ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF UK a FN HK Vypracoval H. Jindrová Jméno a příjmení, funkce Přezkoumal MUDr. M. Šafr Schválil MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Platnost od: Podpis Datum Strana 1 / 1

2 OBSAH 1. ÚČEL 2. POUŽITÉ ZKRATKY 3. IDENTIFIKACE PRÁVNÍHO SUBJEKTU FAKULTNÍ NEMOCNICE HK 4. IDENTIFIKACE PRACOVIŠTĚ ÚSTAVU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ (ÚSL) 5. PRACOVIŠTĚ 6. ZAMĚSTNANCI 7. PRO VEŘEJNOST 8. ČLENĚNÍ ÚSTAVU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ 9. ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 10. LABORATORNÍ VÝSLEDKY, NESHODA, NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 11. ADMINISTRATIVNÍ ÚSEK 12. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 13. KONTROLA KVALITY Strana 2 / 1

3 1. Účel Laboratorní příručka informuje všeobecnou veřejnost, zdravotnická zařízení a orgány činné v trestném řízení (PČR, státní zastupitelství, soudy) o činnosti Ústavu soudního lékařství LF UK a FN HK, a slouží k optimalizaci vzájemné spolupráce. 2. Použité zkratky FN HK LF UK ÚSL PČR ÚKBD Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta University Karlovy Ústav soudního lékařství Policie České republiky Ústav klinické biochemie a diagnostiky 3. Identifikace právního subjektu FN HK Fakultní nemocnice je samostatným právním subjektem přímo řízeným MZ ČR. Adresa Zřizovatel Zřízení Ředitel nemocnice Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. IČ DIČ CZ Telefon Fax Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové Nový Hradec Králové MZ ČR Na základě zřizovací listiny ze dne a Statutu FN HK 4. Identifikace pracoviště ÚSL ÚSL je součástí komplementu FN HK. Organizace práce je řízena na základě Provozního řádu FN a Provozního řádu ÚSL. pracoviště Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové Adresa Fakultní nemocnice HK, Sokolská 581, Hradec Králové Umístění pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové (budova 5/1) Přednosta ústavu telefon: MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA Strana 3 / 1

4 Zástupce přednosty telefon: MUDr. Miroslav Šafr Vedoucí laborantka Hana Jindrová telefon: Kontaktní údaje Fakultní nemocnice Hradec Králové Ústav soudního lékařství LF UK a FN Sokolská Hradec Králové tel.: , 6804 fax: , 6834 web: Úřední hodiny pro veřejnost Po Pá hod. Pohřební služby Příjem těl hod. Výdej těl hod. 5. Pracoviště Ústav soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové zajišťuje kompletní soudnělékařské služby pro region Královéhradeckého kraje. Provádí zdravotní pitvy osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení, pitvy osob při podezření na nesprávný postup při výkonu zdravotnických služeb, osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních, pokud jejich hospitalisace byla indikována z důvodu vnějšího násilí (úmrtí po dopravních nehodách nebo jiných úrazech, intoxikacích, sebevraždách, v souvislosti s napadením druhou osobou apod.), osob zemřelých ve vazbě či výkonu trestu odnětí svobody (dle dikce zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). ÚSL zajišťuje konzultační a konsiliární činnost pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje. Formou klinicko soudnělékařských seminářů poskytuje lékařský personál pracoviště informace ošetřujícím lékařům klinických oborů (především z oborů chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, anesteziologie a resuscitace, porodnictví, pediatrie, lékařům zdravotnické záchranné služby atd.). Lékařský personál ÚSL dále zajišťuje odbornou a znaleckou činnost pro Policii ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení (soudy, státní zastupitelství). Na ústavu jsou prováděny soudní pitvy dle 115 a 105 trestního řádu, nařízené orgány činnými v trestním řízení, pokud smrt poškozené osoby byla či mohla být způsobena trestným činem (vraždy, dopravní úrazy, újmy na zdraví s následkem smrti, nejasné okolnosti úmrtí apod.). Formou znaleckých posudků poskytuje orgánům činným v trestním řízení odborné podklady pro trestně právní kvalifikaci újmy na zdraví u osob, které utrpěly poranění v souvislosti s trestným činem (ublížení na Strana 4 / 1

5 zdraví, těžká újma na zdraví). ÚSL zabezpečuje nepřetržitou konzultační činnost a dosah lékařů k výjezdům Policie ČR na místo činu nebo nálezu mrtvého těla, včetně prohlídek živých pacientů ve zdravotnických zařízeních. Pracoviště zajišťuje odběry biologického materiálu při pitvě a jejich vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných toxických, omamných nebo psychotropních látek laboratorní servis je v rámci konceptu "společného pracoviště" zajištěn odborným personálem Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN HK, na nejvyšší možné odborné úrovni. Ústav zároveň zajišťuje identifikační úkony, vyšetření krevních skupin, biologických stop atd. 6. Zaměstnanci Přednosta MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA Zástupce přednosty MUDr. Miroslav Šafr Vrchní laborantka Hana Jindrová Lékaři MUDr. Petr Lacina MUDr. Michaela Ublová MUDr. Štěpánka Kučerová MUDr. Lenka Zátopková Sekretariát Vladana Kadeřávková Jiřina Fialová Marcela Wolfová Laboratoř histologicko serologická Jana Pipková Hana Špryňarová Gabriela Provazníková Dana Valentová (sanitářka) Fotolaboratoř Beatriz Pražáková Pitevní úsek Petr Zemek Josef Drahoš Radek Novotný (úklid) Strana 5 / 1

6 7. Pro veřejnost Pitvy na ÚSL jsou prováděny dle platné legislativy a souvisejících předpisů. Zdravotní pitvy jsou prováděny na základě požadavku (nařízení) lékaře provádějícího prohlídku těla zemřelého na místě nálezu, provedení soudní pitvy nařizují orgány činné v trestním řízení (PČR), v obou případech dle indikací vyplývajících ze závěrů prohlížejícího lékaře, resp. platné legislativy. Pozůstalý není kompetentní rozhodnout o provedení nebo neprovedení pitvy. Po převezení těla zemřelého na ÚSL je nejpozději následující pracovní den provedena pitva. Tělo je po pitvě řádně upraveno, patřičně uloženo a připraveno k předání pohřební službě, a to zpravidla již v den pitvy nebo den následující (po dobu 2 dnů po pitvě je uložení těla na ÚSL zdarma, každý další den je zpoplatněn dle platného sazebníku FN HK). Pokud byla provedena soudní pitva, lze tělo vydat pohřební službě ta však nesmí provést pohřeb do té doby, dokud nemá k dispozici souhlas státního zástupce s pohřbením. Další manipulace s tělem zemřelého je v kompetenci pohřební služby. Řádně vyplněné Listy o prohlídce zemřelého jsou zasílány na matriku dle místa úmrtí. Pozůstalí mají nárok na svobodnou volbu pohřební služby. Po zkontaktování vybrané pohřební služby pak další komunikace ohledně vydání těla k pohřbení probíhá mezi touto pohřební službou a ÚSL. Pro objednání pohřbu je třeba pohřebnímu ústavu předložit občanský průkaz (pas, rodný list) zemřelého a občanský průkaz toho, kdo pohřeb objednává. Pohřební služba zajišťuje většinu formálních náležitostí a dalších úkonů, které souvisejí s pohřbem. Při sjednávání náležitostí pohřbu lze pracovníkům pohřební služby předat oděv pro zemřelého do rakve. Oděv, ve kterém bylo tělo k pitvě přivezeno, lze vydat pozůstalým v případě, že tento není významně znečištěn, poškozen nebo jinak znehodnocen (o případné likvidaci oděvních svršků rozhoduje pitvající lékař). Cennosti dodané případně s tělem, převyšuje li jejich hodnota 1.000,- Kč (vč. např. kreditních karet, klíčů, mobilního telefonu apod.), jsou předány do centrálního depozitáře Fakultní nemocnice pro účely pozůstalostního řízení. Informace o výsledku pitvy lze pozůstalým poskytnout při jejich osobní návštěvě na Ústavu soudního lékařství ve FN, po řádné identifikaci pozůstalého (občanský průkaz, pas, rodný list postačí jeden z dokumentů) a potvrzení přímého příbuzenského vztahu se zemřelým. Informace lze poskytnout pozůstalým v přímé příbuzenské linii manželé, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, sourozenci, případně osoby žijící v registrovaném svazku nebo společné domácnosti (pokud tento vztah doloží úřední listinou). Informace lze rovněž poskytnout lékaři, který zemřelého za života registroval, či lékaři poskytujícímu před smrtí zdravotní péči (vždy pouze na podkladě písemné žádosti). V případě, že byla provedena soudní pitva, nelze pozůstalým informace o výsledcích pitvy poskytnout a je třeba je odkázat na orgány činné v trestním řízení (PČR), které provedení pitvy nařídily. Telefonicky nelze nikomu poskytnout jakékoliv informace. Pozůstalým nebude ze strany ÚSL vystaveno žádné potvrzení o úmrtí ani Úmrtí list. Úmrtní list vystavuje matrika dle místa úmrtí a tento odesílá do 2 3 týdnů od data úmrtí na adresu pozůstalých. Pozůstalí (viz výše) mají v případě potřeby nárok na zhotovení kopie zdravotnické dokumentace (tento úkon je zpoplatněn dle sazebníku FN HK ). Strana 6 / 1

7 8. Členění ÚSL ÚSL je organizačně rozdělen na tři úseky: 1. Pitevní 2. Laboratorní 3. Administrativní 1. Pitevní úsek provádění pitev je v souladu s vyhláškou č. 19/1988 Sb., resp. zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách; pitevní trakt tvoří oddělený úsek ÚSL; je umístěn v přízemí budovy, aby byl umožněn přístup pohřebním službám; ÚSL disponuje dvěma pitevnami, které jsou v současnosti vybaveny třemi pitevními stoly a přípravou na čtvrtý stůl, zázemí tvoří chladící a mrazící boxy, RTG místnost (včetně ovladovny), identifikační místnost, laboratoř (příkrajovna) určená k prvotnímu zpracování odebraných tkání na histologické vyšetření, váhovna, denní místnost pro sanitáře (včetně zázemí) a písárna pro dokumentaristky. do pitevního prostoru se vchází přes hygienické filtry (personál i externisté); pitva je povinná na ÚSL v těchto případech: 1. náhlá a neočekávaná úmrtí mimo zdravotnické zařízení; 2. násilná úmrtí (sebevraždy, vraždy, úrazy dopravní, pracovní, náhodné, intoxikace) a úmrtí ve zdravotnických zařízeních, kdy indikací k hospitalizaci byl úrazový děj v anamnéze; 3. úmrtí ve vazbě či výkonu trestu; 4. úmrtí v souvislosti s nesprávně poskytovanou zdravotní péčí. pokud není podezření, že smrt nastala cizím zaviněním, provádí se zdravotní pitva (nařizuje lékař); pokud smrt nastala v důsledku cizího zavinění, případně je na toto zavinění podezření, provádí se soudní pitva (nařizuje orgán činný v trestném řízení); zdravotní pitvu provádí lékař (s podporou pitevního sanitáře) při dodržení všeobecně platných standardních postupů; soudní pitvu provádí dva lékaři znalci (s podporou pitevního sanitáře); v průběhu pitvy provádí administrativní pracovnice písemný zápis, který diktuje lékař provádějící pitvu; výstupy zdravotní pitvy jsou zdravotnickou dokumentací; výstupy soudní pitvy jsou majetkem orgánu činného v trestním řízení, který pitvu nařídil, s přesahem do zdravotnické linie; pravidla pro odběry vzorků na pitevně popsáno ve standardním postupu ÚSL. 2. Laboratorní úsek laboratorní úsek tvoří samostatnou část ÚSL a je od ostatních prostor ústavu oddělen hygienickým filtrem; laboratoře jsou členěny dle svého zaměření laboratoř: 1. toxikologická 2. histologická 3. sérologická Strana 7 / 1

8 2.1 Toxikologická laboratoř Vyšetření biologického materiálu odebraného při pitvě zajišťuje ÚKBD FN v rámci konceptu tzv. společného pracoviště. a) toxikologická část: Práce toxikologické laboratoře je zaměřena na analytické rozbory biologického materiálu pro potřeby lékařů v rámci prováděných pitev a pro potřeby orgánů činných v trestním řízení. Jde především o záchyt, identifikaci a stanovení hladiny léků, těkavých látek, průmyslových jedů, zneužívaných látek (drog) atp. b) laboratoř na vyšetření alkoholu: Vyšetření je indikováno v rámci prováděné pitvy pro potřeby lékaře nebo orgánů činných v trestním řízení. Biologický materiál odebíraný pro toxikologické vyšetření: tělní tekutiny (krev, moč) na stanovení alkoholu či jiných těkavých látek je odebírána do plastových nádobek s víčkem (nutno zpracovat co nejdříve): - krev (jedna zkumavka) a moč ( ml) - žaludeční a střevní obsah (100 ml) Při podezření na intoxikaci léčivy, chemikáliemi, rostlinami, houbami atp.: sklivec, kloubní mok (v případě těžkých hnilobných změn a chybění krve a moči) Alternativní biologické materiály: jaterní tkáň (50g) ledvinná tkáň (50g) slezinná tkáň (50g) mozková tkáň jiné vzorky po dohodě s toxikologem ÚKBD Ostatní laboratorní vyšetření prováděná na ÚKBD pro potřeby lékařů k určení nebo doplnění pitevní diagnózy: Oxid uhelnatý, hladina glukózy, kreatininu, chloridů a močoviny. Ostatní materiály zajišťované při pitvě: V případě nalezení zbytků léků u těla nebo v oděvních svršcích zemřelého (tablety, pilulky, kapsle, kapky, prázdné obaly aj., injekční stříkačky a jiné pomůcky toxikomanů, nápoje, láhve s neznámou tekutinou apod.), se tyto po konzultaci zasílají rovněž na kliniku ÚKBD. Většina požadavků na vyšetření biologického materiálu odebraného při pitvě je konzultována pitvajícím lékařem a toxikologem ÚKBD. Každý vzorek biologického materiálu je odebrán do samostatné nádoby a na nádobě označen číslem pitvy a jménem zemřelého. Odebrané vzorky jsou odesílány potrubní poštou na ÚKBD. Jsou zasílány společně se žádankou, která byla vytvořena po konzultaci vedení ÚSL a ÚKBD. Výsledky požadovaných vyšetření jsou zpětně lékařům ÚSL zasílány vnitřní poštou FN, příp. elektronicky. 2.2 Histologická laboratoř Zhotovení histologických preparátů a jejich následné mikroskopické hodnocení je standardní pomocnou metodou k provedené pitvě (nádorová onemocnění, zánětlivá onemocnění, srdeční infarkt, utopení, uhoření atp.). Strana 8 / 1

9 Odběr vzorků tkání a orgánů k histologickému vyšetření: Pitvající lékař odebírá vzorky tkání a orgánů o standardní velikosti cca 2x2 cm (velké orgány mozek, srdce, plíce, játra, slezina, ledviny, případně brzlík, štítná žláza, břišní slinivka, nadledviny, hypofýza), případně v jiném potřebném množství. Vzorky tkání jsou vloženy do odběrových nádob s víčkem, které jsou označeny číslem pitvy (na nádobu). Dále je se vzorky nakládáno podle standardního předpisu na zpracování biologického materiálu pro histologické vyšetření. 2.3 Sérologická laboratoř V sérologické laboratoři jsou prováděna standardní i složitější vyšetření krve, případně jiné tělní tekutiny (sliny, sperma apod.), a to jak ve formě materiálu odebraného z mrtvého těla při pitvě, tak ve formě vyšetření dodaných stop (oděvní svršky apod.). Metody jsou založeny na imunologických reakcích. Forenzní biologie sérohematologie: a) průkaz krve Bertrandova zkouška; b) průkaz druhové příslušnosti krve Ouchterlonyho zkouška; c) stanovení skupinových vlastností krve (systém AB0, MN, Rh faktor); d) stanovení krevní skupiny z krevní skvrny absorbčně eluční test; e) stanovení fenotypických vlastností tkání (spermie, sliny). 2.4 Fotolaboratoř Provádění fotodokumentace (digitální fotografie v klasickém spektru světla, UV, IR spektru) k pitevnímu materiálu, archivace, editace. 2.5 RTG úsek Provádění RTG snímků v indikovaných případech (střelná poranění, úrazy, cizí předměty v těle, děti, termické změny, pokročilá hniloba, identifikace atd.). RTG služby zajišťuje pro ÚSL RDG klinika FN, prostřednictvím RTG laboranta a vybraného lékaře. Strana 9 / 1

10 9. Odběry biologického materiálu Odběr biologického materiálu při pitvě provádí pitvající lékař za asistence pitevního sanitáře a přítomnosti laborantky, která vzorek označí na odběrovou nádobu jménem zemřelého a číslem pitvy. Odebraný biologický materiál je skladován po dobu dvou měsíců od data odběru pro možnost opakování nebo doplnění laboratorního vyšetření. Každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potenciálně infekční. 10. Laboratorní výsledky, chyby ( neshody ), nápravná opatření a) chyba způsobená nesprávným postupem při odběru biologického materiálu: Při nesprávném odběru biologického materiálu (záměna, chybné označení odběrové nádoby atp.). Náprava provedení nového odběru; původně odebraný vzorek je zlikvidován dle platných předpisů. b) chyba laborantky při laboratorním vyšetření: chybné provedení laboratorního postupu chybné zhodnocení laboratorního výsledku chybné zapsání do laboratorní dokumentace Náprava opakované laboratorní vyšetření, nové zhodnocení laboratorního výsledku, oprava chybného výsledku v laboratorní dokumentaci. Chybný výsledek je opraven viditelně, s podpisem zaměstnance, který opravu provedl. Výsledky laboratorních vyšetření kontroluje lékař, který laboratorní vyšetření indikoval, nebo vedoucí příslušné laboratoře. Výsledky jsou zapisovány do laboratorní vložky, která je součástí pitevního protokolu. c) chyba způsobená špatnou kvalitou biologického materiálu (hniloba, termické změny atp.): Nejedná se o chybu ve vlastním slova smyslu, ale o nemožnost provedení validního vyšetření a zhodnocení nálezu z důvodu špatné kvality odebraného materiálu. d) chyba způsobená laboratorní technikou: zastaralý přístroj chybné použití zdravotnického přístroje Náprava revize přístroje, oprava přístroje, případně nákup nového přístroje. Každý pracovník nese přímou odpovědnost za zjištění, popsání a nahlášení chyby při práci, kterou sám vykonával, kontroloval či řídil. Pracovník, který zjistí chybu při práci, je povinen ji neprodleně nahlásit přímému nadřízenému. Každá chyba je řešena individuálně; v laboratořích jsou vedeny sešity chyb, kde každá chyba je popsána, i s nápravou. Strana 10 / 1

11 11. Administrativní úsek Administrativní pracovnice v průběhu pitvy (v reálném čase) zaznamenávají nález diktovaný lékařem; zápis ve formě pitevního protokolu je součástí zdravotnické dokumentace k pitvě. Veškerá dokumentace od doby vzniku ÚSL (pitevní protokoly, příjmové knihy aj.) je uložena ve spisovně ÚSL (budova 5/1). 12. Mimořádné události Kritéria pro hlášení mimořádných událostí: 1. záměna těla zemřelého; 2. odeslání chybného laboratorního výsledku mimo ÚSL; 3. záměna vzorku k laboratornímu vyšetření s odesláním výsledku; 4. jiné (problémy v komunikaci s pohřebními službami, pozůstalými apod., narušení elektronického systému ochrany budovy ÚSL, ztráta klíčů atd.). Při zjištění mimořádné události je vyplněn formulář Hlášení mimořádných událostí, tento je zaslán na vedení FN HK (dle vnitřních předpisů FN HK ). 13. Kontrola kvality Na ÚSL je zavedena pouze interní kontrola kvality za použití kontrolních vzorků. Externí kontrola kvality není na ÚSL požadována. Strana 11 / 1

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Koncepce soudního lékařství doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 1 Definice oboru Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním. prof. Josef Reinsberg,

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství Účinnost od 15. 9. 2016 Verze č. 3 Tímto předpisem se ruší LP s platností od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2016 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Odborný garant

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství FN Ostrava Obsah: Členění Ústavu soudního lékařství... 3 Identifikace pracoviště... 4

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb.

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Ústav soudního lékařství FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: PL-ÚSL Nahrazuje: 02 SOP-LAB-ÚSL-05 Příjem biologického

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém pro fotodokumentaci gelů 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

Jednací řád. I. Preambule

Jednací řád. I. Preambule I Jednací řád I. Preambule Etická komise Kroměřížské nemocnice a.s. (dále jen EK) je zřízena a jmenována předsedou představenstva Kroměřížské nemocnice a.s. dle zákona č. 378/2007 53 a v souladu s Organizačním

Více

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu)

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Název veřejné zakázky: Kancelářský papír

Název veřejné zakázky: Kancelářský papír Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku. Název veřejné

Více

Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu) nehrazeno ze ZP Aplikace Barronovy ligatury (cena 1 gumičky vč. fotodokumentace) Gynekologicko-porodnické

Více

Zdravotnická dokumentace - ambulantní

Zdravotnická dokumentace - ambulantní Zdravotnická dokumentace - ambulantní Podle rozsahu vyšetření pacienta se rozlišuje: komplexní vyšetření (zjištění anamnéz v plném rozsahu, komlexní klinické vyšetření pacienta lékařem včetně odběru krve)

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém pro čištění DNA a RNA 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE

Více

Prádlo pro zdravotnický personál

Prádlo pro zdravotnický personál Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na dodávku: Prádlo pro zdravotnický personál Kód CPV:

Více

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 1. košumberský den Vzpřimování, Stoj, Chůze Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 10. dubna 2014 Hamzova léčebna Luže - Košumberk Záštita a garance Partneři

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

cobas POC IT solution Nemocnièní sítì pøístrojù POC úèinná správa a kontrola

cobas POC IT solution Nemocnièní sítì pøístrojù POC úèinná správa a kontrola Ing. Hana erdová, Roche s.r.o., Diagnostics Division cobas POC IT solution Nemocnièní sítì pøístrojù POC úèinná správa a kontrola K významným èástem portfolia spoleènosti Roche patøí oblast POCT, která

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Anterix s.r.o., IČ 24213641, se sídlem Křižíkova 2148, Benešov, 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložce 189248. I. Úvodní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

Koordinační oborová rada (KOR) pro specializační vzdělávání

Koordinační oborová rada (KOR) pro specializační vzdělávání Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Koordinační oborová rada (KOR) pro specializační Koordinační oborová rada (KOR) pro specializační STATUT Koordinační

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Úhradová vyhláška a fakultní nemocnice aneb hodnocení pro rok 2014 a výhledy do budoucnosti. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Úhradová vyhláška a fakultní nemocnice aneb hodnocení pro rok 2014 a výhledy do budoucnosti. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Úhradová vyhláška a fakultní nemocnice aneb hodnocení pro rok 2014 a výhledy do budoucnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Úhradová Vyhláška Protichůdné zájmy MZ, pojišťovny (VZP x oborové), poskytovatelé

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze V Úvalu 84, Motol, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Obsah 1 Odpovědnost na úseku BOZP... 5 2 Povinnosti zaměstnavatele

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. Kvalitativním ukazatelem je již několik let prakticky nulová novorozenecká úmrtnost při průměru okolo 1000 porodů za rok.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. Kvalitativním ukazatelem je již několik let prakticky nulová novorozenecká úmrtnost při průměru okolo 1000 porodů za rok. Dětské oddělení poskytuje hospitalizační péči dětem ve věku od 0 do 19 let a doprovodným osobám. Jde o komplexní akutní péči ve všech odbornostech včetně dětí po operacích a úrazech. Péči doplňují svými

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

120 00 Praha 2, Londýnská 15

120 00 Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 10. 2015 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Odborný garant:

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Slaný, č. 0251 Opis výtisku číslo: 3 Počet výtisků: 3 Počet stran/listů: 9/5 Přílohy: 3/ Provozní řád střelnice SSK SLANÝ PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Situace střelnice

Více

Kroměřížská nemocnice a.s.

Kroměřížská nemocnice a.s. IČ: 27660532 DIČ:CZ27660532 Telefon: 573 322 111, e-mail: post@nem-km.cz Registrace vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4416 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Věc: Veřejná zakázka

Více

Prim MUDr. Pavel Homolka, PhD, MUDr. Petr Fojtík a Doc. MUDr. Tomáš Kára, PhD, ve spolupráci s (abecedně)

Prim MUDr. Pavel Homolka, PhD, MUDr. Petr Fojtík a Doc. MUDr. Tomáš Kára, PhD, ve spolupráci s (abecedně) Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS: Konsensus odborníků v oblasti tělovýchovného lékařství a kardiologie Vypracovali:

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

" 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata

 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata " 17a Podmínky péče o pokusná zvířata (1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v zařízeních, na která bylo pro chovná a dodavatelská zařízení uděleno osvědčení nebo byla pro uživatelská

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 1. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 12. dubna 2013 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku Název zakázky:

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

Obecné informace pro pacienty

Obecné informace pro pacienty U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Obecné informace pro pacienty Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Kdo Vám bude v ÚVN poskytovat

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona

Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona XX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, Brno 19. - 21. 9. 2013 Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona Bc. Jana Dědičová Bc.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Screeningové provádění kompresní ultrasonografie u kriticky nemocných všeobecnou sestrou validizační studie

Screeningové provádění kompresní ultrasonografie u kriticky nemocných všeobecnou sestrou validizační studie Screeningové provádění kompresní ultrasonografie u kriticky nemocných všeobecnou sestrou validizační studie Mgr. Alena Kohlová 1,2, Lenka Mikšová 2, MUDr. Roman Škulec, Ph.D 2,3,4, Prof. MUDr. Vladimír

Více

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 40 Změna: 550/1991 Sb. Změna: 590/1992 Sb. Změna: 15/1993

Více

Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze

Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze Přednosta: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč Tel.: (+420) 261 082 632, Fax: (+420) 261 082 620, e-mail: jaromir.simsa@ftn.cz

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTECH ŠKOL

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTECH ŠKOL T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 116011 v Hradci Králové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP. Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP. Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP. Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP. Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz ADRESÁT Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Zadavatel: název: Mikrobiologický ústav AV ČR,v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 IČ: 61388971 DIČ: CZ61388971 zastoupený: RNDr. Martinem Bilejem,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více