Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001"

Transkript

1 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, :11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9 Nastavení DVD...17 Kódem jazyka...20 Údržba...21 Odstraňování závad...22 Specifikace...23 Připojení konektoru...23 Prohlášení o shodě...zadní kryt Charakteristika Dolby Digital Sound Tento přístroj podporuje vícekanálový prostorový zvuk Dolby Digital, pokud jej připojíte k dekodéru Dolby Digital. Zastavený obraz/zrychlené/zpomalené/krokované přehrávání x1,3 a x0,8 rychlé přehrávání se zvukem Přehrávání nepatrně vyšší / nižší rychlostí, přičemž kvalita zvuku je stejná jako při normálním přehrávání. Tato funkce je dostupná pouze u disků nahraných ve formátu Dolby Digital. Programované přehrávání Audio CD, MP3 a JPEG Přehrávání Audio CD, MP3 a JPEG v náhodném pořadí Přehrávání složky MP3 a JPEG Nabídky voleb DVD přehrávače v požadovaném jazyce Spořič obrazovky/automatické vypnutí Pokud DVD přehrávač po dobu 5 minut nevysílá žádný signál a nachází se v zastaveném režimu, spustí se spořič obrazovky. Je-li spořič obrazovky aktivní 25 minut, přístroj se automaticky vypne. Titulky v požadovaném jazyce Volba úhlu záběru kamery Výběr dabovaného jazyku a režimu zvuku Rodičovský zámek Automatická detekce disků Tento přístroj automaticky rozpozná, zda je vložený disk typu DVD, Audio CD, Video CD, MP3, JPEG nebo DivX. Přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX Přímé vyhledávání Displej na obrazovce Informace o probíhající operaci lze zobrazit na televizní obrazovce, kde můžete pomocí dálkového ovladače potvrdit aktuálně aktivní funkce (např. programované přehrávání). Nastavení obrazu Funkce nastavení obrazu zahrnují jas, kontrast, barvu, gama korekci a ostrost určitého zobrazení. DTS (Digital Theater System) Můžete si vychutnat vícekanálový prostorový zvuk vyvinutý společností Digital Theater Systems, Inc., který velmi pravdivě reprodukuje originální zvuk. Vyhledávání Vyhledávání kapitoly / Vyhledávání titulu / Volba stopy / Časové vyhledávání Opakování Kapitola / Titul / STOPY / Skupina / Všechno / A-B Přiblížit Značkovač Elektronický odkaz zadaný uživatelem, který lze následně vyvolat zpět. Obnovené přehrávání Režim Virtual Surround Skart Ztmavení displeje Indikace přenosové rychlosti DRC (Dynamic Range Control) Zobrazení obrázku ve formátu JPEG Úprava velikosti obrázků Duální přehrávání Model/Sériové číslo Sériové číslo je umístěné na zadním panelu zařízení. Prosím zaznamenejte si sériové číslo pro další použití. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 Kínában nyomtatva CS

2 E6B21ED(CS).fm Page 2 Thursday, December 22, :11 PM Upozornění VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL) PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ BYSTE MOHLI OPRAVOVAT. ÚDRŽBU PŘÍSTROJE PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU. Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu přístroje, které může být dostatečné k vytvoření rizika zásahu elektrickým proudem. Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu v dokumentaci přiložené k zařízení. Bezpečné používání laseru Tento přehrávač obsahuje laser. Odnímat kryt nebo se pokoušet opravit zařízení by měl pouze kvalifikovaný servisní technik, je zde riziko poranění zraku. UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, ÚPRAVY NEBO PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE VÉST K VYSTAVENÍ SE ÚČINKŮM NEBEZPEČNÉHO ZÁŘENÍ. UPOZORNĚNÍ: PO OTEVŘENÍ KRYTU PŘÍSTROJE A VYŘAZENÍ BLOKOVACÍHO ZÁMKU JE LASEROVÉ ZÁŘENÍ VIDITELNÉ. VYHNĚTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ ÚČINKŮM LASEROVÉHO PAPRSKU. Upozornění 1) Nepokoušejte se otevřít kryt přístroje. Uvnitř nejsou žádné části, které byste mohli opravit. Svěřte servisní zásahy pouze kvalifikovanému servisnímu personálu. Úvod VÝSTRAHA RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Dodávané příslušenství Dálkové ovládání Dvě tužkové baterie R6 (AA) 2) Štěrbiny a otvory na spodní nebo bočních stranách krytu přehrávače slouží k ventilaci. Abyste zajistili spolehlivé fungování a abyste přístroj chránili před přehřátím, nesmí být tyto otvory ucpány nebo zakryty. Neumist ujte přehrávač do uzavřených prostor (např. knihovna), kde není zajištěna dostatečná ventilace. 3) Přístroj neumístˇujte do blízkosti radiátorů nebo jiných zdrojů tepla. 4) Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetických polí. 5) Nezasunujte do otvorů v krytech přístroje žádné předměty, protože by mohly přijít do kontaktu s nebezpečným napětím nebo způsobit zkrat a následný požár nebo úraz elektrickým proudem. 6) Nikdy na přístroj nevylévejte žádné tekutiny. Pokud se do přístroje dostala tekutina, obrat te se na odborný servis. 7) Přístroj nestavte vertikálně. Přístroj používejte pouze v horizontální (vodorovné) poloze. 8) Pokud je napájecí kabel zapojen, je tento přístroj v pohotovostním režimu. 9) Na přístroj neumístˇujte žádné hořlavé materiály (svíčky atd.). 10)Pokud budete přístroj transportovat, ujistěte se, že jsou všechny disky vyndané a přístroj je odpojen ze zásuvky. 11)V případě, že se zařízením máte problémy nebo jej nepoužíváte, vypněte jej odpojením sít ové zástrčky. 12)Zástrčka přívodní šňůry zůstane připravena k použití. 13)Prostudujte si všechny pokyny uvedené v příručce a zajistěte tak bezpečnou a správnou instalaci a propojení jednotky v multimediálních systémech. 14)Okolo větracích otvorů přístroje udržujte volný prostor do vzdálenosti alespoň 20 cm. Umístění Nedávejte přístroj přímo na nebo pod váš televizor. Mezi přístrojem a televizí musí být nejméně 20 cm prostoru, aby vzduch mohl volně cirkulovat ventilačními otvory přístroje. Zdroj napájení Napájení vyžaduje připojení k výstupu elektrické sítě střídavého napětí V, 50 Hz. Stisknutím tlačítka STANDBY-ON zapnete přehrávač. Upozornění na vlhkost Je-li přístroj přenesen z chladna do tepla, po vytopení chladné místnosti nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí se může v přístroji vysrážet vlhkost. Nepoužívejte DVD přehrávač alespoň 2 hodiny, dokud uvnitř nevyschne. Informace o autorských právech Neautorizované kopírování, vysílání, veřejné provozování a půjčování disků je zakázáno. Tento výrobek obsahuje technologii na ochranu autorského práva, jež je chráněna patenty Spojených států a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití této technologie na ochranu autorského práva musí schválit firma Macrovision. Tato technologie na ochranu autorského práva je určena pouze pro použití v domácnosti a další omezené předvádění, není-li firmou Macrovision povoleno jinak. Reverzní inženýrství nebo demontáž je zakázána. Poznámka k recyklaci Obalové materiály tohoto výrobku jsou recyklovatelné a dají se znovu použít. Zbavujte se prosím jakýchkoliv materiálů v souladu s místními předpisy o recyklaci. Tento výrobek je vyroben z materiálů, které je možné recyklovat a opet použít, bude-li demontován specializovanou firmou. Baterie byste neměli nikdy vyhazovat nebo spalovat, ale zbavovat se jich v souladu s místními předpisy o chemickém odpadu. Uživatelská Příručka Kabely Audio/Video Symboly používané v této příručce Následující symboly se objevují dále v některých titulech a poznámkách v této příručce a mají následující význam: DVD-V JPEG : Popis se vztahuje k přehrávání DVD-Video disků. : Popis se vztahuje k prohlížení disků CD-R/RW se soubory JPEG. CD VCD : Popis se vztahuje k přehrávání Audio CD. : Popis se vztahuje k přehrávání Video CD. MP3 DivX : Popis se vztahuje k přehrávání disků CD-R/RW se soubory MP3. : Popis se týká přehrávání ve formátu DivX. 2 CS

3 E6B21ED(CS).fm Page 3 Thursday, December 22, :11 PM Informace o discích Přehrávatelné disky V tomto přístroji je možné přehrávat následující typy disků. *3: Některé typy DVD-Video disků není možné přehrávat na tomto přístroji tak, jak je to popsané v této příručce, a to z důvodu záměrného omezení výrobcem disků. *4: Na tomto zařízení je možné přehrávat pouze disky nahrané ve video formátu a řádně dokončené. Nedokončené disky nelze přehrávat. V závislosti na stavu nahrání nemusí být disky přehrány kompletně nebo normálně (mohou se vyskytnout poruchy obrazu nebo zvuku atd.). *5: Poruchu správného přehrávání mohou způsobit poškrábané nebo znečištěné disky. *6: Některé disky není možné přehrát v důsledku nekompatibilních podmínek při nahrávání, z důvodu odlišné charakteristiky videorekordéru nebo specifických vlastností disků. *7: Výše uvedené disky můžete přehrávat. Při použití nestandardních disků se mohou vyskytnout problémy při přehrávání. Pokud budou přehrány, kvalita obrazu a zvuku bude výrazně zhoršená. *8: Pokud je prostor k nahrávání příliš malý (průměr disku je menší než 55 mm), nebude disk možné přehrát. *9: Na disk nelepte žádný papír ani samolepky. To by mohlo poškodit disk a přístroj by jej poté nemohl správně číst. Disky, které nelze přehrávat NIKDY nepřehrávejte následující typy disků. Mohlo by dojít k poruše! DVD-RAM CD-i Photo CD DVD s lokálními kódy jinými než 2 nebo ALL DVD-ROM pro PC (osobní počítač) CD-ROM pro PC (osobní počítač) Při přehrávání následujícího typu disku NEMUSÍ být slyšet zvuk. Super Audio CD DVD-Audio POZNÁMKA: Zvuk bude reprodukovaný pouze u disků nahraných na standardní CD stopě. Zvuk zaznamenaný na speciální Super Audio CD stopě s vysokou hustotou nebude reprodukovatelný. Všechny ostatní disky bez označení kompatibility. Typy disků [DVD] Příklad Titul 1 Titul 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 1 Kapitola 2 [Audio CD a Video CD] je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Kodak Picture CD COMPATIBLE je ochranná známka společnosti Eastman Kodak Company. DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodními značkami společnosti DivX, Inc. a zde jsou použity se svolením. POZNÁMKA: *1: Tento přístroj vyhovuje normám kódování barev PAL. Kromě toho můžete na televizním přijímači vybaveném systémem PAL přehrávat také disky nahrané systémem kódování barev NTSC. *2: Některé disky obsahují kódovaná čísla regionů 2 nebo ALL uvedená níže. Příklad Skladba 1 Skladba 2 Skladba 3 Skladba 4 Skladba 5 Skladba 6 [MP3, JPEG a soubory DivX ] Příklad Skupina 1 Skupina 2 Skladba 1 Skladba 2 Skladba 3 Skladba 4 Skladba 5 Skladba CS

4 E6B21ED(CS).fm Page 4 Thursday, December 22, :11 PM Přehled funkcí Přední panel STANDBY-ON SKIP PLAY SKIP STOP OPEN/CLOSE ystandby-on Slouží pro zapnutí nebo vypnutí přístroje. 2. SKIP H / h Slouží pro přechod na předcházející kapitoly nebo skladby během přehrávání. Chcete-li vyhledávat směrem dozadu na disku, stiskněte a podržte toto tlačítko alespoň 1,5 sekundy. 3. PLAY B Spuštění přehrávání disku. 4. SKIP G / g Slouží pro přechod na následující kapitoly nebo skladby během přehrávání. Chcete-li vyhledávat směrem dopředu na disku, stiskněte a podržte toto tlačítko alespoň 1,5 sekundy. 5. STOP C Pro zastavení přehrávání. 6. OPEN/CLOSE Otevře nebo zavře zásuvku disku. 7. Podavač disků 8. Displej Displej Zobrazí se během provozu Rozsvítí se, když je zapnutá funkce opakování (A-B repeat). Rozsvítí se, když je zapnutá funkce opakování VŠE. Rozsvítí se, když nastane přestávka v záznamu na vloženém disku. Rozsvítí se, když je zapnutá funkce opakování. Rozsvítí se, když je přehrávání v pomalém režimu. Rozsvítí se při přehrávání vloženého disku. Zobrazuje typ přehrávaného disku na podavači. DVD :Disk DVD, DivX na disku DVD CD :Audio CD, MP3, JPEG, Kodak Picture CD, DivX na CD VCD :Video CD DVD VCD Zobrazí uplynulý čas titulu nebo stopy. Pokud přepnete kapitolu nebo stopu nebo během přehrávání stisknete DISPLAY, zobrazí se na dobu 3 sekund císlo nového titulu, kapitoly nebo stopy. Power Spuštění on V mechanice není vložený No žádný disc disk inserted nebo or displaying zobrazuje DVD DVD menu menu Opening Podavač otevřený the tray Closing Podavač the zavřený tray Loading Vložení disku the disc Playback Funkce kontroly control function přehrávání of Video a Video CD je CD zapnutá is activated Power Vypnutí off Pohled zezadu AUDIO OUT L DIGITAL AUDIO OUT AV RGB TV OPTICAL COAXIAL R S-VIDEO OUT VIDEO OUT Sít ový kabel Připojte ke standardní sítˇové zásuvce. 10. Zdířka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL, COAXIAL) Připojte k zesilovači s digitálním vstupem na konektory jako Dolby Digital dekodér, DTS dekodér atd. Použijte běžně dostupný Optický nebo Koaxiální kabel. 11. Analogové zdířka AUDIO OUT Pomocí dodávaného Audio kabelu připojte svůj televizor nebo audiosystém do zdířek audio vstupu. 12. Zdířka Skart Připojte skart televizoru. Použijte běžně dostupný Skart kabel. 13. Zdířka S-VIDEO OUT Připojte na S-VIDEO vstup nebo na váš televizní přijímač. Použijte běžně dostupný S-Video kabel. 14. Zdířka VIDEO OUT Pomocí dodávaného Video kabelu připojte svůj televizor do zdířky video vstupu. UPOZORNĚN: Nedotýkejte se vnitřních kolíků zdířek na zadním panelu. Přístroj by mohl být trvale poškozen elektrostatickým výbojem. 4 CS

5 E6B21ED(CS).fm Page 5 Thursday, December 22, :11 PM Dálkové ovládání STANDBY-ON DISPLAY AUDIO SUBTITLE ANGLE REPEAT A-B REV CLEAR PAUSE SETUP TOP MENU MENU MODE ZOOM SLOW SEARCH MODE ENTER OPEN/CLOSE PLAY STOP RETURN 1. DISPLAY Funkce zobrazení aktuálního režimu přehrávání. 2. STANDBY-ON Slouží pro zapnutí/vypnutí přístroje. 3. AUDIO Funkce výběru jazyka audio nahrávky na DVD. Změna zvukového režimu CD. 4. SUBTITLE Funkce změny titulků na disku DVD. 5. ANGLE Funkce změny úhlu pohledu kamery při přehrávání DVD. Otočení obrázku ze souboru JPEG. 6. REPEAT Funkce opakovaného přehrávání kapitoly, titulu, stopy, skupiny nebo celého disku. 7. A-B Funkce opakovaného přehrávání vybraných segmentů od A po B. SKIP FWD CLEAR Vymazání značek. Vymazání nesprávného vstupu. Zrušení bodu opakování A-B pro DVD nebo CD. 9. PAUSE F Přerušení přehrávání. Rozšířené přehrávání po jednotlivých okénkách filmu. 10. REV h Zpětné prohlížení disku. 11. PLAY B Spuštění přehrávání. 12. SETUP Funkce zobrazení přístupu nebo odstranění zobrazení přístupu do menu nastavení DVD. 13. MODE Nastavení obrazu. Funkce nastavení naprogramovaného nebo náhodného přehrávání Audio CD, MP3 a JPEG souborů. Funkce nastavení zvuku Virtual Surround zapnutí/ vypnutí. Slouží k aktivaci zvuku Virtual Surround nebo x1,3 a x0,8 rychlého přehrávání se zvukem. 14. ZOOM Funkce zvětšení části obrazu. 15. TOP MENU Funkce zobrazení titulního menu disku DVD. Pro návrat k souboru nejvýše postavenému v posloupnosti PROGRAM a SEZNAM SOUBORŮ. 16. ENTER Funkce potvrzení vybraného menu. 17. RETURN Funkce návratu k předcházející funkci v menu. 18. Kurzor K / L / s / B Funkce pohybu kurzoru. 19. MENU Funkce pro zobrazení nabídky vloženého DVD disku. Funkce pro zobrazení SEZNAM SOUBORŮ. 20. STOP C Pro zastavení přehrávání. 21. FWD g Funkce zrychleného prohlížení disku vpřed. 22. SKIP H G Přeskočení segmentu nebo stop. 23. Číselná tlačítka 0-9 Pro výběr číslované položky zobrazované nabídky. Pro přímou volbu segmentů, titulků nebo stop. +10 Pro volbu 10 a více. 24. OPEN/CLOSE Otevře/zavře zásuvku disku. 25. SEARCH MODE Režim vyhledávání kapitol, titulů, stop, značek nebo času. Vkládání baterií 1) Otevřete kryt přihrádky pro baterie. 2) Vložte dvě baterie R6 (AA), obě musí být správně umístěny. 3) Zavřete kryt. POZNÁMKA: Nepoužívejte najednou alkalické a manganové baterie. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie 5 CS

6 E6B21ED(CS).fm Page 6 Thursday, December 22, :11 PM Připojení UPOZORNĚN: Před připojením se ujistěte, že přehrávač a zařízení určená k připojení jsou vypnutá. Přečtěte si návod k obsluze zařízení, která hodláte připojit. Ujistěte se, že barvy zdířek a zástrček Audio/Video kabelů souhlasí. Propojovací kabely přehrávače musí být při instalaci oddělené od kabelu televizní antény, protože při sledování televizních programů by mohlo docházet k elektrickému rušení. Analogový výstup AUDIO OUT a zdířky skartu tohoto přehrávače nejsou určeny pro zvuk DTS. Připojení k TV Připojte DVD přehrávač přímo k televizoru. Jsou-li Audio/Video kabely připojeny k VCR, obraz může být vzhledem k systému ochrany proti kopírování zkreslený. Pozorně si přečtěte následující pokyny a zvolte jednu z těchto 4 nabídek připojení k TV. Jakmile jsou provedena všechna připojení Přepněte volič vstupu na svém TV na příslušný externí vstupní kanál (obvykle blízko kanálu 0). Na ovladači televizoru stiskněte tlačítko (obvykle TV/VIDEO, INPUT nebo AUX), kterým zvolíte externí vstupní kanál a počkejte než se objeví obraz DVD přehrávače. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vašeho TV. 1) Pro lepší kvalitu obrazu pro připojení k TV používejte kabel skart. Není potřeba připojovat žádný Audio kabel. * Pokud váš TV podporuje vstupní signál RGB, přípojka skart vám zajistí nejvyšší kvalitu obrazu a zvuku. Nicméně, pokud váš TV podporuje pouze kompozitní vstupní signál, je lepší zvolit výstupy S-VIDEO OUT a analogový AUDIO OUT. TV Obraz a Zvuk 21-pin skart konektor Skart kabel (nedodávaný) DVD PŘEHRÁVAČ AV RGB TV 2) Pro lepší kvalitu obrazu pro připojení k TV používejte zdířku S-VIDEO OUT. Je potřeba připojit Audio kabel. Připojte dodávaný Audio kabel do zdířek AUDIO OUT a v nastavení zvuku nastavte DOLBY DIGITAL na PCM. Přehrávání DVD za použití nesprávného nastavení může způsobit zkreslení zvuku a poškození reproduktorů. (viz str. 18.) Viz Pro lepší zvuk na straně 8. Zvuk Obraz TV L R S-VIDEO IN Audio kabel (dodávaný) S-Video kabel (nedodávaný) AUDIO OUT L DVD PŘEHRÁVAČ R S-VIDEO OUT 6 CS

7 E6B21ED(CS).fm Page 7 Thursday, December 22, :11 PM 3) Pro standardní kvalitu obrazu, pro připojení k TV používejte zdířku VIDEO OUT. Je potřeba připojit Audio kabel. Připojte dodávaný Audio kabel do zdířek AUDIO OUT a v nastavení zvuku nastavte DOLBY DIGITAL na PCM. Přehrávání DVD za použití nesprávného nastavení může způsobit zkreslení zvuku a poškození reproduktorů. (viz str. 18.) Viz Pro lepší zvuk na straně 8. Zvuk Obraz TV L R VIDEO IN Audio kabel (dodávaný) Video kabel (dodávaný) AUDIO OUT L DVD PŘEHRÁVAČ R VIDEO OUT 4) Pokud váš TV nemá vstupní zdířky VIDEO, k propojení tohoto přehrávače a svého TV použijte běžně dostupný Stereo Audio/Video RF modulátor. Kvalita obrazu nemusí být dobrá. (Zadní panel DVD přehrávače) AUDIO OUT L Kabel signálu Antény DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL R VIDEO OUT Stereo Audio/Video RF modulátor (nedodávaný) AC V ANT IN TO TV VIDEO AUDIO R L Audio/Video kabely (dodávaný) (Zadní strana televizoru) RF kabel (nedodávaný) Ke konektoru aerial Více informací naleznete v pokynech dodávaných s RF modulátorem. Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. DTS a DTS Digital Out jsou ochrannými známkami společnosti Digital Theater Systems, Inc. 7 CS

8 E6B21ED(CS).fm Page 8 Thursday, December 22, :11 PM Pro lepší zvuk Tato 2 připojení jsou volitelná pro zlepšení kvality zvuku. 1) Pro čistou kvalitu digitálního zvuku použijte připojení DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL nebo COAXIAL) konektorem k vašemu digitálnímu audio systému. Pokud výstupní digitální audio formát neodpovídá kapacitě vašeho přijímače, bude reprodukovat silný zkreslený zvuk nebo nebude reprodukovat vůbec žádný zvuk. Dolby Digital dekodér, DTS dedodér nebo MPEG dekodér atd. DVD PŘEHRÁVAČ DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL OPTICAL Optický kabel (nedodávaný) Konektory digitálního audio vstupu COAXIAL nebo Koaxiální kabel (nedodávaný) Pokyny pro připojení k Dolby Digital dekodéru DTS nebo MPEG dekodéru Připojením zařízení na multikanálový Dolby Digital dekodér můžete využívat výhodu vysoce kvalitního multikanálový Dolby Digital surround zvuku v kvalitě, jakou běžně používají moderní promítací sály v kinech. Pokud je vaše zařízení připojené na DTS dekodér, je možné využívat tzv. multikanálový surround system, který reprodukuje originální technologicky nejdokonalejší a nejvěrnější zvuk. Multikanálový surround system je vyvinutý společností Digital Theater System, Inc. Digitální komponenty s vestavěným MPEG 2, Dolby Digital TM nebo DTS dekodérem vám umožní využívat surround zvukovou kvalitu a reprodukci efektů kina nebo koncertního sálu. V případě, že výstup je Dolby Digital kódované audio, připojte vaše zařízení k Dolby Digital dekodéru a nastavte v OZVUČENÍ menu DOLBY DIGITAL na BITOVÝ PROUD. (viz str. 18.) V případě, že výstup je DTS kódované audio, připojte DTS dekodér a nastavte v OZVUČENÍ menu DTS na BITOVÝ PROUD. (viz str. 18.) V případě, že výstup je MPEG kódované audio, připojte MPEG dekodér a nastavte v OZVUČENÍ menu MPEG na BITOVÝ PROUD. (viz str. 18.) Pokyny pro připojení k MD nebo DAT deku Audio zdroj na disku v multikanálovém Dolby Digital surround formátu nemůže být nahrávaný jako digitální zvuk na MD nebo DAT deku. Pokud je připojený Dolby Digital dekodér, nastavte v OZVUČENÍ menu DOLBY DIGITAL na PCM. Přehrávání DVD za použití nesprávného nastavení může způsobit zkreslení zvuku a poškození reproduktorů. (viz str. 18.) Před připojením MD nebo DAT deku nastavte v OZVUČENÍ menu DOLBY DIGITAL a MPEG na PCM a DTS na VYPNOUT. (viz str. 18.) Rady pro použití Optických kabelů (nedodávají se) Při ostrém ohýbání můžete Optický kabel (nedodávaný) poškodit. Ujistěte se, že kabely vedou ve smyčkách o průměru alespoň 15 cm. Použijte kabel o délce 3 m nebo kratší. Při připojování pevně zasuňte zástrčky kabelu do zdířek. Pokud je zástrčka lehce poškrábaná nebo špinavá, přes zastrčením do zdířky ji vyčistěte měkkou utěrkou. Nepoužíváte-li zdířku OPTICAL, zajistěte ochrannou krytku. 2) Pro dosažení dynamických zvukových efektů použijte pro připojení k vašemu audio systému konektor AUDIO OUT. AUDIO SYSTÉMU AUDIO OUT DVD PŘEHRÁVAČ L R Audio kabel (dodávaný) Zvuk L R 8 CS

9 E6B21ED(CS).fm Page 9 Thursday, December 22, :11 PM Přehrávání disku Základní přehrávání DVD-V CD MP3 JPEG VCD DivX Začínáme Zapněte televizor, zesilovač nebo všechna další zařízení připojená k DVD přehrávači. Ujistěte se, že televizní a audio přijímač (běžně dostupný) jsou nastaveny na správný kanál. 1) Stiskněte STANDBY-ON. Na displeji panelu se krátce objeví P-ON. 2) Stisknutím OPEN/CLOSE otevřete zásuvku pro vložení disku. 3) Vložte vybraný disk do zásuvky popisem nahoru. 4) Stiskněte PLAY B. Zásuvka se automaticky zavře a přehrávání se spustí od první sekce nebo stopy na disku. Při přehrávání DVD s nahranou nabídkou titulu, se nabídka titulu může objevit na obrazovce. V takovém případě se podívejte na Nabídka titulu. 5) Pro zastavení přehrávání stiskněte STOP C. POZNÁMKA: V pravém horním rohu TV obrazovky se při provozu může objevit zakázaná ikona, která varuje, že se přehrávač nebo disk setkaly se zakázanou operací. Některé DVD disky mohou být přehrány od titulu 2 nebo 3 díky specifickým programům. Při přehrávání dvouvrstvého disku se obrázky mohou na chvíli zastavit. Stává se to při přepnutí první vrstvy na druhou. Nejedná se o poruchu. DVD disky nahrané v systému NTSC lze pomocí tohoto přehrávače přehrát prostřednictvím televizoru nastaveného na systém PAL. Podle typu televize se při přehrávání v NTSC DVD na PAL TV mohou obrázky shrnovat nebo vyhrnovat, vertikálně smrštˇovat a objevit se černé čáry na horní i spodní části obrazovky. Může chvilku trvat, než se objeví obraz nebo zvuk. Nejedná se o poruchu. V nastavení NAB PŘEHRÁVAČE je možné měnit jazyk zobrazované nabídky. (viz str. 17.) Obecné funkce DVD-V DVD disky mohou obsahovat nabídky pro vyhledání disku a pro zpřístupnění zvláštních funkcí. Pro zvýraznění požadovaného výběru v nabídce DVD stiskněte odpovídající číselná tlačítka nebo stiskněte Kurzor K / L / s / B, pro potvrzení vaší volby stiskněte ENTER. POZNÁMKA: Pokud není uvedeno jinak, všechny popsané operace jsou založeny na používání dálkového ovládání. Některé operace je možné provést pomocí tlačítek umístěných na předním panelu. Nabídky disku DVD-V 1) Stiskněte MENU. Zobrazí se nabídka DVD. 2) Pokud tato funkce není dostupná, na obrazovce se může objevit symbol. 3) Pokud nabídka disku není na disku dostupná, objeví se výběr pro jazyk, možnosti titulků, kapitoly titulu a další možnosti. 4) Stisknutím Kurzor K / L / s / B vyberte položku a stisknutím ENTER volbu potvrďte. Nabídka titulu DVD-V 1) Stiskněte TOP MENU. Zobrazí se nabídka titulu. 2) Pokud tato funkce není dostupná, na obrazovce se může objevit symbol. 3) Stisknutím Kurzor K / L / s / B vyberte položku a stisknutím ENTER volbu potvrďte. Přehrávání začne od vybraného titulu. VCD 1) Vložte Video CD. Zobrazí se nabídka titulu. 2) Stisknutím číselných tlačítek vyberte položku. Přehrávání začne od vybraného titulu. Vyvolání obrazovky s nabídkou v průběhu přehrávání DVD-V Stiskněte MENU pro vyvolání nabídky DVD. Stiskněte TOP MENU pro vyvolání nabídky titulů. POZNÁMKA: Obsah nabídek a odpovídající operace nabídek se mohou lišit podle disků. Podrobnosti najdete v příručce přiložené k disku. Vysvětlení PBC funkce u Video CD VCD PBC znamená Play Back Control (ovládání přehráváni). Pomocí obrazovek nabídky můžete přehrávat interaktivní software. Podrobnosti najdete v návodu Video CD. Tento přehrávač přebírá standardy Video CD ver. 1.1 a 2.0, s funkcí PBC. Ver.1.1 (bez funkce PBC): Můžete přehrávat obraz, ale i hudební CD. Ver.2.0 (s funkcí PBC): Pokud používáte Video CD a funkcí PBC, na přední panelu se objeví Pbc. Video CD s funkcí PBC obsahuje originální menu. Obsluha menu se může lišit v závislosti na disku. Podrobnosti najdete v příručce přiložené k disku. Po vložení Video CD s PBC funkcí se na displeji předního panelu objeví Pbc. Zrušení a obnovení PBC funkce Při přehrávání Video CD s funkcí PBC nemohou být některé operace (např. výběr a opakování skladeb, obnovení) provedené, pokud nebude funkce PBC dočasně zrušena. 1) Vložte Video CD. Na obrazovce se objeví titulní menu. 2) Stiskněte STOP C. 3) Požadované číslo stopy zadejte pomocí číselných tlačítek. PBC funkce je nyní zrušena a začne přehrávání Video CD. 4) Pro obnovení PBC funkce stiskněte dvakrát STOP C, a potom stiskněte PLAY B. 9 CS

10 E6B21ED(CS).fm Page 10 Thursday, December 22, :11 PM Přehrávání MP3 / JPEG / DivX MP3 JPEG DivX Vložte disk s MP3/JPEG/DivX soubory a na TV obrazovce automaticky zobrazí SEZNAM SOUBORŮ a na displeji předního panelu se objeví počet stop. 1) Stiskněte K nebo L pro výběr požadované skupiny stop. SEZNAM SOUBORŮ FOLDER MP3 JPEG ENTER PLAY DISC NAME folder name 1 folder name 2 folder name 3 folder name 4 file name 1 file name 2 file name 3 folder name 1 1/2 Příklad: MP3/JPEG Soubor DivX, jehož velikost přesahuje 2GB, nelze přehrát. Pokud je zvolen objemný soubor DivX, může chvíli trvat, než bude zahájeno přehrávání (někdy I více než 20 sekund). Pokud soubory DivX zapsané na discích CD nelze přehrávat, nahrajte je na disk DVD a pokuste se je přehrát. Více informací týkajících se DivX naleznete na stránkách Pokud vložíte disk CD-R/RW se soubory DivX, které jsou smíchané se soubory MP3 nebo JPEG, zobrazí se obrazovka pro volbu přehrávaného média. Zvolte prosím VIDEO a pokračujte krokem 1). SEZNAM SOUBORŮ FOLDER DISC NAME D X DivX folder name 1 D X file name 2 Vyberte médium pro přehrání. VIDEO OZVUČENÍ & ZVUK ENTER ENTER PLAY folder name 1 Příklad: DivX Když je skupina vybrána, stiskněte B nebo ENTER a přejděte k nabídce výběru stopy. Stiskněte K nebo L pro výběr stopy, potom stiskněte PLAY B nebo ENTER. Po vybrání stopy stiskněte PLAY B nebo ENTER, stopy se začnou přehrávat. Přehrávání začne od zadané stopy a bude pokračovat se všemi následujícími. Stiskněte s pro přehrání stop podle předchozí posloupnosti (s výjimkou nejvyšší posloupnosti). Stiskněte TOP MENU pro návrat k první položce. 2) Pro zastavení přehrávání stiskněte STOP C. POZNÁMKA: Sloky se nazývají skupinami a soubory se nazývají stopami. Složky soubory jsou provázeny ikonou. MP3 soubory jsou provázeny ikonou 3. JPEG soubory jsou provázeny ikonou. DivX soubory jsou provázeny ikonou D X. Celkově může být rozlišeno až 255 složek. Celkově může být rozlišeno až 999 souborů. Lze rozpoznat až 8 posloupností. Název skupiny může obsahovat až 25 znaků. Nerozpoznané znaky budou nahrazeny hvězdičkami. Devátá a následující posloupnosti nemohou být zobrazeny. Nepřehratelné skupiny nebo stopy mohou být zobrazeny v závislosti na podmínkách nahrávání. Při nahrávání MP3 souborů v proměnlivém datovém toku (VBR) nemusí přehrávač správně zobrazovat uplynulý čas. Progresivní JPEG (soubory JPEG uložené v progresivním formátu) nelze na tomto přístroji přehrávat. Zobrazení souborů JPEG s vysokým rozlišením trvá déle. Při přehrávání soborů zaznamenaných ve vyšší bitové rychlosti se obrázky mohou občas přerušit. Ačkoli tento přehrávač získal logo DivX, nemusí být schopen přehrávat určitá data v závislosti na vlastnostech disku, bitové rychlosti nebo nastavení zvukového formátu atd. Při tvorbě souborů DivX používejte software uznávaný společností DivX, Inc. Při používání nástrojů nebo obslužných programů pro tvorbu souborů DivX, přečtěte si nejdříve jejich návod k použití. Stiskněte TOP MENU pro vyvolání obrazovky pro volbu přehrávaného média v zastaveném režimu. Pokud místo VIDEO zvolíte OZVUČENÍ & ZVUK na obrazovce pro volbu přehrávaného media, může DVD přehrávač přehrávat soubory MP3/JPEG. Titulky DivX Uživatelem vytvořené titulky lze zobrazit během přehrávání DivX. 1) Poté, co zvolíte soubor DivX, se zobrazí SEZNAM JAZYK TITULKŮ pokud možnost DivX JAZYK TITULKŮ není nastavena na VYPNOUT. ENTER SEZNAM JAZYK TITULKŮ SOUBORŮ : file name1 [VYPNOUT] [.SMI] [.SRT] [.SUB] SEZNAM SOUBORŮ : MENU 2) Stiskem K nebo L zvolte požadovanou příponu, kterou si přejete zobrazit, a poté stiskněte ENTER. Přehrávání DivX s titulky se zahájí. Titulky nelze zobrazit, je-li možnost DivX JAZYK TITULKŮ nastavena na VYPNOUT. Pokud existují více než dvě přípony, výběr přípony se zobrazí v SEZNAM JAZYK TITULKŮ. POZN.: Titulky DivX lze zobrazit pouze tehdy, mají-li stejný název jako film s DivX příponou. Soubory, jejichž přípona je jiná než.smi,.smi, SRT,.srt,.SUB a.sub, se v SEZNAM JAZYK TITULKŮ nezobrazí. Tuto jednotku nelze rozpoznat, nejsou-li soubor DivX a příslušný soubor s titulky ve stejném adresáři. Titulky se nemusí zobrazit, je-li soubor příliš velký. Je-li k dispozici více titulků, informace o změně titulků naleznete v části Jazyk titulku na straně 13. Titulky nelze zobrazit, pokud jsou na obrazovce zobrazeny informace OSD. Pokud je možnost titulků DivX nastavena na VYPNOUT, titulky se nozobrazí, i když zvolíte soubor titulků. (Viz DivX JAZYK TITULKŮ na strane 17.) Nerozpoznatelné znaky budou nahrazeny hvězdičkami. Pro tento přehrávač se doporučuje používat soubory nahrané za následujících podmínek: 10 CS

11 E6B21ED(CS).fm Page 11 Thursday, December 22, :11 PM [MP3] Nahrávací frekvence : 44,1 khz nebo 48 khz Konstantní datový tok : 32 kbps ~ 320 kbps [JPEG] Velikost obrazu Horní hranice : x bodů Spodní hranice : 32 x 32 bodů [DivX ] Výrobek je oficiální DivX Certified TM Přehrává video obsah typu DivX 6, DivX 5, DivX 4, DivX 3 a DivX VOD (v souladu s technickými požadavky DivX Certified TM ) Přehratelný kodek souborů AVI: DivX 3.1.1, DivX 4.x, DivX 5.2.1, DivX 6.0 Maximální velikost obrazu : 720 x snímků za vteřinu 720 x snímků za vteřinu Vzorkovací frekvence zvuku : 8 khz - 48 khz Typ zvuku : MPEG1 audio layer 3 (MP3), MPEG1 audio layer 2, Dolby Digital Kodak Picture CD Přehrávač umí zobrazovat soubory JPEG uložené na discích Kodak Picture CD. Picture CD je služba umožňující převod fotografií z klasického fotoaparátu do digitální podoby a zapsat tato data na CD. Díky diskům Picture CD si můžete na vaší TV užívat obrázky. Více informací o produktu Kodak Picture CD získáte v obchodech zabývajících se vývojem filmů společnosti Kodak Inc. 1) Po vložení Kodak Picture CD se automaticky zobrazí nabídka Kodak Picture CD na obrazovce vašeho televizoru. Obrazu1 Obrazu2 Obrazu3 Obrazu4 Obrazu5 1/32 Aktuální číslo stopy / celkový počet stop Obrazu6 Pokud se všechny položky nabídky nevejdou na obrazovku, objeví se v pravém dolním rohu obrazovky G indikující, že si zbylé položky můžete prohlédnout na následující straně. H se objeví v levém dolním rohu obrazovky, což indikuje, že si ostatní položky můžete prohlédnou na předchozí straně. Číslo stopy zvýrazněné položky a celkový počet stop je zobrazen na obrazovce uprostřed dole. Pokud je G zobrazeno v pravé dolní části, použijte k prohlédnutí následující strany SKIP G. Pokud je H zobrazeno v levé dolní části, použijte k prohlédnutí předchozí strany SKIP H. Než budou na obrazovce zobrazeny všechny ikony, může to chvíli trvat. 2) Stiskněte Kurzor K / L / s / B pro volbu požadované stopy k přehrání, poté stiskněte PLAY B nebo ENTER. Pokud vyberete soubor Kodak Picture CD, zobrazí se obrázek ze zvolené stopy, poté se budou zobrazovat obrázky následující. 3) Pro zastavení přehrávání stiskněte STOP C. Poznámky k JPEG a Kodak Picture CD Stopa se zobrazí na 5 nebo 10 sekund a potom se zobrazí další stopa. (viz str. 19.) Během přehrávání JPEG souborů nebo Kodak Picture CD, stiskněte ANGLE pro otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček. Duální přehrávání MP3 JPEG 1) Během přehrávání MP3/JPEG stiskněte MENU. Zobrazí se SEZNAM SOUBORŮ. 2) Pro volbu požadovaného souboru JPEG nebo požadované stopy MP3 ze SEZNAM SOUBORŮ stiskněte K nebo L, poté stiskněte PLAY B nebo ENTER. Duální přehrávání začne. Na straně 19 najdete další informace o nastavení duálního přehrávání na ZAPNOUT nebo VYPNOUT. 3) Pro zastavení přehrávání stiskněte STOP C. POZNÁMKA: Přibližování nebo otáčení JPEG souboru během přehrávání může způsobit přerušovaný zvuk. Duální přehrávání nemusí správně fungovat, pokud se MP3 a JPEG soubory na disku vzájemně ruší díky své odlišnosti ve velikosti dat. Režim prezentace obrázků JPEG Do režimu prezentace můžete přepnout během přehrávání. 1) Během přehrávání stiskněte jednou MODE. Objeví se obrazovka režimu prezentace. Režim prezentace nemůže být zapnutý, když je přehrávání zastaveno nebo z obrazovky SEZNAM SOUBORŮ případně z nabídky Picture CD. 2) Stiskněte ENTER. Režim prezentace se změní. OSTRÝ PŘECHOD : Zobrazí se celý obrázek. MĚKKÝ PŘECHOD : Obrázek se objeví postupně a potom zmizí. 3) Ukončete stisknutím MODE. Úprava velikosti obrázků JPEG V závislosti na typu používaného televizoru nemůže být zobrazen celý obrázek, proto se mohou okraje obrázku oříznout. V tomto případě můžete upravit velikost přehrávaného JPEG na obrazovce. 1) Během přehrávání stiskněte dvakrát MODE. Na obrazovce se objeví nastavení pro úpravu velikosti obrazu. Okno nastavení se nezobrazí v režimu stop ani z SEZNAM SOUBORŮ. 2) Stiskněte ENTER. NORMÁLNĚ : zobrazí obrázek ve 100% velikosti. MALÝ : zobrazí obrázek v 95% velikosti. Výchozí nastavení je NORMÁLNĚ. Tato funkce nemusí s některými soubory správně pracovat (např. se soubory s malou velikostí obrázku). 3) Ukončete stisknutím MODE. Pokračovat DVD-V CD MP3 JPEG VCD DivX 1) Během přehrávání stiskněte STOP C. Hlášení o obnovení se objeví na TV obrazovce. 2) Stiskněte PLAY B. Přehrávání se obnoví od místa, kde bylo přerušeno. Pro zrušení obnovení stiskněte dvakrát STOP C. U souborů typu MP3, JPEG a DivX se na TV obrazovce automaticky zobrazí vrchní část hierarchie SEZNAM SOUBORŮ. 11 CS

12 E6B21ED(CS).fm Page 12 Thursday, December 22, :11 PM POZNÁMKA: Pro soubory MP3 a JPEG bude přehrávání obnovené od začátku aktuální stopy. Informace o obnovení budou zachované i v případě vypnutí přístroje. Některá Video CD s funkcí PBC pokračují v přehrávání od začátku stopy. Pauza DVD-V CD MP3 JPEG VCD DivX 1) Během přehrávání stiskněte PAUSE F. Přehrávání se přeruší a zvuk ztichne. Chcete-li pozastavit soubor JPEG během duálního přehrávání, stiskněte PAUSE F. Pokud chcete pozastavit soubor MP3, stiskněte PAUSE F ještě jednou. 2) Pro pokračování přehrávání stiskněte PLAY B. POZNÁMKA: Je-li obraz v režimu pozastaveného přehrávání rozmazaný, nastavte na DVD přehrávači v OBRAZ menu STATICKÝ REŽIM na POLE. (viz str. 17.) Postupné přehrávání DVD-V VCD DivX 1) Během přehrávání stiskněte PAUSE F. Přehrávání se přeruší a zvuk ztichne. 2) Disk se posune o jeden snímek při každém stisknutí PAUSE F. 3) Pro ukončení postupného přehrávání stiskněte PLAY B. POZNÁMKA: Je-li obraz v režimu pomalého přehrávání rozmazaný, nastavte na DVD přehrávači v menu OBRAZ STATICKÝ REŽIM na POLE. (viz str. 17.) x1,3 a x0,8 rychlé přehrávání se zvukem DVD-V Dostupné pouze u disků nahraných ve formátu Dolby Digital, x1,3 a x0,8 rychlé přehrávání se zvukem přehrává mírně rychleji/pomaleji, ale zatímco kvalita zvuku je zachovaná jako při normálním přehrávání. 1) Během přehrávání stiskněte jednou MODE. VYPNOUT Zobrazí se aktuální nastavení. 2) Pro přepnutí mezi (x1,3), (x0,8) a VYPNOUT stiskněte s nebo B. : Přehrává zhruba 0,8násobnou rychlostí normálního přehrávání. : Přehrává zhruba 1,3násobnou rychlostí normálního přehrávání. 3) Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte PLAY B. POZNÁMKA: Nastavení obrazu a jazyku zvuku nelze provádět během rychlého přehrávání x1,3 a x0,8 se zvukem. V tomto režimu nelze nastavit funkce Virtual Surround a nastavení obrazu. V tomto režimu funkce Virtual Surround nefunguje. Tato funkce nemusí v některých částech disku fungovat. Pokud používáte digitální audio připojení, výstupem bude zvuk PCM. Nastavení obrazu DVD-V VCD Funkce nastavení obrazu zahrnují JAS, KONTRAST, BARVA, KOREKCE GAMMA a OSTROST určitého zobrazení. 1) Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko MODE. JAS s +1B Pro volbu Video CD jednou stiskněte tlačítko MODE. 2) Pomocí tlačítek K nebo L přepínáte položky. 3) Stisknutím tlačítek ENTER, s nebo B nastavíte požadovanou položku. Můžete zvolit -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6. 4) Stisknutím tlačítka RETURN se vrátíte k přehrávání. POZNÁMKA: Nebudete-li používat nastavení displeje, po 10 sekundách zmizí. Tuto funkci nelze použít během rychlého přehrávání x1,3 a x0,8 se zvukem. (viz x1,3 a x0,8 rychlé přehrávání se zvukem.) Výchozí nastavení nastavitelných položek je 0. Rychlé vyhledávání dopředu / dozadu DVD-V CD MP3 VCD DivX 1) Během přehrávání stiskněte opakovaně FWD g nebo REV h pro výběr požadovaného směru a rychlosti. Pro disky DVD a Video CD je různá rychlost hledání dopředu či dozadu v závislosti na disku. Pro disky DVD je rychlost přibližně 1(x2), 2(x8), 3(x20), 4(x50) a 5(x100). U disků Audio CD, MP3, Video CD a DivX je vhodná rychlost 1(x2), 2(x8) a 3(x30). Při používání tlačítka SKIP H G / h g na předním panelu, toto tlačítko podržte déle než 1,5 sekundy (čím déle jej podržíte, tím vyšší bude rychlost). Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte. 2) Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte PLAY B. POZNÁMKA: Je-li obraz v režimu rychlého vyhledávání rozmazaný, nastavte na DVD přehrávači v OBRAZ menu STATICKÝ REŽIM na POLE. (viz str. 17.) Pokud během duálního přehrávání stisknete FWD g nebo REV h, soubor JPEG se zastaví. Kvalita obrazu souborů DivX při rychlém převíjení zpět je nižší než při rychlém převíjení vpřed. U některých souborů DivX nemusí být funkce rychlého převíjení vpřed/zpět dostupná. Pomalé vyhledávání dopředu / dozadu DVD-V VCD DivX 1) Během přehrávání stiskněte PAUSE F. 2) Stiskněte FWD g nebo REV h. Pomalé přehrávání začne a zvuk ztichne. 3) Stiskněte opakovaně FWD g nebo REV h pro volbu požadované rychlosti. Rychlost pomalého přehrávání vpřed nebo vzad se liší podle disku. Rychlost je 1(1/16), 2(1/8) a 3(1/2). Při používání tlačítka SKIP H G / h g na předním panelu, toto tlačítko podržte déle než 1,5 sekundy (čím déle jej podržíte, tím vyšší bude rychlost). Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte. 4) Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte PLAY B. POZNÁMKA: Pomalé převíjení zpět není dostupné u disků Video CD a disků se soubory DivX. Je-li obraz v režimu pomalého přehrávání rozmazaný, nastavte na DVD přehrávači v OBRAZ menu STATICKÝ REŽIM na POLE. (viz str. 17.) Přiblížit DVD-V JPEG VCD DivX Funkce přiblížit umožňuje zvětšení video obrazu a sledování zvětšených záběrů. 1) Během přehrávání stiskněte ZOOM. Přehrávání bude pokračovat. 2) Stiskněte opakovaně ZOOM pro požadované zvětšení: x2, x4 nebo VYPNOUT. 12 CS

13 E6B21ED(CS).fm Page 13 Thursday, December 22, :11 PM 3) Stiskněte Kurzor K / L / s / B pro přemístění zvětšeného obrazu po obrazovce. Během přiblíženého přehrávání se v pravém dolním rohu obrazovky objeví panel umístění obrazu. Umístění modrého rámečku uvnitř šedého rámečku označuje pozici přiblíženého obrazu v celku. Chcete-li panel odstranit nebo si jej prohlédnout, stiskněte ENTER. 4) Pro ukončení režimu zoom stiskněte ZOOM a nastavte VYPNOUT. POZNÁMKA: Funkce zvětšování nefunguje, když je zobrazena nabídka disku. x4 zoom není na některých discích dostupný. U souborů JPEG, disků Video CD a DivX je dostupný zoom pouze x2. Některé JPEG soubory není možné prohlížet pomocí režimu zoom. Panel umístění obrazu není pro přehrávání JPEG dostupný. Jazyk zvuku DVD-V DivX Tento přehrávač umožňuje volbu jazyka při přehrávání DVD disku (je-li disk vícejazyčný). 1) Během přehrávání stiskněte AUDIO. 2) Stiskněte opakovaně AUDIO a zvolte požadovaný jazyk. POZNÁMKA: Režim zvuku nelze změnit u disků, které nebyly nahrány s dvojím zvukem. Nastavení obrazu a jazyku zvuku nelze provádět během rychlého přehrávání x1,3 a x0,8 se zvukem. Pokud se požadovaný jazyk po opakovaném stisknutí AUDIO neobjeví, je možné, že disk tento jazyk nemá. Některé disky vám umožní změnit audio jazyk nastavení v menu disku. (Postup se u různých disků liší, proto nahlédněte do příručky přiložené k disku.) Pokud jste si vybrali jazyk s 3písmenným kódem jazyka, tento kód se bude vždy zobrazovat při změně nastavení jazyka. Vyberete-li jiný jazyk, zobrazí se namísto kódu ---. (viz str. 20.) U disků se soubory DivX se na obrazovce ukáže pouze zvuk MP3. Ostatní typy zvuků budou zobrazeny s ---. Jazyk titulků DVD-V DivX Tento přehrávač vám umožní vybrat jazyk titulků během přehrávání disku DVD (pokud je dostupný). 1) Během přehrávání stiskněte SUBTITLE. 2) Stiskněte opakovaně SUBTITLE a zvolte požadovaný jazyk. Zvolený jazyk se zobrazí na panelu displeje v horní části obrazovky. 3) Pokud chcete titulky vypnout, stiskněte opakovaně SUBTITLE, dokud se neobjeví VYPNOUT. POZNÁMKA: Pokud se požadovaný jazyk po opakovaném stisknutí SUBTITLE neobjeví, je možné, že disk tento jazyk nemá. Některé disky vám umožní změnit nastavení jazyka titulků v menu disku. (Postup se u různých disků liší, proto nahlédněte do příručky přiložené k disku.) Objeví-li se na TV obrazovce NENÍ K DISPOZICI, znamená to, že disk neobsahuje titulky. Pokud jste si vybrali jazyk s 3písmenným kódem jazyka, tento kód se bude vždy zobrazovat při změně nastavení jazyka titulků. Vyberete-li jiný jazyk, zobrazí se namísto kódu ---. (viz str. 20.) U disků se soubory DivX se na obrazovce ukáže pouze počet jazyků titulků. Úhel kamery DVD-V Některé DVD disky obsahují scény, které byly současně natáčeny z různých úhlů. Můžete změnit úhel kamery, když se na obrazovce objeví ikona ( ). 1) Během přehrávání stiskněte ANGLE. Zvolený úhel se zobrazí na panelu displeje v horní části obrazovky. 2) Stiskněte opakovaně ANGLE a zvolte požadovaný úhel. POZNÁMKA: V případě, že nastavení pro IKONA ÚHEL je v menu JINÉ VYPNOUT, ikona ( ) se neobjeví. Režim stereo zvuku CD VCD 1) Během přehrávání stiskněte opakovaně AUDIO čímž zvolíte mezi STEREO, L-ch a R-ch. STEREO : Pravý i levý kanál je aktivní (stereo). L-ch : Pouze levý kanál je aktivní. R-ch : Pouze pravý kanál je aktivní. Režim Virtual Surround DVD-V CD MP3 VCD Na vašem stereo systému můžete využívat výhodu stereofonního zvukového systému virtual surround. 1) Během přehrávání stiskněte opakovaně MODE. Pro volbu Audio CD a MP3 jednou stiskněte tlačítko MODE. Pro volbu Video CD dvakrát stiskněte tlačítko MODE. VYPNOUT 1) Stiskněte ENTER pro změnu hodnoty na 1 (přirozený efekt), 2 (zvýrazněný efekt) nebo VYPNOUT (původní zvuk). 2) Ukončete stisknutím MODE nebo RETURN. POZNÁMKA: Režim Virtual Surround nebude aktivní, pokud je režim zvuku nastaven na jiný režim ne STEREO (pouze pro Audio a Video CD). (viz Režim stereo zvuku.) Pokud je zvuk zkreslený, snižte úroveň nebo ji přepněte do VYPNOUT. Nastavení zůstanou uložena i v případě, že přehrávač vypnete. Během x1,3 a x0,8 rychlého přehrávání se zvukem nemůžete tuto funkci používat. (viz x1,3 a x0,8 rychlé přehrávání se zvukem.) Volba stopy CD MP3 JPEG VCD DivX Existují tři způsoby jak spustit požadovanou stopu na disku. Použijte číselná tlačítka 1) Požadované číslo stopy zadejte pomocí číselných tlačítek. Přehrávání začne od vybrané stopy. Chcete-li na jakémkoliv disku přehrát jednocifernou stopu, stiskněte rovnou příslušné číslo (např. pro stopu 3 stiskněte 3). U disků s méně než 100 stopami pro přehrání dvouciferné stopy stiskněte +10, a poté požadované číslo (např. pro stopu 26 stiskněte +10, 2, 6). U disků s více než 100 stopami pro přehrání dvouciferné stopy stiskněte +10, 0, a poté číslo požadované stopy (např. pro stopu 26 stiskněte +10, 0, 2, 6). Pro přehrání trojciferné stopy stiskněte +10, a poté číslo požadované stopy (např. pro stopu 126 stiskněte +10, 1, 2, 6). Použití SEARCH MODE 1) Stiskněte SEARCH MODE. Objeví se obrazovka vyhledávání stopy. 13 CS

14 E6B21ED(CS).fm Page 14 Thursday, December 22, :11 PM 2) Během 30 sekund zvolte číslo požadované stopy číselnými tlačítky. U disků s více než 10, ale méně než 100 stopami pro přehrání jednociferné stopy stiskněte nejprve 0, a poté požadované číslo stopy (např. pro stopu 3 stiskněte 0, 3). U disků s více než 100 stopami pro přehrání jedno nebo dvouciferné stopy stiskněte nejprve 0, a poté číslo požadované stopy (např. pro stopu 3 stiskněte 0, 0, 3, pro stopu 26 stiskněte 0, 2, 6). V ostatních případech stiskněte pouze číslo požadované stopy. Přehrávání se spustí na zvolené stopě. Použití SKIP H G Během přehrávání stiskněte SKIP G pro posun na následující stopu. Opakovaným stisknutím přeskočíte další stopy. Stiskněte SKIP H pro vrácení na začátek aktuální stopy. Opakovaným stisknutím se dostanete na předešlé stopy. Brzy se objeví číslo stopy na předním panelu displeje. Když stisknete SKIP H G během zastaveného přehrávání, přeskočíte na následující stopu a přehrávání zůstane zastavené. Při duálním přehrávání lze SKIP H G lze využít pouze na stopy MP3. K přeskočení souborů JPEG používejte s nebo B. Je-li možnost PREZENTACE nastavena na HUDBA, tlačítka SKIP H G jsou dotupné pro soubory MP3 i JPEG. POZNÁMKA: SKIP H G není možné použít, pokud je přehrávání zastavené. Vyhledávání kapitoly / titulu DVD-V Použití SEARCH MODE 1) Během přehrávání stiskněte SEARCH MODE jednou pro hledání kapitoly, dvakrát pro hledání titulu. /29 2) Zvolte požadovanou kapitolu/titul pomocí číselných tlačítek. Použijte číselná tlačítka 1) Během přehrávání zadejte požadované číslo stopy pomocí číselných tlačítek. Přehrávání začne od vybrané kapitoly. Pro jednomístné kapitoly (1-9) stiskněte jedno číslo. (např. pro přehrání kapitoly 3 stiskněte 3). Pro přehrání kapitoly 26, stiskněte +10, 2, 6. POZNÁMKA: V závislosti na disku, který přehráváte možná nebude možné číselná tlačítka použít. Použití SKIP H G Během přehrávání stiskněte SKIP G pro posun na následující kapitolu. Opakovaným stisknutím přeskočíte další kapitoly. Stiskněte SKIP H pro vrácení na začátek aktuální kapitoly. Opakovaným stisknutím se dostanete na předešlou kapitolu. Časové vyhledávání DVD-V CD VCD DivX 1) Během přehrávání stiskněte opakovaně SEARCH MODE, dokud se neobjeví obrazovka vyhledání času. TOTAL 1:29:00 Přehrávání začne od vybraného času. Pro DVD disky zadejte požadovaný čas aktuálního titulu. U disků Audio CD, Video CD a disků se soubory DivX zadejte požadovaný čas aktuální stopy. Stiskněte CLEAR pro vymazání nesprávně zadaného údaje. POZNÁMKA: 0 se objeví automaticky, když není třeba zadávat žádné číslo. Například 0:0_: se objeví automaticky na displeji vyhledávání času, když je celkový čas disku menší než 10 minut. Vyhledávání času není na některých discích dostupné. Nastavení značek DVD-V CD VCD Použijte značky k označení svých oblíbených míst na disku. 1) Během přehrávání stiskněte opakovaně SEARCH MODE, dokud se neobjeví obrazovka nastavení značek. 2) Stiskněte s nebo B a zvolte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nebo 10 a ujistěte se, že se na displeji zobrazí : :. 3) Když se disk dostanete k požadovanému bodu, stiskněte ENTER. Na obrazovce se objeví titul, stopa nebo uplynulý čas. 4) Chcete-li se později ke značce vrátit, stiskněte během přehrávání opakovaně SEARCH MODE, dokud se neobjeví obrazovka nastavení značek a s nebo B pro výběr požadované značky, pak stiskněte ENTER. 5) Ukončete stisknutím SEARCH MODE nebo RETURN. POZNÁMKA: Otevření podavače disku, vypnutí přístroje nebo volba AC v kroku 2) a stisknutí ENTER vymaže značky. Značku vymažete použitím s nebo B, zvolíte číslo značky, kterou chcete vymazat a stisknete CLEAR. Můžete označit až 10 bodů. Opakování REPEAT je dostupná pouze během přehrávání. OPAKOVÁNÍ KAPITOLY / TITULU DVD-V 1) Během přehrávání stiskněte REPEAT. Režim opakování se mění při každém stisknutí tlačítka takto. VYPNOUT KAPITOLA TITUL (opakování (opakování (opakování vypnuto) aktuální kapitoly) aktuálního titulu) POZNÁMKA: Opakování kapitoly/titulu není dostupné u některých scén. Opakované přehrávání nefunguje během opakování A-B. Nastavení opakování kapitoly/titulu bude při přechodu na jiný titul nebo kapitolu vymazáno. OPAKOVÁNÍ STOPY / SKUPINY / VŠE CD VCD 1) Během přehrávání stiskněte REPEAT. Režim opakování se mění při každém stisknutí tlačítka takto. VYPNOUT STOPA VŠE (opakování aktuální stopy) (opakování vypnuto) (opakování celého disku) 2) Během 30 sekund zvolte požadovaný čas disku číselnými tlačítky. POZNÁMKA: Opakované přehrávání nefunguje během opakování A-B. 14 CS

15 E6B21ED(CS).fm Page 15 Thursday, December 22, :11 PM Nastavení opakování stopy bude při přechodu na jinou stopu vymazáno. Pokud přehráváte Video CD s funkcí PBC, opakované přehrávání není dostupné. MP3 JPEG DivX VYPNOUT STOPA SKUPINA VŠE (opakování vypnuto) (opakování aktuální stopy) (opakování aktuální skupiny) (opakování celého disku) POZNÁMKA: Nastavení opakování stopy / skupiny bude při přechodu na jinou stopu nebo skupinu vymazáno. Pokud při duálním přehrávání zvolíte opakování skupiny, všechny stopy nebo soubory v každé složce budou přehrávány opakovaně. Např. pokud zvolíte opakování Skupiny během duálního přehrávání složky MP3 (A) a složky souborů JPEG (B), budou opakovaně přehrávány MP3 ze složky A i soubory JPEG ze složky B. OPAKOVÁNÍ A-B DVD-V CD VCD DivX 1) Během přehrávání stiskněte A-B na vybraném začátečním bodu. A- se brzy objeví na TV obrazovce. 2) Stiskněte A-B na vybraném koncovém bodu. A-B se brzy objeví na TV obrazovce a začne opakování sekvence. 3) Pro ukončení sekvence stiskněte A-B. POZNÁMKA: Nastavení opakování úseku A-B lze nastavit pouze v rámci aktuálního titulu (u DVD) nebo aktuální stopy (u Audio CD, Video CD a disků se soubory DivX ). Opakování A-B není dostupné u některých scén na DVD. Pro zrušení nastaveného bodu A stiskněte CLEAR. Přehrávání opakování A-B nefunguje během přehrávání kapitoly, titulu, stopy nebo opakování všeho. U některých souborů DivX nemusí být funkce A-B repeat dostupná. Programované přehrávání CD MP3 JPEG Můžete si nastavit pořadí přehrávání stop. 1) V režimu stop stiskněte MODE. Objeví se nápis PROGRAM. PROGRAM CD-DA CELKEM 1:03:30 1 3:30 2 4:30 3 5:00 4 3:10 5 5:10 6 1:30 7 2:30 1 3:30 1 3:30 5 5: : : : : :50 1/4 2/3 2) Stiskněte K nebo L a zvolte stopu, poté stiskněte ENTER. Lze uložit až 99 stop. Stiskněte CLEAR pro vymazání naposledy zadaných stop. Pro vymazání všech stop v programu najednou stiskněte VYMAZAT VŠE na konci seznamu a stiskněte ENTER. Pokud chcete zvolit složku souborů MP3/JPEG, stiskněte Kurzor s / B následujícím způsobem: Stiskněte B pro vstup do další nabídky. Stiskněte s pro přehrání stop podle předchozí posloupnosti (s výjimkou nejvyšší posloupnosti). Když je naprogramováno více než 8 stop nebo souborů, stiskněte SKIP H G pro zobrazení všech stran. 3) Stisknutím PLAY B spustíte naprogramované přehrávání. POZNÁMKA: Při přehrávání programu se může použít STOP C takto: Stiskněte STOP C, a poté PLAY B, tak se naprogramované přehrávání obnoví. (CD přehrávání se obnoví z aktuální pozice. MP3 přehrávání se obnoví od začátku aktuální stopy.) Stiskněte dvakrát STOP C a pak PLAY B, přehrávání se obnoví od první stopy obvyklým způsobem. Přesto může být vaše naprogramované přehrávání spuštěno znovu, když budete postupovat podle následujících kroků. (Váš program se uchová pokud však není podavač disků otevřený nebo přístroj vypnutý.) Pro přehrávání aktuální stopy v programu stiskněte opakovaně REPEAT, dokud se během přehrávání neobjeví STOPA. Pro přehrávání celého programu stiskněte opakovaně REPEAT, dokud se během přehrávání neobjeví VŠE. Naprogramované přehrávání MP3 nebo JPEG stop není dostupné, pokud je duální přehrávání ZAPNOUT. Náhodné přehrávání CD MP3 JPEG Tato funkce přehodí pořadí přehrávání stop namísto přehrávání v původním pořadí. 1) V režimu stop stiskněte opakovaně MODE, dokud se na TV obrazovce neobjeví NÁHODNĚ. NÁHODNĚ PLAY CD-DA CELKEM 0:45:55 NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ -- bez indikace -- Příklad: Audio CD NÁHODNĚ PLAY Disc name NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ -- bez indikace -- Příklad: MP3/JPEG (DUÁLNÍ PŘEHRÁVÁNÍ-VYPNUTO) 2) Stisknutím PLAY B spustíte náhodné přehrávání. POZNÁMKA: Pro přehrávání aktuální stopy v náhodném výběru programu, stiskněte opakovaně REPEAT, dokud se během přehrávání neobjeví STOPA. Pro přehrávání celého náhodného výběru stiskněte opakovaně REPEAT, dokud se během přehrávání neobjeví VŠE. Během náhodného přehrávání se nemůžete vrátit k předchozí stopě. Náhodné přehrávání MP3 nebo JPEG stop není dostupné, pokud je duální přehrávání ZAPNOUT. Přehrávání složek MP3 JPEG Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je duální přehrávání nastaveno na ZAPNOUT. Můžete přehrávat složky. 1) V režimu stop stiskněte MODE. Zobrazí se seznam složek. 2) Stiskněte K nebo L pro volbu složky, potom stiskněte PLAY B nebo ENTER. 15 CS

16 E6B21ED(CS).fm Page 16 Thursday, December 22, :11 PM Skladby MP3 a soubory JPEG ve vybrané složce budou přehrány simultánně. 3) Ukončete dalším stisknutím MODE. Zobrazované informace Stisknutím DISPLAY můžete zkontrolovat informace a aktuálním přehrávání. DVD-V 1) Během přehrávání stiskněte DISPLAY. Zobrazí se aktuální číslo kapitoly/počet kapitol, uplynulý a zbývající čas aktuální kapitoly a aktuální stav přehrávání. 11/16 0:00:00-0:03:30 2) Stiskněte znovu DISPLAY. Zobrazí se aktuální číslo titulu/počet titulů, uplynulý a zbývající čas aktuálního titulu a aktuální stav přehrávání. 3) Stiskněte DISPLAY potřetí. Zobrazí se datový tok (udávající množství aktuálně zpracovávaných audio a video dat) a aktuální stav přehrávání. Aktuální stav nastavení opakování se objeví pouze tehdy, když je aktivní nastavení opakování. ( C: Opakování kapitoly/ T: Opakování titulu/ A B: A-B opakování) Při přehrávání dvouvrstvého disku se zobrazí i číslo vrstvy. (L0: Vrstva 0 se přehrává, L1: Vrstva 1 se přehrává) 4) Stiskněte opakovaně DISPLAY, dokud údaje z obrazovky nezmizí. CD VCD 1) Během přehrávání stiskněte DISPLAY. Zobrazí se aktuální číslo stopy/počet stop, uplynulý a zbývající čas aktuální stopy a aktuální stav přehrávání. Aktuální stav nastavení opakování se objeví pouze tehdy, když je aktivní nastavení opakování. ( T: Opakování stopy/ A: Opakování všech stop/ A B: A-B opakování) U disků se soubory DivX se zobrazí číslo aktuální stopy/celkový počet stop, uplynulý a zbývající čas aktuální stopy a stav aktuálního přehrávání. Aktuální stav nastavení opakování se objeví pouze tehdy, když je aktivní nastavení opakování. ( T: Opakování stopy/ G: Opakování skupiny/ A: Opakování disku) 3) Stiskněte opakovaně DISPLAY, dokud údaje z obrazovky nezmizí. POZNÁMKA: Přehráváte-li disk v režimu PROGRAM nebo NÁHODNĚ, dvakrát stiskněte tlačítko DISPLAY při kroku 2) a zobrazí se PROGRAM (NÁHODNĚ). Je-li duální přehrávání nastaveno na ZAPNOUT, zobrazí se názvy souborů JPEG a skladeb MP3. Naprogramované a náhodné přehrávání je dostupné pouze pokud je duální přehrávání nastaveno na VYPNOUT. Přehrávání složek je k dispozici pouze pokud je duální přehrávání nastaveno na ZAPNOUT. 4/12 0:03:21-0:02:15 T 2) Stiskněte znovu DISPLAY. Zobrazí se aktuální číslo stopy/počet stop, uplynulý a zbývající čas aktuální disku a aktuální stav přehrávání. Pokud přehráváte Audio CD v režimu PROGRAM nebo NÁHODNĚ, zobrazí se na obrazovce PROGRAM (nebo NÁHODNĚ). Aktuální stav nastavení opakování se objeví pouze tehdy, když je aktivní nastavení opakování. 3) Stiskněte opakovaně DISPLAY, dokud údaje z obrazovky nezmizí. MP3 JPEG DivX 1) Během přehrávání stiskněte DISPLAY. Zobrazí se název přehrávaného souboru a aktuální stav přehrávání. STOPA 01 2) Stiskněte znovu DISPLAY. Pro MP3 se zobrazí aktuální číslo stopy/počet stop, uplynulý a zbývající čas aktuální stopy a aktuální stav přehrávání. Pro JPEG se zobrazí aktuální číslo stopy/počet stop. 16 CS

17 E6B21ED(CS).fm Page 17 Thursday, December 22, :11 PM Nastavení DVD V menu nastavení jsou k dispozici režimy QUICK, CUSTOM a INIT. (viz strany 17 až 19.) Režim QUICK obsahuje menu nastavení nejvíce používaná - všechna potřebná nastavení mohou být provedena v režimu CUSTOM. Nastavení položek označených značkou QUICK můžete provést v režimu QUICK. Nastavení jazyka U některých DVD disku nebo titulků DivX zaznamenaných na discích CD-R/RW lze měnit nastavení jazyka. 1) V režimu stop stiskněte SETUP. 2) Stiskněte s nebo B a zvolte CUSTOM, poté stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka režimu CUSTOM. 3) Stiskněte s nebo Bó a zvolte JAZYK, poté stiskněte ENTER pro potvrzení. JAZYK JAZYK OZVUČENÍ ORIG JAZYK JAZYK TITULKÙ VYPNOUT JAZYK NAB DISKU ANGLIČTINA NAB PŘEHRÁVAČE ANGLIČTINA DivX JAZYK TITULKŮ VYPNOUT 4) Stiskněte K nebo L a zvolte z níže uvedených položek, poté stiskněte ENTER. 5) Stiskněte K nebo L a zvolte možnost, poté stiskněte ENTER. 6) Ukončete stisknutím SETUP. JAZYK OZVUČENÍ (*1, 2, 3): Nastavení audio jazyka. Výchozí nastavení je ORIG JAZYK (originální audio jazyk disku). JAZYK TITULKŮ (*1, 2, 3): Nastavení jazyka titulků. Výchozí nastavení je VYPNOUT. JAZYK NAB DISKU (*1, 2): Zvolte jazyk pro menu DVD. Výchozí nastavení je ANGLIČTINA. NAB PŘEHRÁVAČE: QUICK Nastaví jazyk pro displej na obrazovce. Výchozí nastavení je ANGLIČTINA. DivX JAZYK TITULKŮ (*4): Nastavení jazyka titulků DivX. Výchozí nastavení je VYPNOUT. POZNÁMKA: *1 : Pokud zvolíte JINÝ na obrazovce OZVUČENÍ, JAZYK TITULKŮ nebo JAZYK NAB DISKU, stiskněte 4ciferné číslo kódu vybraného jazyka. (viz Kódem jazyka na straně 20.) *2 : Mohou být vybrány pouze jazyky podporované diskem. *3 : I když některé DVD disky obsahují více jazyků nebo titulků, nastavení obrazovky JAZYK pro OZVUČENÍ nebo JAZYK TITULKŮ nemusí být dostupné. V tom případě použijte AUDIO nebo SUBTITLE. (viz str. 13.) *4 : Chcete-li zobrazit ruské titulky, můžete zvolit buď RUŠTINA1 nebo RUŠTINA2 v závislosti na typu titulků. Nastavení displeje Můžete změnit funkce displeje. 1) V režimu stop stiskněte SETUP. 2) Stiskněte s nebo B a zvolte CUSTOM, poté stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka režimu CUSTOM. 3) Stiskněte s nebo B a zvolte OBRAZ, poté stiskněte ENTER pro potvrzení. 4) Stiskněte K nebo L a zvolte z níže uvedených položek, poté stiskněte ENTER. Vyberte volbu podle následujících instrukcí. 5) Ukončete stisknutím SETUP. POMĚR STRAN TV: QUICK 4:3 LETTER BOX : Když sledujete obraz v poměru 16:9 na obrazovce s aspektem 4:3, na horním a dolním okraji obrazovky se objeví černé pruhy. 4:3 PAN & SCAN : Když sledujete obraz 16:9 na obrazovce s aspektem 4:3, objeví se plná výška obrazu s ořezanými ŠÍŘKA 16:9 stranami. : Pokud je na přístroj připojena širokoúhlá obrazovka, zvolte toto nastavení. Stiskněte K nebo L a zvolte nastavení, poté stiskněte ENTER. Původní nastavení je 4:3 LETTER BOX. STATICKÝ REŽIM: AUTO POLE : Automaticky zvolí nastavení nejlepšího rozlišení ( SNÍMEK nebo POLE ) na základě datových vlastností obrazu. : Zvolte POLE, pokud je obraz stále nestabilní, i když je zvoleno AUTO. POLE stabilizuje obraz, ačkoli kvalita obrazu může být hrubá, díky omezenému množství dat. SNÍMEK : Zvolte SNÍMEK pro zobrazení relativně nehybných obrazů ve vyšším rozlišení. SNÍMEK zdokonaluje kvalitu obrazu, ačkoli to může destabilizovat obraz díky simultánnímu výstupu dvou datových POLE. POZNÁMKA: Jednotlivý obraz na TV obrazovce se nazývá SNÍMEK, který se skládá ze dvou oddělených obrazů zvaných POLE. Některé obrazy mohou být rozmazané při nastavení AUTO v nehybném režimu díky jejich datovým vlastnostem. Stiskem K nebo L zvolte možnost, a poté stiskněte ENTER. Tímto způsobem se v režimu still nastavuje rozlišení obrazu. Výchozí nastavení je AUTO. VÝSTUP VIDEO: AUTO : automatická změna video out systému (PAL/NTSC) v souladu s formátem vloženého disku. Pro disky nahrané v systému NTSC bude výstupním signálem NTSC a obraz můžete sledovat na TV s nastavením NTSC nebo Multi system TV. Pro disky nahrané v systému PAL bude výstupním signálem PAL a obraz můžete sledovat na TV s nastavením PAL. PAL OBRAZ POMĚR STRAN TV STATICKÝ REŽIM VÝSTUP VIDEO 4:3 LETTER BOX AUTO AUTO : pro sledování obrazu disků nahraných NTSC systémem na TV se systémem PAL. Výstupním formátem bude modifikovaný PAL signál. POZNÁMKA: Disky nahrané v systému PAL nemohou být sledovány na TV přijímači se systémem NTSC. 17 CS

18 E6B21ED(CS).fm Page 18 Thursday, December 22, :11 PM Stiskněte opakovaně ENTER pro výběr PAL nebo AUTO. Výchozí nastavení je AUTO. Audio nastavení Zvolte si vhodné audio nastavení pro váš přístroj. Je aktivní pouze během přehrávání DVD. 1) V režimu stop stiskněte SETUP. 2) Stiskněte s nebo B a zvolte CUSTOM, poté stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka režimu CUSTOM. 3) Stiskněte s nebo B a zvolte OZVUČENÍ, poté stiskněte ENTER pro potvrzení. Rodičovská kontrola Rodičovská kontrola brání sledování DVD nad určenou hranici hodnocení disku. Pro změnu STUP RODIČ ZÁM se vyžaduje heslo. Tato funkce chrání vaše děti před sledováním nevhodných programů. 1) V režimu stop stiskněte SETUP. 2) Stiskněte s nebo B a zvolte CUSTOM, poté stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka režimu CUSTOM. 3) Stiskněte s nebo B a zvolte RODIČ ZÁM, poté stiskněte ENTER. OZVUČENÍ DRC ZESLABIT DOLBY DIGITAL DTS MPEG ZAPNOUT ZAPNOUT BITOVÝ PROUD VYPNOUT PCM 4) Stiskněte K nebo L a zvolte z níže uvedených položek. 5) Stiskněte opakovaně ENTER pro výběr ZAPNOUT nebo VYPNOUT. 6) Ukončete stisknutím SETUP. DRC (Dynamic Range Control): ZAPNOUT : komprimování rozsahu zvuku. VYPNOUT : nastavení původního zvukového rozsahu. Tato funkce je dostupná pouze u DVD nahraných ve formátu Dolby Digital. Výchozí nastavení je ZAPNOUT. ZESLABIT: ZAPNOUT : pro konvertování formátu 96 khz na 48 khz. VYPNOUT : nastavení původního zvuku. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je přístroj připojen k dalšímu zdroji jedním z konektorů DIGITAL AUDIO OUT. Přehráváte-li disk s ochranou proti kopírování, zvuk bude snížen pouze na formát 48 khz, i když je nastaveno VYPNOUT. Výchozí nastavení je ZAPNOUT. DOLBY DIGITAL: QUICK BITOVÝ PROUD : výstup signálů Dolby Digital. PCM : pro konvertování Dolby Digital signálu na PCM (2 kanálový) signál. Nastavte na BITOVÝ PROUD, pokud je přístroj připojen k Dolby Digital dekodéru. Výchozí nastavení je BITOVÝ PROUD. DTS: QUICK BITOVÝ PROUD : pro výstup DTS zvuku. VYPNOUT : ne pro výstup DTS zvuku. Nastavte na BITOVÝ PROUD, pokud je přístroj připojen k DTS dekodéru. Výchozí nastavení je VYPNOUT. MPEG: QUICK BITOVÝ PROUD : pro výstup zvuku ve formátu MPEG. PCM : pro konvertování MPEG signálů na PCM signály. Nastavte na BITOVÝ PROUD, pokud je přístroj připojen k MPEG dekodéru. Výchozí nastavení je PCM. RODIČ ZÁM STUP RODIČ ZÁM ZMĚNIT HESLO KDOKOLI 4) Stiskněte číselná tlačítka pro zadání 4číselného hesla. Pokud vkládáte heslo poprvé, zadejte 4ciferné číslo stisknutím číselných tlačítek (kromě 4737), pak stiskněte ENTER. Toto číslo bude potom použito jako heslo při příštích použitích. Zaznamenejte si své heslo pro případ, že byste ho zapomněli. Pokud heslo zapomenete, stiskněte 4, 7, 3, 7. Původní heslo se vymaže a rodičovská úroveň bude nastavena na KDOKOLI. Zadejte nové 4číselné heslo, potom stiskněte ENTER. 5) Stiskněte K nebo L a zvolte STUP RODIČ ZÁM, poté stiskněte ENTER. 6) Stiskněte K nebo L a zvolte požadovanou úroveň, poté stiskněte ENTER. Další informace viz níže. 7) Ukončete stisknutím SETUP. STUP RODIČ ZÁM: KDOKOLI : Všechny rodičovské zámky jsou zrušené. 8 : DVD programy jakéhokoliv druhu (pro dospělé/obecné/dětské) mohou být přehrávány. 7 až 2 : Pouze DVD programy určené pro všeobecné použití a pro děti mohou být přehrány. 1 : Pouze DVD programy určené pro děti mohou být přehrány. POZNÁMKA: Tato funkce nemusí na některých DVD discích fungovat. Ujistěte se, že funkce rodičovského zámku funguje způsobem, který jste nastavili. Změna hesla 1) Postupujte podle bodů 1) až 4) uvedených výše. 2) Stiskněte K nebo L a zvolte ZMĚNIT HESLO, poté stiskněte ENTER. 3) Zadejte nové 4číselné heslo, potom stiskněte ENTER. 4) Ukončete stisknutím SETUP. 18 CS

19 E6B21ED(CS).fm Page 19 Thursday, December 22, :11 PM Další nastavení Můžete změnit další funkce. 1) V režimu stop stiskněte SETUP. 2) Stiskněte s nebo B a zvolte CUSTOM, poté stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka režimu CUSTOM. 3) Stiskněte s nebo B a zvolte JINÉ, poté stiskněte ENTER pro potvrzení. 4) Stiskněte K nebo L a zvolte z níže uvedených položek, poté stiskněte ENTER. Vyberte volbu podle následujících instrukcí. 5) Ukončete stisknutím SETUP. IKONA ÚHEL: ZAPNOUT : zobrazení ikony úhlu v případě, že během přehrávání DVD je dostupných několik úhlů kamery. VYPNOUT : skrytí ikony úhlu. Stiskněte opakovaně ENTER pro výběr ZAPNOUT nebo VYPNOUT. Výchozí nastavení je ZAPNOUT. AUTOM VYPNOUT: ZAPNOUT : automatické vypnutí přístroje po 25 minutách nečinnosti. VYPNOUT : přístroj zůstane zapnutý. Stiskněte opakovaně ENTER pro výběr ZAPNOUT nebo VYPNOUT. Výchozí nastavení je ZAPNOUT. ZOBR NA DISP: Takto se nastavuje jas displeje předního panelu přístroje. JASNÝ : nastavení jasu displeje předního panelu. STMÍVAČ : ztmavení jasu displeje předního panelu. AUTO : ztmavení jasu displeje předního panelu pouze během přehrávání. Stiskem K nebo L zvolte možnost, a poté stiskněte ENTER. Výchozí nastavení je JASNÝ. DUÁL PŘEHRÁVÁNÍ: ZAPNOUT : stopy MP3 a soubory JPEG budou přehrávány simultánně. VYPNOUT : stopy MP3 a soubory JPEG budou přehrávány samostatně. Stiskněte opakovaně ENTER pro výběr ZAPNOUT nebo VYPNOUT. Výchozí nastavení je VYPNOUT. PREZENTACE: JINÉ IKONA ÚHEL AUTOM VYPNOUT ZOBR NA DISP DUÁL PŘEHRÁVÁNÍ PREZENTACE DivX(R) VOD ZAPNOUT ZAPNOUT JASNÝ VYPNOUT 5sek 5sek : každý obrázek bude zobrazen po dobu 5 vteřin. 10sek : každý obrázek bude zobrazen po dobu 10 vteřin. HUDBA: pokud je duální přehrávání nastaveno na ZAPNOUT, zobrazí se pro každou přehrávanou stopu MP3 i obraz. Pokud zvolíte HUDBA, když je duální přehrávání nastaveno na VYPNOUT, nastaví se čas přehrávání automaticky na 5 vteřin. Stiskem K nebo L zvolte možnost, a poté stiskněte ENTER. Výchozí nastavení je 5sek. DivX(R) VOD: Tato jednotka umožňuje použití služeb DivX Video-On- Demand (VOD). Můžete přehrávat soubory zakoupené nebo zapůjčené pomocí služeb VOD. K nákupu nebo zapůjčení souborů VOD je potřebný registrační kód. Více informací naleznete na POZNÁMKA: Na tomto přehrávači nelze přehrávat soubory DivX VOD získané pomocí jiných registračních kódů. Soubory DivX VOD, jejichž doba zapůjčení vypršela, nelze přehrávat. V takových případech stiskněte MENU a zvolte jiné soubory, které lze přehrát. Některé soubory DivX VOD jsou omezeny počtem povolených přehrání (nelze je přehrát vícekrát, než je povoleno). Pokud váš soubor DivX VOD má takové omezení, objeví se obrazovka s potvrzením pro přehrání. Použijte s nebo B, abyste zvolili ANO pro přehrání souboru nebo NE, pokud si ho nepřejete přehrát. Poté stiskem ENTER potvrďte svou volbu. Své dotazy ohledně souborů VOD posílejte společnosti DivX, Inc. Vymazání všech nastavení v nabídce nastavení Tato funkce vám umožňuje vrátit všechny nastavení (kromě RODIČ ZÁM ) na původní hodnoty. 1) V režimu stop stiskněte SETUP. 2) Stiskněte s nebo B a zvolte INIT., poté stiskněte ENTER. PŮV NAST Obnovit původní nastavení? NE ANO 3) Stiskněte K nebo L a zvolte ANO, poté dvakrát stiskněte ENTER. Všechna nastavení (kromě RODIČ ZÁM ) budou smazána. Pro zrušení inicializace zvolte NE. 4) Ukončete stisknutím SETUP. OTHERS DivX(R) VOD Váš registrační kód: Další informace 19 CS

20 E6B21ED(CS).fm Page 20 Thursday, December 22, :11 PM Kódem jazyka Jazyk Kód Jazyk Kód Jazyk Kód Jazyk Kód A-B Abcházština 4748 Afarština 4747 Afrikánština 4752 Albánština 6563 Amharština 4759 Angličtina [ENG] 5160 Arabština 4764 Arménština 5471 Asamština 4765 Aymarština 4771 Azerbajdžánština 4772 Barmština 5971 Baskičtina 5167 Baškirština 4847 Běloruština 4851 Bengálština 4860 Bhutánština 5072 Biharština 4854 Bislamština 4855 Bretonština 4864 Bulharština 4853 C-E Čeština [CZE] 4965 Chorvatština 5464 Čínština [CHI] 7254 Dánština [DAN] 5047 Esperanto 5161 Estonština 5166 F-H Farština 5261 Fiji 5256 Finština [FIN] 5255 Francouzština [FRE] 5264 Frízština 5271 Galicijština 5358 Grónština 5758 Gruzínština 5747 Guaraní 5360 Gujarati 5367 Hausa 5447 Hebrejština 5569 Hindú 5455 Holandština [DUT] 6058 I-K Indonézština 5560 Interlingua 5547 Interlingue 5551 Inupiak 5557 Irština [IRI] 5347 Islandština [ICE] 5565 Italština [ITA] 5566 Japonština [JPN] 5647 Javánština 5669 Jidiš 5655 Kambodžština 5759 Kannada 5760 Kašmírština 5765 Katalánština 4947 Kazaština 5757 Kečuánština 6367 Kinyarwanda 6469 Kirgizština 5771 Kirundi 6460 Korejština [KOR] 5761 Korsičtina 4961 Kurdština 5767 L-N Laoština 5861 Latina 5847 Lingala 5860 Litevština 5866 Lotyština 5868 Maďarština [HUN] 5467 Makedonština 5957 Malajština 5965 Malayalam 5958 Malgaština 5953 Maltština 5966 Maorština 5955 Marathi 5964 Moldavština 5961 Mongolština 5960 Nauru 6047 Němčina [GER] 5051 Nepálština 6051 Norština [NOR] 6061 O-R Okcitánština 6149 Oriya 6164 Oromo(Afan) 6159 Pandžábština 6247 Paštu 6265 Perština 5247 Polština [POL] 6258 Portugalština [POR] 6266 Rétorománština 6459 Rumunština [RUM] 6461 Ruština [RUS] 6467 Řečtina [GRE] 5158 S Samojština 6559 Sangho 6553 Sanskrt 6547 Sesotho 6566 Setswana 6660 Shona 6560 Sindhi 6550 Singhalese 6555 Siswat 6565 Skotská gaelština 5350 Slovenština 6557 Slovinština 6558 Somálština 6561 Srbochorvatština 6554 Srbština 6564 Sundanese 6567 Svahilština 6569 Španělština [SPA] 5165 Švédština [SWE] 6568 T Tádžičtina 6653 Tagalog 6658 Tamilština 6647 Tatarština 6666 Telugu 6651 Thajština 6654 Tibetština 4861 Tigrinya 6655 Tonga 6661 Tsonga 6665 Turečtina [TUR] 6664 Turkménština 6657 Twi 6669 U-Z Ukrajinština 6757 Urdština 6764 Uzbečtina 6772 Velština 4971 Vietnamština 6855 Volapuk 6861 Wolof 6961 Xhosa 7054 Yoruba 7161 Zulu 7267 Pokud vyberete jazyk, který má 3 písmenný jazykový kód, tato zkratka se zobrazí při každé změně nastavení jazyka audio titulků na straně 13. Pokud vyberete jiné jazyky, zobrazí se namísto toho ---. (3 písmenný jazykový kód je v závorkách.) 20 CS

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

DVD video přehrávač / videorekordér

DVD video přehrávač / videorekordér DVD video přehrávač / videorekordér Uživatelská příručka Bezpečnostní opatření POZOR: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ PANEL) PŘÍSTROJE. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití MODEL DV-P745E PŘEHRÁVAČ PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK / -R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE Návod k použití VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem Při nesprávné manipulaci s přístroje v rozporu s tímto návodem

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200 E61J3ED(CZ).fm Page 1 Thursday, September 29, 2005 12:04 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...7 Přehrávání

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ 2008 Toshiba Corporation BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE CAUTION: VISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. AVIS WARNING: TO REDUCE THE RISK

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Obsah. Přehrávání disků

Obsah. Přehrávání disků DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 1 Připojení a nastavení Pokyny a informace před připojením...2 Vložení baterií...2 Důležité informace ohledně baterií...2 Základní připojení...3 O vašem přístroji...4

Více

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A Návod k obsluze DVD+R/RW rekordér R100A POSTUP PRO ZMĚNU NASTAVENÍ ZVUKOVÉ NORMY TV TUNERU DVD REKORDÉRU R100 1. Vyjměte médium z přehrávače a nastavte úvodní obrazovku (nejlépe vypnutím a opětovným zapnutím

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC 3741 DVD/TV INFORMACE PRO UŽIVATELE Výše uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Co chcete provést? Děkujeme, že jste si koupili GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM KENWOOD. V tomto návodu se seznámíte s různými užitečnými

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723

PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723 1 PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723 OBSAH Úvod Ochrana životního prostředí... str. 2. Dodávané příslušenství...... str. 2. Bezpečnostní informace... str. 2. Použité symboly... str. 3. Přehled funkcí

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 340 822

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 340 822 1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 340 822 Tento přehrávač DVD 480 je patří mezi špičkové výrobky. Je vybaven mnoha komfortními funkcemi. Přístroj je napájen napětím 230 V ~ / 50Hz. Umožňuje přehrávat velmi mnoho

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-179-837-51 DVD Systém domácího kina Uživatelská příručka Návod na obsluhu Használati utasítás CZ SK HU DAV-SB200 2004 Sony Corporation Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO

Více

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7022 Příručka pro uživatelei 5 EL Εγχειρίδιο χρήσης 21 FI Käyttöopas 39 HU Felhasználói kézikönyv 55 PL Instrukcja obsługi 73 PT Manual

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více