GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

2 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova Pelhřimov tel , fax www: právní forma: studijní obory: příspěvková organizace K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium všeobecné zřizovatel: vedení školy: Kraj Vysočina Ţiţkova Jihlava Mgr. Aleš Petrák (ředitel) Mgr. Jana Daňhelová (zástupkyně ředitele) Č. j.: GYPE/395/2013 1

3 O B S A H Úvod 2 a) Základní údaje o škole.. 3 Školská rada, Sdruţení rodičů a přátel školy 4 studentský parlament, časopis ŘEF.. 5 b) Přehled oborů vzdělání.. 6 c) Přehled pracovníků školy.. 9 d) Údaje o přijímacím řízení.. 13 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků.. 15 výsledky maturit..15 výsledky přijímání na VŠ 18 f) Údaje o prevenci rizikových projevů chování ţáků.. 20 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 20 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti časový harmonogram školního roku. 21 zahraniční kontakty ve školním roce 2012/ přehled výsledků soutěţí ţáků Gymnázia Pelhřimov ve školním roce 2012/ lyţařské výchovně výcvikové zájezdy, sportovní kurzy. 32 další vzdělávací exkurze a akce.. 32 i) Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí.. 33 j) Základní údaje o hospodaření školy. 33 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 33 m) Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 34 n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 34 Závěr 35 Příloha č.1 36 Příloha č.2 75 Příloha č.3 86 Příloha č Úvod Ředitelství Gymnázia v Pelhřimově vydává v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a na základě vyhl. MŠMT ČR č. 15/2005 výroční zprávu o činnosti školy. Hlavním posláním této zprávy je poskytnout rodičům, přátelům školy, veřejnosti a kontrolním orgánům co nejúplnější obraz o škole a o oblasti nadstandardních mimoškolních aktivit. Zpráva nemůţe svým rozsahem pojmout dění na škole do všech podrobností v celé jeho dynamice a proměnlivosti. Zaměřuje se proto jen na nejdůleţitější události školního ţivota. 2

4 a) Charakteristika školy Gymnázium je charakterizováno jako součást středního vzdělávání. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, jeţ jsou důleţité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje ţákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský ţivot, samostatné získávání informací a celoţivotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Učitelé na gymnáziu svým přístupem k ţákovi zohledňují provázanost výchovné a vzdělávací sloţky a usiluji o propojení školy s realitou kaţdodenního ţivota. Zvláštní důraz je kladen na vědecké poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, dále téţ na formování intelektu a morálky, podněcováni tvořivosti, soutěţivosti a koneckonců i na volbu budoucí profese. Škola dále poskytuje výchovu estetickou, tělesnou, ekologickou, osobnostní, sociální, finanční, multikulturní, mediální a výchovu ke zdraví. Gymnázium poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studijní cyklus gymnázia je čtyřletý a osmiletý. Určitou specializaci zaručuje ţákům 3. a 4. ročníků a odpovídajících ročníků víceletého studia systém volitelných předmětů. Kromě toho mohou ţáci navštěvovat ještě předměty nepovinné. Přehled volitelných předmětů, které mají charakter seminářů, cvičení a konverzací v jazycích, a přehled nepovinných předmětů je uveden v dalším textu. Od 1. září 2007 začala v primě výuka podle nového ŠVP a 1. září byla zahájena výuka podle nového ŠVP i v prvních ročnících čtyřletého studia. Ve školním roce 2012/2013 probíhala tedy výuka podle nového ŠVP ve všech třídách. Gymnázium organizuje pro ţáky adaptační kurzy, jazykové poznávací kurzy, zimní lyţařské výchovné výcvikové kurzy, přírodovědné pobyty a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Samozřejmostí jsou návštěvy divadelních představení, přednášek, besed, výstav a koncertů. Škola se zapojuje do mezinárodních projektů určených pro různé věkové skupiny ţáků. Cílem těchto projektů není jen získávání a výměna informací, ale i výchova k souţití různých národů v dnešním silně provázaném evropském prostoru. K 1. září školního roku 2012/2013 studovalo na pelhřimovském gymnáziu v 16 třídách 409 ţáků (166 chlapců a 243 dívek). Osm tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva) je v osmiletém studiu a osm tříd (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B) zahrnuje čtyřletý studijní cyklus. (seznam všech studentů je uveden v příloze č. 4) Ve škole vyučujeme celkem v šestnácti kmenových třídách. Dále jsou k dispozici 3 učebny pro výuku cizích jazyků, 2 odborné učebny pro výuku biologie a laboratorních cvičení z biologie, 2 odborné učebny pro výuku fyziky a laboratorních cvičení z fyziky a 2 odborné učebny pro výuku chemie a laboratorních cvičení z chemie. Škola má 2 moderně vybavené učebny pro výuku výpočetní techniky, ţáci mohou vyuţívat PC i o volných hodinách. V celkem dvanácti učebnách je k dispozici projekční technika (z toho ve čtyřech jsou interaktivní tabule). Ţáci mohou vyuţívat rovněţ kopírku a ve škole mají volný přístup k internetu díky pokrytí signálem Wi-Fi. Ţáci mají k dispozici učebnu hudební výchovy, aulu a nově vybudovanou knihovnu se studovnou. Ve školní budově se nachází školní jídelna, která zajištuje i pitný reţim pro ţáky. K rychlému občerstvení slouţí nápojové a jídelní automaty. Škola má vlastní tělocvičnu s posilovnou, jiţ mohou studenti vyuţívat i o volných hodinách. Na dvoře gymnázia studentům slouţí sportovní hřiště. Ve škole byla v průběhu hlavních prázdnin školního roku 2012/2013 dokončena výměna oken ve všech učebnách, čímţ došlo ke zlepšení podmínek pro výuku ţáků. Akci hradil zřizovatel ze svého rozpočtu. 3

5 Školská rada Ve školním roce 2012/2013 pracovala na škole Školská rada, která byla ustanovena dne 9. února Seznam členů Školské rady Gymnázia Pelhřimov Jméno Funkce Jmenován / zvolen za Povolání ve školské radě Mgr. Jana Daňhelová předseda školské pedagogické pracovníky středoškolská učitelka rady školy Mgr. Karel Kratochvíl místopředseda pedagogické pracovníky středoškolský učitel školské rady školy MUDr. Martina Tousková člen zletilé studenty a zákonné lékařka zástupce nezletilých studentů Matěj Med člen zletilé studenty a zákonné student zástupce nezletilých studentů JUDr. Josef Doubek člen zřizovatelem advokát Mgr. Magda Fenárová člen zřizovatelem středoškolská učitelka Školská rada Gymnázia Pelhřimov se ve školním roce 2012/2013 sešla k jednomu společnému jednání dne 15. října 2012, na kterém došlo ke schválení dokumentu Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Zápis z této schůze je zveřejněn na webových stránkách. K další vzájemné komunikaci vyuţívají členové školské rady moderní technologie a vše potřebné a aktuální řeší pomocí internetových workshopů. Sdruţení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov Rada občanského sdruţení SRPGyPe pracovala ve školním roce 2012/2013 v tomto sloţení: Mgr. Ecler Martin předseda Ing. Martínek Josef hospodář Ing. Tampírová Jana zapisovatelka Zástupci tříd: I Ing. Zíka Aleš II Ing. Veselá Šárka III Ing. Paták Miloslav IV Ing. Hörner Jiří V MUDr. Ing. Šimánek Milan VI MUDr. Tousková Martina VII Brychtová Jitka VIII Bradová Hana 1.A Jindřich Štyx 1.B Benešová Blanka 2.A Hubková Marie 2.B Unterfrancová Andrea 3.A Mgr. Hovorková Eva 3.B Ing. Krupka Miloslav 4.A Ing. Březina Miroslav 4.B Ing. Tomec Josef Ve školním roce 2012/13 SRPGyPe hospodařilo s tímto rozpočtem: Příjmy byly ve výši Kč (největší část činily členské příspěvky, zbytek potom sponzorské dary). Na výdajové straně bylo vynaloţeno Kč na podporu a odměňování studentů (jejich školních i mimoškolních aktivit) a na podporu a propagaci gymnázia (největší akcí bylo financování nové školní knihovny a studovny za cca ,-Kč) 4

6 Studentský parlament V únoru školního roku 2012/13 se 32 studentů školy začalo podílet na práci nově vzniklého studentského parlamentu. Na návrh vedení školy si kaţdá třída zvolila své zástupce, kteří si mezi sebou na úvodním zasedání vybrali předsednictvo a rozdělili další úkoly. Jestliţe prvotní iniciativa vzešla ze strany vedení, veškerá další činnost jiţ zůstala a zůstává na studentech. Jejich úkolem tedy bylo vytvořit stanovy a jednací řád parlamentu, domluvit se na zastupování parlamentu při jednání se školou nebo mimo ni, a především se rozhodnout, jakou náplň bude parlament mít. Tou se přirozeně staly hlavně bezprostřední záleţitosti studentů, takţe parlament v prvních měsících řešil například pokrytí školy signálem Wi-Fi, vybavení tělocvičny, studentskou knihovnu nebo pořádek na toaletách. Studenti však zároveň pochopili otevřenou povahu parlamentu a kvůli moţné návštěvě amerického diplomata například zkontaktovali velvyslanectví USA v Praze. Pro studenty je členství v parlamentu kromě povinností především důleţitou zkušeností organizace vlastních záleţitostí, nutnost naslouchat názorům druhých a hledat shodu při řešení běţných záleţitostí, to vše tu mnozí z nich zaţívají vlastně poprvé. Vedení školy pak v parlamentu získalo kvalitního partnera při zlepšování fungování gymnázia. Seznam členů školního parlamentu pro školní rok 2012/2013 PRIMA - Valerie Vítů, Šimon Rásocha SEKUNDA - Kryštof Kozler, Anna Smrčková TERCIE - Josef Martínek, Tamara Zíková KVARTA - Alţběta Hörnerová, Martina Petráková KVINTA - Daniela Šimánková, Jiří Zelenka SEXTA - Miroslav Bašta, Václav Miřátský SEPTIMA - Sarah Akhlasová, Alena Brychtová OKTÁVA - Jana Pavlíková, Jan Vaniš 1.A - Iveta Čakovská, Daniel Vilímovský 1.B - Tereza Homolková, Štěpán Beneš 2.A - Zdislava Poláčková, Jiří Pohan 2.B - Aleš Hora, Barbora Svatková 3.A - Jan Menhard, David Pekárek 3.B - Kristýna Skokanová, Josef Kott 4.A - Kateřina Matějů, Vladislav Kocián 4.B - Matěj Med, Marek Machač Školní časopis ŘEF V únoru 2013 byla opět obnovena činnost školního časopisu ŘEF. Vydána byla celkem čtyři čísla. První vyšlo v březnu a od té doby vychází časopis pravidelně kaţdý měsíc. V časopisu se objevují zprávy ze školy, tipy na kulturní akce, ankety, rozhovory se studenty, příběh na pokračování nebo třeba horoskop. Redakci tvoří Martina Petráková, Jitka Vitnerová, Marie Dvořáková, Radka Pařízková, Martina Blaţková a Johana Kešnerová z kvarty a Ivana Nováková z 1.B. V příloze č. 3 je uvedeno vydání jednoho čísla (duben 2013). 5

7 b) Přehled učebních plánů Na škole byly v školním roce 2012/2013 vyučovány tyto obory: K/41 Gymnázium studium denní (výuka dle ŠVP), třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B K/81 Gymnázium všeobecné studium denní (výuka dle ŠVP), třídy: prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva Učební plány, podle nichţ se vyučuje: - RVP ZV, který schválilo MŠMT ČR pod č. j / , ve znění úpravy č. j / , č. j / a č. j / RVP G, který schválilo MŠMT ČR dne pod č. j /2007 2/VÚP v platném znění Gymnázium Pelhřimov ŠVP, čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání 1. roč., kvinta 2. roč., sexta 3. roč., septima 4. roč., oktáva I. pol. II. pol Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Matematika v 14 Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8 Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8 Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9 Zeměpis v 6 Základy společenských věd v 7 Dějepis v 8 Hudební / výtvarná výchova 2 2 x x x 4 Tělesná výchova Informatika a výp. tech. 2 1 x x x 3 Konverzace x x Volitelný předmět 1 x x Volitelný předmět 2 x x x Volitelný předmět 3 x x x Maturitní průprava x x x x 4 2 Celkem Poznámky: Ve čtvrtém ročníku mají některé předměty odlišnou hodinovou dotaci v prvním a ve druhém pololetí - v takových případech se celková hodinová dotace za tento ročník chápe jako aritmetický průměr hodinových dotací za kaţdé pololetí. x - předmět se v daném ročníku nevyučuje v - předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy Kaţdý student je povinen na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva (povinné 4 hodiny) a nejvýše šest (celkovou hodinovou dotaci můţe student přesáhnout maximálně o 8 hodin, tedy o 4 dvouhodinové předměty) z takto označených předmětů, na které bude docházet. IVT - 1 hodina integrována do F, Ch, B 6

8 Gymnázium Pelhřimov ŠVP, osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání Předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Český jazyk a literatura 1) Anglický jazyk 2) Občanská výchova 3) Dějepis Matematika 4) Zeměpis 5) Fyzika 6) Chemie 7) Biologie 8) Informatika a výpočetní technika 9) Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelný předmět 10) celkem Poznámky: 1) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 2) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 3) Součástí vzdělávacího obsahu je ve třetím a čtvrtém ročníku tematický okruh Svět práce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun jedné hodiny z dotace této oblasti (půl hodiny pro třetí ročník a půl hodiny pro čtvrtý ročník). 4) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 5) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 6) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 7) Hodinová dotace posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 8) Součástí vzdělávacího obsahu je vzdělávací obor Výchova ke zdraví, přesun tří hodin z dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 9) Součástí vzdělávacího obsahu je v prvním a třetím ročníku tematický okruh Vyuţití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun dvou hodin z dotace této oblasti, hodinová dotace předmětu je dále posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 10) Ve druhém ročníku volí studenti předmět Přírodovědná praktika, ve kterém je realizován tematický okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, z jejíţ hodinové dotace je přesunuta jedna hodina. Hodinová dotace se dělí na třetiny mezi F, Ch, B. Ve třetím ročníku volí studenti na třetí a čtvrtý ročník mezi německým a francouzským jazykem, hodinová dotace je celkem 6 hodin z disponibilní časové dotace. 7

9 Počet hodin v jednotlivých předmětech /2013 Povinné předměty počet "studenthodin" počet "kantorhodin" Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Občanská výchova 5 5 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Přírodovědná praktika 2 2 Inform. a výp. tech Estetická výchova Tělesná výchova Celkem povinné předměty Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce 2 2 Konverzace v německém jazyce 2 2 Literární seminář 2 2 Společenskovědní seminář 2 6 Seminář z dějepisu 2 2 Seminář ze zeměpisu 2 6 Seminář a cvičení z matematiky 2 8 Seminář a cvičení z biologie 2 4 Seminář a cvičení z chemie 2 2 Právní nauka 2 2 Inform. a výp. tech. 2 2 Celkem volitelné předměty Celkem povinné a volit. předměty Nepovinné předměty Německý jazyk 1 1 Ruský jazyk 1 1 Hudební výchova 2 2 Latina 2 2 Celkem nepovinné předměty 5 5 Celkový počet hodin Vysvětlivky: "studenthodina" - týdenní počet hodin v daném předmětu ve všech třídách. "kantorhodina" - týdenní počet hodin v daném předmětu za všechny vyučující. 8

10 C) Pracovníci školy Údaje o pedagogických pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti. Poř. číslo Příjmení jméno Aprobace Poţadovaná odb. a ped. způsobilost 1 Čech Rostislav B, M Ano 25 2 Daňhel Radek Aj, Čj Ano 23 3 Daňhelová Jana B, M Ano 19 4 Dvořáková Zdeňka Tv Ano 30 5 Havel Karel B, Tv Ano 41 6 Hronová Zdeňka IVT, M Ano 33 7 Jírů Josef F, M Ano 32 8 Kovandová Olga Čj, Nj Ano 39 9 Kovář Miloslav Ch, M Ano Kratochvíl Karel Čj, D Ano 7 11 Kratochvílová Jarmila Fj, D Ano 7 12 Kubíková Blanka Čj, Fj Ano Mácová Vladimíra Čj, D Ano Makovcová Dagmar Čj, Hv Ano Makovec Stanislav B, Ch Ano Mazanec Petr F, M Ano Mäsiarová Aneta Aj, Nj Ano 4 18 Němcová Hana Tv, Z Ano Pech Vladimír Aj, M, F Ano Petrák Aleš F, M Ano Plášil Pavel F, M Ano Popelková Kateřina B, Tv Ano 7 23 Provázek Josef IVT, M Ano Sankotová Jana Aj, M, Vv Ano Slavětínská Květa Čj, D Ano Strnadová Ilona Čj, ZSV Ano Šmrhová Miroslava Čj, D, Fj Ano Špička Vojtěch M, Z Ano Štěpánková Petra M, Tv Ano 1 30 Šrůtková Ludmila F, Ch Ano Šušmáková Jitka A, ZSV Ano Turečková Jana Čj, Nj Ano Trnka Jaroslav Bi, ZSV Ano 1 34 Vejborová Jitka Čj, Aj, Nj Ano Veithová Simona Čj, ZSV Ano 2 36 Zíková Stanislava Aj, Nj Ano Zvolánková Irena Aj Ano 14 PRAXE 9

11 Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2012/2013 začalo na škole vyučovat na škole 36 pedagogických pracovníků, 2 externí ped. pracovníci a 1 asistent pedagoga. Z toho 7 pedagogických pracovníků mělo zkrácený úvazek. V říjnu 2012 odešla jedna pracovnice na mateřskou dovolenou a v listopadu 2012 odešel jeden pedagogický pracovník do důchodu. V listopadu se naopak další ped. pracovnice vrátila z mateřské dovolené. Školní rok byl tedy dokončen v počtu 35 ped. pracovníků. Věkové rozvrstvení pedagogického sboru je optimální - plynule přechází od začínajících pedagogů po velmi zkušené pedagogy v předdůchodovém věku. To umoţňuje kontinuitu výuky a předávání zkušeností mezi pedagogy. Současně je to i prostředí příznivé pro uplatňování nových nápadů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, splňují předepsané kvalifikační předpoklady a vyhovují ustanovením zákona č. 563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Aleš Petrák matematika fyzika ředitel školy Mgr. Jana Daňhelová matematika biologie zástupce ředitele Mgr. Rostislav Čech matematika biologie výchovný preventista, TU 7.P Mgr. Radek Daňhel anglický jazyk Mgr. Zdeňka Dvořáková tělesná výchova Mgr. Karel Havel tělesná výchova biologie agenda BOZP, PO, TU 4.A Mgr. Zdeňka Hronová matematika IVT výchovný poradce, TU 4.P RNDr. Josef Jírů fyzika matematika třídní učitel (TU) 3.A Mgr. Olga Kovandová německý jazyk PaedDr. Miloslav Kovář chemie Mgr. Karel Kratochvíl český jazyk dějepis TU 4.B Mgr. Jarmila Kratochvílová francouzský jazyk dějepis TU 1.P Mgr. Blanka Kubíková francouzský jazyk Mgr. Vladimíra Mácová český jazyk dějepis TU 6.P Mgr. Dagmar Makovcová český jazyk hudební výchova Mgr. Stanislav Makovec biologie chemie Mgr. Petr Mazanec matematika fyzika TU 2.A Mgr. Aneta Mäsiarová anglický jazyk Mgr. Hana Němcová tělesná výchova zeměpis TU 2.P Mgr. Vladimír Pech anglický jazyk (odchod do důchodu) Mgr. Pavel Plášil matematika fyzika TU 2.B Mgr. Kateřina Popelková biologie tělesná výchova (odchod na MD) Mgr. Josef Provázek matematika informatika ICT koordinátor, TU 1.A Mgr. Jana Sankotová anglický jazyk výtvarná výchova Mgr. Květa Slavětínská dějepis základy spol. věd PaedDr. Ilona Strnadová český jazyk základy spol. věd Mgr. Miroslava Šmrhová český jazyk dějepis TU 3.B Mgr. Vojtěch Špička zeměpis matematika TU 3.P Mgr. Petra Štěpánková matematika telesná výchova RNDr. Ludmila Šrůtková chemie fyzika TU 8.P Mgr. Jitka Šušmáková anglický jazyk ruský jazyk Mgr. Jaroslav Trnka, Ph.D. biologie - základy spol. věd TU 5.P Mgr. Jana Turečková německý jazyk Mgr. Simona Veithová český jazyk základy spol. věd TU 1.B Mgr. Jitka Vejborová anglický jazyk německý jazyk Mgr. Stanislava Zíková anglický jazyk německý jazyk Mgr. Irena Zvolánková anglický jazyk (příchod z MD) Externí učitelé: Lenka Martínková, Ph.D. JUDr. Josef Doubek latina právní nauka 10

12 Asistent pedagoga: Iva Duchanová Pedagogické pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Mgr. Iva Babincová český jazyk-hudební výchova Mgr. Petra Coufalová anglický jazyk-německý jazyk Mgr. Pavlína Mácová-Smolíková ZSV-francouzský jazyk Provozní pracovníci školy: Alena Broţová Ing. Jana Peroutková Jaroslav Samek Pavlína Chyšková Marcela Novotná Jiřina Paulová Eliška Teplická Jaroslava Kumţáková Marie Tošerová Ludmila Okrouhlá Naděţda Pakostová Jana Paťhová Zdeňka Gabrhelová hospodářka účetní školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Provozní pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Jana Smrčková kuchařka Struktura řízení školy: Předmětové komise pracovaly v šk. roce 2012/13 v tomto sloţení: Český jazyk a literatura Mgr. Karel Kratochvíl - předseda Mgr. Vladimíra Mácová, PaedDr. Ilona Strnadová, Mgr. Miroslava Šmrhová, Mgr. Simona Veithová 11

13 Anglický jazyk.. Mgr. Jana Sankotová - předseda Mgr. Radek Daňhel, Mgr. Aneta Mäsiarová, Mgr. Vladimír Pech, Mgr. Jitka Šušmáková, Mgr. Jitka Vejborová, Mgr. Stanislava Zíková, Mgr. Irena Zvolánková Německý jazyk. Mgr. Jitka Vejborová - předseda Mgr. Olga Kovandová, Mgr. Jana Turečková Francouzský jazyk Mgr. Blanka Kubíková - předseda Mgr. Jarmila Kratochvílová Dějepis.. Mgr. Vladimíra Mácová - předseda Mgr. Karel Kratochvíl, Mgr. Jarmila Kratochvílová, Mgr. Květa Slavětínská, Mgr. Miroslava Šmrhová Základy společenských věd.. PaedDr. Ilona Strnadová - předseda Mgr. Zdeňka Hronová, Mgr. Květa Slavětínská, Mgr. Jaroslav Trnka Ph.D, Mgr. Simona Veithová Zeměpis Mgr. Vojtěch Špička - předseda Mgr. Hana Němcová Matematika.. Mgr. Pavel Plášil - předseda Mgr. Rostislav Čech, Mgr. Jana Daňhelová, Mgr. Zdeňka Hronová, RNDr. Josef Jírů, Mgr. Petr Mazanec, Mgr. Aleš Petrák, Mgr. Josef Provázek, Mgr. Vojtěch Špička, Mgr. Petra Štěpánková Fyzika.. RNDr. Josef Jírů - předseda Mgr. Petr Mazanec, Mgr. Pavel Plášil, RNDr. Ludmila Šrůtková Chemie. RNDr. Ludmila Šrůtková - předseda PaedDr. Miloslav Kovář, Mgr. Stanislav Makovec Biologie Mgr. Rostislav Čech - předseda Mgr. Jana Daňhelová, Mgr. Karel Havel, Mgr. Stanislav Makovec, Mgr. Kateřina Popelková, Mgr. Jaroslav Trnka Ph.D. Informatika a výp. technika.. Mgr. Zdeňka Hronová - předseda Mgr. Josef Provázek, Mgr. Petr Mazanec, Tělesná výchova Mgr. Karel Havel - předseda Mgr. Zdeňka Dvořáková, Mgr. Hana Němcová, Mgr. Kateřina Popelková, Mgr. Petra Štěpánková Estetická výchova Mgr. Dagmar Makovcová - předseda Mgr. Jana Sankotová, PaedDr. Miloslav Kovář 12

14 d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov na šk. rok 13/14 pro obor K/41 Gymnázium VŠICHNI STUDENTI SKLÁDAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU. Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 200 bodů): a) Za písemnou zkoušku z matematiky získají uchazeči 0-50 bodů. b) Za písemnou zkoušku z českého jazyka získají uchazeči 0-50 bodů. c) Za prospěch na posledních třech vysvědčeních uvedených na přihlášce (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) mohou získat bodů. Body budou přiděleny takto: 100 bodů - získá ten uchazeč, který má samé jedničky na všech vysvědčeních ( třída) nebo průměr do 1,5 (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) a úspěch v soutěţích 1. typu. 80 bodů - získá ten uchazeč, který má samé jedničky na vysvědčeních za poslední tři pololetí (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) nebo průměr do 1,5 (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) a úspěch v soutěţích 2. typu. 60 bodů - získá ten uchazeč, který má na vysvědčeních za poslední tři pololetí dohromady nejvýše jednu dvojku (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku). 50 bodů - získá ten uchazeč, který má na vysvědčeních za poslední tři pololetí dohromady nejvýše dvě dvojky (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku). - za KAŢDOU další dvojku na vysvědčeních za poslední tři pololetí bude odečten jeden bod a za KAŢDOU trojku dva body. Minimální počet bodů nutných k úspěšnému sloţení přijímací zkoušky je 75, ale je nutné současně získat alespoň 10 bodů z testu z ČJ a 10 bodů z testu z M. Vysvětlivky: úspěch v soutěţích 1. typu = umístění na místě v krajském kole úspěch v soutěţích 2. typu = umístění na místě v okresním kole Hodnotí se výsledky v kategoriích za 8. a 9. ročník studia na ZŠ. pro obor K/81 Gymnázium VŠICHNI STUDENTI SKLÁDAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 150 bodů): a) Za písemnou zkoušku z matematiky získají uchazeči 0-50 bodů. b) Za písemnou zkoušku českého jazyka získají uchazeči 0-50 bodů. c) Za prospěch na posledních třech vysvědčeních uvedených na přihlášce (1. pololetí 5. ročníku, obě pololetí 4. ročníku) mohou získat 0 50 bodů. Maximální počet 50 bodů získá ten, kdo má na všech třech vysvědčeních samé výborné. Za KAŢDOU dvojku budou odečteny 2 body a za KAŢDOU trojku 4 body. Minimální počet bodů nutných k úspěšnému sloţení přijímací zkoušky je 50. Druhé a další kola přijímacího řízení závisí na počtu přijatých uchazečů v kole prvním (nemusí být tedy vyhlášeno) 13

15 Přijímací řízení 2013 Termín přijímacího řízení: 1. kolo čtyřletého studia 22. a 23. dubna 2013 Termíny zkoušek: 1. kolo osmiletého studia 22. a 23. dubna 2013 Termín přijímacího řízení: 2. kolo čtyřletého studia Počet přihlášených 1. kolo: čtyřleté studium osmileté studium dívky chlapci CELKEM Počet přihlášených 2. kolo: čtyřleté studium osmileté studium dívky chlapci CELKEM 1 nebylo vyhlášeno Čtyřleté studium: Přijímací zkoušky konalo 61 ţáků. Na základě výsledků přijímacího řízení do čtyřletého studia rozhodl ředitel školy přijmout 60 ţáků. Do studia nastoupilo 45 ţáků. Osmileté studium: Přijímací zkoušky konalo 34 ţáků. Po posouzení výsledků přijímací zkoušky rozhodl ředitel školy přijmout do primy osmiletého studia 30 ţáků. Do studia nastoupilo 30 ţáků. Počet studentů, kteří nastoupili ke studiu: čtyřleté studium osmileté studium dívky chlapci CELKEM Průběh a výsledky přijímacího řízení: přijímací řízení se uskutečnilo v souladu s právní normou a bylo ukončeno k 31. srpnu

16 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek Prospěch podle jednotlivých tříd a souhrnný prospěch za celou školu včetně výsledků u maturit je uveden v příloze č 1. Označení tříd Čtyřleté studium 1. A, 1. B I. ročník 2. A, 2. B II. ročník 3. A, 3. B III. ročník 4. A, 4. B IV. ročník Osmileté studium 1. P prima 2. P sekunda 3. P tercie 4. P kvarta 5. P kvinta 6. P sexta 7. P septima 8. P oktáva Výsledky maturitní zkoušky a uplatněni absolventů při přijímáni na vysoké školy jsou velmi důleţitá evaluační data, kterým gymnázium věnuje patřičnou pozornost. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2012/2013 maturovaly třídy 4. A, 4. B a oktáva potřetí podle modelu vycházejícího ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle č. 177/2009. Tento model byl ale v roce 2012 pomocí novely vyhlášky opět upraven. Maturitní zkouška byla rozdělena na dvě části. 1) Profilová (školní) část maturitní zkoušky byla pouze ústní a proběhla před maturitní komisí tradičním způsobem v termínu od do Předsedy maturitních komisí jmenoval Krajský úřad Kraje Vysočina. 2) Společná (státní) část maturitní zkoušky měla ústní část, která proběhla společně s profilovou ústní zkouškou v termínu od do před stejnou maturitní komisí. Dále písemnou část, jeţ předcházela ústním zkouškám a proběhla v termínu od do podle jednotného zkušebního schématu určeného CERMATem. Na regulérnost maturitní zkoušky dohlíţel maturitní komisař Mgr. Vladimír Houser (Střední škola Kamenice nad Lipou), kterého jmenoval CERMAT. Přehled konání profilové části maturitní zkoušky Třída: 4.A (počet studentů: 26) Termín: Maturitní komise: Předseda: RNDr. Petr Česnek (Gymnázium Jihlava) Místopředseda: Mgr. Jana Daňhelová Třídní učitel: Mgr. Karel Havel Třída: oktáva (počet studentů: 27) Termín: Maturitní komise: 15

17 Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Mgr. Bohdana Kachlíková (SOŠ sociální Jihlava) Mgr. Aleš Petrák RNDr. Ludmila Šrůtková Třída: 4.B (počet studentů: 29) Termín: Maturitní komise Předseda: Mgr. Martina Marková (Gymnázium Ad Fontes Jihlava) Místopředseda: Mgr. Petr Mazanec Třídní učitel: Mgr. Karel Kratochvíl Seznam všech absolventů ve školním roce v členění podle tříd je uveden v příloze č. 4. Výsledky maturitní zkoušky Maturovalo 82 ţáků. Všichni ţáci sloţili maturity úspěšně (jeden ţák opakoval didaktický test z matematiky v podzimním termínu). Více jak polovina ţáků (49) měla vyznamenání, z toho 25 ţáků maturovalo se samými jedničkami. Přehled známek společné i profilové části v jednotlivých třídách je uveden v příloze č 1. Maturitní výsledky společné (státní) části, včetně porovnání s ostatními školami, jsou podrobněji zpracovány v následujících tabulkách a grafech. Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2013 Z výsledků je zřejmé, ţe gymnázia i nadále poskytují nejpevnější všeobecně vzdělávací základ, na němţ mohou stavět studenti pokračující na vysoké školy. Maturanti Gymnázia Pelhřimov opět dosáhli ve všech částech státní maturitní zkoušky (v českém a anglickém jazyce a v matematice) nadprůměrných výsledků i v porovnání se svými vrstevníky na ostatních gymnáziích v České republice. 16

18 Rozpracované výsledky podle tříd: I. Český jazyk a literatura II. Anglický jazyk III. Matematika didaktický test 17

19 Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ ve školním roce 2012/2013 Studenti našeho gymnázia jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení a pravidelně se dostávají na prestiţní a náročné vysoké školy, které jsou zárukou jejich úspěšného budoucího profesního rozvoje. V současné době je důleţité sledovat nikoliv to, ZDA se studenti dostanou na vysokou školu, ale na JAKOU vysokou školu se dostanou a zda ji dokončí. Při současném převisu počtu míst ke studiu na vysokých školách je víceméně kaţdý student někam přijat. Proto v níţe uvedených datech rozlišujeme prestiţní vysoké školy a ostatní vysoké školy, popřípadě vyšší odborné školy. Rozdělení na prestiţní a ostatní vychází ze zkušeností pedagogů naší školy. Bohuţel není v našich silách zjistit, zda naši absolventi vysokou školu, na kterou nastoupili, také úspěšně dokončí. V letošním školním roce nastoupila drtivá většina maturantů po úspěšném přijímacím řízení ke studiu na vysoké škole (77 studentů z celkového počtu 82 maturantů). Pouze někteří zvolili VOŠ, či jazykové školy (4 studenti). Jen minimum z nich nepokračuje ve studiu. Ti většinou na rok či dva odjedou do zahraničí nebo nastoupí do zaměstnání (letos odjela do zahraničí 1 studentka). Podrobnější informace o přijetí přinášejí následující grafy a) rozdělení studentů podle VŠ v procentech maturitní ročník 2012/2013 b) rozdělení studentů podle VŠ podle počtu osob maturitní ročník 2012/

20 c) rozdělení studentů podle VŠ v procentech podle jednotlivých tříd maturitní ročník 2012/2013 d) rozdělení studentů podle OBORŮ na VŠ v % - přehled maturitních ročníků z let e) rozdělení studentů podle VŠ v procentech přehled maturitních ročníků z let Poznámka: Univerzity a VŠ jsou: Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita Brno (MENDELU), Masarykova univerzita (MU) Brno, VŠE Praha, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB 19

21 f) Prevence rizikových projevů chování ţáků V rámci našich učebních plánů a nově i ŠVP se škola snaţí vytvářet bezpečné prostředí pro své ţáky. Během celého školního roku poskytuje ţákům školní i mimoškolní aktivity, které mají podpořit jejich zdravý ţivotní styl (lyţařský výcvikový kurz třídy sekunda, kvinta a první ročníky čtyřletého studia, sportovně turistický kurz třídy septima a třetí ročníky čtyřletého studia, třídní exkurze, sportovní krouţky, sportovní den školy). První ročníky čtyřletého studia se účastní adaptačních kurzů v Březové u Třebíče, které se zaměřují na psychologicko-sociální dovednosti nových třídních kolektivů. Ţáci primy absolvují podobně zaměřený kurz doplněný navíc o ekologickou výchovu v Chaloupkách u Třebíče. Škola během roku nabízí ţákům i další akce (přednášky, besedy zaměřené na prevenci zneuţívání návykových látek, šikanu, první pomoc atd.) dle aktuálních nabídek a moţností. Metodik prevence se účastní školení pořádaných PPP v Pelhřimově, dále i jednání komise prevence sociálně patologických jevů a kriminality MÚ Pelhřimov. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Pelhřimov a v souladu s plánem DVPP na školní rok 2012/2013. Všechny uvedené vzdělávací akce jsou ve shodě s plánem školy. Prostředky vynaloţené na DVPP jsou vyuţívány efektivně v souladu s potřebami jednotlivých PK. Hodnocení plánů práce jednotlivých PK za školní rok, jeţ je uvedeno ve výroční zprávě, zahrnuje vyuţití poznatků z DVPP ve výuce příslušných předmětů Z. Hronová Seminář Finanční gramotnost Fraus Jihlava Funkční studium ředitelů Vysočina říjen 12- březen 2013 A. Petrák Education Jihlava září, říjen 2012 R. Čech Seminář biologie badatelsky orientované vyučování České Budějovice A. Petrák Školení - novela zákona o pedag. prac. Jihlava Z. Hronová seminář výchovných poradců a metodiků prevence SŠ Jihlava říjen 2012 K. Kratochvíl Jak učit o komunismu - Ústav pro studium totalitních reţimů Praha Z. Hronová NIDV Domácí násilí Jihlava A. Petrák, J. Daňhelová NIDV konzultační seminář pro managment škol státní maturita 2013 Jihlava Studium pro zadavatele, hodnotitele a maturitní komisaře státní maturita - e-learningové CISKOM studium nominovaní průběţně pedagogové Z. Hronová Seminář o šikaně Jihlava Přednáška W. Shakespeare (Vysočina J. Sankotová Education) Jihlava únor, červen 2013 B. Kubíková, J. Kratochvílová semináře FJ s rodilou francouzskou lektorkou Jihlava K. Slavětínská Letní škola historie (UK) Praha J. Šušmáková studium učitelů AJ Anglie J. Daňhel studium učitelů AJ Malta J. Provázek studium AJ pro učitele IVT - Comenius Malta J. Sankotová Live in the Language Praha 20

22 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Časový harmonogram školního roku Zahájen přípravný týden na školní rok 2012/ Zahájení nového školního roku 2012/ Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu :30 prodej sešitů ţákům - aula p. Mikolášek Burza učebnic aula 13, :40 (VP) pedagogická rada schválení plánu práce na rok 12/13 6. a Exkurze 3.B - kemp Ostrov Zadní Třebáň Špička Adaptační kurz 1. A a 1. B Březová Provázek, Veithová 11. a Charitativní sbírka Světluška (5 dvojic) Popelková Přespolní běh a závod horských kol Scott kriterium (nám. PE) PK TV Corny pohár v atletice okresní kolo PE (střední školy) d+h PK TV - pořadatel Ekologicko-naučný pořad (sběrný dvůr) - I, II, III Popelková Fotbal (VI.A) hřiště Kalvárie Havel, Štěpánková Corny pohár v atletice kk Ji (střední školy) - dívky Dvořáková Noc vědců + AKP Mazanec, Šrůtková Státní svátek Pedagogická praxe -Marie Bartošková ( M-Z) V.Špička Terezín exkurze, seminář z dějepisu Slavětínská, Kratochvíl Jazykový pobyt Anglie Daňhel, Sankotová, Šušmáková, Zíková Porada ředitelů škol KÚ Třešt Petrák :30-kino přednáška Drop in (Douda) III, IV, V,VI 1.A,B 2.A,B Čech, Hronová Horácké divadlo Ji Naši furianti ( 15:45) Kratochvíl PEDAGOGICKÁ PRAXE - L. Smítková (D) Mácová 17.,18.,19.10 Ekologická olympiáda - M. Budějovice 2 druţstva stud. PK Bi Divadelní představení - soubor DDM - divadlo od 9:00 (III, IV, V) Daňhelová Basketbal VI.A kat H+D, 8.,9. třída OK PK TV Školská rada 16: a Podzimní prázdniny Seminář výchovných poradců a metodiků prevence SŠ 14:00 Hronová Exkurze veletrh GAUDEAMUS - 4.A, 4.B Kratochvíl Sálová kopaná chlapci (III. kat) Dvořáková Přednáška kino, 1.A,1.B. I, 10:00 PK Z Přednáška Oceány 11:40 knihovna- 3.A,3.B,VIII PK Bi Soutěţ O češtině trochu jinak - aula PK ČJ :00 16:30 Mozaika SŠ v KD Máj vedení školy OK - kopaná hala st. ţáci PK TV Seminář MO kat. B,C Mazanec Maturitní trénink (4.A,B,VIII) spol. Scio Provázek, Daňhelová Olympiáda z D Šmrhová Ekologický kurz I Chaloupky Kratochvílová, Štěpánková Florbal IV dívky OK PK TV OK šachy DDM Provázek Schůze výboru SRPGyPe 17:00 sborovna Petrák přednášky z FF JU Kratochvíl Florbal IV chlapci OK PK TV Florbal III chlapci OK PK TV :30 pedagogická rada hodnocení prospěchu a chování za 1.čtvrt. všichni vyučující :00 rodičovské schůzky čtyřleté studium všichni vyučující :00 rodičovské schůzky osmileté studium všichni vyučující literární přednáška Městská knihovna PE 2.B, VI Mácová francouzská lektorka Marine Saettel v hodinách Fj PK Fj 21

23 film a beseda Jeden svět na školách Ing. J. Litomiský Kratochvíl Košíková - SŠ dívky - KK PK TV :00 17:00 Den otevřených dveří na naší škole, NIDV Domácí násilí Ji Hronová OK volejbal dívky, hoši PK TV TERMÍN PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE Daňhelová Florbal V - SŠ chlapci OK PKM Tančírna Kdyţ gympl tančí - tělocvična Dvořáková Zájezd do Vídně (CK Markéta Borisová Říha) PK NJ Exkurze hematologie (3.A, B od13:00) Havel Florbal V SŠ dívky OK PK TV MO školní kolo, kat. A (4. roč.) PK M Studentské prezidentské volby Kratochvíl Recitační soutěţ niţší gymnázium Veithová Porada ekonomů-jihlava Peroutková Soutěţ v NJ PK Nj Setkání s radní kraje Vysočina J. Fialová (na OA Pe) Petrák Exkurze hematologie (VII + část 3.A, od13,00) Čech Florbal III. kat. KK Ţďár nad Sázavou chlapci Dvořáková Maturitní ples - oktáva Šrůtková Přírodovědné klání 1. A, B, V aula Šrůtková, Mazanec Géčka vystoupení Nemocnice a Domov pro seniory Pelhřimov Makovcová Dějepisná soutěţ aula Kratochvíl Vánoční posezení zaměstnanců školy aula 15: Sportovní den školy PK TV+vyučující Projektový den školy (besídky, přednášky, filmy, ) Géčka koledování 1. hodina aula (III, IV, 1. A, B, 2. A, B) Makovcová Vánoční prázdniny Ředitelské volno pro studenty (oprava topení) LVVK Pec pod Sněţkou (Slovanka) 1. A,B+V PK TV Divadelní přestavení v AJ - Aula 11:00 PK AJ Návštěva na naší škole MUDr. J. Běhounek (hejtman Kraje Vysočina) MO KK (Jihlava, kat.a) Daňhelová PZ nanečisto - 13:30 - informační odpoledne pro ţáky 5. a 9. tříd ZŠ Maturitní ples 4. A Havel MO OK (aula, kat. Z5, Z9) Daňhelová MO školní kolo, kat. B,C PK M FO KK (JI, kat. A) Jírů Vystoupení skupiny Géčka (KD Máj, Cena města Pelhřimova) Makovcová OK - olympiáda v NJ PK NJ :30 pedagogická rada hodnocení prospěchu a chování ţáků za 1. pololetí Přebor škol v šachu KK, JI Provázek Závěr 1. pololetí, předání výpisů vysvědčení ţákům TU Maturitní ples 4. B Kratochvíl Pololetní prázdniny Exkurze Nemocnice PE (3. A,B, VII) PK Bi Lyţařský areál Křemešník - Memoriál Pepy Šlaka PK TV OK soutěţe O češtině trochu jinak I. kategorie V. Mácová OK soutěţe O češtině trochu jinak II. kategorie K. Slavětínská :00 Simulační hra FISHBANKS - aula J. Trnka Jarní prázdniny Seminář FJ,,Grand Est Francais s fr. lektorkou Jihlava B. Kubíková :00 před. P. Veselého "Zajímavosti ze ţivota ptáků ČR" (2.AB, VI) PK Bi (J.Trnka) :00 porada ŘŠ na KÚ A. Petrák ZO školní kolo PK Z OK soutěţ v AJ J. Sankotová Chemie moderní pokusy (VŠCHT) L. Šrůtková Školní kolo biologické olympiády D+C PK Bi 22

24 Celostátní kolo FO - Brno J. Jírů Soutěţ v NJ KK (JI) J. Vejborová Okresní kolo CHO (D)- ZŠ Praţská M. Kovář Lyţařský kurz II, Paseky nad Jizerou H. Němcová, Z. Dvořáková P. Štěpánková BiO kat A,B aula, laboratoř Bi a učebna Bi PK Bi Městské kolo recitační soutěţe Muzeum Vysočiny Pelhřimov S. Veithová Vystoupení Géčka, vernisáţ výstavy Voda nad zlato, hotel Slávie, 15:30 hodin DOD nemocnice PE 12:30 (3. a 4. roč.) PK Bi K. Havel S Vysočinou do Evropy soutěţ (KÚ Jihlava) J. Provázek OK zeměpisné olympiády H. Němcová OK, basketbal hoši IV. kat PK TV OK, soutěţ v AJ PK Aj Výstava Příběhy bezpráví (Jeden svět) chodba u jídelny P. Mazanec Jeden svět filmový festival aula, kino Projekce filmu Na sever od Slunce 11:00 12:30 (3.A, 3.B, VII) KINO Projekce filmu Polibek Putina 11:00 12:30 (2.A, 2.B, VI ) KINO Okresní kolo recitační soutěţe Muzeum Vysočiny S.Veithová Přednáška z geometrie RNDr. Pavel Leischner, uč. FY J. Jírů Sluníčkový den sbírka Z. Dvořáková Krajské kolo konverzace Jihlava B. Kubíková Vybíjená kat. III PK TV KK soutěţe Poznej Vysočinu V. Špička Matematický klokan R. Čech Zájezd do Anglie, 48 studentů ze tříd IV a V R. Daňhel, S. Zíková, J. Šušmáková, J. Daňhelová FO kat. E,F- okresní kolo - aula J. Jírů BIO okresní kolo kat. C,D PK Bi :30 pedagogická rada (Den učitelů) 28. a Velikonoční prázdniny Státní svátek OK volejbal kat. IV (dívky) PK TV Kopaná Pohár J. Masopusta PK TV CHO, kat.c - KK, Jihlava M.Kovář BiO, kat. A - HB PK Bi Hodina Moderní chemie - představení L. Šrůtková Eurorébus, krajské kolo v Jihlavě autobus studentů V. Špička, P. Štěpánková Krajské kolo olymp. z ČJ - Ţďár nad Sázavou A. Petrák OK Bio kat.d Pk Bi Jazykový poznávací zájezd do Francie J. Kratochvílová, R. Daňhel H. Němcová MO - krajské kolo kat. B,C P. Mazanec Návštěva skupiny holandských ţáků a učitelů Krajské kolo recitační soutěţe - Třebíč S.Veithová Zeměpisná olympiáda, KK Ţdár nad Sázavou PK Z BiO, kat. B - HB PK Bi Filmová noc aula K. Kratochvíl Přednáška (biologie Kostka) PK Bi Přednáška s předsedou senátu Milan Štěch (aula) 12:00 Seminář ZSV a PN Společné jednání se zástupci města, Kraje Vysočina a zástupci základních škol 15:00-16:00 zasedací místnosti MÚ PE ředitel školy Schůzka výboru SRPGyPe 17:00 - sborovna ředitel školy CHO, kat.d - KK, Jihlava M.Kovář Pelhřimovský zvonek soutěţ, KD Máj Pelhřimov Géčka MO kat Z6, 7, 8 OK - aula PKM, DDM :30 ped. rada hodnocení za 3. čtvrtletí :00 schůzky rodičů osmileté studium 23

25 :00 schůzky rodičů čtyřleté studium Přijímací zkouška do prvních ročníků a primy 1. kolo Červenobílé dny charitativní akce Z. Dvořáková Bio výuk. program Redukce kino od 12:00 (1.-3. roč.) PK Bi Kontrola ČSSZ ekonom. úsek Exkurze Praha Hrad 3. AB,VII K.Slavětínská, S.Viethová Klasifikační ped. rada pro 4. A a VIII Vydání vysvědčení za 4. ročník pro 4. A a VIII + poslední zvonění TU 29. a Studijní volno pro studenty 4. A, 4. B a VIII Státní svátek Maturitní zkouška společná část DT a PP Státní svátek Atletický Pohár rozhlasu PK TV Klasifikační ped. rada pro 4. B Vydání vysvědčení za 4. ročník pro 4. B + poslední zvonění TU Zdravotnická soutěţ PK Bi Ústní matur. zkoušky společné i profilové části 4. A zkušební komise Zelená stezka Zlatý list (II, III, IV) Blatiny B. Veverková 20. a Dálný východ (kino) - 2. a 3. ročník PK Z Praha (výstava Tutanchamon) - prima J. Kratochvílová Vystoupení Géčka Domov pro seniory PE D. Makovcová Ústní matur. zkoušky společné i profilové části VIII zkušební komise Ústní matur. zkoušky společné i profilové části 4. B zkušební komise :00 Madagaskar (KD Máj) 120 studentů (I, VI,VII,2. A, 2. B) PK Z Divadlo (Tábor) (IV, 3.A) I. Strnadová, V. Mácová AULA 13:30 školení členů poţár.hlídek M. Hubková :45 test znalostí AJ pro budoucí první ročníky - aula PK AJ Atletická olympiáda PK TV Přednáška Muzeum Vysočiny (třída V) K. Kratochvíl Předání maturit. vysvědčení divadlo 16:00 (4. A, B, VIII) 5. a Přírodovědná konference - VII L. Šrůtková KK BiO (HB) Pk Bi Lektorka M. Saettel v hodinách FJ B. Kubíková 11. a Přírodovědná konference - III V. Špička Taneční vystoupení ZUŠ - Městské divadlo PE 13. a Přírodovědná konference 3. A,B J. Jírů, V. Špička Soutěţ Eurorebus (3 ţáci II a 3 ţáci III) H. Němcová Sportovní kurz (3. A, 3. B) K. Havel, J. Jírů, Z. Dvořáková, Husitské muzeum Tábor - VI V. Mácová Exkurze 2. B P. Plášil, J. Provázek Exkurze II H. Němcová, P. Štěpánková Exkurze III V. Špička, S. Veithová Exkurze IV Z. Hronová, Exkurze VI V. Mácová Exkurze 2. A P. Mazanec, A. Petrák :30 - klasifikační ped. rada za 2. pololetí Beseda s paraolympionikem Šk. parlament :40 - hodnotící ped. rada Třídy V-VII a 1.A, B 3.A, B projektový den 4 stanoviště Odpoledne schůzky s rodiči a studenty prvních ročníků a primy vedení školy + TU Přehazovaná turnaj I IV PK TV Sportovní den školy :30 slavnostní ped. rada k závěru šk. roku všichni zaměstnanci Závěr školního roku 2012/ vysvědčení 24

26 Zahraniční kontakty ve školním roce 2012/ jazykový poznávací zájezd skupiny našich ţáků (VI, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B) do Londýna a jiţní Anglie, 48 ţáků + 4 učitelé zájezd skupiny našich ţáků do Vídně, 38 ţáků + 3 učitelé jazykový poznávací zájezd skupiny našich ţáků (IV a V) do Londýna a jiţní Anglie, 48 ţáků+ 4 učitelé zájezd skupiny našich ţáků do Francie (Normandie a Paříţ), 35 ţáků + 3 učitelé pobyt skupiny holandských ţáků a učitelů na naší škole, 40 ţáků+ 4 učitelé Přehled výsledků soutěţí ţáků Gymnázia Pelhřimov ve školním roce 2012/13 Matematická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Zdeněk Krejčí x 6. úř - A Jan Hladík x 11. úú - A Tomáš Řezka x B Marek Zmeškal x 1. úř C Martin Vejbora x 4. úř Z9 Martina Petráková úř Z8 Adriana Šimánková úř Z8 Viktor Rosman dř úř Z7 Jáchym Lis úř Z7 Tereza Podušková úř Z7 Adéla Pamětnická úř Z7 Barbora Blaţková dř Z7 Jan Jaroš dř Z7 Jaroslav Kalina dř Z7 Kryštof Duchan dř Z6 Bedřich Marek 1. Z6 Kristýna Sochorková 3. Z6 Ivana Kapounová dř Z6 Tereza Havlíková dř Z6 Vítek Sýkora dř Z6 Valerie Vítů dř Z6 Jiří Špinar dř dř další řešitel, pořadí neurčováno Matematický klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Student Kateř. Doskočilová 69 Junior Martin Vejbora Kadet Jakub Křikava 68 Benjamin Jáchym Lis V kategorii Junior bylo v ČR účastníků, v kategorii Benjamin účastníků. 25

27 Přírodovědný klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Junior Martin Tousek Junior Ondřej Kubů Junior Ondřej Stránský Kadet Kateřina Daňhelová V kategorii Junior bylo v ČR účastníků, v kategorii Kadet účastníků. Pythagoriáda okresní kolo Z8 Josef Martínek dř Z8 Tamara Zíková dř Z8 Gabriela Mikešová dř Z8 Nela Valentová dř Z7 Jáchym Lis 1. Z7 Jan Kalina 3. Z7 Anna Smrčková dř Z7 Barbora Blaţková dř Z7 Tereza Podušková dř Z7 Adéla Pamětická dř Z6 Marek Bedřich 2. úř Z6 Jiří Špinar úř Z6 Ivana Kapounová úř Z6 Jakub Hladík úř Z6 Markéta Kupcová úř Z6 Vítek Sýkora dř Z6 Antonín Zajíček dř Z6 Matěj Červenka dř Z6 Kristýna Sochorková dř Z6 Elena Zíková dř Z6 Tereza Havlíková dř Fyzikální olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Jan Hladík x 3. úř 16. úř C Václav Miřátský x 1. úř C Marek Zmeškal x 2. úř D Martin Vejbora x 3. úř D Daniela Šimánková x 6. úř D Jan Joneš x 12. úř D Tomáš Novotný x 27. úř D Kamil Bednář x 35. úř E Martina Petráková 1. úř 12. úř F Viktor Rosman 1. úř F Adriana Šimánková 4. úř F Zuzana Richterová úř F Nela Valentová 7. úř F Anna Tousková 8. úř Václav Miřátský při bodovém porovnání všech krajských kol obsadil 1. místo v ČR a byl nominován na celostátní soustředění nejlepších středoškoláků. 26

28 Fyzikální olympiáda - krajská kola kategorií A, B, C, D Pořadí škol kraje Vysočina podle bodů za umístění úspěšných řešitelů na místě ( ) Ve šk. r. 2003/04, 2006/07 a letos (2012/2013) jsme byli nejlepší v kraji. 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Součet 1. gy Jihlava 32, ,5 16,5 28, , ,5 2. gy Ţďár nad Sázavou 11, , , ,5 3. gy Pelhřimov ,5 12,5 21,5 2, ,0 4. gy Třebíč ,5 10 8, ,0 5. gy Velké Meziříčí ,0 6. gy Havlíčkův Brod , ,5 7. gy Moravské Budějovice ,0 8. gy Telč ,0 9. gy Bystřice nad Pernštejnem ,0 10. gy Nové Město na Moravě 3 3 6,0 11. SPŠ Jihlava 4 1,5 5, SPŠ Třebíč 3 1 4, gy Humpolec 1 3 4,0 14. gy Pacov 3 3,0 Biologická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Pavel Suk x A Jan Hladík x B Miroslav Bašta x 1. B Štěpán Suk x 4. B Michaela Komínová x 5. C Anna Tousková 6. - C Dorota Skřivanová C Johana Kešnerová D Anna Smrčková D Nella Kotrčová 6. - D Šimon Rásocha Chemická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo C Martin Tousek x 5. C Kamila Bartošková x 19. D Viktor Rosman D Zuzana Richterová

29 Astronomická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Jan Hladík postup postup 5. Nominace do pětičlenného reprezentačního týmu ČR pro Mezinárodní astronomickou olympiádu v Řecku (pro překročení věku 20 let v soutěţní den olympiády nebyl zařazen) Zeměpisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo D Petr Štěpán D Vojtěch Šindelář C Gabriela Mikešová B Vojtěch Jelínek A Marek Bedřich Logická olympiáda nominační kolo krajské kolo celostátní kolo B Anna Smrčková C Zdeněk Krejčí 8. - C Jaroslav Sýkora C Martin Vejbora C Jan Tománek C Radek Štěpánek C Jan Joneš C Jan Červený nezveřejněno - Dějepisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Zuzana Richterová Jazyková konverzační soutěţ v angličtině IIIA IIIA IIB IIC IA Klára Kopecká Ondřej Stránský Jakub Křikava Toby Mazanec Tereza Podušková okresní kolo krajské kolo celostátní kolo 2. - bez umístění x

30 Jazyková konverzační soutěţ ve francouzštině B1 B1 Klára Kopecká Markéta Oumarová okresní kolo krajské kolo celostátní kolo x 4. - x bez umístění - Jazyková konverzační soutěţ v němčině IIB IIA IIIA IIIA Ondřej Mikeš Terezie Veselá Zuzana Broţová Sarah Akhlasová okresní kolo krajské kolo celostátní kolo bez umístění Olympiáda v českém jazyce (O češtině trochu jinak) okresní kolo krajské kolo celostátní kolo II Klára Kopecká II Hana Martínková I Martina Petráková I Gabriela Mikešová Ekologická olympiáda SŠ starší SŠ mladší krajské kolo celostátní kolo Pavlína Cabadajová, Pavel Suk, Jan Hladík 2. - Michaela Komínová, Miroslav Bašta, Štěpán Suk 7. - Zelená stezka Zlatý list Mladší Starší Alţběta Šrůtková, Tereza Sochorková, Johana Kešnerová, Martina Petráková, Dorota Skřivanová, Anna Tousková, Ondřej Mikeš Barbora Blaţková, Vojtěch Hunal, Kristýna Kodešová, Jáchym Lis, Vojtěch Pistulka, Nikola Svobodová krajské kolo celostátní kolo

31 Eurorébus ZŠ1 ZŠ2 Tereza Podušková, Jaroslav Kalina, Vojtěch Jelínek Daniel Bourek, Jakub Křikava, Ondřej Mikeš Krajského kola se zúčastnilo 13 tříd. krajské kolo celostátní kolo Neúčast (souběh třídní exkurze) Poznej Vysočinu krajské kolo Tamara Zíková Jan Holub bez umístění Tamara Zíková se dostala do 30členného výběru, který absolvoval dvoudenní zájezd do Prahy. Soutěţ studentských prezentací Petra Blaţková název prezentace Nádorová onemocnění krajská soutěţ Zvláštní ocenění za přehledně zpracovaný rozsáhlý studijní text z patologie, ucelený a přehledně řešený popis dané oblasti. Pěvecká soutěţ Pelhřimovský zvonek okresní soutěţ Sólo Natálie Fikarová a skupina Géčka 2. Šachy II Samuel Hána, Jan Novotný, Jan Jaroš, Adam Paták, Jiří Blaţek okresní kolo krajské kolo termínová 3. kolize II Druţstvo B 6. - III Druţstvo A 2. - III Druţstvo B 3. - V kat. II postoupily do krajského kola první dvě druţstva z různých škol (1. a 3. druţstvo), v kat. III postoupil do krajského kola pouze vítěz. 30

32 Sportovní soutěţe kategorie okresní kolo krajské kolo celostátní kolo dívky V Corny středoškolský atletický pohár chlapci V 4. - Pohár rozhlasu chlapci IV 3. Basketbal Florbal Fotbal dívky V 1. dívky VIA chlapci V chlapci V 3. - chlapci III dívky V 3. - chlapci VIA 2. - chlapci V 2. - kategorie sloţení druţstva okresní kolo krajské kolo celostátní kolo dívky III 3. Přespolní běh dívky IV Františka Brávková, Natálie Fikarová, Zuzana Richterová, Dorota Skřivanová 3. Atletická olympiáda kategorie jméno disciplína okresní kolo III Kryštof Duchan 1000 m 1. III Jan Fiala skok vysoký 3. III Kryštof Duchan 60 m 2. IV Dorota Skřivanová skok vysoký 1. IV Matěj Konečný vrh koulí 2. Memoriál Pepy Šlaka chlapci IV Petr Velíšek 1. Obecné označení kategorií v řadě soutěží kat. V SŠ, kat. IV 8. a 9. tř. ZŠ a odpovídající roč. víceletého gy, kat. III - 6. a 7. tř. ZŠ a odpovídající roč. víceletého gy Cena Talent Vysočiny 2013 Nominaci na Talent Vysočiny 2013 obdrţeli dva studenti z naší školy - podařilo se jim tak dostat mezi 125 nadaných ţaků ze všech základních a středních škol celého kraje. Slavnostní vyhlášeni ceny Talent Vysočiny 2013 a Ceny hejtmana Vysočiny 2013 proběhlo v pátek Absolutním vítězem se nestal sice ţádný z našich studentů, ale velkým úspěchem je uţ samotná nominace na ocenění. Za naši školu byli nominováni: Jan Hladík student oktávy přírodovědný obor: Odůvodnění nominace: Jan Hladík je studentem oktávy pelhřimovského gymnázia a letošním maturantem. Po celou dobu studia - od primy do oktávy - dosahoval velmi dobrých výsledků nejen v rámci běţného studia (vţdy prospěl s vyznamenáním), ale i jako reprezentant školy v řadě soutěţí především přírodovědného 31

33 zaměření. Jan má nejenom vynikající vědomostní výsledky, ale je zároveň velmi praktický a manuálně zručný. Syntéza těchto vlastností přináší plody ve formě úspěšných účastí na různých typech soutěţí okresní, krajské, celostátní i mezinárodní úrovně, a to zejména v oblasti přírodních věd. Jiţ od tercie úspěšně reprezentuje školu v oborech, jako je fyzika, chemie, matematika, biologie, ekologie a astronomie. Jan je velmi nadaný a pracovitý student se širokým záběrem zájmů. Výborně reprezentuje nejen svou školu, ale i rodné město Pelhřimov a kraj Vysočinu. Zároveň se také zodpovědně věnuje mládeţi jako vedoucí letních táborů. Miroslav Bašta student sexty přírodovědný obor Nominován byl za cílevědomý rozvoj svých znalosti v oboru biologie. Jeho nadání a talent se projevuje úspěchy v mnoha biologických a ekologických soutěţích. Lyţařské výchovně výcvikové zájezdy Organizaci lyţařských kurzů věnuje naše škola tradičně velkou pozornost. V tomto školním roce se kurzů zúčastnili ţáci 1. A, 1. B a kvinty týdenní pobyt na chatě Slovanka u Pece pod Sněţkou v Krkonoších a ţáci sekundy týdenní pobyt v penzionu Sokol v Pasekách nad Jizerou. Cílem bylo nejen seznámit ţáky se základy sjezdařské a běţecké lyţařské techniky, ale také rozvíjet vztahy v kolektivu, naučit se respektovat své spoluţáky a poznat se navzájem i z jiné stránky. Sportovní kurzy Sportovní kurzy ţáků jsou součástí učebních osnov pro gymnázia. Ţáci 3. B a septimy se zúčastnili turisticko, cyklisticko, vodáckého sportovního kurzu v lokalitě Na pískárně u Českého Krumlova, včetně sjíţdění řeky Vltavy. Další vzdělávací exkurze a akce Odborné exkurze v rámci jednotlivých předmětů a školní výlety tříd se jiţ staly nedílnou součástí výuky na gymnáziu. Při jednotlivých výjezdech si ţáci ověřují teoretické poznatky, jeţ získali ve škole, přímo v praxi. Tyto praktické poznatky jsou rovněţ uţitečné při vypracovávání seminárních prací ve volitelných předmětech. Výlety pak mají převáţně poznávací charakter a jejich důleţitou součástí je i formování třídního kolektivu. Ve vyšších ročnících se studenti podílejí samostatně na přípravě a realizaci akcí. Různé články (většinou od studentů gymnázia), díky kterým se můţete blíţe seznámit s některými exkurzemi nebo dalšími akcemi školy jsou uvedeny v příloze č

34 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 provedla Česká školní inspekce veřejnosprávní kontrolu vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu ve dnech 26. a 27. února 2013, při které nebyla zjištěna ţádná porušení právních předpisů, finanční prostředky státního rozpočtu byly přijaty a pouţity oprávněně. Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov provedla dne kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. j) Základní informace o hospodaření školy V roce 2012 bylo hospodařeno s finančními prostředky v tomto členění: Příspěvek na provoz ,-- Provozní příspěvek odměna ředitele školy ,-- Příspěvek ze SR ,-- Dotace EU peníze SŠ ,60 Dotace ESF Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina ,-- Dotace Praţský studentský summit 4 500,-- Dotace Vyučování badatelsky orientované 1 465,-- Hospodářský výsledek k ve výši Kč 0,-- byl dosaţen za pouţití schváleného čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,-- a schváleného čerpání investičního fondu na opravu nemovitého majetku ve výši Kč ,18. Veškeré předepsané ukazatele byly splněny. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do dlouhodobého projektu OP VK 1.5 EU peníze středním školám s názvem Zvýšení atraktivity a úrovně výuky. Ve školním roce 2012/2013 byl připravován a schválen projekt v rámci OP VK Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/ , v němţ je naše škola významným partnerem. l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Další vzdělávání ve smyslu 55 odst. 3 školského zákona škola nenabízí. 33

35 m) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nerealizovala ve školním roce 2012/13 ţádný projekt financovaný z cizích zdrojů (s výjimkou projektu podpořených z OP VK). n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole není ustavena. Velmi dobrá je spolupráce s občanským sdruţením Sdruţení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov (SRPGyPe), které škole pomáhá při realizaci mimoškolních a nadstandardních vzdělávacích a zájmových aktivit. Dále škola spolupracuje s Městem Pelhřimov a jeho příspěvkovými organizacemi. Škola má zastoupení ve školské komisi města. Na řadě akcí úspěšně spolupracujeme s Městským kulturním a informačním centrem. Rovněţ také rozvíjíme spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti vzdělávání, jako je například Hodina H, o. s. Pelhřimov. Nejdůleţitějším partnerem pro školu jsou samozřejmě rodiče. Ti jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí nejen na organizovaných rodičovských schůzkách, ale i v rámci konzultačních dnů. Informace mohou získat také kdykoli během školního roku při osobní návštěvě školy. Aktuální průběţné výsledky vzdělávání ţáků (prospěch a absence) jsou nově k dispozici v počítačovém systému Bakaláři přístupném pomocí webových stránek školy. 34

36 Závěr Ve školním roce 2012/13 došlo ke dvěma významným událostem. Byl to první rok pod nově jmenovaným vedením. Nejedná se pouze o změnu na pozici ředitele, došlo rovněţ ke změně ve způsobu řízení školy. Do širšího vedení bylo zapojeno více pracovníků. Tato změna přinesla spoustu novinek. Škola se aktivněji zapojuje do projektů a modernizuje vybavení školy (hlavně IT technologií) a zavedla přístup ke klasifikaci a absenci na internetu. Ve školním roce 2012/13 probíhal rovněţ zkušební provoz elektronické třídní knihy, dokončila se nová ţákovská knihovna a studovna, došlo k obnovení funkce školního parlamentu, změnila a rozšířila se nabídka volitelných předmětů, ve 2. pololetí 4. ročníků se studentům ponechal prostor pro aktivnější přípravu k maturitní zkoušce a nově se organizují maturity. Dění ve škole ovlivnily i mnohé další drobné změny. Druhá událost souvisí se skutečností, ţe díky nepříznivému demografickému vývoji klesá počet ţáků nastupujících do středních škol. Gymnázium bylo s touto situací v posledních letech opakovaně konfrontováno. Ve školním roce 2012/2013 nové vedení našeho zřizovatele (Kraje Vysočina) předloţilo koncept řešení dopadů demografického vývoje zaloţený na páteřní síti středních škol. V průběhu celého roku probíhalo mnoho diskuzí a jednání se zřizovatelem i širokou odbornou i laickou veřejností. Naše škola byla vybrána do páteřní sítě středních škol. V průběhu roku byla projednávána koncepce, v níţ bylo navrţeno, ţe by naše škola pomohla řešit problémy spjaté s demografickým vývojem a s ním související nejistou budoucnost dvou středních škol, a to sousední Obchodní Akademií Pelhřimov a dále Gymnázia v Pacově. Po mnoha jednáních bylo nakonec na Zastupitelstvu Kraje Vysočina dne 25. června 2013 přijato rozhodnutí, ţe sousední Obchodní akademie Pelhřimov bude sloučena (přičleněna) ke Gymnáziu Pelhřimov k 1. červenci Gymnázium Pelhřimov bude nástupnickou organizací, tzn. bude pokračovat ve své činnosti a přijme pod svá křídla obchodní akademii. Na druhé straně se naše škola na řešení budoucnosti Gymnázia v Pacově podílet nebude, to převezme jako zřizovatel město Pacov. Dovolte, abych poděkoval všem kolegům a kolegyním i dalším zaměstnancům školy za práci v uplynulém školním roce a rovněţ všem úspěšným studentům za reprezentaci Gymnázia Pelhřimov. Myslím, ţe můţeme být hrdí na svou práci. Zároveň si však musíme uvědomit, ţe je třeba zvýšit naše úsilí o udrţení kvality školy, zejména s přihlédnutím k nelehkým ekonomickým a společenským podmínkám našeho současného školství. Dále bych rád poděkoval všem rodičům, kteří nás v naší práci podporují, všem novým ţákům a jejich rodičům za důvěru, jeţ projevují tím, ţe si naši školu zvolili pro své vzdělávání. Budeme se snaţit jejich důvěru i nadále nezklamat. Aleš Petrák, ředitel školy Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Gymnázia Pelhřimov dne 15. října Mgr. Jana Daňhelová předsedkyně Školské rady Mgr. Aleš Petrák ředitel školy 35

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 identifikátor zařízení: 600008347 IČO:

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 OBORY VZDĚLÁNÍ: a) 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 m. Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 45 Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, 565 301 730 e-mail:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 Karta procesu Název procesu R10 - Řízení školy R10-FO-01 Vypracoval: Platnost od: Schválil: 1.4.2008 Mgr.Eva Matoušková R10-1 Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 1. Stav na škole k zahájení školního roku

Více

Roční plán. Školní rok

Roční plán. Školní rok Roční plán Školní rok 2016-2017 Září 1.9. Mše svatá na zahájení školního roku ve Strašnicích od 9:00 hodin 6.-9.9. Adaptační kurz primy A 7.9. Vědecký jarmark, II. ročník a sexta 13.9. Burza učebnic o

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy Škola Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola vznikla 1. 1. 2012 sloučením Klvaňova gymnázia se Střední odbornou školou zdravotnickou a sociální, Kyjov

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Soutěž Účastníci Přehled soutěží ve školním roce 2016/2017 Třída Školní kolo, místní soutěže Okresní kolo Krajské kolo Celostátní, zemské, ústřední, zahraniční kolo Datum Místo Kategorie Pořadí Datum Místo

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2018/19 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2018/19 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1.1. Týdenní ročníkový

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Úspěchy žáků v celostátních kolech Celostátní kolo 16. ročníku Debatní ligy, 5. místo - tým žáků: Pavel Dostál kvarta a Kryštof Mráz kvarta a Vítek Švejda

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 Organizace školního roku 2018/2019 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 27/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení zaměstnanců BOZP 27/8 Zahájení práce v předmětových komisích

Více

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1954/2, České Budějovice

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1954/2, České Budějovice Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 identifikátor zařízení: 600008347 IČO:

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole...

Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium Tišnov, příspěvková

Více

státní svátek-den české státnosti

státní svátek-den české státnosti Plán školního roku 2018/19 Biskupské gymnázium září 3.9.2018 PO zahájení školního roku 5. - 7. 9. 2018 ST-PÁ seznamovací kurz 1.ročník 10. - 11. 9. 2018 PO-ÚT seznamovací kurz prima 10. - 11. 9. 2018 PO-ÚT

Více

INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU V PELHŘIMOVĚ

INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU V PELHŘIMOVĚ INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU V PELHŘIMOVĚ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY JARO 2017 Úvod Naše gymnázium je nejstarší střední školou na území města i celého pelhřimovského regionu vzdělává studenty téměř 145 let. Od

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2017

MATURITNÍ ROČNÍK 2017 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2017 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2017 MATURITNÍ ROČNÍK 2017 K maturitní zkoušce v roce 2017 se přihlásilo

Více

Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019

Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Podklady pro pololetní a výroční hodnocení prospěchu. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

Podklady pro pololetní a výroční hodnocení prospěchu. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Podklady pro pololetní a výroční hodnocení prospěchu Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 1 Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z ANGLICKÉHO JAZYKA...3 PODKLADY PRO POLOLETNÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2018

MATURITNÍ ROČNÍK 2018 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2018 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2018 MATURITNÍ ROČNÍK 2018 K maturitní zkoušce v roce 2018 se přihlásilo

Více

2.1 Organizace školního roku. září 2018 Zahájení školního roku 2017/ Adaptační den pro žáky 1. ročníků

2.1 Organizace školního roku. září 2018 Zahájení školního roku 2017/ Adaptační den pro žáky 1. ročníků 2.1 Organizace školního roku září 2018 Zahájení školního roku 2017/2018 3. 9. 2018 Adaptační den pro žáky 1. ročníků 4. 9. 2018 Maturitní zkoušky podzimní termín 3. - 5. 9. 2018 písemné Závěrečné zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 čtyřleté studium - obor 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Kdo jsme? Co nabízíme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Kdo jsme? Co nabízíme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity osmi leté a čtyř leté studium osmi leté a čtyř leté studium 10. 1. 2018 Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Učební plán pro NG. ŠVP Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce část 4 UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI. Využití disponibilních hodin - třídy A

Učební plán pro NG. ŠVP Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce část 4 UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI. Využití disponibilních hodin - třídy A UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI Učební plán pro NG minimum dle RVP ŠVP GBHNB Využití disponibilních hodin - třídy A Využití disponibilních hodin - třídy B PA PB SA SB 3TA 3TB KA KB CELKEM " A" CELKEM " B" 7 CJL,,,,

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium Žatec NEJKVALITNĚJŠÍ PŘÍPRAVA KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Den otevřených dveří

Gymnázium Žatec NEJKVALITNĚJŠÍ PŘÍPRAVA KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Den otevřených dveří Gymnázium Žatec NEJKVALITNĚJŠÍ PŘÍPRAVA KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Den otevřených dveří Vítáme Vás Adresa: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075 Telefon: 415 740 592 WWW: http://gymnaziumzatec.cz/ Mail:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více