Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla"

Transkript

1 Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Datum:

2 OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY IDENTIFIKACE OBJEKT sokolovny mšeno SOUČASNÝ STAV TEPELNÁ BILANCE Technické řešení Zdroj tepla... 8 Kotel č kw... 8 Kotel č kw OHŘEV TV OTOPNÁ SOUSTAVA potrubí ÚT OTOPNá tělesa tepelné izolace Zabezpečení otopné soustavy Odvod spalin Větrání kotelny Požární řešení Transport zařízení Regulace a elektro Stavba ZTI zkoušky zařízení Závěr Seznam výkresů: 01. PŮDORYS 1.PP M 1: PŮDORYS 1.NP M 1: PŮDORYS 2.NP M 1: PŮDORYS KOTELNY BOURACÍ PRÁCE M 1: PŮDORYS KOTELNY - STAVBA M 1: PŮDORYS KOTELNY ZTI M 1: PŮDORYS KOTELNY INSTALACE ZDROJŮ TEPLA M 1:50 2

3 08. ŘEZY KOTELNOU 1 INSTALACE ZDROJŮ TEPLA M 1: ŘEZY KOTELNOU 2 INSTALACE ZDROJŮ TEPLA M 1: SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJŮ TEPLA SCHĚMA OTOPNÉ SOUSTAVY I SCHĚMA OTOPNÉ SOUSTAVY II SCHĚMA OTOPNÉ SOUSTAVY III - 1 ÚVOD V rámci snižování ekologické zátěže okolního prostředí je pro vytápění objektu navržen nový zdroj tepla- kaskáda nízkoemisních kotlů na hnědé uhlí, který nahraní původní zdroj tepla - kotle na hnědé uhlí s ruční dodávkou paliva, dále bude instalována nová teplovodní otopná soustava. 2 VÝCHOZÍ PODKLADY Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: - stavební dokumentace zateplení a výměny oken - platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy - energetický audit z 05/ technické podklady - osobní návštěva Pozn.: V této projektové dokumentaci nesmí být uvedeny konkrétní výrobci a zařízení. Z tohoto důvodu musí být před vlastní realizací zohledněna tato skutečnost montážní dokumentace dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, zásobníky, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky musí být před realizací ověřeny. 3

4 3 IDENTIFIKACE Zadavatel a provozovatel Název TJ Sokol Mšeno Adresa Na Skaličkách č. p. 22, PSČ Telefon Zástupce Ing. Martin Mach - hospodář Předmět projektové dokumentace Předmět Výměna zdroje tepla Zařízení Sokolovna Adresa Na Skaličkách č. p. 22, Mšeno Zpracovatel 1: Organizace Jméno Ing. Luboš Knor Adresa Křenova 483/3, Praha 6 Kontakt Zpracovatel 2: Organizace Jméno Ing. Daniela Kreisingerová Adresa Křenova 483/3, Praha 6 Kontakt

5 4 OBJEKT SOKOLOVNY MŠENO Obrázek 1 Letecký pohled na sokolovnu Mšeno Obrázek 2 - Katastrální mapa 5

6 5 SOUČASNÝ STAV Posuzovaný objekt TJ Sokol Mšeno je částečně podsklepená dvoupodlažní budova se sedlovou a stanovou střechou. Budova je nemovitou kulturní památkou. Má přibližné půdorysné rozměry 41 x 13 m, hlavní vstup do objektu je ze západu z ulice Na Skaličkách, jižní fasáda budovy přiléhá k sousední budově. Obvodové stěny jsou vyzděny z cihel plných tloušťky mm. Část nevytápěné půdy nad hlavním sálem je kryta sedlovou střechou s plechovou krytinou a část je kryta stanovou střechou. Střecha ve východní části budovy (nad pokoji ubytovny) je pultová. Okna do ulice jsou původní dřevěná špaletová, ostatní okna jsou dřevěná jednoduchá nebo dřevěná s dvojsklem, příp. je použito sklobetonových tvárnic jako výplně. Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dřevěné s jednoduchým zasklením. Vytápění objektu je realizováno pomocí teplovodního automatického kotle na tuhá paliva Verner A501 o jmenovitém výkonu 48 kw, příp. v chladném období pomocí teplovodního hnědouhelného kotle VSB ŽD Bohumín o jmenovitém výkonu 167,5 kw. Do obou kotlů se přikládá hnědé uhlí. V otopné soustavě se nenachází akumulační nádoba. Průměrná roční účinnost výroby tepla kotli je odborně odhadnuta na 70% (kotel Verner 75% a kotel VSB ŽD Bohumín 63%). Teplá voda pro potřeby sokolovny se připravuje lokálně pomocí kombinovaného elektrického zásobníku Dražice OKC 125 o výkonu elektrické topné patrony 2 kw, dále pak elektrického zásobníkového ohřívače Dražice OKCE o výkonu topné patrony 2 kw a elektrického průtokového ohřívače Mirava o výkonu topné patrony 2,5 kw. Účinnost výroby tepla těmito zdroji se pohybuje okolo 98%. 6

7 6 TEPELNÁ BILANCE Celková tepelná ztráta nově zateplovaného objektu dle energetického auditu z 05/2014 zpracovávaného firmou Energy Benefit Centre v souladu s podmínkami Operačního programu Životního prostředí vychází z: Výpočet tepelné ztráty je proveden pro: Lokalita Mělník Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu -12 C Střední teplota venkovního vzduchu v topném období t es 3,7 C Počet dní v topném období 219 výplní otvorů: Tepelná ztráta objektu činí po zateplení obvodových stěn, podlahy, stropů a výměně Q cm = 60,7 kw při výpočtové venkovní teplotě t e = -12 C. Bilance zdroje tepla při návrhové teplotě -12 C Nízkoemisní kotel na hnědé uhlí 1 ks Qt = 49 kw Nízkoemisní kotel na hnědé uhlí 1 ks Qt = 25 kw Celkem výkon Qt = 73 kw při te=-12 C Výkon zdroje Q=73 kw vyhovuje dané celkové potřebě tepla Qc = 60,7 kw. 7 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Projektová dokumentace řeší výměnu zdroje tepla pro vytápění a instalaci nové otopné soustavy. Stávající kotle na tuhá paliva budou demontovány a ve stávající kotelně bude nově instalována kaskáda nízkoemisních kotlů na spalování hnědého uhlí se zásobníkem paliva pro automatický provoz. V automatickém režimu (dodávka paliva ze zásobníku do spalovacího prostoru šnekovým zásobníkem) kotel umožňuje zcela bezzásahový provoz vyžadující pouze pravidelné doplňování paliva v zásobníku a odstraňování popela. Dále zde budou umístěny veškeré související technologie ÚT (hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, kombinovaný rozdělovač-sběrač, tlaková expanzní nádoba, elektrorozvaděč). Topná voda 7

8 z kotle bude vedena do kombinovaného rozdělovače-sběrače, odkud budou vyvedeny jednotlivé topné větve ÚT. Na potrubí mezi kaskádou kotlů a kombinovaným rozdělovačemsběračem bude instalován hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Teplota náběhové vody a spínání oběhových čerpadel jednotlivých okruhů bude regulováno v závislosti na venkovní teplotě a dle časového programu. Objemové změny v otopné soustavě bude vyrovnávat tlaková expanzní nádoba o objemu 140 litrů, instalovaná v kotelně v 1. PP a připojena k otopné soustavě přes obslužnou armaturu tlakové expanzní nádoby. Bude provedena instalace nové otopné soustavy - objekt bude zónován dle požadavku zadavatele na rozdílné provozy v jednotlivých prostorách objektu. Tepelné ztráty jednotlivých místností budou pokrývat ocelová desková otopná tělesa, které budou dle požadavku EA osazena termoregulačními ventily, které budou vybaveny termostatickými hlavicemi. Nové rozvody otopné soustavy budou provedeny z měděných trub hladkých, spojovaných pájením. Příprava TV bude probíhat stávajícím způsobem - lokálně, přímo v odběrných místech, projekt toto neřeší. 7.1 ZDROJ TEPLA Novým zdrojem tepla pro vytápění bude kaskáda 2 ks automatických kotlů na spalování hnědého uhlí o jmenovitém výkonu 49 kw a 25 kw. KOTEL Č kw Automatika kotle zajišťuje automatický provoz v rozsahu cca % jmenovitého výkonu. Díky zásobníku paliva o objemu 530 dm 3, který je součástí dodávky kotle je možné kotel provozovat ve zcela automatickém provozu pouze s nutností pravidelného doplňování paliva (jednou za cca 2-4 dny) a odstraňování popele. Kotel bude osazen na nově zbudovanou nosnou ocelovou konstrukci takových rozměrů, aby byla násypka kotle v úrovni nově zbudované pochozí lávky. Kotel bude k otopné soustavě připojen přes třícestný směšovací ventil, který bude zajišťovat minimální teplotu vratné vody - 60 C. Parametry zdroje tepla Jmenovitý tepelný výkon: Rozsah regulace: 49 kw % jmenovitého výkonu 8

9 Palivo: hnědé uhlí - ořech 2, výhřevnost min. 17 MJ/kg Třída kotle: 4 Rozsah teploty topné vody: C Potřebný komínový tah: Pa Pracovní přetlak vody: 2,0 bar Objem zásobníku paliva: 530 dm 3 Hmotnost kotle: 710 kg Připojovací rozměry: DN 40 Průměr kouřovodu: 195 mm Napájecí napětí / jištění: 230V / 50Hz Elektrický příkon: 122 W KOTEL Č kw Palivo pro spalovací proces je dopravováno automaticky pomocí šnekového dopravníku ze zásobníku o objemu 0,33 m 3 umístěného vedle kotle a je tak zajištěn bezobslužný provoz kotle pouze s nutností pravidelného doplňování paliva (jednou za 1-3 dny) a odstraňování popela z popelníku. Vlastní spalování probíhá v hořáku, kam je přiváděno jednak palivo z podavače a zároveň ventilátorem i spalovací vzduch. Popel v průběhu spalování postupně odpadá do popelníku. Spaliny jsou odváděny přes teplosměnné plochy do komína přes sopouch umístěný v zadní části kotle. Kotel je vybaven havarijním termostatem proti přehřátí topného systému a havarijním hasicím systémem v případě prohoření paliva z hořáku do podavače a zásobníku paliva. Provoz kotle je řízen automaticky regulátorem, regulování výkonu - přívod spalovacího vzduchu, dopravy paliva až po transport popela do popelníku. Automatika kotle dokáže plynule regulovat výkon v rozsahu 7,5-25 kw pomocí dodávky paliva a množství spalovacího vzduchu. Parametry zdroje tepla Jmenovitý tepelný výkon: 25 kw Účinnost kotle: 86,8 % Rozsah regulace: % jmenovitého výkonu Palivo: hnědé uhlí - ořech 2, výhřevnost min. 17 MJ/kg 9

10 Třída kotle: 3 Rozsah teploty topné vody: C Potřebný komínový tah: Pa Pracovní přetlak vody: 2,0 bar Objem zásobníku paliva: 330 dm 3 Hmotnost kotle: 410 kg Připojovací rozměry: DN 25 Průměr kouřovodu: 145 mm Tlaková ztráta 0,4 kpa (Dt = 20 K) 1,6 kpa ((Dt = 10 K) Napájecí napětí / jištění: Elektrický příkon: 230V / 50Hz 82 W Účinnost a emisní parametry Dle požadavku dotačního programu musí instalovaný kotel splňovat požadavky nízkoemisního spalovacího zdroje na minimální účinnost výroby tepla a emisní parametry. Sledovaný parametr (při referenčním obsahu kyslíku 10 %): Výkon kotle: do 50 kw Minimální garantovaná účinnost (%): 82 Přípustná komínová ztráta (%): 14 Nejvyšší přípustná koncentrace znečišťující látky ve spalinách: Kotel: do 50 kw CO (mg/m 3 ) 1000 TOC (mg/m 3 ) 30 TZL (mg/m 3 ) OHŘEV TV Příprava TV bude probíhat stávajícím způsobem- lokálně, přímo v odběrných místech, projekt toto neřeší. 10

11 7.3 OTOPNÁ SOUSTAVA Soustava je koncipována jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem teplonosné látky a uzavřenou expanzní nádobou. Napojení na zdroj tepla je z rozdělovače a sběrače v kotelně v suterénu objektu. Tepelné ztráty jednotlivých místností budou pokrývat desková otopná tělesa. Z rozdělovače jsou vedeny 3 okruhy topné vody. Topné okruhy jsou rozděleny dle požadavku na rozdílný provoz v jednotlivých částech objektu. Náběhová teplota topné vody bude v jednotlivých okruzích regulována pomocí směšovacích ventilů, v závislosti na venkovní teplotě. Oběh teplonosné látky zabezpečují elektronická oběhová čerpadla s adaptabilní regulací výkonu v závislosti na diferenčním tlaku. Množství vody v systému bude doplňováno automatickým doplňovacím a odplyňovacím zařízením. 7.4 POTRUBÍ ÚT Veškeré rozvody jsou provedeny z trub měděných hladkých, spojovaných měkkým pájením, případně lisovacími tvarovkami. Pouze potrubí kotlového okruhu v kotelně bude provedeno z ocelových trub bezešvých. Vedení potrubí je v dimenzích a trasách dle výkresové dokumentace. Hlavní potrubní rozvody budou vedeny pod stropem 1. NP v drážkách v podlaze v 1. NP - sál, resp. v krycí liště u podlahy v 1. NP a ve 2. NP. Rozvody vedené v nevytápěném suterénu, v drážkách v podlaze, příp. pod stropem vytápěných místností budou opatřeny tepelnou izolací. Neizolované potrubí v interiéru bude opatřeno syntetickým nátěrem. Prostupy přes konstrukce budou provedeny přes chráničku. 7.5 OTOPNÁ TĚLESA V části objektu jsou navržena ocelová desková otopná tělesa s integrovaným termostatickým regulačním ventilem. Tato jsou na otopnou soustavu napojena přes dvojité regulační šroubení. V části objektu, v případě připojení otopných těles z rozvodů u stropu jsou navržena otopná tělesa bez integrovaného termostatického regulačního ventilu - připojení z boku. Tato budou na otopnou soustavu napojena pomocí stávajících termostatických ventilů na přívodu a pomocí regulačních uzavíratelných šroubení na potrubí vratném. Veškeré termostatické regulační ventily budou osazeny termostatickými hlavicemi. 11

12 7.6 TEPELNÉ IZOLACE Potrubí ÚT bude opatřeno tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 Sb. Potrubí vedené v kotelně je opatřeno kašírovanou izolací z minerálního vlákna, opatřenou hliníkovou fólií. Potrubí vedené v nevytápěných prostorách, v podlaze a pod stropem vytápěných místností bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu. Tepelné izolace potrubí vedeného po povrchu po budově budou opatřené PVC fólií tloušťky 0,35 mm v bílé barvě určené pro povrchovou úpravu tepelných izolací. Tvarovky budou provedeny systémovým řešením výrobce PVC folie. Potrubí ÚT vedené z hlavního rozvodu k otopnému tělesu ve vytápěné místnosti (ze stropu, u podlahy) bude bez tepelné izolace a opatřené reaktivním nátěrem v bílé barvě. Izolování potrubí dle značení ve výkrese. Obrázek 3: Vzorové provedení tepelných izolací vedených mimo technické prostory, opatřených PVC folií. 7.7 ZABEZPEČENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Dle ČSN bude otopná soustava zabezpečena pojišťovacími ventily 2 bar umístěnými v pojistných místech jednotlivých topných zdrojů a tlakovou expanzní nádobou o objemu 140 l, napojenou na otopnou soustavu přes obslužnou armaturu tlakové expanzní nádoby. 7.8 ODVOD SPALIN Každý kotel bude napojen do samostatné komínové vložky. Řešení odtahu spalin je řešeno podle ČSN Podle stejné normy bude provedena výroba a montáž odtahů spalin. 12

13 Kotel bude napojen na novou samostatnou nerezovou komínovou vložku vedenou ve stávajícím komínovém tělese. Předpokládaný rozměr do DN 250 mm - kotel 49 kw, resp. do DN 200 mm - kotel 25 kw. Vložka bude obsahovat všechny tvarovky, včetně vybíracího otvoru, sopouchu pro napojení kouřovodu apod. Průměr komínové vložky musí odpovídat technickým požadavkům výrobce kotle. Vložka bude umístěna do stávajícího zděného komínu. Před uvedení kotle do provozu musí být provedena revize komínu. Kouřovod kotle bude proveden z nerezového spalinového potrubí DN 200 mm - kotel 49 kw, resp. DN 150 mm- kotel 25 kw, které bude dle požadavku výrobce kotle opatřeno tepelnou izolací určenou pro spalinové potrubí kotlů na pevná paliva. Na kouřovodu bude osazen spalinový teploměr. Před instalací nového zdroje musí být provedeno výpočtové ověření spalinové cesty na základě konkrétního nabízeného výrobku (kotel na hnědé uhlí) a musí být v souladu s technickými požadavky výrobce. Nové řešení odtahu spalin bude provedeno v souladu s ČSN Před uvedením kotle do provozu musí být provedena revize komína. 7.9 VĚTRÁNÍ KOTELNY Přívod spalovacího vzduchu pro kaskádu kotlů bude řešen pomocí nově instalovaného VZT potrubí DN 315 mm ústícího pod stropem do kotelny, vedeného pod stropem skladu, nevyužitým shozen paliva a zakončeného na fasádě protidešťovou VZT žaluzií 400 x 200 mm. Odvod vzduchu z kotelny bude řešen pomocí VZT mřížky 400 x 200mm, která bude umístěna pod stropem kotelny a zaústěna do stávající nevyužité nerezové komínové vložky POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ Požární zpráva je předmětem samostatné části projektové dokumentace TRANSPORT ZAŘÍZENÍ Kotel je pro účely transportu dodáván v rozebraném stavu (zásobník paliva, podavač paliva s hořákem). Pro transport zařízení do kotelny tak bude možné využit stávající schodiště, dveře, vrata. 8 REGULACE A ELEKTRO Regulátor kotle na hnědé uhlí bude zajišťovat následující funkce: - řízení provozu kotle (odstavování kotle do teplé rezervy) 13

14 - automatická dodávka paliva do kotle dle požadovaného výkonu - regulace dodávky spalovacího vzduchu - řízení teploty topné vody na výstupu z kotle - ochrana kotle proti přehřátí - ovládání oběhového čerpadla kotlového okruhu Regulátory jednotlivých kotlů budou doplněny o ekvitermní regulátor otopné soustavy - 3 směšovaných okruhů ÚT s elektronickými oběhovými čerpadly. Programovatelným ekvitermním regulátorem budou řízeny požadované poklesy teplot, spínání a rozepínání oběhových čerpadel v okruhu ÚT vybavených trojcestným ventilem dle časového programu s týdenním režimem. V místnostech vytápěných otopnými tělesy budou tělesa osazena termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi. Čidlo venkovní teploty se musí umístit na severní fasádu, kde bude vystaveno nepříznivým klimatickým podmínkám, nebude chráněno před větrem a nesmí být ovlivňováno výdechy klimatizace nebo jinými podobnými zdroji. Při realizaci a zpracování montážní dokumentace je třeba zapracovat veškeré požadavky na ovládání a jištění výrobce zdroje tepla. Regulace a elektro zajistí napájení, jištění a uzemnění a ovládání včetně kabeláže: - 1 ks automatický kotel na hnědé uhlí - P = 69 W/230V/50Hz - 1 ks automatický kotel na hnědé uhlí - P = 38 W/230V/50Hz - 2 ks servopohon trojcestného směšovacího ventilu na vratném potrubí u kotle na hnědé uhlí - 230V/50Hz - 1 ks oběhové čerpadlo kotlového okruhu - P = 45 W/230V/50Hz - 1 ks oběhové čerpadlo kotlového okruhu P = 22 W/230V/50Hz - 2 ks oběhové čerpadlo otopného systému P = 45 W/230V/50Hz - 1 ks oběhové čerpadlo otopného systému P = 22 W/230V/50Hz - 3 ks servopohon trojcestného směšovacího ventilu 230V/50Hz - 1 ks kalové čerpadlo s plovákovým spínačem P = 400 W/230V/50Hz - 1 ks automatické doplňovací a odplyňovací zařízení P = 10W/230W/50 Hz - 1 ks připojení čidla venkovní teploty - 1 kpl propojovací kabeláž mezi zdroji tepla, čidly teplot, regulátorem a ovládanými zařízeními 14

15 - nově bude provedeno osvětlení místnosti Kotelna, včetně nových vypínačů a elektrorozvodů, jištění bude provedeno z nově instalovaného podružného elektrorozvaděče - nově budou v místnosti Kotelna instalovány 3 ks dvojzásuvky 230V, jištění bude provedeno z nově instalovaného podružného elektrorozvaděče 9 STAVBA Profese ÚT v rámci stavebních přípomocí zajistí: - Vybourání stávajícího sopouchového zdiva, včetně povrchových úprav sopouchové stěny a podlahy po bourání. - Vybourání instalačních otvorů do komínového tělesa pro napojení kouřovodů. - Vybourání instalačních otvorů do komínového tělesa pro napojení čisticích kusů. - Demontáž ocelového rámu původního okna z kotelny do chodby. - Demontáž stávajících ocelových vrat z kotelny do uhelny. - Demontáž a likvidace stávajícího potrubí ÚT a VZT v kotelně. - Demontáž a ekologické naložení se stávajícími kotli. - Demontáž stávajících otopných těles, včetně připojovacích armatur a konzol - Demontáž stávajících ocelových rozvodů ÚT po objektu, včetně armatur, tvarovek, konzol, tepelné izolace - Vybourání otvoru pro nové dveře z kotelny do chodby. - Dozdění části původních otvorů pro vrata a okno, včetně omítek, zapravení a povrchové úpravy. - Osazení 2 ks nových protipožárních dveří. - Vyvložkování komínového tělesa nerezovými vložkami, včetně všech tvarovek. - Osazení nerezových čisticích kusů do komína, včetně dozdění instalačních otvorů, povrchové úpravy a začištění. - Osazení VZT žaluzií, včetně dozdění otvoru přívodu vzduchu do kotelny, povrchových úprav a začištění po montáži. - Provedení prostupů a drážek pro potrubí ÚT, ZTI ve stěnách a stropech. Zazdění stávajících nevyužitých prostupů. Po montáži bude provedeno začištění prostupů. - Odstranit nesoudržnou omítku na stěnách, popř. stropu, provést novou omítku na stěnách a povrchovou úpravu. 15

16 - Vybourání 4 ks nik v severní stěně tělocvičny pro instalaci nových otopných těles (rozměr niky šířka 2400 mm, výška 1350 mm, hloubka 250 mm), včetně osazení překladů, omítek, zapravení a povrchové úpravy. Stavební práce budou prováděny za provozu budovy. Průběh stavebních prací je třeba koordinovat s uživatelem. 10 ZTI Profese ÚT v rámci přípomocí zajistí: - Napojení kalového čerpadla z jímky v kotelně na stávající kanalizaci - Demontáž stávajících nevyužité technologie a rozvodů ZTI v kotelně - Připojení 1 ks doplňovacího a odplyňovacího zařízení na přívod studené vody, včetně propojení s otopnou soustavou. 11 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ dle ČSN Před vyzkoušením a uvedením zařízení do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu čerpadel. Přitom na všech k tomu určených místech je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Tlaková zkouška Otopná soustava bude odzkoušena pracovním přetlakem, vodou teploty maximálně 50 C. Zařízení se prohlédne, nesmí se projevovat žádné netěsnosti. Tento přetlak se udržuje v zařízení 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Zkouška se provádí za účasti investora, výsledek se zapíše do stavebního deníku a provede se potvrzení provedené zkoušky ve stavebním deníku. Zkouška podlahového vytápění je popsána ve stati o provedení podlahového vytápění. Dilatační zkouška Provede se před zazděním prostupů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se postup ještě jednou opakuje. Při podrobné prohlídce se zjišťují netěsnosti zařízení popř. jiné závady. Zjistí-li se nějaké závady, po odstranění se musí zkouška opakovat. Zkoušky se provádějí za účasti investora a jejich výsledek se zapíše do stavebního deníku. 16

17 Topná zkouška Provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se především funkce armatur, dosažení parametrů předepsaných v projektu, správná funkce regulace apod. V průběhu této zkoušky je prověřována funkce automatiky při simulování všech možných stavů, včetně havarijních. Topná zkouška trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Zjistí-li se závady, je nutné celou topnou zkoušku opakovat. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy, projeví- li se tato potřeba. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede se záznam o tomto zaškolení. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele a dodavatele. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do stavebního deníku a do protokolu. 12 ZÁVĚR Instalované zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Pro provoz otopné soustavy musí dodavatel předat provozovateli pokyny a návod k obsluze a údržbě otopné soustavy. Otopná soustava musí být plněna pouze topnou vodou stanovených parametrů. Provoz otopné soustavy musí být v souladu s technickými podmínkami zdroje tepla. Pro zaručení správné funkce všech prvků otopné soustavy je nutno nejméně jedenkrát ročně prověřit jejich funkci (nejlépe před začátkem topné sezóny), překontrolovat tlakové poměry v otopné soustavě a provést odvzdušnění otopné soustavy. 17

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5 Kombinace ručního a automatického provozu Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! ZPLYŇOVACÍ KOTEL hnědé uhlí ořech 2,

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC ZŠ PŘELOUČ Smetanova 1509, Přelouč OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Investor: Město Přelouč Masarykovo náměstí 25 535 01 Přelouč Zpracovatel: Ing. Tomáš Jadrníček Jana Dítěte 1567

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS s.r.o. PLAVECKÝ BAZÉN,, Český Krumlov SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Číslo zakázky: 15002 s.r.o s.r.o. IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Mobil: 604101 504 E-mail: průkazy

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 1. Základní škola Slezské Diakonie, SPC 54, Hlubčická 11, 794 01 Krnov Charakteristika objektu Objekt ZŠ Slezské diakonie zajišťuje

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách. Výzva k podání nabídky Název zakázky Výměna zdroje vytápění v budově školy, školky a úřadu, čp. 126 Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 06/2014 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ TEPLÉ VODY V AREÁLU VV

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé Část stavby : D.1.4.3 - Vytápění Místo stavby :

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1112 Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, 742 21 opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua Provedení : Belt Aqua PANORAMA Belt Aqua Eko PANORAMA Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 EKODESIGN. Ocelový výměník. Ekologické a komfortní vytápění. Univerzální hořák. Vysoká účinnost až 95 %

Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 EKODESIGN. Ocelový výměník. Ekologické a komfortní vytápění. Univerzální hořák. Vysoká účinnost až 95 % ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 EKODESIGN Ocelový výměník Ekologické a komfortní vytápění Univerzální hořák GEKON 20, 25 kw Automatický ocelový kotel hnědé uhlí ořech 2,

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více