ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU"

Transkript

1 Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR: Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104 MÍSTO STAVBY: k.ú. Náměšť nad Oslavou, p.č. st. 97 Seznam příloh: A) Průvodní zpráva B) Souhrnná technická zpráva C) Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení D) Konstrukční skladby E) Výkresová část : 00. Snímek katastrální mapy 01. Celková situace 02. Půdorys 1.NP 03. Půdorys 2.NP 04. Půdorys 3.NP 05. Pohled jihozápadní 06. Pohled severovýchodní 07. Pohled jihovýchodní 08. Pohled severozápadní F) Výpis výplní otvorů G) Požárně bezpečnostní řešení H) Rozpočet V Náměšti nad Oslavou červen 2009

2 A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1 Základní údaje stavby 1.1.Název stavby ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 1.2.Místo stavby. k.ú. Náměšť nad Oslavou, p.č. st Kraj Vysočina 1.4.Odvětví. Občanská výstavba 1.5.Charakter stavby... Stavební úpravy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 1.6.Název a sídlo investora.. Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 1.6.Název a sídlo projektanta.. ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT A2 Charakteristika území výstavby Budova základní školy se nachází v Náměšti nad Oslavou na pozemku p.č. st. 97 v prostoru hlavního náměstí za objektem kostela. Stavební úpravy spočívají v zateplení vnějšího pláště budovy, zateplení stropu nejvyššího podlaží a ve výměně oken. A3 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Objekt bude napojen na stávající přípojky plynu, elektřiny, vody a kanalizace (dešťová voda ze střechy se odvede stávajícími střešními svody). Objekt bude z dopravního hlediska napojen stávajícím chodníkem na veřejnou komunikaci pro pěší a příjezdovou komunikací z prostoru náměstí. A4 Údaje o souladu stavby s požadavky dotčených orgánů a OTP Stavební úpravy školy jsou navrženy v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí. A5 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací Stavební úpravy základní školy jsou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Náměšť nad Oslavou.

3 A6 Údaje časovém průběhu výstavby Zateplení školy s výměnou oken budou realizovány podle předpokladů investora do 11/2010. A7 Orientační údaje stavby V rámci stavebních úprav základní školy Komenského nebude rozšiřována stávající zastavěná ani užitná plocha objektu školy. B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby B1.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště Projektová dokumentace určuje architektonické a stavební řešení stavebních úprav základní školy Komenského v Náměšti nad Oslavou. Škola se nachází v centru města na hlavním náměstí v sousedství budovy kostela. B1.1 Urbanistické a architektonické řešení stavby Stavební úpravy školy spočívají ve výměně stávajících dřevěných zdvojených oken za dřevěná z lepených profilů Euro a bude provedeno zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem, na čelní jihozápadní stěně bude aplikována termoizolační omítka. Se zateplením souvisí také výměna klempířských konstrukcí budovy střešní svody. Součástí stavebních úprav bude také zateplení stropu nejvyššího podlaží minerální vatou zafoukanou mezi dřevěné stropní trámy. B1.2 Technické řešení stavby Stavba školy je provedena jako klasická zděná konstrukce z plných cihel, stropy jsou dřevěné s podbitím a záklopem s násypem. Krov zůstává stávající dřevěný s pálenou krytinou a navazujícími klempířskými prvky z pozinkovaného a lakovaného plechu. Venkovní úpravy povrchů tvoří zateplovací systém s polystyrenem a tenkovrstvou omítkou v kombinaci s termoizolační omítkou, okna a vstupní dveře budou z dřevěných Euro lepených profilů. B1.3 Řešení technické a dopravní infrastruktury Objekt bude napojen na stávající přípojky plynu, elektřiny, vody a kanalizace (dešťová voda ze střechy se odvede stávajícími střešními svody). Objekt bude z dopravního hlediska napojen stávajícím chodníkem na veřejnou komunikaci pro pěší a příjezdovou komunikací z náměstí. B1.4 Péče o životní prostředí Vzhledem k malému rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. Vlastní provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

4 B1.5 Řešení bezbariérového užívání stavby Projektová dokumentace zateplení objektu neřeší bezbariérové využívání stavby. B1.6 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby V rámci přípravy projektu bylo provedeno ruční polohopisné, výškové a dispoziční zaměření budovy školy. B1.7 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení Při výstavbě je nutné dodržet všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stejně tak návrh a provedení budovy budou vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví. B1.8 Úpravy ploch a prostranství, péče o zeleň Po dokončení stavby dojde k vyčištění všech ploch použitých při stavbě jako zařízení staveniště. Okolí stavby ve dvorním traktu bude osázeno vhodným typem rostlin. B2 Mechanická odolnost a stabilita Stavební úpravy školy v rámci zateplení objektu a výměny oken jsou jednoduché úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí budovy. B3 Požární bezpečnost stavby Celkové materiálové a dispoziční řešení stavby splňuje požadavky norem požární bezpečnosti staveb ČSN a dalších souvisejících předpisů. Podrobně je požární ochrana řešena v požárně bezpečnostním řešení stavby. B4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost a ochrana proti hluku Běžný odpad se po vytřídění bude likvidovat do specializovaných nádob na odpad a následně oprávněnou firmou odvážen na skládku nebo k dalšímu zpracování, nebezpečný odpad podléhá zvláštnímu režimu nakládání s odpady. Návrh a provedení stavby bude vyhovovat požadavkům jednotlivých předpisů obecných a technických požadavků na výstavbu. B5 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu Projektová dokumentace zateplení objektu neřeší bezbariérové využívání stavby. B5 Ochrana stavby před škodlivými vlivy Proti zemní vlhkosti bude stavba chráněna v prostoru starého zdiva sanační soklovou omítkou. V prostoru stavby se nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

5 B7 Napojení na inženýrské sítě B7.1 Plynoinstalace Stavba bude napojena na stávající STL přípojku plynu. B7.2 Kanalizace dešťová a splašková Dešťová voda ze střech bude napojena novými svody na původní přípojku kanalizace. B7.4 Vodovod Stavba se nedotýká stávající přípojky vody z veřejného vodovodu. B7.5 Rozvod el. energie. Rekonstrukcí školy nebudou dotčeny stávající rozvody elektrické energie NN. Na fasádě budovy bude zdemontován a opět osazen hromosvod. B7.6 Vytápění Systém vytápění nebude stavbou dotčen. C) ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNĚ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ C1 Úpravy povrchů - izolace tepelné C1.1 Zateplení stavby Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s polystyrenem tl. 150 mm a tenkovrstvou armovanou omítkou. Vzhledem ke stáří objektu a nefunkční hydroizolaci stavby bude navržen paropropustný systém s prodyšnými polystyrénovými deskami. Povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá zatíraná silikátová omítka okrové barvy odst. RAL Stávající břizolitová omítka je pro aplikaci zateplovacího systému vyhovující. Příprava podkladu Podklad pro lepení tepelně izolačních desek musí být: -zbaven prachu, nečistot a mastnoty -pevný a soudržný (povrch napenetrovat a tím zvýšit jeho adhezi) -rovný (obrousit a osekat zbytky stavebních hmot) -vyzrálý (nové části zdiva min. 28 dnů) suchý (s předstihem ukončit zednické práce a provést výměnu klempířských prvků)

6 Zakládací lišta Zakládací lišta je hliníkový profil, který slouží k vytvoření vodorovného spodního okraje izolačního obkladu. Brání mechanickému poškození obkladu a zvyšuje jeho pevnost. Lišta se připevňuje na připravený rovný vyschlý podklad do výškové úrovně hydroizolace nebo min 200 mm nad terén. Lepení izolačních desek Lepící hmota (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,8 W/m.K, faktor difúzního odporu µ = 18) se na polystyrénové desky paropropustného systému (tl. 150 mm, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m.K, faktor difúzního odporu µ 10, reakce na oheň E dle EN ) nanáší v souvislém pásu po obvodu a bodově v ploše (nejméně tři terče). Boční hrana desek musí být bez lepidla. Desky se lepí ve vodorovných pásech zdola nahoru, první řada se lícuje do zakládací lišty. Přebroušení, kotvení Aby byla plocha dokonale rovná, izolační desky se celoplošně přebrousí brousícím hladítkem. Poté je nutné povrch pečlivě omést. Pokud není na desky v období dvou týdnů nanesena základní vrstva, musí se opětovně přebrousit. Desky se mechanicky kotví talířovými plastovými hmoždinkami podle technologického schématu stanoveného výrobcem tepelně izolačního systému. Základní vrstva Základní vrstva tvoří podklad pro konečnou povrchovou úpravu. Zajišťuje mechanické vlastnosti systému, má zásadní vliv na jeho životnost a stabilitu. Na přebroušený a čistý povrch se nanese min. 3 mm vrstva stěrkové paropropustné hmoty. Do ní se ihned plošně vtlačí skleněná síťovina, která se uzavře zahlazením přebytku hmoty. Povrchová úprava Konečnou povrchovou úpravu tvoří silikátová nebo silikonová omítkovina (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,7 W/m.K, faktor difúzního odporu µ = 20-30) v požadovaném odstínu, která se nanáší nerezovým hladítkem a zatočí se polystyrenovým hladítkem do požadované struktury. C1.2 Čelní fasáda Zateplení čelní fasády musí být dle požadavku NPÚ provedeno termoizolační omítkou tl. 80 mm (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,090 W/m.K, faktor difúzního odporu µ = 8). Při provádění omítky je nutné dodržovat technologický postup výrobce. Povrchovou úpravu zajistí ušlechtilá silikátová nebo silikonová omítka okrového odstínu Na čelní fasádě budou pro rozčlenění plochy provedeny plastické šambrány šířky cca 350 mm v tl. 20 mm odlišného odstínu 9049 (viz pohledy). Stávající břizolitová omítka bude odstraněna. C1.2 Úprava zděné římsy krovu Stávající zděná římsa krovu bude nejprve vyspravena vápenocementovou maltou (v místech nesoudržných částí, odhadem cca 15%). Římsa bude poté celoplošně přetmelena základní vrstvou paropropustným tmelem se skelnou síťovinou. Konečnou povrchovou úpravu dokončí silikátová strukturovaná omítkovina odst

7 C1.3 Úprava soklových částí Stávající cementový sokl a sokl z obkladových pásků budovy bude odstraněn a nahradí se sanační soklovou omítkou s nátěrem fasádní paropropustnou barvou odstín C2 Výplně otvorů Venkovní výplně otvorů budou atypické výrobky z lepených profilů Euro s nátěrem lazurovacím lakem a se zasklením se selektivně reflexní vrstvou. Hodnota součinitele prostupu tepla celého okna bude U N = 1,2 W/m 2 K. Okna budou dodána včetně vnějších i vnitřních parapetů. Stejného provedení budou také vstupní dveře, které je nutné otevírat ven po směru úniku z budovy viz PBŘ stavby. Na některá okna budou upevněny stávající ocelové mříže, které budou před výměnou zdemontovány. C3 Klempířské výrobky V rámci zateplení objektu budou provedeny nové svody z ocelového lakovaného plechu tmavě hnědé barvy. C4 Zateplení stropu nejvyššího podlaží Pro zajiště požadované max. tepelné ztráty celého objektu bude nutné provést zateplení stropní konstrukce 3.NP, kterou tvoří klasický polospalný dřevěný strop s nosnými trámy, podhledem s rákosovou omítkou a záklopem s násypem a cihelnými půdovkami. Tepelná izolace spočívá v zafoukání vláknité minerální vlny (λ = 0,045 W/m.K) do meziprostoru mezi stropní trámy v tl 250 mm. A: SKLADBA ČELNÍ FASÁDY D / KONSTRUKČNÍ SKLADBY - tenkovrstvá rýhovaná omítka silikátová okrové barvy odst plastické šambrány vystupující o 20 mm odstín římsa střechy odst vyrovnávací stěrka paropropustná + výztužná vrstva ze skelné síťoviny -tepelně izolační vrstva termoizolační omítka tl. 80 mm -stávající obvodové zdivo A: SKLADBA FASÁDY - tenkovrstvá rýhovaná omítka silikátová okrové barvy odst vyrovnávací stěrka paropropustná + výztužná vrstva ze skelné síťoviny -tepelně izolační vrstva polystyren paropropustný tl. 150 mm -stávající břizolitová omítka s penetrací -stávající obvodové zdivo Pozn. : při návrhu byly použity vzorníky barev s číslováním RAL

8 1. Výplně otvorů- dřevěné výrobky D) VÝPIS VÝROBKŮ Pozn. : okna budou dodán včetně vnitřních a venkovních parapetů. Výplně otvorů budou zaměřeny před výrobou přímo na stavbě. OZN. POPIS ROZMĚRY POČET KS O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 Euro (materiál smrk) - členění: spodní část dvoukřídlová otevíravá a sklápěcí, horní ventilační křídlo sklápěcí, zasklení dvojsklem, U N okna = 1,2 Euro (materiál smrk) - členění: spodní část dvoukřídlová otevíravá a sklápěcí, horní ventilační křídlo sklápěcí, zasklení dvojsklem, U N okna = 1,2 Euro (materiál smrk) okno dvoukřídlé -otevíravé a sklápěcí zasklení dvojsklem, U N okna = 1,2 Euro (materiál smrk) okno dvoukřídlé -otevíravé a sklápěcí zasklení dvojsklem, U N okna = 1,2 Euro (materiál smrk) okno dvoukřídlé - členění: spodní křídlo dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí, horní křídlo sklápěcí, zasklení dvojsklem, U N okna = 1,2 a sklápěcí zasklení dvojsklem, U N okna = 1,2 a sklápěcí zasklení dvojsklem, U N okna = 1,2 a sklápěcí zasklení dvojsklem s dělící příčkou, U N okna = 1, x 2100 mm 1.NP - 17 ks 2.NP - 22 ks 3.NP - 22 ks 1200 x 2400 mm 1.NP - 15 ks 1500 x 1500 mm 1.NP - 1 ks 2.NP - 2 ks 2100 x 1500 mm 1.NP - 1 ks 2.NP - 1 ks 1600 x 2250 mm 1.NP - 1 ks 2.NP - 2 ks 3.NP - 2 ks 1100 x 1500 mm 1.NP - 1 ks 900 x 1700 mm 1.NP - 1 ks 600 x 1400 mm 1.NP - 2 ks 2.NP - 2 ks 600 x 1200 mm 3.NP - 2 ks

9 O10 O11 O12 O13 a sklápěcí zasklení dvojsklem s dělící příčkou, U N okna = 1,2 a sklápěcí zasklení dvojsklem s dělící příčkou, U N okna = 1,2 a sklápěcí zasklení dvojsklem s dělící příčkou, U N okna = 1,2 Euro (materiál smrk) okno jednokřídlé sklápěcí zasklení dvojsklem s dělící příčkou, U N okna = 1,2 a sklápěcí zasklení dvojsklem s dělící příčkou, U N okna = 1,2 600 x 1900 mm 2.NP - 3 ks 600 x 1600 mm 3.NP - 6 ks 1600 x 900 mm 3.NP - 1 ks 1200 x 1200 mm 1.NP - 1 ks O14 Dřevěné dveře z lepených nenapojovaných profilů Euro (materiál smrk) vstupní dveře prosklené s nadsvětlíkem, dvoukřídlé, zasklení 2/3 Diterm k = 1,1, zámek FAB bezpečnostní. Šířka hlavního dveřního křídla min. 900 mm, pozn.: dveře budou otevíravé ven! 1700 x 2700 mm nadsvětlík 1700 x 1200 mm 1.NP - 1 ks O15 O16 Dřevěné dveře z lepených nenapojovaných profilů Euro (materiál smrk) dveře plné, jednokřídlé- levé, zámek FAB bezpečnostní Euro (materiál smrk) okno jednokřídlé sklápěcí zasklení dvojsklem s dělící příčkou, U N okna = 1,2 900 x 2100 mm 1.NP - 2 ks 900 x 600 mm 1.PP - 7 ks V Náměšti nad Oslavou červen 2009

10 Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR: Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104 MÍSTO STAVBY: k.ú. Náměšť nad Oslavou, p.č. st. 97 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY DLE 133 ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 1) Kontrolní prohlídka před zateplováním a výměnou oken -provést kontrolu zdiva, stávajících omítek a výplní otvorů 2) Kontrolní prohlídka při výměně oken -provést kontrolu osazení oken, napojení na obvodové zdivo 3) Kontrolní prohlídka při dokončení stavby -provést závěrečnou kontrolu stavby, zejména zateplení Pozn. : Termíny jednotlivých kontrolních prohlídek stanoví investor podle postupu prací na stavbě. Povinností investora je oznámit s dostatečným předstihem termín prohlídky příslušnému stavebnímu úřadu. V Náměšti nad Oslavou červen 2009

11 Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR: Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104 MÍSTO STAVBY: k.ú. Náměšť nad Oslavou, p.č. st. 97 Zateplované plochy obálky budovy v objektu ZŠ Komenského v Náměšti nad Oslavou : a) celková projektovaná plocha výplní otvorů 255,50 m 2 dřevěné výrobky z lepených nenapojovaných profilů Euro zasklení dvojsklem, U N okna = 1,2 b) celková projektovaná plocha zateplovaného zdiva 1567,00 m 2 -tepelně izolační vrstva termoizolační omítka tl. 80 mm -tepelně izolační vrstva polystyren tl. 150 mm b) celková projektovaná plocha zateplení stropní konstrukce 596,00 m 2 zafoukání minerální vaty mezi stropní trámy tl. 250 mm V Náměšti nad Oslavou září 2009

中华人民共和国时期\(1952年\)

中华人民共和国时期\(1952年\) (1952 ) 1952 1 7 1 15 1000 1 27 4 1 29 1 2 21 8 3 5 21 1 23 8 3 16 1951 3 2 1980 1984 3 700 300 1953 1 4 7 710 710 47 70% 2 4 10 25 2.1836 4 14 4 15 1952 4 4 5 14 3 6 8 3 6 11 14 6 18 500 478% 6 20 6 26

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160608) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300089 文 化 长 城 2016-06-01 2016-06-08 365089 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-06-07 300147

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160526) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 000835 长 城 动 漫 2016-05-19 2016-05-26 360835 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-25 000973

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAB6FEC6AAB5DAB6FED5C2332020C1ACD0F8C1BAB9B9D4EC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAB6FEC6AAB5DAB6FED5C2332020C1ACD0F8C1BAB9B9D4EC2E646F63> 山 东 交 通 学 院 继 续 教 育 学 院 教 案 桥 梁 工 程 第 二 篇 第 二 章 15 第 二 节 混 凝 土 悬 臂 和 连 续 体 系 梁 桥 的 设 计 与 构 造 特 点 教 学 内 容 :1 等 截 面 连 续 梁 桥 的 力 学 特 点 构 造 特 点 和 适 用 范 围 2 变 截 面 连 续 梁 桥 的 力 学 特 点 构 造 特 点 和 适 用 范 围 3 连 续 刚

Více

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Více

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Více

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的 报 告 周 期 : 报 告 类 别 : 4 月 17 日 专 题 / 调 研 分 析 师 信 息 : 刘 潇 闫 伟 021-65227130 期 货 走 基 层 之 湖 南 有 色 调 研 记 调 研 时 间 :2012 年 4 月 9 日 -4 月 13 日 一 前 言 2012 年 是 中 国 期 货 市 场 发 展 之 路 上 的 又 一 个 大 年, 新 品 种 推 出 与 创 新 业 务

Více

国盛证券投资报告

国盛证券投资报告 主 题 策 略 研 究 地 方 国 企 改 革 : 改 革 春 风 吹 投 资 正 当 时 ( 下 ) 2016 年 4 月 8 日 第 6 期 核 心 观 点 : 我 们 在 上 期 的 报 告 中 为 投 资 者 阐 述 了 地 方 国 企 改 革 的 投 资 逻 辑 以 及 五 大 区 域 板 块 中 泛 长 三 角 地 区 和 泛 珠 三 角 地 区 重 点 关 注 的 相 关 上 市 公

Více

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Více

,623, ,126, ,202, , ,178, ,205,570 25,381, ,115, ,783,128 6,711,900 4,390,536 3,640,0

,623, ,126, ,202, , ,178, ,205,570 25,381, ,115, ,783,128 6,711,900 4,390,536 3,640,0 2010 2010 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2010.9.30 2009.12.31 % 4,393,805,473.44 4,152,182,501.41 5.82 2,412,659,241.06 2,279,787,138.22 5.83 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 0.00 / 1.77 1.68 5.36 2010 7-9 % 2010

Více

Microsoft Word htm

Microsoft Word htm 90002 食 品 類 共 同 科 目 丙 級 工 作 項 目 01: 食 品 概 論 1.(2) 澱 粉 回 凝 ( 老 化 ) 變 硬 的 最 適 溫 度 是 25 5-18 -30 2.(2) 植 物 中 含 蛋 白 質 最 豐 富 的 是 穀 類 豆 類 蔬 菜 類 薯 類 3.(3) 牛 奶 製 成 奶 粉 最 常 用 熱 風 乾 燥 冷 凍 乾 燥 噴 霧 乾 燥 滾 筒 乾 燥 4.(3)

Více

品 种 观 点 及 操 作 建 议 分 析 师 联 系 电 话 股 指 维 持 震 荡 格 局 周 一 A 股 延 续 震 荡 态 势, 上 证 综 指 收 盘 跌 0.35% 报 3043.56 点, 深 证 成 指 跌 0.57% 报 10762 点, 创 业 板 指 跌 0.61% 报 224

品 种 观 点 及 操 作 建 议 分 析 师 联 系 电 话 股 指 维 持 震 荡 格 局 周 一 A 股 延 续 震 荡 态 势, 上 证 综 指 收 盘 跌 0.35% 报 3043.56 点, 深 证 成 指 跌 0.57% 报 10762 点, 创 业 板 指 跌 0.61% 报 224 兴 业 期 货 2016.07.19 操 盘 建 议 股 指 暂 缺 一 致 性 推 涨 动 能, 难 以 突 破 关 键 阻 力 位, 但 下 有 支 撑, 预 计 维 持 震 荡 市 商 品 期 货 方 面 : 宏 观 面 无 驱 动, 供 需 面 主 导 行 情 致 主 要 品 种 走 势 分 化, 且 短 线 资 金 面 扰 动 较 大, 宜 采 取 组 合 策 略 操 作 上 : 1. 沪

Více

t08phip

t08phip Frost & Sullivan [ ] Frost & Sullivan [ ] Frost & Sullivan Frost & Sullivan 20 2,000 Frost & Sullivan Frost & Sullivan 0.9 Frost & Sullivan 40 2,000 Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost

Více

《深圳市房地产买卖合同(预售)示范文本》(2005版)

《深圳市房地产买卖合同(预售)示范文本》(2005版) 合 同 编 号 : 深 圳 市 房 地 产 买 卖 合 同 ( 预 售 ) 深 圳 市 规 划 和 国 土 资 源 委 员 会 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 2010 年 版 特 别 提 示 1. 在 签 订 本 合 同 之 前, 买 受 人 可 要 求 出 卖 人 出 示 企 业 法 人 营 业 执 照 房 地 产 预 售 许 可 证 房 地 产 开 发 资 质 证 书 等 与 房 地

Více

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7>

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7> 國 民 小 學 及 國 民 中 學 補 救 教 學 實 施 方 案 中 華 民 國 100 年 10 月 27 日 臺 國 ( 二 ) 字 第 1000193000 號 函 中 華 民 國 103 年 1 月 24 日 臺 教 國 署 國 字 第 1030004427 號 函 壹 方 案 緣 起 教 育 是 國 家 經 濟 社 會 發 展 的 重 要 投 資, 落 實 教 育 機 會 均 等 的 理

Více

02

02 2 2-1 2 2-1 1. 1 2-2 2 100 2-3 2-2 2-3 17 2. 2-4 3. 2-5 2-4 2-5 4. 2-6 2-6 18 2 2-7 2-7 1. 2-8 2-8 19 F Z 2. 2-9 3. 5 2-10 1 2 3 4 5 1 10.94 10.94 1 2 3 4 5 1 2 3 45 1 11.95 11.95 20 2-9 2-10 4. 2-11 5.

Více

Microsoft Word - 第18屆第7次定期會議事錄981019-1104-修正本.doc

Microsoft Word - 第18屆第7次定期會議事錄981019-1104-修正本.doc 中 華 民 國 九 十 八 年 十 月 十 九 日 羅 東 鎮 民 代 表 會 第 十 八 屆 第 七 次 定 期 會 議 事 錄 宜 蘭 縣 羅 東 鎮 民 代 表 會 編 印 會 議 日 期 :98 年 10 月 19 日 至 11 月 4 日 前 言 一 本 刊 係 依 據 本 會 第 十 八 屆 第 七 次 定 期 會 會 議 紀 錄 編 輯 而 成 二 內 容 按 其 會 議 性 質 區

Více

)*1 9(,%&*& :);2%30 )< 7,)+& (%)0)=$ ""1 M/0\ P/\.!"" #!"""$%!&! ( )! " # $&! " # $& ) * +,,,&!& " #& $&!& +"-!"-!-." % $/0!&!""" % $/0 #& ".!& #& #&

)*1 9(,%&*& :);2%30 )< 7,)+& (%)0)=$ 1 M/0\ P/\.! #!$%!&! ( )! # $&! # $& ) * +,,,&!& #& $&!& +-!-!-. % $/0!&! % $/0 #& .!& #& #& !! "!##$ %!"#$%&% ()*$+, (-.#(/%0"$(,(12 & ()!! * )" +,-.,/0,1!##$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"! "#$%& ($) &)* +,&-&. /-(0& ($) $1!!!"! 2/)/ 3-$4$ /- 1-$4 #$%& ()*+

Více

Microsoft Word - 20150208杨局长在2015年度全市卫生工作会议上的讲话.doc

Microsoft Word - 20150208杨局长在2015年度全市卫生工作会议上的讲话.doc 办 好 民 生 实 事 增 进 百 姓 福 祉 努 力 开 创 新 常 态 下 卫 生 事 业 发 展 新 局 面 2015 年 全 市 卫 生 工 作 会 议 工 作 报 告 市 卫 生 局 党 委 书 记 局 长 杨 庆 华 (2015 年 2 月 13 日 ) 同 志 们 : 今 天, 我 们 召 开 2015 年 全 市 卫 生 工 作 会 议, 主 要 任 务 是 : 深 入 贯 彻 落

Více

(7月专刊)闵行卫生计生动态2016年第11期_s_.docx

(7月专刊)闵行卫生计生动态2016年第11期_s_.docx 2016 年 第 12 期 ( 总 第 286 期 ) 2016 年 07 月 05 日 闵 行 区 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 编 全 面 实 施 卫 生 改 革 与 发 展 十 三 五 规 划 努 力 实 现 闵 行 卫 生 计 生 事 业 发 展 新 跨 越 闵 行 区 卫 生 计 生 系 统 入 党 那 一 天 征 文 专 刊 编 者 按 在 七 一 建 党 节 来 临 之 际,

Více

中 央 警 察 大 學 九 十 八 年 警 佐 班 第 二 十 九 期 ( 第 二 類 ) 入 學 考 試 憲 法 題 解 壹 單 一 選 擇 題 : (B) 總 統 依 憲 法 之 規 定, 行 使 締 結 條 約 之 權 關 於 憲 法 所 稱 之 條 約, 以 下 敘 述 何 者 錯 誤?(A

中 央 警 察 大 學 九 十 八 年 警 佐 班 第 二 十 九 期 ( 第 二 類 ) 入 學 考 試 憲 法 題 解 壹 單 一 選 擇 題 : (B) 總 統 依 憲 法 之 規 定, 行 使 締 結 條 約 之 權 關 於 憲 法 所 稱 之 條 約, 以 下 敘 述 何 者 錯 誤?(A 中 央 警 察 大 學 九 十 八 年 警 佐 班 第 二 十 九 期 ( 第 二 類 ) 入 學 考 試 國 文 試 題 壹 作 文 題 : 警 察 當 有 的 人 文 精 神 貳 公 文 題 : 中 央 警 察 大 學 訂 於 九 十 八 年 6 月 12 日 上 午 10 時, 假 該 校 大 禮 堂 舉 行 九 十 八 年 畢 業 典 禮, 擬 恭 請 總 統 蒞 校 主 持 請 試 為 內

Více

院讯第十七期.doc

院讯第十七期.doc 长 广 职 工 医 院 院 讯 第 1 期 主 办 : 长 广 职 工 医 院 政 工 科 2014 年 3 月 第 1 期 总 第 17 期 医 院 迅 速 部 署 H7N9 禽 流 感 防 控 工 作 1 月 19 日 下 午, 医 院 召 开 紧 急 会 议, 迅 速 部 署 人 感 染 H7N9 禽 流 感 防 控 工 作 一 是 加 强 组 织 领 导, 严 格 责 任 分 工, 完 善

Více

北京民办教育信息

北京民办教育信息 北 京 民 办 教 育 信 息 第 5 期 北 京 民 办 教 育 协 会 秘 书 处 2013 年 4 月 25 日 目 录 政 府 工 作 西 城 区 政 协 领 导 一 行 莅 临 幸 福 泉 幼 儿 园 视 察 指 导 1 西 城 区 教 委 召 开 民 办 学 校 会 议 部 署 人 感 染 H7N9 禽 流 感 传 染 病 防 控 工 作 1 石 景 山 区 开 展 民 办 学 校 食

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

2 中 国 农 业 资 源 与 区 划 2016 年 可, 有 效 减 少 确 定 中 存 在 的 主 观 性 和 人 情 倾 向 三 要 健 全 精 准 扶 贫 大 数 据 平 台 2016 年, 全 国 将 建 设 扶 贫 开 发 大 数 据 平 台, 各 地 要 在 精 准 识 别 的 基 础

2 中 国 农 业 资 源 与 区 划 2016 年 可, 有 效 减 少 确 定 中 存 在 的 主 观 性 和 人 情 倾 向 三 要 健 全 精 准 扶 贫 大 数 据 平 台 2016 年, 全 国 将 建 设 扶 贫 开 发 大 数 据 平 台, 各 地 要 在 精 准 识 别 的 基 础 第 37卷 第 3期 中 国 农 业 资 源 与 区 划 6年 3月 C J A R R P V 37 N 3 4 75 M 6 7 6 5 9 6 3 问题研究 农业产业扶贫应解决好的几个问题 刘北桦 詹 玲 农业部发展计划司 北京 6 摘 要 产业扶贫是脱贫攻坚的重头戏 农业是贫困地区的基础产业和民生产业 是贫困人口生活和收入 的重要来源 文章分析了当前农业产业扶贫中存在的困难和问题 提出要树立精准理念

Více

欢迎辞

欢迎辞 欢 迎 辞 尊 敬 的 各 参 会 代 表 : 欢 迎 您 参 加 由 中 国 上 市 公 司 协 会 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 主 办 的 2014 年 第 1 期 上 市 公 司 董 事 长 总 经 理 研 修 班! 本 次 培 训 得 到 了 广 大 上 市 公 司 的 高 度 关 注 与 积 极 反 馈, 报 名 人 数 远 超 预 期, 参 加 本 期 研 讨 班 的

Více

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617 深 圳 证 券 市 场 创 业 板 2016 年 02 月 29 日 公 开 信 息 证 券 列 表 证 券 代 码 证 券 简 称 披 露 原 因 300023 宝 德 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.31% 300100 双 林 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.23% 300120 经 纬 电 材 日 价 格 振 幅 达 到 18.12% 300139

Více

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80 附 表 1: 上 市 公 司 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 号 833 603025 大 豪 科 技 2016-04-25 北 京 兴 华 标 准 39 万 1 834 603398 邦 宝 益 智 2016-04-25 大 华 标 准 50 万 2 835 603988 中 电 电 机 2016-04-25 天 健 标 准 35 万 35

Více

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 3 月 21 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160510) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300324 旋 极 信 息 2016-05-04 2016-05-10 365324 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-09 002209

Více

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客 附 表 6-1: 上 市 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2015 年 3 月 2 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 601169 北 京 银 行 2014-05-20 安 永 华 明 已 报 备 事 务 所 轮 换 普 华 永 道 中 天 已 报 备 前 任 服 务 合 同 到 期, 客 户 重 新

Více

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 2 月 29 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Více

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停 停 牌 002575 群 兴 玩 具 重 大 事 项, 特 停 002656 摩 登 大 道 重 大 事 项, 特 停 002725 跃 岭 股 份 重 大 事 项, 特 停 300084 海 默 科 技 重 大 事 项, 特 停 600250 南 纺 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002526 山 东 矿 机 重 大 事 项, 特 停 002571 德 力 股 份 重 大

Více

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停 停 牌 000034 神 州 数 码 临 时 停 牌 000960 锡 业 股 份 重 大 事 项, 特 停 002658 雪 迪 龙 重 大 事 项, 特 停 300168 万 达 信 息 重 大 事 项, 特 停 600241 时 代 万 恒 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600538 国 发 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600540 新 赛 股 份 重

Více

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 停 牌 000025 特 力 A 股 价 异 动, 特 停 002631 德 尔 未 来 重 大 事 项, 特 停 002713 东 易 日 盛 重 大 事 项, 特 停 300351 永 贵 电 器 重 大 事 项, 特 停 000948 南 天 信 息 重 大 事 项, 特 停 300008 天 海 防 务 重 大 事 项, 特 停 300032 金 龙 机 电 重 大 事 项, 特 停 600853

Více

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份 停 牌 000557 *ST 广 夏 撤 销 退 市 风 险 警 示, 停 牌 1 天 002131 利 欧 股 份 临 时 停 牌 002707 众 信 旅 游 临 时 停 牌 300005 探 路 者 重 大 事 项, 特 停 300061 康 耐 特 临 时 停 牌 300062 中 能 电 气 重 大 事 项, 特 停 600455 博 通 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停

Více

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化 停 牌 300104 乐 视 网 临 时 停 牌 600272 开 开 实 业 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600315 上 海 家 化 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600745 中 茵 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 002624 完 美 环 球 重 大 事 项, 特 停 600338 西 藏 珠 峰 重 要 事 项 未 公 告, 连 续

Více

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367 停 牌 600234 山 水 文 化 重 要 事 项 未 公 告, 下 午 002249 大 洋 电 机 重 大 事 项, 特 停 600337 美 克 家 居 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002192 路 翔 股 份 实 施 退 市 风 险 警 示 公 告, 停 牌 1 天 002137 实 益 达 重 大 事 项, 特 停 000766 通 化 金 马 重 大 事 项, 特 停

Více

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 编号:临2015-052

股票代码:600732       股票简称:*ST新梅       编号:临2015-052 股 票 代 码 :600732 股 票 简 称 :*ST 新 梅 编 号 : 临 2016-028 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 上 海 证 券 交 易 所 问 询 函 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

Více

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00 2005 1 23 1 77 -------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------6

Více

C09101777.doc

C09101777.doc ... 8... 10... 12... 16... 18... 25... 26... 28... 32... 36... 42... 46... 50... 56... 60... 70 KA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D203139393369C8E9B6F9BBB0D3EFC0EDBDE2B5C4B8F6B0B8D1D0BEBF>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203139393369C8E9B6F9BBB0D3EFC0EDBDE2B5C4B8F6B0B8D1D0BEBF> 语 言 研 究,1993(1):46-50. 乳 儿 话 语 理 解 的 个 案 研 究 李 宇 明 零 导 言 一 岁 以 内 的 孩 子 称 为 乳 儿 乳 儿 后 期 已 能 理 解 一 些 简 单 的 话 语, 这 既 为 此 后 的 语 言 获 得 做 了 最 初 的 准 备, 也 是 个 体 话 语 理 解 的 开 始 它 标 志 着 个 体 由 第 一 信 号 系 统 进 入 到 第

Více

闽语的“囝”及其语法论

闽语的“囝”及其语法论 闽 语 的 囝 及 其 语 法 化 李 如 龙 一 汉 语 的 名 词 后 缀 用 得 最 广 的 是 子 头 儿 三 种 从 历 史 演 变 上 说, 用 作 后 缀 是 子 尾 最 早 王 力 先 生 说 : 在 上 古 时 代 子 已 经 有 了 词 尾 化 的 迹 象, 在 中 古 时 期, 名 词 词 尾 子 字 已 经 很 发 达 了, 并 且 它 有 构 成 新 词 的 能 力 ( 王

Více

i n i ho n n n n n ng

i n i ho n n n n n ng A i i i i i i i i n i ho n n n n n ng o o o o o o o b B b b p b b b b b b b p b b b b b b i b i b b i b b i b i b i b bn bn bn bn bn bn bn b bn bn bn bn bn bn bng bng bng b pn bng bng bng pn bng bo bo

Více

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Více

Microsoft Word - 23054_25476.doc

Microsoft Word - 23054_25476.doc 29 年 公 司 调 研 简 报 罗 牛 山 (735) 食 品 加 工 与 肉 29 年 7 月 27 日 牲 猪 地 产 业 务 并 驾 齐 驱, 业 绩 释 放 尚 需 等 待 投 资 评 级 中 性 公 司 评 级 A 收 盘 价 5.3 元 投 资 要 点 : 牲 猪 养 殖 业 务 : 国 内 牲 猪 低 迷 行 情 拖 累 公 司 主 营 业 务 从 我 国 生 猪 目 前 供 求 关

Více

,, :, ;, 20012003 10 90, 20012003 8,;, ; (CIP) /. :,2004. 1 ( ) ISBN 7 5612 1720 X.... 0441. 4 44 CIP (2003) 109559 : : 127 710072 : ( 029 ) 88493844

,, :, ;, 20012003 10 90, 20012003 8,;, ; (CIP) /. :,2004. 1 ( ) ISBN 7 5612 1720 X.... 0441. 4 44 CIP (2003) 109559 : : 127 710072 : ( 029 ) 88493844 ,, :, ;, 20012003 10 90, 20012003 8,;, ; (CIP) /. :,2004. 1 ( ) ISBN 7 5612 1720 X.... 0441. 4 44 CIP (2003) 109559 : : 127 710072 : ( 029 ) 88493844 : www.nwpup.com : : 787 mm1 092 mm 1/ 16 : 19.5 : 462

Více

1980 34 51 1980 34 51 1980 34 51 hu hu hu hu hu hu hu hu hu ( x) ( x) ( x) ( x) X X X X X X X X 1990 1990 X X X 1990 11 1

Více

文档 1

文档 1 2005 3 100 2005 10 20 100 100 2003 9 30 266,303,262.93 100 941,105,695.50 532,672,384.52 1 2 100 100 100 90% 100 50% 100 100 2005 8 21 "75% 100 + 25% " 2005 8 22 100 95%+ 5% 3 75% + 25% 2005 7 1 2005 9

Více

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?,

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, 1.?? :,,,, : ( 1),, ( ), 5 : ( 2),,,, : ( ),,, ( 3) 2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, ,,,, 250 :, 4.?,,,,,,,,? ( 1),,,, ( 2),,,, ,,, ( 3),, ( 4) : ;,,,,, ( 5),,,, 5.? ,,,,,,,,,,,,, 6.?, :,,, ;,,,,, ;, : 7.?,?,,,,

Více

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知 宜 蘭 縣 礁 溪 鄉 湯 圍 溝 公 園 委 託 經 營 管 理 契 約 書 立 契 約 書 人 宜 蘭 縣 政 府 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 為 充 分 利 用 湯 圍 溝 公 園 空 間 效 益, 並 提 昇 遊 憩 服 務 品 質, 特 委 託 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 經 營 管 理, 特 訂 定 本 契 約, 契 約 內 容 如 后 : 第 一 條 : 一 契 約 文 件 及

Více

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第 商 场 风 月 之 新 欢 旧 爱 七 寸 明 月 / 著 第 一 章 凌 晨 惊 梦... 4 第 二 章 前 台 MM... 7 第 三 章 陪 赌 陪 嫖... 11 第 四 章 淫 声 荡 语... 15 第 五 章 孤 儿 报 恩... 19 第 六 章 一 招 断 腕... 21 第 七 章 惹 毛 警 察... 26 第 八 章 痛 扁 犯 人... 29 第 九 章 薄 惩 邢 科...

Více

12 12 1 30 40 20 30 10 20 6 10 10 2 34.8 56.1 18.0 20.9 3.8 0.4 17.9 18.3 11.7 9.1 9.1 8.3 9.2 6.3 10.8 8.0 3 1949 1952 1957 1965 1975 1980 1985 100 100 100 100 100 100 100 11.0 19.4 26.1 26.2

Více

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历 丽 江 古 城 托 管 挂 牌 可 行 性 分 析 报 告 上 海 文 化 产 权 交 易 所 申 江 文 化 商 品 运 营 服 务 平 台 二 零 一 六 年 七 月 报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在

Více

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮 第 一 章 女 生 安 全 2009 年 11 月 2 日 深 夜,51 岁 的 农 民 李 某 翻 墙 进 入 某 中 学 行 窃, 他 悄 悄 来 到 一 小 屋 前, 并 无 所 获 见 屋 内 3 名 少 女 都 已 熟 睡, 便 生 邪 念, 欲 行 不 轨 3 少 女 慷 醒 后, 遭 李 某 的 殴 打 和 猥 亵, 其 中 一 名 16 岁 女 生 乘 机 溜 出 房 外, 将 房

Více

《垓下歌》 項羽

《垓下歌》 項羽 1. 2. 3. 4. MM1 1 5. 6. 7. 8. MM1 2 9. ( ) 爲 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. 15. 縧 16. MM1 4 17. 18. 19. MM1 5 20. 21. 22. 23. 24. 25. MM1 6 26. 27. 28. 29. 30. 31. MM1 7 32. 爲 33. 34. 35. 36. MM1 8 37. 38.

Více

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材 104 學 年 度 高 級 中 等 學 校 特 色 招 生 職 業 類 科 甄 選 入 學 內 容 審 查 表 學 校 名 稱 ( 全 銜 ) 私 立 治 平 高 中 日 期 104 年 4 月 25 日 ( 六 ) 科 班 名 資 訊 科 特 色 班 項 目 基 本 焊 接 工 具 操 作 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 一 可 聯 接 性 : 術 科 命 題 規 範 命 題 內 容 基 本

Více

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳 交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 規 則 一 考 生 應 於 考 試 當 日 攜 帶 國 民 身 分 證 正 本 或 其 他 足 資 證 明 身 分 之 證 件 於 上 午 8 時 50 分 前 至 本 所 行 政 大 樓 2 樓 道 安 教 室 入 場 考 試, 未 攜 帶 者 一 律 不 得 參 加 考 試 ; 冒 名

Více

美 国 研 究

美 国 研 究 1991 2 1991 3 1991 4 1991 5 1991 6 1991 7 1991 8 1991 9 1991 10 1991 11 1991 12 1991 13 1991 14 1991 15 1991 16 1991 17 1991 18 1991 19 1991 20 1991 21 1991 22 1991 23 1991 24 1991 25 1991 26 1991 27 1991

Více

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Více

अवकाश नियम Vacation Rules

अवकाश नियम Vacation Rules G O V E R N M E N T O F ST H A N F IN A N C E D E P A R T M E N T (R U L E S D 1V 1S1O N ) D1Q I I E I C 8 I I Q < N o F 1 (43) FD /(G r 21 83 Ja i p u r, da t e d : 1 1 10 20 0 8 I n e x e r c i s e o

Více

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Více

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Více

招商证券基金宝集合资产管理计划

招商证券基金宝集合资产管理计划 2005 2005 05 25 2005 12 31 1 29 2005 2005 4 4 [2005]38 2006 2 28 2005 2005 5 25 2005 12 31 2 29 2005 4 5 7 9 10 10 24 27 28 28 3 29 2005 2005 5 25 1,358,234,544.22 1,769,758,099.90 1991 7 A 38-45 A 38-45

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0AE78B0EDAABAC0B8A740B8D65FA7EBA7BAA54EA4E5BEC7ACE3A873C24FA55AA15E2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0AE78B0EDAABAC0B8A740B8D65FA7EBA7BAA54EA4E5BEC7ACE3A873C24FA55AA15E2E646F63> 黃 庭 堅 遷 謫 時 期 的 戲 作 詩 鍾 美 玲 高 苑 科 技 大 學 通 識 教 育 中 心 摘 要 受 北 宋 新 舊 黨 爭 的 影 響, 黃 庭 堅 於 紹 聖 元 年 責 授 涪 州 別 駕 黔 州 安 置, 從 此 展 開 一 連 串 遷 謫 的 命 運, 最 後 卒 於 遷 謫 地 宜 州 考 察 其 遷 謫 時 期 的 詩 歌, 有 許 多 以 戲 字 為 題 的 作 品,

Více

Microsoft Word - F5.docx

Microsoft Word - F5.docx 2 目錄 5A 5A 5A 5A 高慧冰 譚雅樂 余雅瑩 周子慧 劇本... P.4-P.5 奔跑人生... P.6 唐老師... P.7 唐老師... P.8 5B 5B 5B 5B 5B 5B 徐子盈 呂惠雅 黃智昭 熊雪瑩 鍾詠晴 吳博倫 敬愛的人... P.9 偶像... P.10 冬天... P.11 春夏秋冬... P.12 唐老師... P.13 安南讓決策從此變得簡單... P.14

Více

第十号 上市公司关联交易公告

第十号 上市公司关联交易公告 证 券 代 码 :600696 证 券 简 称 : 匹 凸 匹 编 号 : 临 2016-113 匹 凸 匹 金 融 信 息 服 务 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 出 售 匹 凸 匹 金 融 信 息 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 100% 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 不 存 在 任 何 虚 假 记

Více

Microsoft Word - 朗诵诵材.doc

Microsoft Word - 朗诵诵材.doc 2014 年 全 港 春 華 杯 普 通 話 朗 誦 及 拼 音 认 读 大 賽 朗 誦 誦 材 幼 稚 園 K1- 散 文 組 娃 娃 的 夢 花 兒 的 夢, 是 紅 的, 小 樹 的 夢, 是 綠 的, 露 珠 的 夢, 是 圓 的, 娃 娃 的 夢, 是 甜 的 幼 稚 園 K1- 兒 歌 組 小 白 兔 小 白 兔, 白 又 白, 兩 隻 耳 朵 豎 起 來, 愛 吃 蘿 蔔 和 青 菜,

Více

06-07周年報告template.PDF

06-07周年報告template.PDF 06 07 P.2 P.3 () P.4 P.5 () P.6 20062007 6 (55%) 1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) (P.1,P.2 ) 5 6 6 0.5 0.5 0.5 / 0.5 P.7 P.8 0.5 0.5 2 1 6 5 2 1 6 5 (P.3P.6) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 P.9 () 4 6 5 6 6

Více

<4D F736F F D20C8CBB8A3D2BDD2A9BCAFCDC5B9C9B7DDB9ABCBBECFEACABDC8A8D2E6B1E4B6AFB1A8B8E6CAE9A3A8CEE4BABAB5B1B4FABFC6BCBCB2FAD2B5BCA

<4D F736F F D20C8CBB8A3D2BDD2A9BCAFCDC5B9C9B7DDB9ABCBBECFEACABDC8A8D2E6B1E4B6AFB1A8B8E6CAE9A3A8CEE4BABAB5B1B4FABFC6BCBCB2FAD2B5BCA 600079 369 369 2015 4 7 15 16 15 16 A 2014 ... 2... 3... 9... 11... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 23... 24 1 / / 24.49% / / 2 1 2 369 3 4 5420100000024936 617806826-4 7 8 9 420101178068264 10 369

Více

Microsoft Word - 晨会纪要4.27.doc

Microsoft Word - 晨会纪要4.27.doc 证 券 研 究 报 告 2012 年 4 月 27 日 第 281 期 晨 会 纪 要 分 析 师 : 祝 华 S1190511050001 电 话 : 86-010-88321659 邮 箱 : zhuhua@tpyzq.com.cn 国 内 指 数 指 数 名 称 收 盘 价 涨 跌 % 上 证 综 指 2404.7-0.09% 沪 深 300 2631.49 0.21% 深 证 成 指 10201.65

Více

Microsoft Word - 晨会纪要4.20.doc

Microsoft Word - 晨会纪要4.20.doc 证 券 研 究 报 告 2012 年 4 月 20 日 第 276 期 晨 会 纪 要 分 析 师 : 祝 华 S1190511050001 电 话 : 86-010-88321659 邮 箱 : zhuhua@tpyzq.com.cn 国 内 指 数 指 数 名 称 收 盘 价 涨 跌 % 上 证 综 指 2378.63-0.09% 沪 深 300 2596.06-0.15% 深 证 成 指 10015.41-0.54%

Více

( ) 4-1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 1. 1 F 2 3 4 5 2. 1 2 3 3 1/ 1/ 1/F 1/O+1/ F+x x O 1000 x F 2 /(1000-F) F 30 x=0.928 F 3. 1 2 3 4 4 4. 1 2 3 4F F 5. 1 OAB OA`B` AB/A`B` OB/O`B` OB F/2 AB 2A`B`

Více

02

02 01 02 03 04 卷 首 语 乞 丐 的 哲 学 孟 醒 离 我 住 处 不 远, 有 一 条 并 不 算 热 闹 的 小 街 街 口 总 是 坐 着 一 位 白 发 苍 苍 的 老 乞 丐, 一 张 沟 壑 纵 横 的 脸, 像 是 水 土 流 失 极 为 严 重 的 荒 山 两 年 来, 他 每 天 都 会 在 那 里, 顶 着 一 头 白 发, 雨 天 的 时 候 也 不 打 伞, 只

Více

untitled

untitled 8.1 f G(f) 3.1.5 G(f) f G(f) f = a 1 = a 2 b 1 = b 2 8.1.1 {a, b} a, b {a} = {a, a}{a} 8.1.2 = {{a}, {a, b}} a, b a b a, b {a}, {a, b}{a} {a, b} 8.1.3

Více

目 录 一 本 周 水 泥 价 格 跟 踪... 4 二 本 周 分 区 域 水 泥 价 格 详 情... 5 1 华 北 地 区 水 泥 价 格 保 持 平 稳... 5 2 东 北 地 区 价 格 稳 中 略 有 下 滑... 5 3 华 东 地 区 水 泥 价 格 延 续 上 调... 6 4

目 录 一 本 周 水 泥 价 格 跟 踪... 4 二 本 周 分 区 域 水 泥 价 格 详 情... 5 1 华 北 地 区 水 泥 价 格 保 持 平 稳... 5 2 东 北 地 区 价 格 稳 中 略 有 下 滑... 5 3 华 东 地 区 水 泥 价 格 延 续 上 调... 6 4 15/09 15/10 15/11 15/12 16/01 16/02 16/03 16/04 16/05 16/06 16/07 16/08 行 业 研 究 : 水 泥 市 场 周 报 (2016.09.05~2016.09.11) 2016 年 09 月 12 日 价 格 继 续 上 扬, 酝 酿 第 三 轮 上 涨 中 性 ( 维 持 ) 本 周 水 泥 市 场 综 述 本 周 全 国 水 泥

Více

《周保中抗日救国文集》

《周保中抗日救国文集》 600 1985 7 1 1935 1935 2 20 1935 3 26 1935 7 1935 8 3 1935 8 12 1935 11 4 1935 12 20 1935 12 25 1936 1936 1 28 1936 2 5 1936 2 20 1936 2 20 1936 3 1 1936 4 10 1936 4 10 1936 4 18 1936 4 20 1936 6 10 1936

Více

Jeffery Lee

Jeffery Lee 目 录 展 台 搭 建 规 则 及 安 全 施 工 指 南 展 台 设 计 及 现 场 施 工... 2 防 火 安 全... 6 电 力 装 置 和 设 备... 7 工 作 设 备... 9 高 空 作 业... 10 索 具... 11 起 重... 11 悬 挂 点... 12 个 人 防 护 设 备 及 个 人 操 守... 15 废 弃 物 清 除... 16 1 展 台 设 计 及 现

Více

Microsoft PowerPoint - report1050316.ppt [相容模式]

Microsoft PowerPoint - report1050316.ppt [相容模式] 105學年度高雄區適性入學宣導 中山大學附中 報告人 國中部教務主任 范慈欣 教務主任 王德治 輔導主任 馬主任 1 簡報大綱 前 言 國中教育會考 適性入學管道 適性入學宣導 配套措施/結語 2 前 言 十二年國教實施計畫做了甚麼準備 3 人力資源 是最重要的競爭力 314,215 311,474 311,971 312,057 310,000 307,330 295,000 285,475 (2015年)

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

1

1 造 纸 行 业 行 业 评 级 : 中 性 盈 利 能 力 在 好 转 重 回 景 气 还 需 时 间 - 造 纸 行 业 年 报 分 析 29 年 5 月 18 日 / 造 纸 行 业 行 业 相 对 市 场 表 现 ---- 造 纸 ---- 沪 深 3 行 业 重 点 公 司 : 公 司 名 称 EPS(9E) 评 级 太 阳 纸 业.62 推 荐 岳 阳 纸 业.18 推 荐 美 利 纸 业.21

Více

,,,,,,GDP,, 700,,,, GDP, 50,,,,,,,,,,,,,,,, 2

,,,,,,GDP,, 700,,,, GDP, 50,,,,,,,,,,,,,,,, 2 (2016-2020 ),,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,GDP,, 700,,,, GDP, 50,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ,,,, 1 2010 2015 2015 (%) (%) ( ) 8667 58 13800 9 14274 9 4 0 6 (%) 13 9 17 14 8 0 2 # 0 4 (%) 7 9 8 5 0 3 (%) 12 1 52 35

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3CAD0B9FAC3F1BEADBCC3BACDC9E7BBE1B7A2D5B9B5DACAAEC8FDB8F6CEE5C4EAB9E6BBAEB8D9D2AA2E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3CAD0B9FAC3F1BEADBCC3BACDC9E7BBE1B7A2D5B9B5DACAAEC8FDB8F6CEE5C4EAB9E6BBAEB8D9D2AA2E646F6378> 上 海 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 2016 年 1 月 29 日 上 海 市 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 通 过 上 海 市 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 关 于 上 海 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 的 决 议 2016 年 1 月

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( 124 ) 7871092 16 : 3900 2003 3 1 2003 3 1 :3000 ISBN7806066187/ K29 (4 ) : 396.00 , ( ) 1959,,,,,, (1711),, ( ),,,,,,, 12, 222,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,, ,,,, 80,,,,,,,,,, 2002 11 : : : : ( 1 ) (

Více

策略月报

策略月报 2016 年 09 月 25 日 新 三 板 / 市 场 研 究 研 究 所 证 券 分 析 师 : 张 蕾 S0350516070002 zhangl06@ghzq.com.cn 节 后 交 易 恢 复, 国 务 院 首 提 新 三 板 流 动 性 新 三 板 市 场 周 报 (20160919-0925) 最 近 一 年 新 三 板 市 场 走 势 投 资 要 点 : 市 场 概 况 及 一 周

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

Více

水塔供水原理和實務

水塔供水原理和實務 水 電 設 計 和 維 修 實 務 水 電 設 計 大 凡 現 代 的 房 屋, 總 是 有 許 多 東 西 離 不 開 線 電 源 線 網 路 線 音 源 線 電 話 線 等 錯 綜 複 雜, 滿 布 在 整 個 房 子 裡, 有 了 它 們, 整 個 家 的 機 能 才 能 維 持 在 講 究 美 觀 的 現 代 房 屋 裡, 這 些 線 如 果 沒 有 好 好 裝 配, 大 喇 喇 的 走 著

Více

中国轮胎商业网宣传运作收费标准

中国轮胎商业网宣传运作收费标准 中 国 轮 胎 工 厂 DOT 大 全 序 号 DOT 国 家 工 厂 名 ( 中 文 ) 1 02 中 国 曹 县 贵 德 斯 通 轮 胎 有 限 公 司 2 03 中 国 唐 山 市 灵 峰 轮 胎 有 限 公 司 3 04 中 国 文 登 市 三 峰 轮 胎 有 限 公 司 4 08 中 国 安 徽 安 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 5 0D 中 国 贵 州 轮 胎 厂 6 0F 中 国

Více

框架

框架 1 生 涯 規 劃 小 長 : 梁 翠 儀 老 師 員.. 黃 綺 媚 老 師 詹 浩 佳 老 師 李 為 賢 老 師 監 察 : 黃 麗 芳 副 校 長 ( 學 校 行 政 ) 2 道 慈 佛 社 楊 日 霖 紀 念 學 校 學 生 生 涯 規 劃 計 劃 書 1. 宗 旨.. 協 助 學 生 了 解 本 身 的 能 力 事 業 或 學 術 抱 負 建 構 知 識 培 養 出 正 面 的 工 作

Více

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn ( ) 039 (CIP) /. :, 2005. 3 ISBN 7-5025-6678-3... -. TS211. 4 CIP ( 2005) 012222 : : : : * ( 3 100029 ) : ( 010 ) 64982530 http:/ / www. cip. com. cn * 850mm 1168mm 1/ 32 7 196 2005 4 1 2005 4 1 ISBN 7-5025-6678-3/

Více

untitled

untitled 1.1.1 1.1.1.1 1.3g/cm 3 23% 205 307m 453m 1.1.1.2 1 GB/T50485-2009 90% 85% 2 GB/T50485-2009 0.95 3 3.5mm/d 4 p=65% 5 q v q v =20% 1.1.1.3 η A= Ahm 2 Q s m 3 /h 29.28m 3 /h 40m 3 /h 29.28m 3 /h I a mm/d

Více

Microsoft Word - T_08185_ICMOC_HSCW_CN.doc

Microsoft Word - T_08185_ICMOC_HSCW_CN.doc 夏 热 冬 冷 地 区 新 建 建 筑 节 能 现 状 与 夏 热 冬 冷 地 区 居 住 建 筑 节 能 设 计 标 准 实 施 情 况 (EF 夏 热 冬 冷 项 目 技 术 报 告 ) 建 设 部 信 息 中 心 二 〇 〇 七 年 十 月 目 录 一 概 述... 1 ( 一 ) 夏 热 冬 冷 地 区 的 范 围... 1 ( 二 ) 夏 热 冬 冷 地 区 的 气 候... 2 ( 三

Více

untitled

untitled [] [] [] 15.1 1 2 Cu 2+ 2e=Cu Zn 2+ 2e=Zn 2H + 2eH 2 Cu2e=Cu 2+ Ni2e=Ni 2+ 2OH 2e=H 2 O 1/2O 2 2Cl 2e=Cl 2 1 1. 2. 15.2 z+ ze l H 3 O + e 2 1 H 2 O 2a H 2 O e 2 1 OH 2b O 2 2H 2 O 4e4OH 3 z+ ze 4 z+ (zh)e

Více

期 货 研 究 鸡 蛋 2 2 企 业 盈 利 情 况 鸡 苗 :2014 年 鸡 苗 平 均 售 价 2.7 元 / 羽, 成 本 在 2.5 元 / 羽, 纯 利 润 为 200 多 万 元 单 只 盈 利 水 平 最 高 的 是 养 殖 初 期, 但 当 时 存 栏 量 较 少 2014 年

期 货 研 究 鸡 蛋 2 2 企 业 盈 利 情 况 鸡 苗 :2014 年 鸡 苗 平 均 售 价 2.7 元 / 羽, 成 本 在 2.5 元 / 羽, 纯 利 润 为 200 多 万 元 单 只 盈 利 水 平 最 高 的 是 养 殖 初 期, 但 当 时 存 栏 量 较 少 2014 年 期 货 研 究 鸡 蛋 1 期 货 研 究 调 研 报 告 鸡 蛋 2015 年 6 月 山 东 河 南 江 苏 蛋 鸡 市 场 调 研 报 告 孟 令 琳 2015.6.9-2015.6.12 本 人 参 与 了 卓 创 资 讯 组 织 的 蛋 鸡 市 场 调 研 活 : 0411-84800710-800 动, 旨 在 了 解 重 点 地 区 蛋 鸡 存 栏 量, 鸡 龄 结 构 产 蛋 率 死

Více