3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI"

Transkript

1 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii, že každý jednotlivec má osobnostní typ. Věřil, že existují dva základní druhy "funkcí", které lidé používají ve svém životě: jak přijímáme informace (jak vnímáme věci) a jak vytváříme rozhodnutí. Věřil, že uvnitř těchto dvou kategorií existují dva opačné způsoby fungování. Informace můžeme vnímat prostřednictvím 1) našich smyslu (Sensing) nebo 2) naší intuice (intuitive). Rozhodnutí můžeme vytvářet založená na 1) objektivní logice (Thinking) nebo 2) subjektivních pocitech (Feeling). Jung věřil, že my všichni v životě využíváme tyto čtyři funkce, ale každý jednotlivec užívá různé funkce s kolísajícím množstvím úspěchu a frekvence. Věřil, že můžeme určit pořadí preferencí těchto funkcí u každého jednotlivce. Funkce, kterou jedinec využívá nejčastěji je jeho dominantní funkce. Dominantní funkce je podporována pomocnou funkcí (druhá), terciální a podřízenou (nejméně oblíbenou) funkcí. Tvrdil, že každý má svou "Extravertní" nebo "Introvertní" dominantní funkci. Cítil, že dominantní funkce je tak důležitá, že zastiňuje všechny další funkce, a proto definoval osm osobnostních typu: Extravertní (E) Smyslový (S) (moderní typy: ESFP, ESTP) Introvertní (I) Smyslový (S) (moderní typy ISTJ, ISFJ) Extravertní (E) Intuitivní (N) (moderní typy: ENFP, ENTP) Introvertní (I) Intuitivní (N) (moderní typy: INFJ, INTJ) Extravertní (E) Myslící (T) (moderní typy: ESTJ, ENTJ) Introvertn í (I) Myslící (T) (moderní typy: ISTP, INTP) Extravertní (E) Cítící (F) (moderní typy: ESFJ, ENFJ) Introvertní (I) Cítící (T) (moderní typy: INFP, ISFP) Katharine Briggsová teorii C. Junga prakticky vyložila a rozvinula. Ale byla to její dcera Isabel, která je zodpovědná za praktickou využitelnost prací zabývajících se osobnostními typy. Isabel využila práci své matky i Carla Junga a prosadila důležitost spolupráce pomocné a dominantní funkce při definování osobnostního typu. Přičleněním pomocné funkce do celkového obrazu se stalo zřejmým, že zde existuje další charakteristická preference, která nebyla Jungem definována: usuzování (Judging) a Vnímání (Perceiving). Dnešní propracovaná teorie zastává názor, že každý jednotlivec má primární mód činnosti ve čtyřech kategoriích: kam je orientována naše energie jak přijímáme informace jakým způsobem se rozhodujeme jaký preferujeme životní styl V každé z těchto kategorií něco preferujeme: Extravertnost nebo Introvertnost Smysly nebo Intuici Myšlení nebo Cítění Usuzování nebo Vnímání 6

2 Všichni přirozeně používáme jeden z uvedených způsobů v každé kategorii častěji než ten druhý. Dá se říci, že preferujeme jeden způsob před druhým. Kombinací čtyř preferovaných způsobů se dostaneme k definici našeho osobnostního typu. Přesto, že každý z nás funguje napříč celým spektrem preferencí, každý jednotlivec má přirozenou preferenci, která se kloní k jedné nebo druhé straně. Orientace naší energie urcuje, jak získáváme nezbytnou stimulaci. Získáváme ji ze sebe (Introverti) nebo z vnějších zdrojů (Extroverti). Je naše dominantní funkce zaměřená ven nebo dovnitř? ZpOsob jak přtjimáme informace - jakou metodu upřednostňujeme při pnjimaru a vstřebávání informací. Věříme svým pěti smyslům (Smyslové vnímání) nebo při přijímání informací spoléháme na své instinkty (intuice)? Třetí typ preference je o tom, jak vytváříme rozhodnutí a zda naše rozhodnutí jsou založená na logice a objektivním zvážení (Myšlení - T) nebo jsou založená na našich osobních subjektivních hodnotových systémech (Cítění - F) Tyto první tři preference jsou založeny na Jungově teorii Osobnostních typu. Isabel Briggs Myersová tuto teorii doplnila o čtvrtou preferenci, která se zabývá tím, jak se stavíme k okolnímu světu v každodenním životě. Snažíme se věci organizovat, jsme cílevědomí a je pro nás příjemnější plánovité a strukturované prostředí (Usuzování -J) nebo jsme pružní a více nám vyhovuje prostředí nabízející otevřené a nahodilé příležitosti (Vnímání - P). Z teoretického hlediska víme, že pokud je naší dominantní funkcí Extravertní přijímání rozhodnutí (T nebo F), dáváme přednost Usuzování (J). Pokud je naší dominantní funkcí Extravertní shromažďování informací (S nebo N), preferujeme Vnímání (P). Teorie osobnostních typů MBn, tak jak ji známe dnes, je založená na následujících tvrzeních: Každý jednotlivec je bud' Extravert nebo Introvert Každý jednotlivec je bud' Smyslově vnímající nebo Intuitivní Každý jednotlivec je bud' Myslitel nebo Citově založený člověk Každý jednotlivec je bud' Usuzující nebo Vnímající Možné kombinace těchto základních preferencí vytváří 16 různých osobnostních typu. Neznamená to, že každý jednotlivec bude naprosto jasně spadat do jedné nebo druhé kategorie. Pokud pomocí tohoto nástroje zjistíme, že jsme v první řadě Extraverti, neznamená to, že se také neprojevujeme Introvertně. Všichni každodenně využíváme všechny funkce. Pokud chceme růst a učit se, většina z nás rozvíjí schopnost dobře fungovat i v oblastech, které nejsou přirozené podstatě naší osobnosti. Nástrahy a zkoušky života nás nutí rozvíjet některé naše stránky důkladněji než jiné. Pokud máme toto na mysli, je nám určitě mnohem jasnější fakt, že nernůžerne lidi škatulkovat podle chování do předepsaných kategorií. Přesto můžeme identifikovat naše přirozené preference a zjistit v této souvislosti něco o svých přirozených silných a slabých stránkách. Podle teorie osobnostních typů MBn má každý z nás přirozenou preferenci, která spadá do jedné ze dvou kategorií v každé ze čtyř oblastí. Náš osobnostní typ naznačuje, jak budeme pravděpodobně jednat v různých životních situacích a v jakém prostředí se budeme cítit nejlépe. To, že se něco dozvíme o svém osobnostním typu, nám pomůže porozumět, proč určité stránky života jsou pro nás snadnější a jiné jsou víceméně bojem. To, že se něco dozvíme o osobnostním typu druhých lidí, nám pomůže lépe porozumět, jak s nimi komunikovat a co jim jde nejlépe. 7

3 Praktické použití typologie osobnostních typu Kariérové vodítko: Jaké typy úkolu nám nejvíce vyhovují? Kde jsme opravdu nejšťastnější? Řízení lidí: Jak můžeme nejlépe porozumět přirozeným schopnostem zaměstnanců a tomu, kde naleznou největší uspokojení? Mezilidské vztahy: Jak zlepšíme své povědomí o osobnostním typu druhých lidí a tím vzroste naše porozumění pro to, jak reagují v určitých situacích a budeme vědět, jak nejlépe s nimi komunikovat na úrovni, které budou rozumět? Vzdělávání: Jak rozvineme odlišné metody výuky, abychom efektivně učili různé typy lidí? Poradenství: Jak pomůžeme jednotlivci, aby sám sobě lépe rozuměl a zlepšila se jeho schopnost zabývat se svými silnými i slabými stránkami? Rozdělení type. v populaci: S-N 660/0-330/0 500/0 (660/0 muži) - 50% (66% ženy) T-F E-I J-P 750/0-250/0 660/0-330/0 1STJ 1SFJ 1NFJ 1NTJ 6% 6% 1% 1% 1STP 1SFP 1NFP 1NTP 7% 5% 1% 1% ESTP ESFP ENFP ENTP 13% 13% 5% 5% ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 13% 13% 5% 5% 8

4 3.2 Praktická aplikace MBTI - temperament -_._-~ " _. Následující tabulky obsahují výsledky dotazníku MBTI jednotlivých pracovníku. o. Sindelář (lsfj ESFJ) I E S N T F J p o. Cerný INTP) p, Jarošová (lstj) p. Pacvoňová (ENTP) o o. Javurková (ISFP ESFP) D. Dvořáková (ISFJ) Introvert 35 Jarošová (36) Šindelář (36) Pacvoňová (36) Černý (44) Dvořáková (39) Javůrková (35) Extravert 3S Šindelář (43) Jarošová (36) Dvořáková (48) Javůrková (42) Černý (39) Pacvoňová (53) šlení Jarošová (44) Černý (42) Pacvoňová (39) 35 Šindelář (36) Javůrková (41) Dvořáková (43) J - usuzování or anizování P - vnímání 3S Šindelář(36) Javůrková (36) Jarošová (43) Černý (40) Dvořáková (47) Pacvoňová (42) 9

5 Následující obrázek shrnuje přehled temperamentových typu pracovníku dle MBTI: ISTJ ISFJ ESTJ ESFl Temperament STRAžCE (SJ) ISTJ Jaroiová Alndelář Dvofáková INFJ INTJ INFP ENFP ". '. ",.-~.J ESTJ ESFJ Aindelář ENFJ ENTJ Temperament STRÁŽCE (SJ) Šindelář, Dvořáková, larošová Temperament strážce je velmi běžný v institucích, které se snaží zachovávat postupy, tradici a jsou spíše konzervativní. Úlohou strážců je právě dbát na to, aby vše bylo dobře naplánováno, zorganizováno, realizováno dle norem, pravidel, standardu. Temperament: Strážce v týmu: stabilizátor, tradicionalista zaměřuje se na pravidla, procedury, logistiku, plánování má rád předepsané postupy krok za krokem řídí svou práci podle seznamu je připraven na různé varianty Klíčová charakteristika: ZODPOVĚDNÝ Jaké jsou jejich obvyklé týmové role a chování v týmu? O bývají vysoce organizovaní, zaměření na dokončení každého detailu úkolu tou nejefektivnější cestou O bývají pořádní, zodpovědní, systematičtí a pečliví 10

6 o pozorně si všímají mnoha detailu a dobře si je pamatují; tuto vnitřní zásobárnu informací logicky analyzují a interpretují, a snaží se nacházet logiku ve všech situacích O respektují hierarchii a strukturu organizace a očekávají od ostatních bezvýhradné dodržování pravidel a postupu O svou energii směřují k vytváření stability a zachování týmu i celé organizace O mají sklon dohlížet na práci, důkladně porovnávat výsledky s naplánovanými standardy a ujišťovat se, že nic nebylo vynecháno, ani opomenuto O zpravidla jsou to spolehliví, loajální a oddaní pracovníci, kteří dodržují plány a rutinu a očekávají od druhých totéž Možná slabá místa při týmové spolupráci: O mohou se zaměřit na své povinnosti natolik, že přehlížejí mezilidské vztahy a někdy jsou viděni jako příliš vážní a zaměření pouze na výsledek O mohou být příliš opatrní, zejména když role v týmu nejsou jasně určené O problémy zpravidla vidí černobíle a příliš rychle si vytvářejí úsudky o tom, zda je daná věc dobrá či špatná, vhodná nebo nevhodná O nepřehledné situace je zneklidňují a mohou jim zabránit splnit cíle Javurková Temperament: Průzkurnmík v týmu: vyjednavač, hasič problému zaměřený na akci, výkon, cíl potřebuje svobodu a nezávislost dobře pracuje pod tlakem orientovaný na teď a tady vymýšlí taktiku Klíčová charakteristika: DOBRODRUŽNÝ Jaké jsou jejich obvyklé týmové role a chování v týmu? O často si získají ostatní ke spolupráci a přimějí je k otevřenosti, rádi pomáhají druhým naplňovat jejich přání a potřeby O snadno se s nimi vychází, je na ně spolehnutí, když mají přimět ostatní, aby spolupracovali O k ostatním členům týmu přistupují s opravdovým zájmem, velkorysostí a ochotou pomáhat, mají velkou schopnost vcítit se do druhých O bývají bezstarostní a přízpůsobíví, avšak i pragmatičtí a vynalézaví, rychle a efektivně udělají cokoliv, co je třeba ke splnění úkolu O zpravidla procesy nastartují a rozhodují se za pochodu O díky svému talentu pro prezentování informací vyvolávají v ostatních zájem, nadšení a zapojení do daného projektu O jsou skvělí ve zvládání "nemožných" situací, zvláště když jde o krizová řešení na poslední chvíli Možná slabá místa při týmové spolupráci: O mohou si nesprávně vyložit náznaky a záměry kolegu, mohou si brát věci osobně a mít pocit, že je ostatní zneužívají O teoretizování je příliš nezajímá - jedině, když se vztahuje k tématu, vadí jim, když ostatní zabřednou v metodickém postupu od A do Z O nechtějí vyvolávat problémy, a tak se někdy vyhýbají konfliktním situacím nebo oddalují jejich řešení O jejich rozhodování bývá založeno na analýze hodnot, vztahu, muže být pro ně těžké se odpoutat od lidské stránky věci při řešení situací, které vyžadují objektivní, nezaujatý přístup II

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22 Komunikace Personální kompetence 3. přednáška 1/22 znamená Vysoká škola báňská Technická univerzita Komunikace v širším slova smyslu sdílení z latinského communicare = činit něco společným, společně sdílet

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2013 Ondřej Skála

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2013 Ondřej Skála Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2013 Ondřej Skála Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Využití

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu. Řízení kariéry. Bakalářská práce. prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu. Řízení kariéry. Bakalářská práce. prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu Řízení kariéry Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Vypracovala: Eva Blechová Brno 2011 Poděkování Touto

Více

Osobnost vedoucího pracovníka distanční studijní text

Osobnost vedoucího pracovníka distanční studijní text Osobnost vedoucího pracovníka distanční studijní text KAPITOLA 5. MBTI test a jeho vyuţití. A/ Vymezení pojmu B/ Historický vývoj aneb odkaz C. G. Junga C/ Systém MBTI testu D/ Praktické vyuţití Cílem

Více

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve Dotazník MBTI Postup: U každé položky bez velkého přemýšlení rozdělte 5 bodů podle toho které vám více vyhovuje. Pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje,

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Kosťová, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Kosťová, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI Autor práce: Kateřina Kosťová, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Ivana Severová Školní rok: 2009 2010 2010

Více

Analýza organizace z pohledu jungovské typologie

Analýza organizace z pohledu jungovské typologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Veřejná politika a lidské zdroje: Personální management a organizační rozvoj Analýza organizace z pohledu jungovské

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK

Více

Profil manažera Bakalářská práce

Profil manažera Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav práva a humanitních věd Profil manažera Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková Vypracoval: Lukáš Galousek

Více

Změna jako proces, řízení procesů změn a lidí Modul III. Bavme se o tom, jací jsme, proč tací jsme a co se s tím dá dělat, pokud vůbec

Změna jako proces, řízení procesů změn a lidí Modul III. Bavme se o tom, jací jsme, proč tací jsme a co se s tím dá dělat, pokud vůbec Změna jako proces, řízení procesů změn a lidí Modul III. Bavme se o tom, jací jsme, proč tací jsme a co se s tím dá dělat, pokud vůbec 2 Opakování není jen matka moudrosti Pravidla zpětné vazby: 1. Vyjádří

Více

S Ú H R N Á S P R Á V A

S Ú H R N Á S P R Á V A S Ú H R N Á S P R Á V A Meno: Jozef Antonín Fiktívny typ: E N T J Vypracované: 123. Marca. 2010 PRE, s.r.o. Lúčna 891/19, Trebišov 075 01, repka@presro.sk, www.presro.sk IČO: 36 778 770, DIČ: 2022386025

Více

Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research

Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research 21 Working Paper Institute of Interdisciplinary Research Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research Osobnostní typy studentů Hotelnictví SU OPF v Karviné podle temperamentu s rozložením

Více

a jaký je jeho původ

a jaký je jeho původ 1 Charakter organizace a jaký je jeho původ Koncept charakteru organizace Každý ví, že se organizace liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2013 Kristýna Fialová

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2013 Kristýna Fialová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2013 Kristýna Fialová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Psychologické aspekty tvorby týmů Psychological aspects of team creation Bakalářská práce

Více

TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO MANAŽERY. Michal Čakrt. Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny

TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO MANAŽERY. Michal Čakrt. Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny Michal Čakrt TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO MANAŽERY Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny 2. rozšířené a přepracované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009

Více

Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Mezi STIMULEM a ODEZVOU na něj existuje určitý prostor; v tom, jak tento prostor využijeme, leží klíč k našemu štěstí. Jigsaw 1. aktivita Vytvořte

Více

Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052

Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Metodika měkkých dovedností Manuál měkkých dovedností Obsah Ženský time management...

Více

PŘÍNOSY DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ A JEHO VYUŽITÍ VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍNOSY DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ A JEHO VYUŽITÍ VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE DIVADELNÍ FAKULTA Dramatická umění Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE PŘÍNOSY DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ A JEHO VYUŽITÍ VE FIREMNÍM

Více

stručně vysvětlit základní principy typologie osobnosti podle MBTI, popsat 4 klíčové skupiny temperamentů

stručně vysvětlit základní principy typologie osobnosti podle MBTI, popsat 4 klíčové skupiny temperamentů 3 TYPY OSOBNOSTI PODLE MBTI Záměr kapitoly V této kapitole získáte informace o základních typech osobnosti podle techniky MBTI. Popíšeme si čtyři hlavní skupiny lidí (hráči, strážci, racionálové, idealisté)

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

KOMPARACE MODERNÍCH TEORIÍ OSOBNOSTI distanční studijní text

KOMPARACE MODERNÍCH TEORIÍ OSOBNOSTI distanční studijní text KOMPARACE MODERNÍCH TEORIÍ OSOBNOSTI distanční studijní text Vítejte u distančního textu Moderní typologie osobnosti. Text je určen primárně pro ty, kteří se tímto tématem chtějí zabývat, ale dosud neměli

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Diplomová práce Podniková kultura ve vybraných podnicích Vypracovala: Bc. Andrea Hladílková Vedoucí práce: Ing. Monika Březinová,

Více

wwww.mgmtpress.cz Anna Crkalová a Norbert Riethof PRUVODCE svetem koucovani a osobnostni typologie INSPIRACE PRO PRAXI

wwww.mgmtpress.cz Anna Crkalová a Norbert Riethof PRUVODCE svetem koucovani a osobnostni typologie INSPIRACE PRO PRAXI Anna Crkalová a Norbert Riethof PRUVODCE svetem koucovani a osobnostni typologie INSPIRACE PRO PRAXI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2012 Tuto knihu věnuji své rodině a všem zvídavým, pro radost a inspiraci. (Anita)

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Lucie Matoušková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Lucie Matoušková Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Lucie Matoušková Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Centrum školského managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ředitelé škol podle typologie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství. Ing. Jan Jurka

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství. Ing. Jan Jurka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing. Jan Jurka Zajišťování jakosti vazeb subjektů v činnostech strukturovaných sociotechnických procesů

Více

NÁVRH ROZVOJE MANAŽERSKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

NÁVRH ROZVOJE MANAŽERSKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH ROZVOJE MANAŽERSKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností

9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností Hospodářský cyklus nám ukazuje (zobrazuje)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ. Nina Hladníková

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ. Nina Hladníková UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ bakalářské prezenční studium 2006 2009 Nina Hladníková Typologie osobnosti podle Myersové a Briggsové Personality

Více

Proč Marx myslel, jak myslel. Marek Matějka

Proč Marx myslel, jak myslel. Marek Matějka Proč Marx myslel, jak myslel Marek Matějka Dedikace Tuto přednášku věnuji přátelům pátečníkům a zejména paní MUDr. Miroslavě Lemežové. Proč Marx právě v dnešní den? Dnes je 25. února 2008. Jaké výročí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. nmnobr Studijní text byl vypracován v rámci projektu Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách / CZ.1.07/1.3.09/01.0004. Tento projekt je spolufinancován

Více

Analýza organizace z pohledu jungovské typologie

Analýza organizace z pohledu jungovské typologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Veřejná politika a lidské zdroje: Personální management a organizační rozvoj Analýza organizace z pohledu jungovské

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Osobnost manažera jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti Michaela Schmidtová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ

Více

Dotazník typologie osobnosti GPOP

Dotazník typologie osobnosti GPOP Strana 1 z 29 Dotazník typologie osobnosti GPOP Česká adaptace Golden Personality Type Profiler TM autor John P. Golden Závěrečná zpráva o výsledku pro Marie Příkladová Číslo: 2890001049 Profil: ESFJ Copyright

Více

Autoevaluace v praxi. seminář pro vedoucí pracovníky. podzim 2009

Autoevaluace v praxi. seminář pro vedoucí pracovníky. podzim 2009 Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009 Obsah Evaluace v pedagogické teorii a praxi podstata a cíle typy evaluace legislativní rámec evaluace v EU Autoevaluace školy Plán autoevaluace

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Tvůrci rozhodnutí a rozhodování I.

Systémy pro podporu rozhodování. Tvůrci rozhodnutí a rozhodování I. Systémy pro podporu rozhodování Tvůrci rozhodnutí a rozhodování I. 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Definice systémů pro podporu rozhodování (DSS) DSS jako zastřešující pojem Hlavní charakteristiky

Více

E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ.

E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ. E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ. BŘEZEN 2010 OBSAH ÚVOD...4 1 CO JE TO OSOBNOST...5 1.1 Vlastnosti osobnosti...6 1.1.1 Vrozené vlastnosti

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Viktor Hejna Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné Zpráva 360 24. února 2010 Jana Thomasová Manažerský dotazník Thomas Soukromé & důvěrné Obsah Úvod Správné pochopení zprávy 360 stupňů vycházející ze zpětné vazby Průměry schopností Graf 5 nejvyšších a

Více

S Ú H R N Á S P R Á V A

S Ú H R N Á S P R Á V A S Ú H R N Á S P R Á V A Meno: Jozef Antonín Fiktívny typ: E N T J Vypracované: PRE, s.r.o. Lúčna 891/19, Trebišov 075 01, repka@presro.sk, www.presro.sk IČO: 36 778 770, DIČ: 2022386025 O čom to bude:

Více

Týmové role. Petra Vosátková

Týmové role. Petra Vosátková Týmové role Petra Vosátková Bakalářská práce 2011 ABSTRACT Bakalářská práce je zaměřena na definování týmových rolí v organizaci a zjištění jejich vztahů. Východiskem práce je fakt, ţe vedoucí pracovníci

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 Diana Hroncová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový pracovní profil 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Pracovní profil je základní dotazník, který nabízí komplexní

Více

2 POVAHA ROTVAJLERA. Vynikající hlídací pes

2 POVAHA ROTVAJLERA. Vynikající hlídací pes 2 POVAHA ROTVAJLERA Vynikající hlídací pes Rotvajleři jsou vynikajícími hlídacími psy Rotvajler je rozený hlídač a ochránce. Potřebujeme-li někdy na den opustit dům, klidně můžeme rotvajlerovi svěřit svůj

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0032,

Více

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Začněte Mám k vám plnou důvěru Tím nejjistějším na výměně vedení jsou očekávání. Výměny vedení jak se zdá mají téměř magickou přitažlivost a všem přáním

Více

KREATIVITA V ROZVOJI PRACOVNÍKA A ORGANIZACE

KREATIVITA V ROZVOJI PRACOVNÍKA A ORGANIZACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS KREATIVITA V ROZVOJI PRACOVNÍKA A ORGANIZACE

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

JAK DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ

JAK DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ JAK DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ Projekt Cesta za poznání je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR OS Dítě s diabetem

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016 Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče březen 2016 Shrnutí 2 Parametry ankety Zájem o gymnázia Zájem o předměty Ankety se zúčastnilo: 78 žáků 5. tříd 119 rodičů žáků 83 rodičů 5. tříd 9 rodičů 4.

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 59 kontaktní centra IDENTIFIKÁTOR: 5807132 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní

Více

Chernoffovy tváře (ikonové grafy)

Chernoffovy tváře (ikonové grafy) StatSoft Chernoffovy tváře (ikonové grafy) Jedním ze základních pomocníků pro datovou analýzu je vizualizace dat. Pokud chcete vizualizovat v jednom grafu jednu nebo dvě proměnné (jednu nebo dvě dimenze

Více

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI GRAFOLOGICKY.CZ NASTAVTE ZRCADLO SVÉ OSOBNOSTI GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI PRO PERSONALISTICKÉ ÚČELY ANNA ŠTOHANZLOVÁ / GRAFOLOGICKY.CZ / 12.3.2014 / CENTRUM OSOBNOSTI Autor rukopisu má průměrně silné

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická. Katedra řízení. Diplomová práce. Manažerská komunikace ve vybraném podniku

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická. Katedra řízení. Diplomová práce. Manažerská komunikace ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra řízení Diplomová práce Manažerská komunikace ve vybraném podniku Vedoucí práce: Ing. Monika Březinová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Monika

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Motivace VŠ studentů herními principy

Motivace VŠ studentů herními principy MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Motivace VŠ studentů herními principy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Šárka Čtveráčková Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Temperament Reakce lidí v životních situacích různá, dáno odlišností tzv. temperamentu spíše vrozený závisí na zděděných vlastnostech nervové

Temperament Reakce lidí v životních situacích různá, dáno odlišností tzv. temperamentu spíše vrozený závisí na zděděných vlastnostech nervové Temperament Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_18_07 Tématický celek: Člověk Autor: PaedDr. Helena Stejskalová Datum:

Více

Jak utvářet vztahy ve skupinách v podmínkách DMI

Jak utvářet vztahy ve skupinách v podmínkách DMI Celostátní konference pracovníků DMI Hradec Králové, 15. - 16. listopad. 2013 Jak utvářet vztahy ve skupinách v podmínkách DMI Mgr. Miroslav Jiřička rcscoach@centrum.cz KŘIVKA VÝKONNOSTI 100 80 60 40 20

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Strategický plán městské části Praha 12 Místní Agenda 21. Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů

Strategický plán městské části Praha 12 Místní Agenda 21. Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů Strategický plán městské části Praha 12 Místní Agenda 21 Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů Vize a cíle Strategický plán Hlavním cílem je zajistit trvale udržitelnou kvalitu života v městské

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Postavení České televize v českém mediálním prostředí Česká televize jako veřejnoprávní instituce je součástí celkového

Více

Překážky a nedostatky

Překážky a nedostatky Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

ptejte se po internetu

ptejte se po internetu Akuna Busine ness s News BULLETIN PRO DISTRIBUTORY SPOLEČNOSTI AKUNA CZ. URČENO POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU 9/2005 nový Start Kit od 1. ledna Přináší nový firemní design a změny, které distributoři musí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový osobnostní profil

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový osobnostní profil UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový osobnostní profil 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Multifaktorový osobnostní profil navazuje na oblíbenou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Přeložil: Jan Vrzáček bzikus@post.cz

Přeložil: Jan Vrzáček bzikus@post.cz (The IFLA/UNESCO School Library Guidelines) Přeložil: Jan Vrzáček bzikus@post.cz Praha Březen 2003 OBSAH ÚVOD... 3 1. POSLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ... 4 1.1 POSLÁNÍ... 4 1.2 PLÁNOVÁNÍ... 4 1.3 KONTROLA A HODNOCENÍ...

Více

Manuál pro bilanční diagnostiku

Manuál pro bilanční diagnostiku Manuál pro bilanční diagnostiku Metodika pro analýzu individuálního potenciálu klientů PhDr. Eva Micková Mgr. Jenifer Kaločová Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal a ze státního

Více

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě.

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Jak bloky vznikají a jak je zrušit. jana@tancimzivotem.cz úvod Jsme předurčeni a stvořeni být šťastní. Užít

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

BcA. Veronika Šrejmová květen 2016

BcA. Veronika Šrejmová květen 2016 PROHLÁŠENÍ Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména 60 - školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci

Více

Metodická příručka: Pedagogická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy na Vysoké škole ekonomické

Metodická příručka: Pedagogická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy na Vysoké škole ekonomické Metodická příručka: Pedagogická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy na Vysoké škole ekonomické Výstup z projektu IRS/MF/F1/10/2014 Alena Králová a kol. Praha 2014 Vysoká škola ekonomická,

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé Jitka Němcová Vedoucí práce: Mgr. Daniela Ochmannová Olomouc 2015 Prohlašuji,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogika

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogika Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogika TYPOLOGIE OSOBNOSTI V ORGANIZAČNÍ KULTUŘE TYPOLOGY OF PERSONALITY IN THE ORGANIZATION CULTURE Bakalářská diplomová práce

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Brain Jogging a děti. Mgr. Martin Chlupáč COGNITIO Liberec

Brain Jogging a děti. Mgr. Martin Chlupáč COGNITIO Liberec Brain Jogging a děti Mgr. Martin Chlupáč COGNITIO Liberec Co je Brain Jogging Brain Jogging je mentální cvičení překračující možnosti běžné duševní aktivity. Je to strukturované užití kognitivních cvičení

Více