everyday start pause AWCT 08L AWCT 10L AWCT 12L AWST 08L AWST 10L Sk Návod Na obsluhu 18 Ro használati útmutató 34

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "everyday start pause AWCT 08L AWCT 10L AWCT 12L AWST 08L AWST 10L Sk Návod Na obsluhu 18 Ro használati útmutató 34"

Transkript

1 everyday pause start AWCT 08L AWCT 10L AWCT 12L AWST 08L AWST 10L CZ Návod k obsluze 2 Sk Návod Na obsluhu 18 Ro használati útmutató 34

2 CZ OBSAH Základní in for ma ce...3 Použití...3 Bezpečnostní před pi sy...4 Instalace pračky...6 Odstranění poruch pračky...8 Údržba a čištění...12 Praktické rady týkající se prádla...13 Technická data...17 Likvidace zařízení Při likvidaci nenoste zařízení do kontejnerů na běžný domovní odpad, ale do střediska pro recyklaci a využití odpadních elektrických a elek tro nických zařízení. Zařízení, návod k obsluze nebo obal byly opatřeny příslušnou nálep kou. Zařízení bylo vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Tím, že staré zařízení přin e se te do sběrného recyklačního střediska, ukážete, že Vám záleží na přírodě. Informace o umístění takových středisek získáte u svého místního úřadu pro péči o životní prostředí. 2

3 Vážený zákazníku, Od dneška je praní jednoduší než kdykoli. Pračka je spojením výjimečné jed no du chostí ob sluhování a dokonalé efektivity. Kdy si přečtete návod, obsluha nebude žádným problémem. Pračka byla před zabalením důkladně zkontrolovaná. Proto mohou v pračce zůstat zbytky vody nebo vlhka. Prosíme Vás, abyste si tento návod pečlivě pročetli před uvedením pračky do pro vo zu. Dodržování pokynů v něm uvedených Vás ochrání před neodborným zása hem. Návod uschovejte tak, abyste ho měli vždy po ruce. Řiďte se návodem tak, abyste se vyhnuli nehodám. Pozor! Pračka je určena jenom pro použití v domácnosti. Slouží k praní textilií a oděvů, které lze prát mechanicky ve vodní lázni. Před připojením pračky do sítě je třeba odstranit dopravní balení a ho ri zontálně ji usadit. Výrobce si vyhrazuje právo zavedení změn, které neovlivní funkci stroje. Použití l stroj provozujte až po přečtení a seznámení se s návodem na obsluhu l stroj nikdy neprovozujte venku nebo v místnostech, kde může teplota kle sno ut l se strojem nesmí manipulovat dětí a nepoučené osoby Pozor! Teplota pod 0 C může být příčinou poškození stroje! Jestli se pračka skladuje nebo dopravuje v nepříznivých teplotách, je třeba počkat 8 hodin po dobu aklimatizace v příznivém prostředí před uvedením pračky do provozu. 3

4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY lvkládání prádla Okénko a dveře pračky jsou během provozu horké. Děti k pračce nepouštějte, pokud je v pro vo zu. Používejte jen mycí a avivážní prostředky určené pro automatickou pračku. Nepoužívej te žádné prostředky obsahující ředidla, protože by mohly poškodit části pračky nebo by se mohly vytvořit jedovaté plyny. Existuje také nebezpečí samovznícení a výbuchu. lopaření, prací prostředek Není dovoleno dávat do pračky nežádoucí předměty. Kapsy oděvů vyprázdněte, knoflíky a zipy zapněte. Malé volné předměty vložte do sáčku nebo do povlaku polštáře, aby se ne zničily a aby také nepoškodily buben. Do bubnu pračky nedávejte víc prádla, než je dopo ručená dávka. Dávejte pozor aby se do ovládacího panelu nedostala voda. Nedávejte vyprané prádlo na pračku! ldoprava Před dopravou musí být pračka nejprve odpojena ze sítě. Pro dopravu musí být pračka v každém případě upevněna proti posunu. Viz kapitola INSTALACE PRAČKY. lvýrobní štítek Štítek s hlavními údaji o pračce se nachází na horní zadní části tělesa. 4

5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Kontrola stability Po horizontálním usazení pračky je nezbytné přezkoušet, jestli pračka stojí pevně na všech čtyřech nožičkách. Za tímto účelem stiskněte každý roh pračky a zkontrolujte, zda se nehýbe. Správné ho rizontální usazení pračky je podmínkou pro bezpečný dlouhodobý bezproblémový provoz. Pozor! Nesprávné usazení pračky a nedostatek stability může byt důvodem jejího posunu během použití. Věnujte pozornost dětem, aby si se zařízením nehrály. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalosti zařízení. Tyto osoby mohou zařízení používat pouze pod dohledem jiné osoby nebo v souladu s návodem k obsluze poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Odpojení pračky Opotřebovaná pračka musí být zlikvidována podle bezpečnostních předpisů. Nejprve vytáhněte vidlici ze zásuvky a potom odpojte kabel. Při likvidaci je třeba dbát místních předpisů pro odstranění odpadu. 5

6 INSTALACE PRAČKY I. Odstranění transportního zajištění (dopravní upevňovací části uschovejte!) l Šrouby plechu odšro ubuj te šroubovákem l Odstraňte transportní opěry s pouzdrem a šrouby l Šroub odšroubujte, po uzdro a šroub vyjměte Před uvedením do provozu v každém případě odstraňte upevňovací části. l Vyvrtané otvory zaslepte záslep ka mi. Pračku neusazujte na koberec. II.Horizontální usazení pračky l Pračku usaďte na pevnou ro vnou podlahu l Uvolněte matku l Šroubem nastavte polohu Po horizontálním usazení pračky přezkoušej te stabilitu stisknutím každého rohu pračky a zjistěte tak, že se pračka nehýbe! 6 l Matku dotáhněte

7 INSTALACE PRAČKY III.Připojení vody Hadice s těsněním, tlak vody min. 1 bar, max. 8 barů. Pračku napájejte jen stu de nou vodou! IV.Odpad vody max 100 cm min 50 cm Hadici odpadu zajistěte tak, aby se během provo zu nepohybovala. Nezasunujte ji hluboko do od padní trubky. V.Připojení na zdroj el. Energie l Pračku připojte jen na správně instalovanou zásuvk (s uzemněním). l V žádném případě nepoužívejte prodlužovačku! l Poškozenou šňůru smí vyměnit jen odborník. 7

8 ODSTRANĚNÍ PORUCH PRAČKY Pračka má systém, který za pomocí KODŮ může lokalizovat a zjistit drobné problémy které se vyskytují během provozu. KODY jsou vedle tlačítek. Odhalení chyby je signalizované blikáním diody START/PAUSE i rozsvícením diody BLOKADA DVĚŘI. Kód je signalizován rozsvícením diod vedle tlačítek. Poruchy, které může odstranit uživatel kontrolka svítí start pause I.Pračka nefunguje kód vysvětlení start pause l Pračka není pod napětím II.Pračka nefunguje l Dvířka pračky nejsou správně zavřena l Vidlici správně zasuňte do zásuvky l Zkontrolujte napětí v síti. start pause l Zavřete dvířka pračky KÓD: svítí dioda D1, D2, D3, D4 i III.Nízký tlak vody start pause l Přezkoušejte tlak v potrubí l Vyčistěte síto v přívodní hadici l Kohout zcela otevřete 8 KÓD: svítí dioda D2.

9 ODSTRANĚNÍ PORUCH PRAČKY IV.Ucpaný filtr čerpadla start pause l Filtr vyčistěte KÓD: svítí dioda D1 V.Pračka je přeplněna start pause l Vyčistěte filtr čerpadla l Snižte dávku prádla KÓD: svítí dioda D1 i VI.Pod pračkou je voda l Filtr čerpadla utáhněte l Překontrolujte odpadní hadici a její upevnění VII.Pračka se pohybuje l Odstraňte dopravní zajištění l Pračku horizontálně usaďte l Nožičky upevněte (matky pevně zašroubujte VIII.Prádlo špatně odstřeďuje l Vyčistěte filtr čerpadla (viz údržba) 9

10 ODSTRANĚNÍ PORUCH PRAČKY IX.Tvoří se pěna l Zmenšete dávkování pracího prostřed ku l Překontrolujte tvrdost vody X.Prádlo je špatně vyprané lprací prostředek dávkujte správně v závislosti na znečištění prádla a tvrdosti vody (viz doporučení na krabici pracího prostředku) l Zvolte správný program XI.Prádlo není dobře vymáchané lprací prostředek dávkujte správně v závislosti na znečištění prádla a tvrdosti vody (viz do po ručení na krabici pracího prostřed ku) lvyčistěte filtr čerpadla Pozor! Když se vyskytne závada, uzavřou se dvířka pračky. Aby se dvířka otevřela, sti skněte tlačítko a počkejte asi 2 minuty. Pokud ukazatel ukáže chybu inne nebo pokud výše uvedené kroky nepomohou od stra nit záva du, je třeba Poznamenat si číslo závady Pračku vypnout Vypnout pračku ze sítě Objednat servisního pracovníka. 10

11 SYMBOLY NA ETIKETÁCH NA ODĚVECH I.Praní Prát při 95 0 C Normální teplota 60 0 C Normální teplota 40 0 C Neprat! II.Chemické čištění Jemné praní Prát v ruce Všechna roz pouštědla Všechna kromě TRI Jenom benzín Neprat! III.Sušení v sušičce Normální Jemné Silné Nesušit! IV.Žehlení C C C Nežehlit! Při volbě programu se řiďte údaji na etiketách oděvů. 11

12 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Pro čištění povrchu a částí z umělé hmoty nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo ostré abrasivní prostředky (např. čistící prostředky nebo čistící mléka). Používejte jen jemné tekuté prostředky. Filtr čerpadla čistěte po každém 20. praní. Opo menutí způsobuje potíže při odtoku vody z I.Čištění filtru čerpadla pračky! l Otevřete dvířka l Vyjměte hadici lfiltr našroubujte l Vyjměte z hadice zátku lzbytek vody nechte odtéci do ploché nádoby l Filtr vyjměte l Filtr vyčistěte pod tekoucí vodou l Zpětná montáž se provádí v opačném sledu II.Čištění dávkovače pracích prostředků ldávkovač vytáhněte silným tahem ldávkovač vyčistěte pod tekoucí vodou (event. kartáčem) ldávkovač zasuňte 12

13 PRAKTICKÉ RADY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ I.Vypnutí a změna programu Pro přerušení programu je třeba stisknout tlačítko na tak dlouho až se rozsvítí dioda Jestli je omylem nastaven nesprávný program je možné udělat změnu. Je třeba nejprve program přerušit tlačítkem (viz nahoře), a po tom zvolit jiný program. Jestli nejprve nepřerušíte program, pouhou změnou po zi ce otočného knoflíku se program nezmění. II.Snížení napětí Odpojení pračky ze sítě resp. Snížení napětí program nevypne. Program zůstane zachován a pokračuje opět při zvýšení napětí. III.Plnění bubnu prádlem Naplnění bubnu prádlem provádějte za dodržení následujících doporučení: *Bavlna max. plný buben (nepěchujte prádlo do bubnu, protože se tak kvalita praní zhoršuje!) * Syntetické látky max. polovina bubnu * Vlna, hedvábí, jemné tkaniny max. 1/3 bubnu. Pozor! Pračku nepřeplňujte, protože se tak může prádlo poškodit! IV.Jemné tkaniny *Program zvolit odpovídající program (syntetické tkaniny, hedvábí, vlna, jemné tkaniny) viz bod III Plnění bubnu 13

14 PRAKTICKÉ RADY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ V.Ovládací elementy pračky Otočný knoflík výběru programu (poz. vypnutá) everyday start pause intensive Tlačítko START/PAUSE Tlačítka do datečných funkcí Po ukončení programu JEMNÉ PRÁDLO v pračce zůstává voda od posledního máchání (podle tabulky program praní příloha návodu). Aby se prádlo vyndalo je třeba: - spustit program ODČERPÁNÍ VODY Spuštění tohoto programu je nutné, jinak vyteče voda po otevření dvířek pračky. TEPLOTA praní a OTÁČKY ODSTŘED OVÁNÍ pro jednotlivé programy najdete ta bul ce programů praní která je přílohou návodu. Přídavné funkce Vypnutí odstředění pračka po máchání neo dstřeďuje, tato funkce se využije v případě praní prádla, u kterého se nedoporučuje odstřeďování ( značka na eti ketě), po máchání je voda vy pumpována (bez odstřeďování), Extra máchání K vybranému programu se přidává extra máchání. Tato funkce je zvláště potřebná při tvrdé vodě. Účinnost máchání se zlepší, ale zvýší se spotřeba vody. Doporučujeme tuto funkci pro oděvy alergiků. 14

15 PRAKTICKÉ RADY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ VI.Uzavírání dvířek Pračka má zabudovaný uzávěr, který znemožňuje otevření dvířek během praní. Blokáda je aktivní kdy je rozsvícená dioda BLOKÁDA DVEŘÍ. Pro otevření dvířek je třeba: - počkat až zhasne dioda BLOKÁDA DVEŘÍ nebo - vypnout pračku (dát otočný knoflík na po zi ce) a počká cca 2 min. VII.Kontrola rozmístění prádla VIII.Prací prostředky a aviváž 15 Pozor! Jestli byl program přerušen během praní, a v bub nu pračky se vyskytuje vysoká teplota, dvířka mo hou zůstat blokována tak dlouho až teplota bude nižší než 60oC. Na elektronickém panelu pračky se nachází kontrolní ukazatel pro rozmístění dávky prádla. Při zjištění špatného rozmístění prádla se pračka pokusí před odstřeďováním toto rozmístění změnit. Pokud je více pokusů bezúspěšných, sníží stroj automaticky počet otáček, resp. zůstane stát. Příčiny špatného rozmístění prádla mohou být následující: *příliš velké množství prádla *příliš malé množství prádla *prádlo v jednom kuse (např. ložní prádlo, které s ostatními částmi vytvoří jednu kouli). Aviváž jako dodatek k máchání *Dbejte pokynů výrobce pracího prostředku *Aviváž nalijte do střední části dávkovače označenou. *MAX hladinu v části dávkovače nikdy nepřekračujte. Aviváž bude použita při posledním máchání. Škrob *Dbejte doporučení výrobce aviváže. *V programu Zušlechtění přidejte škrob. *Škrob nalijte do střední části dávkovače označené symbo lem. Tekutý prací prostředek *Do části hlavního praní označené vložte dělící stěnu. *Do části dávkovače nalijte množství pracího prostředku doporučené výrobcem.

16 PRAKTICKÉ RADY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ IX.Dávkování X.Úspora Příliš málo pracího prostředku *Prádlo bude šedivé *Vytvoří se tukové vločky,vodní kámen Příliš mnoho pracího prostředku *Silné pěnění *Špatná efektivita praní, špatné máchání. Energie *Málo znečištěné prádlo perte při nižší teplotě. Použijte program Rychlé praní, ke zvo lenému progra mu zařaďte funkci Krátké praní. Vody *lehce znečištěné prádlo perte v programu Rychlé praní, ke zvolenému programu zařaďte funkci Krátké praní. *Při použití optimálního množství pracího prostředku není dodatečné máchání nutné. XI.Tvrdost vody Tvrdost vody ovlivňuje usazování vodního kamene *Informace o tvrdosti vody obdržíte v nejbližší vodárně. Doporučujeme ke každému praní přidat změkčovací prostředek. XII.Skvrny Těžko odstranitelné skvrny *Před praním použijte navíc odstraňovač skvrn podle návodu výrobce. Silné znečištění *Menší dávky prádla perte najednou. *Přidejte více pracího prostředku. 16

17 Technická data Typ AWCTxxL / AWSTxxL Jmenovité napětí 230 V/50 Hz Jmenovitý výkon 2300 W Jištění 10 A Velikost dávky max. 5,5 kg * / 4,5 kg ** Tlak vody min. 1,0 bar, max. 8,0 bar Rozměry A x B x C podle výkresu Hmotnost 65 kg * / 61 kg ** Předpisy EU norma PN- EN * pro pračku AWCTxxL ** pro pračku AWSTxxL Záruka Záruka podle záručního listu Výrobce neručí škody způsobené za neodbornou obsluhou uživatele. 17

18 SK OBSAH Základné in formácie...19 Použitie...19 Bezpečnostné pred pi sy...20 Inštalácia práčky...22 Odstránenie porúch práčky...24 Údržba a čiste nie...28 Praktické rady týkajúce sa bie li zne...29 Technické úda je...33 Likvidácia zariadenia Pri likvidácii nevyhadzujte zariadenie do kontejnerov na bežný domový odpad, ale do strediska pre recykláciu a využitie odpadových elektrických a elektronických za riadení. Na zariadení, návode na obsluhu alebo obale sa nachádza príslušná nálepka. Zariadenie bolo vyrobené z recyklovateľných materiálov. Tým, že staré za ria de nie pri nesie te do zberného recyklačného strediska, ukážete, že Vám záleží na prírode. Informácie o umiestnení takýchto stredísk získate na svojom miestnom úrade pre sta ro stli vosť o životné prostredie. 18

19 Vážený zákazník, Oddnes je pranie jednoduchšie ako kedykoľvek. Práčka je spojením výnimočnej jed no ducho sti obsluhovania a dokonalej efektivity. Keď si prečítate návod, obsluha nebude žiadnym problémom. Práčka bola pred zabalením dôkladne skontrolovaná. Preto môžu v práčke zostať zvyšky vody alebo vlhka. Prosíme Vás, aby ste si tento návod starostlivo prečítali pred uvedením práčky do prevádzky. Dodržiavanie pokynov v ňom uvedených Vás ochráni pred neodborným zásahom. Návod uschovajte tak, aby ste ho mali vždy po ruke. Riaďte sa návodom tak, aby ste sa vyhli nehodám. Pozor! Práčka je určená iba na použitie v domácnosti. Slúži na pranie textílií a odevov, ktoré je možné prať mechanicky vo vodnom kúpeli. Pred pripojením práčky do siete je potrebné odstrániť dopravné balenie a ho ri zontálne ju osadiť. Výrobca si vyhradzuje právo zavedenia zmien, ktoré neovplyvnia funkciu stroja. Použitie stroj prevádzkujte až prečítaní a zoznámení sa s návodom na obsluhu stroj nikdy neprevádzkujte vonku alebo v miestnostiach, kde môže teplota klesnúť so strojom nesmú manipulovať deti a nepoučené osoby Pozor! Teplota pod 0 C môže byť príčinou poškodenia stroja! Ak sa práčka skladuje alebo dopravuje pri nepriaznivých teplotách, je potrebné počkať 8 hodín počas aklimatizácie v priaznivom prostredí pred uvedením práčky do prevádzky. 19

20 Bezpečnostné predpisy. lvkládání prádla Okénko a dveře pračky jsou během provozu horké. Děti k pračce nepouštějte, pokud je v pro vo zu. Používejte jen mycí a avivážní prostředky určené pro automatickou pračku. Nepoužívej te žádné prostředky obsahující ředidla, protože by mohly poškodit části pračky nebo by se mohly vytvořit jedovaté plyny. Existuje také nebezpečí samovznícení a výbuchu. lopaření, prací prostředek Není dovoleno dávat do pračky nežádoucí předměty. Kapsy oděvů vyprázdněte, knoflíky a zipy zapněte. Malé volné předměty vložte do sáčku nebo do povlaku polštáře, aby se ne zničily a aby také nepoškodily buben. Do bubnu pračky nedávejte víc prádla, než je dopo ručená dávka. Dávejte pozor aby se do ovládacího panelu nedostala voda. Nedávejte vyprané prádlo na pračku! ldoprava Před dopravou musí být pračka nejprve odpojena ze sítě. Pro dopravu musí být pračka v každém případě upevněna proti posunu. Viz kapitola INSTALACE PRAČKY. lvýrobní štítek Štítek s hlavními údaji o pračce se nachází na horní zadní části tělesa. 20

21 Bezpečnostné predpisy. Kontrola stability Po horizontálním usazení pračky je nezbytné přezkoušet, jestli pračka stojí pevně na všech čtyřech nožičkách. Za tímto účelem stiskněte každý roh pračky a zkontrolujte, zda se nehýbe. Správné ho rizontální usazení pračky je podmínkou pro bezpečný dlouhodobý bezproblémový provoz. Pozor! Nesprávné usazení pračky a nedostatek stability může byt důvodem jejího posunu během použití. Venujte pozornosť deťom, aby sa so zariadením nehrali. Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalosti zariadenia. Tieto osoby môžu zariadenie používať iba pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu poskytnutým osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Odpojení pračky Opotřebovaná pračka musí být zlikvidována podle bezpečnostních předpisů. Nejprve vytáhněte vidlici ze zásuvky a potom odpojte kabel. Při likvidaci je třeba dbát místních předpisů pro odstranění odpadu. 21

22 Inštalácia práčky I. Odstranění transportního zajištění (dopravní upevňovací části uschovejte!) l Šrouby plechu odšro ubuj te šroubovákem l Odstraňte transportní opěry s pouzdrem a šrouby l Šroub odšroubujte, po uzdro a šroub vyjměte Před uvedením do provozu v každém případě odstraňte upevňovací části. l Vyvrtané otvory zaslepte záslep ka mi. Pračku neusazujte na koberec. II.Horizontální usazení pračky l Pračku usaďte na pevnou ro vnou podlahu l Uvolněte matku l Šroubem nastavte polohu Po horizontálním usazení pračky přezkoušej te stabilitu stisknutím každého rohu pračky a zjistěte tak, že se pračka nehýbe! l Matku dotáhněte 22

23 Inštalácia práčky III.Připojení vody Hadice s těsněním, tlak vody min. 1 bar, max. 8 barů. Pračku napájejte jen stude nou vodou! IV.Odpad vody max 100 cm min 50 cm Hadici odpadu zajistěte tak, aby se během provo zu nepohybovala. Nezasunujte ji hluboko do od padní trubky. V.Připojení na zdroj el. Energie l Pračku připojte jen na správně instalovanou zásuvk (s uzemněním). l V žádném případě nepoužívejte prodlužovačku! l Poškozenou šňůru smí vyměnit jen odborník. 23

24 Odstránenie porúch práčky Pračka má systém, který za pomocí KODŮ může lokalizovat a zjistit drobné problémy které se vyskytují během provozu. KODY jsou vedle tlačítek. Odhalení chyby je signalizované blikáním diody HOTOVO/KONEC i rozsvícením diody BLOKADA DVĚŘI. Kód je signalizován rozsvícením diod vedle tlačítek. Poruchy, které může odstranit uživatel start pause kontrolka svítí I.Pračka nefunguje kód vysvětlení start pause l Pračka není pod napětím II.Pračka nefunguje l Dvířka pračky nejsou správně zavřena l Vidlici správně zasuňte do zásuvky l Zkontrolujte napětí v síti. start pause l Zavřete dvířka pračky KÓD: svítí dioda D1, D2, D3, D4 i III.Nízký tlak vody start pause l Přezkoušejte tlak v potrubí l Vyčistěte síto v přívodní hadici l Kohout zcela otevřete KÓD: svítí dioda D2. 24

25 Odstránenie porúch práčky IV.Ucpaný filtr čerpadla start pause l Filtr vyčistěte KÓD: svítí dioda D1 V.Pračka je přeplněna start pause l Vyčistěte filtr čerpadla l Snižte dávku prádla KÓD: svítí dioda D1 i VI.Pod pračkou je voda l Filtr čerpadla utáhněte l Překontrolujte odpadní hadici a její upevnění VII.Pračka se pohybuje l Odstraňte dopravní zajištění l Pračku horizontálně usaďte l Nožičky upevněte (matky pevně zašroubujte VIII.Prádlo špatně odstřeďuje l Vyčistěte filtr čerpadla (viz údržba) 25

26 Odstránenie porúch práčky IX.Tvoří se pěna l Zmenšete dávkování pracího prostřed ku l Překontrolujte tvrdost vody X.Prádlo je špatně vyprané lprací prostředek dávkujte správně v závislosti na znečištění prádla a tvrdosti vody (viz doporučení na krabici pracího prostředku) l Zvolte správný program XI.Prádlo není dobře vymáchané lprací prostředek dávkujte správně v závislosti na znečištění prádla a tvrdosti vody (viz do po ručení na krabici pracího prostřed ku) lvyčistěte filtr čerpadla Pozor! Když se vyskytne závada, uzavřou se dvířka pračky. Aby se dvířka otevřela, sti skněte tlačítko a počkejte asi 2 minuty. Pokud ukazatel ukáže chybu inne nebo pokud výše uvedené kroky nepomohou od stra nit záva du, je třeba Poznamenat si číslo závady Pračku vypnout Vypnout pračku ze sítě Objednat servisního pracovníka. 26

27 SYMBOLY NA ETIKETÁCH NA ODĚVECH I.Praní Prát při 95 0 C Normální teplota 60 0 C Normální teplota 40 0 C Neprat! II.Chemické čištění Jemné praní Prát v ruce Všechna roz pouštědla Všechna kromě TRI Jenom benzín Neprat! III.Sušení v sušičce Normální Jemné Silné Nesušit! IV.Žehlení C C C Nežehlit! Při volbě programu se řiďte údaji na etiketách oděvů. 27

28 Údržba a čistenie Pro čištění povrchu a částí z umělé hmoty nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo ostré abrasivní prostředky (např. čistící prostředky nebo čistící mléka). Používejte jen jemné tekuté prostředky. Filtr čerpadla čistěte po každém 20. praní. Opo menutí způsobuje potíže při odtoku vody z I.Čištění filtru čerpadla pračky! l Otevřete dvířka l Vyjměte hadici lfiltr našroubujte l Vyjměte z hadice zátku lzbytek vody nechte odtéci do ploché nádoby l Filtr vyjměte l Filtr vyčistěte pod tekoucí vodou l Zpětná montáž se provádí v opačném sledu II.Čištění dávkovače pracích prostředků ldávkovač vytáhněte silným tahem ldávkovač vyčistěte pod tekoucí vodou (event. kartáčem) ldávkovač zasuňte 28

29 Praktické rady týkajúce sa bielizne I.Vypnutí a změna programu Pro přerušení programu je třeba stisknout tlačítko Jestli je omylem nastaven nesprávný program je možné udělat změnu. Je třeba nejprve program přerušit tlačítkem, a po tom zvolit jiný program. Jestli nejprve nepřerušíte program, pouhou změnou po zi ce otočného knoflíku se program nezmění. II.Snížení napětí Odpojení pračky ze sítě resp. Snížení napětí program nevypne. Program zůstane zachován a pokračuje opět při zvýšení napětí. III.Plnění bubnu prádlem Naplnění bubnu prádlem provádějte za dodržení následujících doporučení: *Bavlna max. plný buben (nepěchujte prádlo do bubnu, protože se tak kvalita praní zhoršuje!) * Syntetické látky max. polovina bubnu * Vlna, hedvábí, jemné tkaniny max. 1/3 bubnu. Pozor! Pračku nepřeplňujte, protože se tak může prádlo poškodit! IV.Jemné tkaniny *Program zvolit odpovídající program (syntetické tkaniny, hedvábí, vlna, jemné tkaniny) viz bod III Plnění bubnu 29

30 Praktické rady týkajúce sa bielizne V.Ovládací elementy pračky Otočný knoflík výběru programu (poz. vypnutá) everyday Tlačítko START/PAUSE start pause intensive Tlačítka do datečných funkcí Po ukončení programu JEMNÉ PRÁDLO v pračce zůstává voda od posledního máchání (podle tabulky program praní příloha návodu). Aby se prádlo vyndalo je třeba: - spustit program ODČERPÁNÍ VODY Spuštění tohoto programu je nutné, jinak vyteče voda po otevření dvířek pračky. TEPLOTA praní a OTÁČKY ODSTŘED OVÁNÍ pro jednotlivé programy najdete ta bul ce programů praní která je přílohou návodu. Přídavné funkce Vypnutí odstředění pračka po máchání neo dstřeďuje, tato funkce se využije v případě praní prádla, u kterého se nedoporučuje odstřeďování ( značka na eti ketě), po máchání je voda vy pumpována (bez odstřeďování), Extra máchání K vybranému programu se přidává extra máchání. Tato funkce je zvláště potřebná při tvrdé vodě. Účinnost máchání se zlepší, ale zvýší se spotřeba vody. Doporučujeme tuto funkci pro oděvy alergiků 30

31 Praktické rady týkajúce sa bielizne VI.Uzavírání dvířek VII.Kontrola rozmístění prádla VIII.Prací prostředky a aviváž Pračka má zabudovaný uzávěr, který znemožňuje otevření dvířek během praní. Blokáda je aktivní kdy je rozsvícená dioda BLOKÁDA DVEŘÍ. Pro otevření dvířek je třeba: - počkat až zhasne dioda BLOKÁDA DVEŘÍ nebo - vypnout pračku (dát otočný knoflík na po zi ce) a počká cca 2 min. Pozor! Jestli byl program přerušen během praní, a v bub nu pračky se vyskytuje vysoká teplota, dvířka mo hou zůstat blokována tak dlouho až teplota bude nižší než 60oC. Na elektronickém panelu pračky se nachází kontrolní ukazatel pro rozmístění dávky prádla. Při zjištění špatného rozmístění prádla se pračka pokusí před odstřeďováním toto rozmístění změnit. Pokud je více pokusů bezúspěšných, sníží stroj automaticky počet otáček, resp. zůstane stát. Příčiny špatného rozmístění prádla mohou být následující: *příliš velké množství prádla *příliš malé množství prádla *prádlo v jednom kuse (např. ložní prádlo, které s ostatními částmi vytvoří jednu kouli). Aviváž jako dodatek k máchání *Dbejte pokynů výrobce pracího prostředku *Aviváž nalijte do střední části dávkovače označenou. *MAX hladinu v části dávkovače nikdy nepřekračujte. Aviváž bude použita při posledním máchání. Škrob *Dbejte doporučení výrobce aviváže. *V programu Zušlechtění přidejte škrob. *Škrob nalijte do střední části dávkovače označené symbo lem. Tekutý prací prostředek *Do části hlavního praní označené vložte dělící stěnu. *Do části dávkovače nalijte množství pracího prostředku doporučené výrobcem. 31

32 Praktické rady týkajúce sa bielizne IX.Dávkování X.Úspora Příliš málo pracího prostředku *Prádlo bude šedivé *Vytvoří se tukové vločky,vodní kámen Příliš mnoho pracího prostředku *Silné pěnění *Špatná efektivita praní, špatné máchání. Energie *Málo znečištěné prádlo perte při nižší teplotě. Použijte program Rychlé praní, ke zvo lenému progra mu zařaďte funkci Krátké praní. Vody *lehce znečištěné prádlo perte v programu Rychlé praní, ke zvolenému programu zařaďte funkci Krátké praní. *Při použití optimálního množství pracího prostředku není dodatečné máchání nutné. XI.Tvrdost vody Tvrdost vody ovlivňuje usazování vodního kamene *Informace o tvrdosti vody obdržíte v nejbližší vodárně. Doporučujeme ke každému praní přidat změkčovací prostředek. XII.Skvrny Těžko odstranitelné skvrny *Před praním použijte navíc odstraňovač skvrn podle návodu výrobce. Silné znečištění *Menší dávky prádla perte najednou. *Přidejte více pracího prostředku. 32

33 Technické údaje Typ AWCTxxL/ AWSTxxL Jmenovité napětí 230 V/50 Hz Jmenovitý výkon 2300 W Jištění 10 A Velikost dávky max. 5,5 kg * / 4,5 kg ** Tlak vody min. 1,0 bar, max. 8,0 bar Rozměry A x B x C podle výkresu Hmotnost 65 kg * / 61 kg ** Předpisy EU norma PN-EN * pro pračku AWCTxxL ** pro pračku AWSTxxL Záruka Záruka podle záručního listu Výrobce neručí škody způsobené za neodbornou obsluhou uživatele. 33

34 RO CUPRINS Informaţii de bază INSTRUCŢIUNI DE SI GU RANŢĂ INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT DEPANAREA MAŞINII DE SPĂLAT ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢIRE INDRUMĂRI PRACTICE PRIVIND SPĂLATUL RUFELOR Date tehnice Casarea Aparatului La casarea aparatului, va rugam sa nu il aruncati la locurile de gunoi special amplasate de municipalitate, ci sa il aduceti la centrul de re-folosire si reciclare specializat. In acest sens, va rugam sa observati eticheta speciala amplasata fie pe aparat, fie pe ambalaj sau in manualul de instructiuni. Aparatul a fost produs din materiale reciclabile. Prin aducerea lui la centrele specializate demonstrati grija Dvs. pentru mediul inconjurator. Va ruga sa solicitati informatii suplimentare de la autoritatile de resort despre centrele specializate. 34

35 STIMATE CLIENT În sfârşit, începând de astăzi, spălatul rufelor devine mai simplu. Maşina automată de spălat este o combinaţie între o manevrare extraordinar de uşoară şi un efect de spălare perfect. După ci ti rea Manualului de utilizare, manevrarea aparatului nu mai este o problemă. Înainte ca maşina de spălat automată să poată părăsi uzina producătoare şi de a fi ambalată, este examinată amănunţit, pe bancul de probă cu privire la siguranţă şi funcţionare. Posibila umiditate sau resturi de apă în aparat pot să fie urmele acestui control. Înainte ca aparatul să fie pus în funcţiune, vă rugăm să citiţi cu atenţie, până la capăt, Manualul de utilizare. Prin executarea instrucţiunilor conţinute în acesta, evitaţi diverse greşeli de manevrare. Acest Manual de utilizare este întreţinut şi păstrat astfel, încât să fie oricând la îndemână. Executaţi-i cu băgare de seamă indicaţiile, pentru a evita posibile accidentări. Atenţie! Maşina de spălat automată este destinată pentru utilizare numai în gospodărie şi serveşte la spălarea textilelor şi îmbrăcăminţii. E necesar ca, înainte de a conecta masina de spalat la reteaua electrica, toate di spo zi ti ve le de siguranţă de transport să fie neapărat îndepărtate şi maşina să fie corect aranjată. Fabricantul are dreptul să facă modificări, care să nu prejudicieze funcţionarea aparatului. Utilizarea aparatului - Aparatul să fie manevrat numai dacă aţi luat cunoştinţă de cuprinsul acestui Mod de întrebuinţare. - Aparatul să nu fie utilizat în aer liber sau în încăperi unde pot apărea temperaturi ne ga ti ve. - Copiii sau persoanele care nu sunt deprinse cu conţinutul Manualului de utilizare, nu trebuie să folosească aparatul. Atenţie! O temperatură sub 0 0 C ar putea cauza avarierea aparatului! Dacă aparatul a fost depozitat sau transportat la temperaturi negative, utilizarea acestuia trebuie să aibă loc numai după o durată de 8 ore de aclimatizare într-o încăpere cu tem pe ra tu ri pozitive. 35

36 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ Soluţia de spălat Aşezarea ma te ria lului pentru spălat Nu este permisă pătrunderea obiectelor nedorite în partea interioară a maşin ii. Se golesc buzunarele îmbrăcăminţii, se închid nasturii şi fer mo are le. Obiec te le mici, desfăcute, care se aşează în sacul pentru rufe mur da re, respectiv feţele de pernă, nu numai că pot fi distruse, dar pot de te rio ra în acelaşi timp atât tamburul cît şi cuva interioară. Nu depăşiţi can ti ta tea re co man dată de îmbrăcăminte pentru tamburul respectivei maşini. În timpul funcţionării, fereastra şi uşa maşinii de spălat sunt fierbinţi. A se ţine copiii departe de maşina în funcţiune!! Utilizaţi numai soluţii de spălat şi înnobilare pentru maşini de spălat au toma te. Nu se utilizează soluţii de spălat, respectiv soluţii care prin conţinu tul lor pot să dezvolte gaze toxice, încât să poată deteriora. unele elemente ale maşinii. Există de asemenea pericol de autoaprindere şi detonaţie. Hublou de supraveghere Protejaţi hubloul de inundaţii. Nu lăsaţi rufărie umedă pe aparat! Transport Maşina de spălat rufe se deconectează de la reţeaua electrică înainte de a începe efectuarea transportului. Pentru transport, trebuie ca maşina de spălat să fie neapărat blocată. Vezi capitolul INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE. Placă indicatoare Placa indicatoare cu datele principale se găseşte pe partea superioară din spatele aparatului. 36

37 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ Verificarea stabilităţii Se reverifică, neapărat, după amplasarea maşinii de spălat rufe pe nivel orizontal, dacă maşina stă în poziţie stabilă, pe toate cele patru picioare. În acest scop, trebuie ca fiecare colţ al maşinii să fie strâns, controlându-se dacă ea mai poate mişca. Conform re gu la men tu lui, amplasarea maşinii pe nivel orizontal este o condiţie pentru o funcţionare sigură, durabilă şi fără dereglări. Trebuie să avem grijă ca, copiii să nu se joace cu aparatul. Acest aparat nu este destinat pentru a fi folosit de către persoane ( inclusiv copii ) care sunt handicapate fizic, psihic sau cu simţuri parţial limitate, sau persoane care nu cunosc sau nu au avut experienţă cu aparatul; ele pot folosi aparatul sub supraveghere sau conform instrucţiei de folosire transmisă de către persoanele care răspund de siguranţa lor Scoaterea din funcţiune O maşină de spălat rufe uzată trebuie pentru siguranţă să fie făcută improprie de exploatare. Mai întâi se scoate fişa de contact din priza de curent, şi apoi se taie cablul alimentator. La de mon ta rea în fier vechi, trebuie să se respecte prescripţiile locale pentru îndepărtarea deşeurilor şi gu no aie lor. 37

38 INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT I.Îndepărtaţi dispozitivele de siguranţă la transport ( Păstraţi dispozitivele de si gu ranţă la transport!) lcu ajutorul şuruburilor de tablă ldeşurubaţi instrumentul pentru scos şuruburi şi îndepărtaţi şuruburile lsuport de transport cu bucşe ldeşurubaţi şuruburile Scoateţi bucşele şi şuruburile Îndepărtaţi neapărat, înainte de punerea în funcţiune, dispozitivele de siguranţă ale maşinii Nu montaţi maşina de spălat pe covor lgăurile se inchid cu ajutorul obturatorului II. Montarea la nivel orizontal a maşinii de spălat lmontaţi maşina pe duşumea rezistentă, netedă lse slăbesc contrapiuliţele laşezarea pe nivel orizontal prin înşurubarea picioarelor Îndepărtaţi cadrul de la hubloul de control înaintea primei utilizări a maşinii lstrângeţi contrapiuliţele! 38

39 INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT III. Racordarea la alimentarea cu apă Furtun de alimentare cu garnitură de etanşare Presiunea apei min. 1bar, max. 8 bar. Alimentaţi exclusiv cu apă rece, maşina de spălat rufe! IV. Evacuarea apei Max 100 cm Min. 50 cm Asiguraţi furtunul de evacuare în aşa fel încât în timpul funcţionării maşin ii de spălat rufe, acesta să nu se mişte! Să nu se in tro ducă prea adânc în ţeava de scur ge re. V. Conectarea la Alimentarea electrică l Conectaţi maşina numai la o priză tip Schuko (cu nul) l Nu utilizaţi, în nici un caz, cablu pre lun gi tor! l Este permisă schim ba rea unei conducte de alimentare de te rio ra te nu mai de către un tehnician se rvi ce au to ri zat. Tipul conductei de ali men ta re H 05VV F3G 1,0 Număr de ca ta log al con duc tei de alimentare

40 DEPANAREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE Aparatul este echipat cu un sistem, Lámpa villog care prin intermediul Codurilor core spunzăto a re, care sunt afişate prin lumina de Sem na li za re pe tastele de funcţionare, îl ajută pe utilizator pen tru cer ce ta rea cauzelor şi la lo ca li za rea problemelor minime, care pot apa re în cazul unor erori de utilizare. Recunoaşterea greşelilor este sem na li zată prin lumina de semnalizare START/PAUSE (GATA/ SFÂRŞIT) şi si mul tan lumina de semnalizare aprinsă DOOR LOCK (BLO CA RE UŞĂ). Codul erorii este afişat pe tasta de funcţionare prin luminile de sem na li za re Kód corespunzătoare, aprinse. Perturbaţii care pot fi depanate de către Utilizator. 1. Maşina de spălat nu funcţionează. start pause start pause lconecaţi corect fişa de contact în priza de curent lverificaţi siguranţele casei II. Maşina de spălat nu funcţio ne ază. start pause III. Presiune joasă a apei start pause luşa maşinii nu este închisă co rect! lînchideţi uşa maşinii Codul defectului: lampa luminează D1, D2, D3, D4 i lverificaţi presiunea în reţeaua de apă lcurăţaţi sita de pe furtunul de la conducta de apă ldeschideţi robinetul la maxim Codul defectului: lampa luminează D2 IV. Filtrul pompei înfundat start pause lcurăţaţi filtrul Codul defectului: lampa luminează D1 V. Maşina de spălat supraîncărcată lcurăţaţi filtrul pompei start pause lmicşoraţi încărcătura Codul defectului: lampa luminează D1 i 40

41 DEPANAREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE VI. Apă sub maşina de spălat lînşurubaţi complet filtrul pom pei. lverificaţi furtunul de golire al apei şi fixarea ace stu ia. VII. Maşina de spălat se mişcă lîndepărtaţi siguranţele de transport lmontaţi maşina de spălat pe nivel orizontal lblocaţi picioarele (Înşurubaţi strâns contrapiuliţele). VIII. Încărcătura centrifugată prost lcurăţaţi filtrul pompei ( vezîntreţin e re) IX. Formarea spumei lmicşoraţi dozarea detergentului lverificaţi duritatea apei X. Încărcătura prost spălată ldozaţi corect detergentul în funcţie de gradul de murdărie şi duritatea apei ( vezi re co mandări le de pe pa che tul cu detergent). lalegeţi corect programul XI. Încărcătura clătită prost ldozaţi corect detergentul în funcţie de gradul de murdărie şi duritatea apei ( vezi recomandările de pe pa che tul cu detergent). lcurăţaţi filtrul pompei. Atenţie! Maşina de spălat înregistrează ultimul cod de defecte. Pentru ca semnalizarea ledului să se opreasca, lăsaţi apăsată cca. 3 sec. tasta START (PORNIRE) (vezi Anulare şi Alternarea Programului ). Astfel se blochează uşa maşinii când apare un defect. Pentru ca uşa să se deschidă, apăsaţi pe întrerupătorul şi aşteptaţi cca. 2 minute. Afişajul arată că una din măsurile amintite nu a fost de folos, atunci: - se transcrie numărul codului de pe afişaj - se deconectează maşina de spălat - se scoate siguranta - un cheama un specialist SERVICE 41

42 SEMNIFICAŢIA SIMBOLULUI DE PE ETICHETELE HAINELOR I.Spălare Fierbere La 95 0 C Normal Temp C Normal Temp C NU Spălaţi! delicat spălare manuală II.Curăţare chimică orice solvent orice solvent afară de TRI numai benzină NU spălaţi! III.Uscător cu tambur normal moderat avansat NU uscaţi! IV.Călcat cu fierul C C C NU călcaţi! Atenţie la alegerea programului de pe simbolul etichetei îmbrăcăminţii! 42

43 ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE Pentru curăţirea cuvei şi a componentelor din mase plastice ale aparatului nu se folosesc solvenţi sau produse caustice şi produşi de curăţare prin frecare (ex. produse de curăţare). Utilizaţi numai substanţe lichide fine. I. Curăţarea filtrului pompei Curăţiţi filtrul pompei la fiecare cca. 20 spălări. Neglijarea curăţirii produce greutăţi la golirea apei din maşina de spălat! ldeschideţi uşa! lscoateţi furtunul lscoateţi furtunul llăsaţi să curgă apa într-un vas plat lînşurubaţi filtrul lscoateţi filtrul lcurăţaţi filtrul sub jet de apă lrefaceţi montajul filtrului - în ordine inversă II. Curăţarea casetei pentru detergent lscoateţi caseta prin tragere energică (reducerea rebutului rezultat lcurăţaţi sub jet de apă (eventual cu ajutorul unei perii). lintroduceţi caseta 43

44 INDICAŢII PRACTICE PRIVIND SPĂLAREA I.Schimbarea şi anularea programului II. Lipsa tensiunii III. Încărcare IV. Ţesături fine Pentru ca să înceteze programul de spălare trebuie apăsată ta sta şi să se ţină apăsată atâta timp până ce lu mi na de semnalizare nu se mai aprinde. Dacă s-a se lecţio nat în mod greşit un program de spălare, se poate efectua o schimbare. Mai întâi se pune în funcţiune tasta, pentru ca programul de spălare, actual se lecţio nat să se oprească (vezi mai sus) şi apoi poate să fie se lecţio nat un alt program de spălare. O schimbare a poziţiei circulare a butonului rotativ, fără o anu la re a programului de spălare precedent nu modifică pro gra mul de spălare actual executat Decuplarea maşinii de spălat de la reţea, respectiv lipsa ten siu nii nu anulează programul. Programul se menţine şi se con ti nuă după ce se reconectează la tensiune. Încărcarea îmbrăcăminţii în tamburul maşinii de spălat se desfăşoară prin luarea în consideraţie a următoarelor re co mandări: Bumbac tambur plin la max. (a nu se pune prin apăsare îmbrăcămin tea în tambur, aceasta ar înrăutăţi calitatea spălării!). l Sintetice max.1/2 tambur l Lână, Mătase, Ţesături fine max. 1/3 tambur. Atenţie! Maşina de spălat nu se supraîncarcă, îmbrăcămintea spălată se poate deteriora. l Program -alegeţi un program corespunzător (Întreţinere uşoară, Lână, Spălare fină). l Încărcare Vezi pct. III Încărcare 44

45 INDICAŢII PRACTICE PRIVIND SPĂLAREA V. Elemente de deservire a aparatului Selectorul de program everyday start pause intensive Programe suplimentare Start/Pause După ce programul de spălare DELICATE a fost incheiat, în tambur rămâne apă de la ul ti ma clătire (vezi instrucţiunile de utilizare anexate Tabelul programul de spăla re). Pentru ca rufele să fie descărcate din apara, se vor realiza următoarele operaţii: Se porneşte programul de scoatere a apei cu pomp.. Acest program este necesar pentru că, în caz contrar, la deschiderea uşii,apa s-ar revărsa din aparat. TEMPERATURILE DE SPĂLARE; atât pentru TURAŢIA CENTRIFUGII cât şi TU RAŢIA CENTRI FUGII LA SPĂLARE pentru un program de spălare simplu sunt în rezumat pre zen ta te în Instrucţiunile de Utilizare anexate Tabelul Programului de Spălare. ATENŢIE! Cu cât o ţesătură este mai delicată, cu atât turaţia de centrifugare trebuie să fie reglată mai jos. Pentru mătase, lână şi alte ţesături delicate, vă recomandăm să utilizaţi opţiunea OPRI RE APĂ Domeniul TEMPERATURII DE SPĂLARE maxime, precum şi TURAŢIA DE CEN TRI FU GA RE pentru un Program simplu conform cu Tabelul program Operaţii suplimentare Fara uscare Masina nu va usca rufele dupa spalare si clatire. Utilizati aceasta functie pentru hainele care au mentionat pe etichetele din fabrica a nu se usca. Apa se va scurge normal dupa spalare si stoarcere. Clătire extra Pentru un program de spălare selecţionat este adecvată o clăti re co re spunzăto a re. Această operaţie este folositoare în special la apa foarte dură. Eficacitatea clătirii se îmbunătăţeşte cu cât consumul de apă este mai mare. Vă recomandăm această operaţie pentru îmbrăcămin tea per so ane lor alergice. 45

46 INDICAŢII PRACTICE PRIVIND SPĂLAREA VI. Blocarea uşii VII. Controlul distribuţiei încărcăturii VIII. Produse de spălare şi innobilare Aparatul este echipat cu un sistem de blocare a uşii, care împie dică deschiderea uşii aparatului. în timpul procesului de spăla re. Blocarea uşii este activă, dacă: Ledul de semnalizare BLOCAREA UŞII (DOOR LOCK) lu mi ne ază. Pentru ca uşa aparatului să se deschidă, sunt necesare de re ali zat, următoa re le operaţii: - aşteptaţi până s-a stins lumina de semnalizare BLOCAREA UŞII (DOOR LOCK) sau - Decuplaţi aparatul prin reglarea butonului rotativ în poziţia şi aştep taţi cca. 2 minute. Panoul de comandă electronic al maşinii de spălat include un si stem de control pentru distribuţia încărcării. Prin stabilirea unei di stri buţii greşite a încărcării, maşina încearcă să o schim be înaintea cen tri fugării. Dacă încercările sunt fără succes de mai multe ori, maşina re du ce în mod automat turaţiile, respectiv se opreşte. Cauzele unei distribuţii greşite pot fi următoaarele : l cantitate prea mare de îmbrăcăminte l cantitate prea mică de îmbrăcăminte l O componentă de îmbrăcăminte unică ( ex. Lenjerie de pat, care cu alte lucruri formează o bilă). Produse emoliente drept aditivi pentru clătire l Luaţi în considerare recomandările producătorilor de de ter genţi l Emolientul se toarnă în compartimentul din mijloc al casetei cu sim bo lul l Să nu se depăşească nivelul MAX din compartimentul ca se tei. Acest produs este necesar la ultima clătire. Amidon l Observaţi recomandările producătorilor de substanţe l Amidonul se pune la programul CLĂTIRE UŞOARĂ l Amidonul se toarnă în compartimentul din mijloc al casetei cu sim bo lul l Să nu se depăşească nivelul MAX din compartimentul ca se tei. l În compartimentul de la producător pentru detergent, se toarnă de tergent lichid l În compartimentul de spălare principal se pune un perete despărţitor l Turnaţi în compartiment, cantitatea de detergent recomandată de producătorul de detergent IX. Dozarea Prea puţin detergent! l Încărcătura devine cenuşie l Se formează bulgări de grăsime, depozite pietroase Prea mult detergent l Formarea pronunţată de spumă l Eficacitate slabă a apei, clătire înrăutăţită 46

47 INDICAŢII PRACTICE PRIVIND SPĂLAREA X. Economii XI. Duritatea apei XII. Murdărie de energie şi apă l Spălaţi rufele slab murdare la temperaturi reglate mai jos Utilizaţi Programul SPĂLARE RAPIDĂ, SPORT, cuplaţi operaţia Spălare redusă pentru programul de spălare se lecţio nat. l Nu este necesară o clătire suplimentară la utilizarea unei can tităţi optime de detergent. Duritatea apei cauzează depuneri de piatră l Informaţiile cele mai la îndemână privind duritatea apei sunt di spo ni bi le la punctul de distribuţie apă Se recomandă utilizarea emolienţilor pentru fiecare spălare. Pete de murdărie persistente l Utilizaţi înaintea spălării îndepărtarea suplimentară a petelor con form instrucţiunilor. Murdărie puternică l Spălaţi încă odată încărcătura mai mică. l Mai adăugaţi detergent... Date tehnice caracteristice - Tip - Tensiune electrică nominală - Putere nominală - Siguranţă pentru suprasarcină - Mărimea incărcăturii - Presiunea apei - Dimensiuni - Masa - Satisfacerea Prescripţiilor EU AWCTxxL / AWSTxxL 230 V / 50Hz 2300W 10 A 5,5 Kg * / 4,5 Kg * * min. 1,0 bar, max. 8,0 bar conform Desenului 65 Kg * / 61 Kg * * Norm PN-EN La programul de testare după PN-EN ( Program de spălare bumbac multicolor la 60 0 C): l Consumul de apă se ridică la 49,5 l * / 39,5 l** pe ciclul de spălare l Consumul de energie se ridică la 0,95 KWh * / 0,76 KWh** * pentru maşinile de spălat AWCTxxL ** pentru maşinile de spălat AWSTxxL Garanţii - Performanţe de garanţii conform listei de garanţii - Producătorul nu şi asumă nici o responsabilitate pentru orice deteriorare apărută prin folosirea improprie a aparatului. 47

48 Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska. Martykán servis Zámecká Veselí nad Moravou Tel: Fastplus s.r.o. Na pántoch Bratislava - Rača Tel: IOAP-222 ( /1)

CZ Návod k obsluze 2 sk Návod Na obsluhu 18 Ro használati útmutató 34

CZ Návod k obsluze 2 sk Návod Na obsluhu 18 Ro használati útmutató 34 everyday antibacteria pause AWST 08L AWST 10L AWCT 08L AWCT 10L CZ Návod k obsluze 2 sk Návod Na obsluhu 18 Ro használati útmutató 34 CZ OBSAH Základní in for ma ce...3 Použití...3 Bezpečnostní před pi

Více

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011)

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) OBSAH Základní informace...3 Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

AWCE 10D AWSE 10D. Sk Návod Na obsluhu 19 Ro használati útmutató 35 BG Наръчник за използване 51

AWCE 10D AWSE 10D. Sk Návod Na obsluhu 19 Ro használati útmutató 35 BG Наръчник за използване 51 AWCE 10D AWSE 10D CZ Návod k obsluze 2 Sk Návod Na obsluhu 19 Ro használati útmutató 35 BG Наръчник за използване 51 h használati utasítás 68 OBSAH CZ Základní in for ma ce...3 Použití...3 Bezpečnostní

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití Pračka EVOT 10071D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Stropní svítidlo s LED

Stropní svítidlo s LED Stropní svítidlo s LED cs Návod k montáži 100403HB43XIX 2019-03 379 443 Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak

Více

Minipračka

Minipračka Minipračka 10030788 10030789 10030790 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za

Více

AWSB10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00596/1 (11.2014)

AWSB10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00596/1 (11.2014) AWSB10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00596/1 (11.014) OBSAH Základní informace... Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

HW Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Mix Delicate Synthetic Rinse Wool Spin HW C C C C. Delay

HW Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Mix Delicate Synthetic Rinse Wool Spin HW C C C C. Delay Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Cotton Standard Mix eco Eco Delicate Synthetic Rinse Wool Spin 90 60 40 20 C C C C 1200 1000 500 Temp. Speed Intense Extra Rinse Start/Pause Delay HW70-1203 HW70-1203 PRODUKTOV

Více

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití Pračka EVOGT 12072D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

Vysavač na suché a mokré sání

Vysavač na suché a mokré sání Vysavač na suché a mokré sání 10007543 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

LED stropní zářič. Návod k montáži 96241FV05X02VIII L N

LED stropní zářič. Návod k montáži 96241FV05X02VIII L N LED stropní zářič cs Návod k montáži 96241FV05X02VIII 2018-04 Vážení zákazníci, 4 LED bodovky Vašeho nového stropního zářiče lze podle potřeby nasměrovat tak, abyste mohli cíleně vytvořit světelné body.

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

LED stropní svítidlo. Návod k montáži 94521AB0X1VIII

LED stropní svítidlo. Návod k montáži 94521AB0X1VIII LED stropní svítidlo cs Návod k montáži 94521AB0X1VIII 2017-09 Vážení zákazníci, 2 světlejší LED bodovky Vašeho nového stropního svítila lze podle potřeby nasměrovat tak, abyste mohli cíleně vytvořit světelné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Obsah. Technické údaje. Bezpečnostní pokyny

Obsah. Technické údaje. Bezpečnostní pokyny 10029330 Pračka Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení výrobku. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Ohřívač vody

Ohřívač vody Ohřívač vody 10031879 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2004, R-2004i

Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2004, R-2004i Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2004, R-2004i Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Magnetická ochrana proti vodnímu kameni

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Magnetická ochrana proti vodnímu kameni MONTÁŽNÍ NÁVOD Magnetická ochrana proti vodnímu kameni A. Ochrana proti vodnímu kameni pro sprchovací armatury Obj. č.: 53 34 52 (č. zboží: 100 01) Nové senzační zařízení pro sprchy! Optimální pro citlivou

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

Technické údaje. Bezpečnostní instrukce

Technické údaje. Bezpečnostní instrukce VYSAVAČ 10030310 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením

Více

Rychlovarná konvice

Rychlovarná konvice Rychlovarná konvice 10021357 10021359 10028005 10021358 10021360 10028006 10028003 10028004 Bezpečnostní instrukce 1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

OHŘÍVAČ VODY WK Návod k obsluze

OHŘÍVAČ VODY WK Návod k obsluze OHŘÍVAČ VODY WK 3470 Návod k obsluze Vážení zákazníci, před použítím ohřívače vody je nutné, aby si každý uživatel pečlivě přečetl návod k obsluze. Připojení: Spotřebič musí být zapojen do řádně zapojené

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI MANUÁL K POUŽITÍ TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI Animo si vyhrazuje právo kdykoli změnit části bez předchozího nebo přímého oznámení této změny zákazníkovi. Obsah tohoto návodu může být také měněn

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

PROFESIONÁLNÍ SUŠICÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ. 6,5kg 6,5kg MANUÁL K OBSLUZE STROJE

PROFESIONÁLNÍ SUŠICÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ. 6,5kg 6,5kg MANUÁL K OBSLUZE STROJE PROFESIONÁLNÍ SUŠICÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ 6,5kg 6,5kg MANUÁL K OBSLUZE STROJE 597 A Datum vydání: Červenec 0 PRŮVODCE PRANÍ Roztřiďte prádlo Zapněte zipy i suché zipy a vyprázdněte

Více

Kávovar

Kávovar Kávovar 10032762 10032763 10032764 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Myčka nářadí - 80 litrů. Profigaraz. Návod k obsluze. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

Myčka nářadí - 80 litrů. Profigaraz. Návod k obsluze. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. Myčka nářadí - 80 litrů Návod k obsluze Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 1. Bezpečnostní pravidla Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní, v pořádku

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Chladnička na víno

Chladnička na víno Chladnička na víno 10011580 10032025 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za

Více

Návod k použití ZVLHČOVAČ VZDUCHU R-9501

Návod k použití ZVLHČOVAČ VZDUCHU R-9501 Návod k použití ZVLHČOVAČ VZDUCHU R-9501 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Pro suché použití Pro mokré vnitřní použití Pro mokré vnější použití

Pro suché použití Pro mokré vnitřní použití Pro mokré vnější použití - 1 - - 2 - Pro suché použití Pro mokré vnitřní použití Pro mokré vnější použití 1. Motorová hlava. 1400 W, jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz, délka kabelu 4,0 m 2. spínač ON / OFF 3. Vypouštěcí hadice.

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Stropní svítidlo. Návod k montáži 88169HB1XVIIJSMIT

Stropní svítidlo. Návod k montáži 88169HB1XVIIJSMIT Stropní svítidlo cs Návod k montáži 88169HB1XVIIJSMIT 2016-08 334 063 Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ST-VC0256 VYSAVAČ. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-VC0256 VYSAVAČ. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-VC0256 VYSAVAČ Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 CZ Vysavač Vážený zákazníku! Gratulujeme vám k zakoupení produktu značky "Saturn". Jsme přesvědčeni, že naše výrobky

Více

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK 0011 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi PHSB 610 MJ User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe,

Více

Návod k použití ZVLHČOVAČ VZDUCHU R-9502

Návod k použití ZVLHČOVAČ VZDUCHU R-9502 Návod k použití ZVLHČOVAČ VZDUCHU R-9502 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny.

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. H a n d y Tu r b o S 3 1 5 1 N á v o d k p o u ž i t í Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. Tento výrobek musí být sestaven a obsluhován pouze podle zde uvedených pokynů. Je určen pouze

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho výrobku. Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK Whirlpool Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte prosím svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register.

Více

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Provoz sušičky Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné pro sušení

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Závěsné svítidlo. Návod k montáži HB54XIX

Závěsné svítidlo. Návod k montáži HB54XIX Závěsné svítidlo cs Návod k montáži 100240HB54XIX 2019-05 Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno

Více

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

TYČOVÝ CYKLONOVÝ VYSAVAČ R-1202

TYČOVÝ CYKLONOVÝ VYSAVAČ R-1202 Návod k použití TYČOVÝ CYKLONOVÝ VYSAVAČ R-1202 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

ST-EK8417. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK8417. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK8417 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze odvlhčovače

Návod k obsluze odvlhčovače Odvlhčovač vzduchu Návod k obsluze odvlhčovače Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! Návod uchovejte pro případné další použití. VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-158

PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-158 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-158 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Stropní svítidlo. Návod k montáži. Tchibo GmbH D Hamburg 83926AB0X1VIMIT

Stropní svítidlo. Návod k montáži. Tchibo GmbH D Hamburg 83926AB0X1VIMIT Stropní svítidlo cs Návod k montáži Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 83926AB0X1VIMIT 2015-09 Vážení zákazníci, toto nové stropní svítidlo, které jste si zakoupili, zaujme především svým moderním nadčasovým

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

Solární fontána

Solární fontána Solární fontána 10027997 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání způsobené

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Návod k použití Výrobník Espressa ESPRESSOKOCHER

Návod k použití Výrobník Espressa ESPRESSOKOCHER CZ Návod k použití Výrobník Espressa ESPRESSOKOCHER A Deckel / Lid B C D Hitzebeständiger Griff / Heatresistand handle Oberer Behälter / Upper container Filtersieb / Filter E F Dichtungsring / Seal Filter

Více