Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-4/ Předmět inspekční činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-4/09-02. Předmět inspekční činnosti"

Transkript

1 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-4/09-02 Název školy: Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun Adresa: Tovární 66, Beroun 2 Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Tovární 66, Beroun 2, Náměstí 30. června 507, Milovice - Mladá Termín inspekce: a 12. leden 2009 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Popis školy Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun (dále škola) je soukromá škola, jejímž zřizovatelem je občanské sdružení TECHSPORT KLUB České republiky a Okresní kolegium asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR Beroun. Škola vykonává svoji činnost ve střední škole s kapacitou 270 žáků. Místy poskytovaného vzdělávání jsou Tovární 66, Beroun 2 a Náměstí 30. června 507, Milovice - Mladá. Vzdálenost míst poskytovaného vzdělávání je cca 80 km. Ve školním roce 2008/2009 škola vzdělává žáky v oborech vzdělání střední školy zakončených maturitní zkouškou: L/524 Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání) M/009 Pracovník cestovního ruchu (denní forma vzdělávání) Ve škole se dle výkazu o střední škole podle stavu k 30. září 2008 vzdělávalo 325 žáků, z toho 194 v denní a 131 v dálkové formě vzdělávání. Počet tříd v denní formě vzdělávání byl vykazován 10, v dálkové formě 6. Kapacita školy byla překročena o 20 %. Dle zjištění během inspekční činnosti je počet tříd v denní formě vzdělávání pouze 7 nikoli 10, neboť se od 1. září 2008 všichni žáci zbývajících 3 tříd vzdělávají v jiné formě vzdělávání, kterou však

2 škola nemá zapsánu ve školském rejstříku. Dle výše uvedeného výkazu škola vzdělává 94 žáků denního studia (48,45 %) podle individuálních vzdělávacích plánů (dále i IVP). Tito žáci nedocházejí do školy denně a neplní týdenní časovou hodinovou dotaci stanovenou učebními dokumenty. V době inspekční činnosti 50,26 % žáků vykazovaných v prezenční formě studia nedocházela do školy denně, ale jen na konzultační hodiny, které jsou pouze 11 dní ve školním roce 2008/2009. Nevzdělávali se ve formě studia, kterou má škola povolenou. Ve školním roce 2007/2008 škola překročila kapacitu o 4 žáky (1,48 %) a vykázáno bylo 66 žáků (24,44 %) denního studia, kteří se vzdělávali podle tzv. IVP. Ve školním roce 2006/2007 škola nepřekročila maximální povolený počet žáků ani nevykázala žáky, kteří se vzdělávali podle IVP. Ekonomické a materiální předpoklady školy Hlavními zdroji financování činnosti školy byly ve sledovaných letech dotace na financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním a s běžným provozem školy poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje a příjmy z úplaty za vzdělávání a školské služby. Na základě žádosti o poskytnutí dotace na příslušný školní rok a na základě smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o zvýšení dotace byla ve školním roce 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 organizaci poskytnuta zvýšená dotace ve výši 90 % normativu (roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jednoho žáka). Ve sledovaném období byla dotace použita k úhradě části mzdových nákladů organizace, na nákup učebních pomůcek, učebnic, vybavení učeben, na úhradu cestovného, pohonných hmot, paliv a k dalšímu financování běžného provozu školy. Na základě žádostí vletech obdržela škola účelové dotace prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje na rozvojové programy MŠMT. V roce 2006 na rozvojový program Státní informační politika ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách ve výši Kč (ÚZ ). Dotace byla použita ve výši Kč na pořízení počítačů s příslušenstvím, nedočerpaná částka byla vrácena na účet poskytovatele dotace. Dále škola obdržela dotace na rozvojový program Podpora romských žáků středních škol (ÚZ ) v roce 2007 ve výši Kč a v roce 2008 ve výši Kč. Dotace byly použity na částečnou úhradu nákladů žákyně v položce školného. V roce 2007 na Program na podporu pokrytí konektivity škol vrámci SIPVZ ve výši Kč (ÚZ ) a na rozvojový program Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky ve výši Kč (ÚZ ). Dotace byly použity v souladu s pravidly a rozpočtem těchto rozvojových programů na připojení počítačů k internetu a na školení pedagogických pracovníků. Další účelovou dotací v roce 2008 byla dotace na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce ve výši Kč (ÚZ ). Tyto finanční prostředky byly použity knavýšení nenárokových složek platů stálým pedagogickým pracovníkům. V roce 2008 poskytlo Město Beroun škole účelovou dotaci ve výši Kč na dopravu skupiny žáků do partnerského města Goslaru jako zástupců Berouna na mládežnické akce Filmové dny. Dotace byla použita k danému účelu a vyúčtována poskytovateli dotace. 2

3 Hodnocení školy Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný přístup při přijímání ke vzdělání Škola včas podává informace o podmínkách přijetí ke studiu a průběhu přijímacího řízení (zejména prostřednictvím webových stránek školy, prezentací školy na třídních schůzkách základních škol - dále ZŠ, propagačními letáky). Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 bylo dvoukolové. V prvním kole bylo přijato 54 žáků z 54 přihlášených. Ve druhém kole bylo přijato 31 žáků z 31 přihlášených. Celkem bylo ke studiu do 1. ročníku pro školní rok 2008/2009 přijato 85 žáků (Pracovník cestovního ruchu 33, Podnikání denní 13, Podnikání dálkové 39). V kontrolované oblasti nebyly shledány žádné diskriminační prvky. V rámci přijímacího řízení byly dodrženy rovné příležitosti pro chlapce a dívky. Kritériem pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2008/2009 do oboru Pracovník cestovního ruchu bylo úspěšné absolvování 15 minutového přijímacího pohovoru ze všeobecného přehledu a jednoho cizího jazyka. Dále bylo přihlédnuto k průměrnému prospěchu na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy ZŠ. U uchazečů o studium oboru Podnikání (dvouleté denní i tříleté dálkové) bylo kritériem pro přijetí ke studiu úspěšné ukončení studia na střední škole zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce Ředitelka školy (osobní číslo 1) povolila ve školním roce 2008/2009 individuální vzdělávání celkem 98 žákům (čtyřleté denní - 30, dvouleté denní - 68). Tito žáci absolvují 11 konzultačních dní. Každá třída má na tyto dny stanoven rozvrh na 5 až 7 hodin. V konzultačních hodinách jsou žáci z předmětů i klasifikováni. Navštíven byl jeden (9. leden 2009) konzultační den. Bylo zjištěno, že ze 75 žáků, kteří měli být přítomni, se jich vzdělávalo pouze 45, tj. pouze 60 %. Žádosti žáků o povolení IVP byly předloženy pouze u třídy - 1. ročníku nástavbového studia. Celá třída, tj. 18 žáků, požádala o povolení IVP. Všem 18 žákům byl IVP ředitelkou povolen. Škola nevede individuální vzdělávací plány ve smyslu ustanovení právních předpisů. Za IVP považuje materiál pro třídu, v němž je rozvrh konzultací a tematické plány jednotlivých předmětů. Většina žáků (17 z 18) uvádí jako důvod žádosti o povolení individuálního studijního plánu pracovní důvody. Z uvedených skutečností je zřejmé, že žáci školy evidovaní v prezenčním studiu s denní docházkou do školy pracují, a proto nemohou denně docházet do školy. Jejich vykazování v denní formě studia je v rozporu s právními předpisy. Škola neeviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní poradenství Škola má standardně propracovanou problematiku výchovného poradenství. Funkci výchovné poradkyně ve škole v Berouně zastává ředitelka školy (osobní číslo 1), neabsolvovala však specializační studium. Zastává rovněž pozici metodičky prevence sociálně patologických jevů. Na odloučeném pracovišti Milovice - Mladá je výchovnou poradkyní zástupkyně ředitelky školy, která splňuje všechny kvalifikační předpoklady. Svoji činnost obě výchovné poradkyně plánují po vzájemné dohodě v souladu s potřebami školy a účelně poskytují informace a poradenskou pomoc žákům. Jejich činnost je zejména zaměřena na nápravu situací, kdy má žák výrazné problémy s prospěchem, vysokou absencí a kázní. Při závažném zhoršení prospěchu či vysokých absencích je poskytována poradenská služba nejen žákovi, ale i jeho zákonným zástupcům. Škola písemně informuje o vzniklé situaci zákonné zástupce žáků a zajišťuje spoluprací s nimi, třídními učiteli a výchovnými poradkyněmi účinná řešení. Žákům jsou k dispozici také kontakty na linku důvěry, krizová centra, účastní se přednášek zaměřených na prevenci poruch chování a na zdravý životní styl. 3

4 Vedení školy Obsah vzdělávání Výuka žáků denního studia, kteří nejsou vykazováni, že se vzdělávají podle tzv. IVP, probíhá podle platných učebních dokumentů, které jsou v souladu s učebními plány školy. Ve výuce žáků, kteří se vzdělávají podle tzv. IVP, nejsou naplňovány učební plány schválených učebních dokumentů, neboť škola nedodržuje závazné ukazatele pro počty vyučovacích hodin. Obory vzdělání jsou v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Formy vzdělání nejsou v souladu se školským rejstříkem, neboť polovina žáků, kteří jsou vykazováni v denní formě studia, je vzdělávána formou jinou, kterou však škola nemá povolenou. Škola pracuje na tvorbě školního vzdělávacího programu (dále i ŠVP). Koordinátorem této činnosti je zástupce ředitelky školy. Podle ŠVP by škola měla začít vyučovat čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou ve školním roce 2009/2010. Strategie a plánování Chod školy je v převážné míře ovlivněn záměry jejího zřizovatele. Dlouhodobý záměr ani jiný koncepční materiál škola zpracován nemá. Ředitelka školy (osobní číslo 1) sdělila České školní inspekci (dále ČŠI), že jedním z cílů je prostřednictvím účinné propagace otevřít již v příštím školním roce obor Provoz a ekonomika dopravy, který byl škole povolen. Na jaře tohoto roku se v berounské škole zahájí výstavba nového podkroví, kde mají vzniknout čtyři nové učebny. Škola se připravuje na realizaci projektů: Novodobí piligrimové a NUOREB. První z projektů je orientován na partnerskou výměnu žáků se školami podobného zaměření zejména v Itálii a ve Španělsku. Hlavním výchovným úkolem je vzájemné poznávání odlišných kultur. Druhý z projektů je koncipován tak, aby se zvýšily a zkvalitnily průvodcovské dovednosti žáků školy. Pedagogická rada se schází pětkrát ročně, ze schůzí jsou pořizovány zápisy. Ředitelky školy K datu inspekce byly ve funkci dvě ředitelky školy jmenované zřizovatelem. Ředitelka (osobní číslo 1), která vytvářela podmínky pro výkon inspekční činnosti, není uvedena ve školském rejstříku. Ředitelka (osobní číslo 4), která je uvedená ve školském rejstříku, nebyla v době inspekční činnosti ve škole přítomna. Podle předložených dokumentů obě ředitelky splňují kvalifikační předpoklady pro výkon funkce. Kompetence obou ředitelek jsou vymezené organizačním řádem. Ředitelka (osobní číslo 4) je v pozici tzv. odborného ředitele. Provádí kontrolní dohled nad výchovným procesem a realizaci učebních dokumentů. ČŠI však nezaznamenala jediný dokument z povinné dokumentace škol, který byl vypracován a podepsán ředitelkou školy (osobní číslo 4). Ředitelka (osobní číslo 1), tzv. výkonná ředitelka, řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Spolupracuje se zřizovatelem, pedagogickou radou, předmětovými komisemi a účastní se provozních schůzí. Přiděluje úvazky jednotlivým učitelům a odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ) a požární ochrany (dále PO). Rovněž provádí hospitační činnost a uvádí začínající učitele do jejich pozice. K jejím pravomocem patří též přijímání žáků ke vzdělávání. Ředitelky školy nemohou jednat v záležitostech školy, pokud na ně zřizovatel nepřenese výslovnou pravomoc. Vymezení kompetencí ředitelek školy je netransparentní a představuje vysoké riziko. Výroční zprávy za školní roky 2006/2007 a 2007/2008 nezpracovala v rozporu s právním předpisem ředitelka školy. Dle podpisů na dokumentech byly vypracovány předsedou představenstva, který zastupuje zřizovatele školy. Vlastní hodnocení školy, které vypracovala ředitelka školy (osobní číslo 1), je neúplné, neobsahuje všechny části stanovené právním předpisem: řízení školy, kvalitu personální práce, kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 4

5 Předpoklady pro řádnou činnost školy Personální podmínky Škola má pouze šest kmenových učitelů (pět v Berouně a jednoho v Milovicích). Ostatní učitelé jsou externisté (dvacet dva v Berouně a dvanáct v Milovicích). Z celkového počtu čtyřiceti vyučujících odbornou kvalifikaci nesplňuje deset, dvě učitelky však dokončí studium v tomto kalendářním roce. Škola umožňuje zaměstnancům účast na dalším vzdělávání. Ve školním roce 2007/2008 bylo realizováno školení k tvorbě ŠVP, další je plánováno na únor Učitelé si průběžně doplňují své odborné znalosti dle aktuální nabídky vzdělávacích akcí. K samostudiu využívají internet a odbornou knihovnu školy. Bezpečné prostředí pro vzdělávání S pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví byli seznámeni všichni žáci s výjimkou žáků dálkového studia. Pravidla jsou uvedena ve školním řádu. Minimální preventivní program má standardní úroveň. Za školní rok 2007/2008 byl vyhodnocen ve vlastním hodnocení školy. Škola spolupracuje s krajským a městským protidrogovým koordinátorem, kurátorem pro mládež, oddělením sociální prevence městského úřadu a pedagogicko psychologickou poradnou. Škola vede knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků. Ze statistiky úrazů za uplynulé čtyřleté období vyplývá, že se úrazovost zvyšuje. Většina úrazů je způsobena na hodinách tělesné výchovy. Za školní rok 2007/2008 bylo zaznamenáno 11 úrazů na 274 žáky. Materiální a finanční předpoklady Vzdělávání je realizováno v budově teoretického vyučování v Berouně a v letošním školním roce dobudovaném vzdělávacím středisku vmilovicích - Mladé. Budova v Berouně prošla za poslední čtyři roky významnou rekonstrukcí. Jsou v ní umístěny dvě učebny s 35 místy, dvě učebny s 24 místy, jedna učebna pro 15 žáků a jedna učebna výpočetní techniky rovněž pro 15 žáků, ve které je v současné době 14 počítačových stanic. Třídy jsou vybaveny televizním monitorem s vestavěným DVD přehrávačem. Vyučující mají k dispozici videopřehrávače, magnetofony, tři dataprojektory. Společně se žáky využívají čtyři kopírovací stroje. Třídní učitelé mají služební notebooky. Ve vzdělávacím středisku v Milovicích - Mladé jsou dvě kmenové učebny s kapacitou 16 míst, jedna přednášková místnost s kapacitou 20 míst a učebna výpočetní techniky s 10 počítačovými stanicemi. Tato učebna však byla v době inspekční činnosti nefunkční, protože sloužila jako sklad stavebního materiálu. Žákům je k dispozici PC s napojením na internet v hale školy. Přestože se materiální a prostorové předpoklady k zajištění výuky zlepšily, jsou podmínky školy s ohledem na současný počet žáků nevyhovující. Pokud by se v berounské škole denně vzdělávali všichni žáci vykazovaní v prezenčním studiu, potřebovala by berounská budova pět učeben s kapacitou okolo 30 žáků, v současné době však má tak velké učebny pouze dvě. Kapacita vzdělávacího střediska vmilovicích - Mladé je rovněž nevyhovující. Pro denní studium by škola potřebovala alespoň jednu učebnu o kapacitě 21 žáků, kterou nemá, a tři menší učebny, má však pouze dvě. V rozporu se skutečností jsou údaje ve výkazu o ředitelství škol R-13 k 30. září 2008, kde škola uvádí, že má 8 učeben pro žáků, ve skutečnosti má tyto učebny pouze 4. Ve sledovaném období škola disponovala dostatkem materiálních a finančních zdrojů pro podporu strategických záměrů a realizaci výuky. Průběh vzdělávání Organizace vzdělávání Počty žáků v jedné třídě dálkového studia nejsou již třetí školní rok v souladu s právním předpisem z důvodu překročení maximálního povoleného počtu. Ve školním roce 2008/2009 ve třídě studuje 40 žáků. Počet žáků v ostatních třídách školy je vsouladu správním předpisem včetně jedné třídy denního studia, v níž je počet zvýšen ve školním roce 2008/2009 na 31 žáků na základě výjimky udělené zřizovatelem školy. 5

6 Učební plány školy jsou v souladu s učebními dokumenty vyučovaných oborů. Profilace žáků probíhá v obou vyučovaných oborech a v obou formách studia. Žáci denního studia (čtyřletý obor) si mohou vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů: dějiny kultury, cizí jazyk, cestovní ruch, pro žáky denního nástavbového studia škola zařadila technickou dokumentaci a strojnictví a pro žáky dálkového studia zbožíznalství a strojnictví. Rozvrh hodin není v souladu s právními předpisy, neboť škola nezařadila přestávku minutovou, která se zpravidla zařazuje po druhé vyučovací hodině. Škola běžně překračuje maximální povolený denní počet vyučovacích hodin v denní formě vzdělávání (ve třídě 2. CR - 1. skupina - v pondělí a úterý 9 vyučovacích hodin, ve třídě 2. CR - 2. skupina - ve středu 9 vyučovacích hodin, ve třídě 1. ND celá třída - vpondělí 9 vyučovacích hodin, ve třídě 1. ND skupina dív. v úterý 9 vyučovacích hodin, ve třídě 2. CM celá třída v úterý 9 vyučovacích hodin). V období školního vyučování vyhlásila ředitelka školy ve dvou třídách denního studia ve školním roce 2008/2009 ze závažných technických důvodů 6 volných dní. Tím byl o jeden den překročen limit stanovený školským zákonem. Podpora rozvoje osobnosti žáků pedagogickým pracovníkem Třebaže ve většině hospitovaných hodin byl malý počet žáků (5 až 9), ve výuce převažovaly tradiční metodické postupy zastoupené frontálním pojetím výuky. Většina vyučujících využívala učební pomůcky, např. učebnice, kopírované listy, mapy, zaznamenána byla i práce s dataprojektorem. V hodinách převažoval problémový výklad umožňující zpětnou vazbu pro učitele. Rozvoj abstraktní představivosti, kritického myšlení a logických myšlenkových postupů však v části hodin zaznamenán nebyl. Výrazným pozitivem byl však vstřícný přístup k žákům a tempo přiměřené jejich schopnostem. Závěrečné shrnutí bylo zaznamenáno ve většině zhlédnutých hodin. Projevy spoluúčasti, spolupráce a aktivity žáků v průběhu vzdělávání Aktivita žáků ve většině sledovaných hodin byla nízká. Hodnocení spolužáka bylo výjimkou, sebehodnocení žáka zaznamenáno nebylo. Učitelé však motivovali praktickým využitím předávaných informací a mezipředmětovou provázaností. Hodnocení žáků v průběhu vzdělávání Pravidla hodnocení žáků ( Vnitřní klasifikační řád ) byla do platného školního řádu doplněna v průběhu inspekční činnosti. Hodnocení je prováděno běžnou klasifikací. Ke zlepšování průběhu a výsledků vzdělávání, včetně přijímaných opatření, přispívají pololetní analýzy hodnocení žáků. Případný neúspěch žáka je s ním řešen po linii vyučující učitel, třídní učitel, výchovná poradkyně, zákonní zástupci. Pravidla hodnocení byla zveřejněna na přístupném místě v berounské škole až v průběhu inspekční činnosti. Ve vzdělávacím středisku Milovice - Mladá je školní řád zveřejněn bez pravidel hodnocení. Školní řád včetně pravidel hodnocení nebyl schválen školskou radou z důvodu její neexistence. S výjimkou třídy 2. CR nebyli žáci školy poučeni o školním řádu prokazatelným způsobem. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o prospěchu svých dětí prostřednictvím žákovských průkazů, telefonu či u a na třídních schůzkách. Rozvoj partnerských vztahů školy Škola spolupracuje velmi úzce se svým zřizovatelem, který má ve své kompetenci veškerá zásadní rozhodnutí. V rozporu s právním předpisem nebyla při škole doposud zřízena školská rada, tudíž nemohla schválit povinnou dokumentaci školy (výroční zprávy a školní řád). Žákovská samospráva ve škole zřízena není. Na veřejnosti se škola prezentovala již třetím maturitním plesem. Žáci školy vykonávají v rámci praktické výuky průvodcovskou činnost. Škola také spolupracuje s celou řadou subjektů, které umožňují žákům absolvovat povinnou praxi. Jedná se zejména o cestovní 6

7 agentury a kanceláře v Berouně, hotely, infocentra v Berouně a na Karlštejně. Mezi neméně důležité partnery školy patří berounský městský úřad a úřad práce a městys Karlštejn. Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu Český jazyk a literatura nemohl být hospitován, neboť není zařazen do rozvrhu v berounské škole ve čtvrtek (1. den inspekční činnosti). V pátek (2. den inspekční činnosti) neprobíhá výuka teoretických předmětů denního studia, koná se pouze výuka dvou hodin tělesné výchovy. Vyučující českého jazyka v odloučeném pracovišti Milovice - Mladá, nebyla 12. ledna 2009 (3. den poslední inspekční činnosti) ve škole přítomna. Uskutečnil se alespoň rozhovor s vyučující českého jazyka a literatury vberouně. Dle jejího sdělení žáci vyhledávají a třídí informace nejen z internetu, který jim je dostupný ve škole, ale i z knihoven, muzeí a galerií. Žáci po skupinách zpracovávají témata, která jsou zaměřena na literární díla a výsledky své práce prezentují formou řečnického cvičení před třídou. Žáci nemají čítanky, pro výuku učitelka používá své knihy a kopírované texty. Olympiády v českém jazyce ani jiných soutěží např. recitačních či publicistických se žáci neúčastní. Výuka ve zhlédnutých hodinách dějepisu a občasné nauky byla kvalitní, vyučující vhodně rozvíjel logické i kritické myšlení žáků. Efektivita práce učitele byla vysoká, neboť hodina byla dobře časově rozvržena, žáci se aktivně podíleli na výuce a využívali informačních zdrojů. Méně zdařilá byla výuka zeměpisu cestovního ruchu a anglického jazyka. Vyučující zeměpisu převážnou část hodiny předávala žákům své vědomosti výkladem, aktivizace žáků a jejich podíl na výuce byl minimální. Učitelka anglického jazyka poskytla kvýuce kopírované texty, snimiž žáci pracovali. S anglickou učebnicí Haedway preintermediate, kterou žáci měli na lavicích, se nepracovalo ani při procvičování gramatiky. Negativem bylo, že učitelka zadávala žákům jednoduché pokyny v češtině a mluvnické termíny uváděla pouze česky, třebaže je žáci v anglické učebnici nedohledají. Didaktická technika v hodinách zaznamenána nebyla. Úroveň matematických schopností se u žáků školy jeví jako velmi nízká. Žáci jen s velkými obtížemi plnili matematické úlohy zadané vyučujícím. Potíže jim činily aplikace vzorců, které se běžně používají pro úpravy výrazů, ale i logické úvahy související s danými úlohami. V hodinách informační a komunikační techniky a práce s počítačem vede vyučující žáky tak, aby dovedli využívat prostředků ICT v běžných situacích praktického života. V hodinách byla zaznamenána pracovní atmosféra, v případě potřeby se vyučující věnoval jednotlivým žákům individuálně. V nepočítačových hodinách práce s výpočetní technikou nebyla zaznamenána. Škola podporuje rozvoj sociálního cítění u svých žáků. Žáci pomáhají při celorepublikových charitativních akcích: Světluška, Srdíčkový den či Květinka. Vzájemné dobré vztahy se učitelé snaží formovat již u prvních ročníků na adaptačních kurzech. Mezi další akce upevňující dobré mezilidské vztahy patří letní školní výlety, lyžařské kurzy či sportovní soutěže. Pro zjištění klimatu školy se uskutečnilo dotazníkové šetření s názvem Mapa školy pro SŠ. Především z hospitovaných hodin zbožíznalství, hospodářský zeměpis, cestovní ruch a projektové výuky zaměřené na environmentální výchovu je zřejmé, že škola vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě, k jejímu porozumění a snaží se je aktivně zapojit do ochrany životního prostředí. K environmentálnímu působení na žáky přispívají školou organizované exkurze a výlety (např. ZOO Praha, oblast Karštejnska, propagační cyklojízda Greenway Jizera) a spolupráce s organizací Zlatý pruh Polabí. 7

8 Výsledky vzdělávání žáků na úrovni školy Údaje o výsledcích vzdělávání a o výsledcích maturitních zkoušek jsou součástí výročních zpráv a vlastního hodnocení škol. Ve školním roce 2007/2008 prospělo 10 % žáků s vyznamenáním a 15 % žáků neprospělo. Ve školním roce 2007/2008 složilo maturitní zkoušku 100 % žáků, z toho 2 % s vyznamenáním. Škola se neúčastnila srovnávacího testování v rámci kraje či republiky. Celkové hodnocení školy Činnost střední školy není v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, neboť více než polovina žáků vykazovaných v prezenční formě studia studuje v jiné formě vzdělávání, kterou však škola nemá povolenou. Ve vedení školy stojí dvě ředitelky, obě jmenované zřizovatelem školy. Obě splňují podmínky odborné kvalifikace pro výkon funkce. Ředitelka školy uvedená ve školském rejstříku nebyla v době inspekce ve škole přítomna. Podmínky pro výkon inspekční činnosti vytvářela ředitelka školy, která není evidovaná ve školském rejstříku. Vzdělávání denní a dálkové formy studia je poskytováno podle platných učebních dokumentů. Vzdělávání v jiné formě vzdělávání není poskytováno podle platných učebních dokumentů. Při přijímání ke vzdělávání a ve vzdělávání žáků s riziky neúspěšnosti je uplatňován rovný přístup. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané škola neeviduje. U žáků vykazovaných v prezenční formě vzdělávání, z nichž cca jedna polovina má povinnost docházet denně do školy a druhá nikoli, rovný přístup ke vzdělávání uplatňován není. Žáci v jiné formě vzdělávání většinou pracují a výuky se účastní pouze cca jednou měsíčně na rozdíl od svých spolužáků, kteří do školy docházejí denně. Doba studia je však pro všechny žáky vykazované v prezenčním studiu stejná, ať se denní výuky účastní či neúčastní. Žáci v jiné formě vzdělávání jsou zvýhodněni i ve srovnání se žáky v dálkové formě studia, kteří se účastní výuky jednou týdně a studium je jim prodlouženo o jeden školní rok. Škola nevyužívá část prostředků poskytnutých na žáky prezenčního studia k účelu, k němuž byly určeny, neboť více než polovina žáků vykazovaných v prezenční formě vzdělávání se na základě rozhodnutí ředitelky školy denní výuky k datu inspekční činnosti neúčastnila. V personální oblasti nastal od poslední inspekční činnosti v roce 2003 pozitivní posun, neboť byli stabilizováni kmenoví učitelé školy. Stále však přetrvává stav nízkého počtu interních učitelů a vysokého počtu externích pedagogů. Odborná kvalifikovanost učitelů se zvýšila. Ze strany vedení školy je podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Velikost školy, počet tříd a počet míst ve třídách je k počtu žáků školy nedostačující. Vybavení tříd a jejich estetický vzhled jsou na velmi dobré úrovni. Realizovaná preventivní strategie školy umožňuje předcházet sociálně patologickým jevům. 8

9 Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá: 1. Rozhodnutí Okresního úřadu Beroun čj. 1056/2001VV-320/2001/VV ze dne , nabytí právní moci dnem Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje čj /2006/OVV ze dne , nabytí právní moci dnem Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení od čj /01-21 ze dne vydané MŠMT ČR 4. Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku ze dne , vydalo MŠMT, č.j / , pro obor Provoz a ekonomika dopravy M/006, denní forma (účinnost od ) 5. Rozhodnutí o zápisu změny čj / ze dne 23. l Výpis ze školského rejstříku ze dne Jmenovací dekret ředitelky školy, pracovnice s os. č. 1, ze dne , podepsaný za zřizovatele školy předsedou představenstva 8. Jmenovací dekret ředitelky školy, pracovnice s os. č. 4, ze dne , podepsaný za zřizovatele školy předsedou představenstva 9. Učební dokumenty studijního oboru Pracovník cestovního ruchu (65-42-M/009) schváleného MŠMT dne pod čj / s platností od a učební dokumenty studijního oboru Podnikání (64-41-L/524) schváleného MŠMT dne pod čj / s platností od Statistické výkazy (MŠMT) R k , 2007, Statistické výkazy (MŠMT) S 8-01 k , 2007, Aktuální rozvrh hodin tříd a učitelů pro školní rok 2008// Třídní knihy ve školních letech 2007/2008, 2008/ Třídní výkazy a listy žáků ze školního roku 2008/ Katalogy a katalogové listy žáků ze školního roku 2008/ Školní řád ze dne Organizační řád ze dne Vnitřní řád školy pro zaměstnance bez uvedení data 19. Plán práce školy na školní rok 2008/2009 včetně 7 příloh 20. Učební plány školy denního studia platné ve školním roce 2008/ Zápisy z pedagogických rad ve školních letech 2007/2008, 2008/ Protokol o přijímacích zkouškách ve školním roce 2007/ Personální dokumentace pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/ Vlastní hodnocení školy za školní rok 2007/ Plán vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2008/ Individuální studijní plán plán konzultací 2008/2009 Beroun/Milovice 27. Tematické plány 2008/2009 Beroun 28. Tematické plány 2008/2009 Milovice 29. Výroční zprávy o činnosti školy 2006/2007, 2007/2008 podepsané předsedou představenstva zřizovatele školy 30. Plán hospitací a kontrol školní rok 2008/2009 (1. a 2. pololetí) 31. Předmětové komise (všeobecně vzdělávacích předmětů, přírodovědných předmětů, odborných předmětů, předmětová komise pro detašované pracoviště Milovice) ve školním roce 2008/ Kritéria přijetí ke studiu pro školní rok 2008/ Harmonogram přijímacích zkoušek pro školní rok 2008/ Témata k přijímacím zkouškám pro školní rok 2008/ Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2008/2009 9

10 36. Kniha úrazů vedená od června Traumatologický plán pro školní rok 2008/ Provozní řád počítačové učebny ze dne Minimální preventivní program platný ve školním roce 2008/ Plán činnosti výchovného poradce - školní rok 2008/ Protokol o přijímacích zkouškách ve školním roce 2007/ Smlouva č. 17/2004 o poskytnutí dotace uzavřená mezi Středočeským krajem Praha a Soukromou střední odbornou školou cestovního ruchu Beroun na školní rok 2005/2006 evidenční číslo 2536/ŠKO/2004 ze dne Smlouva č. 17/2005 o poskytnutí zvýšení dotace uzavřená mezi Středočeským krajem Praha a Soukromou střední odbornou školou cestovního ruchu Beroun na školní rok 2005/2006 evidenční číslo 2979/ŠKO/2005 ze dne Smlouva č.156/ško/2006 o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace uzavřená mezi Středočeským krajem Praha a Soukromou střední odbornou školou cestovního ruchu Beroun na školní rok 2006/2007ze dne Smlouva č. 31/ŠKO/2008 o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace uzavřená mezi Středočeským krajem Praha a Soukromou střední odbornou školou cestovního ruchu Beroun na školní rok 2007/2008 ze dne Smlouva č. 11/ŠKO/2008 o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace uzavřená mezi Středočeským krajem Praha a Soukromou střední odbornou školou cestovního ruchu na školní rok 2008/2009 ze dne Smlouva o poskytnutí dotace pro zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006, evidenční číslo 2062/ŠKO/2006 ze dne (ÚZ ) 48. Oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí dotace z MŠMT na zajištění ICT ve školách v rámci SIPVZ, č.j /2006/KÚSK ze dne Vyúčtování účelové dotace za rok 2006 SIPVZ ze dne Smlouva o poskytnutí dotace na Rozvojový program ve vzdělávání DVPP v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky č. 3815/ŠKO/2007 ze dne (ÚZ ) 51. Rozhodnutí MŠMT č o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 na rozvojový program Podpora rómských žáků středních škol ze dne (ÚZ ) 52. Smlouva č. 3777/ŠKO 2007 o poskytnutí dotace na Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ 2007 (ÚZ ) ze dne Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora rómských žáků středních škol na rok kolo evidenční číslo 2688/ŠKO/2008 ze dne (ÚZ ) 54. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Městem Beroun a Soukromou střední odbornou školou Beroun na dopravu do partnerského města ze dne Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení ve školním roce 2006/2007 ze dne Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení ve školním roce 2007/2008 ze dne Výkaz zisku a ztráty ke dni a 2007 a k Hlavní kniha pro období , pro období a Bankovní výpis č rok 2006 (ÚZ ) 60. Bankovní výpis č.: A. 18 ze dne (ÚZ Kč a ze dne ÚZ Kč) 10

11 61. Bankovní výpis č. 12/2007 ze dne (ÚZ Kč Podpora rómských žáků SŠ)) 62. Bankovní výpis č.: A. 15 ze dne (ÚZ Kč nenárokové složky platu) 63. Bankovní výpis č.:a. 23 ze dne (ÚZ Kč Podpora rómských žáků SŠ) 64. Výdajový pokladní doklad č a ze dne Účetní doklad (interní doklad) č ze dne Výdajový pokladní doklad č a ze dne Seznam zaměstnanců s osobními čísly 7, 8, 16, 21, 26, 27 a 35 (ÚZ ) Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Arabská 683, Praha 6. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 31. března 2009 požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu. Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění posledních předpisů, ve lhůtě do 31. března 2009 požaduje podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků. Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu. Pro účely zvýšení dotací podle ustanovení 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena podprůměrně. 11

12 Složení inspekčního týmu: (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Marie Veisová Marie Veisová, v. r. Ing. Václav Groušl Ing. Denisa Hadravová Václav Groušl, v. r. Denisa Hadravová, v. r. Bc. Jana Muzikářová Jana Muzikářová, v. r. Datum a podpisy ředitelek školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy V Berouně dne 12. února 2009 (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Eva Jakubová Eva Jakubová, v. r. Mgr. Eva Dobešová.... Připomínky ředitelek školy Datum Text 26. února 2009 Připomínky byly podány. 12

13 13

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-572/08-14 Základní škola a mateřská škola Ostrava- Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace Adresa: A. Kučery

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1040/09-12. Gymnázium, Brno, Křenová 36. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1040/09-12. Gymnázium, Brno, Křenová 36. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1040/09-12 Gymnázium, Brno, Křenová 36 Adresa: Křenová 36, 602 00 Brno Identifikátor: 600 013 464

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278 K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih. 335 44 Kasejovice 318. Identifikátor školy: 600 070 581

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih. 335 44 Kasejovice 318. Identifikátor školy: 600 070 581 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih 335 44 Kasejovice 318 Identifikátor školy: 600 070 581 Termín konání inspekce: 9. a 10. ledna 2007

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-53/10-T. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-53/10-T. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-53/10-T Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o. Adresa: Dvořáková 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun. Hlinky 650, 266 01 Beroun 2. Identifikátor školy: 650 004 311

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun. Hlinky 650, 266 01 Beroun 2. Identifikátor školy: 650 004 311 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun Hlinky 650, 266 01 Beroun 2 Identifikátor školy: 650 004 311 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1715/08-02 Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21 Adresa: Smetanova 21, 294 71 Benátky

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01070/09-06 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-39/13-S Název právnické osoby Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Jiráskova 1519,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS -91/12 -S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Žižky 186 Sídlo: nám. J.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB- 1494/10 -B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB- 1494/10 -B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Letovice - Masarykova škola práce, Tyršova 500 Sídlo: 679 61 Letovice,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-90/12-P Název právnické osoby PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o vykonávající činnost školy: Sídlo: Politických vězňů 5/3003, 301 00

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-477/08-11. Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa:

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-477/08-11. Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-477/08-11 Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa: Pražská 164, 675 26 Želetava Identifikátor: 600 122 301

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-297/08-05 Gymnázium Cheb Adresa: Nerudova 7, 350 40 Cheb Identifikátor: 600 009 009 IČ: 47 723 386 Místo inspekce: Gymnázium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2465/11-S. Havlíčkova 42, Kolín IV. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2465/11-S. Havlíčkova 42, Kolín IV. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1110/08-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1110/08-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1110/08-01 Řemeslná škola oděvní Odborné učiliště, o.p.s. Adresa: Havířovská 476, 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-529/08-14 Adresa: Solná 8, 746 00 Opava Identifikátor: 600 004 210 IČ: 47 813 512 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-202/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-202/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-202/08-02 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 Adresa: Čáslavská 202,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Heverova 191, 280 50 Kolín

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1930/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborné učiliště

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-267/09-L Název školy: Soukromá hotelová škola Hergesell spol. s r. o. Adresa: Na Žižkově 101/9, 460 06 Liberec 6 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-545/09-T Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace Adresa: J. Valčíka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1042/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 Sídlo Vršovická 43, 101 00 Praha 10 E-mail právnické osoby mailbox@shs.cz IČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-827/09-02 Mateřská škola Lidice, okres Kladno Adresa: Tokajická 160, 273 54 Lidice Identifikátor: 600 043 606 IČ: 71

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1276/11-A Název právnické osoby Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kubelíkova 37, 130 00

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 179/10

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 179/10 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 179/10 Název školy: Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 Adresa: Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Identifikátor: 600 038

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10 Identifikátor školy: 650 023 170 Termín konání inspekce: 4. 6. dubna 2006 Čj.: ČŠI

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-480/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-480/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-480/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 95/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 95/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 95/09-01 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 Adresa: U Zásobní zahrady 6/2697, 130 00 Praha 3 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570. Husova 1570, 370 02 Tábor. Identifikátor: 600 064 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570. Husova 1570, 370 02 Tábor. Identifikátor: 600 064 875 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Husova 1570, 370 02 Tábor Identifikátor: 600 064 875 Termín konání inspekce: 16. - 17. leden

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-651/11-C Název právnické osoby Základní škola Kaňka o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Helsinská 2 731, 390 05 Tábor IČ: 28060080

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-784/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail školy Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-432/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 48589373 Identifikátor: 600006158 Právní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1740/10-S Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Adresa: Dubno, Příbram 1, 261 01 Identifikátor: 600007928

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více