VLAŠIM. REGULAČNÍ PLÁN č. 7 NÁVRH ZMĚNY č. 1 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, Bystřice autorizace ČKA POŘIZOVATEL:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLAŠIM. REGULAČNÍ PLÁN č. 7 NÁVRH ZMĚNY č. 1 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, Bystřice autorizace ČKA POŘIZOVATEL:"

Transkript

1 VLAŠIM REGULAČNÍ PLÁN č. 7 NÁVRH ZMĚNY č. 1 ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, Bystřice autorizace ČKA MěÚ Vlašim DATUM: leden 2020

2 Revize textu RP formou pokynu k úpravě. Barevné značení: - modře přeškrtnutě texty k odstranění - červeně podtrženě texty nové - černě texty beze změny

3 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/2020 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY... 3 II. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ... 3 III. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY... 7 IV. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ... 8 V. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 8 VI. PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU... 9 VII. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT, V PŘÍPADĚ, ŽE NAHRAZUJE PRO TYTO STAVBY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, TÉŽ S UVEDENÍM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ DOTČENÝCH VYMEZENÍMVYMEZENÍ... 9 VIII. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA... 9 IX. VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ RP NAHRAZUJE X. ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI I. vymezení Řešeného území... 3 II. Podmínky pro vymezení a využití pozemků... 3 III. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury... 9 IV. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území V. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí VI. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví VII. Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit VIII. Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo IX. Výčet územních rozhodnutí, která rp nahrazuje X. údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části

4 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/

5 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/2020 I. VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHYHO ÚZEMÍ 1. Řešené území bylo je vymezeno v ÚP Vlašim, vydaném v r Součástí schváleného ÚP bylo i zadání RP s konkrétním vymezením řešeného území. 2. Regulační plány na sebe v centru města navazují a tvoří tak jednolitou plochu zaujímající historické i novodobé centrum města, které vyžaduje podrobnou regulaci ploch. RP nenavazuje přímo na ostatní RP, ale navazuje na ní svojí logikou a potřebami. II. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ Obecně vzhledem k přesnosti podkladové mapy lze u všech styčných ploch s výjimkou stavební čáry předpokládat rozptyl +/- 250mm na každou stranu. U stavební čáry je nutné zachovat čáru souvislou v celém jejím průběhu, posun o výše uvedené hodnoty nesmí čáru zalomit (např. v případě blokové navazující zástavby). DEFINICE POJMŮ: A) Stavební čára závazná Stavební čára definuje povinnou hranu objektu ve vztahu k veřejnému prostoru Objekt musí přiléhat k čáře po celé délce svého obvodu, pokud není dále uvedeno jinak Objekt nemusí k čáře přiléhat v přízemí ve styku s upraveným terénem v případě, že na stavební čáru navazuje plocha otevřeného parteru podloubí; pro ostatní podlaží je čára závazná. Střecha objektu smí před stavební čáru přesahovat max. 500mm. Arkýř nebo balkon může před čáru předstupovat na max. vyložení 500mm; přičemž musí splnit další podmínky spodní úroveň arkýře je minimálně 3000mm nad úrovní přilehlého upraveného terénu, celková plocha arkýře je do 50% plochy fasády objektu, arkýř je pravoúhlý, lichoběžníkový nebo zaoblený. Rizalit může před čáru předstoupit max. o 250mm, a to pouze v případě, že se nejedná o rizalit ve styku se sousední budovou. Další podmínkou je jeho maximální plocha do 70% plochy fasády. Rizalit musí být pravoúhlý nebo zaoblený. Před stavební čáru nesmí předstupovat žádná schodiště do nových objektů. Pro posouzení, zda smí u rekonstrukce předstoupit schody před čáru je rozhodující datum první kolaudace (nebo užívání stavby) ve vztahu k datu vydání RP. Stavební čára není závazná pro stavby dočasné umístěné max. 6 měsíců v roce a umisťované v ostatních plochách v souladu s jejich podmínkami. V případě sedlové střechy bude umístění hlavního hřebene vždy rovnoběžné se stavební čárou. Za hlavní hřeben se považuje vždy ten nejvyšší a současně nejdelší. U blokové zástavby nemusí objekt být po celé délce stavební čáry v délce pozemku, tzn., že stavební čára je poté závazná pro hranu oplocení nebo vjezdu. U staveb občanského vybavení ve veřejném zájmu lze překročit stavební čáru až o 1m směrem do veřejného prostoru, při splnění ostatních podmínek. B) Veřejné prostranství - podloubí Průchod musí umožnit plynulý bezbariérový pohyb chodců, včetně osob se zhoršenou pohyblivostí nebo orientací Minimální šíře profilu podloubí je 3000mm, jeho umístění je dáno umístěním v RP Minimální výška podloubí je dána normovými hodnotami Součástí vydaných rozhodnutí pro stavby obsahující průchod bude podmínka trvalého osvětlení (v souvislosti s požadavky na osvětlení veřejného prostoru) 3-11

6 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/2020 Do min. profilu průchodu nelze umístit žádnou reklamní stavbu ani zařízení, ani stavbu dočasnou Při zachování minimálního profilu průchodu lze do plochy podloubí umístit i komerční prostory s požadavkem na minimálně 50% celkového prosklení těchto prostor PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ POZEMKŮ: 1. Pozemky lze dělit a slučovat dle potřeb jednotlivých staveb, přičemž nelze spojit plochy vymezené ve veřejném prostoru a plochy ostatní. 2. Pro potřeby staveb není vymezena minimální velikost pozemku. OBECNĚ PLATNÉ REGULACE : 1. Na jedné stavbě budou umístěny maximálně dva z dále uvedených tvarů oken, ostatní tvary jsou nepřípustné: čtvercové, obdélné, trojúhelníkové, kulaté, oválné, obdélné se zaklenutým nadpražím. V případě rozsáhlejších staveb lze rozdělením fasády na jednotlivé sekce (po celé výšce objektu) připustit jiný počet oken na fasádě, pro každou sekci pak ale nadále platí podmínka max. dvou tvarů oken. Nevztahuje se na střešní okna. Tento regulativ neplatí pro stavby občanského vybavení ve veřejném zájmu zda se jedná o takovou stavbu určí rada města. 2. Vrata a dveře na uliční fasádě u novostaveb budou mít vždy pravoúhlý tvar. Pokud tomu jiné právní předpisy nebrání, bude jejich otevírání vždy směrem do budovy. 3. Barevnost jednotlivých staveb bude posuzována vždy s ohledem na sousední nemovitost. Sytost barev v ploše větší než 70% fasády bude do 60% sytosti daného odstínu. 4. Na stavbě bude vždy pouze jeden typ vikýře; tento požadavek neplatí pro zakončení rizalitu nebo arkýře v ploše střechy. V tomto případě může být toto zakončení provedeno odlišně od zbytku střechy. V případě více rizalitů nebo arkýřů je nutné dodržet shodnost zakončení nebo jejich symetrii. 5. Vikýře nesmí zabírat půdorysně více nežli 50% střechy, stejně tak ani v uličním prostoru nesmí být plocha vikýřů větší než 50% čelní plochy střechy měřeno na čelním kolmém pohledu. Vikýř nesmí začínat blíže než 1,5m od štítu budovy, toto ustanovení se nevztahuje na ukončení rizalitu nebo arkýře Oplocení musí mít max. výšku 1,8m, v případě svažitého pozemku lze odskoky tuto výšku zvyšovat až na 2,1m. Požadavek na průhlednost oplocení RP nestanovuje. 6. Sklon a typ střechy a výšková hladina je stanovena pro jednotlivé plochy budov. 7. Při maximálním využití plochy zástavby z RP je nutné dodržet min. plochu zeleně stanovené v ÚP. Regulační plán tento požadavek nijak nemění. Pro výpočet plochy nelze využít oddělený pozemek v cizím vlastnictví, ani v případě uzavření smlouvy nebo dohody. 8. V případě, že bude plot provedený jako plný ve více než 80% plochy, musí být proveden jako omítaný V případě blokové zástavby musí být stavba umístěna na hranici pozemku tak, aby umožnila plynulé navázání stavby další bez omezení. Tzn. nesmí směrem k sousednímu pozemku obsahovat žádná okna ani větrací otvory. V případě odstupu od hranice pozemku musí být tato vzdálenost minimálně 1,2m za podmínky souhlasu se stavbou sousední nemovitosti na hranici pozemku Okna do sousedních pozemků mohou být jako dočasná opatření s výslovným souhlasem majitele tohoto sousedního pozemku; tato okna nelze využít pro výpočet oslunění a osvětlení dle ČSN. V případě požadavku na rozšíření zástavby sousedního pozemku je nutné tato okna odstranit Regulace ploch mimo budovy se netýká staveb dočasných pro veřejné kulturní akce, trhy apod RP nereguluje podzemní stavby a nemá na ně specifické požadavky, podzemní stavby ale nesmějí znemožnit primární využití pozemku. Podzemní stavbu dále nelze povolit, pokud neumožňuje využití povolené pro stavbu nadzemní v rozsahu RP. 13. Architektonickou část projektové dokumentace může vypracovávat pouze autorizovaný architekt, protože veškeré stavby v ploše RP jsou zároveň v ploše urbanisticky hodnotného území. Stejný požadavek je kladen na všechny úpravy a stavby v ploše veřejného prostranství. 4-11

7 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/ Regulace v plochách staveb se nevztahují na stavby doplňkové ke stavbě hlavní, pokud se jedná o stavby, které neobsahují pobytové místnosti ani hygienické zařízení, nejsou vytápěné a mají nejvyšší výšku 5m nad okolní terén. Jedná se zejména o pergoly, kryté terasy apod Stavby samostatných garáží jsou povoleny pouze ve vnitrobloku. Stavba nesmí znemožnit zástavbu v líci stavební čáry Při splnění dalších podmínek není definována hrana zástavby směrem do vnitrobloků ploch pro stavby. DEFINICE PLOCH: A) Zeleň soukromá PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. Zeleň 2. Dětské hřiště 3. Vodní plochy přírodního charakteru, okrasné fontány, jezírka apod. 4. Sochy, jiná umělecká díla 5. Mobiliář pro potřeby bydlení a odpočinkového využití PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. Zpevněné chodníky pro pěší 2. Plochy pro odstavování vozidel 3. Vjezdy na pozemky 4. Zpevněné plochy pro potřeby bydlení (gril, venkovní sezení atd.) 5. Oplocení PROSTOROVÉ, PLOŠNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 1. Pro chodníky a zpevněné plochy smí být použit pouze hutněný násyp nebo prvková dlažba 2. Hřiště nesmějí obsahovat zastřešené stavby s výjimkou zastřešených herních prvků B) Veřejné prostranství II. PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. Parkoviště pro osobní vozy 2. Možné dočasné stání pro zásobování i pro nákladní vozidla 3. Veřejná zeleň 4. Vodní plochy přírodního i umělého charakteru, okrasné fontány, jezírka apod. 5. Plochy pro pěší provoz 6. Dětské hřiště 7. Sochy, umělecká díla, městský mobiliář 8. Vozovka a její příslušenství, zastávky MD PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. Stavby dočasné po dobu max. 4měsíce v roce 2. Dočasný vjezd na staveniště PROSTOROVÉ, PLOŠNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 1. Prvková dlažba, kamenná dlažba 2. Vozovka bez požadavku na povrch 3. Zeleň v truhlících do v. 800mm nad okolní terén 4. Zeleň součástí terénu 5. Stavby dočasné do 16m2 a v. 3m; max. 10% celkové plochy 5-11

8 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/ Regulace staveb se nevztahuje na prodejní stánky a jiná zařízení pro trhy a společenské události, které mají pouze nárazový charakter DEFINICE STAVEB: I. Zástavba v ploše 4_3 PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. stavby bytových a polyfunkčních objektů 2. škola, školka nebo jiná stavba občanského využití v rámci stavby polyfunkční 3. zpevněné plochy 4. zeleň, vodní plochy 5. zahrady bez účelových staveb pro zemědělskou malovýrobu 6. trasy ing. sítí PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. podnikatelská činnost bez zvýšeného nároku na dopravní obsluhu 2. podnikatelská činnost, která svým působením nepříznivě neovlivní okolí 3. maloobchodní zařízení do 100m 2 prodejní plochy 4. restaurace, hotel, penzion (ve smyslu vyhlášky 501/2006Sb., 2, odst. c) 5. garáže součástí staveb hlavních NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti, stavby: 1. výroba 2. skladové plochy 3. jakékoliv stavby pro zemědělství včetně staveb pro samozásobitelskou činnost a chov 4. služby, které svou činností, hlukem, zápachem či jiným způsobem ovlivňují okolí nad míru přípustnou pro bydlení PROSTOROVÉ, PLOŠNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 1. objekty jsou pravoúhlé, pokud není definováno regulačním plánem jinak 2. případné jiné půdorysné tvary než pravoúhlé mohou být v max. 20% půdorysné plochy domu, pokud není definováno regulačním plánem jinak 3. tvar střech : sedlová, valbová, polovalbová, pultová a plochá, včetně kombinací 4. výška je limitována přilehlou zástavbou (využito definice 85 zákona č. 183/2006 Sb.), kterou nesmí překročit o více než 3m ve kterékoliv části; maximální výška zástavby je 4 nadzemní podlaží při maximální výšce 12m římsy a 15m hřebene (nebo římsy uskakujícího podlaží uskočeného minimálně o 1,5m směrem dovnitř) od průměrné výšky přilehlého terénu 5. zastavěná plocha pozemků pro zástavbu max. 80%; plocha zeleně min. 20% 6. do plochy zeleně lze započítat 50% i plochu intenzivního ozelenění jednotlivých pater a střech; minimální započítávaná plocha je 0,5 x 1m, přičemž žádný z těchto rozměrů nesmí být menší 7. Před líc dvorní fasády lze umístit zavěšené balkonové konstrukce do vykonzolování 900mm i za hranu zastavění; v tomto případě může být tato konzola kryta střechou protaženou o hodnotu konzoly. Spodní úroveň balkonu je minimálně 3000mm nad úrovní přilehlého upraveného terénu II. Soliterní stavba v ploše 6_1 PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. stavby a plochy pro služby 2. stavby pro administrativní využití 3. škola, školka nebo jiná stavba občanského využití 4. zpevněné plochy 5. zeleň, vodní plocha 6. zahrada bez účelových staveb pro zemědělskou malovýrobu 6-11

9 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/ trasy ing. sítí PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. podnikatelská činnost bez zvýšeného nároku na dopravní obsluhu 2. podnikatelská činnost, která svým působením nepříznivě neovlivní okolí 3. restaurace, hotel, penzion (ve smyslu vyhlášky 501/2006Sb., 2, odst. c) 4. garáže součástí stavby hlavní NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti, stavby: 1. výroba 2. skladové plochy 3. jakékoliv stavby pro zemědělství včetně staveb pro samozásobitelskou činnost a chov 4. služby, které svou činností, hlukem, zápachem či jiným způsobem ovlivňují okolí nad míru přípustnou pro bydlení PROSTOROVÉ, PLOŠNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 1. obrys objektu je definován konkrétně regulačním plánem, není nutné plochu vyplnit na 100%, ale fasáda musí odpovídat závazné stavební čáře a podloubí 2. tvar střech : pultová a plochá, včetně kombinací sklon střech není omezen (neplatí zde definice uvedené v obecných regulacích) 3. maximální výška zástavby je 4 nadzemní podlaží při maximální výšce 13m římsy a 17m hřebene (nebo římsy uskakujícího podlaží uskočeného minimálně o 1,5m směrem dovnitř) od průměrné výšky přilehlého terénu III. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Veřejná technická infrastruktura: 1. RP nijak neomezuje umisťování tras technické infrastruktury v jednotlivých plochách; základní podmínkou je ovšem umístění tak, aby neznemožňovalo využití ploch pro její primární využití. 2. V ploše RP se nepředpokládá stavba trafostanice, v případě nutnosti lze tuto stavbu umístit do kterékoliv plochy nebo stavby. 3. V ploše RP nebude umisťována žádná nadzemní trasa inženýrských sítí. 4. Regulativy pro jednotlivé plochy neomezují stavby pro veřejné osvětlení a dopravní značení; toto ustanovení se nevztahuje na reklamní zařízení a stavby, pokud nejsou součástí stavby dopravní vybavenosti. Veřejná dopravní infrastruktura: RP vymezuje konkrétní využití ploch pro chodníky (s dalším využitím) a vozovku vymezenou v souladu s ČSN. Vozovka PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. Vozovka v souladu s ČSN 2. Technologické prvky vozovky PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. V souladu s provozem na pozemních komunikacích PROSTOROVÉ, PLOŠNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 1. Prvková dlažba, asfalt, beton 7-11

10 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/2020 Chodník PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. Zpevněné plochy pro pohyb chodců 2. Oddělené pruhy pro pohyb cyklistů 3. Možné dočasné stání pro zásobování i pro nákladní vozidla 4. Veřejná zeleň 5. Vjezd do budov jako trvalá úprava 6. Dopravní značky, městský mobiliář, prvky veřejného osvětlení 7. Sochy, jiná umělecká díla PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. Stavby drobných prodejen (trafika atd.) do velikosti 16m2 a v.3m 2. Dočasný vjezd na staveniště 3. Změna umístění zastávky hromadné dopravy včetně jejího příslušenství 4. Stavby pro reklamu PROSTOROVÉ, PLOŠNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 1. Prvková dlažba, asfalt, beton 2. Zeleň v truhlících do v. 800mm nad okolní terén 3. Zeleň součástí terénu IV. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 1. RP definuje plochy s konkrétní regulací, stanovil stavební čáru a další definice území. 2. Návrh RP je dostatečným nástrojem pro vlastní ochranu území. V. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1. RP definuje konkrétní plochy veřejné zeleně s další regulací:nezpřesňuje požadavky z ÚP. Veřejná zeleň PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. Zeleň 2. Dětské hřiště 3. Vodní plochy přírodního charakteru, okrasné fontány, jezírka apod. 4. Sochy, jiná umělecká díla PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 1. Zpevněné chodníky pro pěší PROSTOROVÉ, PLOŠNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 1. Hřiště nesmějí obsahovat zastřešené stavby s výjimkou zastřešených herních prvků 2. Plocha veřejné zeleně je definována jako její minimální rozsah. 3. Vlastní plocha zeleně (bez dalších přípustných využití v ploše) bude min. 80% konkrétní jednolité plochy. 8-11

11 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/2020 VI. PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU 1. RP nevymezuje plochy, které by svým charakterem byly ohrožením pro veřejné zdraví. 2. RP vymezuje plochy veřejné a ostatní zeleně, které svým charakterem znamenají pozitivní vliv na veřejné zdraví Žádné specifické požadavky v RP nejsou. VII. VYMEZENÍ VPS A VPO, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNITVYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT, V PŘÍPADĚ, ŽE NAHRAZUJE PRO TYTO STAVBY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, TÉŽ S UVEDENÍM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ DOTČENÝCH VYMEZENÍMVYMEZENÍ 1. RP výše uvedené plochy ani stavby nevymezuje Seznam pozemků VPS je uveden dále, aktualizované ke dni vydání RP V území nejsou VPO, pro která by bylo možné práva k pozemkům vyvlastnit. Seznam VPS: a) Vozovka Parcelní číslo Druh pozemku dle KN VPS 2301/28 Ostatní plocha Vozovka 2301/6 Ostatní plocha Vozovka Rozsah je dán v grafické části RP. VIII. VYMEZENÍ VPS A VPO, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVOVYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 1. RP výše uvedené plochy ani stavby nevymezuje.seznam pozemků VPS a VPO je uveden dále, aktualizované ke dni vydání RP. Seznam VPS: 9-11

12 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/2020 a) Chodník b) Veřejné prostranství II. Parcelní číslo Druh pozemku dle KN VPS 238 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2933 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2937 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2301/11 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2301/28 Ostatní plocha Chodník 2301/28 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2301/4 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2301/52 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2301/6 Ostatní plocha Chodník 2301/6 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2301/9 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2411/16 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2469/1 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2469/3 Ostatní plocha Veřejné prostranství II 2470/3 Ostatní plocha Veřejné prostranství II Seznam VPO: c) Veřejná zeleň Rozsah je dán v grafické části RP. Parcelní číslo Druh pozemku dle KN VPO 142 Zahrada Zeleň veřejná 2301/11 Ostatní plocha Zeleň veřejná 2469/1 Ostatní plocha Zeleň veřejná IX. VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ RP NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1. RP nenahrazuje ve své ploše žádné územní rozhodnutí. o změně využití území a to výhradně pro změny druhu pozemku v souladu s ustanovením 80, odst. (2) e) zák. 183/2006 Sb. 2. Ostatní územní rozhodnutí RP nenahrazuje. 3. Stavební čára a ostatní regulace nelze brát jako územní rozhodnutí. 4. Plocha zeleně umožňuje další konkrétní využití, není definována jako rozhodnutí o využití území. 5. Podmínky pro umístění tras technické infrastruktury nejsou náhradou jejich územního rozhodnutí. 1. X. ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 10-11

13 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh 11/2012návrh změny č.1 01/2020 Textová část: 1. Textová část počet stran 112 Grafická část: 2. Hlavní výkres M 1: Výkres VPS, VPO M 1:1000 Odůvodnění: Obsah odůvodnění je uveden přímo v jeho textové části

14 7 Legenda Řeš enéúz emírp Výkr esj ez pr acovánnapoz adíl et ec kého s ní mkuz r.2018akat ast r ál nímapy. Kat ast r ál nímapaj eakt uál níkednit i sk urp. Výkr esč. 1-návr h01/ 2020 St avebníč ár az ávaz ná Hl avnívýkr esrpč. 7 M1: 1000

15 ODŮVODNĚNÍ ZMĚN RP

16 Regulační plán města Vlašim RP č.7 odůvodnění změny č.1-01/2020 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU... 3 II. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉHO KRAJEM S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE, U OSTATNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ TÉŽ SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM,... 3 III. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, NEBO VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA O OBSAHU ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO JEHO PŘEPRACOVÁNÍ ( 69 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA),... 3 IV. ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ... 4 V. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA... 4 VI. ZHODNOCENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB, PRO KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ... 4 VII. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ... 4 VIII. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ... 5 IX. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY TOHOTO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ... 5 X. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ... 5 XI. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ XII. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ

17 Regulační plán města Vlašim RP č.7 odůvodnění změny č.1-01/

18 Regulační plán města Vlašim RP č.7 odůvodnění změny č.1-01/2020 I. ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 1. Řešené území bylo vymezeno v ÚP Vlašim, vydaném v r Součástí schváleného ÚP bylo zadání RP s konkrétním vymezením řešeného území. 2. RP byl pořízen z podnětu zastupitelstva a vydán Opatření obecné povahy č.4/2012 ze dne O pořízení změny č. 1 RP č.7 zkráceným postupem rozhodlo Zastupitelstvo města Vlašimi na svém zasedání č. 4 konaném dne Obsah změny č.1 RP č.7 byl schválen Zastupitelstvem města Vlašimi dne II. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉHO KRAJEM S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE, U OSTATNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ TÉŽ SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM, 1. RP je řešen v zastavěném území města, změna nemění rozsah RP. 2. Z hlediska širších územních vztahů nemění nijak využití území, reguluje významně možnost doplnění veřejných prostor s přesně definovanou hranicí mezi stavbou a veřejným prostorem. 3. RP je v souladu s ÚP, změnou byla odstraněna nadměrná podrobnost členění ploch. III. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, NEBO VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA O OBSAHU ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO JEHO PŘEPRACOVÁNÍ ( 69 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 1. Požadavek na změnu byl v prověření zejména pozemku parc. č. 146/1 k.ú. Vlašim z důvodu záměru výstavby rodinného domu. V návrhu ÚP byly odstraněny definice jednotlivých ploch, které zástavbu umožní, aniž by došlo ke snížení ochrany území - viz bod XI. 2. Dále byl požadavek na prověření hranice regulačního plánu, obecné regulace, definice ploch a staveb v souladu se změnami Územního plánu Vlašim, a to především se změnou č. 3 Územního plánu Vlašim a změnou č. 5 Územního plánu Vlašim stejně jako u předchozího bodu byla podrobná regulace ploch z RP odstraněna, protože byla duplicitní a místy zavádějící viz bod XI. 3. Hranice RP byly ponechány (upraveny podle úpravy katastrální mapy), obecné regulace byly zpřesněny nebo upraveny, část vynechána. 3-6

19 Regulační plán města Vlašim RP č.7 odůvodnění změny č.1-01/2020 IV. ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ 1. Navržené řešení změny vychází z konkretizace podmínek územního plánu pro jednotlivé stavby a pozemky. 2. Koncepce urbanistická vychází ze stávajících stavebních (uličních) čar, které byly doplněny pro nezastavěné proluky. 3. Stavební čára i koridory průchodů a průjezdů byly stanoveny na základě stávajícího RP, kde byly zjištěny určité nedostatky v koncepci i umístění stavební čáry. 4. Základní princip návrhu zůstal stejný, regulace se zjednodušila do požadavků: - Propojit stávající zástavbu do kompaktních městských bloků s definovanou hranou uličního prostoru - Vymezit veřejnou a soukromou část ploch, pokud to místo umožňuje definicí stavební čáry - Regulace jsou stanoveny tak, aby umožňovaly maximální využití pozemků a zachování charakteru městského prostoru při minimálním omezování stavebníků podrobné členění ploch bylo zrušeno s ohledem na vcelku podrobnou funkční regulaci z ÚP - podrobněji viz bod XI. V. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 1. Plocha RP je celá v zastavěném území, jedná se tedy o zábory stávajících zahrad, případně o chybnou evidenci v KN, kde plochy již vyňaté ze ZPF nebyly následně změněny. 2. Není zábor lesa nebo PUPFL. 3. Dopad na zábor ZPF je tedy zanedbatelný, pro řešení v zastavěném území městského charakteru v této lokalitě nemá význam. VI. ZHODNOCENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB, PRO KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 1. RP nenahrazuje žádné územní rozhodnutí, není zhodnocení požární bezpečnosti. 2. Obecná regulace ukládá v případě koridorů prostupnosti povinnost řešit podrobně parametry s ohledem na složky IZS. Vyhodnocení dle 68 zákona 183/2006 Sb.: VII. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 1. RP není v rozsahu, na který byl měla apúr vliv, soulad je prakticky dán souladem s ÚP, identicky platí i pro azúr Středočeského kraje. 2. RP prakticky definuje pouze stavební čáru a koridory prostupu, oba parametry jsou v souladu s členěním ploch s rozdílným způsobem využití ÚP, lze tedy konstatovat soulad i s ÚP města Vlašim. 3. Koridoru prostupu jsou jako směry vedeny i mimo plochy řešené RP, jedná se o směr, nikoliv o přesné hranice koridoru. 4-6

20 Regulační plán města Vlašim RP č.7 odůvodnění změny č.1-01/2020 VIII. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 1. Změna RP akceptuje stávající kvalitu a charakter území a dále tyto kvality stabilizuje podrobnou regulací zejména rozhraním veřejného a soukromého, či polosoukromého území. Regulace jsou v dostatečném detailu, který umožňuje kontrolovaný růst staveb ve vymezeném území při zachování jeho estetické, rekreační i dopravní funkce. 2. V řešeném území je kvalita jeho prostoru definována zejména umístěním zástavby ve vztahu k veřejným prostranstvím; primárně jsou tedy řešeny stavby na hranici stavební čáry. Veřejná prostranství jsou v majetku města a jejich řešení je většinou systémem studií a soutěží, není důvodné je dále regulovat viz bod XI. IX. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY TOHOTO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 1. Návrh změny RP je v souladu se stavebním zákonem, obsahové náležitosti odpovídají právním předpisům. 2. RP před změnou obsahoval grafiku ploch a vymezení čar, popis odstranění je v grafice nevyjádřitelný, proto je grafika RP provedena pouze jako změnový návrh; ve většině míst je ve skutečnosti ponechána i stavební čára, ale vzhledem ke změně (digitalizace) podkladní mapy je graficky v jiných místech podle posunuté katastrální mapy. X. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 1. Bude doplněno během procesu pořizování. XI. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ. 1. Stávající RP je využíván cca. 6 let. Během této doby se objevilo několik technických problémů, které byly dány přílišnou podrobností RP. Jedná se zejména o: - RP definoval velmi podrobně plochy veřejných prostranství, což znamenalo velmi omezené možnosti např. architektonicko urbanistických soutěží na veřejná prostranství - identicky byly zakonzervovány některé stavby ve stávajícím tvaru, ačkoliv jejich dostavba nemusí být nutně v rozporu s potřebami vlastníku ani města jednalo se o drobné úpravy v souladu s charakterem území i ochranou jeho hodnot - podrobnost členění dalších ploch byla problematická přímou návazností na hranice ploch RZV z ÚP v případě každé změny RP bylo nutné vyvolat i změnu ÚP a naopak, proces byl složitý a zdlouhavý - požadavek na postupný růst území se ukázal v tržním prostředí jako nereálný a ve výsledku byl brzdou rozvoje investor byl výškově omezen sousedními stavbami, ačkoliv celkový horizont navazujících ploch byl vyšší - podrobná regulace zejména soukromých ploch ve veřejném prostranství neumožňovala dynamickou změnu v území, ve výsledku zdržení v procesu změn znamenalo odchod některých investorů z území 5-6

21 Regulační plán města Vlašim RP č.7 odůvodnění změny č.1-01/ v území města Vlašim je 7 téměř navazujících RP, jeden je zrušen; snahou této změny je zjednodušit podrobnost regulace s ohledem na přímé potřeby města tzn. definovat pouze významný vzhled do veřejného prostranství tzn. řešit stavební čáru a chování stavby vůči ní 3. dalším důvodem změny je příprava RP na přechod do ÚP s prvky regulačního plánu; tímto zjednodušením tak bude zachována kontinuita RP a jeho regulačních prvků, které se propíšou do ÚP při jeho další změně; předpokládá se i rozšíření plochy řešené v této podrobnosti 4. z praxe stavebního úřadu se zjistilo, že zpodrobnění ploch, které fakticky kopírovaly plochy RZV z ÚP, dochází k drobným rozporům některé prvky ÚP dovoloval, ale RP nikoliv a naopak; vyvstával tedy problém kontroly a koordinace staveb v ploše RP ve vztahu k regulacím z ÚP 5. z výše uvedených důvodů byla zpracována tato změna RP, v koordinaci s požadavky Města i stavebního úřadu 6. vzhledem k tomu, že stavební čára je téměř všude sladěna s hranicí pozemků katastrální mapy, neobsahuje změna RP již dále kóty; podrobnost měřítka tisku 1:1000 je dostačující k určení hranice stavební čáry tomu odpovídá i povolený rozptyl +/- 250mm z regulace RP XII. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ Textová část: 1. Textová část počet stran 6 z toho 1 strana obsah, prázdná strana z důvodu formátu tisku a 4 strany textu odůvodnění změny Grafická část: o1. Koordinační výkres 1:1000 o2. Výkres širších vztahů 1:3500 Rozdílový text je součástí návrhu formou pokynu k úpravě. 6-6

22 7 Legendazobrazovanýchlimitůjesamostatnězavýkresem LegendaRP ŘešenéúzemíRP Stavebníčárazávazná Výkresč.o1-návrh01/2020 KoordinačnívýkresRPč.7 M1:1000

23 Legenda Admin istrativn íhran ice ÚSES Lo káln íb io ko rido r Lo káln íb io cen trum Regio n áln íb io ko rido r Regio n áln íb io cen trum Územnírezerv y,koridory Ko rido ryp ro n ávrhn o výchcest,p ěšin aúčelo výchko mun ikací Ko rido rúzemn írezervyp ro p řelo žky Územn írezerva-b ydlen í Územn írezerva-výro b a Regulace Zón ao chran yhvězdárn yvlašim Zón ao chran yško lskýchstaveb Urb an istickyho dn o tn éúzemí Plo chyp o dmín ěn édo ho do u o p arcelaci Hodnoty "/ Místn ího dn o ty ^_ G Vrstevn ice Veřejn áo b čan skávyb aven o st Význ amn éstavb y. Místo význ amn éudálo sti M Vyhlídko výb o d In terakčn íp rvek-lin ie In terakčn íp rvek-p lo šn ě Ho dn o tn éaleje Ho dn o tn éaleje-n ávrhdo p ln ěn í ( ( ( ( Osaměstskézelen ě Cyklo stezka,cyklo trasa Turistickátrasa,n aučn ástezka Limity-bodov ě & Stan icehzs CO úkryty. Ob jektyn ap lyn o vém veden í " Neb ezp ečn élátkya,b # Čerp acístan icen avo do vo du ČOV #V Vo dn ízdro j # Starézáteže # Ko mun ikačn ízařízen í. Trafo stan ice,jin ézařízen ívn CO -varo vn ázařízen í "/ Vo do jem Limity-liniov ě Regio n áln ídráhačd Slab o p ro udéveden íp lyn Slab o p ro udéko mun ikačn íveden í Kan alizace VN,elektro VVN,elektro ST,zemn íp lyn VT,zemn íp lyn OPletiště Železn ičn ívlečka Radio reléo vátrasa Siln icei.třídy Siln ice I.třídy Vo do vo d Limity-plošně Bezp ečn o stn íp ásmo p lyn u OPsiln ice OPVN,VVN OPželezn icečd Jin áo chran n áp ásma OPhřb ito va Zón ahavarijn ího p lán o ván í Památn éstro my Natura200-EVL Vzdálen o st50m o do krajelesa Lesy,PUPFL Melio race Po ddo lo van éúzemí Nemo vitákulturn íp amátka Plo chyarcheo lo gickýchn alezišťi.ai. BPEJI.třídao chran y Neb ezp ečn élátkya,b Q 5 Q 20 Q 100 Aktivn ízón azáp lavy Ochran n ép ásmo vo dn ího zdro jei. Ochran n ép ásmo vo dn ího zdro jei. o1 Koordinačnív ýkres-legenda

24 7 %%%%%% %% % % % % %% % % % % %% % % % % %% % % %%%%%% % % % % %% % % %% % % % %%%% %% %%%% %% % % % %% % % %% % % % %%%% %%% 12_2Smí šené v ýr obníplochyos t at ní 12_1Smí šené v ýr obníplochyměst s ké 1 1_2Plochyz emědělsk é výr obyas kladování % %% % % % % % %%%%% % % %% %%%%% % %% % % % % %% % % % % % % %% %% % %% %% %% %% % %% %% %% 1 1_1Plochypr ůmys lové výr obyask ladování 10_1 Ploc hyt echni c ké i nf r ast r uk t ur y %%% %%%%%%% % %% % %% % % % % %% % % %% % % % % % %% % %% % % %% % %% % % 3 2 %%% %% % %% %% % % % % % % % %%% 9_4Plochylet ec ké dopr av y 9_3Plochydr ážnídopr avy 9_2Plochyhr omadnýchgar áží %% %%%%%% 9_1Plochys i lni čnídopr av y % %% % % %% %% %% %% %% % %% %% %% %% % % % % % %% %% %% % % %% %%% % %% % % %% %% % % %% %% %% % %% %% %% %% %% %% 8_2Smí šené by dleníměst s ké hot y pu 8_1Smí šené by dlenívenkovs ké hot y pu % % % %% % %% %% % %% % %% %% 7_1Plochyv eřej nýc hpr os t r ans t ví % % % %% % % %% 6_2Plochyv eřej nýc hpohřebi šť %% %% %% %% % %% %% %% %% % %% % 6_1Plochyobčansk é hovy bav ení 4 5_3Plochyr ek r eační chosad 5_2Plochyz ahr ádk ářskýchosad % % % % %% %% % %% %% % 5_1Spor t ovníplochy % % %% % %% %% %% %% %% % %% %% % %% % %% %% %% %% %% % %% %% %% %% 4_5Plochyz ahr ad %% %% % %% %% %% %% %% % %% %% %% % 5 4_4Ní zkopodlažníbydleníměs t sk é hot ypui I. %% %% %% %% % % %% % %%% % %% % %% %% % % % % % %% %% % %% %% % %% %% % %% % %% %% % %% %% % %% % 4_3St ředněpodlažníby dleníměst s ké hoj ádr a % %% %% %% %% %% % % %% %% %% % %% %% % %% %% % %% % %% %% % %% 4_2St ředněpodlažníby dleníměst s ké hot y pu % % % % % % % % % % % % % % %% % %% %% % %% 4_1Ní zkopodlažníbydleníměs t sk é hot ypu 6 %% % % % % % Legendahl avní hovýkr esuúp 13_1Ploc hyvodníav odohospodářské 14_1Ploc hyzemědělsk é 15_1Ploc hyles ní 16_1Ploc hypří r odníc hr áněné 16_2Ploc hyměs t sk é z eleně 16_3Ploc hyochr anné z eleně Legenda % % %% %% Výkr esč. o2-návr h01/ 2020 Kor i dor ynut nýchpr ost upů apr ůj ezdů St avebníčár azávazná Výkr esj ezpr acovánnapozadíhlavní hovýkr esuúp. Ř ešené územírp Výkr esši r ší chvztahůrpč. 7 M1: 3500

VLAŠIM. REGULAČNÍ PLÁN č. 7 NÁVRH ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, Bystřice autorizace ČKA POŘIZOVATEL: MěÚ Vlašim

VLAŠIM. REGULAČNÍ PLÁN č. 7 NÁVRH ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, Bystřice autorizace ČKA POŘIZOVATEL: MěÚ Vlašim VLAŠIM REGULAČNÍ PLÁN č. 7 NÁVRH ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 MěÚ Vlašim DATUM: listopad 2012 Regulační plán města Vlašim RP č.7 návrh

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Čížová Číslo usnesení: Z4g/2018 Ze dne: 21. 6. 2018 Datum nabytí účinnosti 10. 7. 2018 Oprávněná

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Obecní úřad Přišimasy, (na základě spolupráce s osobou splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

změna č. 1 územní plán KRUPÉ

změna č. 1 územní plán KRUPÉ změna č. 1 územní plán KRUPÉ srpen 2011 Změna č. 1 - Územní plán Krupé srpen 2011 POŘIZOVATEL: Obec Krupá 281 63 Kostelec nad Černými Lesy v zastoupení: Martin Mokroš, starosta VÝKONNÝ POŘIZOVATEL: Ing.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

VELKÉ PŘÍLEPY. NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEXTOVÁ ČÁST - ČISTOPIS ZPRACOVATEL:

VELKÉ PŘÍLEPY. NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEXTOVÁ ČÁST - ČISTOPIS ZPRACOVATEL: VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEXTOVÁ ČÁST - ČISTOPIS ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: TRIAgis s.r.o., Ing.arch. Tomáš Russe Na Bezděkové 1737/2, 25601 Benešov u Prahy autorizace

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání KONDRAC k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KEBLOV. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KEBLOV. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA KEBLOV NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KEBLOV Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Datum:

Více

Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část

Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část Úprava textu po společném jednání barevně zvýrazněna 9.12.2017. ing. arch. Ladislav Komrska projektant 1 Základní údaje Stupeň dokumentace: Projektant:

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt /OKR_BRNO_VENKOV/SIVICE/SIVICE_ÚP_2013-17/SIV_ÚP_NV/SIV_ÚP_NV_0::2017/SIV_ÚP_NV_VYDÁNO_:9:2017/SIV_TIT-NV_08:2017_upr.doc* 3 října 2017 * 18:30 * SIVICE územní

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ZMĚNA č.1 REGULAČNÍHO PLÁNU Sulice

ZMĚNA č.1 REGULAČNÍHO PLÁNU Sulice ZMĚNA č.1 REGULAČNÍHO PLÁNU Sulice Ing. arch. Ivan Kaplan Agora studio Vinohradská 156, 130 00 Praha 3 Březen 2012 2 Pořizovatel: Výkonný pořizovatel: Obecní úřad Sulice Želivec 150, Sulice 251 68 Kamenice

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

Vybrané problémy zpracování územního plánu

Vybrané problémy zpracování územního plánu Vybrané problémy zpracování územního plánu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Tomáš Sklenář Odbor územního plánování Obsah návrhu územního plánu Územní plán ( výroková část ) Textová část Grafická

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) Zastupitelstvo obce Nestrašovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: Ing. arch. Václava Dandová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Stanislav Zeman listopad

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

C. Odůvodnění Změny č.1 regulačního plánu

C. Odůvodnění Změny č.1 regulačního plánu C. Odůvodnění Změny č.1 regulačního plánu Obsah textové části odůvodnění regulačního plánu: C.1. Posouzení změny RP dle 68 zákona 183/2006 Sb. C.1.a. Posouzení souladu změny RP dle odst. (4): a) Posouzení

Více

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan Změna č.1 Územní plán Stružinec POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan 1 VEDOUCÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT: w Září 2016 W V ZAZNAM 0 ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Oprávněná úřední osoba

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu Zadání regulačního plánu Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) str.1/9 Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

LUTÍN ÚZEMNÍ STUDIE NA ZÁHUMENNÍ ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing. arch. Ladislav Koukal. Magistrát města Olomouce Odbor koncepce a rozvoje

LUTÍN ÚZEMNÍ STUDIE NA ZÁHUMENNÍ ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing. arch. Ladislav Koukal. Magistrát města Olomouce Odbor koncepce a rozvoje LUTÍN ÚZEMNÍ STUDIE NA ZÁHUMENNÍ ZPRACOVATEL: Ing. arch. Ladislav Koukal POŘIZOVATEL: Magistrát města Olomouce Odbor koncepce a rozvoje DATUM: 10/2018 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. ÚDAJE O ÚZEMÍ Název dokumentace

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 1 ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 03/2014 2 Zastupitelstvo obce Hostěradice Razítko Datum nabytí účinnosti změny č.5: Pořizovatel: MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK změna č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK únor 2019 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který Změnu č.7 ÚP vydal Zastupitelstvo města Tábora pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Oprávněná úřední osoba

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah I. Územní plán... 2 I.1 Vymezení zastavěného území... 2 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce... 2 I.2.2 Koncepce ochrany

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA NA ZÁKLADĚ MANDÁTNÍ SMLOUVY ZPRACOVATEL:

Více

Soubor změn č.viii - Regulačního plánu Městské památkové rezervace OLOMOUC TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK - LISTOPAD NÁVRH -

Soubor změn č.viii - Regulačního plánu Městské památkové rezervace OLOMOUC TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK - LISTOPAD NÁVRH - Ing. arch.tadeáš Matoušek, Nad Šárkou 23, Praha 6 Soubor změn č.viii - Regulačního plánu Městské památkové rezervace OLOMOUC I. TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK - LISTOPAD 2018 - - NÁVRH - POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. I územního plánu Žďárec vydal: Zastupitelstvo obce Žďárec Číslo jednací: 241/2012 Datum vydání : 7. 12. 2012 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

č. / 2014 ze dne 2014

č. / 2014 ze dne 2014 NÁVRH O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Svinaře č. / 2014 ze dne 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SVINAŘE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Svinaře Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

VLAŠIM. NÁVRH ZMĚNY č.4 ÚP VLAŠIM ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, Bystřice autorizace ČKA POŘIZOVATEL: MěÚ Vlašim

VLAŠIM. NÁVRH ZMĚNY č.4 ÚP VLAŠIM ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, Bystřice autorizace ČKA POŘIZOVATEL: MěÚ Vlašim VLAŠIM NÁVRH ZMĚNY č.4 ÚP VLAŠIM ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 MěÚ Vlašim DATUM: 07/2015 OBSAH NÁVRHU ZMĚNY Č.4 ÚP VLAŠIM: přehled

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ČERVEN 2018 2 OBJEDNATEL: MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV

Více

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Územní studie 4 plocha Z14 Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní identifikační údaje: Název akce: Územní studie 4, Stará Lysá jih 1 Místo: k.ú. Stará Lysá Pozemky: 249/1, 220/7, 232, 231, 221/1, 221/2

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 1 Z A D Á N Í Ú Z E M N Í S T U D I E TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 (K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ, ODBOR ÚPaSŘ ZPRACOVATEL: Ing.arch. Aleš Valder PROSINEC

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 ZMĚNA Č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU OBYTNÉ PLOCHY U LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 ZMĚNA Č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU OBYTNÉ PLOCHY U LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 ZMĚNA Č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU OBYTNÉ PLOCHY U LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Správní orgán, který změnu regulačního plánu vydal: Datum nabytí účinnosti změny regulačního plánu:

Více

Změna č. 1 územního plánu KUBOVA HUŤ

Změna č. 1 územního plánu KUBOVA HUŤ Změna č. 1 územního plánu KUBOVA HUŤ VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ dle ust. 52 ve vazbě na ust. 55b stavebního zákona změny oproti původní dokumentaci jsou vyznačeny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu : Regulační zásady a prvky :

Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu : Regulační zásady a prvky : K ARLOVY VARY - Z AHRADNICTVÍ NA VYHLÍDCE REGULAČNÍ PLÁN Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu : Platný ÚPm KV definuje řešené území jako smíšené území lázeňství. Jendá se o ucelenou plochu většího

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá pořizovatel: Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Květen 2017 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH 49. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC

NÁVRH 49. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC NÁVRH 49. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC I. ZÁVAZNÁ ČÁST 49. ZMĚNY II. ODŮVODNĚNÍ 49. ZMĚNY OBJEDNAVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA

Více