VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní Zruč nad Sázavou č.org VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Zpracovala: Mgr.Jana Marečková ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne

2 Obsah Vlastní hodnocení za školní rok 2005/2006..str. 2 Vlastní hodnocení za poslední 3 roky...str. 11 2

3 8, odst. 1) a) Cíle stanovené školou v koncepčním záměru rozvoje školy, jejich reálnost a stupeň důležitosti:. 1. Základní cíl: Socializace: byl plněn. Rozvoj a kultivace osobnosti žáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a vytvořit podmínky pro další vzdělávání a studium pro talentované žáky. Získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to možné, být zručný a fyzicky zdatný. Umožnit vzdělání i žákům vyučovaných podle osnov pomocné školy, rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. 2. Naplňovány byly i vytyčené klíčové dovednosti žáků: Dovednost vhodné komunikace rozvíjeno v řečové výchově i v době celého výchovně vzdělávacího procesu včetně přestávek a mimoškolní činnosti. Spolupracovat s ostatními spolužáky bylo plněno, ale vzhledem k některým poruchám a agresivitě u některých žáků občas spolupráce žáků vázla. Naučit se řešit vznikající problémy žáci byli k tomuto vedeni a nastal určitý pokrok, hlavně u starších žáků. Využívat informační technologie bylo naplňováno beze zbytku, žáci se velice zdokonalili. 3. Vize školy: byla naplňována. Všichni se společnými silami snažili docílit splnění následujících bodů: do školy budou chodit rádi učitelé, žáci i provozní zaměstnanci všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené v tomto bodě jsou dosud nedostatky, žáci odhazují odpadky a nedopalky v okolí školy, na školní zahradě i hřišti následně při Pv dle pokynů vyučujících uklízejí. a) Jakým způsobem škola plní cíle: Prostředky k dosažení cíle: 1. Vzdělávací program zvláštní školy a Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy byl v plné míře využíván. Byla vyučována 1 disponibilní hodina v 7. ročníku v rámci PROJEKTU HODINA v pracovním vyučování byly zařazeny Základy informatiky. Aktualizované učební plány vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením č.j.: / : Učební plán vzdělávacího programu zvláštní školy, č.j.: /97-22 rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 8.roč. na základě metodického pokynu č.j.: / Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy, č.j.:24 035/97-22 rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 8. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.:24 035/ Plán výchovně vzdělávací práce školy byl vypracován, projednáván s pedagogy a pravidelně kontrolováno jeho plnění na pedagogických radách. 3. Tematické plány jednotlivých vyučovacích předmětů byly vypracovány a kontrolovány při hospitacích. 3

4 4. DVPP probíhalo podle plánu, který byl vypracován podle zájmů a zaměření pedagogů. Hlavní oblasti DVPP byly: environmentální výchova a výuka,výuka cizích jazyků, protidrogová prevence a prevence šikany, výchovné poradenství a oblast informačních technologií. 5. Exkurze a výlety probíhaly podle plánu a byly zaměřeny na doplnění teoretické výuky. Celý rok probíhalo projektové vyučování. Byly zpracován celoroční projekt nazvaný Dny významné pro životní prostředí. Při plnění projektu byly zařazeny i prvky kooperativního vyučování. Byl vypracovaný školní systém soutěží s návazností na okresní. Při plnění vzdělávacích programů byly vedle cílů poznávacích plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. 6. Klima školy: Zaměření bylo na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitelka školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Byla rozvíjena loajalita ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. 7. Organizace školy: Ředitelka školy zpracovala směrnice organizace výchovně vzdělávacího procesu, jejíž součástí je organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentací školy (Vnitřní řád školy pro žáky, zaměstnance, náplně práce, pracovní řád ), vše bylo inovováno, aby odpovídalo skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování byla prosazována osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autorita, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti byly uplatňovány i další formy komunikace (informace, konzultace, rady, výměny názorů, apod.) Vytvářel se prostor pro všechny žáky. Umožněno bylo slovní hodnocení u žáků vyučovaných podle osnov pomocné školy (celkem jich bylo 5). Zřízení funkce asistenta pedagoga přispělo k lepšímu začlenění žáka se zdravotním postižením do třídního kolektivu. Asistentka pedagoga byla a je nezbytná. Věnovala se 3 žákům (v jedné třídě jsou vyučovány 3 ročníky). Působila ve třídě při výuce následujících předmětů: český jazyk, prvouka, matematika, hudební v., výtvarná v., pracovní v., tělesná v., řečová v., čtení, psaní, počty,věcné učení, smyslová v. 1. žák rozšiřoval si slovní zásobu a snažil se více mluvit se spolužáky. 2. žák zlepšení mluveného projevu, komunikace se spolužáky, zvládá základní formy společenského projevu, při Pv a Tv mu asistentka pedagoga pomáhala překlenovat jeho neobratnost, sníženou koordinaci pohybů a nešikovnost, čímž se plnohodnotně zapojoval do kolektivu. 3. žák silně omezená pohyblivost byl nutný dohled asistentky z důvodu bezpečnosti a správného provádění cvičení. Žák zvládal základní návyky společenského chování a začínal jednat a komunikovat s ostatními spolužáky. Asistentka pomáhala při sebeobslužných činnostech, protože tyto činnosti jsou vyučovány u 2 integrovaných žáků vyučovaných podle osnov pomocné školy podle individuálního vzdělávacího plánu. U individuální integrace 3 žáků se zdravotním postižením se vyskytovala těžká mentální vada kombinovaná s tělesným postižením nebo postižením sluchu.největší úskalí individuální integrace žáků se zdravotním postižením v naší škole byla nutnost neustálého dohledu, 4

5 povzbuzení a vedení integrovaných žáků. Postižení žáků bylo takové, že nemohli být zařazeni v kmenové třídě bez asistenta pedagoga, pedagog by nezvládal výuku ostatních žáků. Zřízením funkce asistenta pedagoga vzrostla kvalita výuky individuálně integrovaných žáků, ale i výuka zbývajících žáků ve třídě. Výchovná poradkyně pečovala o všechny žáky vzhledem k jejich zvláštnostem a problémům. Při vyučování byly zavedeny další výchovy: o Protidrogová. o Sexuální. o Dopravní. o Předprofesní. o o Environmentální. Ochrana člověka za mimořádných situací. Vyučovaly se nepovinné předměty: zdravotní tělesná výchova a řečová výchova. 8. Mimotřídní a zájmová činnost: Byla přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu, zaměřena především na práci školní družiny, zřízení přestávkových hracích koutů, využívání venkovních hřišť a zahrady. Využití počítačové techniky ( INDOŠ ). Projekty uskutečněné ve školní družině: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben:. Květen: Červen: soutěž Koloběžka - dopravní soutěž (MPPP) Naše město Zruč nad Sázavou, soutěž Nejrychlejší šikula (MPPP) Lísteček mi na dlaň spad, drakiáda výroba a pouštění draka (MPPP) Vánoce, Vánoce přicházejí Aby tělo nebolelo, kniha Co mě čeká než vyrostu: (MPPP) Z pohádky do pohádky, sport. Soutěž Švihadlová proncezna (MPPP) Březen, za kamna vlezem Jíme zdravě - zeleninový salát (MPPP), kalendář přírody- Env.v. Když jaro zaťuká Pole-louka, les,řeka env. v Šikulové MDD - soutěže Děti, pozor, červená soutěž Hurá, budou prázdniny Olympijské odpoledne, míč. Hry V rámci školní družiny byly dětem nabídnuty zájmové kroužky: pohybové a sportovní aktivity, základy cizího jazyka konkrétně anglického konverzace a základy informatiky. b) 1. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků: tělesná výchova: 1. místo na vánočním turnaji ve stolním tenise V Uhlířských Janovicích 4. místo v oblastním kole dopravní soutěže environmentální výuka a výchova: Škola pokračovala v celostátním projektu Ukliďme svět žáci uklízeli svoje město. 5

6 Škola se zapojila do celostátního projektu Živá zahrada. Byl zrekonstruován zahradní domek, což zkvalitnilo možnost prací na školní zahradě v rámci pracovního vyučování. Zřízení funkce asistenta pedagoga přispělo k lepšímu začlenění žáků se zdravotním postižením do třídního kolektivu. 2. Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, návrhy opatření: Z hospitací vyplynulo, že je třeba více využívat názorných pomůcek a plně využívat všechny možnosti výuky: - vést žáky k samostatné práci: vyplňováním pracovních sešitů, zadáváním individuálních úkolů - zařadit do výuky nejen sledování vzdělávacích videopořadů, ale i promítání diapozitivů - důsledně vyžadovat připravené pomůcky na vyučovací hodinu Vázne úklid a pořádek v celé budově školy. Žáci neustále pohazují odpadky, neuklízí si oděvy a obuv na určené místo: - naučit žáky nepoužívat okna k uskladnění pomůcek a oblečení Jelikož v tomto školním roce se jedná o 3. sebehodnocení školy (1. proběhlo ve školním roce 2003/2004 v oblasti pracovní a tělesné výchovy, 2. ve školním roce 2004/2005 v oblasti českého jazyka a matematiky a nyní 3. zbývající všeobecně vzdělávací a přírodovědné předměty), je činnost školy zhodnocena, jsou zjištěny nedostatky (slabé stránky) a na základě výsledků je zpracováván školní vzdělávací program se snahou o zlepšení a zorientování školy na ekologickou výchovu. Snahou pedagogického sboru a všech zaměstnanců a žáků školy bude zachovat silné stránky a slabé přeměňovat v silné. 8, odst. 2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: Ve školním roce 2005/2006 byla hlavní oblastí hodnocení výuka společensko vědních a přírodovědných předmětů.ředitelka školy uskutečnila v těchto vyučovacích předmětech celkem 19 hospitací za období I. a II. pololetí Sledováno bylo: a) podmínky ke vzdělávání Plánování,příprava výuky: Zpracování tematického časového plánu. Tematický plán učiva odpovídá učebním osnovám. Učivo je v souladu s tematickým plánem. Stanovení konkrétního cíle a sledování jeho dosažení při vyučovací hodině. Cíl výuky je přiměřený schopnostem žáků? Má probírané učivo návaznost? Materiálně technické podmínky výuky: Použité pomůcky, učebnice, didaktická technika. Je využití účelné a hospodárné? Je zařízení a vybavení vyučovacího prostoru podnětné pro výuku? Psychohygienické podmínky: Lavice. Větrání. Osvětlení. 6

7 Čistota pořádek. Upozorňování na bezpečnost práce. Relaxace. Tempo výuky přizpůsobené schopnostem žáků, individuální přístup. Prostor pro žákovu aktivitu. Průběžná kontrola porozumění učivu. b) průběh vzdělávání Metody a formy výuky: Frontální výuka. Individuální výuka. Skupinová výuka. Názorné ukázky. Práce s netradičním materiálem. Aplikace učiva z různých hledisek,využití v praxi. Prostor pro žákovu aktivitu. Časové rozvržení. Práce s chybou. Aktivita a zájem žáků. Moderní metoda-projektové vyučování,aj. Public relations. Motivace a hodnocení: Názorná ukázka. Navázání na předchozí zkušenost. Zhodnocení práce celé třídy. Týmová spolupráce. Kvalita hodnocení. c) podpora školy žákům Interakce a komunikace: Kvalita dodržování dohodnutých pravidel komunikace. Vyjádření vlastních názorů žáky. Řízený rozhovor učitelka žák. Nahodilé rozhovory žák-učitel, prostor pro diskusi. Rozhovory mezi žáky diskuse. Verbální a neverbální komunikace žáků. Verbální a neverbální komunikace vyučujícího. Kooperace a vzájemná tolerance. Hodnocen byl celkový dojem. Podle následující hodnotící škály byly stanoveny silné a slabé stránky: Hodnotící škála: 1 dokonalé,vynikající 2 výborné 3 dobré 4 vyhovující 5 nevyhovující 7

8 Pomocná hodnotící škála Hodnotící škála číselná Hodnotící škála slovní Hodnocená stránka školy 1,00 1,20 1 dokonalé Nejsilnější 1,21 2,00 2 výborné Silná 2,01 3,49 3 dobré Slabší 3,50 4,49 4 vyhovující Slabá 4,50-5,00 5 nevyhovující Nejslabší Vlastní vyhodnocení: Sledovaný jev Plánování,příprava výuky 1,0 Materiálně technické podmínky výuky 1,85 Psychohygienické podmínky 1,37 Metody a formy výuky 1,41 Motivace a hodnocení 1,83 Interakce a komunikace 1,67 Celkový dojem 1,38 Z tabulky je patrné vyhodnocení: Nejsilnější stránkou školy, dokonalé, je plánování a příprava výuky. Všichni vyučující mají zpracované ve všech vyučovacích předmětech tematické plány. Na jejich zpracování se podíleli týmově. Byla to příprava na tvorbu školního vzdělávacího programu. Dílčí kroky hodnocené jako dokonalé: nebyly. Silné stránky školy, výborné, jsou ostatní sledované jevy: materiálně technické podmínky výuky 1,85 psychohygienické podmínky 1,37 metody a formy výuky 1,41 motivace a hodnocení 1,83 interakce a komunikace 1,67 celkový dojem 1,38. Přesto by mohlo nastat zlepšení. Při dílčím hodnocení výuky jednotlivými pedagogy dobrá, slabší stránka 2,01 3,49 byla: 2,13 interakce a komunikace vázla kvalita dodržování dohodnutých pravidel komunikace a rozhovory mezi žáky byly na nízké úrovni. Jednalo se výuku řečové výchovy (6.roč.), občanské výchovy (7.roč.) a chemie (9. roč.), jedna hodina týdně a nebyla vyučována třídním učitelem, který žáky nevedl důsledně jako ostatní pedagogové. 3,4 materiálně technické podmínky výuky při výuce fyziky v 9. ročníku, kdy žáci nebyli vedeni k práci s odbornými informacemi a nebyli zvyklí na používání pomůcek, protože vyučující je nepoužíval. V téže vyučovací hodině ( druhé pololetí květen) byla slabší stránka 3,6 motivace a hodnocení. Metody a formy výuky byly hodnoceny 2,28. celkový dojem: 2,49. Práce vyučujícího zaznamenala velký pokles, neboť v prvním pololetí byly v téže vyučovací hodině materiálně technické podmínky 8

9 výuky hodnoceny 2,1 a motivace a hodnocení 1,17. Pravděpodobně to byl následek rozhodnutí vyučujícího podat výpověď, což učinil a k mu byl ukončen pracovní poměr. 3,8 materiálně technické podmínky výuky při výuce vlastivědy (6. roč.), přírodopisu (7. ročník) a občanské výuky (9. ročník) u téhož vyučujícího. Psychohygienické podmínky 2,11 metody a formy výuky 2,56 motivace a hodnocení 4,2 celkový dojem 2,59. V minulých letech se například vůbec nevyskytly na škole slabé vyhovující stránky 3,50 4,49 a už vůbec ne nejslabší nevyhovující stránky 4,5-5,00. ve školním roce 2005/2006 byly slabou stránkou materiálně technické podmínky výuky hodnocení 4,22 při výuce vlastivědy (6. roč.), přírodopisu (7. ročník) a občanské výuky (9. ročník) u již zmiňovaného vyučujícího. Nejslabší, nevyhovující stránky se nevyskytly. Závěry z hospitací: Nutno podotknout, že ve všech 3 třídách školy jsou vyučovány 3 ročníky a někdy je dalším oddělením žák nebo žáci vyučovaní podle osnov pomocné školy. Toto je pro vyučující velice náročné. Příprava a realizace vyučovací hodiny je velmi náročná. Nedá se práce vyučujících srovnávat s výukou ve třídě pouze s jedním ročníkem. Ne vždy se podaří zrealizovat vše, co si učitel naplánuje. Velkým nedostatkem ve druhém pololetí školního roku bylo nepochopení jednoho kolegy. Nezvládl práci v týmu. Vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání: Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Účast na třídních schůzkách: ,7 % a ,97 %. Spolupráce s vedením a vychovateli dětského domova se též dařila S lékaři je velmi dobrá spolupráce, vždy pomohou při řešení obtížných situací. Sociální pracovníci školu buď navštěvují nebo si vyžádají posudky na žáky. Někdy chybí zpětná informace. Policie se školou velmi dobře spolupracuje. Buď školu navštíví nebo si vyžádá posudky na žáky, podává zpětné informace a ochotně pořádá výchovné besedy pro žáky. d) Výsledky vzdělávání žáků: Ze 31 žáka prospělo s vyznamenáním 14 žáků a 17 žáků. Proběhly ředitelské prověrky ve 3., 6. a 9.ročníku v českém jazyce a matematice. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce: ročník Matematika průměrný prospěch Český jazyk průměrný prospěch 3. 1,0 3,0 6. 3,0 3,0 9. 2,3 1,66 3 žáci ukončili povinnou školní docházku v 9. ročníku a všichni získali základní vzdělání. Jsou přijati do OU. 9

10 2 žákyně ukončily povinnou školní docházku v 8. ročníku a nezískaly základní ani základy vzdělání. 1 žákyně je přijata do OU a jedna do praktické školy. e) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Řízení školy: Ředitelka školy dokončila kombinované studium školní management. Řízení školy probíhá na základě koncepce, dílčích plánů, delegování pravomocí a v souladu s platnými právními předpisy. Kontrolní činností je zjišťována úroveň výchovně vzdělávacího procesu na škole, ale i ekonomická oblast (hospodaření). Velice se osvědčilo pravidelné pořádání pracovních porad vždy první pondělí v měsíci, kde se projednával měsíční plán akcí pořádaných ve škole. A také školní vzdělávací program. Ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na škole přispívá činnost metodického sdružení. Zde je projednávána metodika výuky jednotlivých vyučovacích předmětů, individuální přístup k žákům, problémoví žáci. Personální práce: Jsou dodržovány závazné ukazatele. Z přepočteného počtu 6,89 pedagogických pracovníků je 4,55 speciálních pedagogů. V tomto školním roce byla opět zavedena funkce asistenta pedagoga pro 3 žáky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu profesionálního růstu a podle zájmů a zaměření pedagogů. Jednotlivé vzdělávací akce jsou obsaženy ve výroční zprávě školy. Se zaměřením a obsahem jednotlivých vzdělávacích seminářů zúčastnění vyučující vždy seznamovali své kolegy na pracovních poradách nebo pedagogických radách a získané poznatky byly použity v praxi při výuce a výchově žáků. f) Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Škola obdržela v roce 2005 na provoz celkem Kč, v této částce byla částka Kč za faktury na opravy, dále v této částce byly účelové finanční prostředky na stravování, vybavení, nájemné, ICT, odpisy celkem ve výši Kč. Na chod školy byla částka Kč využita na zaplacení energií, byly provedeny nutné opravy (havárie toalet), které budou probíhat ještě v roce 2006, dále byly zaplaceny nezbytné služby a materiál. Škola čerpala rezervní fond na opravu zahradního domku zatím ve výši 3 tis.kč, v roce 2006 bude oprava ještě kolem 20 tis.kč, předpokládáme čerpání z rezervního fondu. K měla škola kladný výsledek hospodaření ve výši Kč, jedná se o nedočerpané finanční prostředky určené na PROJEKT HODINA v 7.ročníku. Tyto finanční prostředky budou přiděleny v roce 2006 po schválení zřizovatelem do rezervního fondu. Škola hospodařila s finančními prostředky, které obdržela formou dotací, dále s finančními prostředky, které obdržela prostřednictvím kraje od úřadu práce na asistentku k dětem od do K skončila škola kladným výsledkem hospodaření ve výši Kč. Tělesná výchova byla zajišťována za nepříznivého počasí návštěvou tělovýchovného sálu na školní družině. Platilo se nájemné na základě smlouvy o výpůjčce (za 1 hodinu 50,00Kč). Jiskra Zruč ochotně bezplatně zapůjčila hřiště házené a 1 tenisový kurt. Město zruč nad Sázavou zrekonstruovalo dopravní hřiště, škola Městu převedla autíčka. Vše může nadále bezplatně používat. Zlepšila se práce na zahradě. Činnost žáků při pracovním vyučování byla rozšířena o zelinářské práce. Pokračuje se ve výsadbě živého plotu. K škola skončila s kladným výsledkem hospodaření ve výši ,53 Kč. 10

11 Rozbor závěrů vlastního hodnocení za dobu posledních 3 let: Hodnoceny byly následující oblasti: školní rok 2003/2004 pracovní vyučování školní rok 2004/2005 matematika a český jazyk školní rok 2005/2006 přírodovědné a společenskovědní předměty. Hodnocení proběhlo podle zvolené následující škály (viz. Tab. č. 3 a 4): Tabulka č. 3 Hodnotící škála Hodnotící škála: 1 dokonalé,vynikající 2 výborné 3 dobré 4 vyhovující 5 nevyhovující Tabulka č. 4. Pomocná hodnotící škála Pomocná hodnotící škála Hodnotící škála číselná Hodnotící škála slovní Hodnocená stránka školy 1,00 1,20 1 dokonalé Nejsilnější 1,21 2,00 2 výborné Silná 2,01 3,49 3 dobré Slabší 3,50 4,49 4 vyhovující Slabá 4,50-5,00 5 nevyhovující Nejslabší Číselné závěry vlastního vyhodnocení jsou uvedeny v tabulce č. 5 a následně popsány v textu: Tabulka č. 5. Vlastní vyhodnocení Sledovaný jev Pracovní vyučování Plánování,příprava výuky Materiálně technické podmínky výuky Psychohygienické podmínky Matematika Český jazyk Přírodovědné a společensko vědní 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,7 1,56 1,85 2,0 1,6 1,66 1,37 Metody a formy výuky 2,0 1,4 1,3 1,41 Motivace a hodnocení 1,0 1,5 1,7 1,83 Interakce a 2,0 1,6 1,51 1,67 komunikace Celkový dojem 1,67 1,47 1,455 1,38 11

12 Školní rok 2003/2004 Pracovní vyučování Plánování bylo jako celek ohodnoceno stupněm 1, tj. dokonalé,vynikající. Tematické časové plány jsou zpracovány, odpovídají učebním osnovám. Učivo je v souladu s tematickým plánem. Konkrétní cíl výuky byl vždy stanoven přiměřeně schopnostem žáků a bylo sledováno jeho dosažení po celou vyučovací hodinu. Většinou bylo hodnocení dokonalé, vynikající nebo výborné. Materiálně technické podmínky výuky byly ohodnoceny stupněm 2, tj. výborné. Výborné, účelné a hospodárné je využívání pomůcek a vybavení vyučovacího prostoru. Psychohygienické podmínky byly vyhodnoceny stupněm 2, tj. výborné. Dokonalé, vynikající je tempo výuky přizpůsobené schopnostem žáků, individuální přístup, žáci mají prostor pro aktivitu, průběžně je kontrolováno porozumění učivu. Je dokonale zajištěna výměna vzduchu. Rezervy jsou v relaxaci, která je dobrá. Při hospitacích nebyla žádná fyzicky ani psychicky namáhavá práce a vlastní náplň hodin byla relaxací. Metody a formy výuky byly ohodnoceny stupněm 2, tj. výborné. V každé vyučovací hodině bylo použito vynikajícím způsobem názorných ukázek, učivo bylo aplikováno z různých hledisek a využito v praxi. Žáci měli dokonalý prostor pro svoji aktivitu. Dokonale dopadalo časové rozvržení. Pedagogové dbali o public relations školy, připravovali výstavu žákovských prací pro veřejnost. Výborně byla použita skupinová i frontální výuka, práce s netradičním materiálem, práce s chybou, moderní projektové vyučování. Aktivita a zájem žáků byly výborné. Motivace a hodnocení dopadlo dokonale, vynikající stupeň 1. Dokonale bylo užíváno názorných ukázek, navazování na předchozí zkušenost. Vynikající byla týmová spolupráce. Pedagogové dokonale zhodnotili práci celé třídy. Hodnocení bylo objektivní, spravedlivé, povzbuzující k další činnosti. Interakce a komunikace byla ohodnocena stupněm 2, tj. výborně. Nejdokonaleji pedagogové zvládali řízený rozhovor, ale i nahodilý rozhovor se žáky. Verbální a neverbální komunikace vyučujících byla vynikající. Výborně si vedli žáci při verbální i neverbální komunikaci, při diskusích mezi sebou, při vyjádření vlastních názorů. Komunikace nebyla jednostranná. Výborná byla kooperace a vzájemná tolerance. Dobře se jevilo dodržování dohodnutých pravidel komunikace. Celkový dojem ze všech hospitovaných hodin je výborný, tj. stupeň 2. Silné stránky výuky: probírané učivo má návaznost využití pomůcek je účelné a hospodárné větrání tempo výuky je přizpůsobené schopnostem žáků, je individuální přístup žáci mají prostor pro aktivitu public relations názorné ukázky řízený rozhovor vyučující žák nahodilé rozhovory žák vyučující, prostor pro diskusi verbální a neverbální komunikace vyučujícího Slabší stránky výuky : relaxace ve 2 hodinách kvalita dodržování dohodnutých pravidel žáky ve 3 hodinách 12

13 skupinová výuka v 1 hodině vyjádření vlastních názorů žáky ve 2 hodinách zařízení a vybavení vyučovacího prostoru podnětné pro výuku v 1 hodině lavice v 1 hodině rozhovor mezi žáky v 1 hodině Slabá stránky výuky : aktivita a zájem žáků týmová spolupráce verbální a neverbální komunikace žáků kooperace a vzájemná tolerance Odůvodnění: tyto jevy velmi ovlivňoval žák zařazený na diagnostický pobyt 6 měsíců do osmého ročníku. V této době probíhal třetí měsíc jeho pobytu. Zařazení bylo pozdní, byly zafixovány nežádoucí vlastnosti a návyky. U chlapce se projevovala porucha chování, záškoláctví. Přestože matka se školou spolupracovala, výsledky speciálně pedagogické péče byly nepatrné, ostatní žáci byli snadno ovlivnitelní a byla velmi narušována výuka. Doporučené řešení: zvážit, zda chlapcovo zařazení je správné, zda není nutná ústavní výchova, kterou navrhuje i matka. Nejslabší stránky se nevyskytly ani v jednom případě. V celkovém hodnocení konstatuji, že výuka pracovního vyučování ve Zvláštní škole Zruč nad Sázavou je dle zjištění v hospitacích výborná. Školní rok: 2004/2005 Matematika: Nejsilnější stránkou školy, dokonalé, je plánování a příprava výuky. Všichni vyučující mají zpracované ve všech vyučovacích předmětech tematické plány. Na jejich zpracování se podíleli týmově. Byla to příprava na tvorbu školního vzdělávacího programu. Dílčí kroky hodnocené jako dokonalé: byly-li použity pomůcky, nečinila vyučujícím jejich obsluha potíže. Velmi kvalitní byla frontální, individuální a skupinová výuka, prostor pro žákovu aktivitu, navázání na předchozí zkušenost, řízené rozhovory vyučující-žák, nahodilé rozhovory žák-vyučující, byl prostor pro diskuzi. Silné stránky školy, výborné, jsou ostatní sledované jevy: materiálně technické podmínky výuky, psychohygienické podmínky, metody a formy výuky, motivace a hodnocení a interakce a komunikace. Přesto by mohlo nastat zlepšení. V matematice - při dílčím hodnocení dobrá, slabší stránka 2,01 3,49 byla: 2,1 - užívání pomůcek četnost 2,2 - upozorňování na bezpečnost práce 2,7 - relaxace 2,8 - zhodnocení práce celé třídy Pouze v jednom případě se vyskytla práce s netradičním materiálem, ve třech případech byla týmová spolupráce, ve dvou případech nebyl dán prostor pro diskuzi mezi žáky a kooperace a vzájemná tolerance se nevyskytly ve dvou případech. Český jazyk: Nejsilnější stránkou školy, dokonalé, je plánování a příprava výuky. Všichni vyučující mají zpracované ve všech vyučovacích předmětech tematické plány. Na jejich zpracování se podíleli týmově. Byla to příprava na tvorbu školního vzdělávacího programu. 13

14 Dílčí kroky hodnocené jako dokonalé: byly-li užity pomůcky, byly názorné. Ve všech hodinách bylo tempo výuky přizpůsobené schopnostem žáků a uplatňován byl individuální přístup, lavice svojí velikostí vždy odpovídaly. Ve všech vyučovacích hodinách byla dokonalá frontální, individuální i skupinová výuka a aplikace učiva z různých hledisek a jeho využití v praxi, řízený rozhovor vyučující-žák a verbální a neverbální komunikace vyučujících. Silné stránky školy, výborné, jsou ostatní sledované jevy: materiálně technické podmínky výuky, psychohygienické podmínky, metody a formy výuky, motivace a hodnocení a interakce a komunikace. Přesto by mohlo nastat zlepšení. V českém jazyce - při dílčím hodnocení dobrá, slabší stránka 2,01 3,49 byla: 2,2 - užívání pomůcek - četnost 2,0 - větrání 2,33 - čistota 2,5 - upozorňování na bezpečnost práce 2,5 - relaxace Pouze v 1 případě se vyskytla práce s netradičním materiálem, málo (ve 4 hodinách) byla týmová spolupráce, kooperace a vzájemná spolupráce se vyskytla pouze v 1 vyučovací hodině. Školní rok 2005/2006: Společenskovědní a přírodovědné předměty: Nejsilnější stránkou školy, dokonalé, je plánování a příprava výuky. Všichni vyučující mají zpracované ve všech vyučovacích předmětech tematické plány. Na jejich zpracování se podíleli týmově. Byla to příprava na tvorbu školního vzdělávacího programu. Dílčí kroky hodnocené jako dokonalé: nebyly. Silné stránky školy, výborné, jsou ostatní sledované jevy: materiálně technické podmínky výuky 1,85 psychohygienické podmínky 1,37 metody a formy výuky 1,41 motivace a hodnocení 1,83 interakce a komunikace 1,67 celkový dojem 1,38. Přesto by mohlo nastat zlepšení. Při dílčím hodnocení výuky jednotlivými pedagogy dobrá, slabší stránka 2,01 3,49 byla: 2,13 interakce a komunikace vázla kvalita dodržování dohodnutých pravidel komunikace a rozhovory mezi žáky byly na nízké úrovni. Jednalo se výuku řečové výchovy (6.roč.), občanské výchovy (7.roč.) a chemie (9. roč.), jedna hodina týdně a nebyla vyučována třídním učitelem, který žáky nevedl důsledně jako ostatní pedagogové. 3,4 materiálně technické podmínky výuky při výuce fyziky v 9. ročníku, kdy žáci nebyli vedeni k práci s odbornými informacemi a nebyli zvyklí na používání pomůcek, protože vyučující je nepoužíval. V téže vyučovací hodině ( druhé pololetí květen) byla slabší stránka 3,6 motivace a hodnocení. Metody a formy výuky byly hodnoceny 2,28. celkový dojem: 2,49. Práce vyučujícího zaznamenala velký pokles, neboť v prvním pololetí byly v téže vyučovací hodině materiálně technické podmínky výuky hodnoceny 2,1 a motivace a hodnocení 1,17. Pravděpodobně to byl následek rozhodnutí vyučujícího podat výpověď, což učinil a k mu byl ukončen pracovní poměr. 3,8 materiálně technické podmínky výuky při výuce vlastivědy (6. roč.), přírodopisu (7. ročník) a občanské výuky (9. ročník) u téhož vyučujícího. 14

15 Psychohygienické podmínky 2,11 metody a formy výuky 2,56 motivace a hodnocení 4,2 celkový dojem 2,59. V minulých letech se například vůbec nevyskytly na škole slabé vyhovující stránky 3,50 4,49 a už vůbec ne nejslabší nevyhovující stránky 4,5-5,00. Ve školním roce 2005/2006 byly slabou stránkou materiálně technické podmínky výuky hodnocení 4,22 při výuce vlastivědy (6. roč.), přírodopisu (7. ročník) a občanské výuky (9. ročník) u již zmiňovaného vyučujícího. Nejslabší, nevyhovující stránky se nevyskytly. Závěry z 3letého hodnocení Zvláštní školy Zruč nad Sázavou a od Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643: a) Ve všech 3 třídách školy jsou vyučovány 3 ročníky a někdy je dalším oddělením žák nebo žáci vyučovaní podle osnov pomocné školy. Toto je pro vyučující velice náročné. Příprava a realizace vyučovací hodiny je velmi náročná. Nedá se práce vyučujících srovnávat s výukou ve třídě pouze s jedním ročníkem. Ne vždy se podaří zrealizovat vše, co si učitel naplánuje. b) Nezbytné je vzájemné pochopení vyučujících. Domluvit se a pracovat v týmu. Ředitelka školy má za úkol zajistit kvalifikovaný pedagogický sbor uplatňující při výuce: týmovou spolupráci, kooperaci, práci s netradičním materiálem a prostor pro diskuzi mezi žáky. c) Dalším úkolem je kvalitně zpracovat školní vzdělávací program, plně využít materiálně technické podmínky školy. Nebát se používat moderní metody ve výuce. Z tohoto důvodu se neustále vzdělávat, získané poznatky uplatňovat v praxi. d) Vhodné zařazování žáků má pro moderní výuku velký význam. Ve škole bude uplatňována integrace žáků vyučovaných podle osnov pomocné školy, ale i rehabilitační třídy. V tomto případě bude budována učebna pro multismyslovou terapii metody snoezelen. e) V nutných případech budou žáci vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. f) Větší pozornost věnovat řečové výchově. Ředitelka školy zadává na konci školního roku písemné práce z matematiky a českého jazyka v 9. ročníku, v posledních 3 letech v 6. a 3. ročníku. Výsledky průměrného prospěchu jsou zřetelné v následující tabulce: Tabulka č. 6. Průměrný prospěch Matematika Český jazyk Školní rok 3. roč. 6. roč. 9. roč. 3. roč. 6. roč. 9. roč. 2003/ ,4 3,2 1 1,5 3,2 2004/ ,5 2,5 1,5 2,5 2, / , ,66 U mladších žáků dochází ke zhoršování průměrného prospěchu, zatímco u starších žáků k výraznému zlepšení. 15

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 ( do 31. 8. 2005 ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU) vlastní hodnocení Ve Zruči nad Sázavou 1. 9. 2006 Projednáno a schváleno na pedagogické

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž Ludslavice 90, 769 01 Holešov Identifikátor školy: 600 118 363

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Adresa: Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9 Identifikátor školy: 600040356 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS -91/12 -S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Žižky 186 Sídlo: nám. J.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Velké Heraltice, Opavská 1 Adresa:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-114/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-114/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-114/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Sídlo 384 71 Šumavské Hoštice 21 E-mail právnické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3. Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 085 643

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3. Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 085 643 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085 643 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Dr. Farského 300 Identifikátor školy: 600 170 900 Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství ČR,

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIM-1500/15-M

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIM-1500/15-M IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace Heyrovského 33, 779

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-457/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 378 73 Dešná 17 E-mail právnické osoby Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25 Adresa: Kyjevská 25, 530 03 Pardubice, Pardubičky Identifikátor školy: 600 096 378 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 8 Liberec okresní pracoviště Semily Inspekční zpráva Základní škola Bozkov Identifikátor ředitelství: 600 098 974 Zřizovatel: Obec Bozkov Školský úřad: Semily

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-196/08-13 Mateřská škola, Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. Adresa: Mozartova 43, 779 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1082/07-09. Mateřská škola, Sloupno. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1082/07-09. Mateřská škola, Sloupno. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1082/07-09 Mateřská škola, Sloupno Adresa: Sloupno 69, 503 53 Smidary Identifikátor: 600 088 138 IČ: 70 993 505 Místo

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvková organizace 739 85 Bukovec 66, tel.: 558 358 641, IČO: 750 272 91 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2010/2011, 2011/2012,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-77/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva První soukromá hotelová škola a vyšší hotelová škola, spol. s r.o. Svídnická 506, 180 00 Praha 8 - Bohnice Identifikátor školy: 600 005

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Adresa : Za Invalidovnou 3/579 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov Školní 786, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1539/09-P Název školy: Církevní gymnázium Plzeň Adresa: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 611 IČ: 40 527 867 Místo

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-701/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Sídlo: Náchodská 18, 543

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více