FREKVENČNÍ MĚNIČ FR-D700 NÁVOD K OBSLUZE FR-D720S-008 až 100-EC FR-D až 160-EC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FREKVENČNÍ MĚNIČ FR-D700 NÁVOD K OBSLUZE FR-D720S-008 až 100-EC FR-D až 160-EC"

Transkript

1 MITSUBISHI ELECTRIC FREKVENČNÍ MĚNIČ FR-D700 NÁVOD K OBSLUZE FR-D720S-008 až 100-EC FR-D až 160-EC Děkujeme, že jste si koupili měnič firmy Mitsubishi Electric. Prosím přečtěte si návod k obsluze k frekvenčnímu měniči, aby jste zařízení používali správně. Nepoužívejte toto zařízení, dokud nemáte prostudovány všechny potřebné informace, bezpečnostní předpisy a instrukce, které se týkají tohoto zařízení. Prosím předejte tento návod k obsluze a přiložený CD-ROM koncovému uživateli OBSAH INSTALACE... 1 VNĚJŠÍ ROZMĚRY... 3 ZAPOJENÍ... 4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO POUŽITÍ FREKVENČNÍHO MĚNIČE ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU PŘI VÝPADKU FREKVENČNÍHO MĚNIČE PARAMETRY CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Kontrola verze Č. výr.: Verze D

2 Datum vydání Číslo manuálu Revize 02/2008 pdp-gb A První edice 05/2008 pdp-gb B Doplnění modelové řady frekvenčním měničem FR-D720S určeným pro připojení na jednofázové napájecí napětí. Pokyn k bezpečnosti výrobku 03/2010 akl C Použití proudového chrániče 02/2012 pdp-gb D Schéma připojení Nastavení 81, 81, 180, 181 parametrů 190 a 192 Nový parametr: 197 Přiřazení funkce SO svorky Základní nastavení parametru 162 Nové chybové hlášení: SA, E. 5, E.SAF Pro maximum bezpečnosti Tranzistorové frekvenční měniče Mitsubishi nejsou určeny a vyrobeny k užití v zařízeních nebo systémech v situacích, kdy by mohly ohrozit lidský život. Prosím kontaktujte vaše nejbližší obchodní zastoupení Mitsubishi v případech, kdy zvažujete používat tento produkt ve speciálních aplikacích jako ve strojírenství nebo při dopravě osob, medicíně, letectví, jaderné energetice, obecné energetice nebo v opakovaných aplikacích pro námořnictvo. Ačkoli tento výrobek byl vyroben pod přísnou kontrolou kvality, uvažte instalaci dalších bezpečnostních zařízení k prevenci vážných nehod v případech, kde selhání výrobku vede k vážné nehodě či úrazu. Prosím nepoužívejte tento výrobek pro jiné zátěže než pro třífázové indukční motory. Ihned po dodání měniče zkontrolujte, zda tento návod k obsluze odpovídá dodanému měniči. Porovnejte specifikaci z výrobního štítku se specifikací uvedenou v tomto návodu.

3 Tato část návodu je zaměřena na bezpečnost provozu Nepokoušejte se o instalaci, provozování, údržbu nebo kontrolu frekvenčního měniče, pokud nemáte pečlivě přečtený tento návod k obsluze a související dokumenty pro správné užití výrobku. Nepoužívejte frekvenční měnič dříve, dokud zcela neznáte zařízení, bezpečnostní a ostatní instrukce. V tomto návodu k obsluze jsou bezpečnostní instrukce klasifikovány jako "" a "VAROVÁNÍ". VAROVÁNÍ Bezpečnost výrobku Preventivní opatření proti úrazu elektrickým proudem Protipožární opatření Prevence úrazu Nesprávná manipulace může způsobit nebezpečný stav s následkem smrti, nebo vážného zranění. Nesprávná manipulace může způsobit nebezpečný stav s následkem lehkého nebo středního zranění, či fyzickou škodu. Dokonce i ustanovení může vést k vážným důsledkům vzhledem k podmínkám. Dodržujte prosím striktně instrukce obou úrovní, protože jsou důležité pro bezpečnost osob. VAROVÁNÍ Schéma na straně 6 v anglické příručce "Safety stop function instruction manual for FR-D700 Transistorized Inverter (BCNA C)" obsahuje chybu, která může vést při použití funkce "Bezpečné odpojení momentu" k nespolehlivému stavu. Nebezpečí může vzniknout při paralelním připojení více frekvenčních měničů FR-D700 na jedno bezpečnostní relé. V pokynu k bezpečnosti výrobku (ref.: PSN c-DE) avpříručce frekvenčního měniče najdete detailní vysvětlení této chyby a popis správné konfigurace. VAROVÁNÍ Sejmutí předního krytu nebo kabelové průchodky provádějte vždy až po odpojení frekvenčního měniče a napájecího napětí. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. Nezapínejte frekvenční měnič, není-li měnič zakrytován. Mohli byste přijít do styku se svorkami pod vysokým napětím nebo jinou nabitou částí elektrického obvodu a utrpět zásah elektrickým proudem. Nesnímejte kryt z frekvenčního měniče, i když je sít ové napájení vypnuto vyjma případů připojování vodičů nebo periodických kontrol. Úraz elektrickým proudem hrozí i v tomto případě od nabitých elektrických obvodů. Před připojením měniče nebo jeho kontrolou se ujistěte, zda parametrizační jednotka nesvítí. Potom počkejte nejméně 10 minut po vypnutí síťového napětí na přívodu měniče a poté zkontrolujte měřením, zda není ještě zbytkové napětí na svorkách. Kondenzátory ve stejnosměrném meziobvodu zůstávají nabity na vysokou hodnotu napětí ještě po určitou dobu po vypnutí, což je nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem. Měnič musí být uzemněn. Uzemnění musí vyhovovat požadavkům národních a místních bezpečnostních předpisů a norem (JIS, NEC sekce 250, IEC 536 třída 1 a ostatní související normy). Všechny osoby účastnící se připojování měniče nebo jeho kontroly, by měly mít odpovídající kvalifikaci. Vždy připevněte frekvenční měnič před jeho připojením. V opačném případě se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vyžaduje-li vaše aplikace z hlediska norem a předpisů použití ochrany proudovým chráničem (RCD detekce reziduálního proudu), pak se musí chrániče volit podle normy DIN VDE následujícím způsobem: pro jednofázové frekvenční měniče volitelně typ A nebo B pro trojfázové frekvenční měniče jen typ B (citlivý na všechny druhy reziduálních proudů) (Další pokyny k použití ochrany proudovým chráničem najdete na straně 20.) Správné dodržení pracovních postupů, nastavení a práce se suchýma rukama jsou preventivními opatřeními před úrazem elektrickým proudem. Nedodržení těchto zásad může naopak způsobit úraz. Nevystavujte kabely nadměrnému mechanickému namáhání, uskřípnutí a nadměrnému zatížení. V opačném případě se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nevyměňujte ventilátor je-li zařízení pod napětím. Je-li zařízení pod napětím, je výměna ventilátoru nebezpečná. Nedotýkejte se tištěných obvodů mokrýma rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem. Při měření kapacity kondenzátoru v hlavním obvodu se po vypnutí napájecího napětí udržuje na výstupu frekvenčního měniče stejnosměrné napětí ještě po dobu asi 1 s. Nedotýkejte se proto bezprostředně po vypnutí napájení výstupních svorek měniče nebo svorek motoru. Nedodržením tohoto pokynu se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Montáž měniče provádějte na nehořlavý materiál. Aby nemohlo dojít k dotyku s chladičem na zadní straně frekvenčního měniče, nesmí být v montážní ploše žádné vyvrtané otvory nebo díry. Montáž na nebo poblíž hořlavého materiálu může způsobit požár. V případě závady měniče, odpojte vstupní napětí. Nebude-li zařízení odpojeno, může to způsobit požár. Pro použití brzdného odporu připravte sekvenci, která v případě výstražného signálu celé zařízení vypne. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí v důsledku poruchy, což může způsobit požár. Nepřipojujte rezistor přímo k DC svorkám + a. Povrchová teplota brzdného tranzistoru může krátkodobě překročit 100 C. Ujistěte se, že je zajištěna odpovídající ochrana vzhledem k možnému dotyku a je dodržována bezpečná vzdálenost vzhledem k ostatním zařízením. Použijte na svorkách pouze napětí specifikována v návodu k obsluze. V opačném případě může dojít k poškození měniče. Zajistěte, že kabely budou připojeny ke správným svorkám. V opačném případě může dojít k poškození měniče. Vždy se ujistěte o správné polaritě. V opačném případě může nastat poškození a destrukce atd. Nedotýkejte se měniče, je-li napětí na svorkách měniče, nebo nějakou dobu po vypnutí. Může dojít k popálení.

4 Doplňkové informace Následující informace jsou určeny k prevenci poruchy, zranění, zamezení elektrickému zkratu. Doprava a instalace K transportu používejte vhodná zdvíhací zařízení tak, abyste se vyhnuli úrazum. Skladujte krabice s měniči na sebe jen do maximálního doporučeného počtu. Zajistěte, že místo vybrané pro instalaci z hlediska materiálu snese váhu měniče. Instalaci provádějte dle návodu k obsluze. Neprovádějte instalaci měniče ani jej neprovozujte, je-li měnič poškozen nebo je nekompletní. Výsledkem může být poškození. Když přenášíte měnič, nedržte jej za přední kryt nebo parametrizační jednotku, může dojít k poškození. Nestavějte a neodkládejte těžké předměty na měnič. Zkontrolujte, zda je montáž provedena správně. Proveďte opatření, aby se nedostaly do měniče vodivé části jako šroubky, kousky kovu nebo jiné části jako jsou hořlavé látky, olejové směsi a pod. Vzhledem k tomu, že měnič je citlivé zařízení, nevystavujte jej nárazům ani otřesům. Provozujte měnič v následujících okolních podmínkách. V opačném případě může dojít k poškození. Provozní podmínky Teplota dovolená po krátkou dobu, např. pro dopravu. Elektroinstalace Neinstalujte příslušenství nebo komponenty (např. kompenzační zařízení) na výstupní straně střídače, které nejsou schváleny Mitsubishi. Směr rotace motoru koresponduje s volbou směru STF/STR pouze tehdy, jestliže pořadí fází (U, V, W) je zachováno. Provozní zkoušky a nastavení Před spuštěním ověřte nastavení parametrů. Chyba může mít za následek neočekávané roztočení pohonu. Provoz Okolní teplota 10 C až +50 C (bez námrazy) Okolní vlhkost 90 % RH nebo méně (bez kondenzace) Teplota skladování 20 C až +65 C Prostředí Vnitřní (bez korozívních par, hořlavých plynů, olejových mlh, prachu a nečistot) Nadmořská výška Maximum 1000 m n.m. pro standardní provoz. Nad touto výškou klesá výstupní výkon o 3 %/500 m (až do 2500 m (91 %)) Vibrace Maximálně 5,9 m/s² od 10 do 55 Hz (ve směru X, Y a Z) VAROVÁNÍ Pokud máte vybránu funkci opětovného zapnutí, nepřibližujte se k zařízení protože restart bude aktivní ihned po skončení alarmu. Tlačítko vypíná výstup frekvenčního měniče jen, když je aktivována odpovídající funkce. Instalujte oddělený nouzový spínač pro realizaci nouzového zastavení (vypnutí napájecího napětí, zapnutí mechanické brzdy atp.). Ujistěte se, že signál startu je vypnut před resetem alarmního hlášení měniče. Omyl může způsobit náhlý restart motoru. Měnič může být zapnut či vypnut pomocí komunikačního propojení se sériovým portem nebo provozní sběrnicí. Může se však stát, že v závislosti na nastavení nebude možné tyto systémy pomocí uvedených propojení vypnout, zvláště, dojde-li k chybě v komunikačních systémech nebo datovém vedení. Proto je u těchto nastavení nezbytně nutná instalace přídavného bezpečnostního hardwaru, který umožní v případě nouze systém vypnout (např.: ovladač rušící řídící signál, nebo externí stykač motoru, atd.). Jasné a jednoznačně formulované chybové hlášení popisující tento stav musí být na místě předány operačnímu a servisnímu personálu. Připojen může být pouze třífázový indukční motor. Připojení jiného elektrického zařízení k výstupu měniče může způsobit poškození měniče stejně tak jako připojovaného zařízení. Neupravujte zařízení žádným způsobem. Neprovádějte zásahy do těch dílů, ke kterým nejsou příslušná doporučení v manuálu. Nedodržení tohoto může vést k chybě nebo poškození měniče.

5 Elektronická tepelná ochrana nezaručuje ochranu motoru proti přehřátí. Pro ochranu proti přehřátí je proto doporučeno používat externí teplotní ochranu a PTC thermistor. Výkonový stykač na vstupní straně frekvenčního měniče nepoužívejte pro zapínání/vypínání provozu měniče. Životnost frekvenčního měniče by se tím snížila. Pro snížení účinku elektromagnetické interference použijte filtry šumu a pro správnou instalaci frekvenčních měničů postupujte dle přijatých EMC pokynů. V ostatních případech může dojít k poškození okolního elektronického vybavení. Ověřte měřením zastoupení složek vyšších harmonických. V opačném případě toto může ohrozit kompenzační systémy a přetížení zdrojů. Použijte motor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem. (Namáhání vinutí motoru je větší než pří napájení motoru přímo ze sítě). Pokud bylo provedeno vymazání parametrů, nastavte znovu požadované parametry před opětovným zapnutím. Každý parametr se vrátí do továrního nastavení. Měnič může být snadno nastaven pro vysokorychlostní provoz. Před změnou do tohoto nastavení pečlivě vyzkoušejte možnosti stroje a motoru. Stejnosměrné brždění frekvenčního měniče není určeno pro trvalé zatížení. Užijte elektromechanické brzdy na motoru. Před zapnutím frekvenčního měniče po dlouhém odstavení vždy proveďte kontrolu a provozní zkoušku. Jako prevence před poškozením zařízení statickou elektřinou, doporučujeme nedotýkat se kovových částí přístroje bez předchozího svedení náboje lidského těla do země. Nouzové zastavení Zajistěte bezpečnostní opatření k nouzovému zastavení stroje v případě poruchy měniče. Pokud jistič na vstupní straně měniče je vypnut poruchou, zkontrolujte, zda není zkratován vstupní obvod, není-li poškozená vstupní část měniče a pod. identifikujte příčinu poruchy, pak případně zapněte jistič. Pokud je aktivována ochranná funkce (to znamená, měnič je chybovým hlášením vypnut), proveďte postup vedoucí k nápravě dle návodu k obsluze, pak resetujte měnič a pokračujte v provozu. Údržba, revize a výměna dílů V řídicím obvodu frekvenčního měniče nesmíte provádět zkoušku izolačního stavu (izolační odpor) měřičem izolace, protože by mohlo dojít k poškození nebo chybné funkci měniče. Likvidace frekvenčního měniče Zacházet jako s průmyslovým odpadem. Obecné instrukce V mnoha schématech a výkresech instrukčního manuálu je měnič vyobrazen bez krytu nebo částečně otevřen. Nikdy neprovozujte měnič v tomto stavu. Vždy zakrytujte měnič, chcete li jej uvést do provozu.

6

7 1 INSTALACE Vybalte frekvenční měnič a porovnejte údaje z výkonového štítku na předním krytu a údaje z typového štítku na boku frekvenčního měniče s údaji ve vaší objednávce. 1.1 Typ frekvenčního měniče 036 Symbol D720S D740 Napěťová třída 1fázový 200 V 3fázový 400 V Příklad výkonového štítku Výkonový štítek 036 Symbol 008 až 160 Typ měniče Sériové číslo Typové číslo Označení výstupního proudu Příklad štítku jmenovitých hodnot Štítek jmenovitých hodnot Typ měniče Vstupní jmenovitý proud Výstupní jmenovitý proud Sériové číslo Instalace frekvenčního měniče Instalace na panel Před montáží sejměte přední kryt a kabelovou průchodku. FR-D720S-008 až 042 FR-D720S-070 a 100, FR-D až 160 přední kryt přední kryt kabelová průchodka kabelová průchodka Poznámka V případě umísťování více měničů instalujte měniče paralelně a nechejte dostatečný prostor pro jejich účinné chlazení. Frekvenční měnič instalujte vertikálně. Okolní teplota a vlhkost vzduchu x = odměřovací pozice 5 cm 5 cm x = odměřovací pozice Měniče 5 cm teplota: 10 C až +50 C rel. vlhkost vzduchu: max. 90 % Minimální odstupy (nahoře, dole, po stranách) 1 cm *1 10 cm 1 cm *1 Minimální odstup (vpředu) 1 cm *1 Měniče 10 cm vertikálně minimální odstupy viz vyobrazení vpravo Dbejte na dodržování minimálních odstupů a v případě potřeby zajistěte chlazení. *1 Frekvenční měniče, které jsou provozovány při maximální teplotě okolí 40 C, mohou být upevněny bez bočního odstupu (přímo vedle sebe). Překračuje-li ale okolní teplota 40 C, pak musí být při instalaci dodržen minimální stranový odstup 1cm (příp. 5 cm u přístrojů FR-D a vyšších). *1 5cm u přístrojů FR-D a vyšších modelů 1

8 INSTALACE 1.3 Všeobecné bezpečností opatření Kondenzátor ve stejnosměrném meziobvodu se vybíjí 10 minut. Před tím než začnete kontrolu, vypněte napájení, počkejte více než 10 minut a změřte zbytkové napětí na svorkách + a pomocí voltmetru, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem. 1.4 Okolní prostředí Před instalací zjistěte, zda zařízení vyhovuje těmto podmínkám. Okolní teplota 10 C až +50 C (bez námrazy) Okolní vlhkost 90 % RH nebo méně (bez kondenzace) Prostředí Vnitřní (bez korozívních par, hořlavých plynů, olejových mlh, prachu a nečistot) Nadmořská výška Maximum 1000 m n.m. pro standardní provoz. Nad touto výškou klesá výstupní výkon o 3 %/500 m (až do 2500 m (91 %)). Vibrace Maximálně 5,9 m/s² od 10 do 55 Hz (ve směru X, Y a Z) Instalujte měnič vertikálně na pevný podklad a zajistěte šrouby. Zajistěte dostatek čistého chladícího vzduchu. Vyhněte se umístění měniče na přímém slunečním světle, na místě s vysokou teplotou a vlhkostí. Instalujte frekvenční měnič na nehořlavý podklad. 2

9 2 VNĚJŠÍ ROZMĚRY H1 H W1 W D (Jednotka: mm) Typ měniče W W1 H H1 D Napěťová hladina 400 V Napěťová hladina 200 V FR-D720S ,5 FR-D720S FR-D720S ,5 FR-D720S ,5 FR-D720S ,5 FR-D720S FR-D FR-D ,5 FR-D ,5 FR-D ,5 FR-D ,5 FR-D FR-D

10 3 ZAPOJENÍ 3.1 Připojení vodičů Logika "SOURCE" Silové svorky Svorky řídicích obvodů *1 Tlumivka meziobvodu (FR-HEL) Pri připojení tlumivky meziobvodu musíte odstranit můstek mezi svorkami P1 a +. *6 FR-D720S : +, FR-D : P/+, N/ Napájecí napětí 1~ Napájecí napětí 3~ 1fázové napájecí napětí JističMCCB Stykač MC JističMCCB Stykač MC L1 N Uzemnění R/L1 S/L2 T/L3 Propojk *1 P1 + *6 Omezení zapínacího proudu *8 R PR - *6 *7 Brzdová jednotka (volitelné) U V W *7 Frekvenční měniče FR-D720S-008 a 014 nejsou vybaveny zabudovaným brzdným tranzistorem. *8 Brzdný odpor (FR-ABR, MRS) Zajistěte pro brzdný odpor tepelnou ochranu před přehřátím a upálením. (Na frekvenční měniče FR-D720S-008 a 014 není možné připojit brzdný odpor.) M 3~ Motor Uzemnění Silové obvody Řídicí obvody Uzemnění Blok standardních svorek Vstupy řídicích signálů (Žádný napěťový vstup není povolen) Funkce svorky je nastavena dle parametrů Pr. 178 až Pr. 182 Více rychlostní provoz Start otáčení vpřed Start otáčení vzad Vysoká rychlost Střední rychlost Nízká rychlost Společná svorka pro externí napájení (Sink*) 24 V DC napájení/max. dovolený proud 100 ma Společná svorka pro vstupy (Source*) *(Společně pro tranzistor externího zdroje napájení) STF STR RH RM RL SD PC *2 SOURCE SINK 24V C B A RUN SE Reléový výstup (Alarmní výstup) Provoz měniče Reléový výstup Funkce svorek A, B a C závisí na přiřazení v parametru 192. Výstup otevřený kolektor Funkce svorek RUN a FU závisí na přiřazení parametru 190. Společná svorka výstupů otevřený kolektor (pro Sink/Source logiku) *2 Svorky PC a SD se nesmí zkratovat. Signál pro zadání frekvence (analogově) *3 Vstupní rozsah se nastavuje pomocí parametru 73. Nastavení v rámečku odpovídá továrnímu nastavení. Svorky 10 a 2 se používají jako PTC vstup (Pr. 561). *4 Pokud se frekvence často mění, je vhodné použít potenciometr 1 kw, 2 W. *4 3 Potenciometr pro zadávání frekvence 1k,1/2 W 1 Svorka 4, vstup (+) (Vstupní proud) (-) 2 10(+5V) V DC *3 ( 0 10 V DC ) 5( Vztažný bod ) ma DC 0 5 V DC 0 10 V DC *5 PU konektor AM 5 (+) (-) Analogový výstup (0 10 V DC) *5 Vstupní rozsah se nastavuje pomocí parametru 267. Nastavení v rámečku odpovídá továrnímu nastavení. Volič pro výběr proudového/napěťového vstupu nastavte pro volbu napěťového vstupu (0 5 V/0 10 V) na "V" a pro volbu proudového vstupu (4 20 ma) na "I". Pro nastavení svorky 4 jako proudový vstup (základní nastavení: proudový vstup)., nastavte jeden z parametrů 178 až 182 na hodnotu 4. V I Přepínání vstupu napětí/proud *5 Signál Bezpečné zastavení Zkratovací můstky Vstup Bezpečné zastavení (kanál 1) Vstup Bezpečné zastavení (kanál 2) Referenèní potenciál Bezpečné zastavení S1 S2 SC Odpojení výstupu SO Funkci výstupní svorky SO je možné nastavit přes parametr 197 Monitorovací výstup Bezpeèné zastavení *9 *9 Svorka SC je referenční potenciál pro svorku SO. (Ta je interně spojena se svorkou SD.) 4

11 ZAPOJENÍ Signálové vodiče umístěte min. 10 cm od silových kabelů, abyste se vyhnuli selhání měniče díky elektromagnetickému rušení. Vstupní a výstupní kabel silového obvodu veďte odděleně. Odstřižené vodiče nesmí zůstat ve frekvenčním měniči. Odřezky drátů mohou způsobit alarm, selhání nebo závadu. Udržujte frekvenční měnič v čistotě. Pokud budete vrtat v prostoru rozvaděče, zajistěte frekvenční měnič tak, aby kovové špony a jiné kovové části nepadaly do frekvenčního měniče. Nastavte spínač vstupního napětí/proudu do správné polohy. Nesprávné nastavení může mít za následek závadu či poškození. U jednofázově připojených frekvenčních měničů je na výstupu trojfázové napětí 230 V. 3.2 Silová svorkovnice Rozložení svorkovnice a zapojení 1fázový, napěťová hladina 200 V FR-D720S-008 až 042 FR-D720S-070 a 100 Propojka Propojka Rozměr šroubu (M3,5) Rozměr šroubu (M4) Rozměr šroubu (M3,5) M 3 ~ L1 N Napájení Motor L1 N Napájení Rozměr šroubu (M4) M 3 ~ Motor 3fázový, napěťová hladina 400 V FR-D až 080 FR-D , 160 Propojka Propojka Rozměr šroubu (M4) Rozměr šroubu (M4) L1 L2 L3 Napájení Rozměr šroubu (M4) M 3 ~ Motor L1 L2 L3 Napájení M 3 ~ Motor Rozměr šroubu (M4) Jednofázový síťový přívod musí být připojen přes svorky L1 a N a třífázový síťový přívod přes svorky R/L1, S/L2 a T/L3. Nikdy nepřipojujte napájení na svorky U, V, W, frekvenčního měniče. V opačném případě dojde ke zničení měniče. (Pořadí fází nehraje roli). Připojte motor na svorky U, V, W. Pokud aktivujete signál pro otáčení vpřed, motor se otáčí proti směru hodinových otáček při čelním pohledu na hřídel motoru. 5

12 ZAPOJENÍ 3.3 Základy zapojení Rozměry kabelů Uvedené doporučené průřezy kabelů jsou uvažovány pro úbytek napětí maximálně 2 %. Jestliže je vzdálenost mezi měničem a motorem příliš veliká, vznikne na silovém kabelu motoru úbytek napětí, který způsobí pokles momentu motoru zvláště při nízké frekvenci. Uvedená tabulka zobrazuje příklad průřezů pro délku 20 metrů. 200 V (je-li napájecí napětí 220 V) Použitý typ měniče Rozměr šroubu Utahovací moment Svorky svorkovnice * 4 [Nm] L1, N, P1, + U, V, W FR-D720S-008 až 042 M3,5 1,2 2 3,5 2 3,5 FR-D720S-070 M4 1, FR-D720S-100 M4 1,5 5,5 4 5,5 4 Použitý typ měniče L1, N, P1, + Rozměr kabelu HIV [mm 2 ] * 1 AWG * 2 PVC [mm 2 ] * 3 U, V, W Zemnicí vodič L1, N, P1, + U, V, W L1, N, P1, + U, V, W FR-D720S-008 až ,5 2,5 2,5 FR-D720S ,5 2,5 2,5 FR-D720S-100 3,5 2 3, ,5 4 Zemnicí vodič 400 V (je-li napájecí napětí 440 V) Použitý typ měniče Rozměr šroubu Utahovací moment Svorky svorkovnice * 4 [Nm] R/L1, S/L2, T/L3, P1, P/+ U, V, W FR-D až 080 M4 1, FR-D M4 1,5 5, FR-D M4 1,5 5,5 4 5,5 4 Použitý typ měniče R/L1, S/L2, T/L3, P1, P/+ Rozměr kabelu HIV [mm 2 ] * 1 AWG * 2 PVC [mm 2 ] * 3 U, V, W Zemnicí vodič R/L1, S/L2, T/L3, P1, P/+ U, V, W R/L1, S/L2, T/L3, P1, P/+ U, V, W Zemnicí vodič FR-D až ,5 2,5 2,5 FR-D ,5 2 3, ,5 4 FR-D ,5 3,5 3, * 1 Doporučujeme použít kabel typu HIV (600 V třída 2, vinylová izolace) pro maximální provozní teplotu 75 C. Okolní teplota nemá přesáhnout 50 C a délka vedení může být max. 20 m. * 2 Doporučujeme použít kabel typu THHW pro maximální provozní teplotu 75 C. Okolní teplota nemá přesáhnout 40 C a délka vedení může být max. 20 m. (Příklad pro použití v USA.) * 3 Doporučujeme použít kabel PVC pro maximální provozní teplotu 70 C. Okolní teplota nemá přesáhnout 40 C a délka vedení může být max. 20 m. (Příklad pro použití v Evropě). * 4 Údaj velikosti svorky platí pro svorky R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, PR, P/+, N/- a P1 včetně zemnicí svorky. (U jednofázového provedení platí údaj velikosti šroubové svorky pro svorky L1, N, U, V a W, PR, +, a P1, včetně zemnící svorky.) Utahujte šrouby svorek podle předepsaných momentů. Šrouby svorek, které jsou neutažené, můžou způsobit zkrat nebo chybnou funkci zařízení. Příliš utažené šrouby můžou také způsobit zkrat nebo chybnou funkci zařízení. Pokud použijete lankové vodiče pro napájení měniče a motoru, konce vodičů zamáčkněte dutinkami. Úbytek napětí může být počítán dle následující rovnice: Úbytek napětí [V] = 3 Odpor vedení [m /m Délka vedení [m] Proud [A] Použijte větší průřez kabelu, pokud je délka vedení dlouhá, nebo když vznikne úbytek napětí (snížení momentu motoru) při nízkých otáčkách. 6

13 3.3.2 Maximální délka vedení ZAPOJENÍ Maximální délka kabelů vedoucích k motoru závisí na kapacitě měniče a zvolené přenosové frekvenci. Délky kabelů uvedené v následující tabulce jsou pro nestíněné kabely. Pro stíněné kabely vydělte uvedené hodnoty dvěma. Mějte na vědomí, že uvedené délky odpovídají celkové délce vedení. Pokud máte zapojeny dva motory paralelně, musíte délku kabelů k jednotlivým motorům sečíst. Napěťová hladina 200 V Nastavení Pr. 72 PWM spínací frekvence (nosná frekvence) Napěťová hladina 400 V Nastavení Pr. 72 PWM spínací frekvence (nosná frekvence) (1 khz) nebo menší 200 m 200 m 300 m 500 m 500 m 2 až 15 (2 khz až 14,5 khz) 30 m 100 m 200 m 300 m 500 m (1 khz) nebo menší 200 m 200 m 300 m 500 m 500 m 2 až 15 (2 khz až 14,5 khz) 30 m 100 m 200 m 300 m 500 m Dovolená délka kabelů vedoucích k motoru (FR-D720S-070 nebo větší, FR-D nebo větší) 500 m 300 m 300 m 300 m m = 600 m Třífázové vinutí asynchronního motoru je namáháno elektricky více, pokud je motor napájen z frekvenčního měniče, než když je motor napájen přímo ze sítě. Motor musí mít izolaci vinutí motoru přizpůsobenou pro napájení z frekvenčního měniče. Vlivem pulzní šířkové modulace používané u frekvenčního měniče vznikají v závislosti na parametrech vedení na přívodních svorkách motoru impulsní rázová přepětí, která mohou poškodit izolaci motoru. Při připojování motoru s napětím 400 V dodržujte následující opatření: Použijte motor s dostatečnou izolační schopností a omezte nosnou frekvenci pomocí funkce Pr. 72 PWM spínací frekvence v závislosti na délce přívodů k motoru. 50 m m 100 m Nosná frekvence 14,5 khz 8 khz 2 khz Omezení rychlosti nárůstu napětí u výstupního napětí frekvenčního měniče (du/dt): Je-li nutné dodržet v závislosti na druhu motoru nárůst 500 V/μs nebo menší, pak musí být na výstupu měniče instalován výstupní filtr. Tuto problematiku proberte prosím s vaším dodavatelem. Zvláště u dlouhých přívodů k motoru může být frekvenční měnič ovlivňován nabíjecími proudy, které jsou způsobeny rozptylovými kapacitami vedení. To může vést k chybné funkci nadproudové ochrany motoru, inteligentního hlídání výstupního proudu nebo ochrany motoru proti zastavení a také k chybným funkcím nebo poruchám zařízení připojených na výstup frekvenčního měniče. Dojde-li k ovlivnění inteligentního hlídání výstupního proudu, pak tuto funkci deaktivujte. Nepracuje-li ochrana motoru proti nadproudu správně, pak změňte nastavení v Pr. 22 Velikost proudového omezení a Pr. 156 Volba provozu proudového omezení. (Informace k Pr. 22 Velikost proudového omezení a Pr. 156 Volba provozu proudového omezení najdete v provozní příručce.) Informace k Pr. 72 PWM spínací frekvence najdete v provozní příručce. Používáte-li funkci "Automatický restart po výpadku napájení", pak musíte při překročení délky vedení uvedené v následující tabulce nastavit v Pr. 162 hodnotu "1" nebo "11" (bez snímání výstupní frekvence). (Informace k Pr. 162 Automatický restart po výpadku napájení najdete v provozní příručce.) Výkon motoru 0,1K 0,2K 0,4K Délka vedení 20 m 50 m 100 m 7

14 ZAPOJENÍ 3.4 Svorky řídicího obvodu Rozložení svorek Doporučený průřez kabelu: 0,3 mm² až 0,75 mm² AM RUN SE SO S1 S2 SC SD A B C RL RM RH SD PC STF STR Připojování k svorkám Připojení K připojování vodičů na svorky řídicího obvodu použijte kabelové koncovky a konce vodičů vhodně odizolujte. Plné vodiče mohou být po odstranění izolace přímo připojeny na svorky. Odstraňte asi 10 mm izolace z vodiče. Stočte konec vodiče před připojením. Konec vodiče se nesmí cínovat, protože by se mohl během provozu uvolnit. 10 mm Vsuňte konec vodiče do kabelové koncovky tak, aby vodič na konci kabelové koncovky vyčníval asi 0 až 0,5 mm. Dutinka Kabel plastová objímka 0 0,5 mm Po zalisování zkontrolujte dutinku s vodičem. Nepoužívejte kabelové koncovky, které nejsou bezvadně nalisované nebo mají poškozený povrch. volný drát Poškození rozmáčknutý konec dutinky V kabelové koncovce nejsou zasunuty všechny dráty. Doporučené kabelové koncovky: Průřez vodiče [mm²] Kabelová koncovka s plastovou objímkou bez plastové objímky 0,3/0,5 AI WH 0,75 AI GY A AI 1-10RD A ,25/1,5 AI BK A ,75 (pro dva vodiče) AI-TWIN 2 x GY Doporučené lisovací kleště: CRIMPFOX ZA3 (Phoenix Contact Co., Ltd.) Výrobce Phoenix Contact Co., Ltd. 8

15 ZAPOJENÍ Vložte kabel do svorky. Pokud použijete slaněný vodič bez kabelové koncovky nebo jednožilový kabel, podržte aretaci otevřenou pomocí šroubováku na šroubky s drážkou a zaveďte vodič do svorky. Aretace šroubovák pro šrouby sdrážkou Pokud použijte slaněný vodič bez kabelové koncovky, pečlivě stočte žíly tak, aby nemohlo dojít ke zkratům na sousední svorky. Šroubovák nasaďte vždy kolmo na aretaci. Pokud by došlo k sklouznutí šroubováku, pak by to mohlo vést ke zranění nebo poškození na frekvenčním měniči. Uvolnění svorky Otevřete aretaci pomocí šroubováku na šroubky s drážkou a vytáhněte vodič ven ze svorky. Aretace šroubovák pro šrouby sdrážkou Pro manipulaci s aretací používejte šroubovák pro šrouby s drážkou (břit 0,4 mm x 2,5 mm, např. SZF 0-0,4 x 2,5 od Phoenix Contact Co.,Ltd.). Při použití menšího šroubováku by mohlo dojít k poškození svorkovnicového bloku. Šroubovák nasaďte vždy kolmo na aretaci. Pokud by došlo k sklouznutí šroubováku, pak by to mohlo vést ke zranění nebo poškození na frekvenčním měniči Pokyny ke kabelovému propojení Svorky PC, 5, a SE jsou pro signály I/O považovány za řídící (0 V) a jsou návzájem izolovány. Vyhýbejte se propojení svorek PC a 5 a propojení svorek SE a 5 (uzemnění). Svorka PC je řídící pro svorky kontaktního vstupu (STF, STR, RH, RM, RL). K připojení na svorky řídicího dílu používejte stíněné nebo stočené vodiče. Nepokládejte tyto vodiče společně s vodiči, které vedou vysoké proudy nebo napětí. (Včetně přívodů k svorkám A, B a C, pokud je na ně zapojeno napětí 230 V.) Použijte dva nebo více paralelních kontaktů nebo dvojité kontakty, abyste se vyhnuli chybné funkci měniče, protože u řídicích signálů se spínají velmi nízké proudy. Nepřipojujte napětí na vstupní svorky měniče (např. STF) řídicího obvodu. Při použití alarmových výstupů (A, B, C) dejte pozor na to, aby na ně přivedené napětí bylo vždy připojené přes určitou Mikrospínače Dvojité kontakty zátěž, jako je např. cívka relé, žárovka atp. V žádném případě nesmí dojít k přímému zkratování napětí přes tyto kontakty. Je vhodné použít kabely s průřezem 0,3 až 0,75 mm 2 pro připojení pro řídicí svorky. Při použití vodičů s průřezem větším než 1,25 mm 2, se může stát, že přední kryt nepůjde správně namontovat. Upravte vedení vodičů tak, aby přední kryt mohl být korektně namontován. Maximální délka vedení je 30 metrů. Úroveň řídicích signálů může být přepojena pomocí propojky mezi pozitivní (SOURCE) a negativní (SINK) logikou. Vstupní signály jsou při dodání propojeny na pozitivní logiku. Změna logiky se provádí přepojením propojky (jumper) nad blokem řídicích svorek. 9

16 4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO POUŽITÍ FREKVENČNÍHO MĚNIČE Řada FR-D700 je vysoce spolehlivý produkt, ale nesprávné připojené obvody nebo použitý provoz či ovládání můžou zkrátit životnost zařízení nebo měnič zničit. Před zprovozněním měniče prověřte následující body. Pro silové vodiče napájení a motoru, které připojíte na svorkovnici měniče, použijte kabelová oka s izolací. Pokud připojíte napájení na výstupní silové svorky (U, V, W) měnič bude zničen. Nikdy nepoužívejte toto zapojení. Po zapojení měniče nesmí zůstat odstřižky drátu uvnitř měniče. Odstřižky drátů můžou způsobit alarm, chybnou funkci nebo zničení měniče. Měnič udržujte vždy čistý. Pokud vrtáte montážní díry v rozvaděči apod., dávejte pozor, aby nenapadaly kovové piliny a jiné předměty dovnitř měniče. Používejte takový průřez vodičů, aby byl úbytek napětí maximálně 2%. Jestliže je vzdálenost vedení mezi měničem a motorem veliká, úbytek napětí na silovém vodiči způsobí snížení momentu motoru a zvláště pak při nízké výstupní frekvenci. Viz strana 6, kde najdete odpovídající průřez kabelů. Celková délka by neměla přesáhnout 500 metrů maximálně. Zvláště pro dlouhá vedení, rychlá odezva může snížit hodnotu proudového omezení nebo připojené zařízení na výstupu měniče může chybně fungovat nebo vznikají chyby díky vlivu nabíjecího proudu v rozložených kapacitách vedení. Proto viz. poznámka o celkové délce vedení. (Viz strana 7) Elektromagnetická kompatibilita Provoz frekvenčního měniče může na vstupu i výstupu vyvolat elektromagnetickou interferenci, která se může šířit přes kabely (přes vedení zdroje), bezdrátovým vysíláním (např. AM rádio) nebo přes datové a signální kabely. K snížení rušivých vlivů, které se šírí bezdrátově, instalujte na vstupní strane přídavný filtr. Pro snížení šumu šířeného přes kabely (harmonické kmity), použijte AC a DC tlumivky. Pro snížení šumu na výstupu použijte stíněné kabely motorového vedení. Na výstupu z měniče nesmí být nainstalován kondenzátor korekce výkonu, napěťově závislý odpor (varistor) nebo bleskojistka. To může způsobit kolísání měniče nebo poškození kondenzátoru, varistoru či bleskojistky. Pokud jsou některá výše uvedená zařízení nainstalována, okamžitě je odstraňte. Před zapojováním měniče nebo jiných prací provaděných na měniči, který je v provozu, počkejte 10 minut po vypnutí napájení a změřte zbytkové napětí pomocí voltmetru jeli nulové. Napětí na kondenzátoru je vysoké a po dobu vybíjení je životu nebezpečné. Zkrat či zemní zkrat na výstupu z měniče může mít za následek poškození jeho modulů Vždy před uvedením měniče do provozu pečlivě zkontrolujte odpor izolace obvodu, zvláště pokud došlo opakovaně ke zkratu způsobeném nevhodným vnějším vedením nebo k poruchou uzemnění způsobenou nevhodným nebo zmenšeným odporem izolace motoru. Tyto závady mohou způsobit poškození modulů měniče. Izolační stav měřte na výstupu měniče vždy před připojením napájecího napětí. Zvláště u starých motorů nebo u nebezpečných prostředí prověřte prosím izolační stav motoru zvlášť (bez měniče). Nepoužívejte stykač na napájecí straně měniče pro zapínání a vypínání celého pohonu. Pokaždé použijte pro start měniče startovací signály (ZAP/VYP jsou STF a STR signály). Svorky + a PR používejte výhradně k připojení brzdného odporu. Připojení mechanické brzdy není dovoleno. Modely FR D720S-008 až 014 nejsou konstruovány pro připojení brzdného odporu. Nechejte proto svorky + a PR otevřené. Svorky + a PR se také nesmějí zkratovat. 10

17 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO POUŽITÍ FREKVENČNÍHO MĚNIČE Nepoužívejte vyšší napájecí napětí pro řídicí signály vstupů a výstup, než je dovolený rozsah. Napětí překračující dovolený rozsah nebo napětí s opačnou polaritou mohou poškodit vstupně/výstupní obvody. Zvláště prověřte zapojení potenciometru pro zadávání rychlosti otáčení motoru, aby nebyly zkratovány svorky 10 a svorka 5. Pokud se motor přepíná na přímý síťový provoz přes dva výkonové stykače (MC1a MC2 v obrázku vpravo), pak se tyto stykače musí vybavit elektrickým nebo mechanickým blokováním, které umožňuje jejich vzájemnou aretaci. Vzájemné blokování slouží k eliminaci výbojových proudů, které souvisejí se vznikem elektrického oblouku při přepínání a mohou se dostat až na výstup frekvenčního měniče. Napájecí napětí Jestliže stroj nesmí být znovu startován po výpadku napájení, zajistěte zapojení stykačů tak, aby se nemohl zapnout startovací signál na měniči. Jestliže zůstane zapnutý startovací signál na měniči, měnič se automaticky samovolně rozběhne po obnovení napětí na měniči. Pokyny pro provoz při přetížení. Při častém zapínání a vypínání měniče, zvýšení a poklesu teploty tranzistorových prvků měniče může, vzhledem k neustálému toku vysokého proudu, dojít k poklesu životnosti z důvodu teplotního opotřebení. Teplotní opotřebení souvisí s množstvím protékajícího proudu. Životnost zařízení je možno prodloužit snížením hraničního a startovacího proudu, atd. Snížení proudu může zvýšit životnost. Avšak snížení proudu může vyústit v nedostatečný točivý moment a měnič neroztočí motor. Zvyšte proto kapacitu měniče tak, abyste měli dostatečnou rezervu pro požadovaný proud. Přesvědčte se, že jmenovité hodnoty měniče odpovídají specifikaci aplikace. Pokud se objeví kolísání otáček, které je způsobené tím, že signál žádané hodnoty u analogové předvolby žádané hodnoty je zatížen elektromagnetickými rušivými vlivy z frekvenčního měniče, proveďte následující opatření: Silový a signální kabel nikdy nepokládejte navzájem paralelně a ve stejném svazku. Silový a signální kabel veďte v co největším vzájemném odstupu. Používejte pouze stíněná signální vedení. Signální vedení vybavte feromagnetickým jádrem (např.: ZCAT TDK). Měnič Nežádoucí proud Blokování M 3~ 11

18 5 ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU PŘI VÝPADKU FREKVENČNÍHO MĚNIČE Frekvenční měnič posílá na výstup při poruše poplachový signál (alarm). Může však také dojít k selhání diagnostické funkce frekvenčního měniče nebo externího obvodu k vyhodnocení poplachového signálu. I když frekvenční měniče firmy Mitsubishi odpovídají nejvyšším jakostním standardům, je nezbytné, aby stavové signály frekvenčního měniče byly vyhodnocovány tak, aby nemohlo dojít ke škodám při výpadku frekvenčního měniče. Současně musí být systémová konfigurace navržena tak, aby byla bezpečnost systému při výpadku frekvenčního měniče zajištěna také vnějšími ochrannými opatřeními nezávislými na frekvenčním měniči. Stavové signály frekvenčního měniče Pomocí kombinace stavových signálů z frekvenčního měniče je možné realizovat vzájemná blokování s ostatními částmi systému a detekovat chybová hlášení frekvenčního měniče. Způsob vzájemného blokování Ochranné funkce frekvenčního měniče Provozní pohotovost frekvenčního měniče Externí monitorování běhu a proudu motoru Popis Použité stavové signály Referenční stránka Snímání stavů alarmových signálů pro detekci chyb s použitím negativní logiky Kontrola signálu pro indikaci provozní pohotovosti Kontrola startovacích signálů a signálu pro běh motoru Kontrola startovacích signálů a výstupního proudu Poplachový výstup (ALM) Provozní pohotovost (RY) Startovací signál (STF, STR) Motor v běhu (RUN) Startovací signál (STF, STR) Monitorování výstupního proudu (Y12) Viz kapitola "Parametry" v provozní příručce frekvenčního měniče. Ani použití stavových signálů frekvenčního měniče k vzájemnému blokování s ostatními částmi systému nemůže zaručit absolutní bezpečnost. Frekvenční měnič nemusí pracovat správně a posílat signály na výstup korektně. Jsou-li např. výstupní poplachový signál, startovací signál a signál RUN vyhodnocovány pomocí externí řídicí jednotky, může docházet k situacím, kdy výstup poplachového signálu není korektní nebo signál RUN zůstává zapnutý, i když byla aktivována některá z ochranných funkcí měniče a na výstupu je generován poplachový signál. U citlivých aplikací vždy plánujte přídavné vybavení pro kontrolu otáček a proudu motoru. Jen tak je možné ověřit, zda motor po příchodu startovacího signálu na frekvenční měnič skutečně rotuje. Mějte ale na zřeteli, že během zpomalování může motorem protékat proud i při vypnutém startovacím signálu tak dlouho, dokud se motor nezastaví. Při logické vazbě startovacího signálu a sejmutého motorového proudu s následujícím vyhodnocením ve formě chybového hlášení je proto nutné vzít v úvahu dobu zpoždění nastavenou ve frekvenčním měniči. Při kontrole proudu je nutné snímat proud ve všech třech fázích. Systémová chyba Řídicí jednotka Frekvenční měnič Snímače (otáčky, teplota, průtok vzduchu atp.) Ke kontrolnímu zařízení Kontrola otáček přitom nabízí možnost porovnávání předvolené žádané hodnoty otáček se skutečnými otáčkami a provádění zásahů při odchylkách. 12

19 6 PARAMETRY Pro jednoduchý pohon s proměnnými otáčkami je možné použít tovární nastavení parametrů bez změny. Potřebné parametry vztahující se k zátěži a provozu nastavte podle zátěže a provozních podmínek. Nastavení, změny a kontrolu parametrů můžete provádět pomocí ovládacího panelu. Detailní popis těchto parametrů najdete v provozní příručce. Při výchozím nastavení parametru 160 Zobrazení parametrů rozšířeného rozsahu funkcí je možný přístup na všechny parametry. Parametry 160 Název Zobrazení parametrů rozšířeného rozsahu funkcí Tovární nastavení 0 Rozsah nastavení Poznámka 0 Přístup na všechny parametry Přístup na všechny základní parametry Poznámky Parametry označené značkou jsou přístupné v základním seznamu parametrů. Parametry na šedém podkladu je možné měnit také během provozu měniče při ponechání továrního nastavení ochrany přepisu (Pr. 77 = 0) beze změny. Parametry Název Rozsah nastavení Tovární nastavení 0 Zvýšení momentu 0 až 30 % 6/4/3 % * 1 1 Maximální frekvence 0 až 120 Hz 120 Hz 2 Minimální frekvence 0 až 120 Hz 0 Hz 3 Základní frekvence U/f 0 až 400 Hz 50 Hz 4 5 Přednastavená rychlost (Vysoká rychlost) Přednastavená rychlost (Střední rychlost) 0 až 400 Hz 50 Hz 0 až 400 Hz 30 Hz Přednastavená rychlost 6 (Nízká rychlost) 0 až 400 Hz 10 Hz 7 Doba rozběhu 0 až 3600 s 5/10 s * 2 8 Doba doběhu 0 až 3600 s 5/10 s * Nadproudová ochrana motoru DC dynamická brzda frekvence DC dynamická brzda čas 0 až 500 A Jmenovitý výstupní proud měniče 0 až 120 Hz 3 Hz 0 až 10 s 0,5 s 12 DC dynamická brzda napětí 0 až 30 % 6/4 % * 3 13 Startovací frekvence 0 až 60 Hz 0,5 Hz Volba zatěžovací 14 0 až 3 0 charakteristiky 15 Tipovací frekvence 0 až 400 Hz 5 Hz 16 Doba rozběhu/doběhu tipování 0 až 3600 s 0,5 s Rozsah Tovární Parametry Název nastavení nastavení 17 Volba funkce MRS 0, 2, až 27 Horní mez rychlostifrekvence Napětí pro základní frekvenci Referenční frekvence pro rozběh/doběh Velikost proudového omezení Proudové omezení pro dvojnásobnou rychlost 120 až 400 Hz 120 Hz 0 až 1000 V, 8888, až 400 Hz 50 Hz 0 až 200 % 150 % 0 až 200 %, Přednastavená 0 až 400 Hz, rychlost 4 až rychlost 7 29 Tvar křivky rozběhu/ doběhu 0, 1, Volba brzdné funkce 0, 1, Frekvenční skok 1A 32 Frekvenční skok 1B 33 Frekvenční skok 2A 0 až 400 Hz, 34 Frekvenční skok 2B 35 Frekvenční skok 3A 36 Frekvenční skok 3B Rychlost na displeji PU Volba směru otáčení tlačítkem RUN Šířka citlivosti frekvence 0, 0,01 až , až 100 % 10 % *1 Nastavení je závislé na výkonu. 6 %: FR-D720S-042 nebo menší, FR-D nebo menší 4 %: FR-D720S-070 a 100, FR-D až %: FR-D a 160 *2 Nastavení je závislé na výkonu. 5 s: FR-D720S-008 až 100, FR-D nebo menší 10 s:fr-d a 160 *3 Nastavení je závislé na výkonu. 6 %: FR-D720S-008 a %: FR-D720S-025 a 100, FR-D až

20 PARAMETRY Parametry Název Detekce výstupní frekvence Detekce výstupní frekvence pro směr vzad 0 až 400 Hz 6 Hz 0 až 400 Hz, 2. doba rozběhu/ 44 doběhu 0 až 3600 s 5/10 s * doba doběhu 0 až 3600, zvýšení momentu 0 až 30 %, základní frekvence U/f 2. proudové omezení proud 2. nadproudová ochrana motoru DU/PU volba zobrazení na PU Reference pro výstupní frekvenci Reference pro výstupní proud 0 až 400 Hz, 0,1 až 200 %, 0 až 500 A, 0, 5, 8 až 12, 14, 20, 23 až 25, 52 až 55, 61, 62, 64, až 400 Hz 50 Hz 0 až 500 A 0 Jmenovitý výstupní proud měniče 57 Restart čas volnoběhu 0, 0,1 až 5 s, 58 Restart tlumící čas 0 až 60 s 1 s 59 Volba funkce motorpotenciometru 0, 1, 2, 3 0 Volba energeticky 60 0, 9 0 úsporného režimu 65 Volba startu po alarmu 0 až Frekvence pro snižování hodnoty proudového omezení Počet pokusů o opakovaný rozběh Prodleva pro opakovaný rozběh 0 až 400 Hz 50 Hz 0 až 10, 101 až ,1 až 600 s 1s Výmaz čítače opakovaných rozběhů 0 0 Zatěžovatel pro brždění 71 Druh motoru PWM spínací frekvence Nastavení analogového vstupu Filtr pro analogový vstup Volba RESETU/ Detekce odpojení PU/ Volba tlačítka STOP Rozsah nastavení 0 až 30 % 0 % 0, 1, 3, 13, 23, 40, 43, 50, 53 Tovární nastavení 0 0 až , 1, 10, až až 3, 14 až Parametry Název 77 Ochrana přepisu parametrů 0, 1, 2 0 Zákaz reverzace 78 0, 1, 2 0 motoru 79 Volba druhu provozu 0, 1, 2, 3, 4, 6, Jmenovitý výkon motoru pro vektorovou regulaci proudu 82 Budicí proud motoru Jmenovité napětí motoru pro samočinné seřízení Jmenovitá frekvence motoru pro samočinné seřízení Motorová konstanta (R2) Samočinné seřízení motorových parametrů 117 PU číslo stanice 0,1 až 7,5 kw, 0 až 500 A, 0 až 1000 V 200 V/ 400 V *2 10 až 120 Hz 50 Hz 0 až 50, 0, 11, až 31 (0 až 247) 118 PU komunikační rychlost 48, 96, 192, PU délka stop bitu/dat 0, 1, 10, PU kontrola parity komunikace PU počet nových pokusů komunikace PU interval kontroly komunikace 0 0, 1, až 10, 1 0, 0,1 až 999,8 s, PU doba prodlevy 0 až 150 ms, 123 komunikace 124 PU volba CR, LF 0, 1, Svorka 2 nastavení zesílení - frekvence Svorka 4 nastavení zesílení - frekvence PID regulacefrekvence pro automatické přepnutí 128 PID volba regulace 129 PID proporcionální složka 130 PID integrační složka 131 PID horní hranice 132 PID dolní hranice 133 PID zadaná hodnota Rozsah nastavení 0 až 400 Hz 50 Hz 0 až 400 Hz 50 Hz 0 až 400 Hz, 0, 20, 21, 40 až 43 0,1 až 1000 %, 0,1 až 3600 s, 0 až 100 %, 0 až 100 %, 0 až 100 %, Tovární nastavení % 1 s PID diferenciální 0,01 bis 10 s, 134 složka 145 PU volba jazyku 0 až 7 1 *1 Nastavení je závislé na výkonu. 5 s: FR-D720S-008 až 100, FR-D nebo menší 10 s:fr-d a 160 *2 Tovární nastavení závisí na napěťové hladině frekvenčního měniče: 200 V/400 V 14

21 PARAMETRY Rozsah Tovární Parametry Název nastavení nastavení 146 Parametry určené pro výrobce nenastavujte Monitorování výstupního proudu Doba monitorování výstupního proudu Monitorování nulového proudu Čas detekce nulového proudu Volba provozu proudového omezení Zpoždění pro OL signál Volba funkce svorky AM Zobrazení parametrů rozšířeného rozsahu funkcí Nastavení frekvence z PU jednotky uzamčení funkce Automatický restart po výpadku napájení Velikost proudového omezení pro restart Trvání impulsu, signál Y12 Provoz při aktivaci hlídání výstupního proudu 0 až 200 % 150 % 0 až 10 s 0 s 0 až 200 % 5 % 0 až 1 s 0,5 s 0 až 31, 100, až 25 s, 0 s 1 až 3, 5, 8 až 12, 14, 21, 24, 52, 53, 61, , 0 0, 1, 10, , 1, 10, až 200 % 150 % 0 až 10 s, 0,1 s 0, 1 0 Parametry určené pro výrobce - nenastavujte Smazání měření spotřeby Smazání měření doby provozu STF volba funkce svorky STR volba funkce svorky RL volba funkce svorky RM volba funkce svorky RH volba funkce svorky RUN volba funkce svorky 0, 10, 0, 0 až 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 37, 60, 62, 65 až 67, 0 až 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 37, 61, 62, 65 až 67, 0 až 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 37, 62, 65 až 67, 0, 1, 3, 4, 7, 8, 11 až 16, 25, 26, 46, 47, 64, 70, 80, 81, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 111 až 116, 125, 126, 146, 147, 164, 170, 180, 181, 190, 191, 193, 195, 196, 198, 199, Parametry Název Přiřazení funkce svorkám A, B, C SO volba funkce svorky Rozsah nastavení 0, 1, 3, 4, 7, 8, 11 až 16, 25, 26, 46, 47, 64, 70, 80, 81, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 111 až 116, 125, 126, 146, 147, 164, 170, 180, 181, 190, 191, 195, 196, 198, 199, 0, 1, 3, 4, 7, 8, 11 16, 25, 26, 46, 47, 64, 70, 80, 81, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, , 125, 126, 146, 147, 164, 170, 180, 181, 190, 191, 193, 195, 196, 198, až Přednastavená rychlost 0 až 400 Hz, 239 (rychlost 8 až 15) 240 Funkce Soft-PWM 0, Jednotka analogového vstupního signálu , Volba provozu chladícího ventilátoru 0, Jmenovitý skluz 0 až 50 %, Časová konstanta pro skluz Volba rozsahu pro kompenzaci skluzu Detekce zemního zkratu při startu 250 Volba stopu ,01 až 10 s 0,5 s 0, 0, až 100 s, 1000 až 1100 s, 8888, Volba detekce přerušení výstupní fáze 0, 1 1 Nabíjecí odporzobrazení životnosti Životnost omezení zapínacího proudu Životnost kondenzátoru řídicího obvodu Životnost kondenzátoru hlavního obvodu Měření životnosti silového kondenzátoru Řízení PWM taktovací frekvence Volba stopu při výpadku napájení (0 až 15) 0 (0 až 100 %) 100 % (0 až 100 %) 100 % (0 až 100 %) 100 % 0, 1 (2, 3, 8, 9) 0 0, 1 0 0, 1, 2 0 Stanovení typu vstupních 267 dat pro žádanou hodnotu 0, 1, 2 0 na svorce 4 Monitorování-nastavení 268 0, 1, desetinné čárky 269 Parametry určené pro výrobce nenastavujte Velikost kroku digitálního voliče (Digital-dial) Stupeň ochrany heslem Aktivace ochrany heslem 0, 0,01, 0,10, 1,00, 10,00 1 až 6, 101 až 106, 1000 až 9998 (0 až 5, ) Tovární nastavení 0 15

22 PARAMETRY Parametry Název 298 Zesílení pro snímání výstupní frekvence Rozsah nastavení 0 až 32767, Volba detekce směru 299 0, 1, 0 rotace po restartu. 338 Zápis příkazu pro provoz 0, Zápis příkazu pro otáčky 0, 1, Startovací příkazy po komunikaci Volba zápisu do EEPROM po komunikaci 0, 1, , Čítač poruchy komunikace volba motoru 0, 1, Vzdálená výstupní funkce Data vzdáleného výstupu 1 0, 1, 10, až provozní chování při výskytu komunikační chyby 0,1, Časovač údržby 0 (1 až 9998) Časovač údržbynastavení času pro alarm Volba protokolu komunikace Druh provozu PU volba zdroje 0 až 9998, 0, 1 0 2, 4, Střední hodnota 555 0,1 až 1,0 s 1 s proudu- čas 556 Čas pro přechodný stav 0 až 20 s 0 s Monitor střední hodnoty proudureferenční hodnota proudu Práh reakce čidla PTC Překročení času pro celkový monitor provozu měniče Překročení času pro nastavitelný monitor provozu měniče Přidržovací start při startu Doba reakce pro odpojení výstupu Práh reakce pro odpojení výstupu Práh reakce pro zrušení odpojení výstupu 0 až 500 A 0,5 až 30, Jmenovitý výstupní proud měniče 0 (0 až 65535) 0 (0 až 65535) 0 0 až 10 s, 0 až 3600 s, Tovární nastavení 1 s 0 až 400 Hz 0 Hz 900 až 1100 % 1000 % Aktivace rampové 592 0, 1, 2 0 funkce 593 Maximální amplituda 0 až 25 % 10 % Parametry Název Přizpůsobení amplitudy při zpomalování Přizpůsobení amplitudy při zrychlování Doba zrychlování pro rampovou funkci Doba brzdění pro rampovou funkci 0 až 50 % 10 % 0 až 50 % 10 % 0,1 až 3600 s 5 s 0,1 až 3600 s 5 s 611 Doba zrychlování při opětovném rozběhu 0 až 3600 s, 653 Potlačení vibrací 0 až 200 % Práh citlivosti pro ovládání stavem meziobvodu (omezení regenerativního provozu) 0 až 200 % *1 Volba detekce přerušení vstupní fáze 0, Práh citlivosti pro ovládání stavem meziobvodu (omezení regenerativního provozu) Vyhýbání se generátorickému režimu napětí Vyhýbání se generátorickému režimu limitní frekvence Rozsah nastavení 0, 1, až 800 V 0 až 10 Hz, Tovární nastavení 400 V/ 780 V DC *2 6 Hz 886 Vyhýbání se generátorickému režimu zesílení 0 až 200 % 100 % 888 Volný parametr 1 0 až 889 Volný parametr 2 0 až 891 Posunutí čárky u zobrazení energie 0 až 4, C1 *3 (901) Kalibrace svorky AM C2 Svorka 2 nastavení *3 (902) ofsetu frekvence 0 až 400 Hz 0 Hz C3 Svorka 2 nastavení *3 (902) ofsetu napětí 0 až 300 % 0 % 125 Svorka 2 nastavení *3 (903) zesílení frekvence 0 až 400 Hz 50 Hz C4 Svorka 2 nastavení (903)*3 zesílení napětí 0 až 300 % 100 % C5 Svorka 4 nastavení *3 (904) ofsetu frekvence 0 až 400 Hz 0 Hz C6 Svorka 4 nastavení (904)*3 ofsetu napětí 0 až 300 % 20 % *1 K dispozici jen u 3fázového provedení. *2 Tovární nastavení závisí na napěťové hladině frekvenčního měniče: 200 V/400 V *3 Čísla parametrů v závorkách platí při použití ovládacího panelu FR-PA02-02 série FR-E500 nebo ovládacích panelů FR-PU04/FR-PU07. 16

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN 60204-1 Označení svorek Rozměry 2 3 4 13 23 33 Y64 41 Y74 2 3 4 13 23 33 41 Y64 Y74 99 mm (3,89 in) 35 mm (1,38 in) 1 / 2 S33 S34

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ELEKTROPOHONY s.r.o.

ELEKTROPOHONY s.r.o. ELEKTROPOHONY s.r.o. Softstarty DFE Elektronické spouštěče motorů pro výkony 11 280 kw Technický manuál 6/08 1/ 12 DFE_man_CZ_09062008.doc Obsah 1. Poznámky pro bezpečný provoz str. 3 2. Technická data

Více

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Všeobecně 2. Bezpečnostní pokyny 3. Technická specifikace 4. Montáž 5. Instalace 6. Zapojení 7. Režim Master - Slave 1. Všeobecně Tento technický návod popisuje

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Katalogový list. Parametry. Obecný přehled. Funkce. Instalace. Poznámky. Řešení pro inteligentní budovy

Katalogový list. Parametry. Obecný přehled. Funkce. Instalace. Poznámky. Řešení pro inteligentní budovy Parametry Obecný přehled Elektrické parametry: Vstupní napětí 220 VAC ± 10 % Frekvence 50 Hz ± 2 % Spotřeba energie se zátěží Méně než 10 W Výstupní kanál Výstupní proud každého kanálu Proud celkem v kanálu

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento měřící přístroj byl navržen a otestován v souladu s normou

Více

Napájecí zdroj JS-2K0-2K0_NV. Návod k obsluze

Napájecí zdroj JS-2K0-2K0_NV. Návod k obsluze Napájecí zdroj JS-2K0-2K0_NV Návod k obsluze OTD 2K207900 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upozornění... 2 3 Doprava, přejímka... 2 4 Instalace a uvedení do provozu... 4 5 Provozní podmínky... 6 5.1 Vstupní napětí...

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

Magnetických plovákových spínačů Model RSM a HIF

Magnetických plovákových spínačů Model RSM a HIF Návod k provozu Magnetických plovákových spínačů Model RSM a HIF Magnetických plovákových spínačů Obrázek vlevo: Model RSM, Obrázek vpravo: Model HIF Návody k provozu magnetických plovákových spínačů Model

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál Inteligentní regulátor solárního nabíjení Uživatelský manuál Předtím než začnete tento produkt používat, pozorně si přečtěte tento manuál. Obsah 1. Úvod k produktu 2. Instalace 3. Provoz 4. Běžné závady

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

2-kanálový zesilovač Automatický koncový stupeň

2-kanálový zesilovač Automatický koncový stupeň 2-kanálový zesilovač Automatický koncový stupeň 10006684 10006685 10006686 10006687 10006688 10006689 http://www.auna-multimedia.com ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Problém Řešení Kontrolka napájení se nerozsvítí. Uvolněná

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

ESII Roletová jednotka

ESII Roletová jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.3 Roletová jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Hanazeder FP-6. Instalace, obsluha, nastavení. Pozor: Před použitím přečíst návod! Před otevřením krytu odpojit od sítě!

Hanazeder FP-6. Instalace, obsluha, nastavení. Pozor: Před použitím přečíst návod! Před otevřením krytu odpojit od sítě! Hanazeder FP-6 Instalace, obsluha, nastavení Funkce 8 výstupů 230V beznapěťový výstup Všechny výstupy s manuálním přepínáním přes tlačítko a LED k indikaci provozního stavu regulace otáček pro 3 čerpadla

Více

NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod

NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod Typové označení: 250 mm, 400 mm, 700 mm, ZS 27D, ZS 36D, ZS 45D Technický popis: Materiál tělesa: eloxovaný hliník s multifunkčními drážkami Napájení: přívodním kabelem

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

SensoTrans DMS A 20220

SensoTrans DMS A 20220 Převodník SensoTrans DMS A 20220 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1. Základní

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Charakterist ika: inovovaná nejmenší typová řada měničů OMRON zabudovaný potenciometr pro ruční plynulé zadávání referenční frekvence rozsah výstupních frekvencí

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Schémata doporučených zapojení 1.0 Vydání 2/2010

Schémata doporučených zapojení 1.0 Vydání 2/2010 Schémata doporučených zapojení 1.0 Vydání 2/2010 Řídící a výkonové jednotky sinamics G120 Obsah 2 vodičové řízení (příkazy ON/OFF1 a REV) s analogově zadávanou požadovanou rychlostí, indikací poruchy,

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

PNSPO! Konfigurace systému

PNSPO! Konfigurace systému Kompletní & kompaktní Řízení měniče podle V/f Montáž měniče vedle sebe Vestavěný EMC filtr Vestavěná komunikace RS-485 Funkce detekce překročení momentu (150% během 60s) PID Potlačení mikronapěťových špiček

Více

ET340. NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: ENIKA CZ, s.r.o.

ET340. NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: ENIKA CZ, s.r.o. ET340 NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: 8021626 ENIKA CZ, s.r.o. Obsah 1 Vlastnosti... 3 1.1 Elektrické parametry... 3 1.2 Parametry prostředí... 3 1.3 Parametry výstupu... 3 1.4 LED indikace...

Více

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka SCC124 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na

Více

KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě

KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě 4heat s.r.o. Ječná 1321/29a, 621 00, Brno, Česká republika +420 513 035 275 info@4heat.cz www.4heat.cz 1. WAT topné jednotky s axiálními ventilátory jsou určeny k

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Pohybová a prezenční čidla, 10 A

Pohybová a prezenční čidla, 10 A ŘADA ŘADA pohybová a prezenční čidla Pohybová čidla identifikují pohyb osob a zvířat, prezenční čidla identifikují činnosti sedících osob (.31-0031,.51). zabudované nastavení prahu osvětlení, časového

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

TGA-24-9/20. Instrukční manuál DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ. Typy servozesilovačů

TGA-24-9/20. Instrukční manuál DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ. Typy servozesilovačů DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 06/2012 Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 standardní verze TGA-24-9/20-O1 s volitelným komunikačním konektorem X1 8 pólů TGA-24-9/20-O3 napájecí

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

STRUčNÝ NÁVOD PRO KONFIGURACI FREKVENčNÍCH MĚNIčŮ

STRUčNÝ NÁVOD PRO KONFIGURACI FREKVENčNÍCH MĚNIčŮ CS STRUčNÝ NÁVOD PRO KONFIGURACI FREKVENčNÍCH MĚNIčŮ LOVATO ELECTRIC S.P.A. 24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA VIA DON E. MAZZA, 12 TEL. 035 4282111 FAX (Nazionale): 035 4282200 FAX (International): +39 035

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová 1 Zapojení 2 3 Technické parametry 1. Popis SIDONE je postranní motor pro rolovací vrata se zabudovanou bezpečnostní

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Návod k obsluze AS 100

Návod k obsluze AS 100 Testováno podle : EN 12453 strana 1 z 5 revize 03 Ovládání AS 100 je navrženo pro provoz bran s 3-fázovými motory v samočinném režimu. Pro otevírání a zavírání brány se připojí například trojité tlačítko.

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Návod k obsluze AS 100

Návod k obsluze AS 100 Testováno podle : EN 12453 strana 1 z 5 revize 01 Návod k obsluze AS 100 Ovládání AS 100 je navrženo pro provoz bran s 3-fázovými motory v samočinném režimu. Pro otevírání a zavírání brány se připojí například

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál Modul slouží pro výstup analogových napěťových nebo proudových signálů. Tyto signály jsou k dispozici v 16 bitovém rozlišení. Specifikace modulu

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus roletová jednotka časování jednotky Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák ( Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (www.ahifi.cz) Při sestavování instalačních manuálů jsme závislí na poskytnutých informacích výrobců určitých typů automobilů.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

Frekvenční měnič EURA DRIVES Příručka pro uživatele Obecné výstrahy a varování -instalace,nastavení a servis tohoto zařízení smí provádět výhradně kvalifikovaná osoba -použijte k připojení vhodně nadimenzované

Více

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1 Instalační návod Souprava digitálního tlakoměru BHGP6A BHGP6A Souprava digitálního tlakoměru Instalační návod Obsah Strana Instalace Příslušenství... Instalace... Pracovní postup... Provozní kontrola...

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFB/VFX - 400V

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFB/VFX - 400V TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFB/VFX - 400V VECTORFLUX VFB40 1,5-7,5 kw ŘADA B1 Typové označení VFB40-004 -006-008 -010-012 -016 Doporučený výkon motoru P nom kw 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 Jmenovitý

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika technika modul pro nouzové zastavení BL 5931 safemaster Grafické znázornění spínacího postupu Tlačítko Síť nebo nouzové zastavení (vypnutí) Při zkratu v obvodu zapínacího tlačítka () u typu BL 5931.64/002

Více

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A Návod k použití CZ Příloha Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A 1. Obecné informace DŮLEŽITÉ Nejdříve vždy připojte baterii, aby mohl regulátor

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Příručka. MOVITRAC B Bezpečné odpojení aplikace. Vydání 06/ / CS

Příručka. MOVITRAC B Bezpečné odpojení aplikace. Vydání 06/ / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Bezpečné odpojení aplikace Vydání 06/007 68769 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Důležitá

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

MANUÁL BS-678BSB BS-678BSW REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ, CERTIFIKOVANÝ DLE EN54-24

MANUÁL BS-678BSB BS-678BSW REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ, CERTIFIKOVANÝ DLE EN54-24 MANUÁL BS-678BSB BS-678BSW REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ, CERTIFIKOVANÝ DLE EN54-24 Děkujeme Vám za zakoupení nástěnného reproduktoru TOA. Prosím, pečlivě si prostudujte pokyny v tomto návodu pro zajištění dlouhého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3 NÁVOD K OBSLUZE ústředna CS-484E-3 OBSAH 1. Popis 2. Technické informace 3. Čelní panel 4. Stabilizační interval 5. Zobrazení a inicializace alarmů 6. Funkce "FAULT" 7. Instalace a údržba 8. Upozornění

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční ŘADA Časové relé, 16 A ŘADA multifunkční nebo monofunkční časové relé multifunkční: 6 časový ch funkcí multinapěťové: (12...240) V AC/DC nebo (24...240) V AC/DC, napěťové přizpůsobení pomocí pulzní modulace

Více

ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Varispeed E7

ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Varispeed E7 ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Varispeed E7 Měnič kmitočtu všeobecného použití s U/f řízením TECHNICKÝ MANUÁL A POPIS KONSTANT E7 11/2002 Veškerá vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více