NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E"

Transkript

1 Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, územní plán pro obec Jamolice, zpracoval podle ust. 47 odst.1 stavebního zákona a 11 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, (dále vyhláška), za technické pomoci ing. arch. Vlasty Šilhavé, tento NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Návrh Zadání ÚP Jamolice byl zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 vyhlášky a bude veřejně projednán v souladu s ustanovením 47 odst.2 stavebního zákona. Schvalující orgán: zastupitelstvo obce Jamolice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Datum zpracování: listopad 2012

2 OBSAH a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě dalších širších územních vztahů b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů c) požadavky na rozvoj území obce d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

3 A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne nevyplývají pro dané území žádné zvláštní požadavky. Územní plán bude v souladu s politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR), konkretizující úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Územní plán zohlední vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajisti ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinaci veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy, např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování ÚSES a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro ochranu přírodních zdroů. (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky. (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do společných koridorů. (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatel před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.

4 V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňovat účinků povodní. Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2008 k řešenému územnímu plánu: - řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti ani na rozvojové ose vymezené v Politice územního rozvoje ČR 2008, - řešené území neleží ve specifických oblastech vymezených v PÚR ČR, - řešené území neleží v trase transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody. Jižní částí katastru prochází koridor energetiky, vedení VVN a VN. Zásady územního rozvoje ZÚR Jm kraje byly zrušeny, v současné době není územně plánovací dokumentace vydaná. Podle generelu ÚSES do řešeného území zasahuje ze severu: regionální biocentrum RBC 079 Templštejn (je zapracováno v platné ÚPO jako RBC 228), a nadregionální biokoridor NRBK 10 (v platném ÚPO je zapracován jako K 140). Rozvojový záměr koridor pro horkovod z elektrárny Dukovany hranice Jm kraje vymezeny ve zrušených ZÚR Jihomoravského kraje jako TE 42. Územní rezerva pro novou trasu silnice II/152 severně od obce Jamolice, vybraný silniční tah Z 16 je zapracována do platné ÚPO. Z širších územních vztahů nevyplývají žádné další skutečnosti, které by měly dopad na zpracování územního plánu. B) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Územně analytické podklady ve znění prováděcí vyhlášky byly pro dané území zpracovány. Podkladem pro vypracování tohoto zadání byly: - Územní plán obce Jamolice z r.2002, zpracovatel Ing.arch.Vlasta Šilhavá, schválený zastupitelstvem obce Jamolice dne a změny - č.1 schválená , č.2 schválená a č.3 schválená Průzkumy a rozbory zpracované v r Význam a funkce ve struktuře osídlení Obec Jamolice je součástí Jihomoravského kraje, leží jihozápadně od Brna, od Moravského Krumlova je situována 4 km severozápadně. Z hlediska využití občanské vybavenosti obyvatelé využívají vybavenost a služby města Moravský Krumlov, vyšší občanská vybavenost je ve městě Moravský Krumlov, sídle pověřeného úřadu. Katastrem obce prochází silnice II/152 Nová Bystřice Moravské Budějovice Ivančice Brno a III/15250 Polánka Moravský Krumlov. Z hlediska organizace zemědělské výroby hospodaří v katastru obce Zemědělská společnost Jaros Jamolice s.r.o. Obyvatelstvo V současné době v roce 2012 je v obci Jamolice 441 obyvatel. Do výhledu se dá předpokládat, vzhledem k velkému zájmu o výstavbu v obci, počet obyvatel 470. Předpoklad zvýšení počtu obyvatel vyplývá z výhodné dopravní dostupnosti a kvalitního přírodního zázemí. Sídelní struktura Původní zástavba zemědělských usedlostí vznikla na vyvýšené rovině podél silnice vedoucí ve směru východ západ od Moravského Krumlova, nepravidelná zástavba domků vznikla v jižní části v údolí

5 Lázeňského potoka. Pozdější zástavba se rozrůstala v okrajových částech ve východní a západní části obce u silnice a v jižní části v ulicích kolmých k silnici. Nová zástavba je v okrajových částech obce, rozestavěná je výstavba podél původní záhumenní cesty na jihozápadním okraji obce. Základní občanská vybavenost je ve střední části sídla, sportovní areál je situován v západní části, na jižním okraji je hřbitov. Jihovýchodně od zástavby a situován hospodářský areál s živočišnou výrobou. Struktura sídla je ovlivněna terénem, základní kostru tvoří silnice procházející sídlem ve směru V - Z a síť místních komunikací. Původní urbanistická osnova sídla nebyla narušena a zůstala zachována. Tento trend bude respektován v návrhu územního plánu. Kulturní hodnoty území V obci se nachází nemovité kulturní památky: r.č zříceniny hradu Temlštejna a r.č farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zájmem památkové péče je kulturní a historické hodnoty a stávající architektonickou skladbu obce zachovat a chránit. Součástí kulturních a civilizačních hodnot jsou i archeologické památky (archeologické nálezy). Do územně plánovací dokumentace je proto zahrnováno území archeologického zájmu, t.j. území archeologických kulturních památek, známých i předpokládaných, které má preventivně ochranný charakter, za území archeologického zájmu považováno katastrální území obce. Přírodní podmínky Přírodní podmínky katastru určuje jeho poloha, je situován na předhůří Českomoravské vrchoviny, v Mohelenské vrchovině. Severní hranici katastru tvoří údolí řeky Jihlavy. Zájmové území má rozdílný charakter v severní a v jižní části. V severní části je lesnaté území, které tvoří údolí řeky Jihlavy a členitá strmá údolí se skalnatými výběhy přítoků Hraničního potoka a dalších. Reliéf katastru má v severní části ráz členité vrchoviny. V jižní části katastru je plochá náhorní rovina, která je zemědělsky obhospodařovanou krajinou, v severní části se mírně svažuje k severu a v jižní k jihu. V území je rozdílný rozsah ekologicky nadprůměrně a průměrně stabilních společenstev. Severní polovina území leží v přírodním parku Přírodního parku Střední Pojihlaví, kde jsou významné krajinné segmenty, které tvoří kostru ekologické stability v území. Jedná se o přírodovědně velmi hodnotné území s vysokou biodiverzitou i stupněm ekologické stability. Jsou zde, kromě přírodního parku, dvě zvláště chráněná území, a to PP Bílá skála a PR Templštejn. Nedostatek ekologicky stabilních ploch je v jižní části na odlesněném území s velkým podílem zcelených honů orné půdy s nestabilními agrocenózami. Z ÚAP ORP Moravský Krumlov vyplývají pro řešené území následující požadavky: Respektovat limity využití území : o silnice II/152 a III/15250 a jejich ochranné pásmo o stávající místní cyklotrasu vedoucí po silnici II/152 o STL plynovod a jeho ochranné a bezpečnostní pásmo o vodovodní řady a jejich ochranné pásmo o zdroje vody a jejich ochranné pásmo o kanalizační řady a jejich ochranné pásmo o komunikační kabelové vedení a jeho ochranné pásmo o stávající trafostanice a jejich ochranné pásmo o vedení VVN, VN a jejich ochranné pásmo o VKP ze zákona vodní toky Jihlava a její přítoky, Lázeňský potok, dvě vodní nádrže pozemky určené k plnění funkce lesa a pozemky do vzdálenosti 50 m od kraje lesa o zvláště chránění území: vyhlášená přírodní památka Bílá skála u Jamolic a přírodní rezervace Templštejn, včetně ochranných pásem, vyhlášený Přírodní park Střední Pojihlaví.

6 Významné krajinné prvky: EVSK 1 Templštejn, EVSK 2 Bílá skála, EVSK 3 Hájky, EVSK 4 Kalíšky, EVSK 5 Jamolická stráň, EVSK 6 Záklaty. o regionální biocentrum RBC 079 Templštejn, nadregionální biokoridor NRBK 10. o území s archeologickými nálezy. o památkově chráněné stavby zřícenina hradu Templštejna, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie o ochranné pásmo letiště Náměšť Prověřit záměr dostavby ploch pro bydlení v jihozápadní části kolem původní záhumenní cesty a při východním okraji obce Prověřit záměr přeložky silnice II/152 severně od obce Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj.: o vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: - výskyt svažitých pozemků s ornou půdou v malé míře - příležitostí je vytvořit předpoklady pro výsadbu ochranné zeleně okolo výrobního areálu - vysoký podíl kultury orná půdy v jižní části území - příležitostí je vytvořit předpoklady pro zalesňování vhodných pozemků, které jíž neslouží zemědělské výrobě - dobrá veřejná doprava ve vztahu k pracovním příležitostem - příležitostí je vytvoření předpokladů pro zlepšení technického stavu a parametrů silniční sítě - sídlo je vybaveno všemi druhy inženýrských sítí - blízkost města Moravský Krumlov - využití obytné atraktivity jako předpokladu růstu počtu obyvatel - přírůstek bytů - stabilní počet obyvatel - zlepšení urbanistické efektivnosti obytné zástavby (dostavba proluk, dosud nevyužitých stavebních pozemků) - předpoklady a navazující rozvoj nových forem cestovního ruchu a rekreace opírající se o cykloturistiku a agroturistiku - využití uvolněných kapacit trvalého bydlení k rekreačním účelům - podpora tvorby nových pracovních míst vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb : - silný provoz na silnici II/152, zdroj hluku a prachu a prachu v zastavěném území - jižní část území je ekologicky málo stabilní - nízká lesnatost v jižní části Další požadavky vyplývající z ÚAP (především z problémového výkresu a okruhu problémů k řešení) jsou uvedeny v následujících kapitolách zadání. C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE Územní plán Jamolice naváže na urbanistickou koncepci stanovenou dosud platným ÚPO Jamolice po změně č. 1, 2. Možnost převzetí zastavitelných ploch vymezených tímto územním plánem, pokud dosud nebyly zastavěny, bude prověřena s ohledem na aktuální požadavky a stav v území. V územním plánu budou vymezeny plochy pro : - bydlení úměrně s ohledem na velikost a potřeby obce. Prověřit možnost dostavby proluk v zastavěném území. Prověřit možnost dostavby v návaznosti na zastavěné území, dostavbu rozestavěné výstavby v jihozápadní části obce a ve východní části. - občanské vybavení bude respektovat stávající zařízení. Občanské vybavení bude nadále plnit funkci základního vybavení. Prověřit možnost rozšíření plochy hřbitova. - plochy pro sport budou soustředěny ve stávajícím sportovním areálu, situovaném v západní části obce.

7 Prověřit možnost vybudování dětských hřišť a odpočinkových ploch v zastavěném území u nové výstavby. - veřejná prostranství. Budou respektovány stávající plochy veřejných prostranství zejména náves v centru obce. Jako plocha veřejného prostranství bude vymezena i plocha ve východní části kolem příjezdné komunikace k zemědělskému areálu. - výroba a skladování - pro podnikatelské aktivity bude využit plocha hospodářského střediska Jaros Jamolice, prověřit možnost využití nevyužívaných ploch ve středisku pro výrobu a drobné podnikání. Návrh plochy pro výrobu vymezenou v platném ÚPO v západní části obce již neakceptovat. - plochy pro rekreaci. Obec Jamolice má předpoklady pro rozvoj rekreace, je atraktivní pro klidné a malebné přírodní prostředí a rovněž blízkosti údolí řeky Jihlavy. Prověřit možnost rozšíření cyklistických tras a rozšíření služeb. - doprava. Hlavním komunikačním tahem řešeného území je silnice II/152, která je základní obslužnou trasou pro zástavbu obce. Silnice je důležitou přístupovou trasou do Jaderné elektrárny Dukovany, jejíž dopravní obsluha se výrazně promítá na zvýšený dopravní provoz v obci. Tato frekventovaná silnice je hlavním společenským prostorem obce, kde jsou soustředěny všechny objekty občanského vybavení. Bude prověřen návrh přeložky silnice severně od zástavby obce. - realizace přeložky je pro obyvatele obce nezbytnou stavbou, která odstraní důsledky hluku a umožní bezkolizní pohyb pěších po obci. - stávající trasy silnic jsou vřešeném území stabilizovány, budou upravovány v zásadě v dnešních trasách sodstraněním dopravních závad, rozšíření profilu komunikace, uvolnění rozhledu na křižovatkách silnic a komunikací - řešit vybudování autobusových zastávek dle normy - řešit rozšíření stezek pro pěší a cyklisty z údolí Jihlavy do obce - posoudit možnosti parkování v obci, řešit návrh parkovacích ploch pro sportovní areál a pro občanské vybavení v obci. Parkovací potřeby v podnikatelských areálech řešit možností parkování na vlastním pozemku. - síť hlavních účelových komunikací zajišťujících zlepšení prostupnosti krajiny. - dopravní a technickou infrastrukturu, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy. V zastavitelných plochách a v zastavěném území budou zohledněny pozemky s platným územním rozhodnutím. D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ Území bude územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. S přihlédnutím k účelu a podrobnosti budou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2000 m2. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit dle 3 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Urbanistická koncepce Územní plán Jamolice naváže na urbanistickou koncepci stanovenou dosud platným ÚPO Jamolice, po změně č. 1, 2. Možnost převzetí zastavitelných ploch vymezených tímto územním plánem, pokud dosud nebyly zastavěny, bude prověřena s ohledem na aktuální požadavky a stav v území. Pokud jde o plochy výroby, předpokládá se využití areálu Jaros Jamolice pro zemědělskou výrobu a podnikatelské aktivity, drobnou průmyslovou výrobu. S vymezováním dalších ploch výroby se nepočítá. Bude respektováno a posíleno centrum obce, respektovány dominanty obce a stávající charakter sídla a hladina zástavby. Zastavitelné plochy budou řešeny v návaznosti na zastavěné území vlastního sídla. Nebudou navrhovány ve volné krajině. Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití v tomto případě musí být stanovena podmínka, která podmíní využití plochy pro daný účel). Dále územní plán stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách).

8 V případě potřeby bude stanoveno pořadí změn v území etapizace. Koncepce uspořádání krajiny Bude prověřena síť účelových komunikací a navrženo jejich doplnění zejména s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky. Bude prověřeno převzetí cyklotrasy podle platného ÚPO vedené po silnicích II. a III. třídy a doplnění dalších vhodných cykloturistických tras k posílení turistického ruchu. Budou vytvořeny podmínky pro protierozní opatření v jižní části území, kde je patrná větrná i vodní eroze. Jižní části k.ú. Jamolice je využívána intenzivně zemědělsky. Jsou zde velké bloky orné půdy s pravidelně členěnými polními cestami. Územní plán bude řešit posílení ekologické stability území obce Jamolice. S ohledem na krajinný ráz nebudou vymezovány zastavitelné plochy pro fotovoltaické elektrárny a pro větrné elektrárny. Bude zapracován nadregionální a regionální územní systém ekologické stability (dle ÚAP) a aktualizováno řešení lokálního ÚSES. Budou navrženy liniové výsadby kolem stávajícího výrobního a skladovacího areálu při východním okraji obce (dnes areál Jaros Jamolice s.r.o.). Zeleň bude plnit funkci protiprachovou, protihlukovou a pohledově odcloní výrobní plochy. Budou navrženy jednostranné výsadby vhodných dřevin podél polních cest v k.ú v úsecích, kde dosud chybí. E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Dopravní infrastruktura ÚP nebude měnit stávající koncepci dopravy. Bude prověřen návrh přeložky silnice II/152 severně od zástavby obce. Nově navržené zastavitelné plochy budou navazovat na stávající a prodloužené místní komunikace. Bude respektována stávající cyklotrasa a prověřena možnost navržení další stezky pro pěší a cyklisty do údolí Jihlavy až k napojení na silnici II/152, kde je autobusová zastávka. Veškeré opatření týkající se silnic II. a III. třídy musí být v souladu s ČSN Projektování silnic a dálnic, ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a ČSN Projektování místních komunikací. Řešit dobudování chodníků pro pěší v obci. Na zastávkách veřejné linkové dopravy budou vytvořeny prostorové podmínky pro úpravy na normové parametry a potřebné vybavení (plocha pro záliv, nástupní hrana, čekárna či přístřešek pro cestující). Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí. ÚP bude řešit případné dopravní závady (nevyhovující napojení silnic), pokud to bude nutné vymezí plochy pro jejich řešení. Technická infrastruktura Zásobování vodou bude respektována koncepce zásobování obce vodou. Obyvatelé obce jsou zásobováni vodou z veřejného vodovodu, který je proveden po celé obci. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Vranov - Třebíč - JE Dukovany. Zásobní vodojem je situován nad městem Moravský Krumlov. Součástí armaturní komory vodojemu je tlaková stanice zabezpečující vhodné tlakové poměry v obci. V případě potřeby bude navrženo prodloužení vodovodu v souvislosti se situováním nových zastavitelných ploch. Farma zemědělského družstva je zásobovaná jednak z vlastního zdroje, který je situován v areálu farmy a rovněž je přípojkou napojena na veřejný vodovod.

9 Odvádění a čištění odpadních vod obec má vybudovánu částečnou kanalizaci, která plní funkci kanalizace dešťové, do výhledu bude nutná její rekonstrukce. V současné době se v obci dokončuje výstavba splaškové kanalizační sítě, včetně ČOV situované jižně od obce na levém břehu Lázeňského potoka (Investorem je Svazek obcí a měst Třebíč, plánované dokončení výstavby v r.2013). V ÚP bude navrženo doplnění splaškové kanalizace po celé obci včetně napojení zastavitelných ploch. Dešťové vody budou v zájmu zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zdržovány na pozemku a vsakem odváděny do půdy. Budou respektovány stávající trasy VVN 400 kv č.434 Čebín Slavětice a dvojité venkovní vedení VVN 110 kv Oslavany Slavětice, vedené v jižní části k.ú. obce. Zásobování elektrickou energií bude vyhodnoceno zásobování el. energií s ohledem na návrh zastavitelných ploch a popřípadě navržena plocha pro umístění nové trafostanice. Zásobování plynem bude respektována stávající koncepce. Obec je zásobena plynem z VTL regulační stanice v Dolních Dubňanech, odkud je vybudován STL plynovod pro zásobení obce Jamolice. V případě potřeby bude navrženo prodloužení plynovodu v souvislosti se situováním nových zastavitelných ploch. Zásobování teplem obec nemá centrální tepelný zdroj ani neuvažuje o jeho zřízení. Veřejná komunikační síť základní telekomunikační síť bude zachována. Nakládání s odpady nebudou navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu. Bude respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na určenou lokalitu mimo řešené území. Občanské vybavení Koncepce občanského vybavení se nemění. Budou respektovány stávající plochy občanského vybavení. Bude prověřena možnost rozšíření plochy hřbitova. Veřejná prostranství Budou respektovány stávající a prověřena možnost vymezení ploch veřejných prostranství požadovaných v kap. c) tohoto zadání ÚP. F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Prvořadým úkolem řešení ÚP bude zajištění optimálního životního prostředí pro obyvatele. Koncepce rozvoje obce bude řešena tak, aby zdroje narušování životního prostředí byly eliminovány. Znečišťování ovzduší Realizací plynofikace došlo ke zlepšení životního prostředí, byly podstatně eliminovány zdroje znečištění z lokálních topenišť. V současné době není v obci žádný průmyslový zdroj, který by výrazně znečišťoval ovzduší. Pásma hygienické ochrany: - pásmo pietní ochrany hřbitova 100 m - středisko živočišné výroby Jaros Jamolice s.r.o, farma Jamolice 263 m Znečišťování povrchových vod Řešit odkanalizování obce a likvidaci odpadních vod v souladu s požadavky danými nařízením vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod. Dobudovat splaškovou kanalizaci se svedením odpadních vod na čistírnu odpadních vod. Ochrana vodních zdrojů - OP se v katastrálním území obce nenachází. Ochrana veřejné zeleně V zastavěném území obce je třeba respektovat využití ploch veřejné a vyhrazené zeleně a zeleně předzahrádek, sloužící k zachování ekologické stability životního prostředí. Na těchto plochách je nepřípustná jakákoliv výstavba s výjimkou lehkých staveb zahradní architektury a dětských hřišť.

10 Ochrana krajiny, krajinná zeleň Plochy přirozené krajinné zeleně tvoří ráz krajiny a obce. Jsou to plochy zeleně plnící izolační a ochrannou funkci, jako keře, stromy, travní porosty, meze, lada, břehové porosty a významné krajinné prvky (VKP). Plní ekologickou funkci, navrhovaná výsadba přirozených druhů dřevin a keřových porostů bude podél cest a vodních toků. Územní systém ekologické stability Na lokální úrovni navázat na schválené ÚSES sousedních katastrů. Územní systém ekologické stability zapracovat do ÚPD, stanovit limity využití území ve vztahu k potřebě ochrany existujících ekologicky významných částí přírody a ve vztahu k potřebě vytvoření funkčního systému ekologické stability. Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich, se za hodnoty území považují : Přírodní hodnoty zvláště chránění území: vyhlášená přírodní památka Bílá skála u Jamolic a přírodní rezervace Templštejn, včetně ochranných pásem, vyhlášený Přírodní park Střední Pojihlaví. významné krajinné prvky: EVSK 1 Templštejn, EVSK 2 Bílá skála, EVSK 3 Hájky, EVSK 4 Kalíšky, EVSK 5 Jamolická stráň, EVSK 6 Záklaty. Řešením ÚP bude podpořeno harmonické měřítko krajiny. Kulturní hodnoty území Urbanistické hodnoty území: charakter sídla, hladina zástavby, dominanty obce, urbanistická struktura jádra obce náves a její okolí. památkově chráněné stavby zřícenina hradu Templštejna, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Stavební dominanty :. Lokalita zástavby se zachovalým místním rázem na návsi. Lokalita zástavby se zachovalým místním rázem jižně návsi v místní trati Lázeň Lokalita s rybníčkem při západním okraji obce. Bude zachován charakter zástavby a historické kulturní krajiny. Součástí kulturních a civilizačních hodnot jsou i archeologické památky (archeologické nálezy). Do územně plánovací dokumentace je proto zahrnováno území archeologického zájmu, t.j. území archeologických kulturních památek, známých i předpokládaných, které má preventivně ochranný charakter, za území archeologického zájmu považováno katastrální území obce. G) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit : - dopravní a technická infrastruktura, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy a navržená veřejná prostranství Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit - založení prvků ÚSES, které budou vymezeny v hlavním výkresu jako ÚSES návrh - případná protierozní opatření. Asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: - v řešeném území nebudou navrhovány. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu: - v řešeném území nebudou navrhovány. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo:

11 - dopravní a plošná technická infrastruktura a veřejná prostranství, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy, pokud obec uplatní na předkupní právo požadavek. Veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo: - v řešeném území se s nimi nepočítá. H) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚP bude respektovat podmínky ochrany zdravých životních podmínek a zájmy civilní a požární ochrany, které budou specifikovány ve stanoviscích příslušných dotčených orgánů. Do katastrálního území Jamolice zasahuje ochranné pásmo letiště Náměšť, je proto nutné aby všechny výškové stavby, vodní plochy, výsadba vzrostlých dřevin(větrolamy apod.), vysílače a venkovní vedení VN v tomto území byly předem konzultovány s VUSS Brno. Pro část katastru obce Jamolice, která se nachází na území přírodního parku jsou stanoveny ochranné podmínky, včetně vyhlášené trvalé stavební uzávěry pro výstavbu objektů individuální a hromadné rekreace, zřizovací vyhláška bývalého ONV Znojmo ze dne , která nabyla účinnosti dne a 12 zákona č.114/1992 Sb. Ochrana ZPF Vzhledem k požadavku dotčeného orgánu ochrany ZPF (odboru životního prostředí KrÚ Jm kraje) zpracovatel návrhu ÚP Jamolice bude postupovat podle ust. 5 odst. 1 a 2 zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelé jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Dále budou plochy schválené v předchozích ÚPD uvedeny v samostatné tabulce záborů ZPF, popř. budou opatřeny v jednotné tabulce záborů ZPF poznámkou, že jde o plochy schválené v předchozí ÚPD popřípadě jejích změnách. Ochrana proti hluku Budou respektovány požadavky, týkajících se chráněného venkovního prostoru, chráněného vnitřního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru staveb charakterizovaných 30 odst. 3 zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků v případě situování a rozsahu navrhovaných ploch určených k bydlení ve vztahu k již stávajícím podnikatelským objektům (stávajícím zdrojům hluku). Obrana státu a civilní ochrana Doložka CO bude zpracována. Ochrana nerostných surovin a jejich těžba Severozápadně od zastavěné části obce je vyhodnoceno výhradní ložisko stavebního kamene Jamolice Havraň ev.č.lož Ložisko je v evidenci a ochraně organizace Geofond České republiky Praha. Pro ochranu tohoto ložiska bylo stanoveno chráněné ložiskové území Jamolice Havraň. Východně od zastavěné části obce Jamolice, v místní části Na zadních je evidováno poddolované území Jamolice - ev.č , po minulé těžbě rud po r.1945 index v mapě:18. Ochrana před povodněmi Záplavové území v katastru Jamolice není stanoveno. Ochrana proti požárům V ÚP je nutno vyhodnotit i nové zabezpečení dostatečných zdrojů požární vody, při rozšíření vodovodní sítě řešit osazení požárních hydrantů.

12 Energetická vedení Stanovení ochranných pásem energetických děl je novým Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranná pásma platná pro zařízení zrealizovaná do dle vládního nařízení č.80/1957 Sb. ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí : a) u venkovního vedení velmi vysokého napětí od krajního vodiče vedení na každou stranu: od 60 kv do 110 kv včetně 15 m, od 110 kv do 400 kv včetně 20 m b) u venkovního vedení vysokého napětí od krajního vodiče na každou stranu 10 m c) u kabelových vedení všech druhů napětí ( včetně ovládacích, signálních a sdělovacích ) od krajního kabelu na každou stranu 1 m d) ochranné pásmo stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kv a menší než 52 kv na úroveň nízkého napětí 10 m Ochranná pásma platná pro zařízení zrealizovaná od dle zákona č. 458/2000 Sb a) ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany b) u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně - pro vodiče bez izolace 7 m c) ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti - u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kv a menší než 52 kv na úroveň nízkého napětí 7 m Plynárenská zařízení Podle zákona č.458/2000 Sb.jsou plynárenská zařízení chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. Ochranná pásma slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, a majetku osob. Pásmy se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. - u STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce je ochranné pásmo 1 m - ostatní plynovody a plynovodní přípojky mají ochranné pásmo 4 m Ochranné silniční pásmo - ochranné silniční pásmo podél silnic II.a III. třídy je 15 m od osy silnice mimo zastavěné území obce Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok: - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 včetně 2,5 m Ochranná pásma vodních toků, lesů - požadavek správců toků je ponechat manipulační pruh sloužící pro údržbu toku v šířce min. 6 m volný alespoň po jedné straně - pro umísťování staveb nutno dodržet ochranné pásmo lesa 50 m

13 I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ V územním plánu je třeba vyřešit následující závady v území, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území. Řešit nové plochy pro bydlení, mimo hlukové pásmo silnice. Vytvořit územní podmínky pro řešení závad v území - nízké zastoupení trvalé vegetace a ekologicky málo stabilní území v jižní části území Řešit vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety záměrů s limity využití území: - situování zastavitelných ploch ve střetu s ochranou zemědělské půdy, zejména se ZPF třídy ochrany I. a II. Minimalizovat zábory půdy třídy ochrany I. a II. Řešit nevyváženost mezi územními podmínkami pro udržitelný rozvoj území : - zejména mezi územními podmínkami pro hospodářský rozvoj a pro příznivé životní prostředí. J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury se předpokládá vymezení následujících zastavitelných ploch (blíže specifikovaných v kap. c) a e) tohoto zadání) pro: - bydlení - občanské vybavení bude prověřena možnost rozšíření plochy hřbitova - dopravní infrastrukturu přeložka silnice II/152, z platného ÚPO - pro plošnou technickou infrastrukturu Vymezení ploch přestavby se v řešeném území nepředpokládá. K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ Prověření územní studií bude stanoveno především pro návrhové plochy bydlení, ve kterých bude třeba ujasnit koncepci veřejné infrastruktury. Dále bude územní studie předepsána pro návrhové plochy, u níž se budou vzhledem ke kulturním a přírodním hodnotám lokality vyžadovat zvýšené nároky na urbanistické a architektonické řešení. L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM ÚP Jamolice nebude vymezovat žádné plochy ani koridory, kde by bylo nutné prověření změn jejich využití regulačním plánem. M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST Bude doplněno na základě výsledku projednání s dotčenými orgány. N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT Tímto zadáním není požadováno řešit varianty záměrů na změny v území. Pokud věcně i místně příslušný dotčený orgán (odbor ŽP KrÚ Jm kraje) nebude požadovat zpracovaní vyhodnocení

14 z hlediska vlivu na životní prostředí, nebude koncept ÚP Jamolice zpracován. O) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ ÚP Jamolice bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu. Územní plán bude řešit celé k.ú. Jamolice. Obsah územního plánu - návrh územního plánu: I. ÚP Jamolice A. Textová a tabulková část, v rozsahu dle platných obecně závazných právních předpisů B. Grafická část I.1. Výkres základního členění území M 1 : 5000 I.2. Hlavní výkres M 1 : 5000 I.3. Hlavní výkres - technické vybavení M 1: 5000 (2000) I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1: 5000 II. Odůvodnění ÚP Jamolice A. Textová část, v rozsahu dle platných obecně závazných právních předpisů B. Grafická část II.1 Koordinační výkres M 1 : 5000 II.2. Koordinační výkres výřez zastavěného území M 1 : 2000 II.3 Výkres širších vztahů M 1 : II.4 Předpokládané zábory půdního fondu M 1 : 5000 (2000) POČET VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE: - Návrh ÚP Jamolice i odůvodnění ÚP pro potřeby společného jednání - 1 x v tištěné podobě, v elektronické podobě výkresy v.pdf, text v.doc nebo.pdf - Návrh ÚP Jamolice pro potřeby řízení o vydání ÚP: buď dotisk 1 paré nebo 2 vyhotovení, v tištěné podobě - Odůvodnění návrhu ÚP Jamolice pro potřeby řízení o vydání ÚP: buď dotisk 1paré nebo 2 vyhotovení, v tištěné podobě - Čistopis ÚP Jamolice a Odůvodnění ÚP Jamolice: 4 vyhotovení, resp. doplnění do 4 vyhotovení, v tištěné podobě a digitálně. ZPŮSOB VYHOTOVENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, budou zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy a vydány v měřítku viz výše. Dokumentace bude vytištěna barevným plotrem. Velikost jednotlivých výkresů (listů) bude dohodnuta v průběhu prací. Dále bude územní plán objednateli předán též v digitální formě ve formátu.doc (textová část),.pdf a.dwg (grafická část). Dokumentace bude opatřena tabulkou pro provedení záznamu o účinnosti s obsahem dle ust. 14 odst. 1 vyhlášky. Dokumentace čistopisu územního plánu bude podepsána a opatřena autorizačním razítkem projektanta.

特大调查事故与处理实例(五)

特大调查事故与处理实例(五) ( ) ...1...5... 10 3.1... 12 8.30... 16... 19... 23 35KV... 26... 28... 31... 36... 39 10.1... 43... 48 7 17... 50... 65... 65... 67 7 17... 68 7 17... 82 I ... 84 ----... 88 4-20 11... 89... 90... 92

Více

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Více

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Více

女性健美保健(中).doc

女性健美保健(中).doc ...1...4... 11...12...13...15 3...16...19 6...22 10...25...29...32 31...33...40...45...48...50...55 10...58 I ...61...63...64...67...69...72...76 30...77...81...86 D...92...94 4...95... 102 10... 104 PP

Více

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc) 創 世 紀 9:1-29; 神 的 憐 憫 及 與 挪 亞 立 約 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 當 別 人 無 意 識 地 踩 到 你 的 腳, 確 一 句 話 不 說 就 走 開 的 時 候, 你 會 怎 麼 樣 做? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參 考 所 以, 每 一 個 帶 領 者

Více

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

Více

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

Více

招行2002年半年度报告全文.PDF

招行2002年半年度报告全文.PDF 2 2 12 13 13 16 19 19 1 2 7088 518040 14,444 2,744-370 -1,955-864 14,889 3 4 8% 16.38 14.01 10.26 11.39 11.93 11.61 4% 10.73 9.69 4.23 10.89 11.11 11.30 15% 6.43 7.59 8.15 10.64 9.28 11.44 75% 55.67 57.74

Více

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

Více

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

Více

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

Více

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

Více

2005 2005 12

2005  2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

Více

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

Více

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

Více

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

Více

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

Více

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

Více

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

Více

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

Více

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

Více

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

Více

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

Více

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

Více

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

Více

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

Více

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

Více

2009 陳 敦 德

2009 陳 敦 德 前 言 : 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 2010 2009 陳 敦 德 目 錄 前 言 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 / i 第 一 章 香 港 設 立 八 路 軍 辦 事 處, 青 年 廖 承 志 為 主 任 /1 一 毛 澤 東 認 為, 八 路 軍 駐 香 港 辦 事 處, 是 個 獨 特 的 辦 事 處 /10 二 毛 澤 東 親 自 點 將, 為 小 廖 舉

Více

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在 目 录 中 华 人 民 共 和 国 职 业 教 育 法... 1 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定... 7 国 务 院 关 于 大 力 发 展 职 业 教 育 的 决 定... 17 教 育 部 财 政 部 关 于 实 施 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 加 快 高 等 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 意 见...

Více

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

Více

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

Více

园林植物卷(十).doc

园林植物卷(十).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Více

园林植物卷(十七).doc

园林植物卷(十七).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Více

临床手术应用(三)

临床手术应用(三) ...1...5...5... 11...16...16...24...30...34...36...38...42...49...49...51...53...55...57...58...58...61 I ...63...65...67...69...73...73...75...80...83...85...86...88...92...94...94...98... 101... 102...

Více

家装知识(二十)

家装知识(二十) I..1...2...5...7...10... 11...12...14...17...19...20...21...25...26...27...30...32...33...37...40...42...44...45 II...49...50...53...54...56...61...62...63...64...67...68...69...71...74...75...76...79...80...81...81...82...83...87...90...91...93

Více

医疗知识小百科

医疗知识小百科 ...1...3...4...7...8...9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 19... 29... 30... 32... 34... 37... 38... 39... 42 I ... 47... 48... 52... 53... 57... 58... 59... 61... 63... 65... 66... 67... 69...

Více

家庭万事通(一)

家庭万事通(一) I...1...2...3...5...7...9...10... 11...12...14...14...16...18...19...21...22...24...27...28...29...31...32...34 II...36...37...38...39...41...45...46...46...49...50...51...52...54...56...58...59...67...69...71...72...73...75...77...78...80...83

Více

家装知识(三)

家装知识(三) I...1...2...3...4...7...8... 11...13...16...18...19...20...21...23 10...25...26...30...31...33...35...38...42...44 II...45...47...49...51...53...54...56...57...59...62...64...66...68...69...71...75...77...80...81...82...83...85...85...88...90...91

Více

园林绿化(一)

园林绿化(一) ( 20 010010) 7871092 32 162.50 2004 12 1 2004 12 1 11 000 495.00 ( 19.80 ) ...1...2 605...5 84K...7 9...9...12...15...17...18...20...30...32...36...40...40...43...45...50 ( )...52 I ... 106... 113... 121...

Více

园林植物卷(十五).doc

园林植物卷(十五).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Více

最新监察执法全书(一百五十).doc

最新监察执法全书(一百五十).doc ................................ I ............................. 2000.................. II ...... III [2002]5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1993 8 14 () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

Více

兽药基础知识(三)

兽药基础知识(三) ...1...2...5...8...10... 11...16...18...20...24...26...27...30...31...35...39...43...45...46 I ...49...50...52...53...54...54...57...61...62 ()...64...65...67...68...71...73...75...77...77...78.....80...81

Více

奥运档案(四).doc

奥运档案(四).doc ...1 2012...1...2 (2004.3.22 28)...2 (2004 3 15 21)...8 (2004.3.8 14)...14 (2004.3.1 3.7)...21 (2004.2.23 29)...28 (2004.3.8 14)...34...41 2012...45...48...50 1964...51 1968...59 1972...69 1976...79 1980...90

Více

最新监察执法全书(五十).doc

最新监察执法全书(五十).doc ............................ ( )... I ................................. II ..................... III @ 3 12 2 2 1 ( ) ( [1999]9 ) ( [2001]21 ) 1. 2. 3.

Více

最新执法工作手册(三百八十四)

最新执法工作手册(三百八十四) [1999 2 5 1999 7 ]............... I ... 1998... 1998................... II ....................... III [1999 2 5 1999 7 ] 30 30 2 1 15 30 30 B 15 1 1 2 2 l 2 1 5 12 5 10 18 10 24 1 1 2 1 l 24 1 12 13 24

Více

中华美食大全4

中华美食大全4 I...1...1...2...3...5...6...8...9...12...13...14...16...17...19...20...21...23...24...26...27...28...30...31...33 II...35...37...39...40...41...43...44...45...47...48...49...50...52...54...55...56...57...58...60...62...63...65...66...67...69...70

Více

动物杂谈_二_.doc

动物杂谈_二_.doc I...1...2...4...5...6...7...12...13...14 :...16...18 10...19...21...23...24...24 50...25...26...27 :...28...29...30 :...31...32 II...33...34...35...35...36...37 -...43...44...45...49...50 8000...54...54...57...58...60...61...63...65...68...77...78...79...90...93

Více

抗非典英雄赞歌(三)

抗非典英雄赞歌(三) ...1...8... 16... 25... 30... 34... 38... 45... 48 15... 50... 51... 53... 54 :... 56 309... 61... 64 I ... 67.. 70... 73... 76... 80... 85... 87... 91... 94... 98... 100... 103... 106 80...116...118...

Více

新时期共青团工作实务全书(三十五)

新时期共青团工作实务全书(三十五) ....................................... I ................................. II ...... 90 90... III ' ' 1 2 3 4 1 2 3 30 90 02 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

Více

经济法法律法规第十九卷

经济法法律法规第十九卷 ...1...6...12...18...29 ( )...34...39...53...62...67...76...83...87 (2001 )...92...99 I ...111... 118... 120... 122... 128... 134... 137... 140... 141... 144... 151... 152 II ... 153... 158... 163 ()...

Více

游戏攻略大全(五十九).doc

游戏攻略大全(五十九).doc ...1 ----...15...41 2...41...41...42...43...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53...54...55...57...58...59 I II...60...61...63...64...65...66...66...67...69...70...70...71...72...73 ---...78...79...79...79...80...80...80...80...81...81...82...82

Více

火灾安全实例

火灾安全实例 ...1...2...3...4... 19... 21... 26... 30... 40... 41... 43... 45... 51... 58... 61... 63... 66... 73... 79... 95... 97 I ... 98... 103... 105...113 ( )... 126... 135... 137... 144... 149... 157... 161...

Více

兽药基础知识(七)

兽药基础知识(七) ...1...4...5...7...9... 11...14...15...17...19...21...24...27.....28...29...31...32...38...39 I ...42...43...46...47...48...50...52...54...56...57...62...64...65...66...69...71...78...79...82...83...87

Více

实用玉米技术(二)

实用玉米技术(二) 1...1...6...10...16...18...20...22...24...26...26...31...32...32...34...35...37...42...43...44...46 I ...47...50...52...53...54...55...57...58...59...62...63...66...67...69...72...80...80...81...82...84...85...87

Více

中国政法大学(一).doc

中国政法大学(一).doc ...1...6...7...31...32...35...36...40...45...53...60...67...79...82 () I ...88...96... 108... 120 ()... 124... 126... 128 ( )... 132... 134... 143 ( )... 143 ( )... 146... 160... 163... 166 II ... 169

Více

水产知识(一)

水产知识(一) I...1...2...4...5...6...7...10...12...13...19...20...22...23...25...28...30...31...32...33 :...36 ...37...38...40...42...44...47...48...51...51...55...57...58...59...59...61...70...73...74...76...76...78

Více

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II ..1.1.1.1.4. 4.....5...11.13... 13...23.........31........42....42 57.......70...70... 75.......83......83......88....100..115.115.127.130..137.137.138..141 III 1979 860 1 1979 1980 4 1987 1979 34

Více

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 十 月 九 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 4 0 5 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 黃 遠 輝 先 生 主 席 副 主 席 陳 華 裕 先 生 陳 弘 志 先 生 梁 乃 江 教 授 林 雲 峰 教 授 杜 本 文 博 士 邱 小 菲 女 士 陳 家 樂 先 生 陳

Více

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

Více

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

Více

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

Více

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

Více

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc 城 市 規 劃 委 員 會 鄉 郊 及 新 市 鎮 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 一 月 二 十 三 日 下 午 二 時 三 十 分 舉 第 3 8 8 次 會 議 記 錄 行 的 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 主 席 陳 偉 明 先 生 簡 松 年 先 生 梁 廣 灝 先 生 吳 祖 南 博 士 鄭 恩 基 先 生 鄺 心 怡 女 士 陳 漢 雲 教 授

Více

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

Více

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ 事 業 篇 年 級 課 題 名 稱 目 標 1. 讀 書 時 讀 書 遊 戲 時 遊 戲 生 活 計 劃 初 2. 一 寸 光 陰 一 寸 金 處 事 態 度 3. 職 業 分 類 職 業 資 訊 1. 個 人 每 天 生 活 時 間 表 生 活 計 劃 中 2. 誰 的 工 作 處 事 態 度 3. 十 條 問 題 猜 一 猜 職 業 資 訊 1. 時 間 投 資 大 拍 賣 生 活 計 劃 高

Více

1050502公務員懲戒法實務及新制

1050502公務員懲戒法實務及新制 公 務 員 懲 戒 實 務 及 新 制 智 慧 財 產 法 院 法 官 林 欣 蓉 修 法 沿 革 74 年 5 月 3 日 修 正 89 年 10 月 19 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 3 月 15 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 8 月 29 日 函 送 立 法 院 審 議 94 年 11 月 23 日 函 送 立 法 院 審 議 99 年 2 月 9 日 函 送 立 法

Více

大小通吃-糖尿病

大小通吃-糖尿病 壹 前 言 貳 正 文 ㆒ 認 識 糖 尿 病 1. 病 因 2. 症 狀 3. 高 危 險 群 4. 類 型 5. 併 發 症 ㆓ 糖 尿 病 的 治 療 1. 飲 食 方 面 2. 運 動 方 面 3. 藥 物 方 面 4. 糖 尿 病 的 良 好 控 制 ㆔ 糖 尿 病 的 併 發 症 1. 急 性 併 發 症 2. 慢 性 併 發 症 ㆕ 糖 尿 病 的 問 題 Q1 是 否 禁 菸 禁 酒?

Více

1065 # [1994]21 [1995]1 (2014)19 ... 1... 3... 4... 6... 7... 10... 12... 17... 21... 37... 40... 50... 56... 57... 59... 62... 71... 72 ... 83... 86... 87... 89... 93... 94... 95... 96 [1992]45 009079

Více

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 60 19501992 2005 2008 12 15 97.5%0.6%0.6%0.6%0.6% 2008 12 16 2008 2010 6 2011 7 160 2012 1 2013 5 2014 6 3 5 4 1 E 2016 13 1 2016 161 300,000,000 2010 36,000,000 200,000,000 536,000,000 2011 64,320,000

Více

游戏攻略大全(五十二).doc

游戏攻略大全(五十二).doc ...1 III...1...2...7... 11...14...21...29...32 4...38...50...55...56...61...62 2...66 3...88... 101... 124... 134... 134... 138... 141 I ... 145... 148... 150 II 1 III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

游戏攻略大全(五十一).doc

游戏攻略大全(五十一).doc I...1...5...5...12 2...12...13...13...14...15...15...16...17...17...18...19...20...21...21...22...23...24...24...25 II...26...27...27...28...29...30...30...48...48...51...54...63 -...67...67...75...81...86...89...94...94...97...

Více

卫生洁具

卫生洁具 I...1...2...13...15...17...25...29...35...37...39...42...54...56...58...61...62...64...73...74...79...81...83 ...87...93...95...98... 100... 102... 103... 106... 108... 112... 114... 116... 119... 124...

Více

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 - 143-1. 2. 1 60 30 1959 8 1998 pp.544~48 - 144-3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 10. 11. 12. 13. - 145 - -i 2. 13. -i -ii 2 1993 6 pp.46~51 3 1993 pp.69~76 p.552 4 1985 5 pp.257~58 - 146-1. 3. 5. 7. 9. ( ) 11.

Více

Microsoft Word - Wuxi-RAP-Chinese.doc

Microsoft Word - Wuxi-RAP-Chinese.doc 江 苏 省 太 湖 流 域 城 市 环 境 项 目 无 锡 市 城 市 环 境 项 目 移 民 安 置 计 划 江 苏 省 无 锡 市 城 市 环 境 项 目 办 公 室 2003.9 目 录 1 项 目 基 本 情 况...1 1.1 项 目 简 要 描 述...1 1.1.1 五 里 湖 整 治 工 程...1 1.1.2 惠 山 污 水 处 理 厂 一 期 和 管 网...2 1.1.3 锡

Více

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的 SB141 ( 問 題 編 號 :1009) (2) 防 火 工 作 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 212 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :42): 消 防 安 全 ( 建 築 物 ) 條 例 ( 第 572 章 ) 是 針 對 火 災 的 危 險, 向 某 些 種 類 的 綜 合 用 途 建 築 物 及 住 用 建 築 物 的 佔 用 人 使 用 人 和 訪

Více

中华人民共和国时期\(1952年\)

中华人民共和国时期\(1952年\) (1952 ) 1952 1 7 1 15 1000 1 27 4 1 29 1 2 21 8 3 5 21 1 23 8 3 16 1951 3 2 1980 1984 3 700 300 1953 1 4 7 710 710 47 70% 2 4 10 25 2.1836 4 14 4 15 1952 4 4 5 14 3 6 8 3 6 11 14 6 18 500 478% 6 20 6 26

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

新时期共青团工作实务全书(二十五)

新时期共青团工作实务全书(二十五) ......... 2001.................. I ... 80......... 2000... 74 83......... 2000... 2000 18...... 2001 2005... 2001 2005... II ...... 2001.................. III 2001 8 20 5 2001 2010 10 10 20 8400 230 1996

Více

中国行业季度分析报告

中国行业季度分析报告 中 国 饮 料 行 业 分 析 报 告 (2010 年 2 季 度 ) 出 版 日 期 :2010 年 8 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 2010 年 上 半 年, 国 民 经 济 快 速 增 长,GDP 增 长 11.1%, 比 上 年 同 期 加 快 3.7 个 百 分 点 ; 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 增 长 10.2%, 农 村 居 民 人 均 现 金

Více

zxj

zxj 舟 办 通 报 第 8 期 中 共 舟 山 市 委 办 公 室 2016 年 4 月 29 日 按 : 现 将 周 江 勇 同 志 在 2016 年 4 月 28 日 在 全 市 两 学 一 做 专 题 党 课 暨 学 习 教 育 部 署 会 上 的 讲 话 予 以 印 发, 请 认 真 贯 彻 落 实 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育, 是 党 中 央

Více

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB 皖 青 创 建 2015 3 号 关 于 命 名 2014 年 度 省 青 年 文 明 号 省 青 年 文 明 号 标 兵 和 省 青 年 文 明 号 先 进 工 作 者 的 决 定 2014 年, 全 省 各 级 团 组 织 广 大 青 年 集 体 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神, 紧 紧 围 绕 中 心 工 作, 广 泛 开 展 青 年 文 明 号 创

Více

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Více

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Více

2015 2002 2 11 2002 2 11 346 2005 1 1 2015 4 10 2015 3 10 2015 4 10 2005 1 1 2015 4 10 2015 4 10 86 2000 7 25 2000 9 1 100,000 87 2012 6 18 50% 1995 3 18 2015 12 27 2016 6 1 2003 9 1 2013 6 29 2004 4 1

Více

比干洗店还专业 To:

比干洗店还专业To: 比 乾 洗 店 還 專 業 衣 櫃 裡 有 好 幾 件 衣 服 都 泛 黃, 總 以 為 是 沒 洗 乾 淨! 現 在 終 於 知 道 了, 並 且 是 有 方 法 對 付 的! 洗 衣 小 竅 門 集 錦 : 1 清 洗 白 衣 白 襪 白 色 衣 物 上 的 頑 漬 很 難 根 除, 這 個 時 候 取 一 個 檸 檬 切 片 煮 水 後 把 白 色 衣 物 放 到 水 中 浸 泡, 大 約 15

Více

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Více

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Více

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Více

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Více

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Více

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Více

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Více

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Více

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Více

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Více