 - průměr Zeměpis I.A I.B 1 42, II.A II.B 62, III.A III.B , A A A sexta 6 82, korelace 0,85 Tab. č. 4: Využití pojmů chemie biologie rok studia - průměr Zeměpisprůměr Biologieprůměr Biologie I.A I.B 1 42, ,5 17 II.A II.B 62, III.A III.B , A A A sexta 6 82, ,5 35 korelace 0,74

6 Tab. č. 5: Využití pojmů chemie fyzika rok studia - průměr Fyzika-průměr Fyzika I.A I.B 1 42, ,5 61 II.A II.B 62, ,5 45 III.A III.B A A A sexta 6 82, korelace 0,54 Při vzájemném porovnání vědomostí předmětů chemie biologie se ukazuje vyváženost nárůstu vědomostí (viz graf č. 3). Graf č. 3: Vzájemné porovnání předmětů chemie - biologie Vzájemné porovnání vědomostí z chemie a biologie Biologie Polynomický () Polynomický (Biologie) y = 3,5602x 3-37,677x ,33x - 44,667 Počet odpovědí y = 0,7222x 3-7,494x ,569x Rok studia V případě porovnání předmětů chemie fyzika je míra intenzity nabývání vědomostí v porovnání s ostatními předměty nejnižší (viz graf č.4).

7 Graf č. 4: Vzájemné porovnání vědomostí z chemie a fyziky Vzájemné porovnání vědomostí z chemie a fyziky Fyzika Polynomický () Polynomický (Fyzika) y = 3,5602x 3-37,677x ,33x - 44,667 Počet odpovědí y = 0,3796x 3-3,4504x ,027x + 42, Rok studia 5. Obsahová analýza výsledků Procentuálně a aritmetickým průměrem počtu odpovědí, které studenti byli schopni uvést k danému tématu, byl získán přehled o znalostech v rámci jednotlivých předmětů. Při obsahové analýze žákovských odpovědí v předmětu chemie používali žáci většinou tyto pojmy: složení vody, použití vody, voda jako rozpouštědlo a čištění vody. Svědčí to o skutečnosti, že s těmito pojmy se žáci během studia setkávají daleko častěji. Na druhé straně témata polarita vazeb, vazby ve vodě, hydráty a jejich sloučeniny, vykazují velmi nízké hodnoty aritmetických průměrů a relativně vysoké hodnoty směrodatných odchylek. Tyto pojmy totiž bývají probírány často jen v souvislosti s danou problematikou a dále se s ní nesetkávají - tudíž žákovy vědomosti v této oblasti rychle vyhasínají. Při obsahové analýze žákovských odpovědí v předmětu fyzika nebyla vyhodnocením nalezena žádná témata s vyšším aritmetickým průměrem a nižší směrodatnou odchylkou, která by svědčila o výrazném zapamatování daného pojmu či tématu. Pojmy s vyššími hodnotami aritmetického průměru a nižšími směrodatnými odchylkami byly: vzhled vody a teplota tání, teplota varu. Je to pochopitelné vzhledem k tomu, že s těmito tématy se žáci setkávají nejen v chemii, ale i ve fyzice, tudíž zapamatovatelnost tohoto tématu je velmi vysoká. Navíc tato témata hraničí s praktickým životem. Vyhodnocením témat v předmětu biologie byly nejfrekventovaněji uváděnými tématy: voda v lidském těle a voda jako životní prostředí živočichů. Potvrzuje to výše aritmetického průměru a směrodatné odchylky. Toto stanovisko se předpokládalo, neboť s těmito tématy se žáci setkávají již na základní škole. Stejné stanovisko platí také pro vyhodnocená témata v předmětu zeměpis. Těmi tématy jsou: rozložení vody na zemi a druhy vod. 6. Analýza dotazníku a) Vyhodnocením dotazníkové části bylo zjištěno, že se žákům tvorba pojmové mapy líbila (91%) a nečinila jim velké problémy (82%).

8 Nejčastější důvody, které žáci uváděli, proč se jim pojmová mapa líbila a nečinila problémy, byly: - pojmová mapa je hra, zábava - ověření znalostí - rozvíjení kreativity - jednoduché téma Důvody, proč se tvorba pojmové mapy nelíbila, se vztahovaly zejména k nedostatku času a k malým vědomostem. b) Potvrdila se také domněnka, že žáci při zpracování pojmu VODA budou nejvíce využívat zápisy z výuky chemie. Druhým nejfrekventovanějším zdrojem informací byla televize, internet a odborná literatura (viz graf č. 6) Graf č. 6: Využití zdrojů informací Které zdroje informací jste při tvorbě pojmové mapy uplatňovali? 21% 47% 8% 12% 12% škola literatura internet život televize 7. Ukázka tvorby pojmové mapy Pro ilustraci uvádíme ukázku dvou pojmových map. Pojmová mapa zdařilejší ukazuje na široké zmapování pojmu VODA a vysoký stupeň interdisciplinarity.

9 Pojmová mapa méně zdařilá je zaměřena jen na základní učivo ve výuce chemie s nízkým stupněm interdisciplinarity.

10 8. Citace vybraných pojmů k tématickému celku VODA V rámci předvýzkumu bylo žákům zadáno volné zpracování tématu VODA, kterého se žáci zhostili různě. Někteří vyjmenovávali pojmy, které je v této souvislosti napadly, jiní psali úvahy. Pro ilustraci uvádíme vybrané citace. a) Pevné, plynná, průhledná, ryby, rybolov, rostliny, kameny, jezero, řeka, potok, minerálka, umytí, sníh, led, prší, jinovatka, nádoby, vodárna, potopy, umyvadlo, vana, slanost vody, bažina, vodopád, loď, potrubí, ponorka, Titanic, ledovce, záchod, utopit, potápěči, jídlo, kapradiny, napít se, sladká voda, akvárium, slzy, sliny, bazén, sněhulák, čaj, polívat holky, sebevražda, vlna, přehrada, hydroplán, amazonka, vodní skútr, vodka, piráti, hydrosféra, plíseň, studna, živočich, žumpa, bouřka. b) Úvaha nad tím odkud se ta všechna voda vzala Kladu si otázku: Kde se na Zemi vzala všechna ta voda? V náboženské teorii se vypráví, že všechno živé i neživé stvořil Bůh. 6 Dní tvořil a 7 den odpočíval. Proti tomu stojí vědecká teorie, ta nám dokazuje různá kaledonská, varijská a později i alpinskohimalajská vrásnění, o prakontinentu Pangea a o moři zvaném Telthys A nebo to byl snad Poseidón? Bůh moří? c) Voda je H 2 O, takže se skládá z 1 atomu kyslíku a 2 atomů vodíku. Škoda, kdyby to bylo naopak, mohli bychom ve vodě dýchat. d) Když se podíváte do umyvadla, obvykle vidíte kapky vody, ale napadne nás, že zhruba 50 milionů takových kapek utvoří tzv. dlouhou vlnu, která zničí kus přímořského jihu v Asii? Voda život dává nejen nám lidem, ale i zvířatům a rostlinám. Na druhou stranu voda taky život bere. Nedávno jen takových lidiček spoustu stromů, ale kupodivu žádné zvířata. Ty umírají jinde. V Arktidě stačí medvědovi, aby se po plavání málo otřepal a zmrzne. Zajímavé.. e) Bez vody nemůžeme žít, takže se musíme snažit, aby stejně jako pohádka Sůl nad zlato nevznikla reálná Voda nad zlato. 9. Shrnutí výsledků V rámci předloženého výzkumu byly potvrzeny tyto domněnky: Žáci budou při zpracování pojmu VODA využívat nejvíce znalostí z předmětu chemie, ve které byl pojem zadáván. Žáci budou při zpracování pojmu VODA nejvíce využívat zápisy ze školních hodin. Při dotazování žáků, který jiný pojem by byl hodný pro tvorbu pojmové mapy, budou vycházet z učiva chemie. Žáci budou preferovat způsob učení dle pojmové mapy, neboť je pro ně způsobem novým, zajímavým a umožňuje se na danou problematiku dívat z všeobecného hlediska. Domněnka: Výkon žáka záleží na věku, tzn. čím je žák starší, tím uvádí větší počet informací se potvrdila pouze částečně, a to v rámci předmětu chemie. ZÁVĚR Interdisciplinarita pojmů vyučovacích předmětů podobného zaměření je nutná. Žáci musejí umět transformovat pojmy z jednoho předmětu do druhého, musejí daný pojem vidět

11 v širších souvislostech. Jen tak lze dosáhnout vysoké úrovně porozumění pojmů a vztahů mezi nimi, možnosti aplikace pojmu do praxe. Interdisciplinarita a její zavádění do výuky není záležitost jednoduchá a ni krátkodobá. Je na učitelích, jaké metody, formy a prostředky zvolí, jak se domluví mezi sebou. Pokud bude mít učitel v této problematice jasno, je pravděpodobné, že bude interdisciplinarita zaváděna neformálně a efektivně. PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY 1. JANIŠOVÁ,J. Interdisciplinarita ve výuce chemie na SŠ. Diplomová práce. PřF OU : Ostrava, PROKŠA,M. Pojmové mapy jako prostředek zpětné vazby. In BÍLEK A KOL. Psychogenetické aspekty didaktiky chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001, ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995, s SOLÁROVÁ,M. Tvořivý učitel chemie. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003, 60 s. ISBN SOLÁROVÁ, M. Interdisciplinární využití pojmů ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ A SŠ. In Konference didaktiků chemie Trnava. Trnava : Supplementum, 2006, ISBN X.

SOUHRNNAÁ ZAÁVEČ RECČNAÁ ZPRAÁVA DODATEK

SOUHRNNAÁ ZAÁVEČ RECČNAÁ ZPRAÁVA DODATEK III. MATERIÁL SOUHRNNAÁ ZAÁVEČ RECČNAÁ ZPRAÁVA DODATEK Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Zíka Jiří

Více

DIAGNOSTIKA ŽÁKOVSKÝCH PREKONCEPTŮ V PŘÍRODOVĚDĚ. Ondřej Šimik

DIAGNOSTIKA ŽÁKOVSKÝCH PREKONCEPTŮ V PŘÍRODOVĚDĚ. Ondřej Šimik DIAGNOSTIKA ŽÁKOVSKÝCH PREKONCEPTŮ V PŘÍRODOVĚDĚ Ondřej Šimik Obsah výuky X žák primární školy obsah vzdělávání je privilegovaným hlediskem edukace. Privilegovanost vyplývá ze skutečnosti, že výuka bez

Více

Výuka astronomie na základních školách v České republice můžeme být spokojeni?

Výuka astronomie na základních školách v České republice můžeme být spokojeni? Astronomické vzdelávanie Školská fyzika 2013 / 6 Výuka astronomie na základních školách v České republice můžeme být spokojeni? Miroslav Randa 1, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Astronomie

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace:

Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace: Projekt SIPVZ Voda na Zemi 2006 Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Pojmové mapy ve výuce fyziky

Pojmové mapy ve výuce fyziky Pojmové mapy ve výuce fyziky Renata Holubová Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, e-mail: renata.holubova@upol.cz Úvod Rámcové vzdělávací programy mají pomoci dosáhnout u žáků přírodovědné gramotnosti. Tento

Více

MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL?

MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL? MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL? Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Úvod... Změny v knihovnách nejsou ničím novým. Knihovníci byli vždycky schopni všechny změny zvládnout. Ovšem

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice

Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice I. Osobní údaje Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice 1. Zapište do záznamového listu, zda jste 1 muž / 2 žena 2. Uveďte do záznamového listu svůj věk 3. Podle následujícího

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. zakázka č. 2107

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. zakázka č. 2107 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2107 Název projektu: Manažerské vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol - výzkum současného stavu Odpovědný řešitel: PaedDr.

Více

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Alena Vaculíková; Ludmila Miklánková Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Více

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy 1 Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy Cílem této části není podrobný popis vybraných výukových metod a organizačních forem výuky. Tato problematika je v literatuře dostatečně zpracována

Více

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ ZKUŠENOST V PROCESU UČENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ Anotace Článek je zaměřen na analýzu širších souvislostí využívání zkušeností v procesu učení. Za tímto účelem bylo realizováno

Více

Základní škola a Mateřská škola Jaroslavice, okres Znojmo,

Základní škola a Mateřská škola Jaroslavice, okres Znojmo, Název materiálu: Vzdělávací oblast: Předmět: Vzdělání Člověk a společnost Výchova k občanství Ročník: 6. Klíčová slova: vzdělání, gramotnost, negramotnost, škola, povinná školní docházka Anotace: Prezentace

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-E-2/1-3 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Matematika pro kombinované studium BOZO. Konzultace pátá. RNDr. Libuše Samková, Ph.D. e-mail: lsamkova@ pf.jcu.cz

Matematika pro kombinované studium BOZO. Konzultace pátá. RNDr. Libuše Samková, Ph.D. e-mail: lsamkova@ pf.jcu.cz Učební texty ke konzultacím předmětu Matematika pro kombinované studium BOZO Konzultace pátá RNDr. Libuše Samková, Ph.D. e-mail: lsamkova@ pf.jcu.cz webová stránka: home.pf.jcu.cz/ lsamkova/ Obsah konzultace:

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162].

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162]. Nevratné procesy pro žáky základních škol LIBUŠE ŠVECOVÁ ERIKA MECHLOVÁ Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy ukazují,

Více

Petra Pokorná, Petr Ptáček

Petra Pokorná, Petr Ptáček Learning Materials less Exposed Subjects for Students of Chemistry Teaching Učební materiály k výuce méně exponovaných témat pro studenty učitelství chemie Petra Pokorná, Petr Ptáček Abstract: Based on

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-H-3/1-4 Délka modulu 30 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Názory studentů a pracujícáích edagogů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (projekt je spolufinancován

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2009

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 8067/2009-22 V Praze dne 8. dubna 2009 Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky dalšího dalšího cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Další cizí jazyk je vyučován v šestém až devátém

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Školní fyzika v environmentálním kontextu

Školní fyzika v environmentálním kontextu Školní fyzika v environmentálním kontextu JINDŘIŠKA SVOBODOVÁ, JIŘÍ VYLEŤAL Pedagogická fakulta MU, Brno Úvod Požadavky environmentálního vzdělávání jsou dnes v obecné rovině zahrnuty do vzdělávacích programů

Více

49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 49.Tundra a polární oblasti Tundra Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Přírodopis v očích žáků II. stupně základních škol

Přírodopis v očích žáků II. stupně základních škol Přírodopis v očích žáků II. stupně základních škol Hlavním cílem práce bylo zjistit postoje žáků druhého stupně základních škol k vyučovacímu předmětu Tento cíl byl dále rozvíjen dílčími cíli: 1. zjistit

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti Praha, listopad 2012 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola Jih, Komenského 459, Mariánské Lázně KÓD VAŠÍ ŠKOLY: S15

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 29. - EKOLOGICKO - CHEMICKÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. Nadstandardní aktivity v mateřských školách výzkum současného stavu

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. Nadstandardní aktivity v mateřských školách výzkum současného stavu Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2119 (pracoviště 01240, činnost 1210) Nadstandardní aktivity v mateřských školách výzkum současného stavu Odpovědný řešitel: PaedDr. Vladimíra

Více

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy).

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy). Seminář z fyziky Prohloubení a rozšíření znalostí z jednotlivých fyzikálních oborů. Získání jistoty při řešení fyzikálních příkladů. Získání nových poznatků a ujasnění souvislostí při sledování vybraných

Více

Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice

Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice Scientia in educatione 5(1), 2014 p. 50 59 ISSN 1804-7106 Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice Jana Prášilová, Jiří Kameníček, Marta Klečková Abstrakt

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

ČESKO JAK JSME NA TOM? 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice)

ČESKO JAK JSME NA TOM? 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice) ČESKO JAK JSME NA TOM? 2. 1. 215 Jatka 78 (Jateční 153/33, Praha 7 Holešovice) Kvalita života Kvalita života Garant: Michael Žantovský Všichni se chceme mít dobře, ale nikdo přesně neví, co to znamená.

Více

Interdisciplinarita jako terminologický problém Andrea Nohelová

Interdisciplinarita jako terminologický problém Andrea Nohelová Interdisciplinarita jako terminologický problém Andrea Nohelová KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY S DIDAKTIKOU, PdF OU Anotace pojetí termínu interdisciplinarita v RVP pojetí termínu interdisciplinarita

Více

Školní (rozpracovaný) výstup Učivo školy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata. Četba a práce s literárními ukázkami Vlastní četba

Školní (rozpracovaný) výstup Učivo školy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata. Četba a práce s literárními ukázkami Vlastní četba Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk Ročník: I. Rozpozná slovní druhy Rozlišuje druhy podstatných a přídavných jmen, zájmen, číslovek Určí základní gramatické kategorie slovních

Více

Název: Hmoto, jsi živá? II

Název: Hmoto, jsi živá? II Název: Hmoto, jsi živá? II Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ STUDIE Tematické oddělení B Strukturální politika a politika soudržnosti ANALÝZA AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KARIÉRY ABSOLVENTŮ EVROPSKÝCH ŠKOL SHRNUTÍ KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 2008 CS Generální ředitelství pro

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků

Více

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.11.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz st 15.00 16.00 Didaktika ekonomiky Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Podniková ekonomika, Synek,

Více

5.5 Malé vody. kapitola 5.5.1. 5.5.1 Výskyt a důsledky

5.5 Malé vody. kapitola 5.5.1. 5.5.1 Výskyt a důsledky 5.5 Malé vody 5.5.1 Výskyt a důsledky Příroda je neúprosná a nezměnitelná. Je jí jedno, zda jsou či nejsou srozumitelné člověku příčiny a úmysly jejího konání. (Galileo Galilei) kapitola 5.5.1 Období malých

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Adresa: Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9 Identifikátor školy: 600040356 Zřizovatel:

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

KOMENTOVANÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ

KOMENTOVANÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ Příloha č. 3 SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů KOMENTOVANÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Zpracovala:

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

OTEVŘENÁ VĚDA POŘÁDÁ LETNÍ VĚDECKÝ KEMP 11. 8. 15. 8. 2014 SÁZAVA

OTEVŘENÁ VĚDA POŘÁDÁ LETNÍ VĚDECKÝ KEMP 11. 8. 15. 8. 2014 SÁZAVA AKADEMIE VĚD ČR HLEDÁ MLADÉ VĚDCE OTEVŘENÁ VĚDA POŘÁDÁ LETNÍ VĚDECKÝ KEMP 11. 8. 15. 8. 2014 SÁZAVA NECHTE SE INSPIROVAT NOVÝMI NÁPADY VZDĚLÁVÁME STŘEDOŠKOLSKÉ PEDAGOGY V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH Akademie věd

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013 5 Potratovost V roce bylo hlášeno 10 37,7 tisíce potratů, z toho 13,7 tisíce samovolných potratů a 22,7 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT). Celkový počet potratů se dlouhodobě snižuje, přitom klesá

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Monika PISKORZOVÁ, Pavlína HRONOVÁ Vysoká škola podnikaní, katedra Podnikaní monika.piskorzova@vsp.cz, pavlina.hronova@vsp.cz Abstrakt

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 24. ledna do 27. února 2011. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Vznik neživé přírody

Vznik neživé přírody Autor: Josef Kraus Datum: 22. 3. 2013 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - sever Šablona: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Číslo sady: 01 Vzdělávací oblast:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Povodeň ve škole. Shrnutí. Cílová skupina. Časová náročnost. Prostorové požadavky. Klíčové otázky. Získané dovednosti a znalosti

Povodeň ve škole. Shrnutí. Cílová skupina. Časová náročnost. Prostorové požadavky. Klíčové otázky. Získané dovednosti a znalosti Povodeň ve škole Shrnutí Úloha studenty seznámí s činností vody a s významem pobřežních rostlin v blízkosti vodních toků a stojatých vod. Na základě jednoduchého experimentu, který simuluje rozvodněnou

Více

Analýza školních vzdělávacích programů 2007

Analýza školních vzdělávacích programů 2007 Analýza školních vzdělávacích programů 2007 (Analýza ŠVP zpracovaných na základě rámcových vzdělávacích programů v pilotních školách projektu Pilot S) PhDr. Olga Kofroňová, PhD. Ing. Jiří Vojtěch Praha

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Fyzika na základní škole po roce 1945 z pohledu vývoje školské soustavy a učebnic fyziky

Fyzika na základní škole po roce 1945 z pohledu vývoje školské soustavy a učebnic fyziky Fyzika na základní škole po roce 1945 z pohledu vývoje školské soustavy a učebnic fyziky RŮŽENA KOLÁŘOVÁ Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Podobně jako učebnice fyziky na střední škole gymnaziálního

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost práce jsem si stanovil tyto tři hlavní hypotézy:

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost práce jsem si stanovil tyto tři hlavní hypotézy: Soutěžní práce SVOČ Kategorie: bakalář Preference spotřebitelů při nakupování přes internet Autor: Jan Pavelka SVOČ 2008 Školitel: Ing. Lucie Sára Závodná 1 Cíle práce Touto prací bych chtěl získat přehled

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více