ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 13/4533/2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 13/4533/2019"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 13/4533/2019 o ceně zjištěné a ceně obvyklé podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 98 pro katastrální území a obec Lejšovka, podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 533 pro katastrální území Čibuz a obec Skalice a na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 597 pro katastrální území a obec Jasenná, kraj Královéhradecký a příslušenství. Objednavatel posudku: JUDr. Kamil Souček Exekutorský úřad Náchod Masarykovo náměstí 56 Náchod Účel posudku: 083 EX 639/18 - cena zjištěná a cena obvyklá (tržní v čase a místě obvyklé) Oceňovací předpis: Ocenění je provedeno podle vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., k provedení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č.199/2014 Sb., č.345/2015 Sb., č.53/2016 Sb., č.443/2016 Sb. a č.457/2017 Sb. s účinností od Oceněno ke dni: 15.února 2019 Posudek vypracoval: Ing. Bohuslav Rohlena Nádražní 1500 Nové Město nad Metují Posudek byl vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 17 stran textu a 7 stran přílohy. V Novém Městě nad Metují, dne 5.března 2019

2 1. NÁLEZ 1.1 Bližší údaje o nemovitých věcí Předmětem posudku je zjištění ceny obvyklé podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 98 pro katastrální území a obec Lejšovka, podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 533 pro katastrální území Čibuz a obec Skalice a na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 597 pro katastrální území a obec Jasenná, kraj Královéhradecký a příslušenství. A) nemovitosti na listu vlastnictví č. 98 pro katastrální území a obec Lejšovka: Čtyři pozemkové parcely č. 210/24, č. 210/25, č. 210/26 a č. 210/29 tvoří příkop odvádějící dešťovou vodu směrem do polí od silnice naproti místního rybníka. Pozemková parcela č. 378/4 se nachází po pravé straně komunikace do areálu zemědělské společnosti Rolana s.r.o. Jedná se o malý pozemek ve tvaru trojúhelníka. Na něm se nachází jeden náletový strom. Lesní pozemek č. 165/4 se nachází severně od obce Lejšovka na okraji lesního komplexu. Na pozemku se nacházejí lesní porosty. Dle LHP jsou na pozemku břízy ve stáří 21 roků, zakmenění 7. Dle místního šetření souhlasí se skutečností. Pozemková parcela č. 327/7 se nachází na okraji lesního komplexu jižně od Lejšovky. Jedná se o úzký pruh bez porostů. B) nemovitosti na listu vlastnictví č. 533 pro katastrální území Čibuz a obec Skalice: Pozemková parcela č vodní plocha tvoří okrajovou část vodní plochy. Pozemková parcela č na vodní plochu navazuje. Část tohoto pozemku je oplocena, plot velice špatný. Na pozemku se nacházejí trvalé porosty. Tyto porosty nejsou oceněny cenou zjištěnou. Jedná se převážně o náletové dřeviny. C) nemovitosti na listu vlastnictví č. 597 pro katastrální území a obec Jasenná: Pozemky tvoří část tzv. Balcarova kopce". Na pozemku se nacházejí trvalé porosty. Jedná se o převážně náletové porosty bez hodnoty. Přístup k těmto pozemkům je pouze přes pole. Přístupová komunikace k pozemkům není. Povinný má TP na adrese obecního úřadu, poštu nepřebírá. Na obci nevědí, kde pan Jindřich Šimon bydlí. Dopis - Dodejka, neukládat, vhodit do schránky - by se vrátila jako nedoručitelná. Pozemky jsou volně přístupné, a proto jsem místní šetření provedl bez povinného. Telefonní kontakt na povinného EX úřad Náchod nemá. 1.2 Podklady pro vypracování posudku - Usnesení č.j. 083 EX 639/18-27 ze dne Výpis z KN, LV č. 98 vypracovaný Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne dálkovým přístupem, prokazující stav evidovaný k datu Výpis z KN, LV č. 533 vypracovaný Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne dálkovým přístupem, prokazující stav evidovaný k datu Výpis z KN, LV č. 597 vypracovaný Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne dálkovým přístupem, prokazující stav evidovaný k datu kopie katastrálních map - Komentář k určování obvyklé ceny vydaný MF ČR dne údaje z LHP a porostní mapa - vlastní databáze realizovaných prodejů nemovitostí - 2 -

3 - realitní server sreality.cz - údaje sdělené realitními kancelářemi působícími v regionu - fotodokumentace ze dne prohlídka dne odborná literatura 1.3 Vlastnictví A) Podle údajů z katastru nemovitostí jsou jako podíloví spoluvlastníci nemovitostí na listu vlastnictví č. 98 pro katastrální území a obec Lejšovka zapsáni: Jindřich Šimon, nar /2 Iveta Vaňková, nar /2 B) Podle údajů z katastru nemovitostí jsou jako podíloví spoluvlastníci nemovitostí na listu vlastnictví č. 533 pro katastrální území Čibuz a obec Skalice zapsáni: Jindřich Šimon, nar /2 Václav Kulhánek, nar /2 C) Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitosti na listu vlastnictví č. 597 pro katastrální území a obec Jasenná zapsán: Jindřich Šimon, nar Předmětem ocenění jsou 1) LV č. 98, obec a k.ú. Lejšovka 1. 1) Trvalý travní porost č. 210/ ) Trvalý travní porost č. 210/ ) Trvalý travní porost č. 210/ ) Trvalý travní porost č. 210/ ) Lesní pozemek č. 165/4 1. 6) Lesní pozemek č. 327/7 1. 7) Ostatní plocha, manipulační plocha č. 378/4 1. 8) Lesní porosty na par. č. 165/4 2) LV č. 533, obec Skalice, k.ú. Čibuz 2. 1) Trvalý travní porost č ) Vodní plocha, vodní nádrž umělá č ) LV č. 597, obec a k.ú. Jasenná 3. 1) Orná půda č. 1181/7 3. 2) Trvalý travní porost č. 1183/4-3 -

4 2. POSUDEK A OCENĚNÍ-ZJIŠTĚNÁ CENA 2.1 LV č. 98, obec a k.ú. Lejšovka Trvalý travní porost č. 210/24 Oceněno podle 6 vyhlášky Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20% Celkem přirážky a srážky 20% Části pozemku dle BPEJ BPEJ Zákl.cena Cena upr.(+20%) Výměra m 2 Celkem Kč Celková výměra a cena pozemku Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 6 vyhlášky) Cena za celou výměru m 2 = Kč 2.076,73 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč 1.038,37 Trvalý travní porost č. 210/24 podíl 1/2 Cena celkem Kč 1.038, Trvalý travní porost č. 210/25 Oceněno podle 6 vyhlášky Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20% Celkem přirážky a srážky 20% Části pozemku dle BPEJ BPEJ Zákl.cena Cena upr.(+20%) Výměra m 2 Celkem Kč

5 Celková výměra a cena pozemku Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 6 vyhlášky) Cena za celou výměru m 2 = Kč 918,97 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč 459,49 Trvalý travní porost č. 210/25 podíl 1/2 Cena celkem Kč 459, Trvalý travní porost č. 210/26 Oceněno podle 6 vyhlášky Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20% Celkem přirážky a srážky 20% Části pozemku dle BPEJ BPEJ Zákl.cena Cena upr.(+20%) Výměra m 2 Celkem Kč Celková výměra a cena pozemku Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 6 vyhlášky) Cena za celou výměru m 2 = Kč 173,66 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč 86,83 Trvalý travní porost č. 210/26 podíl 1/2 Cena celkem Kč 87, Trvalý travní porost č. 210/29 Oceněno podle 6 vyhlášky Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20% Celkem přirážky a srážky 20% - 5 -

6 Části pozemku dle BPEJ BPEJ Zákl.cena Cena upr.(+20%) Výměra m 2 Celkem Kč Celková výměra a cena pozemku Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 6 vyhlášky) Cena za celou výměru m 2 = Kč 166,43 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč 83,22 Trvalý travní porost č. 210/29 podíl 1/2 Cena celkem Kč 83, Lesní pozemek č. 165/4 Oceněno podle 7, přílohy č.6 vyhlášky Popis Lesní pozemek na okraji lesního komplexu severně od obce. Dle LHP bříza, stáří 21 roků, zakmenění 7, SLT 1P Výpočet ceny lesního pozemku ( 7 vyhlášky) Základní cena za m 2 les.pozemku (SLT=1P) = Kč 4,44 Cena za celou výměru m 2 = Kč 8.999,88 Po započtení 0.00% všech přirážek a srážek = Kč 8.999,88 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč 4.499,94 Lesní pozemek č. 165/4 podíl 1/2 Cena celkem Kč 4.500, Lesní pozemek č. 327/7 Oceněno podle 7, přílohy č.6 vyhlášky Popis Lesní pozemek na okraji lesního komplexu severně od obce. Dle LHP bříza, stáří 21 roků, zakmenění 7, SLT 1P Výpočet ceny lesního pozemku ( 7 vyhlášky) Základní cena za m 2 les.pozemku (SLT=1O) = Kč 6,73 Cena za celou výměru m 2 = Kč 316,31 Po započtení 0.00% všech přirážek a srážek = Kč 316,31 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč 158,16 Lesní pozemek č. 327/7 podíl 1/2 Cena celkem Kč 158,

7 2.1.7 Ostatní plocha, manipulační plocha č. 378/4 Oceněno podle 9 vyhlášky Popis Pozemek vpravo od komunikace do střediska zemědělské výroby Rolana a.s Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20% Výpočet ceny jiného pozemku ( 9 vyhlášky) Základní cena za m 2 jiného pozemku = Kč 11,52 (prům. ZC zeměděl. poz Kč + přirážka 20%) 25% z ceny = Kč 2,88 Cena za celou výměru m 2 = Kč 175,68 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč 87,84 Ostatní plocha, manipulační plocha č. 378/4 podíl ½ Cena celkem Kč 88, Lesní porosty na par. č. 165/4 Oceněno podle 45, přílohy č.35 vyhlášky Výpočet ceny lesního porostu zjedn.způsobem ( 45 vyhlášky) Bříza (skup. 6, bonita 1, cena 3.67, zast. 100%, zakm. 0.70) 21 let, m 2 x 2,57 Kč = Kč 5.209,39 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč 2.604,70 Lesní porosty na par. č. 165/4 podíl 1/2 Cena celkem Kč 2.605,- LV č. 98, obec a k.ú. Lejšovka podíl 1/2 Cena celkem Kč 9.018,

8 2.2 LV č. 533, obec Skalice, k.ú. Čibuz Trvalý travní porost č Oceněno podle 6 vyhlášky Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem tis. obyvatel - území sousedních obcí (100%) 100% Celkem přirážky a srážky 100% Části pozemku dle BPEJ BPEJ Zákl.cena Cena upr.(+100%) Výměra m 2 Celkem Kč Celková výměra a cena pozemku Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 6 vyhlášky) Cena za celou výměru m 2 = Kč ,50 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč ,25 Trvalý travní porost č podíl 1/2 Cena celkem Kč , Vodní plocha, vodní nádrž umělá č Oceněno podle 8 vyhlášky Popis Plocha části vodní plochy, kterou užívá ZO ČRS jako sportovní revír pro své členy Výpočet Iu - úprava ceny pozemku (dle přílohy 2, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Ui 1. Velikost obce podle počtu obyvatel Hospodářsko-správní význam obce Ostatní obce 3. Poloha obce Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) 4. Technická infrastruktura v obci Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn - 8 -

9 5. Dopravní obslužnost obce Železniční zastávka, nebo autobusová zastávka 6. Občanská vybavenost v obci Minimální vybavenost (pouze obchod nebo služby - základní sortiment) Součin hodnot Iu = SOUČIN(Ui) = Výpočet ceny pozemku ( 8 vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = Kč 537,- ZC = ZCv x Iu = 1761 Kč x = 537 Kč Koeficient pozemku vodní plochy x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 32,22 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,94 Započtení spoluvl.podílu 1/2 = Kč ,97 Vodní plocha, vodní nádrž umělá č podíl 1/2 Cena celkem Kč ,- LV č. 533, obec Skalice, k.ú. Čibuz podíl 1/2 Cena celkem Kč ,- 2.3 LV č. 597, obec a k.ú. Jasenná Orná půda č. 1181/7 Oceněno podle 6 vyhlášky Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem tis. obyvatel - území sousedních obcí (60%) 60% Celkem přirážky a srážky 60% Části pozemku dle BPEJ BPEJ Zákl.cena Cena upr.(+60%) Výměra m 2 Celkem Kč Celková výměra a cena pozemku

10 Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 6 vyhlášky) Cena za celou výměru m 2 = Kč 261,89 Orná půda č. 1181/7 Cena celkem Kč 262, Trvalý travní porost č. 1183/4 Oceněno podle 6 vyhlášky Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem tis. obyvatel - území sousedních obcí (60%) 60% Celkem přirážky a srážky 60% Části pozemku dle BPEJ BPEJ Zákl.cena Cena upr.(+60%) Výměra m 2 Celkem Kč Celková výměra a cena pozemku Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 6 vyhlášky) Cena za celou výměru m 2 = Kč ,53 Trvalý travní porost č. 1183/4 Cena celkem Kč ,- LV č. 597, obec a k.ú. Jasenná Cena celkem Kč ,

11 3. REKAPITULACE-ZJIŠTĚNÁ CENA 1) LV č. 98, obec a k.ú. Lejšovka podíl 1/2 1. 1) Trvalý travní porost č. 210/24 podíl 1/2 Kč 1.038,- 1. 2) Trvalý travní porost č. 210/25 podíl 1/2 Kč 459,- 1. 3) Trvalý travní porost č. 210/26 podíl 1/2 Kč 87,- 1. 4) Trvalý travní porost č. 210/29 podíl 1/2 Kč 83,- 1. 5) Lesní pozemek č. 165/4 podíl 1/2 Kč 4.500,- 1. 6) Lesní pozemek č. 327/7 podíl 1/2 Kč 158,- 1. 7) Ostatní plocha, manipulační plocha č. 378/4 podíl 1/2 Kč 88,- 1. 8) Lesní porosty na par. č. 165/4 podíl 1/2 Kč 2.605,- 1) LV č. 98, obec a k.ú. Lejšovka podíl 1/2 Kč 9.018,- 2) LV č. 533, obec Skalice, k.ú. Čibuz podíl 1/2 2. 1) Trvalý travní porost č podíl 1/2 Kč ,- 2. 2) Vodní plocha, vodní nádrž umělá č podíl 1/2 Kč ,- 2) LV č. 533, obec Skalice, k.ú. Čibuz podíl 1/2 Kč ,- 3) LV č. 597, obec a k.ú. Jasenná 3. 1) Orná půda č. 1181/7 Kč 262,- 3. 2) Trvalý travní porost č. 1183/4 Kč ,- 3) LV č. 597, obec a k.ú. Jasenná Kč ,- Zjištěná výsledná cena vlastník Šimon Jindřich Kč ,- Po zaokrouhlení podle 50 vyhlášky Kč ,- Slovy: Jednostosedmdesátjedentisícšedesát Kč OCENĚNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A ZÁVAD A) Na Listu vlastnictví č. 98 pro katastrální území a obec Lejšovka, kraj Královéhradecký, není zapsáno žádné věcné břemeno, nájemní či pachtovní smlouva. V části C listu vlastnictví jsou zapsány Zahájení exekuce a Exekuční příkaz k prodeji nemovitostí. Nejedná se o věcná břemena, ale pouze o omezení převodu. B) Na Listu vlastnictví č. 533 pro katastrální území Čibuz a obec Skalice, kraj Královéhradecký, není zapsáno žádné věcné břemeno, nájemní či pachtovní smlouva. V části C listu vlastnictví jsou zapsány Zahájení exekuce a Exekuční příkaz k prodeji nemovitostí. Nejedná se o věcná břemena, ale pouze o omezení převodu. C) Na Listu vlastnictví č. 597 pro katastrální území a obec Jasenná, kraj Královéhradecký, není zapsáno žádné věcné břemeno, nájemní či pachtovní smlouva

12 V části C listu vlastnictví jsou zapsány Zahájení exekuce a Exekuční příkaz k prodeji nemovitostí. Nejedná se o věcná břemena, ale pouze o omezení převodu. STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTÍ (TRŽNÍ CENY - V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉ) DEFINICE: - Tržní hodnota: Tržní hodnota je odhadovaná částka, za kterou by se nemovitý majetek směňoval k datu oceňování mezi potencionálním prodávajícím a kupujícím při zájmu jednotlivé nemovitosti prodat a druhou stranou koupit bez osobních vlivů po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku. - Obvyklá cena: Obvyklou cenou se pro účely Zákona o oceňování majetku číslo 151/1997 Sb. ve znění platných změn rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Citace: porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo podobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci. Pro objektivní stanovení ceny tržní (obvyklé v čase a místě) jsem čerpal informace z vlastní databáze realizovaných prodejů, informace z obecních a městských úřadů, informace z katastrálních pracovišť a od realitních kancelářích působících v regionu i působících celostátně (např. RE/MAX, M&M reality holding a.s. Praha, BIB a.s. Praha, Reality Ježek Dobruška, PINK REALITY s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, TRIÁDA realitní kanceláře, apod.). A) List vlastnictví č. 98 pro katastrální území a obec Lejšovka: Pozemkové parcely č. 210/24, č. 210/25, č. 210/26 a č. 210/29 tvoří příkop odvádějící dešťovou vodu směrem do polí od silnice naproti místního rybníka. Pozemková parcela č. 378/4 se nachází po pravé straně komunikace do areálu zemědělské společnosti Rolana s.r.o. Jedná se o malý pozemek ve tvaru trojúhelníka. Na něm se nachází jeden náletový strom. Lesní pozemek č. 165/4 se nachází severně od obce Lejšovka na okraji lesního komplexu. Na pozemku se nacházejí lesní porosty. Dle LHP jsou na pozemku břízy ve stáří 21 roků, zakmenění 7. Dle místního šetření souhlasí se skutečností. Pozemková parcela č. 327/7 se nachází na okraji lesního komplexu jižně od Lejšovky. Jedná se o úzký pruh bez porostů

13 Porovnávací způsob: a) Realizované prodeje pozemků ( zaplocených předzahrádek u RD ve vlastnictví obcí apod., malé pozemky tvořící součást ke stavebním pozemkům apod. v intravilánu obcí): Dle vlastních zkušeností mají některé obce stanoveny minimální ceny takovýchto pozemků (Dobruška, Nové Město nad Metují, České Meziříčí apod.). Nejedná se o klasické cenové mapy. Některé obce nechávají provést znalecké posudky na cenu obvyklou, některé obce zadávají realitním kancelářím pouze odborný posudek na cenu obvyklou. Ceny se pohybují v rozsahu 20,-Kč/m 2 až do částky 130,-Kč/m 2. Nejedná se o velké pozemky určené pro výstavbu objektů bydlení. 1) Zastupitelstvo obce Lejšovka chválilo na zasedání zastupitelstva č. 4, konané dne prodej pozemků č. par. 232/3, č. 232/9 a č. 232/10 o celkové výměře 225 m 2 za částku celkem ,-Kč+daň z nabytí nemovitostí (tj. 139,-Kč/m 2 ). Jedná se o pozemky okolo čp. 78 (nyní slouží pro bydlení). 2) Zastupitelstvo obce Lejšovka chválilo na zasedání zastupitelstva č. 4, konané dne prodej pozemku č. par. 372/1 o výměře 438 m 2 za částku celkem 9.500,-Kč (tj. 21,69 Kč/m 2 ). Jedná se o pozemek komunikace k lesu. Kupující Česká republika LČR. b) Nabídky pozemků: 1) Prodej pozemku v Libřicích, výměra 217 m 2 Nabídková cena: ,-Kč (138,-Kč/m 2 ) Realitní makléř: fondrealit s.r.o., Praha 2) Prodej pozemku v Jaroměři, exekuční prodej, výměra m 2 Nabídková cena: ,-Kč (23,-Kč/m 2 ) Realitní makléř: JURIS REAL Dražby a.s., Praha Vyhodnocení objektů porovnávacím způsobem: K celkový koeficient úprav K1 koeficient úpravy na polohu K2 koeficient úpravy na velikost pozemku K3 koeficient úpravy napojení na inženýrské sítě (kvality) K4 koeficient úpravy dle ÚP (pro stavbu, možnost výstavby, změna ÚP apod.) K5 koeficient úpravy dle pramenu ceny (nabídka, realizace) K6 koeficient úpravy dle úvahy znalce Ozn. Cena/m 2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K Cena porovnávací R1 139,- 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 0,8 0, ,05 R2 21,69 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,3 1,43 31,02 N1 138,- 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0, ,23 N2 23,- 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,3 1,053 24,

14 Dle metodiky Komentáře k určování obvyklé ceny MF ČR nevyřazuji žádný porovnávaný pozemek (není žádný velký extrém). Průměrná cena 176,52/4 = 44,13 Kč Cena obvyklá nemovitosti porovnávací metodou je ve výši cca 45,-Kč/m 2. Lesní pozemky jsou realizovány za ceny dle oceňovacího předpisu. Ceny obvyklé lesních porostů vzhledem ke kalamitě jsou na velice nízké úrovni. V tomto případě se jedná pouze o palivové měkké dřevo. Obvyklá cena je dle vlastních zkušeností ve výši max. cca 10% hodnoty dle oceňovací vyhlášky. Lesní pozemek č. 165/4 ve výši 4.500,-Kč a cena porostů cca 250,-Kč, tj. celkem cena obvyklá 4.750,-Kč. Stanovuji cenu obvyklou podílu o velikosti 1/2 nemovitostí zapsaných na LV č. 98 pro katastrální území a obec Lejšovka, kraj Královéhradecký a příslušenství, tak jak je popsáno v posudku, ve výši: Trvalý travní porost č. 210/24 Kč 6.459,- Slovy: Šesttisícčtyřistapadesátdevět Kč Trvalý travní porost č. 210/25 Kč 2.859,- Slovy: Dvatisíceosmsetpadesátdevět Kč Trvalý travní porost č. 210/26 Kč 540,- Slovy: Pětsetčtyřicet Kč Trvalý travní porost č. 210/29 Kč 519,- Slovy: Pětsetdevatenáct Kč Lesní pozemek č. 165/4 (včetně porostů) Kč 4.750,- Slovy: Čtyřitisícesedmsetpadesát Kč Lesní pozemek č. 327/7 Kč 159,- Slovy: Jednostopadesátdevět Kč Ostatní plocha, manipulační plocha č. 378/4 Kč 1.374,- Slovy: Jedentisíctřistasedmdesátčtyři Kč B) List vlastnictví č. 533 pro katastrální území Čibuz a obec Skalice: Porovnávací způsob: Oslovil jsme několik realitních makléřů pro stanovení ceny obvyklé vodní plochy, resp. části vodní plochy. Tyto nemovitosti jsou v nabídkách velice málo. Není proto možno použít srovnatelné nemovitosti

15 Pozemek TTP č. par byl užíván jako relaxační prostor pro vlastníky. Uvažuji tak z toho důvodu, že část pozemku je oplocena a stojí na ní přístřešek. Neoplocená část není využívána a dle stavu není ani sečena. Trvalé porosty jsou neošetřované. Protože nemám dostatek srovnatelných nemovitostí stanovuji cenu obvyklou podílu o velikosti ½ na nemovitostech ve výši ceny zjištěné dle oceňovacího předpisu. Jedná se v tomto případě pouze o stanovení vyvolávací ceny nemovitostí pro dražbu. Skutečnou obvyklou cenu určí až dražba. Trvalý travní porost č Kč ,- Vodní plocha, vodní nádrž umělá č Kč ,- LV č. 533, obec Skalice, k.ú. Čibuz Kč ,- Stanovuji cenu obvyklou podílu o velikosti 1/2 nemovitostí zapsaných na LV č. 533 pro katastrální území Čibuz a obec Skalice, kraj Královéhradecký a příslušenství, tak jak je popsáno v posudku, ve výši: ,- Slovy: Jednostočtyřicetsedmtisícčtyřistadvacettři Kč C) List vlastnictví č. 597 pro katastrální území a obec Jasenná: Porovnávací způsob: Dle zkušeností je již několik let zemědělská půda velice žádaná. Je to z důvodu růstu cen pozemků a i z důvodu dotací do zemědělství ze strany státu Ministerstva zemědělství ČR. Ceny zemědělských pozemků (ne pro možnou výstavbu) jsou v zásadě v celé republice stejné a pohybují se v rozsahu 9,- Kč/m 2 až do částky cca 25,-Kč/m 2. Průměrná cena se pohybuje ve výši cca 24,-Kč/m 2. V některých výjimečných případech je cena za 1 m 2 i vyšší, a to až do částky 50,-Kč/m 2. A) Realizované prodeje zemědělských pozemků: Realizované prodeje zemědělských pozemků (okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou): Dle zjištění u zemědělských organizací (Zemědělské družstvo Zlatý potok Bačetín, Nahořanská a.s. Nahořany, Podorlické zemědělské družstvo Ohnišov, Karsit agro a.s. Dubenec, ZD Miletín, Farmář s.r.o. Dobruška Křovice, ZEM a.s. Lužec nad Cidlinou, Rolnická a.s. Králíky, apod.) nakupují zemědělské pozemky. Realizované ceny jsou v současné době v rozmezí 12,- až 25,-Kč/m 2, a to i pozemky v kultuře ostatní plocha, ostatní komunikace, vodní tok, koryto vodního toku upravené apod., pokud jsou předmětem převodu jako celek k převažujícím pozemkům v kultuře orná půda. Dle realitního serveru Farma.cz se cena obvyklá pozemku v kultuře orná půda pohybuje v k.ú. Jasenná (okres Náchod) v rozmezí 21,-Kč/m 2 až do 29,-Kč/m 2. Cena pozemku v kultuře trvalý travní porost bude o cca 30% nižší

16 B) Nabídky zemědělských pozemků v obci České Meziříčí a Libníkovice a v okolí: Nabídkové ceny se pohybují v rozmezí 37,-Kč/m 2 až 50,-Kč/m 2. Tyto ceny jsou ale již nereálné. Dle informací od zástupců oslovených zemědělských společností jsou reálné ceny do 20,-Kč/m 2 za ornou půdu. Cena obvyklá nemovitostí porovnávací metodou je ve výši cca 15,-Kč/m 2. Stanovuji cenu obvyklou nemovitostí zapsaných na LV č. 597 pro katastrální území a obec Jasenná, kraj Královéhradecký a příslušenství, tak jak je popsáno v posudku, ve výši: ,- Kč Slovy: Sedmdesátdvatisícedevětset Kč ZÁVĚR: Stanovuji cenu obvyklou podílu o velikosti 1/2 nemovitostí zapsaných na LV č. 98 pro katastrální území a obec Lejšovka, kraj Královéhradecký a příslušenství, tak jak je popsáno v posudku, ve výši: Trvalý travní porost č. 210/24 Kč 6.459,- Slovy: Šesttisícčtyřistapadesátdevět Kč Trvalý travní porost č. 210/25 Kč 2.859,- Slovy: Dvatisíceosmsetpadesátdevět Kč Trvalý travní porost č. 210/26 Kč 540,- Slovy: Pětsetčtyřicet Kč Trvalý travní porost č. 210/29 Kč 519,- Slovy: Pětsetdevatenáct Kč Lesní pozemek č. 165/4 (včetně porostů) Kč 4.750,- Slovy: Čtyřitisícesedmsetpadesát Kč Lesní pozemek č. 327/7 Kč 159,- Slovy: Jednostopadesátdevět Kč Ostatní plocha, manipulační plocha č. 378/4 Kč 1.374,- Slovy: Jedentisíctřistasedmdesátčtyři Kč

17 Stanovuji cenu obvyklou podílu o velikosti 1/2 nemovitostí zapsaných na LV č. 533 pro katastrální území Čibuz a obec Skalice, kraj Královéhradecký a příslušenství, tak jak je popsáno v posudku, ve výši: Kč ,- Slovy: Jednostočtyřicetsedmtisícčtyřistadvacettři Kč Stanovuji cenu obvyklou nemovitostí zapsaných na LV č. 597 pro katastrální území a obec Jasenná, kraj Královéhradecký a příslušenství, tak jak je popsáno v posudku, ve výši: Kč ,- Slovy: Sedmdesátdvatisícedevětset Kč Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnu nebude mít prospěch z činností souvisejících s předmětem zjištění ceny obvyklé. Honorář za provedeny posudek není závislý na stanovené výše ceny obvyklé. Posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění a nejsou shledány skutečnosti svědčící o nepravdivých nebo zkreslených skutečnostech. Má se za to, že získané informace jsou pravdivé a věrohodné. Pokud by bylo v budoucnosti doloženo, že informace byly předány zpracovateli nepravdivé a nevěrohodné, nenese zpracovatel za ně zodpovědnost. Já soudní znalec, jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. V Novém Městě nad Metují, dne 5.března vypracoval 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j. Spr. 449/89, pro základní obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a rozhodnutím ze dne , č.j. Spr. 2259/92 pro obor Stavebnictví - stavby obytné, průmyslové a zemědělské. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 13/4533/2019. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Ing. Bohuslav Rohlena

18 Pozemky 083 EX 639/18 k.ú. Čibuz pozemky č. par (TTP) a č (vodní plocha) k.ú. Čibuz k.ú. Čibuz

19 k.ú. Lejšovka č. par. 378/4-ostatní plocha, manipulační plocha nezaplocený pozemek se stromem k.ú. Lejšovka par. č. 210/26, č. 210/25 (hranice s keři) k.ú. Lejšovka par. č. 210/29 a č. 210/24 (pohled směrem ke komunikaci, resp. k rybníku)

20 k.ú. Lejšovka par. č. 165/4-lesní pozemek k.ú. Jasenná, par. č. 1183/4-trvalý travní porost, vpravo par. č. 1181/7 k.ú. Jasenná, par.č. 1183/4-20 -

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 70/4510/2018

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 70/4510/2018 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 70/4510/2018 o ceně obvyklé nemovitosti zapsané na LV č. 2250 (stavební parcela č. 472-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m 2, jejíž součástí je stavba: bez čp/če, garáž) pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 77/4237/2015 SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 77/4237/2015 SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 77/4237/2015 o administrativní ceně a ceně obvyklé nemovitosti zapsané na LV č. 209 (pozemková parcela č. 17/2-trvalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017. veřejnou dražbu

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017. veřejnou dražbu ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2855-05/2017 o ceně nemovitých věcí - pozemků uvedených na LV č.700 (p.č.: 502/57, 1092/69, 1092/173, 1092/174, 1092/187, 1092/296, 4041/18, 5344/110, 5344/111) s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5/4165/2015 SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5/4165/2015 SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 5/4165/2015 o administrativní ceně a ceně obvyklé nemovitostí zapsaných na LV č. 278 (Pozemky ve zjednodušené evidenci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 29/4549/2019

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 29/4549/2019 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 29/4549/2019 o ceně obvyklé nemovitostí zapsaných na LV č. 10782 (stavební parcela č. 1174 -zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: čp. 743, výroba, pozemková parcela

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. KSHK 35 INS 12405/2013-B-57 Zjištění obvyklé ceny nemovitostí (tržní v čase a místě obvyklé)

ZNALECKÝ POSUDEK. KSHK 35 INS 12405/2013-B-57 Zjištění obvyklé ceny nemovitostí (tržní v čase a místě obvyklé) ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 48/4488/2018 o ceně obvyklé nemovitosti zapsané na LV č. 447 (stavební parcela č. 555-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž) pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 083 EX 620/14 - zjištění ceny obvyklé (tržní v čase a místě obvyklé)

ZNALECKÝ POSUDEK. 083 EX 620/14 - zjištění ceny obvyklé (tržní v čase a místě obvyklé) ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 58/4218/2015 o ceně obvyklé nemovitostí zapsaných na LV č. 127 (parcela č. 203-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Čáslavky, čp. 45, objekt bydlení a parcela č.

Více

Znalecký posudek č. 365/13/2016

Znalecký posudek č. 365/13/2016 Znalecký posudek č. 365/13/2016 Ceny obvyklé pozemků p.č.2317 a 2318 včetně jejich součástí a příslušenství v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou (okres Liberec). Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14113-143/14. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14113-143/14. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14113-143/14 o ceně pozemků zapsaných na LV č.930 pro katastrální území Dolany u Stříbra, obec Pňovany, okres Plzeň - sever. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Pavel Ender

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova1515/2. Víta Nejedlého 392/ Vyškov - Dědice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova1515/2. Víta Nejedlého 392/ Vyškov - Dědice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14397-147/15 o ceně pozemku parc.č.812/22 zapsaného na LV č.180 pro katastrální území Vlčovice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. Objednavatel posudku: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 768-55/2014 O stanovení ceny v místě a čase obvyklé - pozemku p.č.1315 - LV č. 375, vč. příslušenství v obci Bory, k.ú. Horní Bory. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 174-84/15 o ceně spoluvlastnického podílu na pozemku - parcely č. 1537/2, 1537/3, 1537/4, k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem. Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Pod strání 983/ Bílovec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Pod strání 983/ Bílovec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13864-304/13 o ceně zemědělských pozemků zapsaných na LV č.544 pro katastrální území Březnice u Zlína, obec Březnice, okres Zlín. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Jiří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. o ceně pozemků zapsaných na LV č.301, katastrální území a obec Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou. (LV č.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. o ceně pozemků zapsaných na LV č.301, katastrální území a obec Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou. (LV č. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13842-282/13 o ceně pozemků zapsaných na LV č.301, katastrální území a obec Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou. (LV č.301) Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Jiří Král Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 2977/1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 2977/1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2977/1/2015 O ceně nemovitosti : ( určení ceny OBVYKLÉ ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pozemkové parcely - čk. 2198 (lesní pozemek) v katastru Dolní Branná,obec

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2943-255/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 1166/2 a parc.č. 1167/2, v k.ú. Žádovice, obci Žádovice, okrese Hodonín (LV 826) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr.

Více

Znalecký posudek číslo 192/20/2015

Znalecký posudek číslo 192/20/2015 Znalecký posudek číslo 192/20/2015 o ceně nemovité věci pozemek označený jako pozemková parcela č. 1086 v katastrálním území Pohřebačka, v obci Opatovice nad Labem. Objednatel : Exekutorský úřad Třebíč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ ZNALECKÝ POSUDEK č. 2571-170/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 321/9 orná půda, katastrální území Chrudichromy, obec Chrudichromy, okres Blansko, parcela č. 191/7 orná půda, katastrální území Bačov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 685/29/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 685/29/2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 685/29/2017 O ceně nemovité věci - 1.pozemky zapsané na LV 326 pro katastrální území Dobřenice, obec Dobřenice, okres Hradec Králové 2.spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 195 EX 1148/18 - zjištění ceny obvyklé (tržní v čase a místě obvyklé)

ZNALECKÝ POSUDEK. 195 EX 1148/18 - zjištění ceny obvyklé (tržní v čase a místě obvyklé) ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 73/4513/2018 o ceně obvyklé nemovitostí zapsaných A) na LV č. 281 pro katastrální území Ochoz u Nasavrk a obec Nasavrky, B) na LV č. 178 pro katastrální území Podlíšťany a obec

Více

Znalecký posudek č /2017

Znalecký posudek č /2017 -1- Znalecký posudek č. 2498-154/2017 O ceně nemovitosti: Parcela zjednodušené evidence parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1232, 1550 m 2 v obci Ořechov, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. Dlouhá Zlín. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. Dlouhá Zlín. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4971-51-2/16 o obvyklé ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.1007/33 v obci Žďár nad Sázavou, k.ú.zámek Žďár Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací předpis: Dražební

Více

031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1444/38

031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1444/38 031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1444/38 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky parc.č. 827/1, 827/5 a 827/6 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Obříství, k.ú. Obříství Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Smolotely č.p Smolotely

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Smolotely č.p Smolotely ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14035-065/14 o ceně pozemku parc.č.1100/1, katastrální území a obec Smolotely, okres Příbram. (LV č.103) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 571/28/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 571/28/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 571/28/2015 O ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 celku nemovité věci - pozemky zapsané na LV 28 pro katastrální území Kunčina, obec Kunčina, okres Svitavy. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12854-134/11 o ceně pozemku parc.č.3186 zapsaného na LV č.214, katastrální území Runářov, obec Konice, okres Prostějov. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Jiří Král Exekutorský

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /17. Havlíčkovo nábř. 1167/ Ostrava. Horní 791/ Ostrava - Hrabůvka. dobrovolnou dražbu

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /17. Havlíčkovo nábř. 1167/ Ostrava. Horní 791/ Ostrava - Hrabůvka. dobrovolnou dražbu ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2282-112/17 o ceně zemědělských pozemků zapsaných na LV č.518, katastrální území a obec Pustějov, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. Objednavatel posudku: IMEX REALITY s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 613/25/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 613/25/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 613/25/2016 O ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 celku nemovité věci - pozemky zapsané na LV 1140 pro katastrální území Kocléřov, obec Vítězná, okres Trutnov. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č

ZNALECKÝ POSUDEK č - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3522 54-18 o obvyklé ceně nemovitých věcí poz. parc. čís. 36/39 orná půda, 36/46 orná půda, 44 orná půda, 46/2 trvalý travní porost, 46/3 trvalý travní porost, 46/4 trvalý travní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 313/08. Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 313/08. Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12836-116/11 o ceně pozemků zapsaných na LV č.1039, katastrální území a obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4633/16 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Přehradní 195 Dolní Ves, Fryšták. Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Přehradní 195 Dolní Ves, Fryšták. Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13072-352/11 o ceně pozemku ve zjednodušené evidenci, parc.č.2449/2, katastrální území Svatobořice, obec Svatobořice - Mistřín, okres Hodonín. (LV č.1222) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13975-005/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13975-005/14 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13975-005/14 o ceně pozemku ve zjednodušené evidenci, parc.č.2999/1, katastrální území a obec Staříč, okres Frýdek - Místek. (LV č.1301) Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Pavel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 59/4499/2018

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 59/4499/2018 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 59/4499/2018 o ceně obvyklé podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 524 (stavební parcela č. 73, jejíž součástí je stavba: Biskupice, č.p. 21, rodinný dům, pozemková

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 O obvyklé ceně podílu 1/175 nemovitosti - pozemků parc.č. 152/1, 228/28, 488/2, 732/2, 738/11 v katastrálním území Ves Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5431-01/2014 o obvyklé ceně nemovitosti pozemek p.č.599/48 v katastrálním území Radouň u Štětí (kód:738654), obec Štětí, okres Litoměřice Objednavatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/2015 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/6 k celku zemědělského pozemku p.č.475/1 v katastrálním území a v obci Ratboř. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3936-532/2017 o odhadu ceny obvyklé: spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na pozemcích parc.č. 348/7, parc.č. 351/3, parc.č. 351/18, parc.č. 352/9, parc.č. 358/2, parc.č. 384/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5290-275/2011 Zemědělských pozemků p. č. 838, p. č. 843, p. č. 1548/156 a ostatní plochy - neplodné půdy p. č. 1506/59 zapsaných na LV 1608 pro obec Vranovice, katastrální území Vranovice

Více

Znalecký posudek č /3755

Znalecký posudek č /3755 EAB Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 126-2016/3755 O ceně p.p.č. 649 - zahrada v obci a k.ú. Nevcehle, okres Jihlava Vlastník nemovitosti: Na listu vlastnictví číslo 232 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 96-3896/14 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1501/38, 1601/4, 1604/1, 1613, 1615/1 a 1615/3 v k.ú. Mikulůvka, obec Mikulůvka, okres Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2939-251/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2961 a parc.č. 4623/1, v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín (LV 687) Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3172-50/2011 o ceně nemovitosti - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. 3723/27, v k.ú. a obci Zlín. Nemovitost - pozemek je zapsán v Katastru nemovitostí na LV č. 20470 pro k.ú. a

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6448-429/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16 na pozemcích parc. č. 992/11, parc. č. 993/10, parc. č. 997/5 a parc. č. 1006/32, v obci Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 083 EX 4/14 - zjištění ceny obvyklé (tržní v čase a místě obvyklé)

ZNALECKÝ POSUDEK. 083 EX 4/14 - zjištění ceny obvyklé (tržní v čase a místě obvyklé) ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 92/4252/2015 o ceně obvyklé podílu o velikosti 1/4 na nemovitostech zapsaných na LV č. 57 (stavební parcela č. 76-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba, Ohrazenice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2452-51/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 1393 PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4347-183/2018 o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 735/7, včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná, okres Frýdek-Místek (LV č. 1466) Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 216/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 216/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 216/2015 O ceně spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/6 k celku pozemků p.p.č.700/3 a 700/4 a 700/5 a 700/9 a 700/10 (dle LV č. 431) a p.p.č.704 (dle LV č. 16) vše v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1150/2/17. o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1150/2/17. o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava ZNALECKÝ POSUDEK č. 1150/2/17 o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 598-63/2010 o ceně id. ½ nemovitostí: pozemku parc.č. 3726 včetně součástí v obci a k.ú. Nivnice, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský Objednatel posudku: Mgr. Pavla Fučíková, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2469-68/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 2601/65 orná půda, katastrální území Bučovice, obec Bučovice, okres Vyškov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. o ceně pozemku parc.č.3896, katastrální území a obec Kamberk, okres Benešov. (LV č.423)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. o ceně pozemku parc.č.3896, katastrální území a obec Kamberk, okres Benešov. (LV č.423) ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13904-344/13 o ceně pozemku parc.č.3896, katastrální území a obec Kamberk, okres Benešov. (LV č.423) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla

Více

Znalecký posudek č /17

Znalecký posudek č /17 Znalecký posudek č. 6576-116/17 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 73, parc. č. 74, parc. č. 75, parc. č. 77/1, parc. č. 78 a parc. č. 488/9,

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 07 2016 O obvyklé ceně nemovitosti včetně příslušenství : - pozemku - č.parc. st. 45, - součástí je stavba čp. 84, bydlení zapsané na LV č. 317 pro obec a katastrální území Dlouhá Loučka,

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Dodatek č. 1 k ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3489/2018

Dodatek č. 1 k ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3489/2018 Dodatek č. 1 k ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3489/2018 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Nové Hvězdlice, obec Nové Hvězdlice, okres Vyškov: pozemku parc. č. St. 84, parc. č. 2 a parc. č. 3294 Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2546-145/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 467/1 PK a p.č. 467/2 PK, katastrální území Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3912-508/2017 o odhadu ceny obvyklé: spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na pozemku parc.č. 2742/3, vše v katastrálním území Spálov, obci Spálov, okres Nový Jičín (LV č.495)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1474/9

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1474/9 056 EX 9994/09-89 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1474/9 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky parc.č. 418 a 436 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Chotětov, k.ú. Hřivno Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4597-38/16 NEMOVITÁ VĚC: nemovitosti zapsané v LV č. 716 kú. Trboušany a LV č. 60 kú. Kupařovice OBJEDNAVATEL: exekuční úřad Litoměřice soudní exekutor JUDr. Mareš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14166-196/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14166-196/14 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14166-196/14 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na komunikaci parc.č.426/2, katastrální území Radvanice, obec Ostrava, okres Ostrava - město. (LV č.2293) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 445/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 445/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 445/2016 Pozemky Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Radek Zahradník Žerotinovo náměstí 15, 75002 Přerov Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/15 o obvyklé ceně nemovitostí - pozemku p.č. 2648/2 a 2674/13, zapsaných na LV číslo 6, katastrální území Lenešice, obec Lenešice, okres Louny a ocenění jednotlivých práv a závad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 125-4314/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 112/2 v k.ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14148-178/14 o ceně pozemku parc.č.2248, katastrální území Otěvěk, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice. (LV č.675) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2566/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2566/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2566/2016 O ceně obvyklé podílu 1/6 na pozemku č.par.712/31 lesní pozemek včetně porostu, v obci Vacov, okres Prachatice, kat. území Nespice, kraj Jihočeský. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti č.vyhotovení : 1 č.j. 482/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1424-29/2015 o ceně pozemků parc.č. 209/1, 214/1, 217/1 vedených ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru (PK) zapsaných na LV č. 651 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6424-405/16 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 4120/174, parc. č. 4120/198 a parc. č. 4120/201, v obci Bukovany, katastrální území Bukovany u Týnce nad Sázavou, zapsaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 807/277/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 807/277/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 807/277/2011 o ceně obvyklé pozemků č. parc. 70/1, č. parc. 81/1, k.ú. Podkost, obec Libošovice, zapsáno na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Jičín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4864-198/15 o ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 358/3 a parc.č. 358/4 zapsaných na LV č. 157 v KU a obci Stařechovice, okres Prostějov Objednavatel znaleckého posudku: JUDr.Jana Škofová,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 453/135/2010

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 453/135/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 453/135/2010 o ceně obvyklé pozemku č. parc. 1054/3, k.ú. Mořičov, obec Ostrov, zapsáno na LVč. 2459, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Exekutorský úřad Český Krumlov Usnesením ze dne 26.2.2014 čj.: 125 EX 399/05-93. Pro pracovní potřebu objednatele.

Exekutorský úřad Český Krumlov Usnesením ze dne 26.2.2014 čj.: 125 EX 399/05-93. Pro pracovní potřebu objednatele. Znalecký posudek č. 007/5994/2014 Znalecký posudek č. 007/5994/2014 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3394 druhu lesní pozemek o výměře 17 900 m² s lesním porostem v obci a kat. území Trnov, okres Rychnov

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2628-585/2015 o odhadu ceny obvyklé (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) na pozemku parc.č. 146/37, vše v k.ú. Trávník u Osic, obci Osice, okresu Hradec Králové (LV 350) Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 6954/11, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 6954/11, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/2015 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/8 k celku pozemků p.č.50/4 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č.52/1 ostatní plocha a p.p.č.51/3 ostatní plocha v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016

ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016 ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016 Ocenění nemovitostí - pozemků parcela 3380 a 3501 ostatní plocha, ppč. 3814 a 3818 orná půda kú. Svéradice, obec Svéradice, okres Klatovy. Objednatel: Exekutorský úřad Litoměřice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova Olomouc. Č.j.: 057EX 2694/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova Olomouc. Č.j.: 057EX 2694/08 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2331-68/12 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 1402/64 a 1405/86 ostatní plocha a p.č. 4265 a 4391 vinice, katastrální území Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

č /2017 Posudek vyžádal: Exekutorský úřad Brno město, JUDr.Karel Urban, soudní exekutor, Minská 54, Brno, IČ ze dne 17.3.

č /2017 Posudek vyžádal: Exekutorský úřad Brno město, JUDr.Karel Urban, soudní exekutor, Minská 54, Brno, IČ ze dne 17.3. Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 3859-79/2017 Ocenění nemovitosti ideální ¼ pozemkových parcel vedených ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán p.č. 274/19, 274/36 a 426/5 v druhu pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /17

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /17 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3627-115/17 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky na LV č. 338, Pozemky na LV č. 338 Vlastníci stavby: 555911/0667, Paní Marcela Němcová, Valdovská 1366, 19016 Praha, vlastnictví:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 852/029/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 852/029/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 852/029/2012 o ceně obvyklé pozemků č. parc. 528/2, č. parc. 528/18, č. parc. 530/6, k.ú. Straškov, obec Straškov-Vodochody, zapsáno na LV č. 26 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6/ O ceně id. 1/3 pozemků p.č. 1220/107 a 2363 v k.ú. Kněževes u Rakovníka, obec Kněževes, okr. Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6/ O ceně id. 1/3 pozemků p.č. 1220/107 a 2363 v k.ú. Kněževes u Rakovníka, obec Kněževes, okr. Rakovník. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 6/2017 O ceně id. 1/3 pozemků p.č. 1220/107 a 2363 v k.ú. Kněževes u Rakovníka, obec Kněževes, okr. Rakovník. Objednavatel znaleckého posudku: Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Karla Čapka 1331/ Teplice.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Karla Čapka 1331/ Teplice. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13273-133/12 o ceně pozemku parc.č.92/3, katastrální území a obec Rtyně nad Bílinou, okres Teplice. (LV č.378) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty

Více