Stanovy Klubu českých turistů - odbor Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Klubu českých turistů - odbor Jičín"

Transkript

1 I. NÁZEV, ZKRATKA, SÍDLO, PŮSOBNOST 1. Klub českých turistů - odbor Jičín je spolupracujícím členem Klubu českých turistů (KČT), jehož historie se datuje k 11. červnu 1888, kdy byl spolek založen na ustavujícím sjezdu v Praze. Po rekodifikaci občanského práva, transformaci občanských sdružení na spolky a nabytí účinnosti nového občanského zákoníku je od spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L Název spolku: Klub českých turistů - odbor Jičín. Ve zkrácené podobě zkratka KČT - odbor Jičín. Navazuje na činnost, historii a odkaz KČT Jičín, založeného Sídlem KČT - odbor Jičín je Holín. Adresa sídla: Horní Lochov 32, Holín, Jičín. 4. KČT - odbor Jičín působí na území České republiky. 5. Statutárním orgánem KČT - odbor Jičín jsou předseda a místopředseda 6. Symboly KČT - odbor Jičín jsou znak KČT - odbor Jičín a tmavomodrý prapor se znakem KČT - odbor Jičín. II. POSLÁNÍ, ČINNOST A HLAVNÍ ÚKOLY 1. KČT - odbor Jičín je spolkem aktivních turistů a příznivců turistiky. Jeho členy spojuje některý ze zájmů uvedených v oddíle II, čl Hlavním posláním KČT - odbor Jičín je: a) vytváření všestranného turistického programu, podporovaného jako celoživotní aktivita, včetně mezinárodních turistických aktivit, b) vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pohyb v přírodě, c) značení sítě turistických značených tras a provádění jeho údržby, d) ochrana přírody a krajiny, e) péče o kulturní památky, f) vytváření podmínek pro aktivní turistickou činnost všech občanů, včetně seniorů, rodin, dětí, mládeže a zdravotně postižených, g) rozvíjení tradic KČT, h) propagace turistiky jako činnosti poznávací i sportovní pro nejširší veřejnost. 3. Vedlejší činností KČT - odbor Jičín je hospodářská činnost vykonávaná za účelem podpory hlavního poslání KČT a za účelem hospodárného využití majetku KČT. K zajištění svého hlavního poslání může KČT vykonávat podnikatelskou činnost na základě oprávnění podle platných právních předpisů. [1]

2 4. KČT - odbor Jičín ve své široké veřejné činnosti dbá na to, aby z ní měli prospěch: a) členové KČT před nečleny, b) aktivní členové před méně aktivními. 5. KČT - odbor Jičín pečuje o rozvoj všech druhů turistiky (zejména pěší, lyžařská, cykloturistika, rodinná turistika, turistika dětí a mládeže) a věnuje pozornost všem pohybovým aktivitám v přírodě. 6. KČT - odbor Jičín připravuje a zajišťuje školení metodických pracovníků, např. značkařů a jiných organizátorů turistiky. 7. KČT - odbor Jičín organizuje aktivity pro seniory. 8. KČT - odbor Jičín pracuje s dětmi a mládeží a dbá o jejich všestranný rozvoj. Děti a mládež jsou organizovány: a) spolu s dospělými v KČT - odbor Jičín nebo v oddílech dětí a mládeže, b) v turistických oddílech mládeže (dále též TOM) sdružených v Asociaci turistických oddílů mládeže ČR (dále též Asociace TOM). 9. KČT - odbor Jičín je založen na dobrovolné práci svých členů a jen v nezbytném rozsahu na efektivní profesionální práci. KČT - odbor Jičín hradí nezbytné náklady spojené s dobrovolnou činností svých metodických a organizačních pracovníků, vlastní pracovní a časový vklad členů pokládá za jejich dobrovolný příspěvek k rozvoji KČT a celé občanské společnosti. III. ČLENSTVÍ 1. KČT - odbor Jičín rozlišuje následující formy členství: a) individuální členství v KČT - odbor Jičín na základě podané přihlášky a zaplacení členských příspěvků na příslušný rok (individuálně nebo formou rodinné známky), b) čestné členství dle oddílu III, čl. 13 těchto stanov. 2. Individuálním členem KČT - odbor Jičín se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a stanovami KČT - odbor Jičín, podá přihlášku, je přijat odborem KČT a zaplatí členský příspěvek KČT dle oddílu III, čl. 4 těchto stanov. U členů mladších 15 let je ke vzniku členství v KČT nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Členovi KČT je vystaven členský průkaz, který je platný, obsahuje-li předepsané údaje o členovi a potvrzení o zaplacení členských příspěvků. Členové Asociace TOM se stávají členy KČT na základě zaplacení příspěvku Asociaci TOM. 3. Seznam členů je veden v elektronické podobě a není veřejně přístupný. Způsob zápisu a výmazu stanovuje směrnice KČT. 4. Členský příspěvek KČT - odbor Jičín na každý rok se skládá z: a) příspěvku pro ústředí KČT, b) příspěvku pro oblast KČT, c) příspěvku pro odbor KČT. O výši členského příspěvku pro KČT rozhoduje konference KČT, o výši členského příspěvku pro oblast rozhoduje konference oblasti a o výši příspěvku pro odbor rozhoduje členská schůze odboru. 2

3 3 Stanovy Klubu českých turistů - odbor Jičín 5. Členství v KČT - odbor Jičín zaniká: a) vystoupením, b) vyškrtnutím v případě nezaplacení členského příspěvku za běžný rok v termínu do běžného roku, c) vyloučením z KČT - odbor Jičín v případě hrubého porušení stanov nebo závažného ohrožení dobrého jména a poslání KČT, d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 6. Návrh na vyloučení může podat statutárnímu orgánu kterýkoli člen KČT - odboru Jičín a výbor KČT - odboru Jičín písemnou formou statutárnímu zástupci nejpozději 20 dní před konáním členské schůze. 7. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze odboru KČT - odbor Jičín. Pro vyloučení se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů na členské schůzi, která o vyloučení rozhoduje. Člen, který má být vyloučen, musí být k projednání svého vyloučení pozván alespoň 15 dní předem. Pokud se takto pozvaný člen k jednání o svém vyloučení nedostaví, může být o jeho vyloučení jednáno i v jeho nepřítomnosti. 8. Proti rozhodnutí členské schůze odboru KČT o vyloučení se vyloučený člen může odvolat k ÚV KČT. Lhůta pro odvolání činí 15 dní ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. V době od podání odvolání do rozhodnutí odvolacího orgánu je vylučovanému členovi členství v KČT - odbor Jičín pozastaveno, takový člen nemá práva a povinnosti člena KČT. 9. Rozhodnutí o vyloučení člena i rozhodnutí o odvolání s odůvodněním se doručuje doporučeným dopisem s doručenkou na poslední adresu pro doručování evidovanou v seznamu členů (členské evidenci) KČT. 10. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí odvolacího orgánu o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebyloli mu rozhodnutí o vyloučení doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká. 11. Osoba, které bylo členství zrušeno vyloučením, může členství získat jen se souhlasem orgánu, který o vyloučení rozhodl. 12. Zánikem členství nezaniká povinnost vyrovnat všechny dlužné částky a závazky. 13. KČT - odbor Jičín může udělovat své čestné členství osobám, které se významně zasloužily o KČT nebo rozvoj turistiky. Podrobnosti upravuje Statut čestného členství v KČT. Kdo čestné členství udělil, nese pak všechny náklady, které z udělení vyplývají. 14. Člen KČT - odbor Jičín má právo: a) účastnit se turistického programu, b) podílet se na výhodách poskytovaných členům KČT, členům jeho oblasti a členům jeho odboru, c) účastnit se schůzí a společenských akcí KČT - odbor Jičín, podávat a uplatňovat své návrhy, vyžadovat informace o programu a hospodaření odboru KČT i informace z jednání dalších orgánů KČT, d) být přizván na jednání orgánu KČT ve všech případech, kdy se jedná o jeho osobě; v tomto případě má orgán KČT povinnost člena na jednání přizvat, e) od 15 let volit a od 18 let být volen do orgánů KČT, f) hostovat ve více odborech KČT. V odboru, ve kterém hostuje, člen platí pouze příspěvek stanovený pro tento odbor KČT. Pokud hostuje v odboru KČT v jiné oblasti KČT, než ve které je členem, platí též příspěvek oblasti, ve které hostuje, g) přestoupit do jiného odboru KČT nejen v případě zrušení odboru.

4 15. Povinnosti člena KČT - odbor Jičín: a) řídit se stanovami KČT - odbor Jičín i ostatními spolkovými předpisy (směrnicemi) a usneseními orgánů KČT - odbor Jičín, b) chránit přírodu a kulturní bohatství, c) šetřit, chránit a zhodnocovat majetek KČT - odbor Jičín, d) respektovat tradice KČT a ctít jeho symboly, e) odpracovat či finančně vyrovnat brigádnické hodiny podle pravidel stanovených a schválených členskou schůzí KČT - odbor Jičín. IV. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KČT - ODBOR JIČÍN 1. KČT - odbor Jičín je základním organizačním stupněm KČT sdruženým v oblasti KČT. Odbor je spolupracujícím členem ústředního KČT. 2. KČT - odbor Jičín je samostatným spolkem, zapsaným do veřejného rejstříku. Je dle Stanov KČT spolupracujícím členem ústředního KČT. Při zájmu spolku o tuto formu spolupráce, nebo při změně registrovaných údajů, zašle spolupracující spolek ústředí KČT žádost o registraci (změnu registrace). Žádost obsahuje název spolku, sídlo, IČO, jména statutárních zástupců a číslo bankovního účtu. Na základě těchto údajů připraví ústředí KČT návrh smlouvy o součinnosti. Po jejím podpisu oběma stranami je spolek považován za spolupracujícího člena KČT. 3. Spolupracující člen KČT - odbor Jičín není zapsán do veřejného rejstříku jako pobočný spolek KČT. 4. KČT - odbor Jičín vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 5. Odbor se může členit na oddíly nebo skupiny podle potřeb a zájmů členů (podle druhu turistiky, věku nebo jiných zvláštních zájmů). 6. Orgány odboru jsou: a) členská schůze odboru, b) výbor odboru, c) kontrolní komise odboru. 7. Nejvyšším orgánem KČT - odbor Jičín je členská schůze. Členskou schůzi svolává výbor odboru nejméně jednou ročně, a to způsobem v místě obvyklým alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program členské schůze. 8. Požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů starších 15 let, musí výbor KČT - odbor Jičín svolat členskou schůzi, která se koná nejpozději do 30 dnů od podání tohoto písemného podnětu statutárnímu orgánu. Nesvolá-li výbor odboru zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady odboru sám. 9. Nesejde-li se na členské schůzi potřebný počet členů či delegátů, koná se náhradní schůze o 15 minut později na stejném místě a se stejným programem. Rozhoduje pak většina přítomných členů či delegátů. 10. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. 4

5 11. Členská schůze odboru zejména: a) schvaluje stanovy a jejich změny, výši členského příspěvku pro odbor, zprávu o činnosti a plán činnosti na další období, zprávu kontrolní komise odboru, zprávu o hospodaření a rozpočet na běžný rok, b) volí a odvolává členy výboru a případně jejich náhradníky, kontrolní komisi odboru a stanoví jim funkční období, které nesmí být delší než čtyři roky, c) schvaluje nakládání s majetkem odboru v případech, které si pro své rozhodování vyhradí, d) volí delegáty a jejich náhradníky na oblastní konferenci e) rozhoduje o návrhu na čestné členství a o vyloučení člena, f) rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho přeměně 12. Výbor odboru zejména: a) volí statutární orgán (předsedu a místopředsedu výboru) KČT - odbor Jičín b) řídí činnost odboru mezi členskými schůzemi odboru, c) zajišťuje plnění usnesení členské schůze odboru a usnesení oblastních a ústředních orgánů KČT, d) rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření odboru, e) sestavuje návrh rozpočtu a plán činnosti odboru na příští období, f) svolává členskou schůzi odboru a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v uplynulém období, g) před skončením funkčního období připraví pro členskou schůzi odboru návrh kandidátky pro volbu členů výboru odboru a kontrolní komise odboru, h) schvaluje návrhy na členy oblastního výboru, kontrolní komise oblasti a navrhuje kandidáty na členy vedení KČT, ÚV KČT a ústřední kontrolní komise prostřednictvím oblasti, i) volí delegáty a jejich náhradníky na oblastní konferenci, j) přijímá nové členy. 13. Výbor odboru má právo: a) odvolat svého člena, který dlouhodobě neplní úkoly člena výboru odboru. Odvolání musí být schváleno na nejbližší členské schůzi odboru, jinak pozbývá platnosti, b) kooptovat za odstupující, odvolané či zemřelé členy výboru odboru nové členy výboru odboru, avšak pouze do počtu 1/3 členů výboru odboru. Kooptace musí být schválena na nejbližší členské schůzi odboru, jinak pozbývá platnosti. 14. Statutární orgán odboru je volen výborovou schůzí z řad členů výboru odboru. Statutární orgán odboru jedná jménem odboru samostatně. 15. Kontrolní komise odboru je tříčlenná. 1. Kontrolní komise odboru má právo a povinnost: a) kontrolovat hospodaření odboru se jměním, tj. kontrolovat účetní doklady, finanční operace, stav hotovosti v pokladně, zásoby, smlouvy a jiné doklady, b) upozornit orgány odboru na porušení stanov KČT - odbor KČT, na nehospodárnost a odchylky od pravidel řádného hospodaření a schváleného rozpočtu, na nedodržení platných směrnic vydaných příslušnými orgány KČT a platných právních předpisů vydaných státními orgány a předkládat návrhy na řešení, c) kontrolovat, zda byly řádně použity prostředky poskytnuté odboru vyššími organizačními stupni KČT nebo prostředky poskytnuté jim z veřejných zdrojů, d) kontrolovat plnění plánu činnosti a usnesení orgánů KČT - odbor Jičín, upozornit na jejich závažné neplnění a žádat zjednání nápravy, e) prošetřovat stížnosti členů a v rámci své působnosti, f) o výsledcích své činnosti podat zprávu členské schůzi, g) kontrolní nález předkládat výboru odboru, h) navrhnout schválení nebo neschválení roční zprávy o hospodaření odboru za uplynulé období, i) spolupracovat při kontrolní činnosti s případným jiným kontrolním orgánem. 5

6 16. Členství v kontrolní komisi odboru je neslučitelné s členstvím ve výboru odboru. 17. KČT - odbor Jičín má vůči oblastnímu výboru KČT povinnosti v rozsahu stanoveném organizačním řádem oblasti KČT, zejména: a) včas a ve stanovené výši odvést částku za vybrané členské příspěvky pro oblast a pro ústředí KČT, b) průběžně podávat informace o změnách v členské základně, c) předávat OV KČT hlášení a statistické údaje v rozsahu stanoveném organizačním řádem oblasti KČT a směrnicemi KČT. Při neplnění těchto povinností ztrácí odbor nárok na alikvotní část finančního příspěvku OV KČT odborům. 18. Odbor zaniká: a) rozhodnutím členské schůze, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny členů starších 15 let, a to buď o zániku, o rozdělení, nebo o sloučení, b) klesne-li počet členů pod pět, nebo počet členů starších 18 let pod tři, c) rozhodnutím ÚV KČT v souladu s článkem 88 g) stanov KČT, d) zrušením smlouvy o součinnosti dle článku 108 stanov KČT. 19. Protokol o zániku, rozdělení či sloučení, obsahující zejména majetkové vypořádání, předkládá výbor zanikajícího (dělícího se, slučujícího se) odboru OV KČT. Zejména v případě dělícího se odboru musí být respektována práva menšiny. 20. Zánik odboru oznamuje oblast KČT ústřednímu sekretariátu KČT. 21. Jestliže celé jmění KČT, odbor Jičín nenabývá právní nástupce, provede výbor zanikajícího odboru majetkové vypořádání. Pokud výbor zanikajícího odboru toto vypořádání neprovede, jmenuje vedení KČT na návrh OV KČT likvidátora. V KČT stanoví podmínky a způsob likvidace. Likvidační zůstatek připadne oblasti KČT. 22. KČT - odbor Jičín může spolu s dalšími odbory KČT vytvářet sdružení. Toto sdružení odborů KČT však nevytváří další organizační stupeň KČT a ze stanov KČT mu nenáleží právní osobnost. V. PRÁVNÍ POSTAVENÍ 1. Právní osobnost má Klub českých turistů - odbor Jičín jako spolek zapsaný ve veřejném rejstříku dle čl. 1 stanov 2. KČT - odbor Jičín je oprávněn vlastním jménem k právnímu jednání, které se týká jeho činnosti, v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy. 3. KČT - odbor Jičín je samostatným spolkem zapsaným do veřejného rejstříku a je spolupracujícím členem KČT. Své sídlo, IČO, jména statutárních zástupců a číslo účtu písemně ohlásí ústřednímu sekretariátu KČT a uzavře smlouvu o součinnosti s KČT. Bez tohoto ohlášení a uzavřené smlouvy o součinnosti nemůže být považován za spolupracujícího člena KČT a nemůže být v KČT zaregistrován. 4. Pro členy spolupracujícího člena zakládá spolupracující členství práva a povinnosti individuálního členství vyplývající z těchto stanov. 5. Stanovy spolupracujících členů KČT (odborů a oblastí) nemohou být v rozporu se stanovami KČT. Pokud by se do šesti měsíců zjištěný rozpor nepodařilo odstranit, je to důvod ke zrušení smlouvy o součinnosti. 6

7 VI. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 1. Majetek KČT - odbor Jičín tvoří hmotný a nehmotný majetek, informační systém členské základny a turistických značených tras, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková práva KČT odbor Jičín. Majetek je využíván tak, aby byl co nejvíce ku prospěchu všech členů KČT - odbor Jičín. 2. Majetek KČT - odbor Jičín vzniká z členských příspěvků, z výtěžku turistických akcí a poskytovaných služeb, z darů, dotací, jiných příspěvků a příjmů a z dobrovolné práce členů. 3. Pokud byl majetek pořízen s přispěním státního rozpočtu, z rozpočtu nižších stupňů státní správy, samosprávy, mezinárodních grantových projektů nebo dárců, je KČT - odbor Jičín povinen respektovat při nakládání s ním obecně platné předpisy a požadavky samosprávy a sponzorů. 4. KČT odbor Jičín nesmí zcizit a dát do zástavy majetek nabytý nebo udržovaný za majetkového přispění vyšších organizačních stupňů a státu bez souhlasu ÚV KČT. 5. KČT - odbor Jičín může podnikat nebo zakládat podnikatelské subjekty podle obecně platných právních předpisů. KČT - odbor Jičín je zároveň plátcem daní. 6. Za hospodaření odboru KČT je odpovědný výbor odboru. Řídí se přitom obecně platnými právními předpisy a vnitřními klubovými závaznými směrnicemi a doporučujícími pokyny. VII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 1. KČT - odbor Jičín spolupracuje s dalšími spolky a organizacemi zabývajícími se turistikou a tábořením, ochranou přírody, výchovou mládeže a dospělých či jinou činností shodující se s programem KČT. 2. KČT - odbor Jičín spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, se státními institucemi a jejich zařízeními a s dalšími právnickými osobami. 3. KČT - odbor Jičín udržuje a rozvíjí vzájemně prospěšné styky se zahraničními organizacemi zabývajícími se turistikou a zapojuje se do evropských i světových turistických struktur. VIII. USTANOVENÍ O ZÁNIKU ORGANIZACE A VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKU 1. KČT - odbor Jičín zanikne usnesením členské schůze KČT - odbor Jičín. Usnesení je právoplatné, jsou-li na členské schůzi zastoupeny alespoň 2/3 členů a pro zánik KČT - odbor Jičín hlasuje dvoutřetinová většina přítomných. 2. O způsobu vypořádání majetku rozhodne členská schůze KČT - odbor Jičín, která zároveň k realizaci usnesení zvolí likvidační komisi. Usnesení o způsobu vypořádání majetku musí být přijato dvoutřetinovou většinou přítomných. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy KČT - odbor Jičín. 2. Toto úplné znění stanov schválila členská schůze KČT - odbor Jičín dne... v... hodin a nabývá platnosti schválením členskou schůzí KČT - odbor Jičín. 7

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště STANOVY SPOLKU Spolek Montessori Uherské Hradiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek Montessori Uherské Hradiště (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště

Více

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze Stanovy AVZO TSČ ČR Preambule Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky je spolek, který má

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Odbor Klubu českých turistů Bolevec Plzeň O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Část I. Základní ustanovení Název odboru: O KČT Bolevec Plzeň Sídlo: Plzeň, Brněnská 43 Symbol odboru: znak (viz záhlaví tohoto Organizačního

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

STANOVY České obce sokolské (úplné znění)

STANOVY České obce sokolské (úplné znění) Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90, ve znění změn a doplňků, vzatých Ministerstvem vnitra České republiky na

Více

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne 11.12.1991, jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

S T A N O V Y Článek 1 Článek 2 Článek 3 Cíle, účel Článek 4 Členství

S T A N O V Y Článek 1 Článek 2 Článek 3 Cíle, účel Článek 4 Členství S T A N O V Y Článek 1 1. Kynologický klub, Ráječko, IČO 65339029, (dále jen Kynologický klub ) je dobrovolný, nezávislý, demokratický a nepolitický spolek v oblasti tělovýchovy a sportu. 2. MSKS je spolek

Více

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly Stanovy Autoklubu České republiky Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly (1) Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus a činnost

Více

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Art Movement, o.s. (dále jen Sdružení ) 2) Sídlem sdružení je Osadní 1466/5, 1700

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s.

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. Úplné znění ke dni:.. I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. 1. Česká asociace lodní třídy Laser z.s. (dále jen ALT Laser, nebo též Spolek) je dobrovolným

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU I. NÁZEV SPOLKU 1. Spolek přijal název Asociace animovaného filmu, z. s., který může být vyjádřen i zkratkou ASAF, z. s. (dále jen spolek ). II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA 1. Sídlem spolku je Heřmanova

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s.

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. (dále jen stanovy sportovního klubu ) 1.1 Zakládajícími

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s.

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. 1 S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole

Více

Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. Článek I Název, charakter a sídlo spolku

Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. Článek I Název, charakter a sídlo spolku Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. Článek I Název, charakter a sídlo spolku 1. Česko-korejská společnost, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobu ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo Stanovy společenstva STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo OBSAH Název a sídlo (1) Vznik a registrace Společenstva (2)

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT Článek 1. Základní ustanovení 1. Základním posláním Hospodářské komory Praha 1 (dále jen komora ) je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a podpora podnikatelských

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení Občanské sdružení OBERIG IČO: 266 36 280 Stanovy občanského sdružení Článek I Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení je Občanské sdružení OBERIG (zkrácený název - o.s. OBERIG), dále jen sdružení. 2.

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Stanovy Klubu českých turistů

Stanovy Klubu českých turistů Stanovy Klubu českých turistů I. Základní ustanovení Název: Klub českých turistů (zkratka KČT) Sídlo: Praha, Archeologická 2256, Praha 5 Organizační působnost: Česká republika Symboly: znak a vlajka KČT

Více

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu)

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) STANOVY SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s. Článek I - Název a sídlo Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek IČO: 60161370 Článek

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je sdružení občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky

Více

Klub českých turistů Náchod P.O.Box 6 Železniční 310 547 01 Náchod

Klub českých turistů Náchod P.O.Box 6 Železniční 310 547 01 Náchod Stanovy Klubu českých turistů Náchod (2. změna stanov zaregistrovaných MV ČR dne 25.8.1994 pod č.j.ii./-os/125255/94-r po 1. změně ze dne 4.3.2002 pod-č.j.v/s - OS/ I. 25255/94-R) I. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Spolek divadelních ochotníků Sedlčany OBSAH:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Spolek divadelních ochotníků Sedlčany OBSAH: Spolek divadelních ochotníků Sedlčany ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBSAH: (1) Základní ustanovení... 2 (2) Členství... 2 (3) Čestné členství... 2 (4) Členské příspěvky... 3 (5) Výhody členství... 3 (6) Funkce ve spolku...

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení STANOVY Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení 1. Spolek s názvem Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s. (dále jen SK JUDO ČB, z. s.) je samosprávná, dobrovolná

Více

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s.

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. Preambule Tělocvičná jednota Sokol Jinonice byla založena v roce 1897 jako Tělocvičná jednota Sokol Tyrš Jinonice. STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. I. Tělocvičná jednota Sokol Jinonice,

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU Část I. Základní ustanovení 1 Klub sběratelů baleného cukru, z.s. (dále jen klub) je zapsaný spolek a jeho sídlo je: Olbramovická 712, 142 00 Praha 4 Kamýk. Odůvodnění:

Více

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah:

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah: Obsah: PRO Štěnkov spolek Název, sídlo a symbolika PRO Štěnkov... 1 Poslání a účel PRO Štěnkov... 1 Hlavní činnost PRO Štěnkov... 2 Vedlejší činnost PRO Štěnkov... 2 Orgány PRO Štěnkov... 3 Jednání za

Více

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. I. Základní ustanovení I.1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel

Více

STANOVY. Občanského sdružení V Remízku

STANOVY. Občanského sdružení V Remízku 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení V Remízku Názvem sdružení je Občanské sdružení V Remízku (dále jen sdružení ). Sídlo sdružení se nachází na adrese: V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Článek I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v občanském sdružení

Více

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek )

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) Sídlo: Krameriova 674/5,26601 Beroun Čl. 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolné

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU I. Název, sídlo 1. Název spolku je: a) Česká asociace franchisingu, z.s. (v jazyce českém) b) Czech Franchise Association (v jazyce anglickém) c) Tschechische Franchise-Assoziation

Více

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků S T A N O V Y Českého odborového svazu energetiků I. Základní ustanovení a sídlo odborového svazu Článek 1 - Základní ustanovení 1.1 Český odborový svaz energetiků (dále jen ČOSE) je nezávislé, samostatné,

Více

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec Článek I. Základní ustanovení 1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec. 2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ) www.zakony.cz http://www.zakony.cz/zakony/2012/1/zakon-089-2012-sb-zakon-obcansky-zakonik-sb2012089/ 15. 8. 2015 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012 Zákon občanský zákoník Obsah OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

STANOVY spolku Česko - slovinská společnost, z. s.

STANOVY spolku Česko - slovinská společnost, z. s. STANOVY spolku Česko - slovinská společnost, z. s. Preambule Česko - slovinská společnost, z.s. (dále též Spolek ) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

Česká komora odborných lesních hospodářů

Česká komora odborných lesních hospodářů STANOVY SPOLKU Česká komora odborných lesních hospodářů ČÁST 1. Základní ustanovení 1. Název spolku: Česká komora odborných lesních hospodářů z.s. (dále jen ČKOLH ) 2. IČ: 266 24 940 3. ČKOLH působí na

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

SUDETONĚMECKÉHO KRAJANSKÉHO SDRUŽENÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, ZAPSANÉHO SPOLKU

SUDETONĚMECKÉHO KRAJANSKÉHO SDRUŽENÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, ZAPSANÉHO SPOLKU STANOVY SUDETONĚMECKÉHO KRAJANSKÉHO SDRUŽENÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, ZAPSANÉHO SPOLKU (dále jen spolek ) Článek 1 NÁZEV A SÍDLO SPOLKU (1) Název spolku zní Sudetoněmecké krajanské sdružení v

Více

Stanovy spolku Činoherák Ústí, spolek ve znění schváleném Členskou schůzí dne 13. 1. 2015

Stanovy spolku Činoherák Ústí, spolek ve znění schváleném Členskou schůzí dne 13. 1. 2015 Stanovy spolku Činoherák Ústí, spolek ve znění schváleném Členskou schůzí dne 13. 1. 2015 Čl. 1 Název a sídlo 1. Název spolku zní: Činoherák Ústí, spolek (dále jen spolek ) 2. Spolek je právnickou osobou

Více

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE Český olympijský výbor je na území České republiky pokračovatelem Českého olympijského výboru, založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a Československého

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Členské příspěvky a členství v KČT

Členské příspěvky a členství v KČT Klub českých turistů Organizační rada SMĚRNICE KČT ORG 3/2015 Září 2015 1. Členy KČT se stáváme podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Přihlášky nezletilých (do 18 let věku) podává

Více

Stanovy spolku Cesta Česka, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku Cesta Česka, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Cesta Česka, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Spolek nese název Cesta Česka, z. s. (dále jen spolek) se sídlem na adrese: Vnoučkova 521/2, Praha 4, 142 00, a je dobrovolným a samosprávným

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rybářského svazu Luhačovického Zálesí z.s.

JEDNACÍ ŘÁD Rybářského svazu Luhačovického Zálesí z.s. JEDNACÍ ŘÁD Rybářského svazu Luhačovického Zálesí z.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení, vznik, rozdělení, sloučení a zánik Rybářského svazu luhačovického zálesí. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Jednací řád rozvádí

Více

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Stanovy spolku Preambule Rodiče studentů Gymnázia v Ústavní ulici v Praze 8, vědomi si nezastupitelné úlohy podílu rodiny na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání

Více

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Preambule Členové Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení CZECH MDS GROUP I. Název a sídlo občanského sdružení 1) Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem CZECH MDS GROUP (dále jen sdružení ). Sdružení je dobrovolným

Více

Sdružení rodičů ZUŠ v Třeboni

Sdružení rodičů ZUŠ v Třeboni Stanovy Sdružení rodičů ZUŠ v Třeboni Hradební 24, 379 01 Třeboň, IČO: 42409055 Občanské sdružení podporující činnost žáků ZUŠ Třeboň. Založeno 1. 11. 1992 Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé se

Více

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek )

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní: Spolek Křivonet, 2. Povolená zkratka názvu: Křivonet, 3. Sídlo spolku je: Křivoklát 93, 270 23 Křivoklát.

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s.

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. S T A N O V Y Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. 2 0 1 4 Čl. 1 Právní postavení 1) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s." (dále jen SCHP, nebo Svaz) je zájmové sdružení chovatelů,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

zapsaného ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle L, vložce číslo 4515, Článek 1 Název a sídlo spolku

zapsaného ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle L, vložce číslo 4515, Článek 1 Název a sídlo spolku STANOVY Název spolku: Klub přátel hory Kleť z.s. zapsaného ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle L, vložce číslo 4515, Sídlo : 381 01 Český Krumlov, Fialková 225 IČ:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více