TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC"

Transkript

1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC Vypracovala: Jitka Chocholoušková 1

2 Obsah: 1. Uživatelské prostředí Tvorba objektů Tvorba úsečky Tvorba kružnice a oblouku Tvorba kružnice Tvorba oblouku Tvorba bodu Tvorba zaoblení a sražení Tvorba pravoúhelníku Úpravy a editace Zkracování a prodlužování Přerušení Transformace Delta Přesunutí Kopie Kopie se spojením koncových bodů entit Panel nástrojů Detail Kótování Lineární kóty Kótování rádiusu Kótování průměru Kótování úhlu Kótování sražení Vložení Vložení textu Vložení odkazu Vložení šipky Vložení vynášecí čáry Šrafování Změna již existující pozice nebo atributů Tisk výkresu Cvičení

3 Pomocí tohoto studijního materiálu je možno získat základní zručnost v ovládání CADKEY. Je určena pro studenty, kteří se seznamují se základy počítačové podpory technického kreslení. Cílem není ze čtenářů vychovat profesionály, cílem je seznámit studenty se základními postupy při využívání CAD systému. Předpoklad pro správné využití této příručky jsou základní znalosti zásad technického kreslení, které je důležitou součástí odborného vzdělání. Jako výukový předmět vzniklo technické kreslení na základě požadavků z výrobní sféry. Správný technický výkres je jednoznačným komunikačním prostředkem mezi konstruktérem a dělníkem, mezinárodním dorozumívacím prostředkem techniků. Musí být přehledný, čitelný, srozumitelný a úhledný. Výkresy se kreslí podle přesných pravidel, která stanoví příslušné technické normy. Jednotný způsob technického kreslení má v mezinárodním měřítku velký ekonomický význam. Technická dokumentace je nezbytnou součástí přípravy výroby všech technických oborů. U všech oborů technického vzdělávání má technické kreslení spolu s technickou dokumentací důležitou úlohu, mimo jiné plní i funkci průpravného předmětu pro další studium odborných předmětů (strojnictví, technologie, strojírenská technologie, stroje a zařízení) včetně praktického vyučování. 3

4 1.Uživatelské prostředí Po spuštění CADKEY se na monitoru zobrazí úvodní pracovní plocha PANEL NÁZVU PANEL MENU PANEL NÁSTROJŮ APLIKAČNÍ MENU KONVERZAČNÍ PANEL PANEL NASTAVENÍ GRAFICKÁ PLOCHA STAVOVÝ ŘÁDEK POLE POSLOUPNOSTI VOLEB Panel názvu Je umístěn na horním okraji obrazovky. V levé části zobrazuje jméno souboru, se kterým se právě pracuje. V pravém horním rohu jsou tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a ukončení. Panel MENU Roletová menu, která obsahují funkce společné pro všechny aplikace. Panel nástrojů Tvoří ho ikony, které se používají pro rychlý přístup k nejvíce používaným příkazům. Tento panel lze uživatelsky definovat. 4

5 Konverzační panel Je umístěn pod panelem nástrojů a tvoří ho čtyři části. 1. Tlačítkové volby 2. Tlačítka činnosti 3. Dialogový řádek 4. Pole vstupních dat TLAČÍTKOVÉ VOBY DIALOGOVÝ ŘÁDEK TLAČÍTKA ČINNOSTÍ POLE VSTUPNÍCH DAT Menu aplikací Je tvořeno základními aplikačními ikonami (Tvorba, Transformace, Úpravy, Výkres, Detail). Každá aplikační ikona má další ikony vřazeného menu: TVORBA TRANSFORMACE ÚPRAVY DETAIL 5

6 Panel nastavení Zobrazuje se vždy pod aplikačním menu. Pomocí tohoto panelu lze nastavit například tloušťku a grafické provedení čar. Stavový řádek Je umístěn ne levé straně spodní obrazovky. V levé části je název v daném okamžiku používané funkce MENU. V pravé části je obsažen popis funkce, na které je právě umístěn kurzor myši (vyjádřeno číselnou hodnotou v jednotlivých souřadnicích) POPIS FUNKCE SOUŘADNICE KURZORU MYŠI Řádek posloupností příkazů (historie) Je umístěn na pravé spodní straně obrazovky. Zobrazují se v něm ikony jednotlivých funkcí tak, jak byly používány. Opakování již použité funkce lze provést kliknutím kurzoru myši na ikonu příslušné funkce v ŘÁDEK POSLOUPNOSTI PŘÍKAZŮ 6

7 2. Tvorba objektů Pod základním tlačítkem Tvorba jsou další tlačítka jako vnořená menu zvolené základní funkce. Umožňují tvorbu, editaci a další činnosti s jednotlivými objekty. Jsou-li tlačítka podbarvena šedě a mají-li v pravém spodním rohu šipku, je v této volbě další vnořené menu. Při přesunutí kurzoru na jednotlivá tlačítka se zobrazí vždy název tlačítka (oznamuje funkci při jeho použití). Ve vnořeném menu jsou tlačítka podbarvena zeleně. Rozšířenější popis všech tlačítek v aplikačním menu, vnořeném menu a v panelu nástrojů se zobrazuje ve stavovém řádku. Poziční menu Toto menu se zobrazuje v konverzačním panelu vždy, když se v CADKEY tvoří objekt. KURZOR BOD Zadání počátečního nebo koncového bodu se provede kliknutím myši na grafickou plochu. V případě, že je zapnutý inteligentní kurzor se většinou počátek nebo konec objektu uchopí významného bodu již umístěného objektu na ploše. Počáteční nebo koncový bod konstruovaného objektu bude na zvoleném bodu, který musí být předem v grafické ploše umístěn. 7

8 KON BOD Počátek nebo konec objektu bude umístěn na konci nebo počátku již zkonstruovaného objektu. STŘED Počátek nebo konec objektu bude umístěn v přesném středu již zkonstruovaného objektu. PRŮSEČÍK Počátek nebo konec objektu bude umístěn v průsečíku dvou objektů. Je nutno kliknout postupně na oba objekty, jejichž průsečík hledáme. NA KŘIVCE Počátek nebo konec objektu bude umístěn v zadané vzdálenosti od určeného počátku na křivce nebo úsečce. KLÁVESNICE Počátek nebo konec objektu bude umístěn zadáním číselné hodnoty z klávesnice přesných souřadnic jednotlivých os v pravoúhlém souřadnicovém systémy XYZ. 8

9 Např. bod o souřadnicích : [0;0;0] [10;20;0] 9

10 3. Tvorba úsečky Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Vnořené menu zobrazuje možnost tvorby úsečky patnácti různými způsoby. Takto lze vytvořit tečny, komice, rovnoběžky. Tvorba úsečky koncovými body Zvolením této funkce se vytvoří úsečka dvěma koncovými body, které umístíme použitím pozičního menu (viz. kapitola 2.) 10

11 Tvorba řetězce úseček Použijeme-li volbu z pozičního menu (KURZOR) vytvoří se řetězec nekonečného počtu úseček. Tvorba se ukončí stisknutím klávesy ESC nebo pravým tlačítkem myši. Tvorba úsečky pod úhlem Na ploše již musí být umístěna úsečka, od které bude nová úsečka pod požadovaným úhlem vytvořena. Pro volbu počátku vytvářené úsečky se zvolí jedno z tlačítek pozičního menu. Již vytvořená úsečka, ke které bude vedena nová úsečka pod úhlem 30 11

12 Tvorba rovnoběžné úsečky Vytvoří úsečku, která je rovnoběžná s již vytvořenou úsečkou na ploše. Její počátek bude umístěn použitím volby z pozičního menu. 12

13 Tvorba rovnoběžné úsečky ve vzdálenosti Vytvoří úsečku, která je rovnoběžná s již vytvořenou úsečkou a tato bude ve vzdálenosti, která se stanoví zadáním hodnoty do zadávacího pole v konverzačním panelu. Tvorba horizontální úsečky Vytvoří v pozici určené z pozičního menu horizontální úsečku v délce přes celou šířku grafické plochy Tvorba vertikální úsečky Vytvoří v pozici určené z pozičního menu horizontální úsečku v délce přes celou výšku grafické plochy 13

14 Vertikální úsečka Horizontální úsečka Tvorba úsečky tečna/tečna Tato volba umožňuje vytvořit úsečku, která bude tečnou ke dvěma obloukům nebo kružnicím. Pro tečné připojení na kružnici je nutné zvolit kliknutím na správnou stranu kružnice. Tvorba úsečky tečna/bod Umožňuje vytvořit úsečku, která bude tečná k oblouku nebo kružnici a opačný konec úsečky bude umístěn v pozici určené z pozičního menu. Tvorba úsečky kolmé ke dvěma objektům Umožňuje vytvořit úsečku, která bude kolmá ke dvěma objektům. Např. přímka kružnice Tvorba úsečky kolmice/bod Umožňuje tvorbu úsečky, která je kolmá k prvnímu vybranému objektu a prochází bodem určeným z pozičního menu 14

15 4. Tvorba kružnice a oblouku 4.1. Tvorba kružnice Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Pomocí vnořeného menu lze vytvářet kružnice celkem osmi způsoby. Tvorba kružnice je podmíněna zadáním hodnot poloměru nebo průměru a určením středu kružnice. Tvorba kružnice pomocí poloměru a středu V zadávacím poli konverzačního panelu stanovíme poloměr kružnice a pomocí volby v pozičním menu se stanoví střed kružnice. 15

16 Tvorba kružnice pomocí průměru V zadávacím konverzačním panelu se zadá hodnota průměru. Pomocí volby v pozičním menu stanovíme střed kružnice (pomocí kurzoru, klávesnice, ) Tvorba oblouku Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Pomocí vnořeného menu lze vytvářet kružnice celkem deseti způsoby. Lze vytvářet oblouk samostatně, bez potřebné předešlé konstrukce jiných objektů, nebo k již vytvořeným objektům přidat potřebný oblouk. Ve většině případů je nutno zadat požadovaný poloměr (průměr) a úhly počátku a konce vytvářeného oblouku. Tvorba oblouku poloměr/ střed 16

17 17

18 5. Tvorba bodu Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Pomocí vnořeného menu lze vytvářet bod, nebo množinu bodů: - určením pozice - bod na oblouku - množina bodů na křivce Tvorba bodu určením pozice 18

19 6. Tvorba zaoblení a sražení Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Tato tvorba se používá ke sražení nebo zaoblení dvou entit, které se pod určitým úhlem protínají. Zaoblení s ořezáním 19

20 Zaoblení bez ořezání Lineární sražení - touto volbou dosáhneme lineárního sražení dvou entit protínajících se pod libovolným úhlem 20

21 21

22 7. Tvorba pravoúhelníku Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Tvorba pravoúhelníku pomocí jednotlivých úseček 22

23 Tvorba pravoúhelníku z jedné uzavřené čáry 23

24 8. Úpravy a editace Entity vytvořené jednotlivými volbami v menu Tvorba je třeba velmi často upravovat a měnit. Pomocí voleb v menu Úpravy lze změnit nebo upravit již vytvořené entity podle potřeby. Pomocí jednotlivých voleb lze: - zkracovat nebo prodlužovat entity - rozdělit entity na dvě nebo více samostatných částí - modifikovat geometrii - editovat nebo upravovat křivky - atd. Podmínkou pro ořezání nebo prodloužení entit je, aby se entity, které upravujeme skutečně, nebo teoreticky křížiy Zkracování a prodlužování Zkracování Ořez/Pro První - ořeže nebo prodlouží entitu jinou entitou - kliknout na entitu, kterou chceme ořezat nebo prodloužit v místě, které má být zachováno - pak kliknout na entitu, ke které má být entita ořezána nebo prodloužena Pozor: neklikat sem! 24

25 Prodloužení 25

26 Ořez/ Pro Obě - ořeže nebo prodlouží obě entity vzájemně - kliknutím na dvě entity, které chceme vzájemně prodloužit nebo ořezat v místech, ketá mají být zachována Ořez/ Pro Dvojité - ořeže nebo prodlouží entitu na obou koncích - kliknout na entitu, kterou chceme ořezat nebo prodloužit v místě jejího zachování a následné kliknutí na entity (na každé straně jedna), ke kterým chceme ořezat nebo prodloužit Ořez Rozděl - ořeže entitu mezi dvěma jinými entitami 8.2. Přerušení Přerušit První - přeruší entitu jinou entitou - kliknutím na část entity, kterou chceme zachovat v původním atributu a následné kliknutí na entitu, kterou chceme rozdělit Přerušit Obě - obě entity se přeruší navzájem - kliknutím na dvě entity se tyto obě navzájem přeruší 26

27 Přerušení Dvojité - přeruší entitu mezi dvěma entitami - kliknutím na entitu mezi dvěma, kterými ji chceme přerušit a následné kliknutí na obě entity - tímto způsobem lze přerušit uzavřené entity (např. kružnice) 27

28 9. Transformace Transformace umožňuje tyto operace: posunutí o delta x, y,(z) posunutí ze staré do nové pozice rotace změna měřítka ve všech osách změna měřítka ve směru zrcadlení kolmé promítnutí promítnutí ve směru atd. 9.1.Delta Přesunutí - originál je vždy vymazán a přesunut do nové pozice - levým tlačítkem myši se vybere oblast 28

29 Nová poloha Původní poloha Kopie - originál zůstává a na nové pozici je umístěna kopie 29

30 Kopie se spojením koncových bodů entit - zhotovení 3D drátového modelu 30

31 Stará - Nová poloha posunutí ze staré do nové pozice Rotace posune kopíruje propojí kopie kopie vybraných entit s použitím základního bodu - posune, kopíruje nebo propojí vybraných entit o úhel Úplné měřítko - změna měřítka ve všech osách - posune, kopíruje nebo propojí kopie vybraných entit shodným měřítkem ve všech směrech Zrcadlení - 1. posune, 2. kopíruje nebo 3. propojí kopie vybraných entit přes rovinu zrcadlení 1. Posunutí 31

32 32

33 2. Kopírování - postup shodný s postupem výše 3.Propojení kopií 33

34 10. Panel nástrojů Lišta oken dolů a nahoru Nový - pro otevření nového výkresu Otevřít PRT soubor - pro otevření již existujícího výkresu Uložit PRT soubor Import PTN Ovládací panely Překreslit Regenerace obrazovky 34

35 Výřez Předchozí měřítko Auto Vymazat entity Vymazat entitu ENTER 35

36 Změna atributů - po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí dialogové okno Změna Atributů - lze měnit (opravit) u již vytvořených entit o typ čáry o tloušťka čáry o barvu čáry (vytištěnou tloušťku čáry) Změna - viz kapitola 14. Změna atributů Export PTN - viz kapitola 16. Import a Export Ověřit polohu Vzdálenost dvou pozic 36

37 Panel Nastavení - pomocí tohoto panelu lze nastavit atributy pracovního vzoru, např. barvu, tloušťku a druh entit - pomocí tohoto panelu lze v průběhu tvorby měnit jednotlivá nastavení Stavový řádek - je umístěn na levé straně spodní části obrazovky - v levé části zobrazuje název v daném okamžiku používané funkce nebo menu z Panelu menu - v pravé části je obsažen popis funkce, na které je právě umístěn kurzor myši - v této části se zobrazí poloha kurzoru vyjádřena číselnou hodnotou v jednotlivých souřadnicích Řádek posloupnosti příkazů historie - je umístěn na pravé straně spodní části obrazovky - zobrazují se v něm ikony jednotlivých funkcí tak, jak jsme je postupně používali - opakování již použité funkce lze provést kliknutím kurzoru myši na ikonu příslušné funkce - z tohoto řádku se dají ikony přetažením umístnit do panelu nástrojů 37

38 11. Detail určeno pro: o kótování o zápis textů a vytváření popisů o šrafování - kóty, texty, popisy, kótovací a vynášecí čáry, šrafy jdou kreslící entity se zvláštní strukturou, která nedovoluje tyto entity rozdělit na samostatné prvky Stisknutím tlačítka detail se v aplikačním menu zobrazí 14 tlačítek, u nichž jsou ve většině případů další vnořená menu. - Lineární kótování - Kótování rádiusu - Kótování průměru - Kótování úhlu - Kótování od jedné základny - Kótování stražení - Vkládání textu - Vkládání odkazů - Vkládání šipek - Šrafování - Editace kót a textů - Změna atributů kót a textů Nastavení atributů kótování a textů - toto dialogové okno má celkem čtyři záložky 1. TEXT - Poměr textu Umístění textu (červený) uchopovací bod umístnit vlevo dole - Text kót zaškrtnout políčko Centrování - Umístění kót uchopovací červený bod umístnit vprostřed dole 38

39 2. KÓTOVÁNÍ Jednotky kót milimetry Zobrazení desetinné číslo Počet desetinných míst nastavit bez desetinných míst Oddělovač desetinných míst tečka Zatrhnout políčka: Text podle kótovací čáry Nuly vzadu ostatní políčka nezatrhávat 39

40 3. VYNÁŠECÍ A KÓTOVACÍ ČÁRY - Typ vynášecích čar - Obě - Vzdálenost vynášecích čar Typ vynášecích šipek nevyplněná šipka - Přesah vynášecích čar Typ kótovacích čar Obě spojitě - Zatrhnout políčka o Poměr výšky textu o Krátké kótovací čáry u Radiusu/Průměru 40

41 4. TOLERANCE - ponechat přednastavené Po nastavení potřebných atributů pro zadávání textů a kotování je nutno uložit. 41

42 Pokaždé po otevření CADKEY je nutno stisknout tlačítko nastavení atributů a stisknout Načíst. Zobrazí se hlášení, že soubor byl úspěšně načten a pak stisknout OK 42

43 12. Kótování Lineární kóty Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí nabídka pro široký výběr druhů lineárních kót. Horizontální kóta - vytvoří vodorovnou lineární kótu Vertikální kóta - vytvoří svislou lineární kótu Rovnoběžná kóta - vytvoří lineární kótu rovnoběžnou se spojnicí uchopovacích bodů vynášecích čar Horizontální řetězová kóta - vytvoří vodorovnou řetězovou kótu Vertikální řetězová kóta - vytvoří svislou řetězovou lineární kótu Rovnoběžná řetězová kóta - vytvoří lineární kótu rovnoběžnou se spojnicí uchopovacích bodů vynášecích čar Horizontální souřadnicová kóta - vytvoří vodorovnou souřadnicovou lineární kótu Vertikální souřadnicová kóta - vytvoří svislou souřadnicovou lineární kótu Rovnoběžná souřadnicová kóta - vytvoří rovnoběžnou souřadnicovou lineární kótu Horizontální kóta od základny - vytvoří vodorovnou lineární kótu od jedné základny Vertikální kóta od základny - vytvoří svislou lineární kótu od jedné základny Rovnoběžná kóta od základny 43

44 12.2. Kótování rádiusu Standardní kóta rádiusu - vytvoří kótu rádiusu, ve které je možno umístit hodnotu kóty dovnitř rádiusu nebo na vnější stranu Kóta rádiusu střed hrana - vytvoří lineární kótu mezi středem rádiusu a hranou, kterou je možno umístit vertikálně, horizontálně nebo rovnoběžně Lomená kóta - při tvorbě tohoto druhu kóty vyzve systém po výběru oblouku k určení středu oblouku a dále určit 1. a 2. Bod lomu kóty Ke dvěma bodům - vytvoří kótu rádiusu ke dvěma bodům zadaným pomocí Pozičního menu Kótování průměru Standardní kóta - vytvoří standardní kótu kružnice - umístnit kóty je možné dovnitř nebo vně kružnice Kóta ke hraně - vytvoří lineární kótu průměru ke hraně kružnice Kóta ke dvěma bodům - vytvoří lineární kótu ke dvěma bodům 44

45 Kótování úhlu Úhel definovaný dvěma úsečkami - po výběru ramen úhlu je třeba zadat kótujeme li vnitřní nebo vnější úhel Úhel definovaný třemi body - výběr bodů se provede pomocí Pozičního menu dále je třeba zadat kótujeme li vnitřní nebo vnější úhel Kótování sražení Písmeno a délka hrany sražení - podle nastavení atributů detailu provede systém umístění textu kóty Délka hrany sražení a úhel - systém provede umístění textu podle nastavení atributu detailu 45

46 13. Vložení Vložení textu Vložení textu pomocí textového editoru - Kliknutím na toto tlačítko se otevře dialogové okno Textový editor, pomocí kterého lze vytvořit požadovaný text - požadovaný text pomocí klávesnice napíšeme - pomocí tlačítka Font máme možnost měnit font textu - tlačítkem Vymazat zrušíme zobrazený text - tlačítko Storno uzavře dialogové okno Tlačítkem OK se vrátíme zpět do grafické plochy - u kurzoru myši je zobrazen rámeček, který určuje velikost vkládaného textu a jeho umístění - kliknutím levého tlačítka myši umístíme text na požadované místo - opětovným kliknutím n jiném místě vložíme stejný text - to lze opakovat až do stisknutí klávesy esc Vložení textu ze souboru uloženém na disku - lze upravovat - použitím této volby se otevře dialogové okno Otevřít textový soubor na disku - zde je možnost vybrat adresář a soubor, který chceme použít k otevření a umístění textu na grafickou plochu - po označení vybraného souboru otevřeme - na grafické ploše se zobrazí kurzor s rámečkem textu - kliknutím umístíme vybraný text na požadované místo (opakovaně až do esc ) 46

47 Vložení textu ze souboru uloženém na disku - nelze upravovat Uložení vybraného souboru na disk - po použití této volby vyzve systém k výběru textového řetězce - po vykonání tohoto úkonu se otevře dialogové okno Uložit textový soubor - vybrat adresář a název souboru - po stisknutí tlačítka uložit se vybraný textový řetězec uloží do souboru pod zvoleným názvem 47

48 Vložení odkazu - stisknutím tohoto tlačítka je umožněno vložit odkaz k zobrazenému obrazu - systém vyzve k zadání počtu odkazových značek v zadávacím poli - otevře se dialogové okno Textový editor - do něj se zapíše požadovaný text odkazu - pak OK - pomocí kurzoru myši umístíme odkazovaný text - systém vyzve k určení směru odkazových šipek 48

49 Vložení šipky - pomocí tohoto tlačítka lze zadávat do grafické plochy šipky - po stisknutí tlačítka vyzve systém v konverzačním panelu k výběru volby k zadání šipky Kon body - tato volba umožní zadávat konec a začátek šipky koncovými body s použitím pozičního menu 49

50 Řetězec - touto volbou vytvoříme řetězec šipek - tvorbu řetězce lze ukončit stisknutím esc Rovnoběž - tato volba umožní tvorbu šipky, která bude rovnoběžná s referenční přímkou - umístění šipky se provede pomocí pozičního menu Vložení vynášecí čáry - použitím tohoto tlačítka umožní systém vkládání vynášecích čar do grafické plochy Kon Body - umožňuje zadávat konec a začátek vynášecí čáry koncovými body s použitím pozičního menu Řetězec - umožňuje vytvořit řetězec vynášecích čar Rovnoběž - možnost tvorby vynášecích čar, které budou rovnoběžné s referenční přímkou Kolmo - vytvoření vynášecí čáry, která bude kolmá na referenční přímku 50

51 14. Šrafování - tato volba umožňuje vytvoření šrafování v geometrii znázorněné na grafické ploše Tvorba šrafování - po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno pro zadávání parametrů a výběr druhu šrafování - v tomto dialogovém okně lze vybrat typ šraf - v zadávacích polích lze zvolit úhle sklonu šrafování a vzdálenost mezi jednotlivými šrafami - zatržením políčka Rychlý výběr umožníme vytvořit šrafování v uzavřeném prostoru - konce všech entit se musí dotýkat v dané rovině 51

52 Není-li zatrženo tlačítko Rychlý výběr je nutno provést výběr prostoru pro šrafování podle volby zobrazené v konverzačním panelu - po ukončení všech výběrů a voleb v tomto dialogovém okně stiskneme tlačítko OK - pak kliknout levým tlačítkem myši do uzavřeného prostoru, ve kterém se zobrazí požadované šrafování Přidá hranici ke šrafování - použitím tohoto tlačítka lze přidat do již vyšrafované plochy další hranice, které upraví šrafování Odebere hranici ke šrafování - Při použití tohoto šrafování lze odebrat hranici, která určovala ohraničení již stávajícího šrafování 52

53 15. Změna již existující pozice nebo atributů Editace atributů - použitím tohoto tlačítka lze měnit pozici nebo atributy u již existujících popisků, vložených textů a textů kót - po stisknutí tlačítka se v konverzačním panelu zobrazí nabídka pro výběr atributů pro požadovanou změnu Textové atributy - použitím této funkce se otevře dialogové okno Změna, ve kterém zatržení příslušného políčka se aktivuje požadovaná funkce Poměr textu - určuje poměr šířky ku výšce textového znaku (nejlépe 0.8) Mezi řádky - poměr výšky mezery mezi řádky k výšce textového znaku Font - po aktivaci se uvolní roletové menu pro nabídku druhů fontů textu Výška textu - lze měnit výšku znaků textu Úhel sklonu - lze měnit úhel sklonu znaků textu Úhel textu - lze nastavit natočení textu v dané rovině (nejčastěji 90 nebo pro vložení popisu ve vertikálním směru) Vyplněný font - aktivuje se políčko pro zapnutí vyplněného fontu Podtržení - pro podtržení znaků ve vloženém textu Zrcadlení textu - pro zrcadlení vloženého textu 53

54 Textová pozice - použitím této funkce lze měnit pozici textu popisu nebo pozici textu kóty - vybereme text pro změnu - u kurzoru se zobrazí čtyřúhelník, který zobrazuje uchopený text - myší umístníme text do nové pozice - zrušení této funkce: esc Úprava textu - po použití této funkce se na ploše zobrazí dialogové okno Editor textu - v tomto okně lze provést editaci zobrazeného textu - po stisknutí OK se editovaný text zobrazí již opravený na stejném místě jako původní text 54

55 Hodnota kóty - po použití této funkce je třeba vybrat kótu - po provedení výběru kóty pro změnu se zobrazí zadávací pole - v zadávacím poli je modře podbarvená stávající hodnota kóty - přepsáním nebo umazáním části čísel změníme číselnou hodnotu - po stisknutí klávesy enter se hodnota kóty změní Repase kóty Desetiny - změní u vybrané kóty počet desetinných míst 55

56 Zlomek - změní desítkové hodnoty na hodnoty vyjádřené zlomkem Vynášecí čáry - po použití této funkce se v konverzačním menu zobrazí nabídka: Šipky - po použití se v konverzačním poli zobrazí nabídka: Směr - změní směr zobrazení šipek u vybrané kóty 56

57 Styl v konverzačním panelu se zobrazí další nabídka Šipka normální prázdná šipka Vyplněná šipka šipka, která je celá vykreslená Přeškrtnutí místo šipek hraničící úsečka Tečka místo šipek se na konci kótovací čáry zobrazí tečka Tolerance - použitím této funkce se otevře dialogové okno Změna tolerance Lineární kóty Typ tolerance - zatržením se aktivuje roletové menu pro výběr typu tolerance Horní tolerance - zatržením se otevře zadávací pole pro vložení hodnoty horní tolerance Spodní tolerance - zatržením se otevře zadávací pole pro vložení hodnoty spodní tolerance Úhlové kóty Typ tolerance - zatržením se aktivuje roletové menu pro výběr typu tolerance Horní tolerance - zatržením se otevře zadávací pole pro vložení hodnoty horní tolerance Spodní tolerance 57

58 - zatržením se otevře zadávací pole pro vložení hodnoty spodní tolerance Měřítko kót - po použití se v konverzačním panelu otevře zadávací pole do kterého vložíme novou hodnotu měřítka kóty - - nová hodnota vždy přepočítá podle zadaného měřítka skutečnou hodnotu kóty - výběr kót, pro změnu měřítka se provede podle nabídky v konverzačním panelu 58

59 16. Tisk výkresu Import rámečku a razítka z adresáře - po stisknutí tlačítka Soubor se zobrazí rolovací menu - vybereme Import a pak CADKEY PTN Soubor Import CADKEY PTN - na pracovní ploše se zobrazí okno Načítání vzoru (pattern) - v seznamu pattern souborů vybereme soubor obsahující rámeček zvoleného formátu a razítko (obě entity lze vložit samostatně) - zaškrtneme políčko rychlý import - Měřítko nastavíme : Úhel nastavíme: 0 - Zaškrtnout políčko Animace umístění o poté klikneme na tlačítko otevřít 59

60 - pomocí volby Detail vyplnit popisové pole (razítko) 60

61 Tisk výkresu Soubor tisk vybrat tiskárnu - v případě potřeby upravit Vlastnosti - bílý obdélník kurzorem myši nasadit na výkres - pak ENTER 61

62 Cvičení Úloha č. 1 Zkonstruujte: 10 vertikálních rovnoběžných úseček, jejichž vzdálenost je 10mm. 10 horizontálních rovnoběžných úseček, jejichž vzdálenost je 15mm. Uložit jako: 001Vertikální a horizontální úsečky Úloha č. 2 Zkonstruujte: a) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;0;0] b) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [0;100;0] c) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;100;0] Uložit jako: 002 Úsečky pomocí klávesnice 62

63 Úloha č.3 Zkonstruujte: a) úsečku, úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;0;0] a úsečky: - která s původní svírá úhel 30 - která s původní svírá úhel 45 - která s původní svírá úhel 60 - která s původní svírá úhel která s původní svírá úhel 120 Uložit jako:003 Úsečky pod úhlem Úloha č. 4 Zkonstruujte: Zobrazí celou obrazovku a)horizontální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) b)vertikální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) c)změňte obě úsečky na žluté (při tisku se projeví jako tenké čáry) a čerchované d)kružnici o poloměru 50mm se středem v průsečíku vertikální a horizontální úsečky Uložit jako: 004 Kružnice pomocí poloměru 63

64 Úloha č. 5 Zkonstruujte: a)horizontální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) b)vertikální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) c)změňte obě úsečky na žluté (při tisku se projeví jako tenké čáry) a čerchované d)5 soustředných kružnic se středy v průsečíku vertikální a horizontální úsečky o průměrech :10 mm; 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm Uložit jako: 005 Kružnice pomocí průměru Úloha č. 6 Zkonstruujte: a)úsečky pomocí klávesnice o souřadnicích počáteční bod [0;0;0]; koncový bod [100;0;0] b)počáteční bod [100;0;0]; koncový bod [100;100;0] c)počáteční bod [100;100;0]; koncový bod [0;100;0] d)počáteční bod [0;100;0]; koncový bod [0;0;0] e)u vzniklého čtverce zaoblete rohy poloměr zaoblení je 30mm Uložit jako: 006 Zaoblení s ořezáním 64

65 Úloha č. 7 Zkonstruujte: a)úsečky pomocí klávesnice o souřadnicích b)počáteční bod [0;0;0]; koncový bod [100;0;0] c)počáteční bod [100;100;0]; koncový bod [0;100;0] d)úsečky pomocí inteligentního kurzoru (Tvorba úsečka kurzor) tak, že spojíte začátky a konce obou úseček e)ve vzniklém čtverci srazte hrany (20mm) Uložit jako: 007 Sražení hran Úloha č. 8 Zkonstruujte: Pravoúhelník - čtverec pomocí Šíř/ Výš o rozměru 100mm, levý spodní roh umístněte (pomocí klávesnice) do počátku soustavy souřadnic [0;0;0] Uložit jako: 008 Pravoúhelník 65

66 Úloha č. 9 Zkonstruujte: a) 10 vertikálních rovnoběžných úseček, jejichž vzdálenost je 10mm. b) 10 horizontálních rovnoběžných úseček, jejichž vzdálenost je 10mm c) Ořežte na čtverec na čtverec o straně 100mm, který tvoří centimetrovou síť Uložit jako: 009 Ořez Úloha č. 10 Zkonstruujte a)horizontální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) b)vertikální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) c)změňte obě úsečky na žluté (při tisku se projeví jako tenké čáry) a čerchované d)kružnici o poloměru 50mm se středem v průsečíku vertikální a horizontální úsečky e)ořežte osy přesahující kružnici f)rozděl kružnici na 4 čtvrtkružnice a vymaž čtvrtkružnice v 1. a 3. Kvadrantu Uložit jako: 010 Rozdělení kružnice 66

67 Úloha č. 11 Zkonstruujte: a) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;0;0] b) úsečku rovnoběžnou s původní ve vzdálenosti 100 mm c) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [0;50;0] d) 5 úseček rovnoběžných s úsečkou vytvořenou c) ve vzdálenosti 20 mm e) prodluž úsečky z bodu d) k úsečce z bodu b) Uložit jako: 011 Prodloužení Úloha č. 12 Zkonstruujte a) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [200;0;0] b) změňte úsečku na žlutou (při tisku se projeví jako tenká čára) a čerchovanou c) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [0;50;0] d) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;50;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [60;50;0] e) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [60;50;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [60;60;0] f) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [60;60;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;60;0] g) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [100;60;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;80;0] 67

68 h) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [100;80;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [110;80;0] i) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [110;80;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [110;60;0] j) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [110;60;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [180;60;0] k) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [180;60;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [180;0;0] Uložit jako: 012 Polovina hřídele Úloha č. 13 Soubor otevřít: 012 Polovina hřídele Kopírujte s propojením kopií 68

69 Uložit jako: 013 Obrys hřídele Úloha č. 14 Soubor otevřít: 013 Obrys hřídele Okótujte hřídel Uložit jako: 014 Okótovaný hřídel 69

70 Úloha č. 15 Nakreslete výrobní výkres hřídele, okótujte, vložte rámeček a popisové pole (vyplňte) podle předlohy. Uložit jako: 015 Hřídel 1 70

71 Úloha č. 16 Nakreslete výrobní výkres hřídele, okótujte, vložte rámeček a popisové pole (vyplňte) podle předlohy. Uložit jako: 016 Hřídel 2 71

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6 !! 5 ))) Ν 6 5 6 5 6!!! 5 # 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56

Více

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後 541 94.4.6 臺 北 市 文 山 區 都 市 計 畫 案 通 盤 檢 討 主 要 計 畫 暨 細 部 計 畫 案 542 94.5.5 都 市 計 畫 道 路 用 地 變 更 為 可 發 展 用 地 免 予 回 饋 原 則 附 件 三 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區 都 市 計 畫 案 召 集 人 本 案 案 情 複 雜, 且 為 求 審 議 效 益, 委 請 陳 委 員 武 正 擔 任

Více

中国教育管理全集(一百五十四)

中国教育管理全集(一百五十四) 4606.00 ...1...2...4...7...13...22...24...27...31...31...46...59 2 3 NIT...60...64 2003...64...77...82 2003...83...86...95...97...97...100...105...113...114 ...115...119...119...126...129...133...134...135...136...137...148...149...152.154

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf N A N e I M M I N A e N M I I N N e N N A B A B M M M M M W W M M A f A f A f A A f f / A B E E C D B C D d d E d d E E E g f f K K K a f K K a f f f / / / / / f E a K / / / / / / / A B A

Více

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

Více

<5BCAC0BDE7C8ABCAB7A3BACAC0BDE7C3D8CAB75D2EC7F1BFC6C6BD2EC9A8C3E8B0E62E706466>

<5BCAC0BDE7C8ABCAB7A3BACAC0BDE7C3D8CAB75D2EC7F1BFC6C6BD2EC9A8C3E8B0E62E706466> T h e I n s i d e S t o r y O f T h e W o r l d 12/? 14/ 15/? 16/? 17/ 19/? 20/? 21/? 22/ 23/? 25/ 25/? 27/? 28/? 29/? 30/ 32/ 33/? 34/? 36/ 38/? 39/? 40/? 41/? 42/? 43/ 44/? 45/? 46/? 47/? 49/? 50/?

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160608) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300089 文 化 长 城 2016-06-01 2016-06-08 365089 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-06-07 300147

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160526) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 000835 长 城 动 漫 2016-05-19 2016-05-26 360835 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-25 000973

Více

中华人民共和国时期\(1952年\)

中华人民共和国时期\(1952年\) (1952 ) 1952 1 7 1 15 1000 1 27 4 1 29 1 2 21 8 3 5 21 1 23 8 3 16 1951 3 2 1980 1984 3 700 300 1953 1 4 7 710 710 47 70% 2 4 10 25 2.1836 4 14 4 15 1952 4 4 5 14 3 6 8 3 6 11 14 6 18 500 478% 6 20 6 26

Více

辽石化大委发[2007]33号

辽石化大委发[2007]33号 中 共 辽 宁 石 油 化 工 大 学 委 员 会 组 织 部 文 件 辽 石 化 大 组 通 字 [2016]4 号 印 发 关 于 在 本 科 学 生 党 员 中 开 展 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育 实 施 方 案 的 通 知 各 基 层 党 委 总 支 : 为 认 真 贯 彻 落 实 中 央 省 委 和 学 校 党 委 的 部 署 要 求, 现

Více

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損 談 營 利 事 業 費 用 與 損 失 之 審 定 與 轉 正 之 時 點 - 台 中 高 等 行 104 年 訴 108 號 簡 評 國 富 浩 華 聯 合 會 計 師 事 務 所 楊 淑 卿 會 計 師 壹 問 題 之 提 出 我 國 稽 徵 實 務 及 審 判 實 務 上, 有 謂 營 利 事 業 既 申 報 為 損 失 科 目, 稽 徵 機 關 認 不 合 該 科 目 要 件, 不 予 認

Více

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Více

,623, ,126, ,202, , ,178, ,205,570 25,381, ,115, ,783,128 6,711,900 4,390,536 3,640,0

,623, ,126, ,202, , ,178, ,205,570 25,381, ,115, ,783,128 6,711,900 4,390,536 3,640,0 2010 2010 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2010.9.30 2009.12.31 % 4,393,805,473.44 4,152,182,501.41 5.82 2,412,659,241.06 2,279,787,138.22 5.83 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 0.00 / 1.77 1.68 5.36 2010 7-9 % 2010

Více

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Více

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她 1 卖 火 柴 的 小 女 孩 天 下 着 雪, 又 快 黑 了, 冷 极 了 这 是 一 年 的 最 后 一 天 大 年 夜 在 这 又 冷 又 黑 的 夜 晚, 一 个 光 着 头 赤 着 脚 的 小 女 孩 在 街 上 走 着, 一 双 小 脚 冻 得 红 一 块 青 一 块 的 她 的 旧 围 裙 里 装 着 许 多 火 柴, 手 里 还 拿 着 一 把 这 一 整 天, 谁 也 没 有 买

Více

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作 主 编 寄 语 祝 你 在 作 文 世 界 展 翅 腾 飞 学 作 文, 必 须 从 读 别 人 的 好 作 文 开 始 中 国 旧 时 代 的 文 人 有 一 句 顺 口 溜 : 熟 读 唐 诗 三 百 首, 不 会 作 诗 也 会 诌 这 句 话 告 诉 我 们 : 写 作 必 须 从 阅 读 开 姑, 而 且 必 须 从 精 选 的 佳 作 开 始 进 入 新 世 纪 以 后, 在 新 课 标

Více

第 三 个 就 是 产 业 链 不 健 全, 这 个 产 业 我 看 到 过 好 的 游 戏,H5 的, 但 是 没 有 职 业 的 发 行 商 有 职 业 的 发 行 商, 我 去 年 刚 刚 入 这 个 行 业 的 时 候 做 的 是 发 行, 发 行 了 半 年 毛 钱 没 挣, 没 有 好

第 三 个 就 是 产 业 链 不 健 全, 这 个 产 业 我 看 到 过 好 的 游 戏,H5 的, 但 是 没 有 职 业 的 发 行 商 有 职 业 的 发 行 商, 我 去 年 刚 刚 入 这 个 行 业 的 时 候 做 的 是 发 行, 发 行 了 半 年 毛 钱 没 挣, 没 有 好 主 持 人 : 下 午 场 准 时 开 始 今 天 早 上 提 到 过 我 们 现 在 有 一 家 做 H5 游 戏 或 者 说 手 机 游 的 游 戏, 把 手 机 页 游 做 到 了 月 留 存 超 过 千 万 我 们 很 荣 幸 请 到 了 蝴 蝶 互 动 的 凌 海 凌 总 跟 我 们 分 享 H5 游 戏 或 者 手 机 业 务 的 行 业 趋 势, 大 家 欢 迎 凌 海 : 各 位 朋

Více

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会 H2007T(10:3011:00) ICPAES,ICPMS 22416 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf 2010-07-28 Cd0.4 ppm232 * CODEX STAN 193-1995, Rev.3-2007 Web

Více

C09101777.doc

C09101777.doc ... 8... 10... 12... 16... 18... 25... 26... 28... 32... 36... 42... 46... 50... 56... 60... 70 KA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

Více

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7>

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7> 國 民 小 學 及 國 民 中 學 補 救 教 學 實 施 方 案 中 華 民 國 100 年 10 月 27 日 臺 國 ( 二 ) 字 第 1000193000 號 函 中 華 民 國 103 年 1 月 24 日 臺 教 國 署 國 字 第 1030004427 號 函 壹 方 案 緣 起 教 育 是 國 家 經 濟 社 會 發 展 的 重 要 投 資, 落 實 教 育 機 會 均 等 的 理

Více

An b.PDF

An b.PDF 0635 3260001 252201 1 0635 3260001 252201 2 0635 3260001 252201 3 0635 3260001 252201 4 0635 3260001 252201 5 0635 3260001 252201 6 0635 3260001 252201 7 0635 3260001 252201 8 0635 3260001 252201 9 1 8180

Více

1.2 专业建设规划.doc

1.2 专业建设规划.doc 1. 2. 1.1.3 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20062010 1.1.6 19. 20112020 1.1.7 20. 1.1.8 21. 22. 23. 1.1.14 24. 2015 25. 2015 26. 1.1.16 1. 1. 19 19 19 20 1908 ( ) 1917 1932 1949

Více

云南能~1

云南能~1 云 南 能 源 职 业 技 术 学 院 高 等 职 业 教 育 才 培 养 质 量 年 度 报 告 ( ) -- -- 以 省 级 示 范 校 验 收 和 有 效 课 堂 活 动 为 抓 手 稳 步 提 高 教 育 教 学 质 量 为 创 建 特 色 鲜 明 的 品 牌 高 职 院 而 努 力 二 一 五 年 十 二 月 二 十 五 日 目 录 一 学 校 简 介 二 以 省 级 示 范 校 验 收

Více

华宝兴业周报第75期.doc

华宝兴业周报第75期.doc 021-50499588 2005-2-25* 10.00% 2-21 1.1867 1.1167 2-22 1.1992 1.1292 2-23 1.1987 1.1287 2-24 1.1976 1.1276 2-25 1.1998 1.1298 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 5.00% 2.5785% 3.3225% 0.00% 03-7-15-5.00% 03-10-15

Více

1521 5 28

1521 5 28 1521 5 28 1957 20 yàn [] 1980 [] [] 430 1972 16 1989 2 194 1972 512 1984 150 1077 1128 1194 242 [ [] [] [] [] [] [] [] 661 [] 64 30 1936 80 1981 [ [] 506 46 1528 . []

Více

2

2 1 2 3 4 沈阳城市空间结构演变历程及特征分析 张建军 邹莹 田冬林 摘要 本文通过探讨沈阳城市空间的演变历程 对各个时期所形成的特征进行分析 以期在快速发展的 背景下 为沈阳城市空间的优化提出建设性的意见 文章运 用数理统计 gis 等分析手法 从空间关系入手 深入剖析了沈阳空间结构演变 特征的影响因素 更好的展现了城市的发展历程 关键词 沈阳 空间结构 特征 引言 1 结构演变 随着城市的快速发展

Více

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Více

Microsoft Word - Yang Yong report supl

Microsoft Word - Yang Yong report supl 江 河 之 痛 横 断 山 水 电 建 设 与 南 水 北 调 西 线 调 水 的 隐 忧 杨 勇 / 文 图 2006 年 7 月 初, 西 北 六 省 区 召 开 南 水 北 调 西 线 工 程 座 谈 会, 会 上 通 报 了 西 线 调 水 一 期 工 程 进 展 情 况, 并 着 重 讨 论 工 程 受 水 区 规 划 与 会 省 区 反 映, 随 着 该 区 社 会 经 济 的 迅 速

Více

今天 2011年春季号 总 92 期

今天  2011年春季号 总 92 期 今 天 2011 年 春 季 号 总 92 期 目 录 业 余 诗 人 专 辑 这 些 业 余 诗 人 赵 野 海 波 的 诗 ( 七 首 ) 凄 凉 犯 简 史 海 波 吉 木 狼 格 的 诗 ( 六 首 ) 我 的 诗 歌 吉 木 朗 格 李 亚 伟 的 诗 ( 十 三 首 ) 口 语 和 八 十 年 代 李 亚 伟 默 默 的 诗 ( 十 三 首 ) 我 们 就 是 海 市 蜃 楼 一 个 人

Více

*

* (1982.2 1987.12) 1982 2 20 6 23 6 4 7 14 20 7 28 [1982]148 670 20 9 10 12 10037 1581 126 ( 1 ) 1983 1 17 2 4 2 25 83 20 3 21 4 70 9 11 4 3 11 21 [1983]127 12 1984 8 4 20 3 5 5 7 12 29 12 1985 1 14 1 4

Více

(2000 7 24 ) / / / / / / /

(2000 7 24 ) / / / / / / / (2000 7 24 ) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 19 (2000 7 24 ) (2000 7 24 ) ! 250 348 ! ! 0 1 (2000 7 25 ) 1952 1959 1926-1927 1988

Více

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc)

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc) 赤 川 次 郎 作 品 集 8 三 毛 貓 榜 上 無 名 1 偶 然, 是 件 有 趣 的 事 溫 水 小 百 合 知 道 之 後, 心 情 輕 鬆 了 不 少 光 是 這 個, 看 官 大 概 不 明 白 是 怎 麼 一 回 事 吧 若 要 理 解 小 百 合 的 感 受, 就 必 須 由 火 車 緩 緩 開 動, 從 車 窗 看 不 見 在 月 台 揮 手 的 母 親 時, 小 百 合 陷 入

Více

Microsoft Word - 專家本色941202.doc

Microsoft Word - 專家本色941202.doc 專 家 本 色 : 名 師 教 學 實 錄 與 專 訪 前 言 本 次 所 拜 訪 的 學 校 是 位 於 彰 化 的 北 斗 家 商, 我 們 帶 著 既 緊 張 又 興 奮 的 心 情, 準 備 好 類 影 機 數 位 相 機 與 錄 音 筆, 希 望 能 將 訪 談 的 內 容 做 很 完 整 的 介 紹, 把 馮 老 師 的 教 學 精 華 全 部 呈 現 而 馮 傳 蓉 老 師 的 教 學

Více

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去 爹 亲 娘 亲 不 如 毛 主 席 亲 作 者 下 场 有 多 惨 http://www.aboluowang.com/2015/0821/601184.html 2015-08-19 22:01:59 李 劫 夫 是 中 国 近 现 代 著 名 作 曲 家, 他 曾 创 作 了 大 量 的 毛 泽 东 诗 词 歌 曲 和 毛 泽 东 语 录 歌 曲, 最 为 著 名 的 就 是 曾 风 行 一 时

Více

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 华 净 藏 空 净 法 宗 师 学 主 会 讲 讲 记 组 整 理 临 终 助 念 答 问 2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 临 命 终

Více

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29> 編 修 校 園 災 害 防 救 計 畫 家 庭 防 災 卡 47/92 校 況 與 災 害 分 析 演 練 組 別 指 揮 官 搶 救 組 通 報 組 避 難 引 導 組 安 全 防 護 組 緊 急 救 護 組 準 備 器 材 安 全 帽 對 講 機 大 聲 公 收 音 機 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 消 防 器 材 圓 鍬 十 子 鎬 繩 子 哨 子 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 師

Více

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,, :?, :?!,,,!,, :!!,,,,,,,,,,,, : 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,, :? :,? :? 3 ?,,, :,!, :,! : ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,, :!,,, :,! :

Více

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報 五 主 席 致 詞 :( 略 ) 六 座 談 內 容 :( 略 ) 七 實 地 訪 查 結 果 詳 如 附 件 訪 查 紀 錄 表 八 結 論 : ( 一 ) 實 地 訪 查 紀 錄 表 內 之 建 議 處 理 方 式, 請 國 防 部 配 合 辦 理 ( 二 ) 國 防 部 96 年 度 計 畫 釋 出 之 土 地, 請 准 就 地 上 建 物 併 同 變 更 為 非 公 用 財 產 或 報 廢

Více

chineseall

chineseall 太 阳 照 在 天 鹅 洲 上 刘 继 明 1 上 篇 一 晚 饭 后 1 河 口 镇 派 出 所 的 所 长 周 斌 从 宿 舍 里 出 来 i 经 过 值 班 室 时 8 对 翘 着 二 郎 腿 看 电 视 的 民 警 王 长 征 喊 了 一 声 : 小 王 1 别 看 电 视 啦 i 陪 我 出 去 转 转 吧 y 在 民 警 小 王 的 印 象 中 上 周 斌 是 一 位 忠 于 职 守 的

Více

釋禪波羅蜜次第法門

釋禪波羅蜜次第法門 释 禅 波 罗 蜜 次 第 法 门 第 十 二 讲 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 讲 于 新 加 坡 大 悲 佛 教 中 心 二 一 年 六 月 三 日 各 位 法 师! 各 位 居 士 大 德! 阿 弥 陀 佛! 我 们 今 晚 介 绍 魔 事 什 么 叫 魔 事 呢? 就 是 指 魔 罗 所 做 的 事, 叫 做 魔 事 那 魔 罗 做 什 么 事 呢? 就 是 经 常 以 破 坏 众

Více

证券代码:600754 证券简称:锦江股份 公告编号:【】

证券代码:600754     证券简称:锦江股份     公告编号:【】 证 券 代 码 :600754/900934 证 券 简 称 : 锦 江 股 份 / 锦 江 B 股 公 告 编 号 :2016-017 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

Více

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸 营 改 增 征 收 品 目 对 照 表 1110 铁 路 货 物 运 输 1120 铁 路 旅 客 运 输 7110 铁 路 运 输 服 务 11% 铁 路 运 输 服 务, 是 指 通 过 铁 路 运 送 货 物 或 者 旅 客 的 运 输 业 务 活 动 1210 公 路 货 物 运 输 1220 公 路 旅 客 运 输 1300 城 市 公 共 交 通 业 7120 其 他 陆 路 运 输 服

Více

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 不 是 给 学 生 想 要 的 这 花 朵 需 要 水 分, 他 们 就 给 它 水 分 ; 需 要

Více

《盗墓笔记》 南派三叔/著

《盗墓笔记》 南派三叔/著 盗 墓 笔 记 南 派 三 叔 / 著 五 十 年 前, 一 群 长 沙 土 夫 子 ( 盗 墓 贼 ) 挖 到 了 一 部 战 国 帛 书, 残 篇 中 记 载 了 一 座 奇 特 的 战 国 古 墓 的 位 置, 但 那 群 土 夫 子 在 地 下 碰 上 了 诡 异 事 件, 几 乎 全 部 身 亡 五 十 年 后, 其 中 一 个 土 夫 子 的 孙 子 在 先 人 笔 记 中 发 现 了

Více

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073>

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073> 第 3 章 消 费 者 的 需 要 与 动 机 学 习 目 标 /73 引 例 对 十 大 城 市 消 费 者 消 费 心 态 的 调 查 /74 3.1 消 费 者 需 要 的 特 征 与 形 态 /75 3.2 消 费 者 需 要 的 种 类 与 基 本 内 容 /78 3.3 消 费 者 的 购 买 动 机 /82 本 章 小 结 /89 主 要 概 念 和 观 念 /89 重 点 实 务 和

Více

独立学院建设与发展

独立学院建设与发展 独 立 学 院 建 设 与 发 展 ( 专 辑 第 1 辑 ) 目 录 文 化 建 设 论 独 立 学 院 的 校 园 文 化 建 设 江 净 帆 (1) 大 学 文 化 学 理 与 校 长 引 领 下 的 独 立 学 院 文 化 建 设 包 万 平 (4) 独 立 学 院 校 园 文 化 建 设 的 现 状 与 对 策 陈 恒 初 (8) 管 理 体 制 改 革 与 完 善 我 国 独 立 学 院

Více

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1990 -------------------

Více

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc 越 南 漢 文 學 與 民 俗 文 化 期 中 報 告 書 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 田 野 調 查 日 期 : 三 月 二 十 一 日 ( 六 ) 至 三 月 二 十 三 日 ( 日 ) 指 導 教 授 陳 益 源 老 師 成 員 古 佳 峻 戴 榮 冠 林 宏 達 阮 氏 清 水 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠

Více

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是 序 这 是 一 群 在 五 十 年 代 的 阳 光 下 成 长 起 来 的 女 大 学 生 们 晚 年 的 回 忆 那 时 她 们 朝 气 蓬 勃, 满 怀 理 想 ; 她 们 对 英 特 纳 雄 奈 尔 一 定 要 实 现 坚 信 不 移 ; 她 们 将 艰 苦 奋 斗 作 为 自 己 必 修 的 功 课, 将 无 私 奉 公 作 为 自 己 道 德 修 养 的 最 高 境 界, 将 服 从 祖

Více

2-1

2-1 2-1 水 1. 三 相 圖 (1) 相 圖 分 類 : 固 體 密 度 比 液 體 密 度 小 : 如 水 Sb Bi Pb 固 體 密 度 比 液 體 密 度 大 : 如 CO 2 (2) 相 圖 說 明 : A: 三 相 點,B: 正 常 沸 點,C: 臨 界 點,F: 正 常 凝 固 點,G: 正 常 昇 華 點 面 : 表 示 單 一 相, 如 固 液 氣 三 態 ; 線 : 表 示 兩

Více

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Více

《太平广记》第二册

《太平广记》第二册 !! "" """""""""""""""""! # """""""""""""""""!$ # """"""""""""""""" # """""""""""""""""! # """""""""""""""""" $% #! """"""""""""""""" ($ # %& ( ################# $ $ " ################# $ ################

Více

(CIP) /.:, ISBN H173 CI P ( 2003 ) ( ) ( E mail: sdcb citiz.n et ) : * /

(CIP) /.:, ISBN H173 CI P ( 2003 ) ( ) ( E mail: sdcb citiz.n et ) : * / (CIP) /.:, 2003. 5 ISBN 7 81058 175 9..........H173 CI P ( 2003 )036047 ( 149 200072 ) ( E mail: sdcb s@ citiz.n et 56331131 ) : * 8901240 1/ 32 13.25 375 000 2003 5 1 2003 5 1 : 11050 ISBN 7 81058 175

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

Více

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Více

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 1o 2 n 3 ka t ia k t i x 3 3 a 3 ii 3 4 1n l n l n l 2 t t tstss t tss 3 4 i i a a ua ua ia ia 6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 41 n 3 3 pin 3 3 ka xo 3 3

Více

,, :,,,,,,,,, ( ),,, :, ( ),,,,,,,,,,, 1894 :,,,, 1917, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, :,,, ; :,,,,,, ( ), 9, 1986, , 17 6, 377 9,

,, :,,,,,,,,, ( ),,, :, ( ),,,,,,,,,,, 1894 :,,,, 1917, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, :,,, ; :,,,,,, ( ), 9, 1986, , 17 6, 377 9, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1918, 1949,,,,,,,,, ( ), 100 ,, :,,,,,,,,, ( ),,, :, ( ),,,,,,,,,,, 1894 :,,,, 1917, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, :,,, ; :,,,,,, ( ), 9, 1986, 194 198 237 1, 17 6, 377 9, 396 101 1998

Více

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次 严 师 慈 母 池 际 尚 院 士 培 养 研 究 生 记 实 叶 德 隆 叶 德 隆, 男,1936 年 12 月 初 生 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 地 球 科 学 学 院 教 授 1960 年 北 京 地 质 学 院 岩 石 矿 物 学 专 业 毕 业 并 留 校 任 教,1962 年 北 京 地 质 学 院 研 究 生 毕 业 主 要 从 事 岩 浆 岩 岩 石 学 晶 体 光

Více

私募基金合同

私募基金合同 泰 玥 盈 泰 定 增 1 号 专 项 私 募 基 金 私 募 基 金 合 同 ( 样 本 ) 私 募 基 金 管 理 人 : 泰 玥 众 合 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 私 募 基 金 托 管 人 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 私 募 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资

Více

主動學習快樂玩,韻文詩歌我在行

主動學習快樂玩,韻文詩歌我在行 遊 戲 學 習 卡 趣 味! 學 海 無 盡 案 淘 沙 舊 浪 未 平 新 浪 高 ; 繁 華 落 盡 待 何 去? 返 本 培 元 即 創 造 我 們 認 為 創 意 教 學 的 價 值 不 是 在 教 案 或 課 程 上 的 形 式 改 變 而 已 若 能 回 歸 到 教 學 的 現 場 對 於 不 同 程 度 的 學 生 都 有 學 習 上 的 幫 助 那 才 是 更 有 意 義 的 這 樣

Více

文 学 蓝 皮 书 迅 冯 俐 崔 涛 等 任 副 主 席, 徐 迅 任 秘 书 长 中 国 煤 矿 作 协 成 立 已 30 年, 1983 年 成 立 之 初 为 中 国 煤 矿 文 学 研 究 会, 1995 年 更 名 为 中 国 煤 矿 作 协 煤 炭 系 统 的 作 家 和 广 大 文

文 学 蓝 皮 书 迅 冯 俐 崔 涛 等 任 副 主 席, 徐 迅 任 秘 书 长 中 国 煤 矿 作 协 成 立 已 30 年, 1983 年 成 立 之 初 为 中 国 煤 矿 文 学 研 究 会, 1995 年 更 名 为 中 国 煤 矿 作 协 煤 炭 系 统 的 作 家 和 广 大 文 附 录 二 12 年 度 文 学 大 事 记 1 月 鲁 迅 文 学 院 第 十 八 届 中 青 年 作 家 高 级 研 讨 班 结 业 1 月 8 日, 鲁 迅 文 学 院 第 十 八 届 中 青 年 作 家 高 级 研 讨 班 全 体 学 员 顺 利 完 成 了 为 期 4 个 月 的 学 习 生 活, 在 京 举 行 了 结 业 典 礼 中 国 作 协 主 席 铁 凝, 党 组 书 记 李 冰,

Více

(Microsoft Word - 03\300\243\244p.doc)

(Microsoft Word - 03\300\243\244p.doc) 三 年 二 班 活 動 報 導 記 者 : 林 昱 慈 四 月, 黃 伯 伯 來 我 們 班 敎 布 袋 戲, 每 個 人 都 玩 得 好 開 心, 你 要 不 要 也 來 玩 玩 看 呀! 很 好 玩 唷! 藝 術 與 人 文 課 的 時 候 老 師 要 我 們 畫 燈 籠, 每 個 人 都 很 認 真 的 畫 燈 籠, 你 看, 我 們 畫 得 不 錯 吧! 藝 術 與 人 文 課 老 師 帶

Více

欢迎辞

欢迎辞 欢 迎 辞 尊 敬 的 各 参 会 代 表 : 欢 迎 您 参 加 由 中 国 上 市 公 司 协 会 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 主 办 的 2014 年 第 1 期 上 市 公 司 董 事 长 总 经 理 研 修 班! 本 次 培 训 得 到 了 广 大 上 市 公 司 的 高 度 关 注 与 积 极 反 馈, 报 名 人 数 远 超 预 期, 参 加 本 期 研 讨 班 的

Více

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617 深 圳 证 券 市 场 创 业 板 2016 年 02 月 29 日 公 开 信 息 证 券 列 表 证 券 代 码 证 券 简 称 披 露 原 因 300023 宝 德 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.31% 300100 双 林 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.23% 300120 经 纬 电 材 日 价 格 振 幅 达 到 18.12% 300139

Více

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客 附 表 6-1: 上 市 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2015 年 3 月 2 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 601169 北 京 银 行 2014-05-20 安 永 华 明 已 报 备 事 务 所 轮 换 普 华 永 道 中 天 已 报 备 前 任 服 务 合 同 到 期, 客 户 重 新

Více

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停 停 牌 002575 群 兴 玩 具 重 大 事 项, 特 停 002656 摩 登 大 道 重 大 事 项, 特 停 002725 跃 岭 股 份 重 大 事 项, 特 停 300084 海 默 科 技 重 大 事 项, 特 停 600250 南 纺 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002526 山 东 矿 机 重 大 事 项, 特 停 002571 德 力 股 份 重 大

Více

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 停 牌 000025 特 力 A 股 价 异 动, 特 停 002631 德 尔 未 来 重 大 事 项, 特 停 002713 东 易 日 盛 重 大 事 项, 特 停 300351 永 贵 电 器 重 大 事 项, 特 停 000948 南 天 信 息 重 大 事 项, 特 停 300008 天 海 防 务 重 大 事 项, 特 停 300032 金 龙 机 电 重 大 事 项, 特 停 600853

Více

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化 停 牌 300104 乐 视 网 临 时 停 牌 600272 开 开 实 业 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600315 上 海 家 化 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600745 中 茵 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 002624 完 美 环 球 重 大 事 项, 特 停 600338 西 藏 珠 峰 重 要 事 项 未 公 告, 连 续

Více

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80 附 表 1: 上 市 公 司 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 号 833 603025 大 豪 科 技 2016-04-25 北 京 兴 华 标 准 39 万 1 834 603398 邦 宝 益 智 2016-04-25 大 华 标 准 50 万 2 835 603988 中 电 电 机 2016-04-25 天 健 标 准 35 万 35

Více

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 3 月 21 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Více

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367 停 牌 600234 山 水 文 化 重 要 事 项 未 公 告, 下 午 002249 大 洋 电 机 重 大 事 项, 特 停 600337 美 克 家 居 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002192 路 翔 股 份 实 施 退 市 风 险 警 示 公 告, 停 牌 1 天 002137 实 益 达 重 大 事 项, 特 停 000766 通 化 金 马 重 大 事 项, 特 停

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160510) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300324 旋 极 信 息 2016-05-04 2016-05-10 365324 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-09 002209

Více

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 编号:临2015-052

股票代码:600732       股票简称:*ST新梅       编号:临2015-052 股 票 代 码 :600732 股 票 简 称 :*ST 新 梅 编 号 : 临 2016-028 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 上 海 证 券 交 易 所 问 询 函 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

Více

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 2 月 29 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Více

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停 停 牌 000034 神 州 数 码 临 时 停 牌 000960 锡 业 股 份 重 大 事 项, 特 停 002658 雪 迪 龙 重 大 事 项, 特 停 300168 万 达 信 息 重 大 事 项, 特 停 600241 时 代 万 恒 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600538 国 发 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600540 新 赛 股 份 重

Více

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份 停 牌 000557 *ST 广 夏 撤 销 退 市 风 险 警 示, 停 牌 1 天 002131 利 欧 股 份 临 时 停 牌 002707 众 信 旅 游 临 时 停 牌 300005 探 路 者 重 大 事 项, 特 停 300061 康 耐 特 临 时 停 牌 300062 中 能 电 气 重 大 事 项, 特 停 600455 博 通 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停

Více

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00 2005 1 23 1 77 -------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------6

Více

7 南 水 北 调 东 线 第 一 期 工 程 三 阳 河 潼 河 宝 应 站 工 程 设 计 江 苏 省 水 利 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 陆 小 伟, 顾 美 娟, 张 仁 田, 王 钧, 焦 建 华, 张 艺, 朱 正 伟, 杨 俊 敬, 徐 文 俊, 张 娟, 钱 祖 宾, 汤

7 南 水 北 调 东 线 第 一 期 工 程 三 阳 河 潼 河 宝 应 站 工 程 设 计 江 苏 省 水 利 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 陆 小 伟, 顾 美 娟, 张 仁 田, 王 钧, 焦 建 华, 张 艺, 朱 正 伟, 杨 俊 敬, 徐 文 俊, 张 娟, 钱 祖 宾, 汤 附 件 : 2015 年 度 全 国 优 秀 水 利 水 电 工 程 勘 测 设 计 奖 获 奖 项 目 公 示 名 单 序 号 项 目 名 称 申 报 单 位 获 奖 人 员 水 利 设 计 金 质 奖 (27 项 ) 1 湖 南 渫 水 皂 市 水 利 枢 纽 工 程 设 计 汪 庆 元, 刘 志 明, 杨 启 贵, 夏 叶 青, 王 超, 雷 长 海, 李 勤 军, 刘 瑞 懿, 金 德 山,

Více

,,,,, ; ;,,,,,,,,,,,,,, 1938 10,, 11, 1940 3,,, : ; ;,,,?, :,,, 2 /,, 1940,, ;,,,,,,,, :, ;,, ;,,, ;,,,,, :,,,, :,,,, ;,,,,,,,, / 3,,,,,,,,, :,,, 1943, :,,,,, :,, 5,,,,, 1 1 1 1 6 10 13 16 16 26 ( ) 1.

Více

Tz3.s92

Tz3.s92 第 三 章 毛 皮 动 物 的 养 殖 第 一 节 水 貂 的 养 殖 一 生 物 学 特 性 ( 一 ) 分 类 与 主 要 饲 养 种 类 水 貂 隶 属 于 哺 乳 纲 食 肉 目 鼬 科 鼬 属 是 小 型 珍 贵 毛 皮 动 物 野 生 水 貂 包 括 美 洲 水 貂 (M ustela v ison) 和 欧 洲 水 貂 (M u ztela lut reola) 两 种 目 前, 世

Více

,,,,,,,,,,,,, 15 pp h mtt h nl?? h skk h x 67 ae o aeo aueu uouae uuuuauouauuo a e o u a u ua uoo ak k k ukkak kukuakuokkoka o e a u ua, - -k

,,,,,,,,,,,,, 15 pp h mtt h nl?? h skk h x 67 ae o aeo aueu uouae uuuuauouauuo a e o u a u ua uoo ak k k ukkak kukuakuokkoka o e a u ua, - -k 2014 4 ( 48 ),,,,,,1999,,,, ( ) 11 ( ) ( ) 7, ( ), ( ),,,,,, ( 1998) ( ) ( ) k 55 k 53 u 242 ke 213 k 53 e 213, Norman(1978),, ( ), 2014 4 31 ,,,,,,,,,,,,, 15 pp h mtt h nl?? h skk h x 67 ae o aeo aueu

Více

( )

( ) (1997 7 24 ) ( 1997 7 20 ) (1997 7 20 ) (1997 7 20 ) 1992 (1997 7 20 ) 1997 7 25 ) BUDDHA Q T ' (1997 7 25 ) < > 1 5 1 2 1 100 50 80 2 3 4 1 0 0 1 10 10 100

Více

(94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG

(94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 4 5 8 12 8 3 24 94 B 0068511 (94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG

Více

大 学 生 入 党 教 材 主 编 毛 杏 云 施 恩 望 撰 稿 人 孙 至 谅 李 祖 齐 徐 宁 施 恩 望 沈 光 远 陈 庆 文 吕 伦 渝 刘 以 兴 毛 杏 云 唐 小 军 钱 仁 美

大 学 生 入 党 教 材 主 编 毛 杏 云 施 恩 望 撰 稿 人 孙 至 谅 李 祖 齐 徐 宁 施 恩 望 沈 光 远 陈 庆 文 吕 伦 渝 刘 以 兴 毛 杏 云 唐 小 军 钱 仁 美 大 学 生 入 党 教 材 主 编 毛 杏 云 施 恩 望 撰 稿 人 孙 至 谅 李 祖 齐 徐 宁 施 恩 望 沈 光 远 陈 庆 文 吕 伦 渝 刘 以 兴 毛 杏 云 唐 小 军 钱 仁 美 内 容 提 要 本 书 是 根 据 邓 小 平 党 的 建 设 理 论 党 的 十 五 大 报 告 和 新 党 草 :( 中 国 共 产 党 第 十 五 次 全 国 代 表 大 会 修 汀 通 过 )

Více

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Více

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Více

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

Více

12 12 1 30 40 20 30 10 20 6 10 10 2 34.8 56.1 18.0 20.9 3.8 0.4 17.9 18.3 11.7 9.1 9.1 8.3 9.2 6.3 10.8 8.0 3 1949 1952 1957 1965 1975 1980 1985 100 100 100 100 100 100 100 11.0 19.4 26.1 26.2

Více

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历 丽 江 古 城 托 管 挂 牌 可 行 性 分 析 报 告 上 海 文 化 产 权 交 易 所 申 江 文 化 商 品 运 营 服 务 平 台 二 零 一 六 年 七 月 报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在

Více

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮 第 一 章 女 生 安 全 2009 年 11 月 2 日 深 夜,51 岁 的 农 民 李 某 翻 墙 进 入 某 中 学 行 窃, 他 悄 悄 来 到 一 小 屋 前, 并 无 所 获 见 屋 内 3 名 少 女 都 已 熟 睡, 便 生 邪 念, 欲 行 不 轨 3 少 女 慷 醒 后, 遭 李 某 的 殴 打 和 猥 亵, 其 中 一 名 16 岁 女 生 乘 机 溜 出 房 外, 将 房

Více

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材 104 學 年 度 高 級 中 等 學 校 特 色 招 生 職 業 類 科 甄 選 入 學 內 容 審 查 表 學 校 名 稱 ( 全 銜 ) 私 立 治 平 高 中 日 期 104 年 4 月 25 日 ( 六 ) 科 班 名 資 訊 科 特 色 班 項 目 基 本 焊 接 工 具 操 作 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 一 可 聯 接 性 : 術 科 命 題 規 範 命 題 內 容 基 本

Více

美 国 研 究

美 国 研 究 1991 2 1991 3 1991 4 1991 5 1991 6 1991 7 1991 8 1991 9 1991 10 1991 11 1991 12 1991 13 1991 14 1991 15 1991 16 1991 17 1991 18 1991 19 1991 20 1991 21 1991 22 1991 23 1991 24 1991 25 1991 26 1991 27 1991

Více

《垓下歌》 項羽

《垓下歌》 項羽 1. 2. 3. 4. MM1 1 5. 6. 7. 8. MM1 2 9. ( ) 爲 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. 15. 縧 16. MM1 4 17. 18. 19. MM1 5 20. 21. 22. 23. 24. 25. MM1 6 26. 27. 28. 29. 30. 31. MM1 7 32. 爲 33. 34. 35. 36. MM1 8 37. 38.

Více