Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání následující. usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 11/2010 ZM 2 Volba návrhové komise ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení: - předseda: p. Marek Šlosar - členové: pí Naděžda Vrbíková Ing. Petr Plachý 12/2010 ZM 2 Program zasedání ZM po projednání schválilo program 2. zasedání ZM. 13/2010 ZM 2 1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 2. Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští ze sledování tato svá usnesení: 669/2010-ZM 22, 740/2010-ZM 24, 743/2010-ZM 24, 764/2010-ZM 25, 765/2010-ZM 25, 766/2010-ZM 25, 767/2010-ZM 25, 768/2010-ZM 25, 770/2010-ZM 25, 771/2010-ZM 25, 772/2010-ZM 25, 773/2010-ZM 25, 774/2010-ZM 25, 775/2010-ZM 25, 776/2010-ZM 25, 777/2010-ZM 25, 778/2010-ZM 25, 779/2010-ZM 25, 780/2010-ZM 25, 781/2010-ZM 25, 782/2010-ZM 25, 783/2010-ZM 25, 784/2010-ZM 25, 785/2010-ZM 25, 786/2010-ZM 25, 788/2010-ZM 25, 789/2010-ZM 25, 790/2010-ZM 25, 792/2010-ZM 25, 793/2010-ZM 25, 798/2010-ZM 25, 799/2010-ZM 25, 1

2 800/2010-ZM 25, 801/2010-ZM 25, 802/2010-ZM 25, 803/2010-ZM 25, 804/2010-ZM 25, 805/2010-ZM 25, 806/2010-ZM 25, 807/2010-ZM 25, 1/2010-ZM 1, 2/2010-ZM 1, 3/2010-ZM 1, 4/2010-ZM 1, 5/2010-ZM 1, 6/2010-ZM 1, 7/2010-ZM 1, 8/2010-ZM 1, 9/2010-ZM 1, 10/2010-ZM Čerpání rozpočtu města stav k , 3. Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k /2010 ZM 2 Činnost orgánů obce ZM po projednání bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce na základě ust. 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 15/2010 ZM 2 Návrh termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou v roce 2011 ZM po projednání bere na vědomí návrh termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou v roce /2010 ZM 2 Svěření kompetencí ZM po projednání schvaluje na základě ust. 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověření plněním úkolů v samostatné působnosti ve volebním období uvolněné členy ZM takto: a) starosta oblast dopravy, rozpočtu, územního plánu a regionálního rozvoje, školství a kultury, propagace města a cestovního ruchu, městské policie b) místostarosta oblast životního prostředí, majetku a komunálního hospodaření, sociální, památkové péče. 17/2010 ZM 2 Stanovení paušální částky pro rok 2011 jako náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města uvedeným v 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ZM po projednání stanovilo v souladu s 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2011 ve výši 100,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 2

3 18/2010 ZM 2 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou členům rady města, předsedům výborů a komisí a rozhodnutí o výši peněžitého plnění vůči předsedům osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou. 1. ZM po projednání stanovilo: a) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města a neuvolněným členům rady města s účinností od ve výši dle důvodové zprávy. b) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města předsedům výborů s účinností od ve výši dle důvodové zprávy. c) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města předsedům komisí rady města s účinností od ve výši dle důvodové zprávy. 2. ZM po projednání vyslovilo souhlas s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce v souladu s ustanovením 77 odst. 3. písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 3. ZM po projednání rozhodlo v souladu s ustanovením 84 odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výši peněžitého plnění vůči předsedům osadních výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města dle důvodové zprávy s účinností od /2010 ZM 2 Volba předsedů a dalších členům kontrolního výboru a finančního výboru 1. ZM po projednání na základě ust. 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolilo předsedy a další členy kontrolního výboru a finančního výboru takto: kontrolní výbor: předseda: Roman Koutný členové: Jiří Richter. Martina Pohanková Marek Šlosar Ing. Aleš Rode Jiří Ovísek Jana Rychtárová 3

4 finanční výbor: předseda: Ing. Radko Černocký Jan Šablický Jaroslav Pospíšil Ondřej Vlček Ing. Václav Navrátil Marie Caletková Ing. David Krmášek 2. ZM ukládá starostovi zaslat předsedům a dalším členům výborů oznámení o jejich zvolení do funkcí předsedů a členů. T : /2010 ZM 2 Volba členů a předsedů osadních výborů 1. ZM po projednání na základě ust. 84 odst. 2 písm. l) a m) a ust. 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zvolilo členy osadních výborů částí města a z řad členů zvolilo předsedy osadních výborů částí města Lipník nad Bečvou takto: Nové Dvory členové: p. Hodis Zdeněk p. Ráb Rostislav pí Rejčková Danuše p. Sobek Martin pí Sobková Marie předseda: pí Sobková Marie Podhoří členové: p. Hradil Pavel p. Ovísek Jiří p. Rode Aleš, Ing. p. Váňa Radek p. Váňa Martin předseda: p. Ovísek Jiří Loučka členové: p. Bočan Daniel p. Drietomský Martin, Mgr. p. Kuruc Jan p. Pumpla Marek, Ing. p. Suchánek Josef předseda: p. Suchánek Josef Trnávka členové: pí Doleželová Eva p. Morkus Josef pí Morkusová Hana pí Šumská Marie pí Větrovcová Jarosalva předseda: pí Větrovcová Jaroslava 4

5 2. ZM ukládá starostovi zaslat předsedům a členům osadních výborů oznámení o jejich zvolení do funkcí předsedů a členů. T : /2010 ZM 2 Pořízení změny územního plánu Lipník nad Bečvou č ZM po projednání schvaluje do změny č. 6 územního plánu města Lipník nad Bečvou: a) zařadit tyto body dle důvodové zprávy: 1, 3, 5, 7 b) nezařadit tyto body dle důvodové zprávy: 2, 4, 6, 8, ZM ukládá starostovi zajistit vypracování Zadání změny č. 6 územního plánu. T: /2010 ZM 2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace 1. ZM schvaluje dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , dle přílohy. 2. ZM pověřuje starostu a místostarostu podpisem dodatku č. 3. T: /2010 ZM 2 Rozpočtový výhled města Lipník nad Bečvou na roky 2012 až 2013 ZM po projednání schvaluje rozpočtový výhled města Lipník nad Bečvou na roky 2012 až /2010 ZM 2 Rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2011 ZM po projednání schvaluje rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2011 v členění podle rozpočtové skladby dle příloh č. 1 a č. 2 ve výši: příjmy včetně financování celkem ,09 tis. Kč, výdaje celkem ,09 tis. Kč. 5

6 25/2010 ZM 2 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 1. ZM po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku ze psů. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit vyvěšení obecně závazné vyhlášky na úřední desce. T: /2010 ZM 2 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1. ZM po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit vyvěšení obecně závazné vyhlášky na úřední desce. T: /2010 ZM 2 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 1. ZM po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit vyvěšení obecně závazné vyhlášky na úřední desce. T: /2010 ZM 2 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. ZM po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 2. ZM ukládá starostovi a místostarostovi podepsat obecně závaznou vyhlášku. T:

7 29/2010 ZM 2 Obecně závazná vyhláška komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě s obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá místostarostovi města zabezpečit vyvěšení výše uvedené OZV na úřední desce. T /2010 ZM 2 Částečná revokace usnesení č. 750/2010 ZM 24 ze dne bod 3, 4, 5, 6. Částečná revokace usnesení č. 749/2010 ZM 24 ze dne bod 3, 4. Částečná revokace usnesení č. 700/2010 ZM 23 ze dne bod 3, 4. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 750/2010 ZM 24 ze dne bod 3, 4, 5,6, b) částečnou revokaci usnesení č. 749/2010 ZM 24 ze dne bod 3,4, c) částečnou revokaci usnesení č. 700/2010 ZM 23 ze dne bod 3,4. 31/2010 ZM 2 Prodej bytových jednotek č. 16, 21, 35, 38, 48, 53 v bytovém domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej bytových jednotek v bytovém domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: a) bytové jednotky 1118/16, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Marianovi a Janě Motykovým,, za cenu ,- Kč, b) bytové jednotky 1118/21, standard, o velikosti 1+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Heleně Jochové,, za cenu ,- Kč, c) bytové jednotky 1118/35, standard, o velikosti 2+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Monice Tomkové,, za cenu ,- Kč, d) bytové jednotky 1118/38, standard, o velikosti 2+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Jiřímu Novotnému,, za cenu ,- Kč, e) bytové jednotky 1118/48, standard, o velikosti 2+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Josefovi Šenekovi, za cenu ,- Kč, 7

8 f) bytové jednotky 1118/53, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Oldřichovi Hruškovi,, za cenu ,- Kč. Prodej výše uvedených bytových jednotek se uskuteční za těchto podmínek: - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 1000,- Kč, kterou kupující složil na účet města, je považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo pro město Lipník nad Bečvou, jako právo věcné se zápisem do katastru nemovitostí po dobu 5 let ode dne právního účinku vkladu kupní smlouvy bytové jednotky do katastru nemovitostí, tzn. v případě, že by nabyvatel shora uvedené bytové jednotky chtěl tuto bytovou jednotku zcizit (prodat), je povinen ji nejprve nabídnout městu Lipník nad Bečvou za stejných podmínek, za kterých ji získal. Neplatí to v případě převodu na osoby blízké dle 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupních smluv. T: /2010 ZM 2 Postoupení pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 3, o velikosti 0+1, se sníženou kvalitou, v 1.NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč za cenu ,- Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 3, o velikosti 0+1, se sníženou kvalitou, v 1. NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 831 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu panu Františkovi Křivánkovi,, za nabídkovou cenu ,- Kč, za těchto podmínek: Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby a za faktické užívání bytu ve výši ,- Kč, tj. za čistý nájem od října 2005 do srpna 2009 ve výši ,- Kč (a to za měsíc říjen 2005 ve výši 346,- Kč, listopad 2005 ve výši 346,- Kč, prosinec 2005 ve výši, 346,- Kč, leden 2006 ve výši 346,- Kč, únor 2006 ve výši 346,- Kč, březen 2006 ve výši 346,- Kč, duben 2006 ve výši 346,- Kč, květen 2006 ve výši 8

9 346,- Kč, červen 2006 ve výši 346,- Kč, červenec 2006 ve výši 346,- Kč, srpen 2006 ve výši 346,- Kč, září 2006 ve výši 346,- Kč, říjen 2006 ve výši 346,- Kč, listopad 2006 ve výši 346,- Kč, prosinec 2006 ve výši 346,- Kč, leden 2007 ve výši 426,- Kč, únor 2007 ve výši 426,- Kč, březen 2007 ve výši 426,- Kč, duben 2007 ve výši 426,- Kč, květen 2007 ve výši 426,- Kč, červen 2007 ve výši 426,- Kč, červenec 2007 ve výši 426,- Kč, srpen 2007 ve výši 426,- Kč, září 2007 ve výši 426,- Kč, říjen 2007 ve výši 426,- Kč, listopad 2007 ve výši 426,- Kč, prosinec 2007 ve výši 426,- Kč,leden 2008 ve výši 509,- Kč, únor 2008 ve výši 509,- Kč, březen 2008 ve výši 509,- Kč, duben 2008 ve výši 509,- Kč, květen 2008 ve výši 509,- Kč, červen 2008 ve výši 509,- Kč, červenec 2008 ve výši 509,- Kč, srpen 2008 ve výši 509,- Kč, září 2008 ve výši 509,- Kč, říjen 2008 ve výši 509,- Kč, listopad 2008 ve výši 509,- Kč, prosinec 2008 ve výši 509,- Kč, leden 2009 ve výši 640,- Kč, únor 2009 ve výši 640,- Kč, březen 2009 ve výši 640,- Kč, duben 2009 ve výši 640,- Kč, květen 2009 ve výši 640,- Kč, červen 2009 ve výši 640,- Kč, červenec 2009 ve výši 640,- Kč, srpen 2009 ve výši 640,- Kč), za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu ve výši ,- Kč (a to za rok 2005 ve výši 401,- Kč, za rok 2006 ve výši 3.767,- Kč, za rok 2007 ve výši 5.197,- Kč, za rok 2008 ve výši 6.000,- Kč), za předepsané zálohy na služby ve výši 2.848,- Kč (a to za období leden 2009 ve výši 451,- Kč, únor 2009 ve výši 257,- Kč, březen 2009 ve výši 257,- Kč, duben 2009 ve výši 257,- Kč, květen 2009 ve výši 271,- Kč, červen 2009 ve výši 271,- Kč, červenec 2009 ve výši 271,- Kč, srpen 2009 ve výši 271,- Kč, září 2009 ve výši 271,- Kč, říjen 2009 ve výši 271,- Kč) a za faktické užívání bytu ve výši 1.280,- Kč (a to za období září 2009 ve výši 640,- Kč, říjen 2009 ve výši 640,- Kč) za těchto podmínek: - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky, v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, smlouva bez dalšího zaniká; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o kauci a nájemní smlouvy. T: /2010 ZM 2 Prodej částí pozemků parc.č. 81 a parc.č. 940/1 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 81 trvalý travní porost o výměře 85 m 2 (dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 81/5) a části pozemku parc.č. 940/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m 2 (dle geometrického plánu 9

10 nově označené jako parc.č. 940/4) v k.ú. Podhoří na Moravě do rovnodílného podílového spoluvlastnictví: - id. ¼ paní Zdence Frydrýškové,, - id. ¼ panu Josefu Frydrýškovi,, - id. ¼ paní Lei Frydrýškové,, - id. ¼ panu Janovi Frydrýškovi,, za cenu 5.660,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, 1/3 nákladů za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 5.000,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemcům byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, 1/3 nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2010 ZM 2 Prodej pozemku parc.č. 1224/41 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 1224/41 zahrada o výměře 759 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Evě Mertové - Matušincové,, za cenu ,- Kč. Prodej předmětné nemovitosti se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad po uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě kupující uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. Omezení nakládání s nemovitostí: K pozemku parc.č. 1224/41 je zřízeno věcné břemeno umístění a provozování elektrorozvodného zařízení. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T:

11 35/2010 ZM 2 Prodej pozemků v zahrádkářské osadě Ořechy 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemků parc.č. st.2100 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2, parc.č. 511/5 zahrada o výměře 124 m 2, parc.č. 511/16 zahrada o výměře 151 m 2 a id. ½ pozemku parc.č. 511/15 zahrada o výměře 118 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, za cenu 4.162,- Kč, a to ¾ citovaných nemovitostí paní Janě Macháčkové,, a ¼ citovaných nemovitostí p. Romanu Macháčkovi,... Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,- Kč, kterou kupující složili na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemcům sděleno, že jim byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2010 ZM 2 Směna pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje směnu části pozemku parc.č. 81 trvalý travní porost o výměře 198 m 2 (dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 81/4) a části pozemku parc.č. 940/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 73 m 2 (dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 940/3) v k.ú. Podhoří na Moravě z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, IČ do vlastnictví manželů Milana a Anežky Janíčkových, za část pozemku parc.č. 72 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 16 m 2 (dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 72/2) v k.ú. Podhoří na Moravě z vlastnictví manželů Milana a Anežky Janíčkových, do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, IČ Směna se uskuteční za těchto podmínek: Manželé Janíčkovi uhradí rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí ve výši ,- Kč, a to do 30 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy. Část rozdílu ve výši 5.000,- Kč manželé Janíčkovi složili na účet města jako jistotu. Každý z účastníků uhradí 1/3 nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a znaleckých posudků, a to do 30 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy. Oba účastníci uhradí rovným dílem náklady spojené se sepsáním a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí. 11

12 V případě, že směnná smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení směny předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující směnu platnosti a manželé Janíčkovi uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. Daň z převodu nemovitostí bude účastníky uhrazena dle platných právních předpisů. Upozornění: - na pozemku parc.č. 81 se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 2. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. T: /2010 ZM 2 Smlouva o budoucí kupní smlouvě část a pozemku parc.č. st.157 v k.ú. Lipník n.b. (ul. Losertova) 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8 (jako budoucí kupující), jejímž předmětem bude prodej části a pozemku parc.č. st.157 zastavěná plocha zbořeniště o výměře cca 10 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za cenu 500,- Kč/m 2. Převod nemovitosti se uskuteční za těchto podmínek: - Zájemce postaví na předmětné části pozemku trafostanici. - Trafostanice bude postavena v souladu s územním plánem nejpozději do 2 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné části pozemku. Dokladem bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen, je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude s budoucím kupujícím uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětné části pozemku, a to do doby odprodeje. - Budoucí kupující se zavazuje po vybudování trafostanice upravit (vydlážděním) přístup k trafostanici na části C pozemku parc.č. st.157 (viz situační plán). V případě, že tak budoucí kupující neučiní, nejpozději do 2 měsíců od ukončení stavby trafostanice, je budoucí prodávající oprávněn účtovat budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč. - Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby trafostanice vybudované na části pozemku parc.č. st.157 v k.ú. Lipník nad Bečvou zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 12

13 - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu. - V případě, že zaviněním kupující nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,- Kč, kterou kupující složil na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - předmětná nemovitost se nachází v městské památkové rezervaci. Vlastníci nemovitostí situovaných v MPR jsou povinni při správě nemovitostí respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, - na části pozemku se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., - v blízkosti předmětné nemovitosti se nachází sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. 2. ZM pověřuje starostu popisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T: /2010 ZM 2 Smlouva o budoucí kupní smlouvě část b pozemku parc.č. st.157 v k.ú. Lipník n. B. (ul. Losertova) 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a paní Lenkou Patkaňovou, (jako budoucí kupující), jejímž předmětem bude prodej části b pozemku parc.č. st.157 zastavěná plocha zbořeniště o výměře cca 33 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za cenu 289,- Kč/m 2. Převod nemovitosti se uskuteční za těchto podmínek: - Kupní smlouva bude uzavřena po splnění jedné z těchto podmínek: - budoucí kupující nabude vlastnické právo k pozemku parc.č. st.156 v k.ú. Lipník nad Bečvou a zároveň všechny podíly k pozemku parc.č. st.155 v k.ú. Lipník nad Bečvou, - budoucí kupující nabude vlastnické právo k pozemku parc.č. st.156 v k.ú. Lipník nad Bečvou a zřídí věcné břemeno přístupu přes pozemek parc.č. st.156 v k.ú. Lipník nad Bečvou ve prospěch pozemku parc.č. st.155 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 13

14 - Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zavazují, že mezi sebou uzavřou kupní smlouvu na převod předmětné části pozemku parc.č. st.157 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu výpis z listu vlastnictví potvrzující splnění jedné z výše uvedených podmínek. - V případě, že budoucí kupující nedoloží splnění jedné z výše uvedených podmínek nejpozději do 10 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, pozbude smlouva o budoucí kupní smlouvě platnosti a budoucí prodávající vrátí budoucímu kupujícímu složenou jistotu. - Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude s budoucím kupujícím uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětné části pozemku. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,- Kč, kterou kupující složila na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že zaviněním kupující nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - předmětná nemovitost se nachází v městské památkové rezervaci. Vlastníci nemovitostí situovaných v MPR jsou povinni při správě nemovitostí respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, - na části pozemku se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., - v blízkosti předmětné nemovitosti se nachází sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T:

15 39/2010 ZM 2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2751/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (u Moravské brány) 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2751/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 10 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 1.000,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí o převod. - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že zájemce postaví na předmětné části pozemku trafostanici. - Trafostanice bude postavena v souladu s územním plánem nejpozději do 2 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné části pozemku. Dokladem bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen, je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude s budoucím kupujícím uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětné části pozemku, a to do doby odprodeje. - Budoucí kupující se zavazuje po vybudování trafostanice upravit (úklid, zatravnění apod.) okolí této stavby. V případě, že tak budoucí kupující neučiní, nejpozději do 2 měsíců od ukončení stavby trafostanice, je budoucí prodávající oprávněn účtovat budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. - Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby trafostanice vybudované na části pozemku parc.č. 2751/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu. - V případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod 15

16 platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. - Žádost o převod předmětné nemovitosti musí být podána v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 2751/1 V K.Ú. LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Nejnižší nabídková cena za m 2 pozemku činí 400,- Kč. Upozornění: Na pozemku se nachází: - sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., - podzemní vedení veřejné komunikační sítě a zařízení UPC Česká republika, a.s. - energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 3. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2010 ZM 2 Vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek v domě č.p. 416, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek v domě č.p. 416, ul. Novosady, situovaném na pozemku parc.č. st.11/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a příslušenství a spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. st.11/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: a) bytové jednotky č. 1 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.11/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou a včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a příslušenství, za cenu ,- Kč, b) bytové jednotky č. 3 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.11/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou a včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a příslušenství, za cenu ,- Kč, 16

17 c) bytové jednotky č. 4 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.11/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou a včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a příslušenství, za cenu ,- Kč, d) bytové jednotky č. 5 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.11/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou a včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a příslušenství, za cenu ,- Kč, e) bytové jednotky č. 6 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.11/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou a včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a příslušenství, za cenu ,- Kč. Prodej výše uvedených bytových jednotek se uskuteční za těchto podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 1.000,- Kč. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude zastupitelstvem města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. - Při prodeji bytové jednotky nebude se stávajícím nájemcem uzavřena kupní smlouva v případě, že na nájemném vázne dluh. - V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo pro město Lipník nad Bečvou, jako právo věcné se zápisem do katastru nemovitostí po dobu 3 let ode dne právního účinku vkladu kupní smlouvy bytové jednotky do katastru nemovitostí. Tzn., v případě, že by nabyvatel předmětné bytové jednotky chtěl tuto zcizit (převést), je povinen ji nejprve nabídnout městu Lipník nad Bečvou za stejných podmínek, za kterých ji získal. Neplatí to v případě převodu na osoby blízké dle 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Upozornění: - byty jsou obsazeny nájemci, - nemovitosti se nachází v městské památkové rezervaci a vlastníci těchto nemovitostí jsou povinni při správě nemovitostí respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta p. Pavel Šoltys, DiS. místostarosta 17

18 18

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 23.03.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje Zásady pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb tvořících s nimi funkční celky z majetku Města Nový Jičín (úplné znění ve smyslu doplňujících usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO #14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

II. Vymezení základních pojmů

II. Vymezení základních pojmů Příloha č. 3 usnesení ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 ve znění Dodatku č. 1 schváleném ZMČ Praha 6 č. 200/12 ze dne 22.06.2012 a Dodatku č. 2 schváleném ZMČ Praha 6 č. 223/12 ze dne 14.09.2012

Více

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC Město Hranice QI 42-02-05 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC QI 42-02 - 05 Tyto zásady slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Šárka

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV

ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV Čl.1 Úvodní ustanovení 1. Základní povinnosti obce a jejích orgánů při nakládání s obecním majetkem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 Záměry prodeje pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy, v rámci privatizace obecního bytového fondu ve vlastnictví

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více