Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )"

Transkript

1 (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen zákon ) a těmito Pravidly rozhodnout jediný nezávislý a nestranný rozhodce (dále jen rozhodce ), který bude určen společností Strážci zakázek s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C vedeném u rejstříkového soudu v Praze (dále jen Společnost ). 2. Rozhodce rozhoduje spory uvedené v odstavci 1, jestliže jeho pravomoc vyplývá pro daný spor z platné rozhodčí smlouvy uzavřené mezi stranami (dále jen rozhodčí smlouva ) a jde o věc, ve které lze rozhodčí smlouvu uzavřít ( 2 odst. 2 zákona). Rozhodčí smlouva se může týkat a) jednotlivého již vzniklého sporu, nebo b) všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů. 3. Nedostatek pravomoci rozhodce nemůže namítat strana, která se pustila do projednávání sporu ve věci samé, aniž nedostatek pravomoci namítla. To neplatí v případě sporů ze spotřebitelských smluv ( 3 odst. 3 až 6 zákona), nebo jde-li o námitku, že ve věci nelze rozhodčí smlouvu uzavřít. 4. Rozhodce před projednáním věci rozhoduje o své pravomoci. Rozhodce zastaví řízení usnesením, dojde-li k závěru, že jeho pravomoc není dána. Rovněž usnesením zamítne námitku nedostatku pravomoci, jestliže dojde k závěru, že jeho pravomoc je dána 5. Řízení před rozhodcem je jednoinstanční. 6. Strana, která se dozví, že je účastníkem řízení před soudem o zrušení rozhodčího nálezu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Společnosti a příslušnému rozhodci; současně zašle opisy všech podání v takovém řízení o zrušení rozhodčího nálezu, které má k dispozici. 7. Dojde-li ke zrušení rozhodčího nálezu soudem a pravomoc rozhodce je dána ( 34 zákona), proběhne nové projednání sporu podle těchto Pravidel. Čl Rozhodci 1. Spory ze spotřebitelských smluv může rozhodovat jen rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. 2. Při výkonu funkce je rozhodce nezávislý a nevystupuje nikdy jako zástupce kterékoli strany. Přijetí funkce rozhodce musí být písemné ( 5 odst. 2 zákona). 3. Spor rozhoduje jediný rozhodce. Jmenování jediného rozhodce se provádí podle těchto Pravidel. 4. Rozhodce je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyl této povinnosti zproštěn v souladu se zákonem. 2.2 Vyloučení rozhodce pro podjatost 1. Každá ze stran je oprávněna vznést námitku podjatosti rozhodce, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. 2. Je-li námitce podjatosti vyhověno, je nový rozhodce jmenován podle těchto Pravidel. Strážci zakázek s.r.o. Strana 1 / 9

2 3. V případě, že se rozhodce nemůže účastnit nebo se opakovaně neúčastní projednávání věci, postupuje se obdobně dle odstavců 1 a Považuje-li to za potřebné, může nový rozhodce znovu projednat otázky, které již byly projednány na předchozích jednáních. Čl. 3 Zahájení řízení 1. Rozhodčí řízení je zahájeno dnem doručení žaloby určenému rozhodci. 2. Záměr podat žalobu (příp. protinávrh) sdělí žalující strana Společnosti. Informace a kontaktní údaje rozhodce sdělí bez zbytečného odkladu Společnost příslušné straně na její žádost (resp. oznámení o záměru podat žalobu, příp. protinávrh). 3. Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení ve výši uvedené v sazebníku (čl. 7 těchto Pravidel). 3.1 Podání žaloby, obsah žaloby a předkládání písemností 1. Žaloba může být podána buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě. Přílohou žaloby musí být označené důkazy, jejichž povaha to připouští. 2. Žaloba musí obsahovat alespoň: a) označení stran, a to: (i) u právnických osob: firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, (ii) u fyzických osob podnikatelů: firmu (je-li osoba zapsána v obchodním rejstříku), identifikační číslo, jméno a příjmení (u osob nezapsaných do obchodního rejstříku), místo podnikání, bydliště a rodné číslo nebo datum narození (je-li známo), (iii) u fyzických osob nepodnikatelů: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození (jeli známo), b) žalobní nárok, c) skutečnosti, na kterých žalobce zakládá své žalobní nároky, a označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, d) hodnotu předmětu sporu, e) podpis žalobce. 3. Veškeré písemnosti musí být předloženy v takovém počtu, aby každá ze stran a rozhodce měli po jednom vyhotovení; to neplatí v případě elektronické písemnosti. 4. Podání stran a písemné důkazy se předkládají v českém jazyce. 3.2 Hodnota předmětu sporu 1. Hodnota předmětu sporu se určuje: a) vymáhanou částkou, jde-li o žalobu o peněžité plnění, b) hodnotou vymáhané věci, jde-li o žalobu o vydání věci, c) hodnotou předmětu právních vztahů v okamžiku podání žaloby, jde-li o žalobu na určení, zda tu právní vztah nebo právo je, či není, nebo o žalobu o nahrazení projevu vůle stran, d) v ostatních případech zejména na základě údajů, které má žalobce k dispozici. Strážci zakázek s.r.o. Strana 2 / 9

3 2. V žalobách, jejichž předmětem je několik nároků, musí být hodnota každého nároku vyjádřena samostatně a hodnota předmětu sporu se stanoví součtem hodnot všech uplatňovaných nároků. 3.3 Odstranění vad žaloby 1. Neobsahuje-li podaná žaloba náležitosti uvedené v čl. 3.1, vyzve rozhodce žalobce, aby vady žaloby odstranil ve lhůtě maximálně 30 dnů od doručení takové výzvy. 2. Bude-li se výzva týkat hodnoty předmětu sporu a nesplní-li žalobce výzvu k uvedení hodnoty sporu ve stanovené lhůtě nebo hodnotu sporu stanoví nesprávně, stanoví ji na základě údajů, které má k dispozici, rozhodce. 3. Do odstranění vad žaloby se žaloba neprojednává. 3.4 Zpětvzetí žaloby Do skončení rozhodčího řízení může vzít žalobce žalobu zpět, a to zčásti nebo zcela. Je-li žaloba vzata zpět, rozhodce zcela, popř. v rozsahu zpětvzetí žaloby, rozhodčí řízení zastaví. Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím žaloby z vážných důvodů nesouhlasí, rozhodce rozhodne, že zpětvzetí žaloby není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje rozhodce v řízení. 3.5 Zaplacení poplatku za rozhodčí řízení Po zahájení řízení rozhodce vyzve žalobce k úhradě poplatku za rozhodčí řízení ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Do uhrazení poplatku za rozhodčí řízení ve správné výši se žaloba neprojednává. 3.6 Příprava projednání sporu 1. Má-li rozhodce za to, že žaloba může být projednána, uvědomí o jejím podání žalovaného a zašle mu kopii žaloby včetně jejích příloh. 2. Současně rozhodce vyzve žalovaného, aby během 14 dnů od doručení žaloby předložil své písemné vyjádření a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Na žádost žalovaného může být tato lhůta prodloužena. Čl. 4 Řízení 4.1 Postup v řízení 1. Rozhodce postupuje v řízení způsobem, který považuje za vhodný. Rozhodce vede řízení tak, aby bez zbytečných formalit při zachování rovného postavení stran a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. 2. Pokud to povaha sporu připouští (čl Pravidel) a pokud si strany sjednají v rozhodčí smlouvě, bude jim umožněno rozhodčího řízení a rozhodování sporů prostřednictvím Internetu. V takovém případě je umožněno, aby všechna podání stran byla činěna elektronickou formou, aby řízení bylo vedeno elektronickou formou a aby rozhodčí nález byl vydán elektronickou formou, prostřednictvím Internetu. Rozhodčí nález v takovém případě podepisuje rozhodce v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 3. Strany se mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení. Je-li však dohoda uzavřena po zahájení řízení, nejsou jí rozhodci vázáni. Rozhodce nepostupuje podle dohody stran v případech, kdy dohoda narušuje rovnost stran v řízení nebo kdy jde o odchylku od těchto Pravidel včetně sazebníku. Trvají-li strany na dohodnutém postupu, rozhodnou rozhodci o dalším postupu v řízení usnesením. Strážci zakázek s.r.o. Strana 3 / 9

4 4.2 Místo konání ústního jednání Místem konání ústních jednání je Praha. Konkrétní adresa je vždy uvedena v pozvánce na ústní jednání. Řízení se koná v češtině. 4.3 Jazyk, ve kterém se řízení koná 4.4 Doručování 1. Písemnosti ve sporu zasílá stranám rozhodce na adresu, kterou strana uvedla, včetně ové adresy v případě on-line rozhodčího řízení, nebo dodáním do datové schránky, pokud strana takové dodávání umožnila ( 18a odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Pokud strana žádnou adresu neuvedla a dodání do datové schránky není možné, zasílají se jí písemnosti na adresu, jež je rozhodci známa. Pokud si strana zvolila zástupce, zasílají se písemnosti tomuto zástupci, a to na adresu jeho sídla, popřípadě bydliště, popřípadě jinou adresu, kterou strana uvedla, anebo dodáním do jeho datové schránky, pokud je to možné. 2. Žaloby, protinávrhy, předvolání, rozhodčí nálezy a usnesení se doručují do vlastních rukou s potvrzením o doručení, anebo dodáním do datové schránky adresáta podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). 3. Ostatní písemnosti se zasílají doporučeným nebo obyčejným dopisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu adresáta nebo prostřednictvím jiných elektronických prostředků anebo dodáním písemnosti do datové schránky adresáta. Zpráva zaslaná prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu adresáta (strany) musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. 4. Kterákoli z písemností uvedených v předchozích odstavcích může být doručena rovněž osobně s potvrzením o doručení. 5. Nebyl-li dokument dodáván do datové schránky adresáta, jsou všechna doručení rozhodce platná, byla-li učiněna podle odstavců 1 až 5, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo přes oznámení provozovatele poštovních služeb ji nevyzvedl. Písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odepřeno, je doručena dnem, kdy převzetí bylo odepřeno. Písemnost určená k doručení do vlastních rukou (odst. 3 výše), kterou adresát nevyzvedl do 10 dnů od oznámení provozovatele poštovních služeb, se považuje za doručenou poslední den této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ostatní písemnosti, které adresát nevyzvedne do 5 dnů od oznámení provozovatele poštovních služeb o uložení, se považují za doručené poslední den této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 6. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. 7. Jestliže strana po zahájení rozhodčího řízení změnila adresu, aniž to oznámila rozhodci nebo Společnosti, je doručováno platně, jsou-li písemnosti zasílány na její poslední známou adresu. 4.5 Použití hmotného práva Rozhodce řeší spory podle hmotného práva, jímž se předmět sporu řídí; může však spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, jestliže ho k tomu strany výslovně pověřily. Ve sporech ze spotřebitelských smluv se rozhodce dále řídí právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele ( 25 odst. 3 zákona). Strážci zakázek s.r.o. Strana 4 / 9

5 4.6 Přerušení řízení Řízení může být na žádost kterékoli strany nebo z vážných důvodů na určitou dobu přerušeno, přičemž z podnětu žalobce může být řízení přerušeno až po zaplacení poplatku za rozhodčí řízení dle sazebníku. Usnesení o přerušení řízení vydává rozhodce. Po uplynutí doby, na kterou bylo řízení přerušeno, se v řízení pokračuje. 4.7 Navrácení v předešlý stav Jestliže se některá strana nemohla až do skončení řízení z vážných důvodů zúčastnit řízení zcela nebo zčásti nebo nevykonala bez své viny některý úkon potřebný k uplatnění svého práva, učiní rozhodce na návrh této strany přiměřená opatření, aby mohla to, co zameškala, vykonat dodatečně. 4.8 Zajištění důkazů a předběžná opatření 1. Po podané žalobě může jmenovaný rozhodce v naléhavých případech na žádost některé ze stran zajistit důkaz způsobem odpovídajícím povaze tohoto důkazu a k tomu účelu učinit jiné vhodné opatření. 2. Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterákoli strana podat příslušnému soudu návrh na nařízení předběžného opatření. O takovém návrhu, jakož i o rozhodnutí soudu musí strana, která návrh podala, informovat rozhodce. 4.9 Příprava projednání sporu Rozhodce prověří stav přípravy sporu k rozhodnutí a shledá-li to nutným, učiní doplňující opatření, zejména si vyžádá písemná stanoviska, důkazy a další doplňující písemnosti a stanoví k tomu přiměřené lhůty Ústní jednání 1. S výjimkou sporů ze spotřebitelských smluv se strany mohou písemně dohodnout, že rozhodce rozhodne spor bez ústního jednání pouze na základě písemností. Rozhodce však může nařídit ústní jednání, jestliže se předložené písemnosti ukážou nedostačující pro rozhodnutí. 2. Spor se projednává v neveřejném jednání. Se souhlasem stran může rozhodce připustit, aby jednání byly přítomny osoby, které nejsou účastníky řízení. 3. Ústního jednání se účastní strany, popřípadě jejich zástupci. 4. Jestliže se nedostaví strana, která byla řádně uvědomena o čase a místě ústního jednání, nebrání její nepřítomnost projednání sporu. 5. Každá ze stran může souhlasit s tím, aby se ústní jednání konalo v její nepřítomnosti. 6. Ústní jednání může být podle potřeby odročeno na návrh strany nebo z podnětu rozhodce. 7. Návrh na změnu termínu ústního jednání musí být doručen nejméně 3 dny před termínem ústního jednání. O návrhu rozhodne rozhodce Předvolání k ústnímu jednání O čase a místě ústního jednání vyrozumí rozhodce strany předvoláním, které jim bude zasláno s takovým předstihem, aby každá ze stran měla k dispozici lhůtu alespoň 10 dní na přípravu k jednání. Strážci zakázek s.r.o. Strana 5 / 9

6 4.12 Zápis o ústním jednání 1. O ústním jednání ve sporu se pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje: a) označení/jméno rozhodce, b) číslo sporu, c) místo a datum konání ústního jednání, d) označení stran, případně jejich zástupců, e) údaj o účasti stran, případně jejich zástupců, f) jména svědků, znalců, tlumočníka a ostatních účastníků ústního jednání, g) stručný a výstižný popis průběhu ústního jednání, h) požadavky stran a obsah jiných důležitých prohlášení, i) podpis rozhodce. 2. Strany jsou oprávněny seznámit se s obsahem zápisu a podepsat jej. 3. Stranám se po skončení ústního jednání poskytne kopie zápisu Protinávrh Žalovaný je oprávněn podat protinávrh do skončení projednávání sporu. Na protinávrh se přiměřeně použijí ustanovení o žalobě Pokus o smír Rozhodce je podle okolností případu oprávněn vyzvat v každém stadiu řízení strany k uzavření smíru a uvést návrhy, doporučení a podněty, které podle jeho názoru mohou přispět k jeho uskutečnění. Čl. 5 Důkazy a hodnocení důkazů 1. Strany jsou povinny prokázat okolnosti, na které se odvolávají při uplatnění svých nároků, jakož i ve svých dalších tvrzeních. 2. Strana může předložit listinné důkazy v originále nebo v kopii. Rozhodce je oprávněn vyžádat si originál předložené listiny. 3. Důkazy se provádějí způsobem stanoveným rozhodcem (přiměřeně se užije občanský soudní řád). 4. Rozhodce hodnotí důkazy podle své úvahy. Čl. 6 Ukončení rozhodčího řízení 6.1 Rozhodnutí Rozhodčí řízení se končí právní mocí rozhodčího nálezu nebo doručením usnesení o zastavení řízení. Strážci zakázek s.r.o. Strana 6 / 9

7 6.2 Skončení projednávání sporu 1. Poté, co rozhodce usoudí, že všechny okolnosti spojené se sporem jsou dostatečně vyjasněny, vydá usnesení, že projednávání sporu je skončeno. 2. Do vydání rozhodčího nálezu nebo usnesení o zastavení řízení může rozhodce usnesením opět otevřít projednávání sporu a případně i nařídit nové ústní jednání, bude-li to potřebné k objasnění skutkového stavu nebo zjištění stanovisek stran. 6.3 Vydání rozhodčího nálezu 1. Rozhodčí nález se vydává v případech, kdy se rozhoduje ve věci samé nebo ukládá povinnost nahradit náklady řízení včetně případů, kdy na základě žádosti stran má být rozhodčí nález vydán podle smíru jimi uzavřeného. Rozhodčí nález podle smíru uzavřeného stranami lze vydat pouze, pokud smír není v rozporu s právními předpisy. 2. Ve výroku rozhodčího nálezu, v němž se ukládá povinnost k plnění, určí rozhodce zároveň lhůtu pro toto plnění. 3. Je-li dostatečně vyjasněna jenom část projednávaného předmětu sporu, může rozhodce prohlásit řízení za skončené jen co do této části a rozhodnout částečným rozhodčím nálezem s tím, že v ostatních částech bude v řízení pokračováno a o nich rozhodnuto. 4. Dnem vydání rozhodčího nálezu je den, kdy byl rozhodčí nález ústně vyhlášen, a pokud se nevyhlašuje, pak den v něm uvedený. 5. Strany se mohou písemně dohodnout až do skončení projednávání sporu na tom, že není třeba odůvodnění rozhodčího nálezu. 6.3 Obsah rozhodčího nálezu 1. Rozhodčí nález obsahuje zejména: a) jméno a příjmení rozhodce, b) místo a datum vydání, c) označení stran, jejich zástupců a dalších účastníků sporu, d) předmět sporu, e) výrok, jímž je rozhodnuto o uplatněných nárocích a nákladech sporu, f) odůvodnění rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se strany ve sporu, který není ze spotřebitelské smlouvy, dohodly, že nález není třeba odůvodňovat, g) poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu, pokud jde o spor ze spotřebitelské smlouvy, h) podpis rozhodce, i) není-li nález usnesen jednomyslně, i údaj o této skutečnosti. 6.4 Vyhlášení rozhodčího nálezu 1. Po vydání usnesení o skončení projednání sporu vyhlásí rozhodce rozhodčí nález a uvede přitom výrok rozhodčího nálezu. Je-li alespoň jedna ze stran přítomna, uvede rovněž i stručné odůvodnění rozhodčího nálezu. 2. Rozhodce může rozhodnout, že stranám bude doručen písemný rozhodčí nález bez ústního vyhlášení. To platí také v případě rozhodčího řízení bez nařízení ústního jednání. Strážci zakázek s.r.o. Strana 7 / 9

8 6.5 Doplnění a oprava rozhodčího nálezu 1. Na žádost strany podanou do 30 dnů od doručení rozhodčího nálezu stranám, může rozhodce vydat doplňující nález, jestliže se ukáže, že nebylo rozhodnuto o všech nárocích stran. 2. Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví rozhodce kdykoli na žádost kterékoli ze stran nebo z vlastního podnětu. Taková oprava musí být usnesena, podepsána a doručena jako rozhodčí nález. 3. Doplňující nález nebo opravné usnesení ohledně rozhodčího nálezu je neoddělitelnou součástí doplněného nebo opraveného nálezu. Strany nejsou povinny k placení jakýchkoli nákladů spojených s doplněním nebo s opravou rozhodčího nálezu. 6.6 Splnění rozhodčího nálezu 1. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Uplynutím těchto lhůt se stává rozhodčí nález vykonatelným v souladu s právním řádem České republiky. 2. Není-li v rozhodčím nálezu uložena povinnost k plnění, je rozhodčí nález vykonatelný, jakmile nabyl právní moci. 3. Pravomocný rozhodčí nález ukládající prohlášení vůle nahrazuje toto prohlášení. 6.7 Zastavení řízení bez vydání nálezu 1. Jestliže se ve sporu nevydá rozhodčí nález, skončí se řízení vydáním usnesení o zastavení řízení. 2. Usnesení o zastavení řízení se vydává zejména: a) v případě, kdy žaloba byla vzata zpět žalobcem, b) není-li dána pravomoc rozhodce, c) není-li zaplacen poplatek za rozhodčí řízení dle těchto Pravidel. Čl. 7 Náklady rozhodčího řízení 7.1 Druhy nákladů rozhodčího řízení 1. Náklady rozhodčího řízení tvoří: a) odměna rozhodce, b) poplatek za rozhodčí řízení, c) náklady vznikající rozhodci, d) vlastní výlohy stran. 2. Odměna rozhodce je odměna osoby za výkon funkce rozhodce při rozhodování sporu stran. 3. Náklady vznikající rozhodci jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu, zejména prováděním důkazů, vyplácením znalečného apod., hradí se ve výši skutečných nákladů takto vzniklých. 4. Vlastní výlohy stran jsou výdaje, které strany vynakládají na právní zástupce v souvislosti s ochranou svých zájmů, a to cestovní a ubytovací výlohy a honoráře těchto právních zástupců apod. Strážci zakázek s.r.o. Strana 8 / 9

9 7.2 Poplatek za rozhodčí řízení 1. Výše poplatku za rozhodčí řízení je stanovena v sazebníku nákladů uvedeného v čl. 7.3 níže a určuje se podle hodnoty předmětu sporu. Hodnota předmětu sporu se vždy posuzuje v korunách českých. Poplatek za rozhodčí řízení je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání protinávrhu. Dokud není poplatek zaplacen, žaloba, popř. protinávrh se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě ve správné výši, řízení se zastaví. 2. V případě rozhodčího řízení bez nařízení jednání klesá poplatek o 10%. 7.3 Sazebník nákladů rozhodčího řízení 1. Odměna rozhodce činí 3.000,- Kč a hradí se vždy, jakmile rozhodce učinil první úkon v rozhodčím řízení. Odměna rozhodce se hradí nezávisle na výsledku sporu. Odměna rozhodce je obsažena v poplatku dle odst. 2 tohoto článku. V případě, že dojde k ukončení rozhodčího řízení, odměna rozhodce je nevratná. 2. Poplatek za rozhodčí řízení: Hodnota předmětu sporu Do ,- Kč Do ,- Kč Do ,- Kč Do ,- Kč Do ,- Kč Do ,- Kč Do ,- Kč Nad ,- Kč Poplatek 20% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000,- Kč 18% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 4.000,- Kč 16% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.400,- Kč 14% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 8.000,- Kč 12% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však ,- Kč 10% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však ,- Kč 8% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však ,- Kč 6% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však ,- Kč 7.4 Náhrada nákladů řízení 1. Rozhodce může přiznat straně, která měla ve věci plný nebo částečný úspěch, náhradu nákladů řízení, a to přiměřeně podle pravidel stanovených v 142 až 151 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 2. Strany se mohou dohodnout o náhradě nákladů stran odlišně. Čl. 8 Účinnost Pravidel, včetně sazebníku nákladů rozhodčího řízení nabývají účinnosti dnem Strážci zakázek s.r.o. Strana 9 / 9

Stránka 1 z 7. Rozhodčí smlouva

Stránka 1 z 7. Rozhodčí smlouva Rozhodčí smlouva Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Obchodní firma Advokátní kancelář Klára Samková s.r.o., IČO: 283 86 671, se sídlem Praha 2, Španělská 742/6, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu.

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu. Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Kárný řád

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Kárný řád Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 Změna: 11. června 2010 Změna: 23. května 2013 Kárný řád Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552,

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, se sídlem v Liberci pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.truhlari-liberec.cz 1. Preambule

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Vládní návrh ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory ČÁST PRVNÍ. Úvod

Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory ČÁST PRVNÍ. Úvod Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory ČÁST PRVNÍ Úvod 1 (1) Účelem Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory (dále jen Řád pro spotřebitelské spory

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

USNESENÍ KSLB 87 INS 17619/2015-A-7

USNESENÍ KSLB 87 INS 17619/2015-A-7 KSLB 87 INS 17619/2015-A-7 USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Petrem Štrauchem v insolvenční věci dlužníků Štefana Banyáka, narozeného dne 08.07.1978, a Lucie

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.)

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) Článek 1 Úvodní ustanovení pro studenty (dále jen řád ) upravuje průběh disciplinárního řízení a ukládání sankcí za porušení povinností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02

Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02 Dobrý den, 1x podepsanou smlouvu o úvěru (s ověřeným podpisem) a 1x podepsanou smlouvu o řešení sporů (viz poslední strana) zašlete na adresu: Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Obchodnı podmıńky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitnimobily.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: ESSENTIAL

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor

Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor Účinné od 28. 3. 2016 Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Datový trezor (dále

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Prodávající: Eurosat CS, spol. s r. o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 20095 Zastoupena: Ing. Ivo Přikrylem jednatelem společnosti Se sídlem: Jamborova 25 615

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

Nařizování exekuce a pověření exekutora

Nařizování exekuce a pověření exekutora POZMĚŇOVACÍ NÁVRH k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 537) Nařizování exekuce a pověření exekutora

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Libor Hájek, nar. 29.11.1978, IČO 659 27 052, bytem 285 47 Křesetice,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 314. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskebotyaobleceni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Mgr.

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. na zhotovení stavby

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. na zhotovení stavby ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY na zhotovení stavby Rekonstrukce místní komunikace Špindlerův Mlýn Špindlerova bouda Tyto Zvláštní obchodní podmínky jsou nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám staveb pozemních

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. 1. Vymezení základních pojmů 1.1. Pojmy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely těchto všeobecných

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů)

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů) Pozměňovací návrh JUDr. Jiřího Pospíšila k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) tisk č. 617 K části první (Práva obětí trestných činů

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky internetového obchodu www.miramfamily.cz V platném znění od 1. 5. 2016 1. Úvodní ustanovení 2. Uživatelský účet 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 4. Dodací podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.cz je Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 709 00 Ostrava, IČ: 26809656

Více