Článek I. Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: , DIČ: CZ se sídlem: Údolní 326/11, Brno-město, Brno zastoupená PhDr. Tomášem Vavříkem - jednatelem společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka bankovní spojení:.. telefon:.., budoucí kupující: a titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:. rodinný stav: telefon:, . /manželé titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:. rodinný stav: telefon:, . titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:. rodinný stav: telefon:, . Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Budoucí prodávající je stavebníkem a investorem developerského projektu Bytový dům Domino, kdy v rámci tohoto developerského projektu staví bytový dům s bytovými i nebytovými jednotkami (dále jen budova) na pozemcích parcelních čísel 259, 261, 264, 343/2, 343/11, 218/1, 291/1 (dále jen pozemky) v obci Brno a katastrální území Zábrdovice, ulice Francouzská. stránka 1

2 1.2. Budoucí prodávající je v souladu se zápisem na Listu vlastnictví č. 107 vedeným Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město pro obec Brno a k.ú. Zábrdovice, výlučným vlastníkem pozemků p.č. 259, p.č. 261, p.č. 264, p.č. 343/2, p.č. 343/11 v obci Brno a k.ú. Zábrdovice Výstavba budovy byla schválena Územním rozhodnutím o umístění stavby č. 208, sp.zn. STU/04/033941/13/Poki, č.j. MCBSev/010171/14, vydaného dne , Úřadem městské části města Brna, Brno - sever, Odborem stavebním, Bratislavská 70, Brno. Výstavba budovy byla povolena Stavebním povolením vydaným dne. Úřadem městské části města Brna, Brno - sever, Odborem stavebním, pod č.j.., které nabylo právní moci dne Budoucí prodávající realizuje developerský projekt Bytový dům Domino dle projektové dokumentace zpracované architektonickou kanceláří ATELIER RAW s.r.o., IČ: , se sídlem Brno, Domažlická 148/12, okres Brno-město, PSČ Budoucí kupující si v rámci developerského projektu vybral z nabídky budoucího prodávajícího: A. jednotku označenou v projektové dokumentaci číslem:.. tj. byt typu:... umístěný v.. nadzemním podlaží budovy, o ploše cca. m 2, jehož součástí bude balkon o výměře..m 2 a jehož příslušenstvím bude sklep umístěný v 1. podzemním podlaží budovy o výměře cca. m 2 (dále jen jednotka), to vše za celkovou kupní cenu ve výši..,- Kč včetně DPH (DPH je v celkové kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy); B. parkovací stání č. na pozemku p.č.. v obci Brno a k.ú. Zábrdovice (dále jen parkovací stání), jehož výlučné užívání je spojeno se spoluvlastnickým podílem ideálního dílu celku na pozemku p.č..., a to za kupní cenu ve výši..,-kč včetně DPH (DPH je v celkové kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy). Článek II Předmět smlouvy 2.1. Předmětem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při výstavbě budovy Bytový dům Domino, stanovení podmínek převodu níže specifikovaného předmětu budoucího převodu do vlastnictví budoucího kupujícího a úprava základních vztahů budoucích vlastníků jednotek Budoucí prodávající se zavazuje zajistit dle podmínek stanovených touto smlouvou výstavbu budovy Bytový dům Domino, s předpokládaným termínem dokončení do.., kdy za dokončení se považuje vydání kolaudačního souhlasu s užíváním dokončené budovy Budoucí prodávající se zavazuje, že po dokončení výstavby zapíše do katastru nemovitostí stavbu budovy a v ní vymezí dokončené jednotky a k nim náležející podíly na společných částech budovy a na pozemcích, s předpokládaným termínem tohoto vymezení do Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují, že mezi sebou uzavřou Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky týkající se převodu předmětu budoucího převodu vymezeného v článku III. této smlouvy do výlučného vlastnictví/společného jmění manželů budoucího kupujícího, a to za kupní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy a za podmínek stránka 2

3 stanovených touto smlouvou. Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují, že mezi sebou uzavřou Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky ve znění, které je přílohou této smlouvy, a to po doplnění a aktualizaci údajů dle prohlášení vlastníka zapsaného v katastru nemovitostí a případného geometrického plánu týkajícího se dotčených pozemků a dále s případnými změnami, které si smluvní strany mezi sebou odsouhlasí (dále jen Smlouva o převodu vlastnictví jednotky) Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují uzavřít mezi sebou Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky v termínu nejpozději do 30 (třiceti) dnů poté, co budou splněny všechny tyto podmínky: vydání kolaudačního souhlasu s užíváním budovy, provedení zápisu jednotek v budově do katastru nemovitostí a současně co budoucí kupující uhradí v souladu s touto smlouvou celou kupní cenu za předmět budoucího převodu. Budoucí prodávající vyzve budoucího kupujícího nejméně pět dnů předem, aby se dostavil k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky právní či faktické povahy, které by bránily uzavření nebo splnění této smlouvy s tím, že veškeré informace a data, která tvoří obsah této smlouvy a jsou pro její obsah rozhodná, jsou správná a pravdivá Předmětem budoucího převodu je: Článek III Předmět budoucího převodu A. jednotka označená v projektové dokumentaci číslem:.. - byt typu:... umístěný v.. nadzemním podlaží budovy, o podlahové ploše cca. m 2, (dále jen jednotka) Celková půdorysná plocha jednotky určená pro výstavbu činí.m 2 bez příslušenství s tím, že jednotka. se bude sestávat z těchto místností: Příslušenstvím jednotky bude sklep o předpokládané ploše. m 2 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. Předpokládaná celková půdorysná plocha jednotky i s příslušenstvím tedy bude činit:. m 2. Pouze z jednotky bude přístupný balkon o předpokládané výměře.. m 2, který patří do společných částí budovy a do výlučného užívání vlastníka této jednotky. K jednotce bude náležet podíl ideálního dílu celku na společných částech budovy a na pozemcích, jehož velikost bude dána vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v budově. Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a na pozemcích, který je odvozen od vlastnictví jednotky, nemůže být samostatným předmětem převodu. Shora uvedená jednotka bude po provedení výstavby vymezena dle občanského zákoníku. Půdorysný plánek jednotky a půdorysný plánek sklepů, jsou součástí této smlouvy jako její přílohy. Standardní vybavení jednotky zahrnuté v kupní ceně je taktéž přílohou této smlouvy. B. parkovací stání č. na pozemku p.č.. v obci Brno a k.ú. Zábrdovice (dále jen parkovací stání), jehož výlučné užívání je spojeno se spoluvlastnickým podílem ideálního dílu celku na pozemku p.č... jehož umístění je zakresleno v příloze této smlouvy. stránka 3

4 3.2. Dle výslovné dohody smluvních stran se připouští změna v označení, vymezení a číslování shora uvedené jednotky dle budoucího Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k domu a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a připouští se upřesnění údajů dle stavu skutečného provedení stavby, přičemž maximální odchylka výměr půdorysné plochy u změn způsobených výlučně budoucím prodávajícím může činit nejvýše +/- 5% (měřeno ve výšce 15 cm nad úrovní podlahy). Budoucí kupující bere na vědomí, že v důsledku výstavby může dojít v souvislosti se zaměřením budovy k přečíslování stávajících pozemků dle aktuálního geometrického plánu. Budoucí kupující prohlašuje, že se seznámil s podklady pro uzavření této smlouvy označenými v této smlouvě nebo tvořící přílohu této smlouvy a že považuje vymezení předmětu budoucího převodu za dostatečně určité a srozumitelné, tedy že s tímto vymezením souhlasí. 3.3 Budoucí prodávající prohlašuje, že předmět budoucího převodu nezatíží žádnými věcnými právy vyjma: zástavního práva k budově a pozemkům zřízeného ve prospěch České spořitelny, a.s. za účelem zajištění financování výstavby projektu (developerský úvěr); zástavního práva zřízeného k předmětu budoucího převodu za účelem poskytnutí hypotečního úvěru budoucímu kupujícímu, čerpaného na úhradu kupní ceny nebo její části v případě, že v této smlouvě je financování kupní ceny formou čerpání úvěru sjednáno; věcných břemen či jiných práv souvisejících s výstavbou či funkčností budovy (inženýrské sítě, apod.). Věcnými břemeny či jinými obdobnými omezeními však mohou být zatíženy toliko pozemky, popř. společné části budovy Ohledně zástavního práva uvedeného v odst tohoto článku se budoucí prodávající zavazuje zajistit, aby se zástavní věřitel vzdal tohoto zástavního práva k předmětu budoucího převodu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne, co budoucí kupující zaplatí na účet budoucího prodávajícího celou kupní cenu za předmět budoucího převodu a zároveň co bude mezi stranami uzavřena Smlouva o převodu vlastnictví jednotky a tato podána k příslušnému katastrálnímu úřadu pro zahájení řízení o vkladu (o tomto řízení bude vyznačena v katastru nemovitostí plomba). Budoucí prodávající se zavazuje do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy jej k tomu budoucí kupující vyzval, předložit budoucímu kupujícímu závazné prohlášení úvěrující banky budoucího prodávajícího o tom, že se banka vzdá zástavního práva váznoucího na předmětu budoucího převodu v případě, že budou splněny výše uvedené podmínky. Článek IV. Kupní cena 4.1. Celková kupní cena za předmět budoucího převodu stanovená dohodou stran činí:,-kč včetně DPH slovy:. korun českých (dále jen kupní cena). Daň z přidané hodnoty je v kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy. stránka 4

5 4.2. Kupní cenu je budoucí kupující povinen zaplatit dle platebních podmínek sjednaných v článku V. této smlouvy Kupní cena představuje dohodnutou cenu za předmět budoucího převodu provedený ve standardu Kupní cenu nelze bez dohody smluvních stran měnit, a to s výjimkou změny sazby DPH dle následujícího odst a dále s výjimkou úpravy kupní ceny dle sjednaných klientských změn dle následujícího odst této smlouvy změna sazby DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je v celkové kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy. V případě změny zákona o DPH s dopadem na sazbu DPH platnou pro předmět budoucího převodu se DPH uvedená v předcházejícím odst. 1 zvýší v souladu se zvýšením sazby DPH. Tato změna pak změní i celkovou výši kupní ceny za předmět budoucího převodu. V případě zvýšení sazby DPH je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu částku odpovídající rozdílu mezi původní kupní cenou a kupní cenou upravenou v důsledku zvýšení sazby DPH na základě samostatné faktury budoucího prodávajícího se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud dojde ke změně kupní ceny výše popsaným způsobem, mění se zároveň shodně i výše kupní ceny a sazba a výše DPH ve všech dokumentech navazujících nebo doplňujících na tuto smlouvu klientské změny Budoucí kupující může požadovat v rámci výstavby a vybavení jednotky klientské změny spočívající ve změně standartu jednotky. V takovém případě je povinen předat budoucímu prodávajícímu požadavek na klientské změny písemně, formou Protokolu o klientských změnách a uhradit budoucímu prodávajícímu paušální náklady na projednání navržené změny ve výši,-kč, plus DPH. Navrženou změnou se pro tento účel rozumí požadavky budoucího kupujícího na zapracování úprav předaných jednorázově v písemné podobě budoucímu prodávajícímu, a to bez ohledu na skutečný počet konkrétních úprav v požadavku obsažených. Budoucí prodávající projedná navrhované úpravy s dodavateli stavby a dle jejich předběžného odsouhlasení a předběžného rozpočtu vypracuje na požadované klientské změny konkrétní cenovou nabídku. Po odsouhlasení této konkrétní cenové nabídky budoucím kupujícím, jsou strany povinny uzavřít o dohodnutých klientských změnách, včetně jejich ceny, dodatek k této smlouvě. Jiné než standartní materiály a výrobky je možné budoucímu kupujícímu poskytnout pouze z nabídky výrobků a materiálů zhotovitele Budovy a jeho obchodních partnerů. Budoucí prodávající je oprávněn provedení klientských změn odmítnout zejména tehdy, pokud tyto nebude možné realizovat z hlediska harmonogramu výstavby, z hlediska požadavku budoucího kupujícího na způsob provedení či s ohledem na budoucím kupujícím požadované materiály a vybavení. O cenu klientských změn se mění kupní cena předmětu budoucího převodu. Cenu klientských změn je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu na základě faktury daňového dokladu, kterou je budoucí prodávající oprávněn vystavit po uzavření dodatku o klientských změnách, se splatností faktury do 10 dnů ode dne jejího vystavení, pokud v dodatku o klientských změnách nebude dohodnut jiný termín splatnosti. V případě, že budoucí kupující cenu klientských změn nezaplatí v termínu splatnosti, není budoucí prodávající povinen klientské změny provést. Podrobnější úprava práv a povinností týkající se klientských změn je obsažena v příloze této smlouvy a je pro strany závazná. Uhrazené paušální náklady na klientské změny sjednané v této smlouvě či v uvedené příloze, jsou nevratné. stránka 5

6 Článek V. Platební podmínky 5.1. Budoucí kupující se zavazuje provádět peněžité úhrady na kupní cenu a tyto platit řádně a včas, tak jak je níže ujednáno Jednotlivé platby na kupní cenu jsou splatné takto: první platba tj. rezervační poplatek ve výši ,00Kč byl již budoucím kupujícím uhrazen z vlastních zdrojů budoucího kupujícího, a to před uzavřením této smlouvy, což budoucí prodávající potvrzuje; druhá platba ve výši doplatku do 10% z kupní ceny a po odečtu první platby je splatná z vlastních zdrojů budoucího kupujícího na účet budoucího prodávajícího číslo:., se splatností do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření této smlouvy; třetí platba ve výši 90% z kupní ceny je splatná na účet budoucího prodávajícího číslo:, se splatností do 60 (šedesáti) dnů od zápisu dokončené jednotky do katastru nemovitostí a současně od uzavření této smlouvy. Tuto část kupní ceny hodlá budoucí kupující uhradit v části ve výši.,-kč z vlastních zdrojů a v části ve výši,-kč z hypotečního úvěru čerpaného budoucím kupujícím u: Budoucí kupující je povinen provést platby kupní ceny, včetně DPH, na účet budoucího prodávajícího zřízený u České spořitelny, a.s., číslo účtu:.., vždy pod variabilním symbolem:.. Případné platby poplatků a cen za klientské změny, jsou splatné na účet budoucího prodávajícího vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu:.. Všechny platby je budoucí kupující povinen provádět pod shora uvedeným variabilním symbolem Ke každé z plateb vystaví budoucí prodávající budoucímu kupujícímu fakturu daňový doklad. V případě změny sazby DPH, je budoucí prodávající povinen postupovat dle čl. IV., odstavce této smlouvy a budoucí kupující je povinen uhradit kupní cenu změněnou o výši aktuálního DPH Smluvní strany se dohodly, že na jakékoliv platby budoucího kupujícího vycházející z této smlouvy není ze strany budoucího kupujícího přípustné započtení Smluvní strany berou na vědomí, že pokud budoucí kupující bude čerpat na úhradu části kupní ceny u banky hypoteční úvěr, je třeba k zajištění hypotečního úvěru budoucího kupujícího zřídit k předmětu budoucího převodu ve prospěch financující banky zástavní právo. Budoucí prodávající se zavazuje na výzvu budoucího kupujícího zřídit pro zajištění tohoto hypotečního úvěru k předmětu budoucího převodu zástavní právo, a to bude-li předložený návrh zástavní smlouvy prost takových podmínek pro budoucího prodávajícího, které jsou v tomto typu smluvních vztahů zcela neobvyklé. Budoucí prodávající se v takovém případě zavazuje podepsat jako zástavce zástavní smlouvu k předmětu budoucího převodu do 5 (pěti) pracovních dnů poté, co mu byla budoucím kupujícím předložena. Náklady spojené s poskytnutím hypotečního úvěru, včetně nákladů na zřízení a vklad zástavního práva k předmětu budoucího převodu do katastru nemovitostí a pojištění předmětu zástavy, nese budoucí kupující. stránka 6

7 Článek VI. Technický stav jednotky, záruční podmínky 6.1. Budoucí prodávající se zavazuje realizovat výstavbu projektu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vydanými povoleními. Výstavbu projektu zajišťuje budoucí prodávající jako dodavatel Před uzavřením Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky budoucí prodávající vyzve budoucího kupujícího k prohlídce předmětu budoucího převodu za účelem zjištění případných vad a nedodělků (tzv. předpřejímka). O prohlídce bude sepsán písemný protokol zachycující veškeré zjištěné vady a nedodělky. Drobné vady a nedodělky budoucí prodávající odstraní ve lhůtě 30 dnů, nebude-li v protokolu stanovená jiná lhůta. Jiné než drobné vady a nedodělky, které brání v užívání jednotky, odstraní budoucí prodávající ve lhůtě vymezené v protokolu z prohlídky. Písemný protokol o prohlídce může být nahrazen přímo zápisem o odevzdání a převzetí předmětu budoucího převodu (čl. VII., odst. 7.2 této smlouvy) Budoucí prodávající se zavazuje poskytnout budoucímu kupujícímu záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne odevzdání předmětu budoucího převodu budoucímu kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na stavební část Budovy a nevztahuje se na zařízení instalované v Budově s vlastní zárukou a nebo na předměty krátkodobé spotřeby, u nichž platí zákonná záruční lhůta. Článek VII. Odevzdání předmětu budoucího převodu 7.1. Budoucí prodávající je povinen odevzdat předmět budoucího převodu budoucímu kupujícímu poté, co bude způsobem stanoveným v této smlouvě uhrazena celá kupní cena za předmět budoucího převodu a současně co bude mezi stranami uzavřena Smlouva o převodu vlastnictví jednotky a podán návrh na vklad vlastnického práva budoucího kupujícího k předmětu budoucího převodu do katastru nemovitostí (dále jen podmínky pro odevzdání). Oprávnění užívat předmět budoucího převodu vznikne budoucímu kupujícímu okamžikem, kdy mu byl způsobem uvedeným v následujícím odstavci 7.2 ze strany budoucího prodávajícího odevzdán Budoucí prodávající se zavazuje odevzdat předmět budoucího převodu budoucímu kupujícímu a budoucí kupující se zavazuje předmět budoucího převodu převzít nejpozději do 15 dnů ode dne splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci. O odevzdání a převzetí si strany sepíší a podepíší písemný zápis. Důvodem nepřevzetí předmětu budoucího převodu nejsou drobné vady a nedodělky, tj. takové vady a nedodělky, které nebrání užívání jednotky. Pokud si budoucí kupující předmět budoucího převodu nepřevezme ve stanovené lhůtě a neučiní tak ani na základě výzvy budoucího prodávajícího v náhradní lhůtě, uplynutím posledního dne náhradní lhůty se má předmět budoucího převodu za odevzdaný budoucímu kupujícímu a budoucím kupujícím za převzatý. Nebezpečí škody na věci přechází na budoucího kupujícího dnem odevzdání předmětu převodu budoucího převodu budoucímu kupujícímu Budoucí kupující je povinen umožnit budoucímu prodávajícímu, resp. jeho dodavatelům, po odevzdání jednotky přístup do jednotky za účelem provedení oprav a odstranění případných vad a nedodělků. Budoucí kupující se zavazuje po odevzdání předmětu budoucího převodu strpět omezení výkonu svých vlastnických práv ve vztahu ke společným stránka 7

8 částem budovy v důsledku provádění případných dokončovacích prací, a to v nezbytně nutném rozsahu Správa, provoz a opravy společných částí budovy bude zajišťována správcem, určeným budoucím prodávajícím do doby, než si společenství vlastníků vzniklé v budově vybere správce jiného. Budoucí prodávající současně pověří správce správou, údržbou a opravou společných částí budovy za podmínek a cen obvyklých s tím, že tyto podmínky budou platit do doby, než si společenství vlastníků vzniklé v budově neschválí a neuzavře se správcem podmínky vycházející z rozhodnutí společenství vlastníků. Budoucí kupující je povinen ode dne, kdy mu byla jednotka odevzdána, hradit příspěvky související se správou společných částí budovy a pozemků, náklady na služby, odměnu správce a další příspěvky případně určené všem vlastníkům jednotek v souvislosti se správou budovy a pozemků. Článek VIII. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty 8.1. V případě, že budoucí kupující bude v prodlení: s úhradou některé své finanční povinnosti vzniklé dle této smlouvy o více než 15 dnů, je povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den svého prodlení; s uzavřením sjednané Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o více než 15 dnů, je povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny předmětu budoucího převodu (kupní ceny bez DPH) za každý i započatý den svého prodlení V případě, že: budoucí kupující neuhradí kupní cenu nebo její část řádně a včas a bude v prodlení s její úhradou i po písemné upomínce budoucího prodávajícího obsahující určení náhradní lhůty splatnosti, která nebude kratší než 15 dnů; nebo budoucí kupující neuzavře s budoucím prodávajícím Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky ani do 60 dnů, co byla budoucímu kupujícímu odeslána prokazatelně výzva k jejímu uzavření a splněny podmínky pro její uzavření, které má plnit budoucí prodávající; nebo bude zjištěn úpadek budoucího kupujícího, či na jeho majetek bude vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí; má budoucí prodávající právo od této smlouvy jednostranně odstoupit V případě, že budoucí prodávající bude v prodlení: s odevzdáním předmětu budoucího převodu budoucímu kupujícímu o více než 15 dnů, s uzavřením sjednané Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o více než 30 dnů, je povinen zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý další den svého prodlení V případě, že: budoucí prodávající neuzavře s budoucím kupujícím Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky ani do 60 dnů, co byla budoucímu prodávajícímu odeslána prokazatelně výzva k jejímu uzavření a splněny podmínky pro její uzavření nebo bude zjištěn úpadek budoucího prodávajícího, má budoucí kupující právo od této smlouvy odstoupit. stránka 8

9 8.5. Budoucí kupující má právo od této smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. V tom případě je povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu odstupné ve výši ,-Kč, a to v termínu do 20 dnů ode dne nabytí účinků odstoupení. V případě, že budoucí kupující již uhradil budoucímu prodávajícímu část kupní ceny, započítává se tato platba (její část) na úhradu takto sjednaného odstupného V případě předčasného ukončení této smlouvy formou odstoupení učiněného kteroukoliv stranou v souladu s tímto článkem VIII., jsou smluvní strany povinny vzájemně si vrátit plnění, které jim bylo na základě této smlouvy druhou stranou poskytnuto, tedy: budoucí kupující je povinen odevzdat předmět budoucího převodu zpět budoucímu prodávajícímu, pokud mu již byl odevzdán, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí účinků odstoupení. Pokud bude budoucí kupující v prodlení se splněním této povinnosti, je povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den svého prodlení Budoucí kupující je povinen na své náklady zajistit nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinků odstoupení, výmaz zástavního práva uvedeného v odst této smlouvy z katastru nemovitostí, tj. zástavního práva vzniklého pro zajištění hypotečního úvěru budoucího kupujícího čerpaného na úhradu části kupní ceny dle této smlouvy. Pokud bude budoucí kupující v prodlení se splněním této povinnosti, je povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den svého prodlení Budoucí prodávající je povinen vrátit budoucímu kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za předmět budoucího převodu, a to ve lhůtě 20 dnů ode dne nabytí účinků odstoupení. Pokud bude budoucí prodávající v prodlení se splněním této povinnosti, je povinen zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den svého prodlení Ustanovení týkající se smluvních sankcí a nároků navazujících na odstoupení od této smlouvy a ustanovení, které upravují právní vztahy po ukončení této smlouvy, zůstávají platná a účinná i po odstoupení od této smlouvy. Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy smluvní pokutu strana oprávněná písemně vyúčtovala straně povinné. Článek IX. Společná ustanovení 9.1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy budou písemná a budou předána osobně nebo zaslána poštou doporučeně. Písemnost se považuje za doručenou při marném pokusu o doručení poštou, a to patnáctým dnem poté, kdy byla uložena na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl a nebo v případě odmítnutí převzetí zásilky se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát zásilky její převzetí odmítl. Pro vyloučení pochybností se adresou pro zasílání písemností rozumí adresy uvedené u jednotlivých účastníků v záhlaví této smlouvy a v případě změny korespondenční adresy pak adresa, kterou adresát zásilky předem pro doručování písemně sdělil odesílateli Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyobrazení předmětu budoucí převodu v propagačních materiálech a komerční dokumentaci budoucího prodávajícího je pouze ilustrativní a nemusí proto být dodrženo (přesné barevné odstíny, umístění vybavení, které není předmětem koupě, rozsah zeleně apod.) Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání, ústní i písemné, mezi smluvními stranami týkající se předmětu smlouvy. stránka 9

10 9.4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, takto označovanými a podepsanými oběma smluvními stranami. Článek X. Závěrečná ustanovení Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené nebo upravené jen částečně seřídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími v platných zněních Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny u věcně příslušného soudu místně příslušného podle sídla budoucího prodávajícího Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou je: vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky schéma určující polohu jednotky v budově půdorysný nákres jednotky přehled standartního vybavení jednotky schéma umístění parkovacího stání pravidla pro řízení klientských změn V Brně dne. budoucí prodávající: budoucí kupující: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. PhDr. Tomáš Vavřík - jednatel stránka 10

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Smlouva o budoucí kupní smlouvě Identifikační číslo: číslo pozemku bez lomítka KM Developers s.r.o. se sídlem: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 IČO: 26081300 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více