Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů"

Transkript

1 Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5, Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem O 76, Odpadní písek a jíl O 3 312, Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem O 0, Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly a O 32, Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem O 0, Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O 7, Odpad živočišných tkání O 36, Odpad rostlinných pletiv O 7 577, Odpadní plasty (kromě obalů) O 22, Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku O 8 681, Odpady z lesnictví O 0, Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky N 11, Kovové odpady O 33, Odpady jinak blíže neurčené O 1, Odpad živočišných tkání O 78, Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 0, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 13, Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace O 1 159, Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 2 918, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 1 312, Odpady jinak blíže neurčené N 704, Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 44, Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 1 533, Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin O 233, Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 600, Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky N 8, Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem O 1 221, Odpadní kůra a dřevo O 3, Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) O 6 549, Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky O 4 520, Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci O , Odpadní kaustifikační kal O 3 434, Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění O , Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem O 2 679, Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) N 0, Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) O 1 295, Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) O 3, Odpady z nezpracovaných textilních vláken O 2, Odpady ze zpracovaných textilních vláken O 5 421, Kaly ze dna nádrží na ropné látky N 35, Uniklé (rozlité) ropné látky N 0, Ropné kaly z údržby zařízení N 917, Jiné dehty N 76, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N 23, Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem O 9, Odpady obsahující síru z odsiřování ropy O 27, Asfalt O 46, Jiné dehty N 61, Kyselina sírová a kyselina siřičitá N 68, Kyselina chlorovodíková N 0, Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N 0, Kyselina dusičná a kyselina dusitá N 0, Jiné kyseliny N 70, Odpady jinak blíže neurčené O 0, Hydroxid vápenatý N 18, Hydroxid sodný a hydroxid draselný N 136, Jiné alkálie N 170, Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy N 20, Odpady obsahující rtuť N 54, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N 48,892

2 60503 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem O 114, Odpady obsahující nebezpečné sulfidy N 0, Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem O 0, Odpady obsahující nebezpečné silikony N 0, Saze průmyslově vyráběné O 31, Odpady jinak blíže neurčené O 324, Promývací vody a matečné louhy N 0, Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N 982, Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N 67, Halogenované destilační a reakční zbytky N 588, Jiné destilační a reakční zbytky N 2, Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla N 447, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N 219, Odpady jinak blíže neurčené N 12, Odpady jinak blíže neurčené O 710, Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N 5, Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N 1, Jiné destilační a reakční zbytky N 6, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N 28, Plastový odpad N 0, Plastový odpad O 6 451, Odpady přísad obsahující nebezpečné látky N 1, Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem O 6, Odpady jinak blíže neurčené N 3, Odpady jinak blíže neurčené O 2 025, Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N 2, Odpady jinak blíže neurčené N 7, Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N 124, Promývací vody a matečné louhy N 53, Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N 0, Ostatní destilační a reakční zbytky N 58, Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N 0, Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N 0, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N 1, Odpady jinak blíže neurčené N 0, Promývací vody a matečné louhy N 516, Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N 0, Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N 42, Halogenované destilační a reakční zbytky N 912, Jiné destilační a reakční zbytky N 14, Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 410, Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem O 0, Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 177, Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem O 11, Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek N 63, Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem O 11, Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 154, Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem O 2, Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek N 60, Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem O 1 149, Odpady jinak blíže neurčené N 4, Odpady jinak blíže neurčené O 0, Odpadní práškové barvy N 14, Odpadní práškové barvy O 783, Vodné kaly obsahující keramické materiály N 42, Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy O 45, Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky N 15, Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem O 3, Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky N 19, Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky N 3, Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem O 18, Odpady jinak blíže neurčené O 0, Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 253,790

3 80410 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem O 188, Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 30, Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 224, Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami N 0, Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem O 519, Odpadní isokyanáty N 1, Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N 40, Vodné roztoky vývojek ofsetových desek N 13, Roztoky vývojek v rozpouštědlech N 0, Roztoky ustalovačů N 11, Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů N 6, Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra N 0, Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O 3, Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O 1, Odpady jinak blíže neurčené O 9, Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem ) O , Popílek ze spalování uhlí O 2 352, Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin O 400, Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky N 0, Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky N 44, Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny O 35, Nezpracovaná struska O 190, Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky N 144, Okuje z válcování O 1 342, Odpadní oxid hlinitý O 13, Černé stěry z druhého tavení N 249, Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích N 3 521, Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky N 48, Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky N 94, Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky N 5, Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky N 148, Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N 100, Odpady jinak blíže neurčené N 3, Strusky (z prvního a druhého tavení) N 4, Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) N 0, Strusky (z prvního a druhého tavení) N 9, Jiné strusky O 19, Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem O 19, Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem O 0, Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N 113, Pecní struska O 1 875, Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky N 1 079, Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem O 3 096, Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N 21, Jiný úlet neuvedený pod číslem O 0, Pecní struska O 577, Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem O , Jiný úlet obsahující nebezpečné látky N 10, Jiný úlet neuvedený pod číslem O 1, Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky N 5, Odpadní materiály na bázi skelných vláken O 840, Úlet a prach O , Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky N 363, Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem O 1 490, Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) N 1 828, Odpadní sklo neuvedené pod číslem O , Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky N 294, Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem O 192, Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N 274, Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N 0, Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem O 1 068, Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O 254, Úlet a prach O 0,305

4 Vyřazené formy O 2 262, Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) O 360, Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky N 51, Odpady z glazování obsahující těžké kovy N 6, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 2 493, Odpady jinak blíže neurčené O 3, Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly a O 143, Odpadní beton a betonový kal O 692, Kyselé mořicí roztoky N 3 357, Kyseliny blíže nespecifikované N 0, Alkalické mořicí roztoky N 587, Kaly z fosfátování N 100, Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky N 110, Oplachové vody obsahující nebezpečné látky N 469, Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N 1 811, Jiné odpady obsahující nebezpečné látky N 1, Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) N 11, Odpady obsahující kyanidy N 3, Jiné odpady N 0, Tvrdý zinek O 144, Zinkový popel O 273, Pevné odpady z čištění plynu N 2, Upotřebené tavidlo N 2, Piliny a třísky železných kovů N 88, Piliny a třísky železných kovů O , Úlet železných kovů N 0, Úlet železných kovů O , Piliny a třísky neželezných kovů N 599, Piliny a třísky neželezných kovů O 3 881, Úlet neželezných kovů O 115, Plastové hobliny a třísky N 1, Plastové hobliny a třísky O 495, Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) N 4, Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny N 0, Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny N 2 493, Syntetické řezné oleje N 1, Upotřebené vosky a tuky N 63, Odpady ze svařování N 0, Odpady ze svařování O 113, Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky N 357, Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem O 7, Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky N 39, Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem O 641, Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej N 1 014, Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky N 73, Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem O 120, Odpady jinak blíže neurčené N 32, Odpady jinak blíže neurčené O 27, Prací vody N 5 370, Odpady z odmašťování vodní parou N 559, Nechlorované emulze N 425, Nechlorované hydraulické minerální oleje N 3, Jiné hydraulické oleje N 5, Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 1, Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 270, Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 19, Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N 0, Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 780, Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje N 16, Jiné izolační a teplonosné oleje N 21, Oleje ze dna jiných lodí N 33, Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N 41, Kaly z odlučovačů oleje N 4 501,793

5 Kaly z lapáků nečistot N 5 019, Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 1 705, Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje N 141, Topný olej a motorová nafta N 11, Motorový benzín N 0, Jiná paliva (včetně směsí) N 0, Jiné emulze N 2 577, Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC) N 2, Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 10, Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 511, Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla N 0, Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla N 41, Papírové a lepenkové obaly N 4, Papírové a lepenkové obaly O , Plastové obaly N 21, Plastové obaly O , Dřevěné obaly O 2 436, Kovové obaly N 15, Kovové obaly O 55, Kompozitní obaly O 184, Směsné obaly N 0, Směsné obaly O 5 766, Skleněné obaly N 0, Skleněné obaly O 5 203, Textilní obaly O 15, Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 1 927, Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N 55, Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 1 934, Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem O 413, Pneumatiky N 12, Pneumatiky O 1 599, Autovraky N 177, Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí O 6 943, Olejové filtry N 123, Součástky obsahující rtuť N 0, Výbušné součásti (např. airbagy) N 2, Brzdové destičky obsahující asbest N 0, Brzdové destičky neuvedené pod číslem O 5, Brzdové kapaliny N 7, Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 25, Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem O 4, Nádrže na zkapalněný plyn O 4, Železné kovy O 2 121, Neželezné kovy O 162, Plasty N 2, Plasty O 449, Sklo O 243, Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a N 24, Součástky jinak blíže neurčené N 0, Součástky jinak blíže neurčené O 174, Odpady jinak blíže neurčené N 6, Odpady jinak blíže neurčené O 0, Transformátory a kondenzátory obsahující PCB N 0, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) N 3, Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly až N 180, Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až O 515, Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení N 0, Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem O 242, Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky N 38, Anorganické odpady neuvedené pod číslem O 4 918, Organické odpady obsahující nebezpečné látky N 1 366, Organické odpady neuvedené pod číslem O 17, Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky N 3,285

6 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 15, Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 44, Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 14, Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly , nebo O 0, Olověné akumulátory N 221, Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 9, Baterie obsahující rtuť N 0, Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem ) O 0, Jiné baterie a akumulátory O 1, Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů N 2, Odpady obsahující ropné látky N 875, Odpady obsahující jiné nebezpečné látky N 58, Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) O 3, Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny N 516, Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou N 7, Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami N 5, Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný N 4, Odpadní vody obsahující nebezpečné látky N 686, Odpadní vody neuvedené pod číslem O 1 210, Vodné koncentráty neuvedené pod číslem O 424, Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N 60, Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem O 76, Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N 143, Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem O 301, Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N 18, Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem O 744, Beton O , Cihly O , Tašky a keramické výrobky O 618, Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N 3 251, Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem O , Dřevo O 2 170, Sklo O 392, Plasty O 329, Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 1 851, Asfaltové směsi obsahující dehet N 122, Asfaltové směsi neuvedené pod číslem O , Měď, bronz, mosaz O , Hliník O 3 410, Olovo O 106, Zinek O 112, Železo a ocel N 3, Železo a ocel O , Cín O 1, Směsné kovy O 636, Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 258, Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 1, Kabely neuvedené pod číslem O 1 165, Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N , Zemina a kamení neuvedené pod číslem O , Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem O 168, Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky N 0, Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem O , Izolační materiál s obsahem azbestu N 929, Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 30, Izolační materiály neuvedené pod čísly a O 3 245, Stavební materiály obsahující azbest N 1 775, Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem O 707, Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N 25, Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N 5 952, Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O , Ostré předměty (kromě čísla ) N 126, Ostré předměty (kromě čísla ) O 5,958

7 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla ) N 5, Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla ) O 1, Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce N 1 963, Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) O 357, Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 3, Chemikálie neuvedené pod číslem O 0, Nepoužitelná cytostatika N 6, Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem N 8, Odpadní amalgám ze stomatologické péče N 0, Ostré předměty (kromě čísla ) N 0, Ostré předměty (kromě čísla ) O 0, Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce N 13, Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující N 0, Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem N 0, Filtrační koláče z čištění odpadních plynů N 63, Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin N 20, Jiný popel a struska neuvedené pod číslem O 2 510, Popílek obsahující nebezpečné látky N 42, Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky N 48, Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný N 2 006, Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky N , Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem O 9, Olej a koncentráty ze separace N 140, Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný N , Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem O , Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný N 1 494, Kompost nevyhovující jakosti O 7 671, Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky N 409, Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem O 4 760, Shrabky z česlí N 0, Shrabky z česlí O 1 565, Odpady z lapáků písku O 3 338, Kaly z čištění komunálních odpadních vod O , Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů N 0, Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky O 3 806, Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky N 2 389, Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem O 4 849, Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky N 2 450, Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem O 1 114, Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) O 226, Kaly z čiření vody O 5 146, Kaly z dekarbonizace O 586, Upotřebené aktivní uhlí O 18, Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů O 79, Železný a ocelový odpad O 2 440, Jiné frakce neuvedené pod číslem O 433, Upotřebené filtrační hlinky N 7, Papír a lepenka O 1 453, Železné kovy O , Neželezné kovy O 206, Plasty a kaučuk O 831, Sklo O 95, Dřevo obsahující nebezpečné látky N 349, Dřevo neuvedené pod číslem O 2 807, Textil O 2 768, Nerosty (např. písek, kameny) O 1 677, Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) O , Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky N 1 033, Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem O 8 560, Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky N 5, Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky N 20, Papír a lepenka O , Sklo O 1 830,057

8 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 1 485, Oděvy O 87, Textilní materiály O 888, Rozpouštědla N 6, Kyseliny N 0, Zásady N 2, Fotochemikálie N 0, Pesticidy N 9, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 3, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 40, Jedlý olej a tuk O 99, Olej a tuk neuvedený pod číslem N 23, Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 218, Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem O 0, Detergenty obsahující nebezpečné látky N 0, Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem N 7, Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 20, Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem O 0, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 65, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O 80, Dřevo obsahující nebezpečné látky N 0, Dřevo neuvedené pod číslem O 2 690, Plasty N 0, Plasty O 3 883, Kovy O 7 542, Další frakce jinak blíže neurčené N 0, Biologicky rozložitelný odpad O , Zemina a kameny O 1 064, Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 3 499, Směsný komunální odpad N 12, Směsný komunální odpad O , Odpad z tržišť O 667, Uliční smetky O 7 736, Kal ze septiků a žump N 280, Kal ze septiků a žump O , Odpad z čištění kanalizace O 4 748, Objemný odpad N 0, Objemný odpad O , Železné kovy O 520, Neželezné kovy O 8, Odpady s obsahem drahých a ostatních kovů neuvedené pod čísly a N 0, Kabely a vodiče O 9, Plasty O 3, Zářivky a výbojky N 13, Odpady jinak blíže neurčené O 0,060

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x 1. S IO CELIO a.s. Název odpadu 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach

Více

Waste generation: by waste code (kg)

Waste generation: by waste code (kg) Waste generation: by waste code (kg) Table 8 010102 - Odpad z těžby nerud 44 539 367 0 13 609 460 13 604 000 0 30 929 907 0 010306 - Jiná hlušina 3 460 710 0 0 0 0 3 460 710 0 010407 - Odp. zpr. nerud

Více

05 01 03 * Kaly ze dna nádrží na ropné látky N. 06 01 02 * Kyselina chlorovodíková N. 06 01 03 * Kyselina fluorovodíková N. 06 01 06 * Jiné kyseliny N

05 01 03 * Kaly ze dna nádrží na ropné látky N. 06 01 02 * Kyselina chlorovodíková N. 06 01 03 * Kyselina fluorovodíková N. 06 01 06 * Jiné kyseliny N Příloha č. 1 k rozhodnutí Č.j. 29431/2015/OZZL, Sp.zn. 9528/2015/mají ze dne 21.4.2015 Seznam odpadů kategorie - objekt SO 02 zařízení Dopravní, skladovací a třídící středisko Marius Pedersen a.s., Borovany.

Více

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů.

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. V souladu s ustanovením 39 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Kat.č. odpadu Název druhu odpadu Pozn. 1 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01

Více

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Na skládku je zakázáno ukládat odpady uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. příloha č. 5 a 341/2008 příloha

Více

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá 06 01 06* Jiné kyseliny 06 02 Odpady z výroby,

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá 06 01 06* Jiné kyseliny 06 02 Odpady z výroby, Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7.8.2013 Číslo jednací: 020789/2013/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_020789/2013/KUSK/39 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o: bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/2011-6 14. října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 11.11.2015 L 294/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 10,460 10408 Odpadní štěrk a

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní:

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení 1 Obsah žádosti ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZMĚNY INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 2 Identifikace provozovatele zařízení 2.1 Provozovatel zařízení, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem 1.Obchodní

Více

CELIO a.s. CZU Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE

CELIO a.s. CZU Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE Kód Název odpadu Příjem Pro úpravu 01 05 04 O Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 01 05 05 N Vrtné

Více

CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III

CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III CELIO a.s. CZU00157 Skládka S NO Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa CELIO a.s. CZU00166 Skládka S OO3 Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí S e z n a m z a ř í z e n í p r o v o z o v a n ý c h p o d l e z á k o n a č. 1 8 5 / 2 0 0 1 S b. o o d p a d e c h Uvedené informace o oprávněných osobách k nakládání s odpady doporučujeme ověřit přímo

Více

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů :

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno: V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Kód odpadu Název odpadu 02 01 08* Agrochemické

Více

Příloha 2 Provozního řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů Sběrný dvůr Nové Město na Moravě. SEZNAM druhů odpadů

Příloha 2 Provozního řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů Sběrný dvůr Nové Město na Moravě. SEZNAM druhů odpadů Příloha 2 Provozního řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů Sběrný dvůr Nové Město na Moravě SEZNAM druhů odpadů 01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné

Více

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž Strana : 1/24 Příloha č.1 Areál společnosti BIOPAS, spol. s r.o. alternativně objemný odpad a dřevo Sklo barevné Sklo tabulové Plasty Bioodpad Betonové boxy Ochranné sítě Sklo bílé Recyklát Plasty Dřevo

Více

Ceník platný od

Ceník platný od Dr. Milady Horákové 571/56, 460 06 Liberec 7 tel: 482 428 671, fax: 482 428 672 Ceník platný od 1. 3. 2018 (Ceny jsou uvedeny v Kč za tunu, k ceně je nutno připočítat 21% DPH a v případě komunálních odpadů

Více

Přehled povolených odpadů sběrné dvory (Svitavy, Litomyšl, Polička )

Přehled povolených odpadů sběrné dvory (Svitavy, Litomyšl, Polička ) Přehled povolených odpadů sběrné dvory (Svitavy, Litomyšl, Polička ) Přehled "O" odpadů kód název odpadu 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 01 04 09 Odpadní písek a jíl 01

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem

Více

Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí

Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, leden

Více

O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem

O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 02 01 01 O Kaly z praní a čištění 02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv 02 01 04 O Odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 O Odpady z lesnictví 02 01 08 N Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky 02

Více

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne

Více

Technologické zabezpečení skládek

Technologické zabezpečení skládek CELIO a.s. Technologické zabezpečení skládek I skládka inertního odpadu O skládka ostatního odpadu - skládka nebezpečného odpadu Kód ázev odpadu Využití 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LINKA V JIHLAVĚ. Seznam druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno. ENVIROPOL s. r. o. ZPRACOVATELSKÝ ZÁVOD JIHLAVA CZJ00596

PROVOZNÍ ŘÁD LINKA V JIHLAVĚ. Seznam druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno. ENVIROPOL s. r. o. ZPRACOVATELSKÝ ZÁVOD JIHLAVA CZJ00596 PROVOZNÍ ŘÁD LINKA V JIHLAVĚ Seznam druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno. ENVIROPOL s. r. o. ZPRACOVATELSKÝ ZÁVOD JIHLAVA 1 CZJ00596 Platnost provozního řádu Platnost předmětného provozního řádu je

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Biodegradační plocha

Biodegradační plocha CELIO a.s. CZU00156 Biodegradační plocha Musí být doloženo, že koncentrace těžkých kovů v odpadu překročila výluh č. III Kód Název odpadu Příjem 01 03 05 N Jiná hlušina obsahující 01 03 07 N 01 04 07 N

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

název odpadu dle katalogu odpadů

název odpadu dle katalogu odpadů Příloha č. 2 provozního řádu: katalogové číslo odpadu Seznam přijímaných odpadů kategorie název odpadu dle katalogu odpadů kategorie 010413 dpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07

Více

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky Vznikají na dílnách a jsou uloženy v jímkách. Za uložení a manipulaci s odpadem odpovídá mistr.

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky Vznikají na dílnách a jsou uloženy v jímkách. Za uložení a manipulaci s odpadem odpovídá mistr. Příloha 1 Seznam odpadů Dle platného souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady smí firma KORYNA nábytek, a.s. soustřeďovat, shromažďovat a třídit pouze následující druhy nebezpečných odpadů: Kyselina

Více

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

x x x sladkou vodu N Vrtné kaly a odpady obsahující

x x x sladkou vodu N Vrtné kaly a odpady obsahující 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidi rudy obsahující kyseliny nebo 01 03 05 N Jiná hlušina obsahující 01 03 06

Více

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné ším oprávněným osobám, z toho důvodu je možná vykládka odpadů ze zařízení na místě k tomu určeném provozovatelem za dodržení všech ustanovení zákona o odpadech, zejména zajištění odpadu před povětrnostními

Více

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO DETAIL ZAŘÍZENÍ IČ provozovatele 24730653 název provozovatele FREKO a.s. ZÚJ provozovatele 500224 adresa Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 datum platnosti

Více

Příloha č. 1: Katalog přejímaných odpadů do zařízení

Příloha č. 1: Katalog přejímaných odpadů do zařízení Příloha č. 1: Katalog přejímaných odpadů do zařízení 01 01 01 O Odpad z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpad z těžby nerudných nerostů 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sirníkové rudy obsahující kyseliny

Více

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 6. 11. 2015 Číslo jednací: 121403/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 121403/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů 01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů

Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 04* Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu Příloha č. 2. Seznam druhu odpadů, které se budou na skládce Suchý důl III.etapa odstraňovat dle integrovaného povolení IPPC od 1.4.2007. d tohoto data nelze na skládce ukládat biologicky rozložitelný

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Věc: Vyjádření k žádosti o vydání změny IP pro zařízení Řízená skládka tuhých odpadů lom Babín společnosti Ekologie s.r.o.

Věc: Vyjádření k žádosti o vydání změny IP pro zařízení Řízená skládka tuhých odpadů lom Babín společnosti Ekologie s.r.o. Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne 14480/29139/2006OŽP/Tr 6675/CEN/06

Více

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1. Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPO s.r.o. platný od 1.1.2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými ke sběru, výkupu, skladování

Více

Logistické centrum Olomouc zařízení k využívání odpadů

Logistické centrum Olomouc zařízení k využívání odpadů Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Logistické centrum Olomouc zařízení k využívání odpadů Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel:

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611 Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 002846 se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 7660 Valašské Klobouky (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) BSAH A. B.

Více

SEKCE E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

SEKCE E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI SEKCE E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 36 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí 36.0 Přírodní voda; úprava a rozvod vody,

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY NA ODBOBÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY NA ODBOBÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY NA ODBOBÍ 2017 2027 Obsah Seznam tabulek... 1 Účel plánu odpadového hospodářství obce... 3 1 ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Název města, základní údaje...

Více

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných

Více

Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku

Příloha č.1 - Seznam O odpadů povolených k přijetí na skládku Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku odkaz na kapitolu B.3.1 SEZNAM ODPADŮ POVOLENÝCH K PŘIJETÍ K ODSTRANĚNÍ ULOŽENÍM Kat.číslo Název Pozn. Kat. 01 00 00 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO

Více

O Kaly z praní a z čištění

O Kaly z praní a z čištění KATALOG ODPADŮ kód kategorie název 01 O Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 01 01 O Odpady z těžby nerostů 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01

Více

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO STŘEDOČESKÝ KRAJ

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO STŘEDOČESKÝ KRAJ SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO DETAIL ZAŘÍZENÍ Identifikační kód CZS01735 IČ provozovatele 24730653 název provozovatele FREKO a.s. ZÚJ provozovatele 500224 adresa Teplárenská 602/9, 108

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO Příloha č. 1 Seznam odpadů, se kterými bude nakládáno: 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těţby nerostů 01 01 02 Odpady z těţby nerudných

Více

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene KATALOG ODPADŮ Skupiny katalogu odpadů 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více