PC228US-3 PC228US/LC kw 143 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST kg kg. 0,48-1,68 m 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PC228US-3 PC228US/LC-3. 107 kw 143 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg. 0,48-1,68 m 3"

Transkript

1 PC 228 PC228US-3 PC228US/LC-3 HYDRAULICKÉ RÝPADLO VÝKON 107 kw 143 HP PROVOZNÍ HMOTNOST kg kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m 3

2 2

3 Práce v pøeplnìných a stísnìných prostorách je pøímo výzvou k pou ití hydraulického rýpadla s krátkou zádí Komatsu PC228US-3. Stroj je navr en speciálnì pro práci ve stísnìných a pøeplnìných prostorách. Výrazným zkrácením zadní èásti rýpadla PC228US-3 bylo dosa eno toho, e toto rýpadlo mù e pracovat i tam, kde bì ná rýpadla bezpeènì a bez rizika pracovat nemohou. Je skvìle vyu itelné pøi práci na ru ných silnicích bez omezení provozu, na mostech, ve mìstských aglomeracích a v jiných omezených prostorách. Stroj PC228US-3 poskytuje výkon a produktivitu, které jistì od stroje Komatsu oèekáváte. 3

4 H Y D R A U L I C K É R Ý P A D L O NA PRVNÍ POHLED Nové rysy Komatsu kabina s nízkou hladinou vnitøního hluku je pøetlakovou, vysoce pevnou kabinou uloženou na pružných nosièích pro snížení hluku. Posuvnì otevíratelné dveøe poskytují snadný vstup i ve stísnìných prostorácha výraznì snižují riziko poškození otevøených dveøí v blízkosti silnic èi rùzných pøekážek. Velká kabina Komatsu splòuje standardy pracovního prostoru ISO a umožòuje bezpeènou a pohodlnou práci. Široké pracovní rozsahy Maximální rypná výška hydraulického rýpadla PC228US-3 je vìtší než u stroje PC Zvednutím výložníku stroje PC228US-3 do vìtšího úhlu jen zvýšíme celkový pracovní výkon stroje.typy prací, vyžadující velký výškový dosah, jako jsou demolièní práce a úprava svahù jen tìží ze zvýšené rypné a výsypné výšky stroje PC228US-3. Vysoká pohyblivost Vysoká tažná síla a síla øízení demonstrují schopnost práce na svažitých terénech. Pohodlí obsluhy Držák nápojù Bezúnavový joystick Vnitøní schránka se schopností udržet teplotu Odlehèené pøední okno v hliníkovém rámu Vysoce výkonná klimatizace Posuvná okna Pøetlaková kabina Elektronické odpružení výložníku 4

5 HYDRAULICKÉ RÝPADLO Moderní ovládací prvky Tøi pracovní režimy navrženy na optimální spolupráci otáèek motoru, otáèek èerpadla a pracovního tlaku. Režim Active pro maximální produktivitu a výkon. Režim provozu s kladivem pro optimální otáèky motoru, hydraulický prùtok a tlak. Režim Economy pro co nejnižší spotøebu paliva a hluènost. VÝKON NA SETRVAÈNÍKU 107 kw ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m 3 Velká stabilita Stroj PC228US-3 poskytuje vynikající zdvihovou kapacitu a velkou stabilitu díky velkému protizávaží nevyžadujícímu témìø žádného prostoru za strojem. Navíc stroj PC228US-3 vykazuje vynikající dynamickou stabilitu díky svému automatickému elektronickému odpružení výložníku. To rozloží brzdný úèinek pøi zastavování výložníku a tím výraznì snižuje rázy. Bezpeèný provoz Koncepce otáèení stroje PC228US-3 výraznì redukuje potøebu stálé kontroly prostoru za strojem pøi práci oproti strojùm klasické koncepce. Malá potøebná šíøe pracovního prostoru Pøi práci na silnici stroj PC228US-3 zabírá pouze 3,99 m a ménì šíøe silnice. To poskytuje stroji možnost pracovat na jedné stranì silnice bez omezení provozu v protismìru. 5

6 PC228US-3 ZNAKY HYDRAULICKÉ RÝPADLO PRODUKTIVITY Bezpeènost Práce S Malým Polomìrem Otáèení V Jakkoliv Stísnìných Prostorech. 180 íøe otoèe: 3,99 m Malý polomìr otáèení pracovního zaøízení: mm - Úhlový výlo ník stroje PC228US-3 je vìt í ne u stroje PC210LC-6, zatímco jeho vpøedu pøeènívající èást je zmen ená. Malý polomìr otáèení zadní èásti stroje: 1680 mm - Zadní èást stroje PC228US-3 je daleko kompaktnìj í ne u konvenèních modelù, PC228US-3 výraznì sni uje potøebu kontroly prostoru za strojem bìhem práce. Polomìr otáèení pracovního zaøízení je zmen en o mm Polomìr otáèení zadní èásti je zmen en o mm Pøeènívá za íøi pasù: PC228US 910 mm PC228USLC 770 mm PC mm Práce pøi stavbì silnic Pøeènívá za íøi pasù: PC228US 280 mm pasy 600 mm PC228USLC 140 mm pasy 700 mm PC mm pasy 600 mm Práce na silnicích a mostech íøe ulice 4,5 m Práce na silnici o íøi prùmìrnì 4 m Snadné Ovládání Práce na silnicích a mostech Maximální rypná vý ka hydraulického rýpadla PC228US-3 je vìt í ne u stroje PC Zvednutím výlo níku stroje PC228US-3 do vìt ího úhlu jen zvý íme celkový pracovní výkon stroje.typy prací, vy adující velký vý kový dosah, jako jsou demolièní práce a úprava svahù jen tì í ze zvý ené rypné a výsypné vý ky stroje PC228US-3. Pracovní re im Popis A Active mode E Economy mode Dobré pracovní cykly Nízká spotøeba paliva Výkonný zdvih, rychlé spou tìní jsou dostupné Breaker operations Optimální otáèky motoru, hydraulický prùtok a tlak. B 6 Pou ití Maximální produktivita a výkon Rychlé pracovní cykly Výkonný zdvih, rychlé spou tìní jsou dostupné

7 HYDRAULICKÉ RÝPADLO Vysoká Produktivita Motor Stroj PC228US-3 získává vysoký výkon a pracovní kapacitu díky motoru Komatsu SAA6D102E. Výkon na výstupu 107 kw 143 HP/ 145 PS, poskytuje zvýšený hydraulický výkon pøi vynikající spotøebì paliva. Motor splòuje pøísná emisní omezení typu CARB, EPA, EC a disponuje nízkou hladinou hluku, což zvyšuje pohodlí obsluhy. Širší pracovní okruhy Rozšíøením výložníku stroje PC228US-3 na vìtší úhel se zároveò zvìtšily celkové pracovní výkony. PC258US-3 PC210-6 Maximální rypná výška mm mm Maximální rypná hloubka mm mm Maximální rypný dosah mm mm Velké rypné síly Stroj PC228US-3 poskytuje velké rypné síly lopaty a tlaèné síly ramene. Síly s použitím funkce Power Max: PC258US-3 PC210LC-6 Rypná síla lopaty (ISO) kg kg Tlaèná síla ramene (ISO) kg kg Funkce Power Max Tato funkce výraznì zvyšuje rypné síly lopaty a pøidává na výkonu v tìžkých pracovních podmínkách. Velká stabilita Stroj PC228US-3 nabízí vynikající zdvihovou kapacitu a velkou stabilitu díky svému velkému protizávaží, které nevyžaduje žádný další prostor ze zádí stroje. Navíc stroj PC228US-3 disponuje velkou dynamickou stabilitou poskytovanou automatickým elektronickým odpružením výložníku. To pøi prudkém zastavení spouštìného výložníku výraznì snižuje otøesy a rázy. PC258US-3 PC210LC-6 Hmotnost protizávaží kg kg Velká pohyblivost PC228US-3 má o 10% vìtší tažnou sílu než PC228US-2 a automatické øazení rychlostí poskytuje vysokou pohyblivost na jakémkoliv terénu èi do svahu. PC258US-3 PC210LC-6 Maximální tažná síla kg kg 7

8 H Y D R A U L I C K É R Ý P A D L O PRACOVNÍ PODMÍNKY Interiér kabiny PC228US-3 je prostorný a poskytuje komfortní pracovní podmínky... Kabina Obsluhy Vícepolohové ovládání Vícepolohové proporcionální ovládací páky poskytují posádce maximální pracovní pohodlí a udržují stálou a kvalitní kontrolu nad strojem. Obousmìrnì posuvný mechanismus poskytuje možnost souèasného nebo i oddìleného nastavování ovládacích prvkù do polohy vyhovující danému operátorovi pro maximální produktivitu a pohodlí. Uložení kabiny Uložení kabiny na pružných tlumièích redukuje vibrace a hluk z rámu stroje. Únava operátora je redukována. Vysokokapacitní jednotky klimatizace a topení Kapacita klimatizace stroje PC228US-3 je o 43% vetší než u stroje PC228US-2. Dvouhladinové ovládání vhání studený vzduch do vrchní èásti kabiny a teplý do spodní èásti kabiny, což poskytuje optimální klima v kabinì po celý rok. Funkce rozmrazování udržuje stále èisté pøední sklo. Prach jen velmi tìžko proniká do kabiny a to i v tìch nejhorších pracovních podmínkách. Tìsnìní kabiny je pevnìjší a vnitøní tlak Kapacity vytváøený klimatizaèní Chlazení kcal jednotkou zamezuje vnikání prachu do kabiny. Topení kcal Hluk Konstrukce nízkohluèné kabiny Komatsu, která je uložena na pružných tlumièích a je LPA vnitøní hladina hluku: 73 LWA vnìjší hladina hluku: 104 mírnì pøetlaková výraznì snižuje hladiny hluku. Zaoblené posuvné dveøe Posuvné zaoblené dveøe poskytují pohodný a bezpeèný pøístup do kabiny i ve stísnìných prostorách a snižují riziko jejich poškození na silnicích, protože bìhem otevírání nepøesahují rám stroje. Kabina je osazena též posuvným oknem ve dveøích. 8 Omyvatelná podlaha Podlaha stroje PC228US-3 je velmi snadno omyvatelná. Mírnì sklonìný povrch je orámován a opatøen odtokovými otvory.

9 PC228US-3 HYDRAULICKÉ RÝPADLO 9

10 H Y D R A U L I C K É R Ý P A D L O PODMÍNKY ÚDRŽBY Snadná údržba Komatsu zkonstruovalo svùj stroj PC228US-3 s ohledem na pøístupnost servisních míst. Tento stroj vykazuje nízké nároky na rutinní údržbu a servisní práce, což výraznì redukuje prostoje stroje. Na stroji PC228US-3 se najde mnoho servisních výhod: Optimální údržbový plán Snadná pøístupnost údržbových prvkù motoru jako jsou olejový filtr, mìrka oleje, nádrž chladiva, palivový filtr, a vzduchový èistiè. Kabina Utìsnìná ventilová skøíò Ovládací rozvadìè Tìsnící materiál mezi kabinou a podlahou Protihlukový kryt Ventilová skøíò Palivová nádrž Nádrž hydr. oleje Protihlukový materiál Olejový chladiè Vrtule chlazení Nízkohluèný motor Mohutný otoèový motor Nová vložka hydraulického filtru Nový hydraulický filtr používá vysoce výkonného filtraèního materiálu pro dlouhé intervaly výmìny filtru, což výraznì snižuje náklady na údržbu. Nový hydraulický filtr zvyšuje interval výmìny filtru na Mth a interval výmìny hydraulického oleje na Mth. Jeho malé rozmìry redukují množství odpadního materiálu. Pøedchozí filtr hydraulického oleje Nový filtr hydraulického oleje Pøedchozí filtr hydraulického oleje Nový filtr hydraulického oleje 10

11 HYDRAULICKÉ RÝPADLO Prodloužené intervaly mazání Mosazná pouzdra s velkým pnutím jsou použita v zaèepování pracovního zaøízení a pouzdra SCS v zaèepování lopaty (vyjma vrchního èepu násady) výraznì zvyšují intervaly mazání. SCS pouzdra: Uhlíková ocel s póry obsahujícími olej s velkou viskozitou a speciální mazivo zpùsobuje velkou odolnost proti otìru èásticemi písku èi zeminy. PC228US-3 PC228US-2 PC210-6 Mazání Souèásti lopaty 250 h* 100 h 100 h Souèásti ostatního zaøízení 250 h 100 h 100 h Spotøební materiál Motorový olej 500 h 250 h 500 h Filtr motorového oleje 500 h 250 h 500 h Hydraulický olej h h h Filtr hydraulického oleje h 500 h 500 h Palivový filtr 500 h 500 h 500 h Ocelová pouzdra vs mosazná s velkým pnutím (100 h) (250 h) * Pouze na vrcholu násady Ocelová pouzdra vs mosazná s velkým pnutím (100 h) (250 h) Snazší èištìní chladièe Letmo uložený chladiè oleje zvyšuje prostor mezi chladièem vody a oleje pro snazší èištìní. Ocelová pouzdra vs SCS pouzdra (100 h) (250 h) Znaky bezpeènosti Velké zábradlí pro vìtší pøístupnost stroje. Schùdky s protiskluzovým povrchem pro bezpeèný pøístup na údržbu stroje. 11

12 H Y D R A U L I C K É R Ý P A D L O TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOR OTOÈOVÝ SYSTÉM Model... Komatsu SAA6D102E Typ... 4 dobý, vodou chlazený s pøímým vstøikováním Sání... pøeplòovaný s pøedchladièem vzduchu Poèet válcù... 6 Vrtání mm Zdvih mm Zdvihový objem... 5,88 l 359 in3 Výkon na setrvaèníku kw ot/min (SAE J1349) Vstøikování... vysokorychlostní, mechanické Vyhovuje emisním standardùm 2001 EPA Tier II HYDRAULICKÝ SYSTÉM Typ... HydrauMind (Hydraulic Mechanical Intelligence New Design) system. Systém s uzavøeným okruhem, ventily Load Sensing a tlakovými vyrovnávacími ventily. Poèet volitelných pracovních režimù... 3 Hlavní èerpadlo... pístové s promìnným prùtokem Èerpadla pro... Výložník, násadu, lopatu, otoè a pojezdové okruhy Maximální prùtok l Podpora kontrolního okruhu... samoredukèní ventil Hydraulické motory: Pojezdový... 2 x axiální pístový motor s parkovací brzdou Otoèový... 1 x axiální pístový motor s otoèovou brzdou Nastavení pojistných ventilù: Pracovní okruhy kg/cm 2 Pojezdové okruhy kg/cm 2 Otoèové okruhy kg/cm 2 Pilotní okruh kg/cm 2 Hydraulické válce: Poèet pístnic - vrtání x zdvih Výložník mm x mm Násada mm x mm Lopata mm x mm Zpùsob pohonu... hydrostatický Redukce otoèe... planetové dvouredukèní sooukolí Mazání otoèového vìnce... vazelína Zajištìní otoèe... olejová kotouèová brzda Rychlost otoèe... 11,0 ot/min PØEVODOVÉ ÚSTROJÍ Øízení... dvoupákové s pedály Zpùsob pohonu... hydrostatický Pojezdové motory... Axiální pístové integrované v rámu pasu Systém redukce...planetové dvouredukèní soukolí Maximální tažná síla kg Maximální pojezdová rychlost: Velká... 5,5 km/h Malá... 3,0 km/h Provozní brzda... hydraulická Parkovací brzda... olejová kotouèová PODVOZEK Centrální rám... X - rám Rám pasu... modulový Druh øetìzu... mazaný,tìsnìný Napínání øetìzu... hydraulické Poèet desek pasu (LC) (49) na každé stranì Poèet nosných kladek... 2 na každé stranì Poèet pojezdových kladek (LC)... 7 (9 ) na každé stranì PLNÍCÍ MNOŽSTVÍ PROVOZNÍCH KAPALIN Palivová nádrž l Chladiè... 22,4 l Motor l Koncové pøevody, každá strana... 5,2 l Otoè... 6,6 l Hydraulická nádrž l KABINA Novì navržená, zpevnìná plnì pøetlaková kabina pøipevnìná k rámu s vysokou tuhostí. Vyhovuje standardu OPG (Operator protection guard) 1, ISO 10262, Lpa 73, Lwa 104. PROVOZNÍ HMOTNOST (PRÙMÌRNÁ) Provozní hmotnost s mm dlouhým jednodílným výložníkem, mm dlouhou násadou, SAE navršenou lopatou 0,76 m 3, operátorem, mazivem, chladivem, plnou palivovou nádrží a standardní výbavou. PC228US-3 PC228USLC-3 Trojbøité desky pasu Provozní hmotnost Mìrný tlak Provozní hmotnost Mìrný tlak mm kg kpa kg/cm 2 kg kpa kg/cm ,0 0, ,0 0, ,1 0, ,2 0, ,2 0, ,3 0,37 12

13 HYDRAULICKÉ RÝPADLO ROZMÌRY PC228US-3 PC228USLC-3 Násada mm mm A Celková délka mm mm B Celková šíøka mm mm C Celková výška (k vrcholu kabiny) mm mm D Svìtlost nad zemí, protizávaží mm mm E Minimální svìtlost nad zemí 440 mm 440 mm F Polomìr otáèení zadní èásti mm mm G Délka pasu na zemi mm mm H Délka pasu mm mm I Rozchod pasu mm mm J Šíøe stroje pøes pasy mm mm K Šíøe pasu 600 mm 700 mm L Výška bøitu desky pasu 26 mm 26 mm M Výška kabiny mm mm N Šíøe nástavby mm mm O Vzdálenost osy otoèe od zádi stroje mm mm 13

14 H Y D R A U L I C K É R Ý P A D L O PRACOVNÍ ROZSAHY A KOMBINACE LŽÍCE/NÁSADA Násada mm A Maximální rypná výška mm B Maximální výsypná výška mm C Maximální rypná hloubka mm D Maximální vertikální rypná hloubka mm E Maximální rypná hloubka pro hladinu mm mm F Maximální rypný dosah mm G Maximální rypný dosah na zemi mm H Minimální polomìr otoèení mm I Maximální výška pøi minimálním polomìru otoèení mm Rypná síla lopaty (ISO) kb/149 kn Rypná síla lopaty (SAE) kg/134 kn Tlaèná síla násady (ISO) kg/108 kn Tlaèná síla násady (SAE) kg/105 kn Rypná síla pøi maximálním výkonu 14

15 HYDRAULICKÉ RÝPADLO DODÁVANÉ LŽÍCE Navýšená kapacita lžíce Šíøe lžíce SAE, PCSA CECE Bez boèních bøitù S boèními bøity Poèet zubù Hmotnost 0,50 m 3 0,45 m mm 885 mm kg 0,60 m 3 0,55 m mm 974 mm kg 0,80 m 3 0,70 m mm mm kg 0,90 m 3 0,80 m mm mm kg 1,05 m 3 0,90 m mm mm kg ZDVIHOVÁ KAPACITA Pøíslušenství: Násada mm Výložník mm Lžíce 0,8 m 3 A: Dosah ze støedu otoèe B: Výše uchycení lopaty C: Zdvihová kapacita Cf: Mìøeno podélnì Cs: Mìøeno boènì : Mìøeno pøi maximálním vyložení PC228US-3 Pasy: 600 mm Jednotka: kg A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m Maximum B Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs 6,0 m *3 600 *3 600 *2 950 *2 450 *2 450 * ,0 m * * * * ,0 m *7 050 * ,0 m * PC228USLC-3 Pasy: 700 mm Jednotka: kg A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m Maximum B Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs 6,0 m *3 600 *3 600 * * ,0 m * * *6 450 *6 450 * * * ,0 m *7 050 * * ,0 m * * * Náklad je limitován hydraulickou kapacitou pøed klopnou. Hodnoty jsou založeny na SAE standardu J1097. Hodnoty nedosahují 87 % hydraulické zdvihové kapacity a 75 % klopné kapacity. 15

16 PÁSOVÉ RÝPADLO STANDARDNÍ VÝBAVA Dvojitý vzduchový èistiè s automatickým odluèováním prachu Klimatizace/topení Alternátor 60 A Násada mm s hydraulickým okruhem pro jednu pøídavnou funkci Hydraulický zámek výložníku Hydraulická øídíci jednotka: s jedním pøídavným aktivátorem a pøípravou pro druhý aktivátor Akumulátory, 110 Ah/2 x 12 V Kabina obsahující: anténu, podlážku, Stìraè s cyklovaèem a ostøikovaèem, velké støešní okno, Nahoru odsouvatelné èelní okno, otevíratelné zadní okno, vyjímatelné spodní okno, posuvná sedaèka, tónovaná bezpeènostní skla. Vrtule chlazení s kombinovaným prùtokem a chránièem Protizávaží kg Protiprachová ochrana chladièe vody i oleje Pøístrojová deska Jedno pøední svìtlo Kryt motorového a èerpadlového prostoru Standardní desky pasu: PC228US-3; 600 mm tøí bøité PC228USLC-3; 700 mm tøí bøité Startér 4,5 kw Ochrana podvozku Kryt tlumièe výfuku a turbodmychadla Plnì utìsnìná kabina NADSTANDARDNÍ VÝBAVA Desky pasu 600 mm tøí bøité 700 mm tøí bøité 800 mm tøí bøité ochrana pøedního okna (polovièní) Komatsu Europe International NV Centrála Praha: Jeremiášova Praha 5 - Stodùlky tel.: 02/ fax: 02/ Vyobrazení v tomto prospektu mohou obsahovat nadstandardní výbavu, která se mùže regionálnì lišit. pro podrobnosti prosím kontaktujte Vašeho místního dealera. Právo zmìn bez oznámení je vyhrazeno.

VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228US-3 PC228USLC-3. Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3

VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228US-3 PC228USLC-3. Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3 VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228USLC-3 PC 228 Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3 2 Práce v přeplněných a stísněných prostorách je přímo

Více

D275AX-5 D275AX-5. VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg

D275AX-5 D275AX-5. VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg D 275 D275AX-5 D275AX-5 VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg P Á S O V Ý D O Z E R STRUÈNÝ PØEHLED Sjednocená konstrukce Komatsu Poskytuje nejlepší tržní hodnotu, nejvìtší spolehlivost

Více

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg PC 15R-8 PC15R-8 PC15R-8 MINIRÝPADLO VÝKON SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg TECHNOLOGIE TVARU Výsledek technologie a zkušeností firmy Komatsu, minirýpadlo PC15R-8 reaguje

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER D 155 AX-5 Pásový dozer Úplně nový stroj Komatsu D155 AX 5 navazuje

Více

PC450-8/LC-8/LC-8 HD. Hydraulické rýpadlo PC 450

PC450-8/LC-8/LC-8 HD. Hydraulické rýpadlo PC 450 PC 450 Hydraulické rýpadlo PC450-8/LC-8/LC-8 HD VÝKON MOTORU 263 kw / 358 PS @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST PC450-8: 44.350-45.190 kg PC450LC-8: 45.000-46.500 kg PC450LC-8 HD: 46.500 kg OBJEM LŽÍCE max.

Více

Hydraulické Rýpadlo PC240LC-7 PC240NLC-7 PC240LC/NLC-7

Hydraulické Rýpadlo PC240LC-7 PC240NLC-7 PC240LC/NLC-7 PC240LC-7 PC240NLC-7 VÝKON 125 kw 170 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST PC240LC-7: 24.200-26.400 kg PC240NLC-7: 23.500-25.650 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,89 m³ PC 240 Hydraulické Rýpadlo PC240LC/NLC-7 PC240-7

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 Kolový nakladač WA75-3 STRUČNÝ PŘEHLED Nový kompaktní kolový nakladač WA75-3: je komfortnější,

Více

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ SK1026-5 PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg NOSNOST 1.200 kg VÝKON MOTORU 63,9 kw / 86,9 PS @ 2.500 ot/min SK 1026-5 SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ SK1026-5 SK1026-5 S MYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ STRUČNÝ PŘEHLED Výkon, hospodárnost

Více

WB 97S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg

WB 97S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg WB 97S Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5 VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg Stručný přehled Model WB97S-5 patří k nejnovější generaci rýpadlonakladačů Komatsu,

Více

WB 93S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg

WB 93S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg WB 93S Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5 VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg Stručný přehled Model WB93S-5 patří k nejnovější generaci rýpadlonakladačů Komatsu,

Více

PC210-11 PC210LC-11 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV

PC210-11 PC210LC-11 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV PC210-11 PC210LC-11 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV HYDRAULICKÉ RÝPADLO VÝKON MOTORU 123 kw / 167 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST PC210-11: 22.120-22.660 kg PC210LC-11: 22.730-23.580

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1. SK 1026 Smykem řízený nakladač SK1026-5 VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.200 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

Více

300.9D. Hydraulické minirypadlo. Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu Přepravní hmotnost s bezpečnostním

300.9D. Hydraulické minirypadlo. Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu Přepravní hmotnost s bezpečnostním 300.9D Hydraulické minirypadlo Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu 935 kg Přepravní hmotnost s bezpečnostním rámem 985 kg Kompaktní rozměry Snadný přístup na

Více

ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO : ZX19-5A

ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO : ZX19-5A Řada ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO Kód modelu : ZX19-5A Jmenovitý výkon motoru : 10,6 kw (14,2 hp) Provozní hmotnost : 1 920 kg Objem lopaty podle ISO (vrchovatá) : 0,044 m³ ZX19-5 PŘEHLED OBSAH 4-5 Výkon

Více

JCB MIDI RYPADLO I 8080 ZTS

JCB MIDI RYPADLO I 8080 ZTS Max. provozní hmotnost Výkon motoru 850 kg 44 kw E D L F1 F G M C H I A B K SPECIFIKACE STROJE Rozměry v mm A Délka pasů na podloží 00 B Celková délka podvozku 830 C Světlost protizávaží 767 D Poloměr

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg SK 815 Smykem řízený nakladač SK815-5 VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

Více

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì 3 45.5 kw / 62 Ks -1 pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì Výložník Mono-Boom s výkonnou chránìnou Z - kinematikou a paralelním vedením

Více

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200 S T A V Í M E O K O L O V Á S PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 00 Výkon Motoru 50 kw (70 hp) 57 kw (76 hp) Provozní hmotnost 370 kg 4370 kg Užitečná nosnost 15 kg 1451 kg (50% překlápěcího zatížení) Pásový

Více

D85EX-18 D85PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV

D85EX-18 D85PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV D85EX-18 D85PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV PÁSOVÝ DOZER VÝKON MOTORU 199 kw / 271 PS @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST D85EX-18: 30.360 kg D85PX-18: 28.940 kg OBJEM RADLICE 5,90-7,20

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. VÝKON MOTORU: 37,3 kw MAX. HLOUBKA KOPÁNÍ: 2,55 m MAX. PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ NAKLADAČE: 610 kg A B F E C STATICKÉ ROZMĚRY Model stroje (Pneu 7x15) (Pneu 10x16,5) Model stroje (Pneu 7x15) (Pneu 10x16,5)

Více

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 by Palazzani KOLOVÝ NAKLADAČ PL 1105.2 Emisní norma 97/68 CE TIER 3 Model Perkins 1104D-E44TA Max. výkon 109 kw (148,5 koní) Při otáčkách motoru 2200 ot/min. Počet válců

Více

kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson.

kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson. kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson. Na staveništi neodmyslitelné: Kolové nakladače Wacker Neuson. Díky kolovým nakladačům Wacker Neuson

Více

SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200

SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200 SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200 VÝKON MOTORU PROVOZNÍ HMOTNOST PROVOZNÍ NOSNOST (50% KLOPNÉHO MOMENTU ZATÍŽENÍ) L213 L215 L218 L220 L223 L225 L230 46 HP 52 HP 60 HP 60 HP 74 HP 82 HP

Více

Vyvážecí traktory 810E/1010E

Vyvážecí traktory 810E/1010E Vyvážecí traktory 810E/1010E PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS REVOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME REVOLUTION John Deere přichází s novou modelovou řadou vyvážecích traktorů E s ojedinělou

Více

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842 DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 48 S I WX 8 S DOKONALÁ MISE www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 84 DVOUCESTNÁ RÝPADLA 3. MODELOVÁ ŘADA Výkon a ovládání Dvoucestná rýpadla WX jsou zkonstruována pro maximální

Více

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV DEUTZ-FAHR pøedstavuje novou øadu 7. Nová modelová øada AGROTRON 7 TTV pøináší

Více

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE PROVOZNÍ HMOTNOST: 225 3497 kg 260 3615 kg 280 3655 kg 300 3823 kg 330 3959 kg I M J G F E D L C P O N K H A B SPECIFIKACE STROJE 225/260/280/300/330 Power Boom Model stroje 225 260 280 300 330 Model stroje

Více

VÝKON MOTORU 224 kw / 305 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 25.000 kg KAPACITA LOPATY 4,5-5,0 m³ WA480-6 KOLOVÝ NAKLADAČ WA480-6

VÝKON MOTORU 224 kw / 305 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 25.000 kg KAPACITA LOPATY 4,5-5,0 m³ WA480-6 KOLOVÝ NAKLADAČ WA480-6 VÝKON MOTORU 224 kw / 305 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 25.000 kg KAPACITA LOPATY 4,5-5,0 m³ WA 480 KOLOVÝ NAKLADAČ K OLOVÝ NAKLADAČ STRUČNÝ PŘEHLED Kolový nakladac je skvelou volbou pro težké pracovní

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 173 kw 235 PS @ 2.000 ot./min PROVOZNÍ HMOTNOST 20.000 kg KAPACITA LOPATY 3,3-5,5 m³ WA430-6 KOLOVÝ NAKLADAČ WA430-6

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 173 kw 235 PS @ 2.000 ot./min PROVOZNÍ HMOTNOST 20.000 kg KAPACITA LOPATY 3,3-5,5 m³ WA430-6 KOLOVÝ NAKLADAČ WA430-6 VÝKON NA SETRVAČNÍKU 173 kw 235 PS @ 2.000 ot./min PROVOZNÍ HMOTNOST 20.000 kg KAPACITA LOPATY 3,3-5,5 m³ WA 430 KOLOVÝ NAKLADAČ K OLOVÝ NAKLADAČ STRUČNÝ PŘEHLED Kolový nakladač nastavuje ve své třídě

Více

Kolový nakladač 416 HT Agri

Kolový nakladač 416 HT Agri MAX. VÝKON MOTORU: 97 kw (130 koní) MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 10.308 MAX. OBJEM LŽÍCE: 1,7 m³ TECHNICKÉ ÚDAJE - Standardní zdvih TECHNICKÉ ÚDAJE - Super vysoký zdvih TECHNICKÉ ÚDAJE - Standardní zdvih TECHNICKÉ

Více

EW60E RÝPADLA VOLVO 5,15-5,85 T 47,3 KW

EW60E RÝPADLA VOLVO 5,15-5,85 T 47,3 KW EW60E RÝPADLA VOLVO 5,15-5,85 T 47,3 KW 1 Výkonnost je naší vášní. Ve společnosti Volvo Construction Equipment nám nejde jenom o to, aby naše stroje vyjely ven. Vyvíjíme výrobky a služby, které zvyšují

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B MODEL PX PX92020PC ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KIOTI MODEL PX EXTERIÉR Kompletní a odolná funkčnost, která stále myslí na Vaše pohodlí. Projekční světlomety Díky novým projekčním světlometům a pracovním lampám

Více

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU 1490D Eco III V novém inovovaném 1490D Eco III se skrývají hned dva stroje: svazkovač těžebního odpadu a vyvážecí traktor. John Deere 1490D je k dispozici

Více

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 B TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 Nový rozměr ve třídě kompaktních traktorů Maximální komfort a neomezené možnosti použití 2014 Kubota Corporation KUBOTA K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz PROVOZNÍ HMOTNOST: 2685 kg, 3217 kg a 3651 kg ČISTÝ VÝKON MOTORU: 20 kw (26,8 ks) a SPECIFIKACE STROJE mm mm mm mm mm mm A Osa hnacího a vodícího kola 1440 1597 1707 G Světlá výška podvozku 300 300 300

Více

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946.

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. forterra forterra forterra hsx forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. Nejsilnější a nejlépe vybavené traktory v portfoliu ZETOR F F HSX F HD Max. výkon (kw) 100,2 = 100,2 108,2 Točivý

Více

EW100 Mobilní rýpadla > 6 t

EW100 Mobilní rýpadla > 6 t EW100 Mobilní rýpadla > 6 t S rýpadlem EW100 rychle připraveni vyrazit 10tunové mobilní rýpadlo EW100 vás přesvědčí velkým výkonem, nízkou spotřebou paliva a mimořádně uživatelsky přívětivými funkcemi.

Více

VÝKON 231 kw 310 HP @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 39.010 kg OBJEM RADLICE Radlice Semi-U: 8,8 m³ Radlice U: 11,8 m³ D155AX-5. Pásový dozer D155AX-5

VÝKON 231 kw 310 HP @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 39.010 kg OBJEM RADLICE Radlice Semi-U: 8,8 m³ Radlice U: 11,8 m³ D155AX-5. Pásový dozer D155AX-5 VÝKON 231 kw 310 HP @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 39.010 kg OBJEM RADLICE Radlice Semi-U: 8,8 m³ Radlice U: 11,8 m³ D 155 Pásový dozer P ÁSOVÝ DOZER STRUČNÝ PŘEHLED Jednotná konstrukce Komatsu Nejlepší

Více

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Uvedená data se mohou lišit podle stupně výbavy stroje. Tisková verze 03/2012. Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 TECHNICKÁ

Více

TB230 D TB230

TB230 D TB230 TB23 D 1.215 TB23 Nosnost (jednotky kg) Rozměry (jednotky mm) Dozadu Do strany 433 421 451 451 465 452 457 444 676 676 71 691 697 687 1.246 1.246 1.32 1.286 1.215 1.215-326 316 36 349 352 341 344 333 559

Více

4080 Kolový nakladač. Technická data. Údaje motoru. Počet válců Strana: 1 / 9

4080 Kolový nakladač. Technická data. Údaje motoru. Počet válců Strana: 1 / 9 4080 Technická data Údaje motoru Výrobce Perkins Typ motoru 854E-E34TAWF Počet válců 4 Výkon (max.) / volitelně 75/86 (102/117) kw (PS) Při (max.) 2,5 ot./min. Objem válců 3,4 cm³ Kühlmitteltyp voda /

Více

8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby

8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby NEW 8018/ MINI RÝPADLO 8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby Provozní hmotnost: 1822kg / 2067kg Výkon motoru: 14.2kW 8018/ MINI RÝPADLO SPECIFIKACE STATICKÉ ROZMĚRY Podvozek E D Počet spodních

Více

EW65. Samo si dojede na další staveniště: EW65

EW65. Samo si dojede na další staveniště: EW65 EW65 Kolová rýpadla Samo si dojede na další staveniště: EW65 Mobilní rýpadlo EW65 dojede díky integrovanému režimy jízdy po silnici samo na místo nasazení a nevyžaduje časově náročnou a nákladnou přepravu.

Více

EW160E. RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw

EW160E. RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw EW160E RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw Výkonnost je naší vášní. Ve společnosti Volvo Construction Equipment nám nejde jenom o to, aby naše stroje vyjely ven. Vyvíjíme výrobky a služby, které zvyšují produktivitu.

Více

300.9D. Hydraulické minirýpadlo

300.9D. Hydraulické minirýpadlo 300.9D Hydraulické minirýpadlo Motor Celkový výkon (ISO 14396) 13,7 kw 18 hp Čistý výkon 9,6 kw 13 hp Hmotnost Provozní hmotnost bez bezpečnostního rámu 935 kg Provozní hmotnost s bezpečnostním rámem 985

Více

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI CK22 CK27 CK35 CK KIOTI CK22 CK27 CK35 www.kioti.pal.cz TECHNICKÉ PARAMETRY Motor šetrný k životnímu prostředí Výjimečně tichý dieselový motor KIOTI rodukuje minimální

Více

Nástavná hydraulická fréza. Sortiment výrobků

Nástavná hydraulická fréza. Sortiment výrobků Nástavná hydraulická fréza Sortiment výrobků Nástavná hydraulická fréza Terex Osvědčené při té nejtvrdší denní práci Když denně prorážíte nejtvrdší horninu a beton. A nejste k zastavení ani pod vodou.

Více

1880 Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně FSD 1880 kabina

1880 Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně FSD 1880 kabina Technická data 1880 FSD 1880 kabina Údaje motoru Výrobce Perkins Perkins Typ motoru 404D-22 404D-22 Počet válců 4 4 Výkon (max.) kw (PS) 36,3 (50*) 36,3 (50*) Při (max.) ot./min. 2.800 2.800 Objem válců

Více

WL52. Klasika na staveništi: WL 52

WL52. Klasika na staveništi: WL 52 WL52 Kloubové kolové nakladače Klasika na staveništi: WL 52 Kolový nakladač WL52 nesmí chybět na žádné stavbě. Kromě výkonné hydrauliky také nabízí joystick se snadným ovládáním, se kterým může řidič pracovat

Více

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem 950K 962K 966K 972K 980K Typ motoru Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Čistý výkon ISO 9249 157

Více

Tandemový vibrační válec CB14B. Šířka zhutnění 900 mm 1000 mm Provozní hmotnost kg 1485 1520

Tandemový vibrační válec CB14B. Šířka zhutnění 900 mm 1000 mm Provozní hmotnost kg 1485 1520 Tandemový vibrační válec CB14B R Šířka zhutnění 900 mm 1000 mm Provozní hmotnost kg 1485 1520 Dieselový motor Kohler KDW1003 16,8 kw (22,5 hp) KONKURENČNÍ VÝHODA Produktivita ve STÍSNĚNÝCH PROSTORECH VÝHLED

Více

Ti praví pro stáje a malé prostory.

Ti praví pro stáje a malé prostory. CC CX CX CX Za svůj trvalý úkol považujeme splnění daných parametrů týkajících se výrobků a služeb: spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce, flexibilita a inovace. Kompaktní stroje značky Weidemann

Více

EZ53 Pásová rýpadla Zero Tail. Nejlepší výkon ve své třídě

EZ53 Pásová rýpadla Zero Tail. Nejlepší výkon ve své třídě EZ53 Pásová rýpadla Zero Tail Nejlepší výkon ve své třídě Vysoký výkon při hloubení, také v těžko přístupných místech. EZ53 je perfektní zařízení pro použití blízko stěn nebo budov. Zadní část EZ53 za

Více

Dopřejte si skvělý design na cestách

Dopřejte si skvělý design na cestách Dopřejte si skvělý design na cestách Když jsme představili dynamický model X-MAX 400, sportovně založení dojíždějící byli ohromeni způsobem, jakým tento skútr kombinuje výkon 400 ccm s obratností skútrů

Více

Výsledek mimořádného úsilí. RÝPADLO-NAKLADAČE 3CX a 4CX

Výsledek mimořádného úsilí. RÝPADLO-NAKLADAČE 3CX a 4CX Výsledek mimořádného úsilí RÝPADLO-NAKLADAČE 3CX a 4CX Náš nejvýkonnější rýpadlo-nakladač všech dob Společnost JCB je světová jednička ve výrobě rýpadlo-nakladačů. Má za sebou 57 let zkušeností a více

Více

4080T Kolový nakladač s teleskopickým ramenem

4080T Kolový nakladač s teleskopickým ramenem 4080T Kolový nakladač s teleskopickým ramenem Technická data Údaje motoru Výrobce Perkins Typ motoru 854E-E34TAWF Počet válců 4 Výkon (max.) / volitelně 75/86 (102/117) kw (PS) Při (max.) 2,5 ot./min.

Více

DVOUPODVOZKOVÉ RYPADLO

DVOUPODVOZKOVÉ RYPADLO DVOUPODVOZKOVÉ RYPADLO od 17 Do 23 tun BEZPEČNÉ, VÝKONNÉ, SPOLEHLIVÉ. www.atlasgmbh.com ATLAS ATLAS STAVEBNÍ STROJE - VÝROBCE S TRADICÍ Od člověka k člověku Když Hinrich Weyhausen začal v roce 1919 prodávat

Více

ET65. Výkon a hospodárnost v dokonalém spojení: ET65

ET65. Výkon a hospodárnost v dokonalém spojení: ET65 ET65 Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem Výkon a hospodárnost v dokonalém spojení: ET65 ET65 je rýpadlo, o jakém uživatelé sní. Vysoce výkonný stroj, který překvapí svou kompaktní konstrukcí a

Více

ET145 od Wacker Neuson přináší enormní nárůst výkonu, aniž by překážela velikost rýpadla. Nabízí optimální poměr výkonu, pohyblivosti a stability.

ET145 od Wacker Neuson přináší enormní nárůst výkonu, aniž by překážela velikost rýpadla. Nabízí optimální poměr výkonu, pohyblivosti a stability. ET145 Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem ET145 - šampión kompaktní třídy. ET145 od Wacker Neuson přináší enormní nárůst výkonu, aniž by překážela velikost rýpadla. Nabízí optimální poměr výkonu,

Více

EW 100. S mobilním rýpadlem EW100 jste rychle připraveni vyrazit

EW 100. S mobilním rýpadlem EW100 jste rychle připraveni vyrazit EW 100 Kolová rýpadla S mobilním rýpadlem EW100 jste rychle připraveni vyrazit 10tunové mobilní rýpadlo EW100 vás přesvědčí velkým výkonem, nízkou spotřebou paliva a mimořádně uživatelsky přívětivými funkcemi.

Více

ET90. Výkon a účinnost: ET90. Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem

ET90. Výkon a účinnost: ET90. Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem ET90 Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem Výkon a účinnost: ET90 Spotřeba paliva rýpadla ET90 je až o 20 procent nižší než u srovnatelných modelů to znamená výrazné snížení provozních nákladů. V

Více

315D L. Hydraulické rýpadlo. Motor Cat C4.2 s technikou ACERT Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Hmotnost

315D L. Hydraulické rýpadlo. Motor Cat C4.2 s technikou ACERT Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Hmotnost 315D L Hydraulické rýpadlo Motor Cat C4.2 s technikou ACERT Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Hmotnost Provozní hmotnost Dlouhý podvozek, jednodílný výložník, násada 2600 mm, desky pásů 500 mm.

Více

VYVÁŽECÍ TRAKTORY. - lesní stroje pro úspěšné hospodaření v lese

VYVÁŽECÍ TRAKTORY. - lesní stroje pro úspěšné hospodaření v lese VYVÁŽECÍ TRAKTORY - lesní stroje pro úspěšné hospodaření v lese PRVNÍ V LESE Naše historie odstartovala před 60 lety, kdy Börje Karlsson, zakladatel ROTTNE INDUSTRI AB, pomáhal svému otci odvážet pokácené

Více

Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360. Ergonomie a síla

Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360. Ergonomie a síla Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360 Ergonomie a síla STATKOVÉ, KOLOVÉ A TELESKOPICKÉ NAKLADAČE... s výkonem od 14 kw (20 k) do 132 kw (180 k). Již 50 let vyvíjíme nakladače pro individuální potřeby. Spokojenost

Více

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER PROFIPRO PROFI PROFI 50 50 HARVESTERI HARVESTER PROFI 50 Výkonný Profi 50 je vhodný pro všechny typy terénů, jeho pohyb je plynulý a je velmi šetrný k porostům, nacházejícím se v měkké půdě. Malý poloměr

Více

EZ80 Pásová rýpadla Zero Tail. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti

EZ80 Pásová rýpadla Zero Tail. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ80 Pásová rýpadla Zero Tail Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ80 je největší rýpadlo zero tail od firmy Wacker Neuson. Kompaktní rozměry, snížená spotřeba paliva a vysoký výkon jsou spojeny

Více

2080T Kolový nakladač s teleskopickým ramenem

2080T Kolový nakladač s teleskopickým ramenem 2080T Kolový nakladač s teleskopickým ramenem Technická data Údaje motoru Standard Výrobce Perkins Typ motoru 404D-22 Počet válců 4 Výkon (max.) 36,3 (50*) kw (PS) Při (max.) 2,8 ot./min. Objem válců 2,216

Více

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version Výkon SAE J ,7 kw. Hmotnost 2.

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version  Výkon SAE J ,7 kw. Hmotnost 2. Výkon SAE J1349 34,7 kw Hmotnost 2.630 kg Nosnost lopaty 700 kg NOVÁ GENERACE Není navržen pouze proto, aby vykonával práci, ale proto, aby ji vykonával efektivně a výkonně. S bezpečnou, ekologicky nezávadnou

Více

WL 20 Kolové nakladače: kapacita lžíce < 0,65 m³

WL 20 Kolové nakladače: kapacita lžíce < 0,65 m³ WL 20 Kolové nakladače: kapacita lžíce < 0,65 m³ Multitalent na nejužším prostoru Kolový nakladač WL20 od Wacker Neuson je připraven k použití kdekoliv - i v té nejužší uličce A nejen to: Kolový nakladač

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

Naše definice výkonu 8080 CX120

Naše definice výkonu 8080 CX120 Naše definice výkonu 8080 CX120 Síla a přesnost v dokonalé kombinaci Naše definice výkonu Nakladačem 8080 CX s řízením všech kol rozšiřuje firma Weidemann paletu svých výrobků o přírůstek ve třídě osmitunových

Více

KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE STAVEBNÍ STROJE > KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE 3,17 t CAT 247B 4,26 t CAT 277C STRANA 55 3,45 t CAT 257B STRANA 57 4,49 t CAT 279C 54 STRANA 56 STRANA 58 PŘÍSLUŠENSTVÍ Přídavná

Více

TB1140 IIIB, série 2 TB1140 IIIB D NOVÝ VŠEUMĚL OD TAKEUCHI

TB1140 IIIB, série 2 TB1140 IIIB D NOVÝ VŠEUMĚL OD TAKEUCHI TB114 IIIB, série 2 TB114 IIIB D 11.215 NOVÝ VŠEUMĚL OD TAKEUCHI Robustní otočný kozlík se speciálně ochráněnými hadicemi i hydraulickým posuvem. Pohodlný sevisní přístup k agregátům. Vysoká světlá výška,

Více

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí Řada V VT501 VS501 VT651 VS651 VT801 VS801 Výjimečné výsledky s oblíbenými zametači Zametací zařízení JOHNSTON řady V jsou uznávaná jako nejspolehlivější nástavbové zametací stroje. Nejnovější zametače

Více

20C/25C/3036E Kompaktní traktory

20C/25C/3036E Kompaktní traktory 20C/25C/3036E Kompaktní traktory Když si kupujete John Deere, kupujete si kvalitu, servis a podporu. Ačkoliv naše stroje vzbuzují obdiv, mnoho zákazníků považuje za náš nejlepší produkt naší celosvětovou

Více

1260 Technická data. Hoftrac. Standard Ukázka vybavení 1 Ukázka vybavení 2

1260 Technická data. Hoftrac. Standard Ukázka vybavení 1 Ukázka vybavení 2 1260 Hoftrac 1260 Technická data Standard Ukázka vybavení 1 Ukázka vybavení 2 Údaje motoru Výrobce Perkins Perkins Perkins Typ motoru 404 D-15 404 D-15 404 D-15 Počet válců 4 4 4 Výkon (max.) kw (PS) 24.6

Více

EZ 80. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti

EZ 80. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ 80 Pásová rýpadla Zero Tail Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ80 je největší rýpadlo zero tail od firmy Wacker Neuson. Kompaktní rozměry, snížená spotřeba paliva a vysoký výkon jsou spojeny

Více

KOMPAKTNÍ NAKLADAČE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P510 51 HP

KOMPAKTNÍ NAKLADAČE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P510 51 HP KOMPAKTNÍ NAKLADAČE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P510 51 HP MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 LET ZKUŠENOSTÍ K VAŠIM SLUŽBÁM PICHON KNOW-HOW Již 40 let je fi rma PICHON partnerem v mnoha odvětvích:

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

PC340LC-7 PC340LC-7/ PC340NLC-7 HYDRAULICKÉ RÝPADLO. VÝKON 180 kw / 242 HP / 245 PS

PC340LC-7 PC340LC-7/ PC340NLC-7 HYDRAULICKÉ RÝPADLO. VÝKON 180 kw / 242 HP / 245 PS PC 340 PC340LC-7 PC340LC-7/ PC340NLC-7 VÝKON 180 kw / 242 HP / 245 PS PROVOZNÍ HMOTNOST PC340LC-7: 32960 kg-33910 kg PC340NLC-7: 32860 kg-33810 kg OBJEM LŽÍCE 0,60-2,40 m3 H Y D R A U L I C K É R Ý P A

Více

T5522 Teleskopický nakladač

T5522 Teleskopický nakladač T5522 Teleskopický nakladač Technická data Údaje motoru Výrobce Perkins Typ motoru (volitelně) 404D-22 (404F-22T) Počet válců 4 Výkon (max.) /volitelně 36,3 / 44,7 ( 49 / 61 ) kw (PS) Při (max.) 2,8 ot./min.

Více

WL 70 Kloubové kolové nakladače. Výkonný stroj: Kolový nakladač WL 70

WL 70 Kloubové kolové nakladače. Výkonný stroj: Kolový nakladač WL 70 WL 70 Kloubové kolové nakladače Výkonný stroj: Kolový nakladač WL 70 Díky nejnovější motorové technologii, splňující nejnovější emisní normy, je motor nakladače WL 70 nejen mimořádně účinný, ale také výkonný.

Více

Hoftrac. - nepostradatelné stroje i pro budoucí generace. 1130 CX 1140 CX 1160 CC

Hoftrac. - nepostradatelné stroje i pro budoucí generace. 1130 CX 1140 CX 1160 CC CX CX CC Za svůj trvalý úkol považujeme splnění daných parametrů týkajících se výrobků a služeb: spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce, flexibilita a inovace. Kompaktní stroje značky Weidemann

Více

1770 CX Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně CX 1770 CX kabina

1770 CX Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně CX 1770 CX kabina 1770 CX Hoftrac Technická data 1770 CX 1770 CX kabina Údaje motoru Výrobce Perkins Perkins Typ motoru 404 D-22 404 D-22 Počet válců 4 4 Výkon (max.) kw (PS) 35,7 (49*) 35,7 (49*) Při (max.) ot./min. 2.600

Více

Naše odpověď na Vaše různorodé požadavky 1350 CX 1370 CX 1770 CX

Naše odpověď na Vaše různorodé požadavky 1350 CX 1370 CX 1770 CX Naše odpověď na Vaše různorodé požadavky 1350 CX 1370 CX 1770 CX Malé a všestranné v denním nasazení Naše odpověď na Vaše různorodé požadavky S nakladači řady 13/17 Vám firma Weidemann nabízí skutečně

Více

4080LPT Kolový nakladač s teleskopickým ramenem

4080LPT Kolový nakladač s teleskopickým ramenem 4080LPT Kolový nakladač s teleskopickým ramenem Technická data Údaje motoru Výrobce Deutz Typ motoru TCD 2,9 L4 Počet válců 4 Výkon (max.) 55,4 (75*) kw (PS) Při (max.) 2,3 ot./min. Objem válců 2,9 cm³

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

TB2150 CZ TB2150

TB2150 CZ TB2150 TB215 CZ 8.216 TB215 Nosnost (jednotky kg) Rozměry (jednotky mm) Dozadu 8,m Do strany 8,m 7, 7, 2.465 2.522 2.124 2.522 2.791 2.876 3.27 2.112 2.876 3.27 8.52 2.184 3.91 3.488 4.282 6.32 1.547 2.63 2.813

Více

Neuvěřitelná všestrannost je dosažena kompaktními rozměry a dodatečnou zdvihovou výšku teleskopickým ramenem

Neuvěřitelná všestrannost je dosažena kompaktními rozměry a dodatečnou zdvihovou výšku teleskopickým ramenem Neuvěřitelná všestrannost je dosažena kompaktními rozměry a dodatečnou zdvihovou výšku teleskopickým ramenem Ovladatelnost kloubového řízení společně s bočním posuvem pro jednoduchou manipulací je ve skutečnosti

Více

MODEL KÓD CENA AGRI TECH

MODEL KÓD CENA AGRI TECH MODEL KÓD CENA AGRI TECH AGRI TECH 35.7 VS MFE3220 62 220 AGRI TECH 35.7 VS (PTO) MFE3218 67 850 AGRI TECH 35.7 VS (ZTZ) MFE3219 68 730 AGRI TECH 35.7 VS (PTO+ ZTZ) MFE3217 74 360 AGRI TECH 32.9 VS MFE3434

Více

WL44. Všeuměl pro každodenní maximální výkon

WL44. Všeuměl pro každodenní maximální výkon WL44 Kloubové kolové nakladače Všeuměl pro každodenní maximální výkon Kloubový kolový nakladač WL44 vám nabízí výkon, obratnost a účinnost v jediném stroji. Náležitě se stará o pracovní činnost a při každém

Více

TERRAMET, spol. s r. o.

TERRAMET, spol. s r. o. MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 6584,- kg VÝKON MOTORU: 38,1 kw (51,1 k) SPECIFIKACE STROJE A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm 2006 B Celková délka

Více

C201 Kompaktní zametač

C201 Kompaktní zametač Malý, elegantní a domyšlený C201 Kompaktní zametač Malé kompaktní zametací zařízení C201 je nejnovějším zametacím zařízením z rodiny JOHNSTON. Byl konstruován s ohledem na tři klíčové požadavky zákazníků

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů TISKOVÁ ZPRÁVA www.masseyferguson.com Kontakt pro tisk: Paul Lay Manažer, marketingové komunikace a styk s veřejností Tel: +44 (0)2476 851209 Email: Paul.Lay@agcocorp.com Stahování obrázků z http://assets.agcocorp.com

Více