Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/ IČ: Statutární zástupce: Ing. Pavel Fried, předseda 1/19

2 OBSAH Obsah Preambule Identifikační údaje zadavatele Předmět zakázky Vymezení předmětu zakázky Obřadní hala Úprava nádvoří Rekonstrukce bran Budova TIC Budova márnice Harmonogram prací Předpokládaná hodnota zakázky Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Obchodní a platební podmínky Jiné požadavky na realizaci zakázky dodatečné informace a prohlídka místa plnění Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Způsob prokázání kvalifikace Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Společná nabídka více dodavatelů Obsah nabídky Způsob zpracování nabídky Lhůta a místo pro podání nabídky Hodnotící kritéria Ostatní podmínky zadávacího řízení pro podání nabídek Přílohy /19

3 1. PREAMBULE Tento dokument zpracovala náboženská společnost Židovská obec Brno jako podklad pro níže specifikované zadávací řízení. Zakázka je součástí realizace projektu Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu, podpořeného z Operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 11.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Zakázka je zadávána v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek podle Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, verze IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Židovská obec Brno (dále jen zadavatel) Právní forma: náboženská společnost Zastoupená: Ing. Pavlem Friedem, předsedou Sídlo: třída Kpt. Jaroše 3, Brno IČ: Kontaktní osoba: Petr Špunar, správce Židovského hřbitova v Brně Telefon: , 3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 3.1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je provedení stavebních prací na Židovském hřbitově v Brně Židenicích v souvislosti s realizací projektu Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu. Součástí zadávací dokumentace je též výkaz výměr a projektová dokumentace. Provedení stavební prací zahrnuje následující dílčí činnosti: Obřadní hala - rekonstrukce podlahy v celé podlahové ploše budovy - rekonstrukce a restaurování kamenného pódia (katafalku) - nová elektroinstalace ke svícnům pódia, výměna spínačů v přípravně obřadníka - restaurování dvou rituálních umývadel a jednoho umývadla z bíle sanitární keramiky, nově provedeny ZTI - restaurování ornamentální výmalby 3/19

4 - restaurování stávajících vitráží a instalace replik chybějících vitráží v okenních výplních - - restaurování dřevěných vnitřních a vnějších otvorových výplní včetně rámů - nová vnitřní sanační omítka soklu a lokální opravy omítek v nesoklové části fasády (cca 30%), provedení celoplošného nátěru fasád - výměna klempířských prvků z pozinkovaného plechu obou průčelí a všech parapetů okenních otvorů z pozinkovaného plechu - odstranění betonové krycí konzoly na východní apsidě - asanace nefunkčního zvětralého komínu na východní apsidě - asanace lehkého ocelového přístřešku - restaurování kování dveří, ocelových rámů oken a mříží Úprava nádvoří - položení betonové dlažby vstupního nádvoří, srovnání nivelety se severním dlážděným prostranstvím za obřadní síní (severní nádvoří) a s úrovní obvodového chodníku kolem severní fasády TIC - pod povrchem nádvoří budou nově položena svodná, přívodní kanalizační a vodovodní potrubí Rekonstrukce bran - brány po levé a pravé straně obřadní haly budou restaurovány, včetně obnovy boční plotové mříže u brány, vedoucí na nádvoří hřbitova - přezdění vychýlených zdobných pilířů u obou uvedených bran - restaurování poškozené nákladní kovové brány za márnicí Budova TIC - rekonstrukce všech hygienických zařízení - dovybavení WC pro tělesně postižené příslušenstvím a základním hygienickým zařízením - výměna všech čtyř rohových venkovních svítidel (230V) spínaných pohybovými čidly za nová - provedení nové sanační omítky soklu a lokální oprava omítek v nadsoklové části fasády (cca. 30%), provedení celoplošného nátěru fasád - restaurace vstupní kované branky, ocelových rámů oken, okenních a dveřních mříží - sanace jižního obvodového zdiva - restaurace oken i dveří, včetně jejich kování - výměna parapetů okenních otvorů z pozinkovaného plechu 4/19

5 Budova márnice - restaurování oken a dveří, včetně jejich kování - nová sanační omítka soklu včetně lokálních oprav omítek v nesoklové části fasády (cca 30%), celoplošný nátěr fasád - výměna parapetů okenní otvorů z pozinkovaného plechu - rekonstrukce mříží a ocelových rámů oken 3.2. Harmonogram prací Provedení všech stavebních prací je stanoveno na říjen 2011 prosinec Uchazeč ve své nabídce předloží návrh časového harmonogramu, podle něhož bude provádět stavební práce. 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota zakázky činí: ,- Kč bez DPH ,- Kč včetně DPH 5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady na požadovaný rozsah dodávaného zboží a provedení stavebních prací uvedených ve výkazu výměr tvořícího přílohu této zadávací dokumentace, bude kalkulována bez DPH a i včetně DPH. 6. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. Změna ceny bude nejvýše o zvýšení daně z přidané hodnoty. Překročení maximální nabídkové ceny se nepřipouští 5/19

6 7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, které jsou přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace. 8. JINÉ POŽADAVKY NA REALIZACI ZAKÁZKY Vybraný dodavatel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen respektovat a dodržovat pravidla pro publicitu při umístění pamětních desek (plaket) v průběhu realizace zakázky dle vydaných Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. 9. DODATEČNÉ INFORMACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Dotazy a žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zodpovídá kontaktní osoba uvedená v kapitole 1 prostřednictvím tamtéž uvedených kontaktů. Odpovědi na dotazy zadavatel poskytne všem známým účastníkům výběrového řízení a zveřejní je na Zadavatel bude pořádat hromadnou prohlídku místa plnění. Sraz pro zahájení prohlídky je stanoven na 3. listopadu 2011 v 10:00 u vchodu židovského hřbitova na ulici Nezamyslova v Brně. Z hromadné prohlídky bude vyhotoven protokol, který obdrží všichni zadavateli známí uchazeči. 10. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ. Dodavatel prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení prokazujícího splnění základního kvalifikačního předpokladu analogicky dle 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, v platném znění, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 zadávací dokumentace zadavatel doporučuje využití tohoto vzoru. Základní kvalifikační kritéria stanovená v 53 odst. 1 zákona splňuje ten dodavatel, 6/19

7 a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a 7/19

8 j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky v souladu s ustanovením 54 ZVZ, v platném znění. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů a to: a. podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro osobu pověřenou vedením stavebních prací a to v oboru pozemních staveb, b. podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, pro osoby provádějící: i. práce na obnově dekorativní výmalby: doklad o oprávnění Ministerstva kultury ČR pro restaurování uměleckořemeslné nástěnné malby nebo doklad o výkonu povolání uměleckého malíře. ii. práce na obnově vitráží: doklad o oprávnění Ministerstva kultury CR pro restaurování skla - vitráží. iii. práce na obnově kovových částí (kování, oplocení, mříží apod.): doklad o oprávnění Ministerstva kultury CR pro restaurování obecných kovů nebo o výkonu povolání uměleckého kováře. iv. práce na restaurování keramických výlevek a umyvadla: doklad o oprávnění Ministerstva kultury CR pro restaurování keramiky. v. práce na restaurování kamenných prvků (mramorová deska, katafalk): doklad o oprávnění Ministerstva kultury CR pro restaurování kamene. vi. práce na restaurování a řemeslné opravě dřevěných prvků: doklad o oprávnění Ministerstva kultury CR pro restaurování dřeva nebo o výkonu povolání uměleckého truhláře. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku prokazující splnění kvalifikace ke dni konce lhůty pro podání nabídek nesmí být starší 90 kalendářních dnů. Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předloží originály nebo ověřené kopie těchto dokladů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 8/19

9 Zadavatel stanoví ekonomické a finanční předpoklady pro jednotlivé části veřejné zakázky takto: a) Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Tento požadavek splní uchazeč, který předloží pojistnou smlouvu s plněním nejméně 10 milionů Kč za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. b) Zadavatel též požaduje, aby uchazeč uvedl údaj o obratu za poslední 3 účetní období ve výši nejméně ,- Kč v každém účetním období. Uchazeč prokáže splnění kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení, z nějž bude zřejmé, že uchazeč dosáhnul obratu ve výši nejméně ,- Kč v každém ze tří posledních účetních období. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. (viz příloha č. 4) Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými alespoň v prosté kopii. Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předloží originály nebo ověření kopie těchto dokladů Technické kvalifikační předpoklady a) Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů analogicky v souladu s ustanovením 56 odst. 1 písm. a) část věty před středníkem ZVZ, v platném znění, a to předložením seznamu alespoň 3 (tří) významných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Za významnou stavbu zadavatel považuje stavbu v hodnotě nejméně ,- Kč bez DPH. b) Dále uchazeč předloží osvědčení o provedení prací osobami, jimiž bude prokazovat splnění profesních kvalifikačních předpokladů v těchto oblastech: i. práce na obnově dekorativní výmalby, ii. práce na obnově vitráží, iii. práce na obnově kovových částí (kování, oplocení, mříží apod.), iv. práce na restaurování keramických výlevek a umyvadla, v. práce na restaurování kamenných prvků (mramorová deska, katafalk), vi. práce na restaurování a řemeslné opravě dřevěných prvků. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil ke každému odbornému uměleckému řemeslu realizované zakázky v hodnotě nejméně ,- Kč. 9/19

10 Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými alespoň v prosté kopii. Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předloží originály nebo ověřené kopie těchto dokladů Způsob prokázání kvalifikace Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele analogicky dle 51 odst. 4 ZVZ, v platném znění. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel mu své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bez zbytečného odkladu oznámí Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle této zadávací dokumentace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace analogicky podle 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). Zadavatel současně požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč dále doloží v nabídce subdodavatelskou smlouvu s každým ze subdodavatelů o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V subdodavatelské smlouvě, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této zakázky ve stanoveném rozsahu. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě, doloží ve své nabídce písemné prohlášení s uvedením této skutečnosti. 10/19

11 Společná nabídka více dodavatelů Rozsah prokazování kvalifikačních předpokladů Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a z profesních kvalifikačních předpokladů je povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Splnění ostatních profesních kvalifikačních předpokladů, ekonomických a finančních a technických kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně. Smlouva mezi účastníky společné nabídky V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli (dodavatelské konsorcium), jsou tito dodavatelé povinni zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli vázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Vzájemný styk zadavatele a účastníků společné nabídky Zadavatel bude se všemi účastníky společné nabídky jednat prostřednictvím osoby, která za ně bude vystupovat a bude v nabídce uvedena jako zmocněnec společné nabídky. Všechny úkony zadavatele učiněné vůči uchazečům budou písemně oznámeny vždy zmocněnci společné nabídky a je vnitřní věcí všech účastníků společné nabídky, jakým způsobem se budou navzájem informovat. 11. OBSAH NABÍDKY Nabídka bude zpracována způsobem a ve formě stanovené touto zadávací dokumentací a bude obsahovat následující části: a) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh b) krycí list s identifikačními údaji uchazeče s uvedením kontaktní osoby odpovědné za vypracování nabídky včetně telefonního a ového kontaktu na tuto osobu (příloha č. 1) c) doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče v členění dle jednotlivých kvalifikačních předpokladů uvedených v článku 9 této zadávací dokumentace d) specifikaci hodnot, které jsou předmětem hodnocení (záruka, sankce), tato specifikace musí být v souladu s údaji uvedenými v návrhu smlouvy e) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče f) návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu doc na CD/DVD g) další dokumenty nepovinné (uchazeč může dále předložit dokumenty a uvést informace související s předmětem plnění, které uchazeč považuje za nezbytné 11/19

12 h) nabídkovou cenu zpracovanou dle položkového rozpočtu předloženého zadavatelem jako součást zadávací dokumentace, včetně uvedení celkové nabídkové ceny bez DPH, sazby DPH a celkové nabídkové ceny vč. DPH i) předběžný časový harmonogram prováděných prací j) součástí nabídky je prohlášení o tom, že veškeré údaje v nabídce jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že nabídka byla zpracována zcela v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude požadováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení. Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku, zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. Požadavky na výše uvedené členění nabídky mají pouze doporučující charakter. Uchazeč je však povinen v nabídce doložit všechny dokumenty požadované zadavatelem, a to ve formě a rozsahu stanoveném v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace. V opačném případě bude nabídka uchazeče neúplná a bude vyřazena. 12. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce 1 x v originálním vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu.pdf na nosiči CD/DVD. Povinnost předložit nabídku rovněž v elektronické podobě se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče vyhotovená nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů varianty nabídky zadavatel nepřipouští nabídka uchazeče musí pokrývat celý rozsah předmětu plnění dle této zadávací dokumentace, zadavatel nepřipouští dílčí plnění nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat a jednat nebo osobou zmocněnou k zastupování uchazeče. V takovém případě doloží uchazeč originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje, bude zpracována v českém jazyce (s výjimkou odborných cizojazyčných termínů) a jednotlivé stránky budou očíslovány arabskými číslicemi vzestupnou řadou vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázáno do jednoho svazku, nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy nabídka bude doručena v uzavřené obálce, která bude označena nápisem: Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu a nápisem NEOTVÍRAT a bude na ní uvedena adresa, na níž je možné vyrozumět uchazeče, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny 12/19

13 zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemnou formou informovat. 13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY Nabídku je nutné doručit písemnou formou na adresu sídla zadavatele buď osobně, kurýrem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek na tuto zakázku a končí dne 16. listopadu 2011 v 11:00. Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 16. listopadu 2011 od 14:00. Otevírání obálek se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který se prokáže pověřením nebo plnou mocí. Otevírání obálek se dále mohou účastnit zástupci poskytovatele dotace. Nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Pro doručení prostřednictvím držitele poštovní licence je rozhodný okamžik doručení poštovní zásilky, nikoliv okamžik podání k poštovní přepravě. Sídlo: Židovská obec Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/ , Brno Kontaktní osoba k doplňujícím dotazům ohledně předmětu zakázky a pro doručení nabídek: Kontaktní osoba: Petr Špunar, správce Židovského hřbitova v Brně Adresa: Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/ Telefon: , Zadávací lhůta je stanovena v délce 90 dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek. 14. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii: Nabídková cena bez DPH váha 85% Záruční doba v měsících váha 15% 13/19

14 Zadavatel stanoví minimální hodnoty dílčích hodnotících kritérií. Pokud nabídka bude obsahovat hodnotu nižší než je stanovená minimální hodnota, bude nabídka vyřazena z hodnocení a uchazeč bude vyloučen. Současně stanoví maximální hodnoty dílčích hodnotících kritérií. Za předpokladu, že uchazeč nabídne vyšší hodnotu, než je stanovená maximální hodnota, bude zadavatel brát v úvahu pouze maximální stanovenou hodnotu, v přesahující části nebude k nabízené hodnotě přihlížet. Zadavatel požaduje, aby byla poskytnuta záruka v délce 60 měsíců; maximální přípustná délka záruční doby, která bude hodnocena, je 180 měsíců Hodnotit se bude dle vzorce: u kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (nabídková cena):100 * (nejvýhodnější nabídka/hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem u kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu (záruka) 100 * (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem Hodnocení uchazečů bude vycházet z vyhodnocovací tabulky (příloha č. 2). V tabulce jsou uvedena kritéria hodnocení nabídek, vč. vah jednotlivých kritérií vyjádřených v procentech. U každé nabídky budou sečteny získané body za všechna hodnotící kritéria. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. 15. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO PODÁNÍ NABÍDEK Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávacím řízením pro podání nabídek, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu výzvy pro podání nabídek zadavatel oznámí všem uchazečům, kterým byla výzva zaslána, a rovněž ji uveřejní v systému pro uveřejňování zakázek poskytovatele dotace na webové adrese Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového řízení, je však povinen jej sdělit subjektům provádějícím kontrolu v rámci daného operačního programu a dále tuto skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací zprávě či obdobném dokumentu. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout a zadávací řízení zrušit bez uhrazení nákladů spojených s předáním nabídky, a to v případě, kdy žádná z předložených nabídek nebude odpovídat požadovaným předpokladům. Zadavatel může zrušit výběrové řízení bezodkladně i tehdy, pokud mu nebude přidělena dotace na tento projekt, nebo dotace na tento projekt bude snížena. 14/19

15 Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: - nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo - nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatelem na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučení všichni uchazeči, nebo - byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. zadávací dokumentaci, nebo - odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: - v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo - vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle článku 8. PŽP 16. PŘÍLOHY Příloha č. 1: krycí list nabídky Příloha č. 2: vyhodnocovací tabulka Příloha č. 3: čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4: formulář pro uvedení výše obratu Příloha č. 5: CD s výkazem výměr, projektovou dokumentací a kompletní zadávací dokumentací Příloha č. 6: obchodní podmínky. Ing. Pavel Fried v.r., předseda 15/19

16 Příloha č KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Identifikační údaje uchazeče Uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky. POLOŽKA ÚDAJE VYPLNĚNÉ UCHAZEČEM Název uchazeče (firma) Sídlo adresa Adresa pro doručování korespondence ( pokud se liší od sídla) Předmět podnikání uchazeče Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Telefon, fax , WWW 2. Nabídková cena Nabídková cena za všechny stavební objekty Cena bez DPH v Kč Cena včetně DPH v Kč Veškeré nabídkové ceny jsou do ukončení výběru konečné a nelze je měnit. Místo: Datum: Název: Jméno: Funkce: 16/19

17 Příloha č. 2 Název zakázky: VYHODNOCOVACÍ TABULKA Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu 1. Identifikační údaje uchazeče Uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky. POLOŽKA ÚDAJE VYPLNĚNÉ UCHAZEČEM Název uchazeče (firma) Sídlo adresa Identifikační číslo Hodnotící kritérium Nabídková cena bez DPH Váha hodnotícího kritéria 85% Požadavky zadavatele Nabízená hodnota uchazeče v daném hodnotícím kritériu Záruční doba na stavební práce (jednotka měsíc) 15% Zadavatel požaduje, aby byla poskytnuta záruka v délce 60 měsíců, maximální přípustná délka záruční doby, která bude hodnocena, je 180 měsíců Uchazeč je povinen zajistit, aby uvedené údaje byly shodné s údaji uvedenými v návrhu smlouvy. Místo: Datum: Název: Jméno: Funkce: 17/19

18 Příloha č. 3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Uchazeč [ ], se sídlem [ ], IČ: [ ], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [ ] soudem v [ ], oddíl [ ], vložka [ ], jednající [ ], prohlašuje, že dle 53 zák. č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), že ani uchazeč, ani žádný z jeho statutárních orgánů, nebo členů statutárního orgánu: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) není v likvidaci; f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče; g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče; h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče; i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Místo: Datum: Název: Jméno: Funkce: 18/19

19 Příloha č. 4 FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ VÝŠE OBRATU Údaje o uchazeči: Název: Právní forma: Sídlo: IČ: DIČ: Tento formulář slouží k prokázání splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu podle 55 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výši dosaženého obratu za poslední tři účetní období pro dodavatele Výše obratu dodavatele v Kč bez DPH dosaženého v účetních obdobích 2008 Kč 2009 Kč 2010 Kč Místo: Datum: Jméno: Funkce: 19/19

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání zakázky OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY LISTOPAD 2011 1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Část 1 Pokyny pro uchazeče Projektová dokumentace Výkazy výměr Část 2 Smlouva

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště stránka 1 (5) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Úřední doba: pondělí 8:00-11:30, 13:00-17:00 středa 8:00-11:30, 13:00-17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen Závazné pokyny OPŽP) Název veřejné

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice

Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice zadávané dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Název výběrového řízení: Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u Č.P. 99 Dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných

Více