ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 - 66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Naděždy Treschlové a JUDr. Dany Černé v právní věci žalobce: Oživení, o.s., IČ: , se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, zastoupen Mgr. Petrou Bielinovou, advokátkou sídlem Muchova 13/232, Praha 6, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, proti rozhodnutím žalovaného ze dne , č.j /2009/KUSK/OVV/CHA, sp.zn. SZ /2009/KUSK/OVV/CHA, a ze dne , č.j /2009/KUSK/OVV/CHA, sp.zn. SZ /2009/KUSK/OVV/CHA, t a k t o : I. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne , č.j /2009/KUSK/OVV/CHA, a rozhodnutí Městského úřadu Čelákovice ze dne , č.j. práv/ka/60/2009, sp.zn. I/42/09/Pers, o odmítnutí žádosti podle 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se z r u š u j í a Městskému úřadu Čelákovice se nařizuje, aby žalobci ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku poskytl informace rozpis výše jednotlivých měsíčních platů, včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008 starostovi Ing. Bohumilu Klicperovi, místostarostovi Petru Bařinovi a vedoucímu hospodářského odboru Městského úřadu Čelákovice Františku Šamšovi. V části týkající se žádosti o poskytnutí úplného znění platového výměru pro nového ředitele Městského muzea v Čelákovicích daného usnesením rady města ze dne 6. srpna 2009 se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne , č.j /2009/KUSK/OVV/CHA, sp.zn. SZ /2009/KUSK/OVV/CHA se z r u š u j e a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

2 pokračování 2 III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 6.800,-Kč, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupkyně žalobce Mgr. Petry Bielinové, advokátky. O d ů v o d n ě n í : Žalobce v podané žalobě namítal, že zákon č. 106/1999 Sb. neposkytuje žadateli o informaci žádnou zvláštní ochranu proti odložení jeho žádosti. Z nedostatku výslovné právní úpravy je třeba pro účel tohoto zákona připustit stížnost, kdy ani po uplynutí lhůty žadatel neobdrží požadovanou informaci, třebaže předtím obdržel sdělení, že povinný subjekt se necítí být povinným subjektem, a proto žádost odkládá. Institut stížnosti je podle 16a zákona o informacích třeba pojmout jako generální opravný prostředek pro všechny případy, kdy žádosti žadatele není vyhověno.povinný subjekt k tomu měl vydat řádné rozhodnutí o tom, že se žádost odmítá. Část žádosti, týkající se výše platu pro nového ředitele příspěvkové organizace Městského muzea v Čelákovicích je informací spadající jednoznačně do působnosti Městského úřadu Čelákovice. Pokud Městský úřad Čelákovice ve svém rozhodnutí připouští, že usnesením rady města ze dne 6.srpna 2009 č. 8/2009 bylo rozhodnuto o výši platu pro nového ředitele, je jasné, že by do okruhu své působnosti zahrnul rovněž usnesení rady o výši platu pro pány Špačka a Turka a paní Štěrbovou, jakožto ředitele dceřiných organizací. Má za to, že povinný subjekt má tyto informace k dispozici a neexistuje důvod, proč by měl žádost v této části odkládat. Podle 8b odst. 1 zákona o informacích povinný subjekt poskytne základní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Podle 8b odst. 3 tohoto zákona mezi tyto základní osobní údaje patří rovněž údaje o výši poskytnutých veřejných prostředků. Za veřejné prostředky je přitom dle názoru žalobce nutné považovat i plat poskytovaný z rozpočtu územně samosprávného celku ředitelům jím zřízených příspěvkových organizací a nelze zde uplatnit výluku podle 8b odst. 2 zákona o informacích.neplatí zde proto žádné omezení a není dán také žádný důvod pro odmítnutí žádosti. Ze všech těchto důvodů navrhl zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 21.října 2009 č.j /2009/KUSK/OVV/Cha a rozhodnutí žalovaného ze dne 21.října 2009 č.j /2009/KUSK/OVV/Cha a také rozhodnutí Městského úřadu Čelákovice ze dne 10.září 2009 č.j. Prav/Ka/60/2009 a žádal soud, aby uložil Městskému úřadu v Čelákovicích, že je povinen do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku poskytnout žalobci informaci obsahující rozpis výše jednotlivých měsíčních platů, včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007, 2008 ohledně těchto osob: Ing. Bohumil Klicpery, starosty, Petra Bařiny, místostarosty, Františka Šamšy, vedoucího hospodářského odboru městského úřadu, a dále aby poskytl žalobci úplné znění platového výměru pro nového ředitele Městského muzea v Čelákovicích dané usnesením rady města ze dne 6.srpna 2009 č.j. 8/2009. Ve vyjádření k žalobě žalovaný konstatoval průběh správního řízení a uvedl, že se ztotožňuje s argumentací povinného subjektu k částečnému neposkytnutí požadovaných informací, konkrétně rozpisu výše jednotlivých měsíčních platů, včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008 osobám starosty Ing. Bohumila Klicpery, místostarosty Petra Bařiny a vedoucího hospodářského odboru městského úřadu Františka Šamši a dále úplného znění platového výměru pro nového ředitele Městského muzea v Čelákovicích daného usnesením rady města ze dne Uvedl, že v Listině základních práv a svobod se v článku 4 uvádí, že povinnosti mohou být

3 pokračování 3 ukládány jen na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.článek 4 odst. 4 upřesňuje, že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu a taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro která byla stanovena. V daném případě je nutno posoudit právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na ochranu jména a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, jakož i právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o osobě, což jsou základní lidská práva v porovnání s právem na informace, jako právem politickým. Listina v článku 17 odst. 5 zaručuje právo na informace o činnosti územního samosprávného celku přiměřeným způsobem a možnost omezení vyhledávání a šíření informací, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých. Ochrana těchto práv je upravená zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a občanským zákoníkem. Je třeba se jimi řídit a v souladu s Listinou srovnávat dosah uvedených práv v konkrétní situaci při poskytování informací žadateli. Odvolací orgán je stejně jako povinný subjekt toho názoru, že dosah práva na informaci končí tam, kde začíná právo konkrétní fyzické osoby na ochranu jejích základních lidských práv. Při zpracování osobních údajů, kterým je i výpočet platů zaměstnanců a odměn veřejných funkcionářů, je třeba dbát na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Údaj o platu či odměně konkrétní fyzické osobě nelze chápat jenom jako údaj vypovídající o její úřední činnosti nebo o jejím funkčním či pracovním zařazení.poskytnutím požadovaných informací v daném případě by došlo k porušení soukromí osob, o kterých by byla taková informace zveřejněna. Zaměstnanci orgánu místní samosprávy a funkcionáři územně samosprávných celků jsou odměňováni dle příslušných právních předpisů, tj. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, nařízení vlády 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které stanoví výši platu či měsíčních odměn a příplatků, které je možné poskytnout osobám dle příslušného zařazení. Vzhledem ke shora uvedeným argumentům odvolací orgán proto rozhodnutí povinného subjektu potvrdil a odvolání žadatele zamítl. K další žádosti o informace týkající se osoby ředitele Technických služeb Čelákovice pana Karla Turka, ředitele Městského muzea v Čelákovicích pana Jaroslava Špačka a ředitelky Městské knihovny Čelákovice paní Naděždy Štěrbové žalovaný stejně jako povinný subjekt konstatoval, že žadatel se domáhal poskytnutí informací o platových poměrech konkrétních fyzických osob, které nejsou v pracovním poměru ani jiném pracovně právním vztahu k povinnému subjektu. Technické služby města Čelákovic a Městské muzeum v Čelákovicích a Městská knihovna Čelákovice jsou příspěvkovými organizacemi města Čelákovice a jsou samostatnými právními subjekty a povinný subjekt není plátcem mzdy osob uvedených v této části žádosti.proto s poukazem na ustanovení 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích povinný subjekt žádost v této části odložil, neboť požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Pokud se týká důvodu, pro který povinný subjekt část žádosti o poskytnutí informací odložil, nadřízený orgán se ztotožnil se stanoviskem povinného subjektu. Rozpis výše uvedených jednotlivých měsíčních platů včetně odměn nespadá do působnosti povinného subjektu Městského úřadu Čelákovice. Ke stížnosti, kterou podal žalobce dne dle ustanovení 16a zákona o informacích na nečinnost povinného subjektu ve věci odložení části žádosti, odvolací orgán uvedl, že povinný subjekt při vyřízení žádosti o poskytnutí informací postupoval v souladu s právními předpisy. V části týkající se sdělení o odložení uvedl, že část žádosti o informace nespadá do jeho působnosti a ve zbylé části povinný subjekt vydal rozhodnutí o jeho

4 pokračování 4 odmítnutí. Nelze to v daném případě posuzovat jako nečinnost povinného subjektu, kterou žadatel namítal. S ohledem na výše uvedené skutečnosti žalovaný trvá na svých rozhodnutích a má za to, že žaloba není důvodná. Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před správním úřadem z hlediska žalobních námitek, uplatněných v podané žalobě a při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání žalobou napadeného rozhodnutí (podle ustanovení 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.) a věc posoudil takto: : Jak vyplývá ze správního spisu, který byl soudu předložen, dne 2.září 2009 podal žalobce žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Městskému úřadu Čelákovice a žádal o poskytnutí informace obsahující 1. Rozpis měsíčních platů včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008 těmto osobám: Ing. Bohumil Klicpera, starosta, Petr Bařina, místostarosta, Karel Turek, ředitel Technické služby města Čelákovice, Jaroslav Špaček, ředitel městského muzea, Naděžda Štěrbová, ředitelka městské knihovny, František Šamša, vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu a dále 2. Úplné znění platového výměru pro nového ředitele Městského muzea v Čelákovicích daného usnesením rady města ze dne 6.srpna 2009 č. 8/2009. Žádal poskytnout vyžádané informace v elektronické podobě, popř. o jejich zaslání na jeho adresu. O jeho žádosti bylo rozhodnuto Městským úřadem Čelákovice rozhodnutím č.j.: Prav/Ka/60/2009 ze dne takto: část výše uvedené žádosti, týkající se ředitele Technických služeb města Čelákovice pana Karla Turka, ředitele městského muzea pana Jaroslava Špačka a ředitelky městské knihovny paní Naděždy Štěrbové se odkládá, neboť požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, a o zbývající části žádosti rozhodl takto: Žádost o poskytnutí informací rozpisu výše jednotlivých měsíčních platů, včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008 u osob starosty Ing. Bohumila Klicpery, místostarosty Petra Bařiny a vedoucího hospodářského odboru městského úřadu Františka Šamši a dále poskytnutí úplného znění platového výměru pro nového ředitele Městského muzea v Čelákovicích daného usnesením rady města ze dne 6.srpna 2009, se odmítá, neboť takové informace se podle ustanovení 8a a 10 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,( dále jen zákon o informacích, nebo z.č. 106/1999 Sb.) s přihlédnutím k ustanovení 5 odst. 3 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení 11 občanského zákoníku, v rámci zákona o informacích, neposkytují. Část požadovaných informací se týká se osob, které nejsou v pracovním ani v jiném pracovně právním vztahu k městu Čelákovice, což jsou Technické služby města Čelákovice, Městské muzeum v Čelákovicích i Městská knihovna města Čelákovice. Jedná se o příspěvkové organizace, které jsou samostatnými právními subjekty a Městský úřad Čelákovice ani město Čelákovice není v jejich případě plátcem mzdy. Z tohoto důvodu povinný subjekt podle 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. část žádosti týkající se těchto osob odložil. Rozhodnutí o odmítnutí zbývající části žádosti je vydáno v souladu s ustanovením 15 zákona č. 106/1999 Sb. s odkazem na ustanovení 8a a 10

5 pokračování 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s přihlédnutím k ustanovení 5 odst. 3 a 10 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení 11 občanského zákoníku, neboť žádost se týká podání informací o platových poměrech konkrétních fyzických osob, dokonce ve členění jednotlivých měsíců, včetně jiných plnění, tedy informace o jejich majetkových poměrech a tím i jejich soukromí, ze kterých lze vyčíst např. citlivé informace o době a trvání nemocí, dovolené apod., ke kterým je třeba souhlas s jejich poskytnutím od uvedených osob, který povinný subjekt nemá. Pro úplnost povinný subjekt uvedl, že starosta a místostarosta nejsou odměňování podle mzdových platových předpisů, ale jako uvolnění členové zastupitelstva města, je jim poskytován nikoli plat, ale odměna za výkon jejich funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Informace o tom, v jaké výši byly vynaloženy v roce 2007 a 2008 finanční prostředky z rozpočtu města v souvislosti s odměňováním členů zastupitelstva a v souvislosti s poskytnutím příspěvku příspěvkovým organizacím řízeným městem, ze kterého jsou hrazeny i platové nároky jmenovaných ředitelů, lze zjistit na veřejně dostupných informacích na příslušné webové adrese. Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal a zároveň podal stížnost na nečinnost. Ohledně části výroku rozhodnutí o odložení žádosti namítal, že se jedná o informace, které spadají do působnosti města Čelákovic, neboť se vztahují k jím zřízeným příspěvkovým organizacím. V odvolání proti části výroku rozhodnutí o odmítnutí žádosti má za to, že neposkytnutí informace lze odůvodnit výhradně důvody podle 7 až 11 zákona č. 106/1999 Sb., zákona o informacích, které v daném případě nenastaly, přičemž se odvolával na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.prosince 2006, č.j. 5As 3/ Má za to, že důvody, pro které byla žádost odmítnuta, nelze podřadit pod zákonné důvody odmítnutí žádosti, protože v případě jmenovaných osob se jedná o příjemce veřejných prostředků ve smyslu 8b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Proto žalobce požadoval v odvolání, aby ohledně části žádosti obsažené v bodu I. výroku rozhodnutí nařídil odvolací orgán Městskému úřadu Čelákovice vyřídit žádost a ohledně části žádosti obsažené v bodě II. výroku rozhodnutí toto rozhodnutí zrušil. Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán přezkoumal odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Čelákovice ze dne č.j.: Prav/Ka/60/2009 a rozhodl o něm dvěma samostatnými rozhodnutími. Rozhodnutím ze dne , č.j /2009/KUSK/OVV/Cha rozhodl tak, že podle ustanovení 16a odst. 6 písm. a) zákona o informacích postup Městského úřadu Čelákovice, při kterém byla v souladu s ustanovením 14 odst. 5 písm. c) tohoto zákona dne zčásti odložena žádost o poskytnutí informace žadatele ze dne , týkající se rozpisu výše jednotlivých měsíčních platů, včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008 osob ředitele Technických služeb Čelákovice pana Karla Turka, ředitele Městského muzea v Čelákovicích pana Jaroslava Špačka a ředitelky Městské knihovny v Čelákovicích paní Naděždy Štěrbové se potvrzuje, neboť požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Důvodem pro odložení žádosti je skutečnost, že Technické služby města Čelákovice, Městské muzeum v Čelákovicích a Městská knihovna Čelákovice jsou příspěvkové organizace města Čelákovice a jsou samostatnými právními subjekty a povinný subjekt není plátcem mzdy osob uvedených v této části žádosti, a proto s poukazem na ustanovení 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích povinný subjekt žádost v této části odložil, neboť požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. K žadatelem podané stížnosti ze dne na nečinnost povinného subjektu ve věci odložené žádosti žalovaný uvedl, že správní orgán prvního stupně

6 pokračování 6 postupoval v souladu se zákonem, poněvadž sdělil žadateli, že odkládá jeho žádost s odůvodněním, že část žádosti o informace nespadá do jeho působnosti, a ve zbylé části povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nelze proto v daném případě posuzovat jednání povinného subjektu jako nečinnost, kterou žadatel namítl, když využil svého práva k podání stížnosti podle 16a informačního zákona. Pokud se týká důvodu, pro který povinný subjekt část žádosti o poskytnutí informací odložil, zde se nadřízený orgán ztotožnil se stanoviskem města Čelákovic, že Technické služby města Čelákovic, Městské muzeum v Čelákovicích a Městská knihovna Čelákovice jsou příspěvkovými organizacemi města Čelákovice a jsou samostatnými právními subjekty a povinný subjekt není plátcem mzdy osob uvedených v žádosti. Proto nespadají do působnosti povinného subjektu Městského úřadu Čelákovice. Ze všech těchto důvodů pak rozhodl žalovaný tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Samostatným rozhodnutím ze dne , č.j /2009/KUSK/OVV/Cha rozhodl pak žalovaný, že se rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace rozpisu výše jednotlivých měsíčních platů, včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008, osob starosty Ing. Bohumila Klicpery, místostarosty Petra Bařiny a vedoucího hospodářského odboru městského úřadu Františka Šamši a úplného znění platového výměru pro nového ředitele Městského muzea v Čelákovicích, se potvrzuje a odvolání se zamítá. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaný uvedl, že žalobce se domáhal poskytnutí informací o platových poměrech konkrétních fyzických osob, dokonce v členění jednotlivých měsíců, včetně jiných plnění. Šlo tedy o informace o majetkových poměrech těchto osob a tím zasažení do jejich soukromí. Z těchto údajů by bylo možno získat citlivé informace, např. o době trvání nemoci, dovolené apod. Takové informace se dle uvedených ustanovení informačního zákona neposkytují bez souhlasu dotčených osob a souhlas k jejich poskytnutí povinný subjekt nemá. Odvolací orgán se ztotožnil s argumentací povinného subjektu k částečnému neposkytnutí požadovaných informací a odvolával se v této souvislosti na Listinu základních práv a svobod, na článek 4 a článek 7 a článek 10, upravující základní lidská práva v porovnání s právem na informace jako právem politickým. Odvolací orgán, stejně jako povinný subjekt, je toho názoru, že dosah práva na informace končí tam, kde začíná právo konkrétní fyzické osoby na ochranu jejích základních práv. Má za to, že se jedná o osobní údaj, přičemž z principu uvedeného v 1 zákona o ochraně osobních údajů má každý právo na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromí a orgány územní samosprávy jsou povinny při veškerém zpracování osobních údajů, kterým je výpočet platů zaměstnanců a odměn veřejných funkcionářů, dbát na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Údaj o platu či odměně konkrétní fyzické osobě nelze chápat jako údaj vypovídající o její úřední činnosti nebo o jejím funkčním či pracovním zařazení. Ze všech těchto důvodů pak rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Soud posoudil věc takto: Rozhodnutím ze dne , č.j /2009/KUSK/OVV/Cha rozhodl žalovaný tak, že se rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace v části týkající se rozpisu výše jednotlivých měsíčních platů, včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008, osob starosty Ing. Bohumila Klicpery, místostarosty Petra Bařiny a vedoucího hospodářského odboru městského úřadu Františka Šamši a dále týkající se poskytnutí úplného znění platového výměru pro nového ředitele Městského muzea v Čelákovicích podle rozhodnutí povinného subjektu potvrzuje a odvolání se zamítá.

7 pokračování 7 K tomuto rozhodnutí žalobce v žalobě namítl, že odmítnutí žádosti není důvodné. Podle 8b odst. 1 zákona o informacích povinný subjekt poskytne základní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Podle 8b odst. 3 tohoto zákona mezi tyto základní osobní údaje patří rovněž údaje o výši poskytnutých veřejných prostředků. Za veřejné prostředky je přitom dle názoru žalobce nutné považovat i plat poskytovaný z rozpočtu územně samosprávného celku ředitelům, jím zřízených příspěvkových organizací a nelze zde uplatnit výluku podle 8b odst. 2 zákona o informacích.neplatí zde proto žádné omezení a není dán také žádný důvod pro odmítnutí žádosti. Soud shledal tuto námitku důvodnou. Podle odůvodnění tohoto rozhodnutí jak povinný subjekt, tak žalovaný konstatoval, že se žadatel domáhal poskytnutí informací o platových, tedy i majetkových poměrech konkrétních fyzických osob a tím by byla zasažena i jejich soukromá sféra. Z poskytnutých informací by bylo možno dovodit i citlivé informace o soukromí těchto osob, např. dobu trvání nemoci, dovolené apod.odvolací orgán stejně jako povinný subjekt má za to, že v daném případě je nutno vzít v úvahu nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na ochranu jména a před neoprávněným zasahováním do jejich soukromého života.listinou upravená práva jsou pak rozvedena zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento právní názor povinného subjektu i žalovaného není správný. Informace o výši odměny konkrétního zaměstnance veřejné správy není osobním údajem, který by podléhal souhlasu těchto osob s jejich poskytnutím. Proto existuje veřejný přístup k těmto informacím a nelze proto odkazovat na to, že správce může zpracovávat osobní informace pouze se souhlasem subjektu údajů. Podle 8b odst. 1 zákona o informacích povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Jak již judikoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 5 As 57/ ze dne , zaměstnanec veřejné správy dostává za svou práci plat, který je mu vyplácen z veřejných prostředků. Je proto ve smyslu 8b odst. 1 zákona o informacích příjemcem veřejných prostředků. Zákon dále výslovně stanoví, že výše poskytnutých veřejných prostředků ve spojení se jménem a příjmením osoby, které byly poskytnuty ( spolu s dalšími údaji uvedenými v 8b odst. 3 zákona o informacích ) jsou údaji, které povinný subjekt žadateli poskytne. Co do střetu práva na svobodný přístup k informacím a práva na ochranu osobních údajů Nejvyšší správní soud konstatoval, že právo na ochranu osobních údajů není neomezené. Stanoví-li zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout některé osobní údaje( jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí oprávněné. Odůvodnění jak prvostupňového rozhodnutí, tak rozhodnutí žalovaného je vystavěno na opačných právních závěrech, a proto soud rozhodl ve výroku I. tohoto rozsudku, že rozhodnutí žalovaného a rozhodnutí Městského úřadu Čelákovice ze dne o odmítnutí žádosti se z r u š u j í a Městskému úřadu Čelákovice se nařizuje, aby žalobci ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku poskytl informace rozpis výše jednotlivých měsíčních platů, včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008 starostovi Ing. Bohumilu Klicperovi, místostarostovi Petru Bařinovi a vedoucímu hospodářského odboru Městského úřadu Čelákovice Františku Šamšovi. V části týkající se žádosti o poskytnutí úplného znění platového výměru pro nového ředitele Městského muzea v Čelákovicích daného usnesením rady města ze dne 6. srpna 2009 se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. V této části soud opět nesouhlasil se zdůvodněním a argumentací žalovaného z důvodu nesprávného právního

8 pokračování 8 výkladu a proto v této části věc zrušil a vrátil žalovanému k dalšímu řízení s tím, že žalovaný je vázán výše uvedeným právním názorem. Soud z výše uvedených důvodů zrušil napadené rozhodnutí pro vady řízení v souladu s ustanovením 78 odst. 1 s.ř.s. Rozhodnutím ze dne , č.j /2009/KUSK/OVV/Cha rozhodl žalovaný tak, že podle ustanovení 16a odst. 6 písm. a) zákona o informacích postup Městského úřadu Čelákovice, při kterém byla v souladu s ustanovením 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích dne zčásti odložena žádost o poskytnutí informace žadatele ze dne , týkající se rozpisu výše jednotlivých měsíčních platů, včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008 osob ředitele Technických služeb Čelákovice pana Karla Turka, ředitele Městského muzea v Čelákovicích pana Jaroslava Špačka a ředitelky Městské knihovny v Čelákovicích paní Naděždy Štěrbové se potvrzuje, neboť požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. K tomuto rozhodnutí žalobce v žalobě namítl, že předmět v žádosti o informace v této části spadá do samostatné působnosti města Čelákovice a Městský úřad Čelákovice má tyto informace zcela jistě k dispozici a neexistuje důvod, proč by měl žádost v této části odložit. Soud shledal toto rozhodnutí žalovaného nepřezkoumatelným. Argumentace prvostupňového správního orgánu a následně i žalovaného spočívající v tvrzení, že se žadatel domáhal poskytnutí informací o platových poměrech konkrétních fyzických osob, které nejsou v pracovním poměru, ani jiném pracovněprávním vztahu nemůže obstát. To že jsou Technické služby města Čelákovic, Městské muzeum Čelákovice a Městská knihovna Čelákovice příspěvkovými organizacemi města Čelákovic a jsou samostatnými právními subjekty a povinný subjekt není plátcem jejich mzdy, není rozhodující pro posouzení, zda se požadované informace vztahují či nevztahují k působnosti povinného subjektu. Město Čelákovice je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací a v případě, že povinný subjekt žádost v této části dle 14 odst. 5 písm.c) zákona o informacích odložil s tím, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, měl tuto skutečnost náležitě odůvodnit. Měl vysvětlit, jaká je jeho pozice vůči organizacím, ve vztahu k nimž žadatel požadoval rozpis jednotlivých měsíčních platů výše uvedených zaměstnanců, včetně odměn a jiných plnění, kdo tyto zaměstnance jmenuje, kdo jejich platy stanoví, zejména když žalobce namítal že o platovém výměru nového ředitele organizace Městského muzea v Čelákovicích se rozhodovalo usnesením rady města ze dne č. 8/2009. To, že povinný subjekt není plátcem mzdy těchto zaměstnanců ještě neznamená, že těmito informacemi nedisponuje. Proto soud výše uvedené rozhodnutí výrokem II. tohoto rozsudku podle 78 s.ř.s. pro nepřezkoumatelnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce byl ve věci úspěšný, proto mu příslušní právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. Náhrada nákladů řízení představuje v dané věci žalobcem zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč a odměna zástupkyně žalobce Mgr. Petry Bielinové, advokátky a její hotové výdaje. Mimosmluvní odměna advokátky činí za 2 úkony právní služby ( převzetí zastoupení a sepis žaloby po 2.100,-Kč podle ustanovení 7, 9 odst. 3 písm. f) a 11 odst. 1 písm. a),d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu,

9 pokračování 9 v platném znění a 2 krát režijní paušál po 300,-Kč podle 13 odst. 3 advokátního tarifu. Celková výše nákladů řízení tedy činí 6.800,-Kč. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: V Praze den 6. listopadu 2013 Za správnost vyhotovení: Marcela Brabcová JUDr. Karla Cháberová, v.r. předsedkyně senátu

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 27 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 38- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobce:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 21 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -68 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -34 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců Mgr. Milana Taubera a JUDr. Jana Ryby v právní věci žalobce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 59Ad 2/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 60Ad 2/2013-52 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobce V.V., zastoupeného zákonným zástupcem

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 33-38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobců: a)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 44A 31/2012 50 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou v právní věci žalobkyně: N. T., nar., státní příslušnost, t.č. bytem, zastoupena

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 50 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců Mgr. Milana Taubera a JUDr. Jitky Hroudové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobkyně H. D., bytem X, zast. Mgr. Martinem Horákem, advokátem,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 5/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 52/2008-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 29- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci navrhovatele

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 15Af 419/2012-43 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a Ing. Mgr. Martina

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -82 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 223/2015-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 9/2010-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 56- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 3/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 178/2002-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 2/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 45/2011-157 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 232/2015-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 Af 18/2013-112 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 39/2005-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 29 Af 44/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 59 Ad 4/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Šnejdrlovou, Ph.D., v právní věci žalobce V. H., t. č. Věznice K.,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ads 17/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 143 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Polácha a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 72/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 72A 13/2014-27 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Martinou Radkovou v právní věci žalobce L. L., bytem D. 80, proti žalovanému

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58A 20/2012-12 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou v právní věci žalobce: M. B., státní příslušnost Gruzie, t.č. pobytem v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 116/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 85/2005-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. 29 Af 91/2013-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 87/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 60/2011-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 129/2010-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 93/2013-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 70/2009-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 76/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Aps 3/2006-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 68/2011-212 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 19/2009-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2010-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 27/2013-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 29/2007-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 35/2007 81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 88/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 68/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 28/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 2/2010-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 34/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 16/2008-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 2/2009-119 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 39/2004-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 141/2007-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 11/2010-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana

Více

2014 14/2014 Předmět žádosti: Žadatel požádal o kopii zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 10.12.2014

2014 14/2014 Předmět žádosti: Žadatel požádal o kopii zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 10.12.2014 2014 14/2014 Žadatel požádal o kopii zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 10.12.2014 Vyřízení žádosti: Obecní úřad rybí vyčíslil žadateli skutečnou výši nákladů spojených s prací na této informaci:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Azs 14/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 50/2008-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 15Af 433/2012-54 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a Ing. Mgr. Martina

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 179/2012-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 64/2009-153 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 61/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 9/2007-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 11/2009-97 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ans 6/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 84/2006-175 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 27/2005-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 131/2015-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa

Více

R O Z S U D E K. Odůvodnění: 29 Af 70/2013-60 ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K. Odůvodnění: 29 Af 70/2013-60 ČESKÁ REPUBLIKA 29 Af 70/2013-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 4/2011-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 18/2010-122 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 Af 15/2014-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Petra Šebka a Mgr. Kateřiny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 55/2005-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2014-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 1/2003-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 65/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 50/2012-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t akto:

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t akto: 29 Af 74/2012-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 18/2013-44 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců Mgr. Barbory Berkové a JUDr. Zuzany Šnejdrlové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 158/2012-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 10/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 128-132 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudců Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Michaely Bejčkové v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 30/2013-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 70/2007-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 120/2008-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 20/2014-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 8/2003 53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Aps 6/2009-146 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více