KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

2 OBSAH 1. Základní ustanovení Komunikační plán (KoP) Legislativní rámec KoP Subjekty zodpovědné za realizaci informačních a propagačních opatření OPPA a OPPK Povinnosti zodpovědných subjektů Řídící orgán je povinen Příjemce pomoci je povinen Koordinace publicity na národní úrovni Kontaktní osoba Analýza výchozí situace Povědomí veřejnosti o strukturálních fondech Zdroje informací o fondech EU Absorpční kapacita Obsah a strategie komunikačního plánu Cíle Komunikačního plánu Globální cíl Specifické cíle Cílové skupiny Široká veřejnost Média Potenciální příjemci pomoci Příjemci pomoci Pracovníci řídícího orgánu a implementační struktury Experti a odborná veřejnost Zainteresovaní aktéři (stakeholders) Nástroje informovanosti a publicity Náležitosti informačních a propagačních opatření Přehled nástrojů informovanosti a publicity Loga programů OPPA a OPPK, jednotný vizuální styl On-line komunikace Přímá komunikace Mediální komunikace Propagační předměty a informační letáky Publikační činnost Aktivity příjemců pomoci Vazba nástrojů na cíle KoP Indikativní harmonogram realizace KoP Indikativní rozpočet KoP Monitorování a hodnocení informačních a propagačních aktivit Indikátory výstupů Indikátory výsledků Indikátory dopadu Seznam zkratek Komunikační plán operačních programů 2 (celkem 21)

3 1. Základní ustanovení 1.1. Komunikační plán (KoP) Komunikační plán (KoP) představuje základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity operačních programů Praha - Adaptabilita (OPPA) a Praha - Konkurenceschopnost (OPPK). KoP vymezuje cíle informování a publicity OPPA a OPPK, včetně cílových skupin, nástrojů komunikace a postupů vyhodnocení účinnosti. Stanovuje zároveň harmonogram realizace jednotlivých opatření informovanosti a publicity a jejich indikativní rozpočet. KoP navazuje na Operační manuál OPPA a Operační manuál OPPK, konkrétně na kapitoly věnované Publicitě a informovanosti. Při zpracování KoP byla zohledněna Metodika komunikace fondů EU v období zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj v lednu Legislativní rámec KoP Základní legislativní rámec KoP představují: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, zejména kapitola III dále jen nařízení 1083/2006; Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, zejména oddíl 1 dále jen nařízení 1828/ Subjekty zodpovědné za realizaci informačních a propagačních opatření OPPA a OPPK Mezi tyto subjekty náleží: Řídící orgán OPPA a OPPK, tj. hlavní město Praha; Příjemci pomoci Povinnosti zodpovědných subjektů Řídící orgán je povinen a) Realizovat propagační a informační opatření OPPA a OPPK v souladu s cíli a ustanoveními KoP při efektivním využití nástrojů komunikace ve vztahu k cílovým skupinám dle určeného harmonogramu a rozpočtu (čl. 5, odst. 1 a čl. 7, odst. 1 nařízení 1828/2006); Komunikační plán operačních programů 3 (celkem 21)

4 b) Informovat Monitorovací výbor o realizaci a změnách KoP, o provedených informačních a propagačních opatřeních včetně uvedení příkladů a o použitých komunikačních prostředcích (čl. 4, odst. 1 nařízení 1828/2006); c) Uvést ve výroční a závěrečné zprávě informace o příkladech informačních a propagačních opatřeních přijatých v rámci KoP, informaci o způsobu zveřejnění seznamu příjemců, názvů projektů a výše částky financování přidělené projektům z veřejných zdrojů v rámci OPPA a OPPK a hlavní změny KoP; Výroční zpráva za rok 2010 a závěrečná zpráva programu musí zároveň obsahovat výsledky hodnocení informačních a propagačních opatření (čl. 4, odst. 2 nařízení 1828/2006); d) Zapojit do informačních a propagačních opatřeních nejméně jeden subjekt, 1 který bude rozšiřovat informace ve vztahu k potenciálním příjemcům pomoci z fondů EU viz kapitola Informační a propagační opatření (čl. 5, odst. 2 a 3 nařízení 1828/2006); e) Informovat příjemce o tom, že přijetí finančních prostředků znamená rovněž souhlas s uvedením v seznamu příjemců (čl. 6 nařízení 1828/2006); f) Zveřejnit elektronicky či jiným způsobem seznam příjemců, názvů projektů a výše částky financování přidělené projektům z veřejných zdrojů v rámci OPPA a OPPK (čl. 7, odst. 2, písm. d) nařízení 1828/2006); g) Zveřejnit informace o zahájení OPPA a OPPK (čl. 7, odst. 2, písm. a) nařízení 1828/20006); h) Realizovat minimálně jednu větší informační aktivitu ročně, která je vymezena v KoP a která představí výsledky OPPA a OPPK a případně rovněž velké projekty (čl. 7, odst. 2, písm. b) nařízení 1828/2006); i) Vyvěsit vlajku Evropské unie na jeden týden ode dne 9. května před budovou řídícího orgánu (čl. 7, odst. 2, písm. c) nařízení 1828/2006) Příjemce pomoci je povinen a) Zajistit, aby subjekty, které se účastní nebo jinak využívají projekt financovaný z ESF nebo ERDF, byly o této skutečnosti informovány. Příjemce za tímto účelem jasně uvede, že realizovaný projekt byl podpořen v rámci OPPA, resp. OPPK a že tyto programy byly podpořeny z ESF, resp. ERDF; b) Zajistit, aby jakýkoli dokument, včetně potvrzení o účasti nebo jakékoli jiné potvrzení, týkající se podpořeného projektu, obsahovalo prohlášení o tom, že operační program byl spolufinancován ESF nebo ERDF; c) Vyvěsit dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku pro projekty, jejichž náplň spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury nebo stavebních prací a jejichž celková dotace z veřejných zdrojů v rámci OPPA nebo OPPK překročila EUR, a to nejpozději do šesti měsíců po dokončení projektu; Tabulka musí být v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8, odst. 2 nařízení 1828/2006; 1 Řídící orgán zapojí do informačních a propagačních opatřeních v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy nejméně jeden z těchto subjektů, který může řádně rozšiřovat informace uvedené v odstavci 2: a) vnitrostátní, regionální a místní orgány a rozvojové agentury; b) obchodní a profesní sdružení; c) hospodářští a sociální partneři; d) nevládní organizace; e) organizace zastupující podniky; f) informační střediska o Evropě a zastoupení Komise v členských státech; g) vzdělávací instituce. Komunikační plán operačních programů 4 (celkem 21)

5 d) Postavit během realizace projektu, jehož náplň spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací a jehož celková dotace z veřejných zdrojů v rámci OPPA nebo OPPK překročila EUR, velkoplošný reklamní panel v místě jeho realizace. Po dokončení operace se velkoplošný reklamní panel nahradí stálou vysvětlující tabulkou uvedenou v předchozím bodě; Velkoplošný panel musí být v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8, odst. 3 nařízení 1828/ Koordinace publicity na národní úrovni Řídící orgán bude činnosti publicity a informovanosti OPPA a OPPK koordinovat s aktivitami publicity a informovanosti strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na národní úrovni realizovanými v rámci Komunikačního plánu Operačního programu Technická pomoc. Prostředkem koordinace bude kromě přímé komunikace také zapojení hlavního města Prahy do činnosti Pracovní skupiny pro informování a publicitu fondů EU, kterou pro implemetaci pomoci v programovém období zřídil Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci této pracovní skupiny spolupracuje Řídící orgán s Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj na zajištění publicity fondů EU na celostátní úrovni. Řídící orgán zároveň realizuje činnosti publicity a informovanosti OPPA ve vzájemné provázanosti a synergii s ostatními řídícími orgány programů financovaných z ESF. Koordinaci těchto aktivit zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, přičemž tato opatření zahrnují společná témata, jako jsou např. jednotné prvky vizuální identity, spolupráce při správě webových stránek ESF v ČR aj Kontaktní osoba Kontaktní osoba zodpovědná za poskytování informací a propagaci a koordinaci aktivit vyplývajících z KoP je pracovník řídícího orgánu OPPA a OPPK na pozici konzultant pro publicitu. Tento pracovník zároveň představuje kontaktní osobu pro Evropskou komisi a pro sítě Společenství, které sdružují osoby zajišťující výměnu osvědčených postupů, včetně výsledků provádění komunikačního plánu, a výměny zkušeností s prováděním informačních a propagačních opatření. Řídicí orgán zajistí předání kontaktních informací konzultanta pro publicitu Evropské komisi a zároveň bude předávat informace o případných změnách na této pozici. Komunikační plán operačních programů 5 (celkem 21)

6 2. Analýza výchozí situace KoP reflektuje zkušenosti s implementací a zejména propagací a informačními opatřeními programů čerpání ze strukturálních fondů v hlavním městě Praze v období , kterými byly Jednotný programový dokument Cíl 2 regionu NUTS II hl. m. Praha pro období (dále JPD 2) a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (dále JPD 3). Kromě statistik řídicího orgánu týkajících se absorpční kapacity v hlavním městě Praze byly jako podklad pro analýzy použity: Hlavní město Praha - Analýza potřeb a návrh priorit na období se zaměřením na využití fondů EU, zpracovaná Euro Managers, s.r.o. v říjnu 2006; Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, zpráva z výzkumu veřejného mínění provedeného STEM z prosince 2006; Analýza aktuálního stavu realizace Komunikačního akčního plánu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2, zpracovaný NAVIGA4, s.r.o., v květnu Povědomí veřejnosti o strukturálních fondech Z výzkumů uskutečněných v letech 2004 a 2005 vyplynulo, že více než polovina občanů ČR považuje pomoc z fondů EU za důležitou. Výzkum z roku 2006, který tuto otázku obsahoval v reformulované podobě, ukázal, že téměř tři čtvrtiny občanů považují podporu z fondů EU za unikátní příležitost pro rozvoj a zvýšení životní úrovně v ČR. Častěji považují podporu z fondů EU za unikátní příležitost pro rozvoj a zvýšení životní úrovně ti lidé, kteří s problematikou fondů přicházejí do kontaktu v rámci svého zaměstnání. (Zdroj: STEM: Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2006/10, 1600 respondentů). Výzkumy dále ukázaly, že pomoc EU směřovaná do ČR vůbec není pro českou veřejnost nezajímavým tématem. Zájem o ně projevovalo v roce %, v roce %, v roce 2007 pak 56 %. Dobrou orientaci v problematice fondů EU ovšem podle výzkumů deklaruje jen úzká skupina občanů ( 9 % dospělé populace). Tabulka č. 1 - Zájem o podrobnější informace o tom, jak EU pomáhá ČR (%) Odpověď Prosinec 2004 Říjen 2005 Říjen 2006 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Zdroj: STEM, Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2004/12, 1681 respondentů, 2005/10, 1540 respondentů, 2006/10, 1600 respondentů 2.2. Zdroje informací o fondech EU Výzkum veřejného mínění na české populaci prokázal, že dominantními zdroji informací o fondech EU jsou televizní vysílání a periodický tisk. Oba tyto zdroje uvádí více než polovina respondentů. Přibližně třetina získává informace od kolegů a známých a z rozhlasu. Další zdroje brožury a letáky a internet oslovují asi pětinu občanů. Méně než desetina získává informace z přednášek a školení. Rostoucí podíl na informovanosti vykazuje internet. Komunikační plán operačních programů 6 (celkem 21)

7 Tabulka č. 2 Zdroje informací o fondech EU (%) Komunikační prostředek Televize 72 % Noviny a časopisy 58 % Rozhlas 34 % Kolegové, známí 31 % Internet 22 % Brožury a letáky 19 % Přednášky a školení 5 % Zdroj: STEM, Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech, 2006/10, 1600 respondentů Podíl kladných odpovědí 2.3. Absorpční kapacita Programy čerpání z fondů EU v hlavním městě Praze v období se nepotýkaly se slabou mírou absorpční kapacity. Jak v rámci JPD 2, tak v rámci JPD 3 se podařilo přidělit prostředky pomoci příjemcům podpory. Informační a propagační opatření proto nejsou primárně nasměrována na zajištění vyššího množství žádostí o podporu, ale mají za cíl zvýšit kvalitu žádostí o podporu a také kvalitu implementace podpořených projektů. Kromě toho je samozřejmě jejich cílem šířit povědomí o podpoře Společenství v rámci OPPA a OPPK. Z analýzy vyplynula následující doporučení: Vyšší zapojení médií, zejména tisku, při šíření především základních informací o účelu ESF a ERDF a souborných a přehledných informací a údajů o výši prostředků pro hlavní město Prahu; Pokračování v mapování a vyhodnocování využití fondů EU v hlavním městě Praze, včetně intenzivnějšího zapojení prezentace modelových projektů; Vyšší míra zapojení tisku do informování o pražských operačních programech. Komunikační plán operačních programů 7 (celkem 21)

8 3. Obsah a strategie komunikačního plánu Informační a propagační aktivity na úrovni OPPA a OPPK mají za cíl především zajistit poskytování úplných, přehledných a srozumitelných informací o využití prostředků z fondů EU v hlavním městě Praze. Informační a propagační opatření budou pokrývat zejména: Informování široké veřejnosti o podpoře Společenství regionu hlavního města Prahy; Prezentace struktury OPPA a OPPK; Informování o možnostech čerpání prostředků z OPPA a OPPK, včetně podmínek způsobilosti platných pro tyto programy; Zveřejnění postupů hodnocení žádostí o podporu a kritérií výběru, včetně harmonogram průběhu hodnocení; Prezentace podpořených projektů včetně názvu příjemce podpory, názvu projektu a výše podpory z veřejných zdrojů v rámci OPPA a OPPK; Informování o pravidlech, jež musí být respektována v průběhu realizace podpořeného projektu. Komunikační plán operačních programů 8 (celkem 21)

9 4. Cíle Komunikačního plánu 4.1. Globální cíl Globálním cílem KoP je zajistit, aby pomoc poskytovaná z fondů v regionu hlavního města Prahy byla transparentní pro všechny cílové skupiny a aby byla zdůrazněna role Společenství pro tuto pomoc. Prostředkem k uskutečnění globálního cíle je zajištění široké publicity OPPA a OPPK na všech úrovních implementace za použití širokého spektra komunikačních nástrojů Specifické cíle Zvyšování povědomí o cílech a výsledcích dosažených v rámci OPPA a OPPK tak, aby pomoc ze strukturálních fondů a její přínos byly srozumitelně a příznivě vnímány širokou veřejností; Zajištění komunikace s potenciálními i úspěšnými příjemci pomoci a vytvoření podmínek pro realizaci dostatečného množství kvalitních projektů a tím i úspěšnou realizaci programu; Zajištění kvalitní komunikace uvnitř řídící a implementační struktury programu, s partnerskými organizacemi a s ostatními subjekty zodpovědnými za zajištění informovanosti a publicity v ČR, případně EU. Komunikační plán operačních programů 9 (celkem 21)

10 5. Cílové skupiny 5.1. Široká veřejnost Tato skupina je tvořena heterogenním souborem populace, který žije na území hlavního města Prahy. Informovanost této skupiny představuje základní předpoklad pro zajištění obecného povědomí o možnostech čerpání prostředků obou programů a i pro zajištění absorpční kapacity. Propagační aktivity a nástroje zacílené na tuto skupinu budou prováděny jednoduchou, a pokud možno, co nejatraktivnější formou Média Do této cílové skupiny náleží zástupci celonárodních i regionálních a odborných médií, která zprostředkovávají informace pro širokou i odbornou veřejnost. Pracovníci médií budou oslovováni tak, aby forma i míra podrobnosti poskytovaných informací vždy odpovídala specifikám daného média Potenciální příjemci pomoci Potenciální příjemci jsou přesně definované skupiny subjektů, kteří mohou předkládat žádosti o podporu v rámci jednotlivých prioritních os (pro OPPA), resp. oblastí podpory (pro OPPK). Publicita realizovaná pro komunikaci s touto cílovou skupinou musí být cílena prostřednictvím kombinace různých nástrojů. Na tuto skupinu je třeba klást zvýšený důraz v rámci informačních a propagačních opatření. Poskytované informace musí být obsažnější než u široké veřejnosti, nicméně přesto by měly být podány poutavou a zejména srozumitelnou formou. Potenciální příjemci pomoci pro OPPA a OPPK: Podnikatelské subjekty; Nestátní neziskové organizace, Profesní a zájmová sdružení; Hlavní město Praha; Organizace založené a zřízené hlavním městem Prahou; Městské části hlavního města Prahy; Organizace založené a zřízené městskými částmi hlavního města Prahy; Provozovatelé městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze (Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. apod.); Vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek v hlavním městě Praze; Správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy; Školy; Akademie věd ČR a vědecko výzkumné instituce. Komunikační plán operačních programů 10 (celkem 21)

11 5.4. Příjemci pomoci Řídící orgán je povinen poskytovat příjemcům pomoci, tj. úspěšným žadatelům o podporu v rámci programů OPPA a OPPK informace, které jsou potřebné k tomu, aby úspěšně realizovali schválené projekty Pracovníci řídícího orgánu a implementační struktury Ve vztahu k pracovníkům řídicího orgánu a implementačních struktur pro využití fondů EU v ČR se KoP soustředí především na aktivity spojené s monitoringem programů hlavního města Prahy a na předáváváním zkušeností mezi jednotlivými subjekty, které jsou zodpovědné za realizaci programů nebo jsou součástí sítě Společenství. Do této skupiny patří i hospodářští a sociální partneři hlavního města Prahy, kteří spolupracují na informování či implementaci OPPA a OPPK Experti a odborná veřejnost Tato skupina zahrnuje subjekty, které se profesně zabývají činnostmi, jež jsou spojeny s řízením, monitoringem a evaluací operačních programů, a to např. formou zakázek zadávaných řídícím orgánem, s poskytováním služeb příjemcům pomoci (zpracování projektů, zpracování monitorovacích zpráv aj.), pedagogickou činností apod. Informování této cílové skupiny bude probíhat specifickou formou, neboť poskytování obecných informací je vzhledem k odbornosti zástupců této skupiny neefektivní. Komunikace bude zajištěna zejména prostřednictvím on-line komunikace, případně prostřednictvím odborných seminářů Zainteresovaní aktéři (stakeholders) Operační programy, resp. jejich realizace, nestojí mimo další hospodářské a sociální vazby a během realizace je nutno informovat o existenci OPPA a OPPK i skupinu tzv. stakeholders, kteří jsou jejich působností ovlivňováni nebo svou činností programy ovlivňují. Sem patří např. osoby nacházející se v působnosti dopadů realizovaných projektů, představitelé významných sociálních, ekonomických, politických a jiných institucí apod. Podobně jako u široké veřejnosti budou propagační aktivity pro tuto skupinu prováděny jednoduchou a atraktivní formou. Komunikační plán operačních programů 11 (celkem 21)

12 6. Nástroje informovanosti a publicity 6.1. Náležitosti informačních a propagačních opatření Veškerá informační a propagační opatření zaměřená na příjemce, potenciální příjemce a veřejnost musí zahrnovat tyto údaje: Symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I nařízení 1828/2006 a odkaz na Evropskou unii; Značku hlavního města Prahy; Logo programu pomoci, tj. OPPA či OPPA, případně obě loga; Slovy odkaz na příslušný fond: v případě ERDF: Evropský fond pro regionální rozvoj, v případě ESF odkaz: Evropský sociální fond ; Slogan Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti. V případě, že nástrojem komunikace budou malé propagační předměty, nebudou obsahovat slovní odkaz na příslušný fond a slogan vyjadřující heslo poskytované pomoci. Pravidla použití log OPPA a OPPK se řídí grafickým manuálem, který nechalo vypracovat hlavní město Praha Přehled nástrojů informovanosti a publicity Loga programů OPPA a OPPK, jednotný vizuální styl Logo operačních programů a jednotný vizuální styl slouží k zajištění jednotné vizuální identity programů hlavního města Prahy, což je jeden ze základních předpokladů, aby široká veřejnost, média, potenciální i úspěšní příjemci pomoci snadno informace o OPPA a OPPK, a současně o podpoře z fondů EU v hlavním městě Praze, identifikovali. Součástí vizuální identity OPPA je i využití loga ESF v souladu s pravidly vizuální identity Evropského sociálního fondu v ČR, jejichž aktuální znění je umístěno na stránkách Využití log a jednotného vizuálního stylu je soustavné po celou délku implementace OPPA a OPPK On-line komunikace On-line komunikace je jedním ze základních pilířů mezi informačními a propagačními opatřeními, neboť představuje flexibilní, všeobecně přístupný a variabilní způsob komunikace se všemi cílovými skupinami. Základní nástroj představují webové stránky a které budou upravovány v souladu s potřebami, jež vyplynou z postupné implementace OPPA a OPPK. Stránky obsahují, případně budou obsahovat (ve vazbě na postup implementace) zejména tyto informace: Kontext poskytování pomoci Společenství v hlavním městě Praze; Přehled podporovaných aktivit a oprávněných žadatelů v rámci OPPA a OPPK; Informace, jak a kdy lze podporu z OPPA a OPPK získat, tj. zejména informace o vyhlášení výzev k předkládání projektových žádostí; Komunikační plán operačních programů 12 (celkem 21)

13 Kritéria výběru a hodnocení projektů v OPPA a OPPK; Seznamy příjemců, názvy podpořených projektů a výše částky poskytnuté z veřejných rozpočtů v rámci OPPA a OPPK doplněné o stručné informace o povaze projektu; Příručky, manuály, příslušné předpisy a nařízení ČR a EU a další dokumenty, které se vztahují k implementaci obou programů; Kontakty na pracovníky, kteří mohou poskytnout potenciálním i úspěšným příjemcům pomoci potřebné informace; Informace o pořádaných školeních, seminářích a jiných obdobných akcích. Webové stránky mají možnost saturovat potřeby jak široké veřejnosti, která hledá základní informace o pomoci z fondů EU v hlavním městě Praze, tak i speciální a odborné otázky potenciálních a úspěšných příjemců dotací i pracovníků implementační struktury OPPA a OPPK. V rámci webových stránek OPPA a OPPK je rovněž plánováno vytvářet interaktivní způsob komunikace, jako jsou diskusní skupiny či zpřístupnění databází dotazů, dále pak nástroje pro vznik partnerství v rámci projektů apod. V neposlední řadě bude zajištěna služba zasílání aktualit a newsletterů registrovaným zájemcům. Kromě a budou informace o pomoci Společenství v hlavním městě Praze šířeny také prostřednictvím zastřešující webové stránky pro fondy EU v ČR a část z nich s vazbou na ESF bude zveřejněna také na společné webové stránce ESF v ČR Přímá komunikace Přímá komunikace slouží především potenciálním a úspěšným příjemcům a dále pak pracovníkům řídicího orgánu a implementační struktury. Osobní komunikace probíhá formou osobních, telefonických a písemných konzultací. Specifickou formou přímé komunikace je účast na seminářích a školeních. Tento druh komunikace je primárně určen pro poskytování odborných informací. Konzultace zajišťují příslušní pracovníci řídicího orgánu po celou dobu realizace programů, semináře a školení pak vždy v době, která se vztahuje ke školené problematice, např. pro potenciální příjemce před a po zahájení výzvy k předkládání projektů, pro úspěšné příjemce po ukončení výběru projektů apod. Pro přímou komunikaci využije řídicí orgán některou z organizací, se kterými má povinnost spolupracovat dle článku 5, odst. 3 nařízení 1828/ Mediální komunikace Informační a propagační aktivity v rámci mediální komunikace slouží jak pro veřejnost a komunikaci s médii, tak pro potenciální žadatele. Mediální komunikace probíhá vždy s ohledem na určité události, jako jsou vyhlášení výzev, ukončení významných projektů, průběžné hodnocení výsledků realizace programů nebo v kombinaci se speciálními informačními akcemi. Komunikační plán operačních programů 13 (celkem 21)

14 Mezi jednotlivé nástroje patří: Inzeráty jsou publikovány v celostátním, regionálním i odborném tisku při vyhlášení výzev k předkládání projektových žádostí; Jsou určeny pro potenciální příjemce a obsahují údaje o tom, pro které prioritní osy, resp. oblasti podpory byly výzvy vyhlášeny a jaká částka finanční podpory je v rámci výzvy k dispozici; Obsahují současně informaci o oprávněných žadatelích, o termínu předkládání projektů a odkaz na další zdroje informací, zejména webové stránky programů; Billboardy a plakáty - jsou instalovány v rámci reklamního mobiliáře, zejména pak v rámci dopravních prostředků, jako např. metro, autobusové zastávky apod. Slouží především pro oslovení široké veřejnosti a doplňují informační kampaně; Tiskové zprávy - slouží pro média a prostřednictvím nich pak skrze mediální komunikaci informují širokou veřejnost a potenciální příjemce pomoci; Jsou vydávány při vyhlášení výzev, ukončení významných projektů, ukončení průběžného hodnocení výsledků realizace programů, zahájení informačních kampaní apod.; Časopisové a novinové články jsou vydávány na základě spolupráce hlavního města Prahy s odbornými a regionálními médii, slouží jak pro širokou i odbornou veřejnost a pro potenciální příjemce; jsou publikovány v průběhu implementace OPPA a OPPK; Tiskové konference jsou realizovány při významných událostech, jako např. zahájení informační kampaně nebo prezentace výsledků programu; Jsou určeny pro zástupce médií. Řídicí orgán zajistí iniciační mediální kampaň při spuštění implementace OPPA a OPPK, jejímž cílem je zvýšit povědomí o těchto programech mezi všemi cílovými skupinami. V průběhu implementace bude zajištěna minimálně jednou ročně větší mediální kampaň, která představí výsledky OPPA a OPPK a případně rovněž velké projekty Propagační předměty a informační letáky Toto opatření je určeno pro potenciální příjemce a zároveň pro širokou veřejnost. Výroba a distribuce propagačních předmětů a informačních letáků probíhá průběžně během implementace OPPA a OPPK. Tyto nástroje komunikace budou využity při informační kampani a při přímé komunikaci. Pro toto opatření lze využít jako komunikační nástroj některou z organizací, se kterými má řídicí orgán povinnost spolupracovat dle článku 5, odst. 3 nařízení 1828/ Publikační činnost Toto opatření je určeno pro širokou veřejnost a potenciální i úspěšné příjemce, přičemž je prováděno průběžně po celé období implementace programů. Mezi komunikační nástroje využívané v rámci opatření publikační činnost náleží: Informační brožury jsou určeny primárně pro širokou veřejnost a potenciální příjemce; Nenáročnou formou s využitím informací o již realizovaných projektech osvětlují přínos pomoci Společenství a seznamují s možnostmi pro potenciální příjemce v rámci OPPA a OPPK; Jsou distribuovány jak průběžně při komunikaci s Komunikační plán operačních programů 14 (celkem 21)

15 potenciálními příjemci podpory, tak prostřednictvím informačních center hlavního města Prahy a dalších partnerů při implementaci; Příručky, manuály apod. jsou ručeny primárně pro potenciální a úspěšné příjemce, slouží k osvětlení možností čerpání pomoci, prezentaci kritérií pro výběr projektů a požadavků, které musí splnit úspěšný příjemce pomoci; Zprávy a studie jsou určeny primárně implementační struktuře, nicméně uplatnění mohou nalézt i mezi odbornou veřejností. Rovněž toto opatření může využít jako komunikační nástroj některou z organizací, se kterými má řídicí orgán povinnost spolupracovat dle článku 5, odst. 3 nařízení 1828/ Aktivity příjemců pomoci Příjemce odpovídá za informování veřejnosti a subjektů, které pomoc v rámci projektu využívají, o podpoře, kterou obdržel z fondů EU. Použitá informační a propagační opatření musí obsahovat povinné náležitosti propagačních a informačních opatření ve vazbě na čl. 9 nařízení 1828/2006. Příjemce má za povinnost při informování veřejnosti dodržovat pravidla týkající se povinných náležitostí propagačních opatření uvedených v části tohoto KoP Vazba nástrojů na cíle KoP Specifický cíl Zvyšování povědomí o cílech a výsledcích dosažených v rámci OPPA a OPPK Zajištění komunikace s potenciálními Obsah, účel sdělení Zvýšení povědomí veřejnosti o pomoci Společenství ve vazbě na hl. m. Prahu, zvýšení povědomí o cílech a výsledcích OPPA a OPPK Vyvolání zájmu o čerpání z OPPA a OPPK Cílová skupina Široká veřejnost Média Potenciální příjemci pomoci Experti a odborná veřejnost Stakeholdeři Široká veřejnost Média Potenciální Nástroje Loga programů, jednotný vizuální styl On-line komunikace (webové stránky OPPA a OPPK, webové stránky Přímá komunikace (konference) Mediální komunikace (tiskové zprávy, časopisové a novinové články v médiích, billboardy a plakáty, tiskové konference) Propagační předměty a informační letáky Publikační činnost (informační brožury, zprávy a studie) Informační a mediální kampaně (pravidelná roční informační akce) Aktivity příjemců pomoci (propagační a informační opatření ve vazbě na čl. 9 nařízení 1828/2006) Loga programů, jednotný vizuální styl On-line komunikace (webové Komunikační plán operačních programů 15 (celkem 21)

16 i úspěšnými příjemci pomoci Zajištění kvalitní komunikace uvnitř řídící a implementační struktury programu a poskytnutí úplných a srozumitelných informacích nezbytných k úspěšné realizaci projektu podpořeného z OPPA nebo OPPK Zajištění kvalitní výměny informací uvnitř implementační struktury OPPA a OPPK s důrazem na předcházením rizik a maximální efektivitu řízení programů příjemci pomoci Příjemci pomoci Pracovníci řídicího orgánu a implementační struktury stránky webové stránky OPPA a OPPK, newslettery, webové stránky Přímá komunikace (osobní, telefonické a písemné konzultace, semináře) Mediální komunikace (tiskové zprávy, časopisové a novinové články v médiích, inzeráty, tiskové konference Propagační předměty a informační letáky Publikační činnost (příručky, manuály, informační brožury) Informační a mediální kampaně (pravidelná roční informační akce) Aktivity příjemců pomoci (propagační a informační opatření ve vazbě na čl. 9 nařízení 1828/2006) Loga programů, jednotný vizuální styl On-line komunikace (webové stránky OPPA a OPPK, webové stránky Přímá komunikace (semináře, vzájemná jednání) Publikační činnost (manuály, zprávy a studie) Komunikační plán operačních programů 16 (celkem 21)

17 7. Indikativní harmonogram realizace KoP Tabulka č. 3 - Indikativní harmonogram realizace KoP pro období Opatření / rok Loga programů OPPA a OPPK Provoz webových stránek Zasílání aktualit a newslettrů Semináře a školení Konzultace pro potenciální příjemce Konzultace pro příjemce Iniciační mediální kampaň Roční mediální kampaň Inzeráty Billboardy a plakáty Tiskové zprávy Tiskové konference Propagační předměty a informační letáky Informační brožury Příručky a manuály Zprávy a studie Informační aktivity příjemců pomoci Komunikační plán operačních programů 17 (celkem 21)

18 8. Indikativní rozpočet KoP Tabulka č. 4 - Indikativní rozpočet pro období (v tis. Kč) Opatření / rok Loga programů OPPA a OPPK On-line komunikace Provoz webových stránek Zasílání aktualit a newslettrů Přímá komunikace Semináře a školení Konzultace pro potenciální příjemce Konzultace pro příjemce Mediální komunikace Iniciační mediální kampaň Roční mediální kampaň Inzeráty Billboardy a plakáty Tiskové zprávy Tiskové konference Propagační předměty a informační letáky Publikační činnost Informační brožury Příručky a manuály Zprávy a studie Informační aktivity příjemců pomoci Celkem roční předpoklad Celkem v období Výdaje na zajištění opatření informovanosti a publicity budou financovány z prostředků alokovaných v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc OPPA a v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc OPPK. Komunikační plán operačních programů 18 (celkem 21)

19 9. Monitorování a hodnocení informačních a propagačních aktivit Monitorování aktivit KoP je úkolem řídicího orgánu, vlastní sledování indikátorů KoP (viz níže) má na starosti konzultant pro publicitu řídicího orgánu. Informace o realizovaných informačních a propagačních aktivitách musí být v objemu a struktuře stanovené nařízením 1828/2006 projednávány Monitorovacím výborem a musí být součástí výročních a závěrečné zprávy programů. Řídící orgán má dále za povinnost zajistit, aby byly v letech 2010 a 2013 provedeny studie hodnotící dopad informačních a propagačních aktivit na úrovni výstupů a na úrovni dopadu Indikátory výstupů Indikátory výstupů jsou navázány na nástroje informačních a propagačních aktivit přímo zajišťované řídicím orgánem, případně dalšími subjekty implementační struktury. Vymezení indikátorů je obsaženo v tabulce č Indikátory výsledků Indikátory výsledků mají vazbu na aktivity přímo zajišťované řídicím orgánem, případně dalšími subjekty implementační struktury a zároveň zobrazují míru využití opatření informovanosti a propagace cílovými skupinami. Vymezení indikátorů je obsaženo v tabulce č Indikátory dopadu Indikátory dopadů jsou definovány ve vazbě na vymezené specifické cíle KoP: Zvýšení míry povědomí cílových skupin o OPPA a OPPK; Nárůst objemu finančních prostředků v předložených projektech; Míra vyčerpání strukturální pomoci v období Tabulka č. 5 Monitorovací indikátory KoP Nástroj Výstupový indikátor Plánovaná komunikace hodnota On-line komunikace Přímá komunikace Počet databází 2 Počet publikovaných článků Počet publikovaných dokumentů Počet zorganizovaných seminářů a školení Počet konzultovaných žádostí o podporu Výsledkový indikátor Počet přístupů na stránky Počet registrovaných uživatelů Počet stažení dokumentů Plánovaná hodnota Počet účastníků Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v rámci výběrového procesu 50 % Komunikační plán operačních programů 19 (celkem 21)

20 Mediální komunikace Propagační předměty a informační letáky Publikační činnost Počet inzerátů 14 Počet vytvořených billboardů a plakátů Počet vydaných tiskových zpráv Počet uspořádaných konferencí Počet typů vyrobených propagačních předmětů a letáků Počet vydaných informačních brožur Počet vydaných příruček či manuálů Počet vydaných zpráv a studií Počet zveřejnění inzerátů Počet instalování billboardů a plakátů na veřejných místech Počet publikovaných textů s tématem OPPA nebo OPPK Počet účastníků tiskových konferencí z řad mediální veřejnosti Počet distribuovaných propagačních předmětů a letáků Počet distribuovaných informačních brožur Počet distribuovaných příruček či manuálů Počet distribuovaných zpráv a studií 70 (14x5) Komunikační plán operačních programů 20 (celkem 21)

21 10. Seznam zkratek ESF Evropský sociální fond ERDF Evropský fond regionálního rozvoje KoP Komunikační plán OPPA Operační program Praha - Adaptabilita OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost Komunikační plán operačních programů 21 (celkem 21)

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Obecná pravidla Pravidla pro konkrétní propagační prostředky Pravidla pro používání loga Jednotný programový dokument Praha cíl 2 Značka Plná varianta značky Plná varianta značky en Písmo Trebuchet MS

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

Roční komunikační plán IROP 2015

Roční komunikační plán IROP 2015 Roční komunikační plán IROP 2015 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE Příloha č. 3 PRAVIDLA PRO PUBLICITU v rámci Operačního programu Výzkum

Více

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR]

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR] VYSOKÉ ŠKOLY A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Praha 27. června 2012 1. Úvod Následující krátká zpráva podává základní přehled o prostředcích, které vysoké školy získaly ze strukturálních fondů

Více

Zajištění publicity projektu

Zajištění publicity projektu Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Zajištění publicity projektu Liberec, 17.6.2009 Seminář je spolufinancován z prostředků ERDF Obsah Legislativa, odkazy:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Povinné náležitosti publicity doplněny o slovní dodatek Evropská unie Doplněny příklady povinných náležitostí

Více

CRR ČR, pobočka Střední Morava PUBLICITA. Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010

CRR ČR, pobočka Střední Morava PUBLICITA. Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010 CRR ČR, pobočka Střední Morava OPPS SR-ČR 2007 2013 PUBLICITA Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010 Jeremenkova 40B. 779 00 Olomouc tel.: +420 587 337 701-9 e-mail: strednimorava@crr.cz www.crr.cz

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 20 ze dne 2. prosince 2009 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3

Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3 Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3 Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

č. 8 - Březen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Mgr. Zuzana Bednářová. Coffee break. Coffee break

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Mgr. Zuzana Bednářová. Coffee break. Coffee break Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Mgr. Zuzana Bednářová Coffee break Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Jiří Frýdecký Coffee break Kontroly projektu, změny

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Roční komunikační plán IROP 2016

Roční komunikační plán IROP 2016 Roční komunikační plán IROP 2016 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Více

PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ

PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 06 kontinuální ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH PŘÍLOHA

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit

Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit 19. dubna 2013 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise č. 1828/2006. Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu rozvoj lidských zdrojů I. Základní údaje Název zakázky : Jazykové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAŘÍZENÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽBY NA ÚZEMÍ HL.M.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAŘÍZENÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽBY NA ÚZEMÍ HL.M. evidenční číslo Příjemce služby.. evidenční číslo Poskytovatele služby.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAŘÍZENÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽBY NA

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ A MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY IOP

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ A MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY IOP Manuál pro realizaci finančního nástroje JESSICA PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ A MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY IOP Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na

Více

Vyhodnocení úspěšnosti publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad

Vyhodnocení úspěšnosti publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 01. 07. 2009 Obsah Seznam použitých zkratek...3 1. Úvod...4 2. Metodická východiska...5 2.1. Metodický rámec... 5 2.2. Legislativní rámec... 6 3. Publicita...7 3.1. Zveřejňování informací...

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TELEVIZNÍ KAMPAŇ Prezentace úspěšných projektů ESF a uvedení nového OP LZZ Praha, 22. července 2008 1 1. Zadavatel Stát: Instituce: Česká republika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 2, OBLAST INTERVENCE 2.1 ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 15. dubna 2010 Příloha č. 4 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček Příloha PPŽ č.11 Obecný vzor Rámcových podmínek Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí č. X Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu Podpora revitalizace železničních vleček Číslo programu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 5614/2011-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen jasně informovat

Více

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu Září 2014 Oddělení dotací včelařských opatření a propagace propagace_eu@szif.cz Obsah 1. Základní

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

Představení oblasti podpory 4.2

Představení oblasti podpory 4.2 Představení oblasti podpory 4.2 21. kolo výzvy pro oblast podpory 4.2 V Hradci Králové dne 7.4.2010 Osnova Cíle a zaměření podpory Realizované projekty Nákup a umístění strojů pro praktickou výuku Střední

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Příloha č. 5 k č. j.: MV-126289-36/VZ-2014 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j: MSMT 6741/2015 ČR Ministerstvo školství, a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o parametrech výzvy pro individuální projekty systémové

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 14. července 2014 OBSAH: SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:... 2 1. ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MOBILITY... 3 1.1. ÚVOD... 3 1.2. SOUČASNÝ STAV... 3 2. CÍL PROGRAMU MOBILITY...

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Zásady realizace participativního rozpočtu pro rok 2016

Zásady realizace participativního rozpočtu pro rok 2016 Rada a zastupitelstvo ÚMOb Ostrava Jih rozhodlo: Realizovat v roce 2016 společně s obyvateli městského obvodu Ostravy-Jih pilotní projekt Participativního rozpočtu. Realizace projektu Participativního

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Čj.: ČŠIG-2412/12-G21 Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Číslo zakázky 46/12/45 Č. ev. ISVZUS 228067 Druh a typ zakázky Předmět

Více

PŘÍLOHA L PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY

PŘÍLOHA L PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY PŘÍLOHA L PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST POKYNY PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VERZE 1.2 2. 2. 2009 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Politika hospodářské a sociální soudržnosti Podstat politiky HSS -NUTS -Operační programy Strukturální fondy -Financování projektů Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Strukturální politika = politika

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více