JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno"

Transkript

1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace II. etapa Obsah: Část I. Podmínky zadávacího řízení Část II. Obchodní podmínky Část III. Technické podmínky Přílohy č. 1 až 3 Nezávazné vzory čestných prohlášení

2 ČÁST I. PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o VZ ), na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace II. etapa. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o VZ a oznámením o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen oznámení o zakázce ). Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v oznámení o zakázce a v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. 1. Údaje o zadavateli: Název: Jihomoravský kraj Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město Číslo účtu: /0100 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vyhlídal, odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje Telefon: Fax: E- mail: 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky: Zadavatel je investorem projektu Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace II. etapa (dále jen projekt ), jehož cílem je výstavba dvou dvoupodlažních domů, z nichž každý bude mít dvě samostatné skupinové domácnosti, přičemž 1 skupinová domácnost je určena vždy pro 3 uživatele. Vzniknou tedy čtyři domácnosti pro celkem 12 osob s nízkou mírou podpory. Pobytová sociální služba tak bude osobám se zdravotním postižením poskytována novou tzv. komunitní formou. Jedná se o alternativní způsob poskytování sociální služby, v rámci kterého je kladen důraz na samostatnost a soběstačnost uživatelů. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje zajistí dostatek soukromí, uživatelé se budou moci zapojit do běžných každodenních činností a využívat dostupné veřejné služby. Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiérů, a to nábytku (mj. jídelní stoly a židle, kancelářské stoly a židle, postele, šatní skříně, sedací soupravy), televizorů, kuchyňských spotřebičů, praček, sušiček a vysavačů. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v obchodních a technických podmínkách, které tvoří část II. a část III. této zadávací dokumentace. 2

3 CPV kódy: Nábytek Domácí spotřebiče Televize 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona o VZ činí ,- Kč bez DPH. 4. Doba plnění: Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky jsou 2 měsíce v II.Q 2015 (blíže viz část II. této zadávací dokumentace obchodní podmínky). 5. Místo plnění: Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou dva dvoupodlažní, nízkoenergetické rodinné domy pro celkem 12 osob se zdravotním postižením s nízkou mírou podpory a zázemí pro personál v obci Mikulov, ul. Dukelská, okres Břeclav a sídlo, příp. další prostory zhotovitele. 6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Rozsah požadavků na kvalifikaci Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou stanoveny v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU. Požadavky zde uvedené pouze podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů uveřejněné v oznámení o zakázce. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace v tomto zadávacím řízení se ve smyslu ustanovení 50 odst. 1 zákona o VZ rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady: Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 53 odst. 1 písm. a) h) a j) k) zákona o VZ. Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) h) a j) k) zákona o VZ se prokazují listinami uvedenými v 53 odst. 3 zákona o VZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 zákona o VZ (viz následující tabulka). Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem 3

4 činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. 4

5 který není v likvidaci který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 5 Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Potvrzení příslušného finančního úřadu ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke spotřební dani. Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Potvrzení od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Pro prokázání splnění těch z výše zmíněných kvalifikačních předpokladů, které se podle zákona o VZ prokazují předložením čestného prohlášení, lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ. Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ se prokazují listinami uvedenými v 54 zákona o VZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 zákona o VZ. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky a b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Tímto dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona či jeho ekvivalent. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku podepsané oprávněnou osobou dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona o VZ. Pro prokázání splnění výše zmíněného kvalifikačního předpokladu lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

6 Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) zákona o VZ. Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) zákona o VZ se prokazují seznamem významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž přílohou seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečněném plnění dodavatele není-li současně možné osvědčení dle písm. b) tohoto odstavce od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč v rámci prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu doloží údaje o minimálně 2 významných dodávkách, přičemž významnou dodávkou se rozumí řádně a včas realizovaná dodávka interiérového vybavení (zahrnujícího nábytek) včetně montáže, ve finančním objemu minimálně 300 tis. Kč bez DPH za každou takovouto dodávku. Doklady k prokázání kvalifikace Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Je- li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, v případě podpisu čestného prohlášení osobou oprávněnou jednat za uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky. Zadavatel může požadovat před podpisem smlouvy dle 57 odst. 1 zákona o VZ originály nebo ověřené kopie dokladů předložených uchazečem k prokázání splnění kvalifikace. Prokazování splnění kvalifikace Při prokazování splnění kvalifikace postupují uchazeči v souladu se zákonem o VZ. Při prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů nebo při společné nabídce několika dodavatelů postupují uchazeči v souladu se zákonem o VZ (zejména 51 zákona o VZ). Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) získaných při prokazovaní splnění kvalifikace budou použity kurzy České národní banky platné k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. 7. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek: Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně platebních podmínek jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci v její části II. a jsou pro uchazeče závazné. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné změny nejsou přípustné. Zadavatel neposkytuje zálohy. Platební podmínky jsou blíže specifikovány v obchodních podmínkách, které jsou součástí této zadávací dokumentace jako její část II. 6

7 8. Zpracování nabídkové ceny: Nabídkovou cenou je celková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky, jak je uvedena v zadávací dokumentaci, část II. - obchodní podmínky, v bodě III.1. Zároveň musí být nabídková cena uvedena v členění dle položkového soupisu, tzn. uchazeč do nabídky předloží oceněný položkový soupis jako přílohu návrhu smlouvy. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Nabídková cena bude uvedena jako cena bez DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých. Další informace týkající se nabídkové ceny jsou uvedeny v obchodních podmínkách část II. této zadávací dokumentace. 9. Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí ve smyslu ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona o VZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, přičemž pro hodnocení je rozhodná výše nabídkové ceny bez DPH. Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny. 10. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 11. Označení, obsah a způsob podání nabídky: Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace II. etapa a bude na ní uvedena adresa, na niž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku s nabídkou označili slovem NEOTVÍRAT a obálku s nabídkou na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně podpisem uchazeče, jeli fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče. Zadavatel dále doporučuje uchazečům, aby všechny části nabídky spojili v jeden celek, tento celek zajistili proti případné manipulaci a listy všech částí nabídky očíslovali vzestupnou řadou čísel počínaje číslovkou 1. Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou (viz níže). Nabídka bude obsahovat v souladu s 68 odst. 2 a odst. 3 zákona o VZ: identifikační údaje uchazeče; 7

8 návrh smlouvy zpracovaný podle obchodních podmínek obsažených v části II. této zadávací dokumentace, a to včetně přílohy č. 2 smlouvy (přílohy č. 1 a 3 smlouvy není třeba přikládat); návrh smlouvy musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou; seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace; pakliže má uchazeč formu akciové společnosti, musí uchazeč doložit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, přičemž tento seznam musí být vyhotoven ve lhůtě pro podání nabídek; lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou; lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace; doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem; informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně; doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče požadované touto zadávací dokumentací; dokumenty, ze kterých vyplývá splnění technických podmínek u všech součástí dodávky (technické listy spotřebičů, popis dodávaného nábytku atd.) další náležitosti, pokud to požaduje tato zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 12. Místo a doba pro podání nabídky: Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor investic, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ , Odbor investic, dveře č. 123, a to v pracovních dnech a pracovní době Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. Nabídky musí být zadavateli doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 8

9 13. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami - zadávací lhůta: Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 120 dnů; tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Pro běh zadávací lhůty platí ustanovení zákona o VZ. 14. Otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 10:15 hod., v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v místnosti č Otevírání obálek se budou účastnit členové hodnotící komise pověřené výkonem funkce komise pro otevírání obálek a osoba zajišťující administrativu komise. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, je oprávněna účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně jedna osoba. Uchazeč se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako zástupce. Osoba oprávněná jednat za uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů. Zástupce uchazeče, který jej zastupuje na základě plné moci nebo pověření se prokáže svým průkazem totožnosti, v případě uchazeče, který je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, též aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů, a plnou mocí nebo pověřením podepsaným uchazečem nebo osobami oprávněnými jednat za uchazeče. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 15. Uzavření smlouvy: Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně všech nedílných příloh). Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací bude vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána spolu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Druhému a třetímu uchazeči v pořadí může být výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací zaslána po té, co uchazeč, jehož nabídka bude hodnocena jako nejvhodnější, resp. druhý uchazeč v pořadí, odmítnou příslušnou smlouvu se zadavatelem uzavřít, nebo neposkytnou zadavateli řádnou součinnost, aby příslušná smlouva mohla být uzavřena. Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, která nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel může uzavřít smlouvu s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel může uzavřít smlouvu s třetím uchazečem v pořadí. 16. Další podmínky zadávacího řízení: a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč 9

10 v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. b) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. c) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). d) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání zakázky. e) Zadavatel nepožaduje složení jistoty. f) Nabídky nebudou uchazečům vráceny. 10

11 ČÁST II. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do nabídky návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny. Smlouva o dílo kterou uzavřely podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: I. Smluvní strany 1. Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: /0100 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vyhlídal, odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje Telefon: Fax: (dále jen objednatel ) a obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského /Městského soudu v, v odd.. vl.. (Pokyny pro uchazeče: Uchazeč doplní příslušné údaje o zápisu v obchodním rejstříku.) nebo - fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u... pod č. j.. (Pokyny pro uchazeče: V případě fyzických osob zapsaných pouze do živnostenského rejstříku zvolí uchazeč tuto variantu údaje o zápisu do evidence a označí příslušný živnostenský úřad, který fyzickou osobu vede v evidenci.) nebo - obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v (Pokyny pro uchazeče: Zejména v případě zahraničních uchazečů zde bude uvedena příslušná jiná evidence, do níž musí být tento uchazeč zapsán na základě obecně závazného právního předpisu a označení orgánu, který tuto evidenci vede.) nebo 11

12 -. (Pokyny pro uchazeče: Uchazeči uvedou právní formu jiné právnické osoby, jakož i údaje o zápisu této právnické osoby do příslušné evidence, má-li v ní být tento uchazeč zapsán na základě obecně závazného právního předpisu a označení orgánu, který tuto evidenci vede.) Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: (dále jen zhotovitel ) POKYNY PRO UCHAZEČE: Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku doplní uchazeči požadované údaje. takto: II. Předmět díla 1. Předmětem smlouvy o dílo je stejnoměrně rozdělená dodávka nábytku a vnitřního vybavení interiéru do dvou dvoupodlažních, nízkoenergetických rodinných domů pro celkem 12 osob se zdravotním postižením s nízkou mírou podpory a zázemím pro personál, realizovaná dle popisu prací a dodávky základního vybavení vyhotovené obchodní společností FAKO spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Kroměříži, Kotojedská 2588, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 2433, a oceněného položkového soupisu prací a dodávky základního vybavení. 2. Předmět plnění je spolufinancován z prostředků Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Evropského fondu pro sociální rozvoj a EU. 3. Podrobnější popis předmětu díla je specifikován v popisu prací a dodávky základního vybavení vyhotoveném obchodní společností FAKO spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Kroměříži, Kotojedská 2588, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka Předmětem plnění je rovněž: provedení, provozování a likvidace zařízení použitého při montáži nábytku a instalaci vybavení v místě plnění; zajištění ochrany životního prostředí; zajištění atestů a dokladů podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění; veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace; 12

13 uvedení všech povrchů dotčených montáží do původního stavu; zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; dodržení časových postupů dle zhotovitelem zpracovaného Harmonogramu realizace dodávky. 5. Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace II. etapa, nabídkou dodavatele na předmětnou veřejnou zakázku, popisem prací a dodávky základního vybavení a zhotovitelem oceněným položkovým soupisem prací a dodávky základního vybavení. 6. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy a ustanoveními této smlouvy o dílo. 7. Použité materiály na výrobu nábytku musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Jakost dodávaných materiálů bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 8. Veškeré změny díla oproti popisu prací a dodávky základního vybavení musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. III. Cena 1. Smluvní cena je stanovena na základě popisu prací a dodávky základního vybavení a položkového soupisu prací a dodávky základního vybavení a je doložena oceněným položkovým soupisem prací a dodávky základního vybavení, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém soupisu prací a dodávky základního vybavení jsou cenami pevnými po celou dobu plnění. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu položkového soupisu prací a dodávky základního vybavení poskytnutého objednatelem a položkového soupisu prací a dodávky základního vybavení oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí: Název položky Celková cena díla bez DPH DPH 21% Celková cena díla včetně DPH Cena v Kč 2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle položkového soupisu prací a dodávky základního vybavení, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení. 3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako zařízení montážního pracoviště, vodné, náklady na elektrickou energii, odvoz a 13

14 ekologickou likvidaci odpadů, náklady na případné skládky, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na montážní pracoviště, náklady na zkoušky a měření a jiné práce a dodávky uvedené v článku II., nutné k řádnému provedení díla. 4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném položkovém soupisu prací a dodávky základního vybavení, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací a dodávky základního vybavení poskytnutého objednatelem. 5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. 6. Cenu díla v průběhu realizace díla je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě bude k ceně díle bez DPH připočtena aktuální výše DPH. IV. Doba a místo plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech ve lhůtě do 2 měsíců od uzavření smlouvy. Předpokládaná doba plnění je II. Q Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. 3. Místo plnění: Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou dva dvoupodlažní, nízkoenergetické rodinné domy pro celkem 12 osob se zdravotním postižením s nízkou mírou podpory a zázemí pro personál v obci Mikulov, ul. Dukelská, okres Břeclav a sídlo, příp. další prostory zhotovitele. V. Platební a fakturační podmínky 1. Cena za dílo bude uhrazena na základě jediné a konečné faktury daňového dokladu (dále jen faktura ) vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury musí být soupis dodaných výrobků vč. jejich montáže. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 2. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 3. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 14

15 4. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 5. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo - identifikační údaje objednatele včetně DIČ - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ - popis obsahu účetního dokladu - datum vystavení - datum splatnosti - datum uskutečnění zdanitelného plnění - výši ceny bez daně celkem - sazbu daně - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů - cenu celkem včetně daně - podpis odpovědné osoby zhotovitele - přílohu soupis dodaných výrobků - název projektu ( Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace II. etapa ) - registrační číslo projektu (CZ.1.06/3.1.00/ ) - kód a název rozpočtové položky. 6. Fakturované položky budou v soupisu dodaných výrobků přehledně a ve stejném poměru rozčleněny dle příslušnosti k jednotlivým stavebním objektům (tj. SO 04 Rodinný dům Mikulov a SO 05 Rodinný dům Mikulov). V souvislosti s reprodukcí majetku (viz např. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky) budou položky rozčleněné dle příslušnosti k jednotlivým stavebním objektům dále rozděleny (zatříděny) na položky spadající do kategorie DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (tj. majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění vyšším než ,- Kč vč. DPH) a DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (tj. majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění do ,- Kč vč. DPH). 7. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. VI. Kvalitativní podmínky 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě položkového soupisu prací a dodávky základního vybavení, který je přílohou této smlouvy o dílo a na základě popisu prací a dodávky základního vybavení. 2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 15

16 3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů na vlastní náklady. VII. Montážní pracoviště 1. Montážním pracovištěm se rozumí prostor určený objednatelem za účelem konečné montáže jednotlivých výrobků dodávky před jejich umístěním dle popisu prací a dodávky základního vybavení. Zhotovitel je povinen udržovat provozovat montážní pracoviště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody. 2. Objednatel upozornil zhotovitele na skutečnost a zhotovitel tuto skutečnost akceptoval, že v průběhu jeho plnění mohou v prostorách montážního pracoviště probíhat dokončující stavební práce na stavebním objektu SO 04 Rodinný dům Mikulov a SO 05 Rodinný dům Mikulov. Pokud taková situace nastane, bude nezbytné sepsat dohodu se zhotovitelem stavebních prací, tj. obchodní společností 1.VASTO spol. s r.o., IČ: , se sídlem Na Dolansku 295/9, Rokytnice, Vsetín, o prostorových a časových možnostech při rozvinutí pracovní fronty obou zhotovitelů, případně o vzájemně ovlivňujících se faktorech při realizaci díla. 3. Technické zařízení a vybavení montážního pracoviště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru elektrické energie. 4. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na montážním pracovišti a za neporušenost již dříve provedených prací a dodávek v daném prostoru. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem. 5. V případě poškození již dříve provedených konstrukcí zhotoviteli stavebních prací se zavazuje uhradit náklady vzniklé s opravou či výměnou poškozených konstrukcí či předmětů. VIII. Předání a převzetí díla 1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a předáním dokladů o případných předepsaných zkouškách a revizích. 2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech. 3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 16

17 jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí. 4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla cenové nabídky, uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých změnových prací, vyklizení montážního pracoviště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků. 5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost dodaných výrobků, které si objednatel vyžádá. 6. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti realizovaných dodávek a provedených montážních prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy o dílo, či jen jeho část nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených soupisem prací a dodávky základního vybavení v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce 48 měsíců od data předání objednateli, vyjma předmětů, na které jejich výrobci či prodejci poskytují jinou délku záruky. 3. Záruční doba na dílo začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, 17

18 která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se u konkrétního výrobku (části díla) prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá. 5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 6. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost. 7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k odstranění vad a nedodělků v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele. X. Smluvní pokuty 1. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy ve výši 0,2 % smluvní ceny za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu případné škodu, ani není toto právo jakýmkoliv způsobem limitováno. 2. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za neodstranění reklamované vady ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou reklamovanou vadu a den. Tím není dotčeno právo na náhradu případné škodu a náhradu nákladů k odstranění reklamovaných vad třetí osobou, ani není toto právo jakýmkoliv způsobem limitováno. 3. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za nevyklizení montážního pracoviště ve lhůtě dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 4. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu v případě prodlení s úhradou faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení druhé smluvní straně. XI. Bezpečnost práce /BOZ/ a požární ochrany /PO/ 1. Zhotovitel se v oblasti BOZ a PO zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele. 2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických 18

19 a dalších předpisů. Předáním montážního pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou dodávkou a montážními pracemi, a to až do doby předání díla objednateli. 3. Zhotovitel se zavazuje na montážních pracovištích vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik. 4. Zhotovitel se seznámí s riziky na montážních pracovištích, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 5. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na montážních pracovištích k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob. 6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na montážních pracovištích mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 7. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele. 8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem celkově převezme. 9. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na objektu či zařízení škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit. XII. Závěrečná ujednání 1. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje ová zpráva. 2. Zhotovitel přebírá podle ust občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen. 3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. 4. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 15 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí 19

20 souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, budou-li mu zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 6. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele vyplývající mu ze zákona č. 137/2006 Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky, pokud jde o podlimitní nebo nadlimitní veřejnou zakázku. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit zadavateli seznam subdodavatelů smyslu ust. 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude prodlení zhotovitele trvat déle než 29 dní, má objednatel navíc nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši Kč. 7. Práva a povinnosti smluvních stran založené touto smlouvou a výslovně v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 9. Případné spory vzniklé z této smlouvy, pokud se je nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodnuty k tomu věcně příslušným soudem. 10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: - Příloha smlouvy č. 1 popis prací a dodávky základního vybavení - Příloha smlouvy č. 2 oceněný položkový soupis prací a dodávky základního vybavení - Příloha smlouvy č. 3 nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení 12. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna ových zpráv. 13. Odpověď strany této smlouvy, podle 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná smlouva smluvní straně, která podala nabídku návrh na uzavření smlouvy, doručena. 15. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním. Doložka podle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje usnesením č. ze dne. 20

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Datum: 21.dubna 2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3 V Praze dne: 22.5. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dle 12, odst. 3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci MČ Praha Vinoř

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice Obsah zadávací dokumentace a) Vymezení předmětu zakázky b) Obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zakázky: Rekonstrukce II. NP pavilonu A severního křídla Psychiatrické léčebny Červený Dvůr Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Psychiatrická léčebna

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2013

Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2013 Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Pardubicích dne 15. 2. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více