Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO :10:52 01_Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO :10:52 01_Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů"

Transkript

1 Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO :10:52 01_Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů MUDr. Ctirad Polášek HORA 2 Zdržel se PhDr. Radovan Langer NKH 11 Zdržel se Hran Nehlasoval Karla Vlasáková ODS 23 Zdržel se Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 1 (4%) Návrhová komise: PhDr. Radovan Langer MUDr. Ctirad Polášek Karla Vlasáková Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :11:45 01_Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů MUDr. Ctirad Polášek HORA 2 Nehlasoval

2 Mgr. Blanka Šturalová ANO Zdržel se PhDr. Radovan Langer NKH 11 Nehlasoval Mgr. Jiří Horký HPŽ 14 Zdržel se Hran Nehlasoval Karla Vlasáková ODS 23 Nehlasoval Pro: 15 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 4 (17%) Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiří Horký Mgr. Blanka Šturalová Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO :13:00 00_Program MUDr. Ctirad Polášek HORA 2 Nehlasoval Hran Nehlasoval

3 Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) schvaluje program zastupitelstva města bez připomínek HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO :14:54 02_Kontrola plnění usnesení Hran Nehlasoval Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO

4 :35:09 03_PILOTNÍ PROJEKT SMART CITY Datové centrum ti Mgr. Zdeněk Jemelík HORA 3 Zdržel se Ing. Robert Selzer HORA 4 Zdržel se Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Zdržel se Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Zdržel se Pavel Petr SPD 26 Zdržel se Pro: 15 (65%) Proti: 1 (4%) Zdrželo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 0 (0%) realizaci tohoto pilotního projektu v lokalitě u vlakového a autobusového nádraží a rozpočtové opatření: a) odd pol orj 8 org Kč b) odd pol orj 16 org Kč ad a) investiční příspěvek na vybodování inteligentního parkovacího systému ad b) snížení investiční rezervy města T: O: Bc. A. Macháčková 2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí investičního finančního příspěvku ve výši ,- Kč včetně DPH společnosti Ekoltes Hranice, a.s. na vybudování vedení veřejného osvětlení s technologiií smart city, datového centra a inteligentního kamerového parkovacího systému v lokalitě vlakového a autobusového nádraží, ulice Nádražní v Hraniciích dle přílohy důvodové zprávy a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.

5 O: Ing. R. Bradáč HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO :05:00 04_PILOTNÍ PROJEKT SMART CITY - Mikroelektrárna ti ti ti Mgr. Blanka Šturalová ANO Zdržel se Hran Nehlasoval Hran Zdržel se ti Karla Vlasáková ODS 23 Zdržel se Pro: 13 (57%) Proti: 4 (17%) Zdrželo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 1 (4%) realizaci pilotního projektu mikroelektrárny v budově Domova seniorů. O: Bc. A. Macháčková 2. ukládá Odboru rozvoje města zahájení výběrového řízení na zhotovitele a zahájit realizaci pilotního projektu mikroelektrárny v budově Domova seniorů. T: O: Ing. arch. M. Kuchta HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO :45:42 06_Výkup pozemků v k.ú. Drahotuše - m.

6 Ing. Robert Selzer HORA 4 Nehlasoval Mgr. Blanka Šturalová ANO Nehlasoval Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval Pro: 18 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 3 (13%) doplnění usnesení č. 59/2019-ZM 4 ze dne ve věci výkupu části pozemku parc.č. 1790/4, díl "B", a části pozemku parc.č. 1790/23, díl "A", dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, v k.ú. Drahotuše, z vlastnictví manželů, do vlastnictví města Hranic za cenu 250 Kč/m2 za podmínek: - náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující tj. město Hranice; - manželé doloží souhlas s výmazem zástavního práva na prodávaných částech pozemků; - kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním účastníkem; o podmínku: - město Hranice se zavazuje na své náklady nahradit stávající oplocení, které se nachází na vykupovaných částech pozemků parc.č. 1790/4, díl "B", a pozemku parc.č. 1790/23, díl "A", dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, v k.ú. Drahotuše, plotem stejných parametrů (drátěný plot bez podezdívky) na nově vzniklé hranici pozemků v termínu do a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

7 T: O: Ing. Radomír Bradáč HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO :46:32 07_Prodej a výkup pozemků v k.ú. Středolesí Ing. Robert Selzer HORA 4 Nehlasoval Mgr. Blanka Šturalová ANO Nehlasoval Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pavel Petr SPD 26 Nehlasoval Pro: 16 (70%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 5 (22%) prodej části pozemku parc. č. 828/3 ostatní plocha ostatní komunikace, díl "B" o výměře cca 82 m2, v k. ú. Středolesí dle přílohy č. 2 důvodové zprávy žadatel: cena prodeje: 130 Kč/m2 za podmínek: - podmínkou uzavření kupní smlouvy je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a městem Hranice jako kupujícím na prodej části pozemku parc. č. 14 zahrada, díl "A" o výměře cca 85 m2 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, v k.ú. Středolesí za cenu 112 Kč/m2; - náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, sepisem kupních smluv a jejich vkladem do katastru nemovitostí uhradí účastníci společně s tím, že město Hranice uhradí jednu polovinu těchto nákladů a uhradí také jednu polovinu těchto nákladů;

8 - poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva; - kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním účastníkem a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 2. schvaluje výkup části pozemku parc.č. 14 zahrada, díl "A" o výměře cca 85 m2 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, zapsaného na LV č. 12 pro k.ú. Středolesí z vlastnictví pana, do vlastnictví města Hranic za cenu 112 Kč/m2 za podmínek: - podmínkou uzavření kupní smlouvy je uzavření kupní smlouvy mezi městem Hranice jako prodávajícím a panem jako kupujícím na prodej části pozemku parc. č. 828/3 ostatní plocha ostatní komunikace, díl díl "B" o výměře cca 85 m2 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, v k.ú. Středolesí za cenu 130 Kč/m2; - náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, sepisem kupních smluv a jejich vkladem do katastru nemovitostí uhradí účastníci společně s tím, že město Hranice uhradí jednu polovinu těchto nákladů a uhradí také jednu polovinu těchto nákladů; - poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva; - kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním účastníkem; a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. T: O: Ing. Radomír Bradáč HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO :01:09 08_Projednání návrhu na změnu Územního plánu Hran MUDr. Ctirad Polášek HORA 2 Zdržel se Mgr. Zdeněk Jemelík HORA 3 Zdržel se Ing. Robert Selzer HORA 4 Nehlasoval Hran Nehlasoval Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Zdržel se

9 Pro: 15 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 3 (13%) dle ustanovení 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), návrh na změnu územního plánu Hranic, který podal žadatel, spočívající v převedení pozemku parc. č.1810/2 v k. ú. Hranice z plochy smíšeného nezastavěného území přírodní a zemědělské do plochy zastavitelné, která by umožnila výstavbu individuální stavby pro bydlení, prověřit v souladu s ustanovením 55 stavebního zákona v rámci aktualizace územního plánu (Zpráva o uplatňování územního plánu města Hranic. HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :03:56 09_Změna č. 3 Územního plánu Hranic Mgr. Hana Čamborová NKH 10 Zdržel se Mgr. Karel Machyl HPŽ 15 Nehlasoval Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 3 (13%)

10 obsah změny č. 3 Územního plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 2. schvaluje návrh na rozdělení nákladů na pořízení změny č. 3 Územního plánu Hranic dle důvodové zprávy HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :04:46 10_OZV města Hranic č. 2/2019, kterou se mění Miroslav Raindl ANO Zdržel se Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) Obecně závaznou vyhlášku města Hranic č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2018, o nočním klidu v předloženém znění. O: Miroslav Mann, velitel městské policie HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :08:26 11_Návrh Akčního plánu pro rok 2019

11 Ing. Robert Selzer HORA 4 Nehlasoval Mgr. Marek Nádvorník HPŽ 13 Nehlasoval Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval Pro: 18 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 3 (13%) návrh Akčního plánu pro rok 2019 v předloženém znění/s připomínkami uvedenými v zápise. HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :10:31 12_Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II.

12 Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval MUDr. Ivan Sumara KSČM 20 Nehlasoval Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" v roce ukládá finančnímu odboru zahrnout do rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky na realizace akce "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" ve výši předpokládaných nákladů akce T: O: Ing. Vladimír Zemek 3. schvaluje rozpočtové opatření a) odd pol ORJ 7 ORG ,- Kč b) odd pol ORJ 16 ORG ,- Kč ad a) snížení výdajů na akci Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část ad b) zvýšení investiční rezervy města O: Ing. Vladimír Zemek HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :13:02 13_Rozpočtová opatření Mgr. Hana Čamborová NKH 10 Nehlasoval

13 Mgr. Jiří Horký HPŽ 14 Nehlasoval Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval Pro: 18 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 3 (13%) následující rozpočtová opatření A. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách a) pol orj. 06 org UZ Kč b) odd pol orj. 06 org UZ Kč ad a) příjem dotace od Olomouckého kraje pro Domov seniorů Hranice ad b) transfer Domovu seniorů Hranice B. Daň z příjmů právnických osob za město a) pol orj. 18 org Kč b) odd pol orj. 16 org Kč ad a) daň z příjmů právnických osob za město - příjmy ad b) daň z příjmů právnických osob za město - výdaje C. Dotace Asistenti prevence kriminality a) pol ÚZ orj 13 org Kč b) odd pol ÚZ orj 13 org Kč c) odd pol ÚZ orj 13 org Kč d) odd pol ÚZ orj 13 org Kč e) odd pol ÚZ orj 13 org Kč f) odd pol ÚZ orj 13 org Kč ad a) příjem dotace ad b) výdaje na platy asistentů ad c) výdaje na sociální pojištění ad d) výdaje na zdravotní pojištění ad e) výdaje na dohodu o provedení práce - mentor ad f) výdaje na supervizi

14 D. Propustek pod silnicí I/47 a) odd pol orj 8 org Kč b) odd pol orj 16 org Kč ad a) výdaje na propustek ad b) snížení investiční rezervy HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :14:10 14_Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice Mgr. Hana Čamborová NKH 10 Nehlasoval Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu města v roce 2019 Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace, IČO: o Kč na celkových Kč dle důvodové zprávy O: Mgr. Vojtěch Bušina 2. schvaluje rozpočtové opatřeni: ad a) odd pol orj. 06 org

15 Kč ad b) odd pol orj. 06 org Kč a) zvýšení příspěvku na provoz Domovu seniorů Hranice v roce 2019 b) snížení rezervy pro Domov seniorů Hranice v roce 2019 O: Mgr. Vojtěch Bušina HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :28:58 15_Finanční záležitosti MKZ Hranice Mgr. Zdeněk Jemelík HORA 3 Zdržel se Ing. Robert Selzer HORA 4 Zdržel se PhDr. Radovan Langer NKH 11 Zdržel se Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 1 (4%) zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu města v roce 2019 Městským kulturním zařízením Hranice, příspěvková organizace, IČO: o Kč na celkových Kč O: Mgr. Vojtěch Bušina 2. schvaluje rozpočtové opatření: ad a) odd pol orj. 03 org

16 Kč ad b) odd pol orj. 06 org Kč ad a) navýšení příspěvku na provoz Městských kulturních zařízení Hranice, p. o. v roce 2018 ad b) snížení rezervy pro Domov seniorů v roce 2019 O: Mgr. Vojtěch Bušina HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :33:19 16_Participativní rozpočet Pro: 21 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) zavedení Participativního rozpočtu města Hranic ve smyslu předložené důvodové zprávy. 2. schvaluje zařazení částky 1 mil. Kč do rozpočtu města Hranic na rok 2020 pro účely participativního rozpočtu. 3. ukládá radě města jmenovat pracovní komisi pro hodnocení návrhů podaných v

17 rámci participativního rozpočtu. O: HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :33:58 17_Podání žádosti o dotaci Program regenerace Pro: 21 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) Podání žádosti o dotaci na projekt Restaurování sochy Panny Marie Bolestné z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2019, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. O: Mgr. V. Bušina 2. schvaluje Rozpočtové opatření: a) odd pol orj. 03 org ,- Kč

18 b) odd pol orj. 03 org ,- Kč c) odd pol orj. 16 org ,- Kč ad a) Restaurování sochy Panny Marie Bolestné zapsaná památka, realizace OŠKT ad b) Rozpočtovaný podíl města na dotaci z programu regenerace ad c) Snížení investiční rezervy města O: Ing. Vladimír Zemek 3. pověřuje Starostu města podpisem žádosti o dotaci na projekt Restaurování sochy Panny Marie Bolestné z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2019, dle důvodové zprávy. 4. schvaluje Podání žádosti o dotaci na projekt Restaurování stropních maleb radnice z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2019, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. O: Mgr. V. Bušina 5. schvaluje Rozpočtové opatření: a) odd pol orj. 03 org ,- Kč b) odd pol orj. 16 org ,- Kč ad a) Restaurování stropních maleb na radnici č. p. 71 zapsaná památka, realizace OSM ad b) Snížení investiční rezervy města O: Ing. Vladimír Zemek 6. pověřuje Starostu města podpisem žádosti o dotaci na projekt Restaurování stropních maleb radnice z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2019, dle důvodové zprávy. O: Mgr. V. Bušina HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :34:37 18_Podání žádosti o dotaci - Koncepce veřejného Ing. Robert Selzer HORA 4 Nehlasoval

19 Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) podání žádosti o dotaci na koncepci veřejného osvětlení, koncepci nakládání s dešťovou vodou a nákup infoboxů a spolufinancování projektu ve výši min. 5% způsobilých nákladů akce. O: Bc. A. Macháčková HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :35:59 19_Žádosti o poskytnutí dotací v oblasti tělových MUDr. Ctirad Polášek HORA 2 Zdržel se Daniel Vitonský ANO Zdržel se

20 Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 0 (0%) poskytnutí dotace - SK Hranice, z.s., oddíl kopané, IČO: , se sídlem Žáčkova 1442, Hranice, na akci 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích ve výši Kč dle důvodové zprávy. O: Mgr. V. Bušina 2. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a SK Hranice, z.s., oddíl kopané, IČO: , se sídlem Žáčkova 1442, Hranice, v předloženém znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy O: Mgr. V. Bušina 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace SK Hranice, z.s., oddílu kopané, dle důvodové zprávy O: Mgr. Vojtěch Bušina 4. schvaluje poskytnutí dotace - Hranická rozvojová agentura, z.s., IČO: , se sídlem Tř. 1. máje 328, Hranice, na akci Pokoř své Hranice 2019 ve výši Kč dle důvodové zprávy O: Mgr. Vojtěch Bušina 5. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a Hranickou rozvojovou agenturou, z.s., IČO: , se sídlem Tř. 1. máje 328, Hranice, v předloženém znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy O: Mgr. Vojtěch Bušina 6. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace Hranické rozvojové agentuře, z.s., dle důvodové zprávy O: Mgr. Vojtěch Bušina 7. schvaluje poskytnutí dotace - Pěvecký sbor Cantabile, z.s.,, na akci "THE SINGING WORLD" v

21 Petrohradu v Rusku ve výši Kč dle důvodové zprávy O: Mgr. Vojtěch Bušina 8. schvaluje rozpočtové opatření: a) odd pol orj. 05 ORG Kč b) odd pol orj. 05 ORG Kč ad a) dotace v oblasti kultury zapsanému spolku ad b) snížení rezervy na dotace mimo grantové řízení v oblasti tělovýchovy neziskovým organizacím dle důvodové zprávy O: Ing. Vladimír Zemek 9. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a Pěveckým sborem Cantabile, z.s., IČO: ,, v předloženém znění uvedeném v příloze č. 10 důvodové zprávy 10. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace Pěvecký sbor Cantabile, z.s., dle důvodové zprávy HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :38:51 20_Žádost o dotaci mimo grantové řízení - publika

22 Pro: 21 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) poskytnutí dotace Doc. Tomáši Pospěchovi, Ph. D., na realizaci knihy Hranická architektura dle důvodové zprávy 2. schvaluje rozpočtové opatření: a) odd pol orj. 03 ORG ,- b) odd pol orj. 16 ORG ,- ad a) zvýšení výdajů na dotace mimo dotační řízení v oblasti kultury fyzickým osobám podnikajícím ad b) snížení rezervy dle důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení mezi městem Hranice a Doc. Tomášem Pospěchem, Ph. D., smlouva č ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy 4 pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace uvedené v bodě 3 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :39:11 21_Žádost Elimu Hranice o.p.s. o prodloužení doby

23 Pro: 21 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) na žádost společnosti ELIM Hranice, o. p. s., IČ: , se sídlem Hranická 94, Hranice IV - Drahotuše, prodloužení lhůty k vyúčtování příspěvku na provoz Nízkoprahového denního centra, a to z na , dle důvodové zprávy. O: M. Pešanová 2. schvaluje Dodatek č. 1, ke Smlouvě o příspěvku na rekonstrukci a provoz Nízkoprahového denního centra číslo: ze dne , a to ve znění uvedeném v příloze č. 3. O: M. Pešanová 3. pověřuje starostu Města Hranice podpisem Dodatku č. 1 uvedeného v bodě č. 2. O: M. Pešanová HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :39:38 22_Neinvestiční dotace Elimu Hranice, o.p.s pro

24 Pro: 21 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) v souladu s rámcovou Smlouvou o provozování Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ze dne , poskytnutí neinvestiční dotace křesťanské společnosti ELIM Hranice o.p.s., IČ: , se sídlem Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, na provozování Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči pro rok 2019, a to ve výši ,- Kč, dle důvodové zprávy. O: M. Pešanová 2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení, pro rok 2019, mezi městem Hranice, IČO: , se sídlem Pernštejnské nám. 1, Hranice a společností ELIM Hranice, o.p.s, IČO se sídlem Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, smlouvu č , ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. O: M. Pešanová 3. pověřuje starostu Města Hranice podpisem smlouvy uvedené v bodě č. 2. O: M. Pešanová HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :40:09 23_Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2018 Ing. Robert Selzer HORA 4 Zdržel se

25 Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%) 1. bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ Hranice za rok 2018, včetně zprávy o systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :49:45 24_Zpráva o činnosti Městské policie Hranice Ing. Robert Selzer HORA 4 Nehlasoval Daniel Vitonský ANO Nehlasoval Hran Nehlasoval Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (17%)

26 1. bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Hranice za rok 2018 v předloženém znění. O: Miroslav Mann, velitel městské policie 2. bere na vědomí zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Obvodního oddělení Policie České republiky Hranice za rok 2018 v předloženém znění. O: Miroslav Mann, velitel městské policie HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :50:38 25_Projekt Smart Commuting - spolufinancování Jiří Kudláček NKH 9 Nehlasoval PhDr. Radovan Langer NKH 11 Nehlasoval Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) spolufinancování ve výši 15 % skutečných nákladů na vypracování části Plánu udržitelné městské mobility (analytická část a dopravní model) v rámci projektu Smart Commuting dle důvodové zprávy T: O: Bc. A. Macháčková, Ing. arch. M. Kuchta

27 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :06:09 26_Městská hromadná doprava zdarma - Dodatek č. 3 Ing. Robert Selzer HORA 4 Zdržel se Miroslav Raindl ANO Nehlasoval PhDr. Radovan Langer NKH 11 Nehlasoval Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Zdržel se Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 2 (9%) Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské hromadné dopravy na území města Hranic. O: Ing. Radomír Bradáč HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :29:55 27_Cyklověž ti Mgr. Zdeněk Jemelík HORA 3 Zdržel se ti

28 ti Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Zdržel se Pavel Petr SPD 26 Zdržel se Pro: 15 (65%) Proti: 3 (13%) Zdrželo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 0 (0%) 1. bere na vědomí informace o přípravě akce "Cyklověž", dle důvodové zprávy 2. schvaluje přípravu akce "Cyklověž" dle důvodové zprávy 3. schvaluje následující rozpočtová opatření na přípravu akce "Cyklověž" A. Zajištění průzkumů, projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a) odd pol orj. 03 org ,- Kč b) odd pol orj. 16 org ,- Kč ad a) navýšení výdajů odboru rozvoje města ad b) snížení investiční rezervy města B. Zajištění inženýrsko-dopravní analýzy a) odd pol orj. 03 org ,- Kč b) odd pol orj. 16 org ,- Kč ad a) navýšení výdajů oddělení podpory rozvoje řízení města ad b) snížení investiční rezervy města HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :32:14 28_Oprava podhledu a podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ

29 Ing. Robert Selzer HORA 4 Nehlasoval Mgr. Miroslav Raindl KSČM 19 Nehlasoval Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) rozpočtové opatření na opravu podhledu a podlahy tělocvičny ZŠ, MŠ Šromotovo a) Odd pol 5171 ORJ 2 ORG Kč b) Odd pol 6901 ORJ 16 ORG Kč ad a) výdaje na opravu podhledu a podlahy ZŠ a MŠ Šromotovo ad b) snížení investiční rezervy města O: Ing. arch. M. Kuchta HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :37:10 29_Úprava proluky vedle Synagogy MUDr. Ctirad Polášek HORA 2 Zdržel se Mgr. Zdeněk Jemelík HORA 3 Nehlasoval Ing. Robert Selzer HORA 4 Zdržel se

30 Mgr. Jiří Horký HPŽ 14 Zdržel se Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 1 (4%) Rozpočtové opatření na akci "Úprava proluky vedle Synagogy" dle předložené důvodové zprávy: a) odd pol orj 10 org Kč b) odd pol orj 10 org Kč c) odd pol orj 3 org Kč d) odd pol orj 16 org Kč ad a) výdaje pořízení kulturního předmětu v rámci akce "Úprava proluky vedle Synagogy" ad b) snížení výdajů na úpravu proluky ad c) příjmy z přijetí darů ad d) snížení investiční rezervy města O: Ing. Vladimír Zemek HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :37:51 30_Dostavba kanalizace Hranice - Smlouva o prodej Mgr. Zdeněk Jemelík HORA 3 Nehlasoval

31 Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) uzavření Kupní smlouvy mezi městem Hranice IČO: , se sídlem MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, Hranice a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČO: , se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, Přerov, v předloženém znění. 2. pověřuje starostu města Hranice podpisem Kupní smlouvy uvedené v bodě 1 tohoto usnesení O: Ing. arch. M. Kuchta HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :40:31 31_Informace o zpracovaných územních studiích Hran Nehlasoval

32 Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 1. bere na vědomí informaci o zpracovaných územních studiích dle důvodové zprávy HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :41:36 32_Pořízení změny č. 2 regulačního plánu Drahotu Hran Nehlasoval Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 1. rozhodlo

33 v souladu s 72 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších úprav (dále jen "stavební zákon"), o pořízení změny č. 2 regulačního plánu "Drahotuše - Na Vápenkami", z vlastního podnětu 2. schvaluje pořízení změny č. 2 regulačního plánu "Drahotuše - Nad Vápenkami" zkráceným postupem, dle 72 až 75 stavebního zákona 3. schvaluje obsah změny č. 2 regulačního plánu "Drahotuše - Nad Vápenkami" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. ukládá Městskému úřadu Hranice, Odboru rozvoje města, zahájit práce na pořízení změny č. 2 regulačního plánu "Drahotuše - Nad Vápenkami" T: O: Ing. arch. M. Kuchta HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :43:47 33_Průmyslová zóna Potštátská - smlouva o budoucí Hran Nehlasoval Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Hranice a HRKLOMI družstvo, IČO se

34 sídlem Družstevní 402, Hranice I - Město dle přílohy důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. O: Ing. Radomír Bradáč HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :46:38 34_Prodej a výkup pozemků v k.ú. Hranice - rekon PhDr. Radovan Langer NKH 11 Nehlasoval Hran Nehlasoval Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) prodej části pozemku parc.č ostatní plocha v k.ú. Hranice, dle geometrického plánu č /2018 ze dne č. 59/2018 který je přílohou č. 2 označený jako pozemek parc.č. 2468/2 o výměře 66 m2 žadatel: cena prodeje: 380 Kč/m2 za podmínek: - s kupní smlouvou bude současně uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a městem Hranice jako kupujícím ve věci prodeje části pozemku parc. č. 2084/6 ostatní plocha v k.ú. Hranice, dle geometrického plánu č /2018 ze dne č. 59/2018 který je přílohou č. 2 označený jako pozemek parc.č. 2084/15 o výměře 25 m2 za cenu 380 Kč/m2 - náklady spojené se sepisem kupních smluv a jejich vkladem do

35 katastru nemovitostí uhradí účastníci společně s tím, že město Hranice uhradí jednu polovinu těchto nákladů a, uhradí také jednu polovinu těchto nákladů; - poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva, - kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním účastníkem. a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy O: Ing. Radomír Bradáč 2. schvaluje výkup části pozemku parc. č. 2084/6 ostatní plocha v k.ú. Hranice, dle geometrického plánu č /2018 ze dne č. 59/2018 který je přílohou č. 2 označený jako pozemek parc.č. 2084/15 o výměře 25 m2 z vlastnictví za cenu 380 Kč/m2 za podmínek: - s kupní smlouvou bude současně uzavřena kupní smlouva mezi městem Hranice jako prodávajícím a kupujícím ve věci prodeje části pozemku parc.č ostatní plocha v k.ú. Hranice, dle geometrického plánu č /2018 ze dne č. 59/2018 který je přílohou č. 2 označený jako pozemek parc.č. 2468/2 o výměře 66 m2 - náklady spojené se sepisem kupních smluv a jejich vkladem do katastru nemovitostí uhradí účastníci společně s tím, že město Hranice uhradí jednu polovinu těchto nákladů a, uhradí také jednu polovinu těchto nákladů; - poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva, - kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním účastníkem a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. O: Ing. Radomír Bradáč 3. schvaluje zřízení služebnosti pro strpění zřízení, umístění a provozování opěrné zídky ( stavbě v katastru nemovitostí neevidované) a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běžné údržby opěrné zídky v rozsahu dle geometrického plánu č /2018 ze dne , který je přílohou č. 2 ve prospěch pozemku parc. č. 2078/15 v rozsahu dle geometrického plánu č /2018 ze dne , který je přílohou č. 2 zatěžující pozemek parc. č. 2084/6 v k.ú. Hranice oprávněný: město Hranice povinný: cena: Kč ( 500 Kč z každý započatý metr m2 věcného břemene) podmínky: - náklady spojené s vkladem smlouvy hradí oprávněný; - cena za zřízení věcného břemene bude uhrazena nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy posledním účastníkem; - návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán až po úhradě ceny; a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. O: Ing. Radomír Bradáč HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :47:42 35_Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. Lhot

36 PhDr. Radovan Langer NKH 11 Nehlasoval Hran Nehlasoval Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) prodej části pozemku parc. č. 2/1 zahrada v k. ú. Lhotka u Hranic, dle geometrického plánu č /2019 ze dne označený jako parc.č. 2/12 o výměře 247 m2 viz. příloha č.3 důvodové zprávy žadatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČO se sídlem Šířava 482/21, Přerov cena prodeje: 300 Kč/m2 včetně DPH za podmínek: - zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady města; - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude předmětná nemovitost prodána, složená jistota bude vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o prodeji předmětné nemovitosti; - pokud zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty; - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost prodána, složená jistota bude považována za zálohu kupní ceny; - nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu a to na

37 základě vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne vystavení s tím, že faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy posledním účastníkem. - nabyvatel se zavazuje uhradit náklady na vypracování geometrického plánu příp. znaleckého posudku a to na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne vystavení; - v případě, že nedojde k splnění výše uvedených podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy; - poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva; a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. O: Ing. Radomír Bradáč HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :48:21 36_Směna pozemků k.ú. Velká u Hranic a k.ú. Hran PhDr. Radovan Langer NKH 11 Nehlasoval Hran Nehlasoval Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%)

38 směnu pozemku parc. č orná půda v k.ú. Velká u Hranic z vlastnictví města Hranic do vlastnictví České republiky - Státní pozemkový úřad IČO za podmínek uvedených v smlouvě viz. příloha č. 3 důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle přílohy č. 3 O: Ing. Radomír Bradáč HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :49:03 37_Žádost o zrušení předkupního práva PhDr. Radovan Langer NKH 11 Nehlasoval Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) zrušení předkupního práva evidovaného na LV 788 pro k.ú. Hranice, obec Hranice zatěžující pozemky parc.č. st. 852/1 a parc.č. st. 852/4 v k.ú. Hranice a pověřuje starostu města k podpisu dohody o zrušení předkupního práva O: Ing. Radomír Bradáč

39 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO :50:47 38_Stížnost na nerovný přístup při vybírání poplatků PhDr. Radovan Langer NKH 11 Nehlasoval Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 1. bere na vědomí odpověď na stížnost na nerovný přístup při vybírání poplatku za odpad uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Usnesení 98/2019 - ZM 6 ze dne 25. 4. 2019 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

1. schvaluje realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" v roce 2020

1. schvaluje realizaci akce Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část v roce 2020 Usnesení 100/2019 - ZM 6 ze dne 25. 4. 2019 PILOTNÍ PROJEKT SMART CITY Datové centrum, chytré veřejné osvětlení a inteligentní parkovací systém v lokalitě u vlakového a autobusového nádraží realizaci tohoto

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Kudláček Jiří, starosta Vedoucí odborů Vedoucí odborů Alena Kadlecová

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Jiří Kudláček Vedoucí odboru Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017 Usnesení - ZM 24 ze dne 12. 10. 2017 Informace pro občany města o činnosti orgánů obce 1. bere na vědomí informace pro

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Usnesení 201/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 34 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5.

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. PhDr.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018 Usnesení 642/2018 - ZM 27 ze dne 22. 2. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 643/2018 -

Více

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 11. 2017 Usnesení 596/2017 - ZM 25 ze dne 9. 11. 2017 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 597/2017 -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Usnesení 457/2017 - ZM 19 ze dne 23. 2. 2017 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 458/2017 -

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 33 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k.ú. Nový Hrozenkov

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k.ú. Nový Hrozenkov MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Usnesení 688/2018 - ZM 29 ze dne 19. 4. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 325/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 325/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: PhDr. Vladimír Juračka Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Jiří Kudláček Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 11. 2017 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Usnesení 389/2016 - ZM 17 ze dne 10. 11. 2016 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Usnesení 515/2017 - ZM 22 ze dne 22. 6. 2017 Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky program

Více

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Usnesení 11/2018 - ZM 2 ze dne 29. 11. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Usnesení 712/2018 - ZM 30 ze dne 21. 6. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 846/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 846/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 23 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

USNESENÍ. z 15. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 15. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Usnesení 323/2016 - ZM 15 ze dne 8. 9. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 324/2016 - ZM

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Usnesení 182/2015 - ZM 9 ze dne 12. 11. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 183/2015 -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Usnesení 691/2014 - ZM 29 ze dne 20. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.2.2014

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej částí pozemku parc.č. 1055/13 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej částí pozemku parc.č. 1055/13 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, Bc.Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 42 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 28. 4. 2016 Usnesení 268/2016 - ZM 13 ze dne 28. 4. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Jiří Kudláček Usnesení

Více

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Usnesení 717/2014 - ZM 30 ze dne 3. 4. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.4.2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc. č. 2249/76 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc. č. 2249/76 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 43 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 31 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 34 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 9. 4. 2019 Usnesení 296/2019 - RM 9 ze dne 9. 4. 2019 Vzduchotechnika Domova seniorů - výběr zhotovitele - PER ROLLAM 1. bere na vědomí zprávu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměry na prodeje pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměry na prodeje pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Usnesení 448/2012 - ZM 18 ze dne 15. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 15.11.2012

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 11. 02. 2016 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starosta

Více

USNESENÍ. z 22. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 22. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 22. schůze Rady města Hranic, dne 2. 2. 2016 Usnesení 732/2016 - RM 22 ze dne 2. 2. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise Usnesení 733/2016 - RM 22 ze

Více

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 13.12.2012 16:18:06 00Program Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 18 (90%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (10%) Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc Ludmila

Více

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Usnesení 801/2014 - ZM 33 ze dne 4. 9. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.9.2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Usnesení 587/2013 - ZM 25 ze dne 5. 9. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 5.9.2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 29 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Usnesení 743/2018 - ZM 31 ze dne 20. 9. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Usnesení 292/2016 - ZM 14 ze dne 23. 6. 2016 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Usnesení 612/2013 - ZM 26 ze dne 10. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.10.2013

Více