Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: počínaje 1. ročníkem (upraveno od ) Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Aktivní znalost anglického jazyka je v současné době pro uplatnění na trhu práce nezbytná. Pro oblast informačních technologií to platí dvojnásob. Technická angličtina je koncipována jako doplněk výuky anglického jazyka a v mnoha směrech na ni navazuje a rozvíjí ji. Usnadňuje přístup k aktuálním informacím o moderních technologiích a učí žáka předkládané informace kriticky zpracovávat, třídit a racionálně hodnotit. Výuka technické angličtiny si klade za cíl rozšířit jazykové dovednosti studentů o odbornou terminologii. Kromě toho přispívá k formování osobnosti žáků, učí je k odpovědnosti za vlastní práci, týmové spolupráci, kritickému myšlení, hodnocení důvěryhodnosti informací a systematické práci. Charakteristika učiva Obsahem výuky je zejména systematické rozvíjení odborné terminologie z oblasti informačních technologií na základě práce s texty zaměřenými na vědu a moderní technologie, návody k použití, internetové encyklopedie. Vzhledem k povaze předmětu, který podléhá neustálým změnám, není možné dlouhodobě pracovat s jednou učebnicí a studijní materiály jsou průběžně obměňovány a aktualizovány. Kromě receptivních dovedností jsou žáci vedeni k osvojování produktivních dovedností formou ústních referátů zpracování textu, klíčová slova, poznámky, reprodukce vlastními slovy. Pojetí výuky V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se proto bude orientovat na vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a na individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem, sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody - týmová práce, diskuse, sebehodnocení žáků. Vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu. Motivační činitelé - práce s interaktivní tabulí, používání hlasovacího zařízení ActiVote umožňující učiteli okamžitou zpětnou vazbu, zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), veřejné prezentace žáků, podpora aktivit mezipředmětového charakteru. 103

2 Hodnocení výsledků žáků V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které směřují k omezení reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení. Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému a procentuálního vyjádření. Každé pololetí studenti napíší alespoň dva písemné testy založené na slovní zásobě. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je obvyklá klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1-5. Při hodnocení se přihlíží zejména k lexikální správnosti, ale zohledňuje se také rozsah a přesnost používaných jazykových prostředků. Nedílnou součástí hodnocení žáků je také jejich aktivita, snaha a práce při hodině. Přínos k rozvoji kompetencí Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotní; využívat ke svému učení různé informační zdroje. Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění. 104

3 Personální a sociální kompetence reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. Matematické kompetence správně používat a převádět běžné jednotky; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.). Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Odborné kompetence Pracovat s aplikačním programovým vybavením, tzn. aby absolventi: používali běžné aplikační programové vybavení, zejména tzv. kancelářské aplikace. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; 105

4 osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Mezipředmětové vztahy Anglický jazyk Informační technologie Písemná a elektronická komunikace 106

5 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA Obor vzdělání: M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: počínaje 1. ročníkem (upraveno od ) 3. ročník (32 hodin) Výsledky a kompetence Žák o dokáže porozumět obsahu souvislého odborně zaměřeného textu o je schopen vyjadřovat své postoje a obhajovat své názory o čte s porozuměním delší náročnější populárně-vědecké i odborné texty o dokáže písemně zaznamenat podstatné myšlenky a údaje z delšího vyslechnutého i přečteného textu o přistupuje kriticky k předkládaným informacím o dokáže posoudit důvěryhodnost zdroje o orientuje se v odborném názvosloví o rozumí běžným zkratkám a instrukcím užívaným v oblasti informačních technologií i obvyklým formulacím užívaným v technicky zaměřených textech Tematické celky Orientační hodinová dotace Průřezová témata a poznámky 1. Užití počítačů, typy počítačů 2. Základní části počítače 3. Vstupní zařízení (př. digitální fotoaparáty) 4. Výstupní zařízení (př. tiskárna, monitor) 5. Paměťová média - hard disk, CD, DVD, flash memory 6. Internet, World Wide Web, webové vyhledávače, Člověk a svět práce 4 Informační technologie Občan v demokratické společnosti 107

6 Výsledky a kompetence v technicky zaměřených textech o sleduje aktuální informace z oblasti IT o je schopen s pomocí dostupných internetových slovníků zevrubně přeložit návod či technické specifikace výrobku o dokáže jednoduše anglicky vysvětlit základní odborné pojmy. Tematické celky Orientační hodinová dotace Průřezová témata a poznámky 7. Mobilní telefony 4 Informační technologie Člověk a svět práce 8. Elektronický odpad, dopady moderních technologií na životní prostředí 9. Bezpečnost na Internetu, ochrana dat, počítačové viry 3 Člověk a životní prostředí 3 Občan v demokratické společnosti 10. Nové pojmy a trendy v oblasti informačních technologií 108

國語 領域計畫表

國語 領域計畫表 新 竹 市 曙 光 國 民 小 學 105 學 年 度 三 年 級 上 學 期 社 會 領 域 課 程 計 畫 表 設 計 者 : 李 麗 娟 一 本 領 域 每 週 學 習 節 數 節, 本 學 期 共 6 節 二 本 學 期 課 程 架 構 : 第 一 單 元 我 的 家 庭 第 1 課 我 們 的 姓 名 第 2 課 家 庭 的 生 活 社 會 上 第 二 單 元 家 庭 與 倫 理 第 三

Více

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7>

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7> 國 民 小 學 及 國 民 中 學 補 救 教 學 實 施 方 案 中 華 民 國 100 年 10 月 27 日 臺 國 ( 二 ) 字 第 1000193000 號 函 中 華 民 國 103 年 1 月 24 日 臺 教 國 署 國 字 第 1030004427 號 函 壹 方 案 緣 起 教 育 是 國 家 經 濟 社 會 發 展 的 重 要 投 資, 落 實 教 育 機 會 均 等 的 理

Více

2012/07/01 陈 春 华 老 师 参 加 国 家 级 青 年 教 师 企 业 实 践 2012/07/03 20 名 教 师 前 往 12 家 企 事 业 单 位 短 期 实 践 2012/07/16 全 国 示 范 校 内 涵 建 设 暨 专 业 建 设 培 训 交 流 会 2012/07

2012/07/01 陈 春 华 老 师 参 加 国 家 级 青 年 教 师 企 业 实 践 2012/07/03 20 名 教 师 前 往 12 家 企 事 业 单 位 短 期 实 践 2012/07/16 全 国 示 范 校 内 涵 建 设 暨 专 业 建 设 培 训 交 流 会 2012/07 日 期 时 间 工 作 主 题 大 事 记 2012/02/20 签 订 计 算 机 应 用 全 国 数 字 化 资 源 开 发 协 议 2012 年 2 月 20 日 我 校 与 沈 阳 信 息 工 程 技 术 学 院 签 订 计 算 机 全 国 数 字 化 资 源 开 发 协 议 在 开 发 过 程 中 我 校 教 师 全 程 参 与, 提 供 各 种 需 求 以 及 素 材, 协 同 沈 阳

Více

Title

Title KBM116-002 主 阿, 开 我 眼 经 文 : 以 弗 所 书 1:15-23 雅 文 朗 读 因 此, 我 既 听 见 你 们 信 从 主 耶 稣, 亲 爱 众 圣 徒, 就 为 你 们 不 住 地 感 谢 神 祷 告 的 时 候, 常 提 到 你 们, 求 我 们 主 耶 稣 基 督 的 神, 荣 耀 的 父, 将 那 赐 人 智 慧 和 启 示 的 灵 赏 给 你 们, 使 你 们 真

Více

河 南 蓝 皮 书 文 化 (2008) 网 络 文 学 主 要 是 指 在 网 上 原 创 的 文 学 作 品 作 为 网 络 文 化 的 主 力 部 分, 网 络 文 学 的 发 展 在 近 年 来 势 不 可 挡 作 为 凭 借 新 兴 媒 介 兴 起 的 文 学, 网 络 文 学 与 传 统

河 南 蓝 皮 书 文 化 (2008) 网 络 文 学 主 要 是 指 在 网 上 原 创 的 文 学 作 品 作 为 网 络 文 化 的 主 力 部 分, 网 络 文 学 的 发 展 在 近 年 来 势 不 可 挡 作 为 凭 借 新 兴 媒 介 兴 起 的 文 学, 网 络 文 学 与 传 统 网络文化的现状与存在问题 网络文化的现状与存在问题 郭海荣 互联网自 20 世纪 90 年代进入普通百姓的视野以来, 迅速得以普及 迅速发 展的网络改变了和正在改变着社会的方方面面, 并产生了全新的文化形式, 即网 络文化 网络文化是随着计算机联网而产生的一种新的文化现象, 它是信息时代 的特殊文化 作为人类社会最新的文化传播工具, 互联网体现了对自由的追求, 开启了新的自由空间, 为文化的平等发展开辟了空间

Více

《將進酒》

《將進酒》 00 年 教 學 設 計 獎 勵 計 劃 將 進 酒 參 選 編 號 :C076 學 科 名 稱 : 適 合 程 度 : 高 一 簡 介 設 計 目 的 1. 此 教 案 之 設 計, 目 的 是 讓 學 生 清 楚 明 白 古 體 詩 與 近 體 詩 之 不 同 處, 並 且 以 多 媒 體 輔 助 教 學, 提 高 學 生 學 習 的 興 趣. 藉 課 件 之 運 用, 促 進 學 生 在 學

Více

上冊 淨 空 法 師 講述 上冊 彩色圖文 新編出版 全三冊 地 藏 經 講 記 上 冊 目 錄 前 言 004 緣 起 005 正 釋 經 文 005 忉 利 天 宮 神 通 品 第 一 005 分 身 集 會 品 第 二 115 觀 眾 生 業 緣 品 第 三 139 閻 浮 眾 生 業 感 品 第 四 165 前 言 以 往 每 遇 新 建 道 場 請 我 講 經, 首 先 必 講 地 藏

Více

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 2010 7 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 HR 10 11 1 2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 53.2 2009 7.3 15.90% 6 72.22% 81.10% 31.56 81.80% 2009 55096 40642 6 5054 4620 2009 518 3 29.35 2009 952 130 250 2009 1.51 9514 63% 1-6

Více

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 士 生 各 专 业 就 业 率...- 11-3. 博 士 生 各 专 业 就 业 率...- 12

Více

Microsoft Word - 会议指南20131112

Microsoft Word - 会议指南20131112 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 会 议 指 南 主 办 : 承 办 : 中 广 核 工 程 有 限 公 司 中 国 深 圳 大 亚 湾 二 〇 一 三 年 十 一 月 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 欢 迎 您 参 加 本 届 核 电 工 程 培 训

Více

Microsoft Word - 封面.doc

Microsoft Word - 封面.doc 无 忧 HR 信 息 参 考 无 忧 HR 信 息 参 考 由 前 程 无 忧 薪 酬 报 告 部 门 为 薪 酬 报 告 会 员 倾 力 奉 献, 在 每 月 月 初 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 给 各 位 会 员 无 忧 HR 信 息 参 考 报 汇 集 和 整 合 各 种 HR 信 息 渠 道 有 用 资 讯, 为 会 员 浏 览 HR 信 息 把 握 HR 发 展 动 态 学 习 HR

Více

HR之友电子期刊

HR之友电子期刊 HR 之 友 电 子 期 刊 苏 州 工 业 园 区 劳 动 监 察 大 队 主 办 刊 号 2014.12.29/No.6 总 第 9 期 本 期 要 目 信 息 速 递 : 园 区 召 开 工 资 指 导 理 事 会 五 届 六 次 会 议 实 务 指 引 : 劳 动 合 同 续 订 实 务 详 解 以 案 说 法 : 员 工 主 动 辞 职,HR 未 写 解 聘 原 因 倒 赔 万 元 考 证

Více

菩提道次第廣論

菩提道次第廣論 菩 提 道 次 第 广 论 下 士 道 ( 二 ) 深 信 业 果 18 ( 分 别 业 的 轻 重 3 ) 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 我 们 继 续 说 明 为 什 么 业 特 别 重 大 的 原 因 第 二 个, 是 它 所 依 门, 所 依 门 的 缘 故, 依 它 所 依 的 内 容 而 有 轻 重 的 差 别 第 一 个, 它 所 依 的 是 什 么 呢? 就 是 你 是 不

Více

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本 午 睡 中 午, 門 鈴 又 響, 我 去 開 門 門 眼 外 的 玄 關 很 暗, 燈 關 上 了, 我 看 見 一 個 男 人 站 在 門 外, 低 著 頭, 我 猜 他 在 看 信, 他 的 髮 旋 對 著 我, 沒 有 表 情 有 些 陌 生, 我 打 開 內 門, 那 個 男 人 露 出 臉, 隔 著 鐵 門 露 出 微 笑, 我 說 爸, 他 回 一 聲 我 遲 疑 著 轉 開 鎖, 打

Více

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀 屏 東 縣 繁 華 國 小 慶 祝 101 學 年 度 母 親 節 活 動 實 施 計 劃 壹 依 據. 一. 本 校 101 年 度 推 廣 教 育 優 先 區 親 職 教 育 及 社 區 化 教 育 辦 理 二. 本 校 101 學 年 度 第 二 學 期 行 事 曆 計 劃 辦 理 貳 目 的. 一. 建 立 正 確 的 現 代 父 母 角 色, 發 揮 親 職 教 育 之 功 能 二. 增

Více

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區 序 農 產 品 經 營 業 者 名 稱 1 劉 士 魁 2 林 東 詳 3 林 俊 堯 廖 本 源 5 林 碧 龍 10 年 驗 戶 名 冊 ( 生 產 加 工 分 裝 流 通 ) 地 址 彰 化 縣 永 靖 鄉 崙 子 村 九 分 路 192 巷 21 屏 東 縣 屏 東 市 空 翔 里 2 鄰 迪 化 一 街 67 台 中 市 太 平 區 育 誠 街 12 巷 1 屏 東 縣 屏 東 市 華 盛

Více

45 45 67 1935 10 7 1937 4 6 1943 1945 4 1952 46 47 5 5 1 5 1979 1964 1949 1954 1966 1967 1 9 48 49 1960 70 12 16 1 2 3 4 5 6 1970 1964 1966 50 51 1993 2001 1990 1993 9 25 1950 6 5 7 96 811 12 8 10 1972

Více

育儿小故事(四)

育儿小故事(四) 9998.00 (1CD, ) I...1...2...4...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...21...23...38...44...44...50...52...70...74...79...84...89...97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63> 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 附 錄 九 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 ( 可 自 行 影 印 所 需 使 用 份 數 ) 甲 方 : 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 乙 方 : 留 學 獎 學 金 甄 試 錄 取 者 ( 以 下 簡 稱 留 獎 生 ) ( 填 寫 時 務 請 詳 閱 契 約 內 容 ) 茲 經 甲 乙

Více

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條 : 本 公 司 依 照 公 司 法 及 保 險 法 之 規 定 組 織 設 立, 定 名 為 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 第 二 條 : 本 公 司 以 辦 理 產 物 保 險 業 務, 促 進 社 會 福 利 及 工 商 繁 榮 為 宗 旨 第 三 條 : 本 公 司 設 總

Více

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是 美 國 頂 尖 醫 生 談 癌 症 - 太 珍 貴 了!! 我 可 以 向 你 們 保 證 以 下 的 内 容 100% 真 實, 請 您 一 定 耐 心 看 完 從 醫 15 年 來, 我 也 反 覆 告 訴 病 人 這 些 事 實, 但 是 没 有 人 願 意 去 聽, 更 没 有 人 願 意 去 相 信 或 許, 我 們 的 同 胞 們 真 的 需 要 清 醒 了 說 的 直 白 一 點, 癌

Více

高校发展动态

高校发展动态 2010 NO.29 2010 No.4 ( 29 ) 20010-06-30 2010 No.4 28 ) [0] 2010 () 2010 04 ( 29 ) 2010 6 30 (0459)6819372-8602 E-mail 2010 20+20 60% 32 : 30 70 7700 3% 61 2010 No.4( 29 ) [1] 2010 T T 2010 No.4( 29 ) [2]

Více

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见 组 织 工 作 相 关 材 料 汇 编 二 〇 一 二 年 二 月 目 录 学 校 相 关 文 件 : 中 共 杭 州 师 范 大 学 委 员 会 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 发 展 党 员 工 作 的 意 见...3 关 于 建 立 组 织 员 制 度 的 意 见...6 关 于 进 一 步 落 实 在 职 教 工 党 支 部 书 记 待 遇 的 意 见...8 中 共 杭 州 师 范

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63> 中 華 科 技 大 學 98 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 中 心 事 務 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 99 年 3 月 25 日 ( 星 期 四 ) 下 午 3 時 00 分 地 點 : 斜 坡 視 廳 教 室 主 席 : 湯 主 任 誌 龍 參 加 人 員 : 通 識 專 任 ( 詳 如 簽 到 名 冊 ) 應 到 人 數 : 56 人 出 席 人 數 : 39 位 缺

Více

untitled

untitled 多 空 盈 家 合 約 證 券 投 資 顧 問 委 任 契 約 立 契 約 書 人 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ), 凱 基 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ), 茲 因 甲 方 就 投 資 台 灣 地 區 發 行 之 有 價 證 券, 委 任 乙 方 提 供 投 資 諮 詢 顧 問 服 務 事 項, 乙 方 已 於 本 契 約 簽 訂 三 日 前 交 付

Více

(Microsoft Word - 6-960129\262\304\244G\275g\254\241\260\312\244\350\256\327\263]\255p-\245\376.doc)

(Microsoft Word - 6-960129\262\304\244G\275g\254\241\260\312\244\350\256\327\263]\255p-\245\376.doc) 第 二 篇 透 過 美 術 媒 介 的 輔 導 活 動 方 案 設 計 透 過 美 術 媒 介 的 輔 導 或 諮 商 治 療 活 動 設 計, 涵 蓋 藝 術 形 式 (art form) 和 心 理 輔 導 與 諮 商 治 療 的 綜 合 與 統 整 就 藝 術 形 式 的 元 素 而 言, 以 藝 術 的 材 料 過 程 產 品 樣 式 內 容 和 象 徵 性 的 藝 術 語 言 等 為 主,

Více

外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準第二十二條附表五修正草案總說明

外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準第二十二條附表五修正草案總說明 外 國 人 從 事 就 服 務 法 第 四 十 六 條 第 一 項 第 八 款 至 第 十 一 款 工 作 資 格 及 審 查 標 準 部 分 條 文 修 正 條 文 中 華 民 國 93 年 1 月 13 日 行 政 院 勞 工 委 員 會 勞 職 外 字 第 0930200140 號 令 訂 定 發 布 全 文 29 條 ; 並 自 發 布 日 施 行 中 華 民 國 94 年 4 月 15 日

Více

99下民主法治教育 法律常識測驗題庫

99下民主法治教育 法律常識測驗題庫 嘉 義 興 華 高 中 (101.2) 民 主 法 治 教 育 法 律 常 識 測 驗 題 庫 (2)1 同 學 大 空 因 為 缺 錢, 於 是 邀 集 另 2 同 學 小 空 與 不 空 一 起 到 孝 廟 偷 香 油 錢, 大 空 小 空 及 不 空 一 起 偷 錢 的 行 為, 會 構 成 何 罪?(1) 普 通 竊 盜 罪 (2) 加 重 竊 盜 罪 (3) 共 同 侵 占 罪 (4) 污

Více

楊 泰 興 關 東 煮 1 魏 輔 雄 關 東 煮 8 黃 雅 萍 白 米 23 周 庭 淯 奶 粉 高 浚 翔 保 久 乳 3 箱 陳 先 生 貢 丸 林 淑 櫻 衣 物 呂 淑 芬 奶 粉 郁 涵 清 奶 粉 衣 物 物 資 塑 膠 袋 5 個 顏 兆 敏 王 文 伶 清 潔 棉 1 個 陳 語

楊 泰 興 關 東 煮 1 魏 輔 雄 關 東 煮 8 黃 雅 萍 白 米 23 周 庭 淯 奶 粉 高 浚 翔 保 久 乳 3 箱 陳 先 生 貢 丸 林 淑 櫻 衣 物 呂 淑 芬 奶 粉 郁 涵 清 奶 粉 衣 物 物 資 塑 膠 袋 5 個 顏 兆 敏 王 文 伶 清 潔 棉 1 個 陳 語 物 品 部 份 自 民 國 104 年 1 月 止 善 士 捐 贈 芳 名 錄 姓 名 物 品 地 區 姓 名 物 品 地 區 姓 名 物 品 地 區 1 0 4 年 1 月 份 崇 德 舞 蹈 班 衣 物 台 南 市 郭 正 發 白 米 一 袋 柯 昌 裕 A4 影 印 紙 鄭 羽 華 衣 服 桃 園 市 郭 麗 嬌 物 品 陳 湘 叡 物 資 陳 湘 茹 衣 服 明 哲 製 麵 廠 麵 條 台

Více

,,,,, :!!,,,!,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!?,!!,,,,,,,?,,,,,,,,, 04 :,,,, :,,,,,,,,, :,,,,, :, :,,, :,, :,?!,,,,,, :,,!, :,,,,, :! :,, :,,? :,,,,,,,!,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, :,,,,, 05 ,,,,,,,,,,,,,,,,?,?

Více

築圓季刊10411.pdf

築圓季刊10411.pdf 10412128 30044373 (03)522-4153 / 0971-278-569 (03)524-2242 17382538( www.cssc.org.tw e-mailpr@twcssc.org 0371 33 105 3 10:00~ 3:00 1040121679 373 / ( ) < > / 2 25 28 / 104 20 3 40 5 ( ) ( ) ( ) 3 9 / /

Více

封面-01.FIT)

封面-01.FIT) 上 海 报 业 集 团 主 管 主 办 青 浦 镇 协 办 国 内 统 一 刊 号 :CN31-0062 本 期 4 第 24 期 渊 总 第 24 期 冤 2015 年 5 月 20 日 星 期 三 官 方 网 站 院 http://jinz.shqp.gov.cn/ 发 扬 民 主 权 利 选 好 领 导 班 子 镇 召 开 会 议 部 署 2015 年 村 渊 居 冤 委 会 换 届 选 举

Více

H 批发和零售业

H 批发和零售业 H 批 发 和 零 售 业 本 类 包 括 63 和 65 大 类 指 商 品 在 流 通 环 节 中 的 批 发 活 动 和 零 售 活 动 63 批 发 业 指 批 发 商 向 批 发 零 售 单 位 及 其 他 企 事 业 机 关 单 位 批 量 销 售 生 活 用 品 和 生 产 资 料 的 活 动, 以 及 从 事 进 出 口 贸 易 和 贸 易 经 纪 与 代 理 的 活 动 批 发 商

Více

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032A67EB0EAA4A4B2A6B77EA5CDA668A4B8B669B8F4ABC5BEC9C2B2B3F82DA4A4A473A475B0D32E707074>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032A67EB0EAA4A4B2A6B77EA5CDA668A4B8B669B8F4ABC5BEC9C2B2B3F82DA4A4A473A475B0D32E707074> 102 年 國 中 畢 業 生 多 元 進 路 宣 導 教 育 部 宣 導 專 員 中 山 工 商 江 英 綺 國 中 畢 業 生 多 元 入 學 管 道 樂 學 計 畫 五 專 免 試 入 學 技 優 學 生 甄 審 入 學 基 本 學 力 測 驗 申 請 入 學 甄 選 入 學 申 請 抽 籤 入 學 登 記 分 發 入 學 高 中 高 職 高 中 高 職 五 專 音 樂, 美 術, 舞 蹈,

Více

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : : www. bph. com. cn

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : : www. bph. com. cn ( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-200 - 05902-1.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 002454 NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 880 1000 * 20 10. 5 179 2005 1 1 2005 1 1 1 15 000 ISBN 7-200

Více

Microsoft Word - 30四技三工業安全概論.doc

Microsoft Word - 30四技三工業安全概論.doc 弘 光 科 技 大 學 101 學 年 度 四 技 轉 學 生 招 生 考 試 試 題 准 考 證 號 碼 : 年 制 : 四 技 三 年 級 系 別 : 環 境 安 全 衛 生 工 程 系 工 業 安 全 衛 生 組 ( 請 考 生 自 行 填 寫 ) 考 試 科 目 ( 一 ): 工 業 安 全 概 論 注 意 事 項 1. 請 先 核 對 考 試 科 目 是 否 相 符 2. 本 試 題 共

Více

Microsoft Word - 追思手冊.doc

Microsoft Word - 追思手冊.doc 懷 念 張 炫 文 教 授 我 們 失 去 一 位 重 要 的 作 曲 家 也 失 去 了 一 位 貢 獻 卓 著 的 民 族 音 樂 學 者 特 別 感 佩 他 一 生 持 續 不 斷 創 作 的 精 神 與 毅 力 行 政 院 文 化 建 設 委 員 會 主 任 委 員 王 拓 地 點 : 臺 中 市 立 殯 儀 館 懷 義 廳 時 間 : 中 華 民 國 96 年 2 月 28 日 ( 四 )

Více

夏来“电”

夏来“电” 来 电 壹 湖 北 华 图 号 2015/10/20 主 编 : 项 继 光 主 办 : 华 图 教 育 湖 北 分 校 图 书 项 目 部 NO.15024 本 期 共 18 版 顾 问 团 : 余 福 桃 史 学 庆 覃 伟 邮 箱 :xiangjg@huatu.com 第 一 次 看 到 来 电 来 个 词 的 时 候, 我 马 上 联 想 到 的 就 是 停 电, 这 只 是 字 面 上 的

Více

untitled

untitled POPs 1 2007 3 17 POPs 2 2007 3 17 POPs 3 2007 3 17 POPs 4 2007 3 17 POPs 5 2007 3 17 POPs 6 2007 3 17 POPs 7 2007 3 17 POPs 8 2007 3 17 POPs 9 2007 3 17 POPs 10 2007 3 17 POPs 11 2007 3 17 POPs 12 2007

Více

如 來 明 妃

如 來 明 妃 如 來 明 妃 靈 魂 如 果 出 現, 虛 虛 的 影 子 影 子 啊, 沒 有 彩 色 你 若 是 實 相, 轉 成 法 性 了, 就 變 成 彩 色 形 相 都 彩 色 如 果 看 到 自 己 的 親 人 死 去 回 來 看 到 彩 色 的, 他 不 會 不 用 輪 迴 你 若 有 實 相 以 後 哇 ~ 那 你 享 受 人 生, 享 受 在 實 相 中 不 用 期 待 未 來 死 後 有 了

Více

76 即 刻 開 悟 之 鑰 清 海 無 上 師 開 悟 者 的 求 道 過 程 是 最 吸 引 人 的, 尤 其 是 在 亙 古 聖 潔 的 喜 馬 拉 雅 山, 清 海 無 上 師 除 了 細 說 自 己 在 靈 山 的 修 道 狀 況, 更 介 紹 修 行 者 的 諸 多 趣 聞 自 古 以

76 即 刻 開 悟 之 鑰 清 海 無 上 師 開 悟 者 的 求 道 過 程 是 最 吸 引 人 的, 尤 其 是 在 亙 古 聖 潔 的 喜 馬 拉 雅 山, 清 海 無 上 師 除 了 細 說 自 己 在 靈 山 的 修 道 狀 況, 更 介 紹 修 行 者 的 諸 多 趣 聞 自 古 以 出 版 品 介 紹 75 出 版 品 介 紹 清 海 無 上 師 叢 書 系 列 即 刻 開 悟 之 鑰 第 一 冊 真 理 假 理 等 篇 震 動 人 心 超 世 界 的 光 音, 除 非 有 超 世 界 的 力 量, 否 則 無 法 解 說 如 此 清 楚 行 善 布 施 不 能 解 脫 拜 佛 不 能 成 佛, 不 是 師 父 故 作 驚 人 之 語, 而 是 用 心 良 苦, 語 重 心 長,

Více

(Microsoft Word - \262\30440\266g-\253\312\255\261.doc)

(Microsoft Word - \262\30440\266g-\253\312\255\261.doc) 駐 堂 牧 師 : 陳 文 欽 主 任 牧 師 大 安 週 報 2016 10 月 洪 崇 錦 傳 道 2 日 你 們 要 向 耶 和 華 唱 新 歌! 全 地 都 要 向 耶 和 華 歌 唱! 要 向 耶 和 華 歌 唱, 稱 頌 祂 的 名! 天 天 傳 揚 祂 的 救 恩! 在 列 邦 中 述 說 祂 的 榮 耀! ( 第 40 主 日 ) 在 萬 民 中 述 說 祂 的 奇 事! - 詩 篇

Více

运用多媒体提升实验教学有效性的研究.doc

运用多媒体提升实验教学有效性的研究.doc 运 用 体 提 升 教 学 有 效 性 的 研 究 付 简 阳 阳 安 中 学, 四 川 省 资 阳 市 641300 摘 要 在 潜 心 研 读 课 程 标 准 和 教 材 细 心 揣 摩 学 生 认 知 规 律 的 基 础 上, 从 六 个 方 面 ( 即 六 化 ) 开 发 出 体 介 入 教 学 的 课 程 资 源 ; 采 用 四 个 模 块 八 个 环 节 的 课 堂 教 学 方 法 检

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BABAD2EBD3A2D7CAC1CFA3A8D4ADCEC4A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BABAD2EBD3A2D7CAC1CFA3A8D4ADCEC4A3A92E646F63> 网 络 课 程 内 部 讲 义 汉 译 英 资 料 ( 原 文 ) 教 师 : 赵 志 平 爱 护 环 境, 从 我 做 起, 提 倡 使 用 电 子 讲 义 www.jinghua.com 在 线 名 师 资 料 室 免 费 资 料 任 你 下 载 1. 这 个 博 物 馆 不 得 不 关 闭, 除 非 政 府 同 意 给 予 额 外 拨 款 2. 每 个 人 都 同 意 马 上 修 好 机 器

Více

: ~ ? ~ () 1.? :,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,,,,, (),,,, ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,: ,,(), : ~ (),( )() ( ),,,,?? ~ %~ %~ ,,,,,,, ~ ,, ,,,, ~ ,, ~,, ,,,,,,,

Více

( 二 ) 加 強 學 校 進 行 環 境 教 學, 培 養 具 有 環 境 素 養 的 公 民, 提 升 環 境 的 覺 察 與 行 動 能 力 ( 三 ) 落 實 推 動 校 園 生 活 環 保 工 作, 養 成 節 能 減 碳 愛 物 惜 福 及 簡 單 樸 實 的 生 活 方 式 ( 四 )

( 二 ) 加 強 學 校 進 行 環 境 教 學, 培 養 具 有 環 境 素 養 的 公 民, 提 升 環 境 的 覺 察 與 行 動 能 力 ( 三 ) 落 實 推 動 校 園 生 活 環 保 工 作, 養 成 節 能 減 碳 愛 物 惜 福 及 簡 單 樸 實 的 生 活 方 式 ( 四 ) 臺 南 市 優 良 學 校 環 境 教 育 計 畫 報 名 表 基 本 資 料 縣 市 別 臺 南 市 學 校 全 銜 臺 南 市 東 區 大 同 國 民 小 學 校 址 臺 南 市 東 區 榮 譽 街 30 號 聯 絡 人 葉 怡 安 聯 絡 人 職 稱 教 師 兼 體 衛 組 長 聯 絡 電 話 (06)2151761 傳 真 (06)2158125 行 動 電 話 0939783739 Email

Více

育儿知识100问(二)

育儿知识100问(二) 100 9998.00 (1CD, ) I...1...2...5...6 B...9...10... 11...13...15 1...16...17...21...23...25...27...30...33...34...36...38...39...40...44...47...48 II...49 5...50...50...51...52...53...54 2...55...56...60...64...65...67...69...76...76...79...81...83...86...90...99

Více

现 在 女 人 的 光 屁 股 不 值 钱 了, 揉 一 揉 眼 睛 就 会 看 到, 打 一 个 喷 嚏 就 会 撞 上, 走 路 拐 个 弯 就 会 踩 着 在 过 去 可 不 是 这 样, 在 过 去 那 是 金 不 换 银 不 换 珠 宝 也 不 换 的 宝 贝, 在 过 去 只 能 到 厕

现 在 女 人 的 光 屁 股 不 值 钱 了, 揉 一 揉 眼 睛 就 会 看 到, 打 一 个 喷 嚏 就 会 撞 上, 走 路 拐 个 弯 就 会 踩 着 在 过 去 可 不 是 这 样, 在 过 去 那 是 金 不 换 银 不 换 珠 宝 也 不 换 的 宝 贝, 在 过 去 只 能 到 厕 第 一 节 我 们 刘 镇 的 超 级 巨 富 李 光 头 异 想 天 开, 打 算 花 上 两 千 万 美 元 的 买 路 钱, 搭 乘 俄 罗 斯 联 盟 号 飞 船 上 太 空 去 游 览 一 番 李 光 头 坐 在 他 远 近 闻 名 的 镀 金 马 桶 上, 闭 上 眼 睛 开 始 想 象 自 己 在 太 空 轨 道 上 的 漂 泊 生 涯, 四 周 的 冷 清 深 不 可 测, 李 光

Více

修正外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準部分條文

修正外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準部分條文 外 國 人 從 事 就 業 服 務 法 第 四 十 六 條 第 一 項 第 八 款 至 第 十 一 款 工 作 資 格 及 審 查 標 準 部 分 條 文 修 正 條 文 發 文 日 期 : 中 華 民 國 101 年 9 月 17 日 發 文 字 號 : 勞 職 管 字 第 1010510783 號 中 華 民 國 93 年 1 月 13 日 行 政 院 勞 工 委 員 會 勞 職 外 字 第 0930200140

Více

摘 要 本 课 题 首 先 从 讲 座 公 益 讲 座 和 专 利 信 息 入 手, 阐 明 其 概 念 和 定 义, 分 析 了 专 利 信 息 在 推 动 创 新 型 国 家 建 设 助 推 社 会 经 济 转 型 提 升 企 业 创 新 能 力 水 平 等 方 面 的 作 用, 使 专 利 信

摘 要 本 课 题 首 先 从 讲 座 公 益 讲 座 和 专 利 信 息 入 手, 阐 明 其 概 念 和 定 义, 分 析 了 专 利 信 息 在 推 动 创 新 型 国 家 建 设 助 推 社 会 经 济 转 型 提 升 企 业 创 新 能 力 水 平 等 方 面 的 作 用, 使 专 利 信 研 究 名 称 : 研 究 承 担 单 位 : 研 究 负 责 人 : 主 要 研 究 人 员 : 专 利 信 息 公 益 讲 座 推 广 与 合 作 机 制 建 设 研 究 江 苏 省 专 利 信 息 服 务 中 心 吕 阳 红 吕 阳 红 王 亚 利 王 勇 左 勇 刚 龚 跃 鹏 研 究 起 止 时 间 : 2013.6 至 2013.10 1 摘 要 本 课 题 首 先 从 讲 座 公 益

Více

Microsoft PowerPoint 管理諮詢服務.ppt [相容模式]

Microsoft PowerPoint 管理諮詢服務.ppt [相容模式] 桃 園 市 政 府 105 年 員 工 協 助 方 案 (EAP) 主 管 人 員 訓 練 EAP 管 理 諮 詢 林 桂 碧 輔 仁 大 學 社 會 工 作 學 系 助 理 教 授 社 會 參 與 一 員 工 協 助 方 案 EAP( 職 場 心 理 健 康 ) 和 碩 聯 合 科 技 台 灣 電 力 公 司 政 府 機 關 等 EAP 顧 問 桃 園 市 生 命 線 EAP 服 務 外 聘 督

Více

教 授 休 假 研 究 標 準 作 業 流 程 責 任 者 作 業 流 程 注 意 事 項 及 申 請 時 程 使 用 書 表 當 事 人 單 位 主 管 院 長 人 事 室 校 長 系 院 人 事 室 校 長 人 事 室 當 事 人 1. 教 師 填 寫 休 假 研 究 申 請 書 2. 系 所

教 授 休 假 研 究 標 準 作 業 流 程 責 任 者 作 業 流 程 注 意 事 項 及 申 請 時 程 使 用 書 表 當 事 人 單 位 主 管 院 長 人 事 室 校 長 系 院 人 事 室 校 長 人 事 室 當 事 人 1. 教 師 填 寫 休 假 研 究 申 請 書 2. 系 所 國 立 雲 林 科 技 大 學 環 境 與 安 全 衛 生 工 程 系 標 準 作 業 流 程 一 覽 表 民 國 104 年 3 月 9 日 吳 靜 涵 組 員 彙 整 序 號 標 準 作 業 程 序 名 稱 頁 次 1 教 授 休 假 研 究 標 準 作 業 流 程 1 2 新 續 聘 兼 任 教 師 標 準 作 業 流 程 2 3 教 師 申 請 計 畫 獎 勵 申 請 作 業 流 程 3 4

Více

( 七 ) 在 職 生 服 務 年 資 之 計 算 : 1. 依 本 校 學 士 班 研 究 所 碩 士 班 博 士 班 招 生 規 定 第 十 條 第 三 項 規 定 :...; 但 工 作 經 驗 年 資 之 計 算 應 自 工 作 證 明 書 所 載 日 期 起 算 2. 服 務 年 資 之

( 七 ) 在 職 生 服 務 年 資 之 計 算 : 1. 依 本 校 學 士 班 研 究 所 碩 士 班 博 士 班 招 生 規 定 第 十 條 第 三 項 規 定 :...; 但 工 作 經 驗 年 資 之 計 算 應 自 工 作 證 明 書 所 載 日 期 起 算 2. 服 務 年 資 之 二 報 考 資 格 注 意 事 項 : ( 一 ) 報 考 資 格 所 述 國 內 外 大 學 校 院 係 指 經 教 育 部 立 案 之 本 國 大 學 或 獨 立 學 院, 或 符 合 教 育 部 採 認 規 定 之 境 外 大 學 校 院 持 教 育 部 認 可 之 境 外 學 歷 報 考 者, 如 經 錄 取 後 於 驗 證 報 到 時, 須 依 教 育 部 大 學 辦 理 國 外 學 歷

Více

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc 佛 山 市 教 育 局 主 动 公 开 佛 教 招 2016 9 号 佛 山 市 教 育 局 关 于 调 整 面 向 全 市 招 收 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 考 试 内 容 及 大 纲 的 通 知 各 区 教 育 局, 市 直 属 学 校 : 广 东 省 普 通 高 考 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 基 础 技 能 测 试 的 总 分 合 成 方 面 从 今 年 起 进 行 调 整,

Více

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

Více

9202reply-s.doc

9202reply-s.doc 1 16 () (A) (B) (C) (D) B () B D (B) (D)22 (A) (B) (C) 5 12 C C 34 2 3 1. 89 42 (B) 2. 42 151 44 27 () () 69 79 89 (A) ( ) 1,803 2,039 2,217 (B) (/) 4.8 4.0 3.3 (C) 65 (%) 4.1 6.1 8.5 (D) (%) 9.9 15.8

Více

壹、學校沿革

壹、學校沿革 臺 北 市 99 至 101 學 年 度 公 私 立 高 級 中 學 校 務 評 鑑 自 我 評 鑑 報 告 臺 北 市 私 立 東 山 高 級 中 學 中 華 民 國 一 年 十 二 月 三 十 日 目 次 壹 學 校 沿 革 1 貳 校 務 基 本 資 料..1 一 人 力 資 源. 1 二 學 生 基 本 資 料.1 三 校 園 網 路. 2 四 建 築 空 間 資 源.2 五 圖 書 資 源.

Více

封面-01.FIT)

封面-01.FIT) 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 主 办 国 内 统 一 刊 号 :CN31-0062 第 Z-11 期 渊 总 第 11 期 冤 本 期 8 版 2012 年 4 月 15 日 星 期 日 热 线 电 话 :021-59241770 本 期 新 闻 由 中 共 青 浦 区 朱 家 角 镇 委 员 会 尧 青 浦 区 朱 家 角 镇 人 民 政 府 提 供 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发

Více

006 2014 年 第 6 期 总 第 322 期 一 寻 找 博 尔 赫 斯 向 中 心 汇 聚 过 来 的 街 道, 五 条 街 道, 六 条 街 道, 我 在 水 中 央 仿 佛 一 朵 莲 花 盛 开, 有 千 万 片 花 瓣 在 摇 曳 舒 展 不 知 道 该 往 哪 个 方 向 走 布

006 2014 年 第 6 期 总 第 322 期 一 寻 找 博 尔 赫 斯 向 中 心 汇 聚 过 来 的 街 道, 五 条 街 道, 六 条 街 道, 我 在 水 中 央 仿 佛 一 朵 莲 花 盛 开, 有 千 万 片 花 瓣 在 摇 曳 舒 展 不 知 道 该 往 哪 个 方 向 走 布 005 葛 芳,1975 年 出 生 于 江 苏 江 阴 中 国 作 家 协 会 会 员, 江 苏 省 作 家 协 会 签 约 作 家, 获 紫 金 山 文 学 奖 和 冰 心 散 文 奖 鲁 迅 文 学 院 第 十 九 届 中 青 年 作 家 高 研 班 学 员 著 有 散 文 集 空 庭 隐 约 江 南 中 短 篇 小 说 集 纸 飞 机 现 居 苏 州 实 力 作 家 向 南 极 眺 望 葛

Více

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚 1. 認 識 老 化 在 各 系 統 的 生 理 改 變 2. 認 識 身 體 系 統 老 化 對 老 人 產 生 的 影 響 3. 認 識 如 何 對 老 人 執 行 身 體 評 估 4. 認 識 皮 膚 與 足 部 的 護 理 5. 認 識 老 人 之 活 動 障 礙 問 題 6. 瞭 解 相 關 知 識 對 於 銀 髮 產 業 的 關 係 皮 膚 系 統 的 老 化 改 變 人 類 老 化 的

Více

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Více

臺 北 市 議 會 公 報 措 施 且 獲 民 意 支 持 後, 將 著 手 進 行 預 算 規 劃 ; 另 亦 呼 籲 全 體 市 民 及 里 長 共 襄 盛 舉, 踴 躍 提 供 狗 運 動 公 園 之 設 置 地 點, 營 造 臺 北 市 成 為 友 善 狗 狗 的 城 市 2 質 詢 日 期

臺 北 市 議 會 公 報 措 施 且 獲 民 意 支 持 後, 將 著 手 進 行 預 算 規 劃 ; 另 亦 呼 籲 全 體 市 民 及 里 長 共 襄 盛 舉, 踴 躍 提 供 狗 運 動 公 園 之 設 置 地 點, 營 造 臺 北 市 成 為 友 善 狗 狗 的 城 市 2 質 詢 日 期 臺 北 市 議 會 公 報 書 面 質 詢 及 答 覆 第 11 屆 休 會 期 間 (100.7.9 至 100.9.18) 議 員 書 面 質 詢 全 文 (1) 1 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 100 年 7 月 11 日 質 詢 議 員 : 高 嘉 瑜 質 詢 對 象 : 郝 市 長 龍 斌 臺 北 市 動 保 處 臺 北 市 水 利 處 質 詢 題 目 : 市 府 目 前 對 於

Více

檢 討 有 無 善 盡 預 警 責 任? 學 生 如 有 學 習 困 難 有 無 求 救 管 道? 或 是 學 生 社 團 活 動 太 多 疏 忽 了? 或 是 玩 瘋 了? 要 不 要 再 給 學 生 一 次 機 會? 幾 經 討 論, 審 慎 地 將 校 規 修 改 為 第 二 次 二 分 之

檢 討 有 無 善 盡 預 警 責 任? 學 生 如 有 學 習 困 難 有 無 求 救 管 道? 或 是 學 生 社 團 活 動 太 多 疏 忽 了? 或 是 玩 瘋 了? 要 不 要 再 給 學 生 一 次 機 會? 幾 經 討 論, 審 慎 地 將 校 規 修 改 為 第 二 次 二 分 之 防 治 青 少 年 自 殺 個 案 之 探 討 紀 潔 芳 林 宸 暐 一 緣 起 1997~1998 年 間, 台 灣 地 區 某 高 中 資 優 女 學 生 跳 樓 自 殺, 震 驚 大 家, 正 值 青 春 年 華 的 好 時 機, 有 何 事 看 不 開? 後 來 又 發 生 多 樁 青 少 年 自 殺 事 件, 深 深 刺 痛 了 大 家 的 心, 年 輕 人 抗 壓 性 為 何 這 般

Více

全國新住民火炬計畫(草案)

全國新住民火炬計畫(草案) 全 國 新 住 民 火 炬 計 畫 行 動 方 案 中 華 民 國 101 年 6 月 21 日 內 政 部 台 內 移 字 第 1010932941 號 教 育 部 臺 國 ( 一 ) 字 第 1010112838B 號 會 銜 函 頒 101 年 7 月 24 日 內 政 部 核 定 修 正 一 計 畫 緣 起 隨 著 全 球 化 人 口 快 速 且 頻 繁 的 移 動, 我 國 人 跨 國 (

Více

untitled

untitled ...1... 1...2... 2... 3... 4... 5...6... 6... 7... 8... 9...11...11... 12... 12...13... 13 ... 13... 14... 15... 16... 18... 19... 20... 20... 21... 22... 22... 23... 23...24... 24... 25... 25... 26...

Více

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc)

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc) 一 教 案 作 品 名 稱 美 麗 的 春 天 參 賽 組 別 初 小 組 適 用 年 級 一 年 級 教 學 總 節 數 3 節 A-1-5-4-1 能 應 用 注 音 符 號, 輔 助 表 達 自 己 的 經 驗 和 想 法 A-1-6 能 應 用 注 音 符 號, 擴 充 語 文 學 習 的 空 間, 增 進 語 文 學 習 興 趣 B-1-1-2-1 能 自 然 安 靜 的 聆 聽 B-1-2-4-3

Více

电邮.FIT)

电邮.FIT) 理 论 性 政 策 性 服 务 性 摄 影 : 麦 积 山 雪 景 ( 天 水 市 第 一 人 民 医 院 : 张 景 文 ) 摄 影 : 感 动 常 在 ( 省 紧 急 医 疗 救 援 中 心 : 张 生 杰 ) 国 画 ( 白 银 市 第 一 人 民 医 院 : 刘 富 华 ) 书 法 楷 书 ( 天 水 市 麦 积 区 中 医 院 : 高 志 林 ) 甘 肃 省 卫 生 厅 主 办 要 闻 集

Více

Microsoft Word - 103上簡章-招生計畫-0709.doc

Microsoft Word - 103上簡章-招生計畫-0709.doc 國 立 交 通 大 學 學 年 度 運 輸 與 物 流 管 理 學 系 推 廣 教 育 交 通 運 輸 與 物 流 管 理 碩 士 學 分 班 招 生 計 畫 依 據 : 依 據 大 學 法 26 條, 訂 定 本 計 畫 目 的 : 本 推 廣 教 育 學 分 班 以 提 供 與 交 通 運 輸 專 業 有 關 機 構 在 職 人 員 之 進 修 環 境, 傳 授 交 通 管 理 交 通 工 程

Více

親 仁 樓 收 費 表 容 量 ( 座 位 ) B118 150 16,000 B314 112 12,000 B317 168 20,000 備 註 費 用 ( 單 位 : 新 台 幣 / 元 ) 基 本 設 備 費 / 每 時 段 固 定 式 設 備 其 他 電 腦 講 桌 前 後 投 影 機

親 仁 樓 收 費 表 容 量 ( 座 位 ) B118 150 16,000 B314 112 12,000 B317 168 20,000 備 註 費 用 ( 單 位 : 新 台 幣 / 元 ) 基 本 設 備 費 / 每 時 段 固 定 式 設 備 其 他 電 腦 講 桌 前 後 投 影 機 國 立 臺 北 護 理 健 康 大 學 收 費 表 940921 委 員 會 會 議 通 過 950316 委 員 會 會 議 通 過 970623 委 員 會 會 議 修 正 通 過 981223 委 員 會 會 議 修 正 通 過 1001219 總 務 會 議 修 正 通 過 1011210 總 務 會 議 修 正 通 過 1020311 總 務 會 議 修 正 通 過 1021112 總 務

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAC3C2E8C2E8CAA4B9FDBAC3C0CFCAA6322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAC3C2E8C2E8CAA4B9FDBAC3C0CFCAA6322E646F63> 内 容 简 介 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 是 教 育 专 家 尹 建 莉 的 教 子 手 记, 相 比 许 多 家 教 图 书, 这 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 有 以 下 特 点 : 第 一 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 首 次 提 出 一 些 令 人 耳 目 一 新 的 家 庭 教 育 原 则, 使 父 母 在 教 育 孩 子 的 时 候 有 章 可 循 第 二, 书 中 给 出 许

Více

003 527 专 业 高 分 子 化 学 高 分 子 化 学 ( 第 三 版 ), 潘 祖 仁, 化 学 工 业 出 版 社 综 003 528 药 物 化 学 综 药 物 化 学 ( 第 六 版 ), 郑 虎 主 编, 人 民 卫 生 出 版 社 003 529 化 工 综 参 见 化 工 原

003 527 专 业 高 分 子 化 学 高 分 子 化 学 ( 第 三 版 ), 潘 祖 仁, 化 学 工 业 出 版 社 综 003 528 药 物 化 学 综 药 物 化 学 ( 第 六 版 ), 郑 虎 主 编, 人 民 卫 生 出 版 社 003 529 化 工 综 参 见 化 工 原 2013 年 硕 士 研 究 生 招 生 考 试 科 目 参 考 书 目 学 科 目 001 611 数 学 分 析 数 学 分 析 ( 第 三 版 ), 华 东 师 范 大 学 数 学 系 编, 高 等 教 育 出 版 社 范 围 : 除 第 二 十 二 章 第 四 节 以 及 第 二 十 三 章 内 容 外, 其 余 均 考 001 432 统 计 学 见 考 试 大 纲 001 801 高 等

Více

深 耕 水 里 傳 承 創 新 113

深 耕 水 里 傳 承 創 新 113 師 生 繽 紛 作 品 展 112 112 深 耕 水 里 傳 承 創 新 113 114 114 深 耕 水 里 傳 承 創 新 115 一 年甲 班 春天觀察筆記 一甲 劉家齊 我們到二坪山去戶外教學 一路上 我看到很多花草樹木 還聽到同學們玩得很開心的笑聲 也聞到杜鵑花的香味 我感覺今天好快樂 春天觀察筆記 一甲 黃加婣 我們到二坪山去戶外教學 到了那裡 我看到很多花 草 樹 還聽到蟲叫聲 鳥鳴聲

Více

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。 101 年 第 1 次 風 險 管 理 師 考 試 簡 章 一 考 試 宗 旨 : 考 選 風 險 管 理 人 才, 提 升 風 險 管 理 水 準 二 考 試 類 別 :( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 ;( 二 ) 企 業 風 險 管 理 師 可 同 時 報 考 三 考 試 科 目 :( 參 考 用 書 請 詳 閱 簡 章 第 二 頁 ) ( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 考 試 (

Více

1-1_教學組_1216_地理科創意課程.doc

1-1_教學組_1216_地理科創意課程.doc 各 項 子 計 畫 自 我 檢 核 月 報 表 教 學 組 年 月 份 99.12 填 表 日 期 100 年 1 月 16 日 教 師 教 學 學 生 學 習 教 師 專 業 發 展 子 計 畫 1-1 教 師 研 發 創 意 課 程 發 展 社 區 資 源 整 合 行 政 服 務 項 目 教 材 教 法 實 施 計 劃 1. 地 理 科 廖 宏 哲 老 師 詹 世 軒 老 師 進 行 地 理 科

Více

P8

P8 活 力 英 语 短 篇 悦 读 ( 小 学 4) 参 考 译 文 1 1. 猫 猫 狗 狗 猫 和 狗 是 跟 人 类 最 亲 近 的 动 物 它 们 有 很 多 共 同 点, 不 过 我 们 要 谈 的 是 它 们 的 不 同 之 处 狗 会 汪 汪 吠, 猫 会 喵 喵 叫 狗 像 狼, 猫 像 虎 狗 白 天 活 动, 猫 夜 间 活 动 狗 爱 跑 跳 猫 喜 欢 咕 噜 咕 噜 叫, 还

Více

6 臺 北 縣 頂 埔 國 小 96 學 年 度 一 上 閱 讀 與 寫 作 教 學 架 構 一 覽 表 願 景 健 康 人 文 創 新 核 心 概 念 探 索 親 近 關 懷 分 享 學 期 上 學 期 學 校 主 題 情 繫 大 暖 坑 開 心 窗 課 程 內 涵 認 識 學 校 社 區 家 鄉

6 臺 北 縣 頂 埔 國 小 96 學 年 度 一 上 閱 讀 與 寫 作 教 學 架 構 一 覽 表 願 景 健 康 人 文 創 新 核 心 概 念 探 索 親 近 關 懷 分 享 學 期 上 學 期 學 校 主 題 情 繫 大 暖 坑 開 心 窗 課 程 內 涵 認 識 學 校 社 區 家 鄉 寫 作 魔 法 低 年 級 篇 5 6 臺 北 縣 頂 埔 國 小 96 學 年 度 一 上 閱 讀 與 寫 作 教 學 架 構 一 覽 表 願 景 健 康 人 文 創 新 核 心 概 念 探 索 親 近 關 懷 分 享 學 期 上 學 期 學 校 主 題 情 繫 大 暖 坑 開 心 窗 課 程 內 涵 認 識 學 校 社 區 家 鄉 的 自 然 與 人 文 了 解 自 己 尊 重 與 關 懷 他

Více

四 本 學 期 程 架 構 : (1) 學 活 流 程 與 策 略 視 聽 故 事 時 事 節 令 生 活 問 題 預 習 單 朗 讀 問 答 討 論 討 論 理 解 欣 賞 想 像 練 習 章 結 構 敘 寫 技 巧 修 辭 要 領 仿 作 造 字 原 理 字 義 釐 清 字 音 字 形 辨 析

四 本 學 期 程 架 構 : (1) 學 活 流 程 與 策 略 視 聽 故 事 時 事 節 令 生 活 問 題 預 習 單 朗 讀 問 答 討 論 討 論 理 解 欣 賞 想 像 練 習 章 結 構 敘 寫 技 巧 修 辭 要 領 仿 作 造 字 原 理 字 義 釐 清 字 音 字 形 辨 析 臺 北 縣 瓜 山 國 民 小 學 99 學 年 度 六 年 級 國 語 領 域 程 計 畫 設 計 者 : 劉 美 君 林 純 慧 第 1 學 期 一 本 領 域 每 週 學 習 節 數 (5) 節, 銜 接 或 補 強 節 數 (2) 節, 本 學 期 共 (14) 節 二 本 學 期 學 習 目 標 : (1) 培 養 學 生 擁 有 喜 愛 學 習 與 崇 高 氣 節 的 人 生 觀 (2)

Více

主後二○一四年五月二十五日            第一頁

主後二○一四年五月二十五日                   第一頁 主 後 二 一 四 年 五 月 二 十 五 日 臺 中 市 召 會 週 訊 第 1585 期 ( 正 刊 ) 臺 中 市 召 會 文 字 組 編 復 興 路 三 段 479 號 TEL:04-22224283 FAX:04-22227210 第 一 頁 E-MAIL: chtai.chtai@msa.hinet.net http://www.churchintaichung.org 生 活 中 傳

Více

跨 境 犯 罪 案 例 報 告 擄 人 勒 贖 案 件 檢 座 約 晚 上 12 點 半 在 辦 公 室 可 以 嗎? 24 日 清 晨 見 過 證 據 資 料 後, 同 意 緊 急 上 線, 並 立 即 製 作 聲 請 書, 並 獲 得 法 院 准 許, 此 後 一 路 積 極 續 線 及 擴 線

跨 境 犯 罪 案 例 報 告 擄 人 勒 贖 案 件 檢 座 約 晚 上 12 點 半 在 辦 公 室 可 以 嗎? 24 日 清 晨 見 過 證 據 資 料 後, 同 意 緊 急 上 線, 並 立 即 製 作 聲 請 書, 並 獲 得 法 院 准 許, 此 後 一 路 積 極 續 線 及 擴 線 雄 踞 檢 察 偵 查 實 務 篇 跨 境 犯 罪 案 例 報 告 - 擄 人 勒 贖 案 件 檢 察 官 林 俊 傑 壹 序 言 - 神 隱 少 女 檢 座, 有 一 件 擄 人 勒 贖 案 件, 一 位 台 商 在 大 陸 地 區 被 擄 人 勒 贖,100 年 1 月 10 日 高 雄 市 刑 大 員 警 到 辦 公 室 來 訪, 看 過 員 警 整 理 的 偵 查 報 告 與 初 步 之 證

Více

(Microsoft Word - \244p\273\241\273P\252\300\267|.doc)

(Microsoft Word - \244p\273\241\273P\252\300\267|.doc) 98 學 年 度 第 2 學 期 課 程 學 習 心 得 報 告 課 程 名 稱 : 小 說 與 社 會 任 課 老 師 : 劉 怡 廷 姓 名 : 和 月 學 號 : 9811122E 系 級 : 大 傳 三 連 絡 電 話 : E-mail: 1. 書 寫 字 數 不 得 少 於 1200 字 2. 書 寫 格 式 :12 號 字 新 細 明 體 單 行 間 距 3. 請 勿 任 意 更 改 格

Více

B.???N-???????????N?W?h

B.???N-???????????N?W?h 第 二 十 一 版 二 三 年 一 月 一 日 生 效 中 華 民 國 馬 術 協 會 翻 印 目 錄 第 一 章 馬 場 馬 術 目 的 和 一 般 原 則 第 401 條 立 定 第 402 條 慢 步 第 403 條 快 步 第 404 條 跑 步 第 405 條 簡 單 的 跑 步 變 換 [ 簡 易 換 腳 ] 第 405.6 條 空 中 跑 步 變 換 [ 空 中 換 腳 ] 第 405.7

Více

(Microsoft Word - 1021203\246\346\254F\267|\263\370\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1021203\246\346\254F\267|\263\370\254\366\277\375.doc) 高 雄 市 立 左 營 高 中 102 學 年 度 第 1 學 期 第 13 次 行 政 會 報 紀 錄 時 間 :102 年 12 月 3 日 ( 星 期 二 ) 下 午 14:00 地 點 : 忠 孝 二 樓 會 議 室 主 持 人 : 陳 校 長 良 傑 出 列 席 人 員 : 如 簽 到 單 記 錄 : 吳 書 瑋 秘 書 教 務 處 陳 主 任 輝 雄 : 一 為 利 於 研 習 資 訊

Více

狂飆青春系列\(5\)─遊戲不再只是遊戲

狂飆青春系列\(5\)─遊戲不再只是遊戲 一 前 言 狂 飆 青 春 系 列 ( 三 ) 遊 戲 不 再 只 是 遊 戲 資 訊 與 網 路 篷 勃 快 速 發 展, 網 路 線 上 遊 戲 產 業 一 支 獨 秀 且 快 速 發 燒, 線 上 遊 戲 中 玩 家 的 相 互 鬥 智 與 相 互 合 作, 提 高 遊 戲 的 樂 趣, 同 時 吸 引 龐 大 的 網 路 族 群, 儼 然 是 網 際 網 路 後 新 興 的 娛 樂 型 態

Více

香港地区互联网使用现状统计报告

香港地区互联网使用现状统计报告 2004 1 enjhzhu@cityu.edu.hk 1 2000 WIP 2000 2001 2002 2002 CNNIC 1 CNNIC 2 PDA CityU 1152/00H 7001506 2003 12 31 * 217 151 24 127 70% 11% 59% 100% 16% 84% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 62% 56%

Více

2012

2012 中 德 安 联 媒 体 剪 报 精 选 企 业 传 播 部 制 作 双 月 刊 2012 年 11-12 月 安 联 发 展 国 际 金 融 报 2012.11.14 安 联 集 团 三 季 度 利 润 增 超 三 成 2012 年 第 三 季 度, 安 联 集 团 延 续 了 上 半 年 的 强 劲 态 势, 与 前 两 个 季 度 一 样, 总 收 入 经 营 利 润 和 纯 收 益 均 比 2011

Více

2008国优评审会讲稿

2008国优评审会讲稿 坚 持 绿 色 质 量 民 生 导 向 创 建 国 家 优 质 工 程 培 训 会 通 用 篇 培 训 内 容 2014 年 是 贯 彻 落 实 十 八 届 三 中 全 会 精 神 全 面 深 化 改 革 的 第 一 年, 是 实 施 十 二 五 规 划 至 关 重 要 的 一 年, 是 为 全 面 建 成 小 康 社 会 奠 定 坚 实 基 础 的 重 要 一 年 为 了 逐 步 提 高 工 程

Více

用 照 片 說 故 事 舊 區 有 舊 區 的 故 事, 它 沒 有 高 聳 入 雲 的 大 廈, 沒 有 縱 橫 交 錯 的 天 橋 沒 有 五 彩 繽 紛 的 商 場, 更 沒 有 林 林 總 總 的 名 牌, 有 的 只 是 差 點 被 人 遺 忘 的 東 西 又 一 城 時 代 廣 場 IF

用 照 片 說 故 事 舊 區 有 舊 區 的 故 事, 它 沒 有 高 聳 入 雲 的 大 廈, 沒 有 縱 橫 交 錯 的 天 橋 沒 有 五 彩 繽 紛 的 商 場, 更 沒 有 林 林 總 總 的 名 牌, 有 的 只 是 差 點 被 人 遺 忘 的 東 西 又 一 城 時 代 廣 場 IF 用 照 片 說 故 事 P.2 歷 史 故 事 P.3-4 甡 編 輯 委 員 會 主 編 : 鄒 蓉 笑 ( 中 四 甲 ) 副 主 編 : 鄧 子 恒 ( 中 五 甲 ) 陳 韻 同 ( 中 四 甲 ) 林 可 燊 ( 中 四 甲 ) 編 委 : 韋 婉 玲 ( 中 五 甲 ) 楊 欣 怡 ( 中 五 甲 ) 曾 倩 儀 ( 中 五 甲 ) 李 美 儀 ( 中 四 甲 ) 謝 思 逸 ( 中 四

Více

桃園縣中小學98年度教師創意教學獎工作坊

桃園縣中小學98年度教師創意教學獎工作坊 果 然 健 康 in 龍 源 主 要 領 域 : 健 康 與 體 育 參 賽 者 姓 名 : 羅 玫 玲 黃 美 華 廖 靜 君 劉 秀 琴 邱 欣 怡 學 校 名 稱 : 桃 園 縣 龍 潭 鄉 龍 源 國 民 小 學 壹 創 意 教 學 背 景 說 明 : 許 多 食 物 都 含 有 危 害 身 體 健 康 的 人 工 素 色, 舉 凡 飲 料 蜜 餞 餅 乾 零 食 麵 食 蛋 糕 冰 淇 淋

Více

合 作 就 是 力 量 得 獎 者 : 張 毓 婷 指 導 老 師 : 李 郁 棻 一 塊 香 甜 又 酥 脆 的 餅 乾 屑 掉 在 地 上, 首 先 出 來 偵 查 的 螞 蟻 並 不 自 己 獨 佔, 反 而 伸 伸 觸 角, 將 美 食 的 訊 息 告 知 其 他 螞 蟻, 不 久 螞 蟻

合 作 就 是 力 量 得 獎 者 : 張 毓 婷 指 導 老 師 : 李 郁 棻 一 塊 香 甜 又 酥 脆 的 餅 乾 屑 掉 在 地 上, 首 先 出 來 偵 查 的 螞 蟻 並 不 自 己 獨 佔, 反 而 伸 伸 觸 角, 將 美 食 的 訊 息 告 知 其 他 螞 蟻, 不 久 螞 蟻 想 要 與 需 要 得 獎 者 : 陳 印 義 指 導 老 師 : 李 郁 棻 你 是 否 曾 有 眼 紅 的 時 候? 看 到 別 人 優 渥 的 物 質 生 活, 便 心 生 羨 慕 也 想 要 得 到, 但 想 要 和 需 要 是 不 一 樣 的 有 人 說 : 欲 望 是 一 把 火, 要 滿 足 它 不 在 於 增 加 柴 火, 而 在 於 減 少 火 人 們 需 要 不 多, 想 要 的

Více

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:临2013-21

证券代码:600847    证券简称:万里股份    公告编号:临2013-21 证 券 代 码 :601028 证 券 简 称 : 玉 龙 股 份 公 告 编 号 :2014-039 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的

Více

无 法 显 示 链 接 的 图 像 该 文 件 可 能 已 被 移 动 重 命 名 或 删 除 请 验 证 该 链 接 是 否 指 向 正 确 的 文 件 和 位 置 无 法 显 示 链 接 的 图 像 该 文 件 可 能 已 被 移 动 重 命 名 或 删 除 请 验 证 该 链 接 是 否 指

无 法 显 示 链 接 的 图 像 该 文 件 可 能 已 被 移 动 重 命 名 或 删 除 请 验 证 该 链 接 是 否 指 向 正 确 的 文 件 和 位 置 无 法 显 示 链 接 的 图 像 该 文 件 可 能 已 被 移 动 重 命 名 或 删 除 请 验 证 该 链 接 是 否 指 网 络 新 闻 与 传 播 ( 新 媒 体 ) 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 说 明 设 置 专 业 的 主 要 理 由 及 其 他 有 关 情 况 ( 如 该 专 业 与 区 域 经 济 发 展 和 产 业 结 构 对 接 情 况 人 才 需 求 预 测 市 场 调 研 专 业 定 位 设 置 该 专 业 所 具 备 的 条 件 专 家 论 证 情 况 有 保 障 开 设 本 专 业 可

Více

臺北市立教育大學師資培育暨就業輔導中心

臺北市立教育大學師資培育暨就業輔導中心 臺 北 市 立 大 學 師 資 培 育 及 職 涯 發 展 中 心 104 學 年 度 修 習 教 育 學 程 甄 試 招 生 簡 章 壹 依 據 依 本 校 學 生 修 習 教 育 學 程 辦 法 辦 理 貳 修 習 類 科 及 核 定 名 額 104 學 年 度 修 習 教 育 學 程 甄 試 修 習 師 資 類 科 及 預 定 名 額 如 下 : 一 教 育 學 程 師 資 類 科 : ( 一

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160526) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 000835 长 城 动 漫 2016-05-19 2016-05-26 360835 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-25 000973

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160608) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300089 文 化 长 城 2016-06-01 2016-06-08 365089 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-06-07 300147

Více

senior_article_2010.pdf

senior_article_2010.pdf 我 的 家 呂 心 婕, 新 竹 市 矽 谷 雙 語 國 小 六 年 二 班 家, 是 我 休 息 的 地 方 ; 家, 是 我 念 書 的 場 所 ; 家, 其 實 是 我 最 溫 暖 的 避 風 港 和 大 部 分 的 人 一 樣, 我 的 家 也 只 是 個 小 家 庭, 家 裏 只 有 爸 爸 媽 媽 妹 妹 和 我 爸 爸 是 個 早 出 晚 歸, 回 家 還 是 要 繼 續 加 班 的

Více

Microsoft Word - 2.doc

Microsoft Word - 2.doc 彰 化 縣 九 六 度 第 大 村 國 民 小 六 級 國 語 領 域 計 畫 表 設 計 者 : 六 級 團 隊 課 程 架 構 圖 : 第 第 課 第 課 第 三 課 過 故 莊 雨 花 石 植 物 安 養 院 第 第 課 第 五 課 第 六 課 走 進 原 始 雨 林 閱 讀 大 地 徐 霞 客 神 祕 城 堡 國 語 6 下 第 三 第 七 課 第 八 課 第 九 課 蓮 娜 故 事 朱 銘

Více